Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Η διάταξη δεν είναι νέα, χρονολογείται από το 2007! Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 386Β / 20-03-2007, στο οποίο είναι δημοσιευμένη η σχετική ΚΥΑ 5328/122.

Σκόπιμο είναι να διαβαστεί η ΚΥΑ αυτή σε συνδυσμό με το ΠΔ 334/1994 (έχει επίσης αναρτηθεί). Τόσο οι υποχρεώσεις των παραγωγών, όσο και οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μή συμμόρφωσης διατυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια!   Αντίστοιχες δε υποχρεώσεις ισχύουν και για όλα τα δομικά υλικά για τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί τα αντίστοιχα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.03.26 10:49:23 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio8507ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 386 20 Μαρτίου 2007ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ(1) Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ− σης της εταιρείας «ATLAS S.H.A».ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν− δυσης της εταιρείας «ATLAS S.H.A». ............................. Αδρανή Δομικών Έργων. ................................................................. Ορισμός έδρας Γραφείου Δ/θμιας Εκπαίδευσης και καθορισμός περιοχών αρμοδιότητας ........................... Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ελα− τίων Ν. Ζακύνθου για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. ................................................................................................. Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Κερ− κυραίων Ν. Κέρκυρας για τα Κέντρα Εξυπηρέτη− σης Πολιτών. ...................................................................................... Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροι− ας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) σε τριμελή επιτροπή. .............................. Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Λυκείου Ν. Καλ− λικράτειας στις διατάξεις του ν. 3463/2006. .......... Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στο Βούτο Διονύσιο του Νικολάου. ... Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55/22.1.2007 (ΦΕΚ 146/ τ.Β/6.2.2006) απόφασης περί καθιέρωσης υπερω− ριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εργασίας κατά τις νυκτε− ρινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας καθημερινών, Κυριακών και εξαιρεσίμων, από 1.1.2007 έως 31.12.2007 για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Νο− μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. ................................. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαί− ου αορίστου χρόνου στο Δήμο Μελισσίων στις οποίες κατατάσσεται το προσωπικό της Δημοτι− κής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων (ΔΕΤΕΜ)............ Έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης των προ− σώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. ...............................................................1 2 34567 891011Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 7543/ΥΠΕ/1/28/Ν. 2601/98/16.2.2007, απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι− κών, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας ATLAS SH.A. που αναφέ− ρεται στην ίδρυση μονάδας άλεσης σίτου στα Τίρανα − Αλβανίας. − Το συνολικό κόστος της επέγδυσης ανέρχεται σχο ποσό, των πέντε, εκατομμυρίων τριακοσίων ογδογτα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε (5.389.635) Ευρω. − Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ. − Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 42% του ενισχυόμενου κόστους. − Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 30% του ενισχυόμενου κόστους. − Το μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) Ευρώ. − Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 14.9.2006. − Νέες θέσεις εργασίας: 51. Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκεε η κα− ταβολή της επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.494.000) Ευρώ. 8508ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με εντολή ΥφυπουργούΆρθρο 1Ο Προϊστάμενος ΣΟΦ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ F Αριθμ. 5328/12214. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί− ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:(2) Αδρανή Δομικών Έργων.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Προϊόντα δοκιμών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστι− κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευ− ών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροπο− ποιήθηκε με το π.δ. 396/89 (ΦΕΚ 172 Α΄) και το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989». 6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α΄/10.3.04) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006) «Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 8. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β΄/27.2.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ− γούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Πα− παθανασίου». 9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τροπο− ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 428/1995 (ΦΕΚ 245 Α΄) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα το άρθρο 2. 10. Τον νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α΄), όπως αυτός τροπο− ποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού. 11. Την απόφαση 1999/469/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτρο− πής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρ− φωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με το σκυρόδεμα, τα αδρανή, τα κονιάματα και τα ενέματα. 12. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/C 319/03 της 14.12.2005. 13. Το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης της Συντονιστι− κής Επιτροπής για τα δομικά υλικά της 14.11.2006.1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 τα αδρανή τα οποία τίθενται στην κυκλοφορία, πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για δομικά έργα στην Ελ− λάδα, θα συμμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση τους: α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυ− πα: • ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002) «Αδρανή για σκυρόδεμα». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002 (ΕΝ 13043:2002) «Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 −1:2002 (ΕΝ 13055−1: 2002) «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα». • ΕΛΟΤ 13055 – 2: 2004 (ΕΝ 13055 – 2: 2004) «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθε− ροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 (ΕΝ 13139: 2002) «Αδρανή κο− νιαμάτων». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 (ΕΝ 13242:2002) «Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, ή μη στα− θεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13383−1:2002 (ΕΝ 13383 −1:2002) «Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή». • ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 : 2002 (ΕΝ 13450:2002) «Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών». β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση. Άρθρο 2 Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς και της επι− σήμανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προ− ϊόντων γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση. Το σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας που επιλέγεται για κάθε προϊόν, καθορίζεται στο πίνακα 1 που βρίσκε− ται στο Παράρτημα 1 της παρούσας ΚΥΑ και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής. Άρθρο 3 Τα τυχόν αποθέματα ή και ημιέτοιμα προϊόντα, που υπάρχουν στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της πα− ρούσας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρού− σας απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώληση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE. Άρθρο 4 Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί ή αναλώνει για χρήση στην Ελλάδα τα προαναφερθέντα προϊόντα του 8509ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση των διατάξε− ων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις καθώς και αυτές του π.δ. 334/1994. Άρθρο 5 Κάθε διάταξη σε προηγούμενες εκδοθείσες αποφά− σεις που αντιτίθενται στην παρούσα καταργούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ Το σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας για τους δι− άφορους τύπους αδρανών και ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται περιγράφεται λεπτομερώς στον πίνακα 1.συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγ− χου παραγωγής στην εγκατάσταση από κοινοποιημέ− νο οργανισμό. Το σύστημα 4 είναι εκείνο που προδιαγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 334/1994 (άρθρο 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ) και περι− λαμβάνει την αρχική δοκιμή και τον έλεγχο παραγωγής στην εγκατάσταση με ευθύνη του παραγωγού. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠροϊόνΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΣύστημα βεβαίωσης της πιστότηταςΑδρανή για σκυρόδεμα ΕΛΟΤ EN 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002)2+Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανεια− κών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002 (ΕΝ 13043:2002)2+Ελαφρά αδρανή − Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα ΕΛΟΤ EN 13055−1:2002 (ΕΝ 13055−1:2002)2+Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώ− σεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά ΕΛΟΤ EN 13055−2:2004 (ΕΝ 13055 – 2:2004)2+Αδρανή κονιαμάτων ΕΛΟΤ 13139:2002 (ΕΝ 13139:2002)4Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημέ− νων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία ΕΛΟΤ EN 13242:2002 (ΕΝ 13242:2002)2+Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN 13383−1:2002 (ΕΝ 13383−1:2002)4Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών ΕΛΟΤ EN 13450:2002 (ΕΝ 13450:2002)2+ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΑ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣF Αριθμ. 25124/Δ4 (3) Ορισμός έδρας Γραφείου Δ/θμιας Εκπαίδευσης και καθορισμός περιοχών αρμοδιότητας Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΤο σύστημα 2+ είναι εκείνο που προδιαγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 334/1994 (άρθρο 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ) και περιλαμβάνει την αρχική δοκιμή, τον συνεχή έλεγχο δειγμάτων βάσει συγκεκριμένου σχεδίου και τον έλεγ− χο παραγωγής στην εγκατάσταση με ευθύνη του πα− ραγωγού και την αρχική επιθεώρηση της εγκατάστα− σης και του ελέγχου παραγωγής όπως επίσης και τηνΈχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (167 Α΄) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 § 2 του ν. 2043/1992 (79 Α΄) 3. Το π.δ. 148/9.5.2003 (123 Α΄). 4. Το υπ’ αριθμ. 3483/26.5.2005 έγγραφο της Διεύθυν− σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής. 5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ− γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (608 Β΄). 6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε ως έδρα του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής τα Ν. Μουδανιά. Β. Ορίζουμε ότι στην αρμοδιότητα του Γραφείου Δευ− τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής θα υπάγονται από το σχολικό έτος 2007 − 2008 οι παρακάτω σχολικές μονάδες οι οποίες μέχρι τώρα ανήκαν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1. Γυμνάσιο Κασσανδρείας 2. Γυμνάσιο Ν. Καλλικράτειας 3. 1° Γυμνάσιο Ν. Μουδανιών 4. 2° Γυμνάσιο Ν. Μουδανιών 5. Γυμνάσιο Ν. Τρίγλιας 6. Γυμνάσιο Παλιουριού 7. Γυμνάσιο Πευκοχωρίου 8. Γυμνάσιο Σήμαντρων 9. Γενικό Λύκειο Κασσανδρείας 10. Γενικό Λύκειο Ν. Καλλικράτειας 8510ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)11. Γενικό Λύκειο Ν. Μουδανιών 12. Γενικό Λύκειο Ν. Τρίγλιας 13. ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών 14. ΕΠΑΛ Κασσανδρείας 15. ΣΕΚ Ν. Μουδανιών Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣF Αριθμ. 17 (4) Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ελα− τίων Ν. Ζακύνθου για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο− λιτών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς και όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995. 2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ151/Α/6.8.2004) με τις οποίες ορίζεται ότι «για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπε− ται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998». 3. Το αρίθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/90/27162/29.11.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με το οποίο μας διεβιβάσθη πίνακας κατανομής 481 συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκει− ας έως δώδεκα (12) μήνες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθμού της Χώρας, στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 30.4.2007, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Ελατιών Ν. Ζακύνθου για 1 άτομο. Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες και με τον όρο ότι οι συμβάσεις λήγουν από την χρονική στιγμή που θα στε− λεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λπ της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη νέα σύμ− βαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στις συμβάσεις που θα ακο− λουθήσουν. Από τις διατάξεις της απόφασης μας αυτής προκα− λείται δαπάνη € 12.000 η οποία θα βαρύνει τον προϋ− πολογισμό του Δήμου Ελατιών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κέρκυρα, 2 Ιανουαρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥΑριθμ. 12451 (5) Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Κερ− κυραίων Ν. Κέρκυρας για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς και όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995. 2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ151/Α/6.8.2004) με τις οποίες ορίζεται ότι «για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπε− ται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998». 3. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/90/27162/29.11.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με το οποίο μας διεβιβάσθη πίνακας κατανομής 481 συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας, στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 30.4.2007, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Κερκυραίων Ν. Κερκύρας για 4 άτομα. Τα παραπάνω άτομα θα απασχοληθούν στο έργο της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες και με τον όρο ότι οι συμβάσεις λήγουν από την χρονική στιγμή που θα στε− λεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη νέα σύμ− βαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στις συμβάσεις που θα ακολουθήσουν. Από τις διατάξεις της απόφασης μας αυτής προκα− λείται δαπάνη € 48.000 περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κερκυραίων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κέρκυρα, 2 Ιανουαρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ F Αριθμ. 1393 (6) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) σε τριμελή επιτροπή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 «Αρμοδιότη− τες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού» του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 3. Τις διατάξεις του π.δ. 153/1984 (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/18.4.1984) σχετικά με τη σύσταση στο δήμο Βέροιας ν. Ημαθί− ας, ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 363/1985 (Φ.Ε.Κ. 130/Τ.Α΄/17.7.1985). 4. Την υπ’ αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σχετικά με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής, στην οποία μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του. 5. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντο− λή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Α. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 7/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας σχετικά με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής, στην οποία μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του − εξαιρουμένων των περιπτώσεων των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 1069/1980 − με τα εξής τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους: Τακτικά μέλη 1. Τσιάρας Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β., Πρόε− δρος της επιτροπής. 2. Χατζημηνιάδη Χρήστος, μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β., Αντι− πρόεδρος της επιτροπής. 3. Αραμπατζή Δέσποινα, μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β., μέλος της επιτροπής. Αναπληρωματικά μέλη 1. Παυλίδης Παύλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β. 2. Ορφανίδης Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β. 3. Ζαρκούλη Ανθούλα, μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β. Β. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής, είναι να λαμ− βάνει αποφάσεις επί αιτήσεων δημοτών που αφορούν τα παρακάτω θέματα: 1) Απαλλαγή ή μείωση τελών υπερκατανάλωσης νε− ρού. 2) Απαλλαγή ή μείωση τόκων από οφειλές τελών Ύδρευσης−Αποχέτευσης. 3) Απαλλαγή ή μείωση από καταβολή χρηματικών οφειλών από λογαριασμούς Ύδρευσης−Αποχέτευσης παλαιών διμήνων για ανήμπορους δημότες. 4) Απαλλαγή από καταβολή παγίων τελών Ύδρευσης− Αποχέτευσης. 5) Απαλλαγή ή μείωση από καταβολή ποσών που αφορούν πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση των δικτύων Ύδρευσης−Αποχέτευσης. 6) Απαλλαγή ή μείωση από οφειλές λόγω αποκατα− στάσεων ιδιωτικών βλαβών των δικτύων Ύδρευσης−Απο− χέτευσης. 7) Απαλλαγή ή μείωση οφειλών από μετατόπιση παλαιών ιδιωτικών παροχών Ύδρευσης−Αποχέτευσης που διέρχονται από ξένα οικόπεδα. 8) Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών Ύδρευσης−Αποχέ− τευσης εκτός οικισμών. Γ. Ακροτελεύτια διάταξη Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δη− μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας.8511Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βέροια, 6 Μαρτίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ F Αριθμ. 1533 (7) Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχο− λικής Επιτροπής Γυμνασίου Λυκείου Ν. Καλλικράτει− ας στις διατάξεις του ν. 3463/2006. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990. 2) Τις διατάξεις του α.240 και 243 του ν. 3463/2006. 3) Την υπ’ αριθμ. 1791/1991 του Νομάρχη Χαλκιδικής με την οποία συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Ν. Καλλικράτειας. 4) Την υπ’ αριθμ. 27/2007 απόφαση του Δ.Σ. Καλλι− κράτειας. 5) Την υπ’ αριθμ. 5631/2000 απόφαση του Γεν. Γραμ− ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογρα− φής «Με εντολή Γεν. Γραμματέα» αποφάσεων,εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντη στους Προϊστ. Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων, των υπηρεσιών της Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Τροποποιείται και προσαρμόζεται η συστατική πράξη του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Ν. Καλλικράτειας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 125/4.3.1991 ΦΕΚ τεύχος Β΄, στις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/2006 ως ακολούθως: Η παράγραφος που αφορά τη σύνθεση του Δ.Σ. του ανωτέρω ΝΠΔΔ αντικαθίσταται ως εξής: «.. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του και αποτε− λείται: α) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου που ορίζονται από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβου− λίου β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου που ορί− ζονται από την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου γ) από τον Διευθυντή του Γυμνασίου Ν. Καλλικρά− τειας δ) από τον Διευθυντή του Λυκείου Ν. Καλλικράτειας ε) από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Ν. Καλλικράτειας στ) από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Ν. Καλλικράτειας ζ) από έναν εκπρόσωπο των μαθητών του Λυκείου η) από έναν εκπρόσωπο των μαθητών του Γυμνασί− ου θ) ένα δημότη ή κάτοικο που είναι χρήστης των υπηρε− σιών του νομικού προσώπου Από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. του ανωτέρω ΝΠΔΔ ένα τουλάχιστον μέλος θα είναι γυναίκα. 8512ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Το Δημοτικό Συμβούλιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και ακολουθεί την δημοτική περίοδο. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί− πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι− πρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοι− κητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κω− λύεται από τον Αντιπρόεδρο». Κατά τα λοιπά ισχύει η συστατική πράξη του νομικού προσώπου. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2007, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πολύγυρος, 21 Φεβρουαρίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΛΑΜΟΥΡΗ F (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στο Βούτο Διονύσιο του Νικολάου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Με την υπ’ αριθμ. 1088/26.2.2007 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά χορηγείται στο Βούτο Διονύσιο του Νικολάου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ F Αριθμ. 152 (9) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55/22.1.2007 (ΦΕΚ 146/τ. Β΄/6.2.2006) απόφασης περί καθιέρωσης υπερωρια− κής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι− ρέσιμες ημέρες και εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα− διαίας εργασίας καθημερινών, Κυριακών και εξαιρε− σίμων, από 1.1.2007 έως 31.12.2007 για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτοδι− οίκησης Αχαΐας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν. 2683/1999, 15 του ν. 2592/1998 και 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999. 3. Την υπ’ αριθμ. 55/22.1.2007 (ΦΕΚ 146/τ. Β΄/6.2.2006) προηγούμενη απόφασή μας. 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών της Ν.Α. που δεν καλύφθηκαν με την προηγούμενη απόφασή μας. 5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολο− γισμό της Ν.Α. Αχαΐας η σχετική απαιτούμενη δαπάνη, αποφασίζουμε:Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 55/22.1.2007 (ΦΕΚ 146/τ. Β΄/6.2.2006) απόφασή μας και συμπληρώνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.3.2007 έως 31.12.2007 ως εξής: Σύνολο υπηρετούντωνΣύνολο εγκεκριμένων υπαλλήλωνΣυμπληρωματι− κός αριθμός υπαλλήλωνΣύνολο συμπληρω− ματικών ωρώνΠΕ1801708800ΤΕ9977162010ΔΕ230225121400ΥΕ532400Σύνολο 562494364210Εγγεγραμμένη πίστωση21000Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος εργασίας (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και Κυριακών) των ανωτέρω ωρών θα γίνει με νεώτερη απόφασή μας. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα πριν τη δη− μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 5 Μαρτίου 2007 Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 151 (10) Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αο− ρίστου χρόνου στο Δήμο Μελισσίων στις οποίες κα− τατάσσεται το προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρη− σης Τεχνικών Έργων (ΔΕΤΕΜ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 άρθρο 269 ΦΕΚ 114/ Α/8.6.2006. 2. Τις διατάξεις του ν. 1188/1981 ΦΕΚ 204 Α΄/30.7.1981. 3. Την από 23 Φεβρουαρίου απόφαση της Αμιγούς Εταιρείας με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Τεχνι− κών Έργων (ΔΕΤΕΜ) Δήμου Μελισσίων που αφορά τη λύση της εταιρείας και την μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο. 4. Την υπ’ αριθμ. 113/2007 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου που αφορά την έγκριση μεταφοράς του προσωπικού και σύστασης των αντίστοιχων θέσεων στο Δήμο, αποφασίζουμε: Συστήνουμε τις παρακάτω Προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις οποίες κατα− τάσσεται το προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων (ΔΕΤΕΜ) του Δήμου Μελισσίων ως κατωτέρω . 1. Μία (1) Προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορί− στου Χρόνου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων − Μηχανικών. 2. Μία (1) Προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αο− ρίστου Χρόνου κλάδου TE Οικονομικού − Λογιστικού. 3. Μία (1) Προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αο− ρίστου Χρόνου κλάδου TE Εργοδηγών χωρίς πτυχίο. 4. Τρεις (3) Προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΔΕ Κηπουρών. 5. Δύο (2) Προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΔΕ Οδηγών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Μία (1) Προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αο− ρίστου Χρόνου κλάδου ΔΕ Διοικητικών. 7. Τρεις (3) Προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΥΕ Κλητήρων. 8. Δώδεκα (12) Προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δι− καίου. Αορίστου Χρόνου κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαρι− ότητας. Έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον Προϋ− πολογισμό του Δήμου μας για την ανωτέρω απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μελίσσια, 6 Μαρτίου 2007 Ο Δήμαρχος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΦΑΚΟΣ F (11) Έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης των προσώ− πων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοι− βαίων κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθ. απόφ. 6/413/8.2.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2.3 του άρθρου 10 της απόφασης 2/132/19.5.1998 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτρο− πής Κεφαλαιαγοράς «Κώδικας Δεοντολογίας Εταιρει−8513ών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)» (ΦΕΚ Β/615/1998). 2. Την υπ’ αριθμ. 13/330/2.3.2005 απόφαση της Επι− τροπής Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω− δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005). 4. Την υπ’ αριθμ. 5778/4.1.2007 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, αποφασίζει ομόφωνα: Την έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης για το έτος 2007 των προσώπων που ασχολούνται με τη διάθε− ση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και σύμφωνα με την ύλη που έχει καθοριστεί στην απόφαση 13/330/2.3.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαι− αγοράς. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα− πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ 8514ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 123104 23956 210 4135228 2610 638109 26510 87215 25310 22858ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 12410 597449 26610 89122 2810 300781 22510 46654ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μ ρφή η μορφή • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μ ρφή DVD/CD μορφή ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €−Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−−Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−−Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Δ΄110 €30 €−Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.−−100 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. • Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.grΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. ΤεύχοςΈντυπη μορφήΨηφιακή ΜορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΨηφιακή ΜορφήΑ΄225 €190 €Α.Ε.Δ.10 €ΔωρεάνΒ΄320 €225 €Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.2.250 €645 €Γ΄65 €ΔωρεάνΔ.Δ.Σ.225 €95 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €ΔωρεάνΑ.Σ.Ε.Π.70€ΔωρεάνΔ΄160 €80 €Ο.Π.Κ.−ΔωρεάνΑ.Α.Π.160 €80 €Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.−450 €Ε.Β.Ι.65 €33 €• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο− πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 *02003862003070008*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.