Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022

Παράθεση πίνακα διαστασιολόγησης των επί μέρους στοιχείων των τζακιών ανοικτής εστίας (διαστάσεις εστίας, διατομή καπνοδόχου) συναρτήσει της επιφανείας και του όγκου του θερμαινόμενου χώρου

Διαστασιολόγηση τζακιού ανοικτής εστίας Παρουσίαση: Γ. Καλύβας, Πολ. ΜηχΠαράθεση πίνακα διαστασιολόγησης των επί μέρους στοιχείων των τζακιών ανοικτής εστίας (διαστάσεις εστίας, διατομή καπνοδόχου) συναρτήσει της επιφανείας και του όγκου του θερμαινόμενου χώρου. O πίνακας δίδεται στην Ελληνική και Γαλλική κατά το Μετρικό Σύστημα και στην Αγγλική κατα το Αγγλοσαξωνικό. Πηγή: Fritz R. Barran "Der offene Kamin", Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart ke nvo 0o\oE.M'lroa nXcrlvoeartQl-n\oroL6f(otxro : on r) ctno xcu)\rt cT5:c-.:u n V1aY) rA.,L.o,x*foo m2m3oE a T r .oAiocrqoE,SAqtia\bo o.{oo86 o;JT ;;r& ,r, i)o: 4 r-90t ;n o Jdt<:ropr) -I6(Jn , L(o Yo\u-:!oo -rOOf,.txp,s 4 n^cm22-3030-4040J060_9090-12040-50 120_tB050-20 180_25070-90>90250-350>350r26 2626 26 26 26 26 25cmcm2eA.BcDEF60 6550 553 000 3 sBOu?A123540tl26 2670 75 B058 60 634 060 4 500 5 04036 37 'la44 4912 1285 90 9566 58 715 610 6120 675040 405B 62 6612 12100 105 ]to7476 787 400 7 980 I 58042 427012 'loAE7B12il5 120 12582 84 879 430 10080 r088045 4B 486Zt5 '15r30 13590 92il 200 12 4205t 5?9715vvrJr40 145 15095 97 10013300 14070 r500054100t5 t5 t538,5 38,5 38,5 39,5 38,5 38,55s 5B8 ''o cmcmA 16-221ra; 970> 12400'1314 1643/+ 43L10Y^ 10Yo 10vo 10Yo14 t5 '1517 t9 214r/o 43/t 43/+10vo 10Y. 8 B lQYo 10Yo 8 8 1 0 Y ot 5 10Yo 10Vo8888 8888 B10y4B88s8 945 r 03615 16 1623 24 264% 4% 4T^1 0 v .t 5 1 0 Y ot 5 10,/o l510Yo 10,/o 10Ya 10Yo lQYo 10YoI B 829 30 311 ' r3 1 1230 133317 17 tB27 29 3t4% At/o 43/ot5 t5 15101/r t5 10,/o]5 10Vo t545 47 4932 33 341440 'r55r 1666183261515 193361515 193561515't5 10Yo 10l% rs 10vo t551 5335 361785 I 90820 6 36 21386151515]s55 s7 5937 38 392035 2166 230r2139615151515 2241615151515 23436151515151415t5 t5 '1515888888 8 8]5t58'8810y4 10y4 10y488 BB 8B101/+ 101/+10vo10Y o 10Yo10Y^8B BB 8B10vo 10Yo 10Yo10Yo 10Yo10Yo8 8 88101/+ 10y4 10y410Y^'15 10Tot58 10Y4 10Yo 10Vo10r/o t 510vo 10Yo 10Yo10Vo 10YolQYo'15 I Jt5 15 conduit de fumdetoblette de chemin6echambreit fum6eloblette g0rge porois lot6roteIbondeoucontre-ceur atre . ovant-loyertrapped cendres chuteo cendrescendrierouverture de romonogeFig. l8F i s .I 9F o y e ro u - d e s s o u s d e l q ( c h e m i n 6 e t y p eo m e r i c o i n )F o y e rd e v o n t o u d c 6 t 6 de lo chemin6eFis.20 r d El6menis e constructionsepris o u t o b l e o ud e s d i m e n s i o n sDimensions de lo pi6ceFoyer lorgeur houteurP r o - L o r g e u rG o r g e fondeur du du contrefoyer cceur cm cm cmiusqu'o4mS e c t i o n sd e c o n d u i t p o u r h o u i e u r s i [usqu'o8m i u s q u ' d1 2 m i u s q u ' d 6 mcmcm26 2626 2620 2020 2020 202A 2020 2020 2012 12 1226 26 2626 26 38,520 20 262A 20 2620 20 2020 20 2620 20 2020 20 2058 62 6612 12 1226 26 2638,5 38,5 38.526 26 2626 26 2620 20 2026 26 2620 20 2020 20 2042 42 4570 74 7812 12 1238,5 38,5 39,5 38,5 38,5 39,526 26 2639,5 38,5 €8,526 26 2626 26 262Q 20 2020 20 209 430 10080 1088045 48 4882 85 8915 15 1538,5 39,5 38,5 38,5 38,5 38,526 26 2638,5 39,5 38,526 26 2626 26 2620 20 2026 26 2690 92il 700 12 4205t 5338,5 39,5 38,5 39,539,5 38,5 39,5 39,526 2638,5 38,520 2626 2695 97 -l0013300 14070 1500054 55 5838,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5385 38,5 38,5 385 38,5 39,538,5 26 38,5 38,5 38,5 38,526 26 2626 26 26m2m315-2240-6060 6550 553 000 3 58034 3536 4012 1222-3060-9070 75 B058 60 634 060 4 500 5 04036 37 3844 49 5330-40 90-12085 90 9566 68 715610 6120 675038 40 4040-50 120-tB0100 105 ilO74 76 787 400 7 980 B5BO50-70 I 80-250i]5 120 12582 84 8770-902s0-350130 135>90>350140 145 r50cm293 t 5 97 15 ',100 t5 105 15 109 15.cm
Έχουν δημοσιευτεί 3 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
27 Μαίου 2015

Σύνδεση πολλαπλών τζακιών σε κοινό καπναγωγό

Δεδομένου ότι οι διαστάσεις του καπναγωγού προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά μεταξύ εστίας και ακράιας άνω απόληξης, όπως και από τον όγκο του χώρου στον οποίο βρίσκεται το τζάκι, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί η ορθή διάσταση (ορθογωνική ή κυκλική) του κοινού καπναγωγού (βλπ. και πίνακα καθορισμού διαστάσεων).

Τα τζάκια θα πρέπει να λειτουργούν όλα με ενιαίο τρόπο, δηλαδή να λαμβάνουν νωπό αέρα από ένα άνοιγμα του χώρου όπου είναι εγκατεστημένα, ώστε να είναι αποτελεσματικός ο δημιουργούμενος ελκυσμός. Στην αντίθετη περίπτωση προκύπτει διαταραχή στην ομαλή ελικοειδή ροή των καυσαερίων.

Η σύνδεση κάθε τζακιού με τον κοινό αγωγό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30° ως προς την κατακόρυφο. Απαιτούνται προς τούτο ειδικά τεμάχια, είτε από προκατασκευασμένους σπονδύλους, είτε μεταλλικά, με διπλά τοιχώματα και ενδιάμεση θερμομόνωση.
Επί πλέον θα πρέπει τα τεμάχια αυτά να έχουν και ειδικό ντάμπερ, πολύ κλής ποιότητας που δεν θα χρειάζεται αντικατάσταση και δεν θα είναι αυτό αιτία συγκέντρωσης καπνιάς και πίσσας από την καύση ρητινούχων ξύλων.

Ο καθαρισμός του κοινού αγωγού, όπως και του στοιχείου σύνδεσης του κάθε τζακιού μ' αυτόν, θα είναι προβληματικός.

Γεώργιος Καλύβας, Πολ. Μηχ.
--------------------------------------

22 Μαίου 2015

Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία σας. Θα ήθελα όμως, την άποψή σας σε ένα παρόμοιο θέμα. Είναι τεχνικά σωστό να παροχετεύονται τα καυσαέρια των τζακιών τριών διαμερισμάτων εναλλάξ (1ος όροφος - 3ος όροφος - 5ος όροφος ) σε μία καμινάδα ; Υπάρχει κάποια νομοθεσία που πρέπει να κοιτάξω;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Νικόλαος Σώρρας
------------------------------

11 Ιανουαρίου 2014

Εκτός των διαστάσεων που δίδονται, χρειάζονται και οι γωνίες που θα τοποθετηθούν οι πλάκες στο πάνω μέρος πριν τον αεραγωγό, το άνοιγμα μεταξύ των πλάκων και το πόσο καλύπτει η μία την άλλη. Θα μπορούσατε να μας τις δώσετε και αυτές;

Π. Τσιάμας

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.