Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022

Ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε την εκδήλωση αυτή για την ενημέρωση των Μελών του για το νέο "τοπίο" στα Δημόσια Εργα, μετά την θεσμοθέτηση των ΕΤΕΠ και των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην συζήτηση που ακολούθησε επισημάνθηκε η αναγκαιότητα άμεσης υιοθέτησης συστήματος Αναλύσεων Τιμών και ίδρυσης Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Έργων καθώς και δραστικής μείωσης των προσφερομένων εκπτώσεων στους διαγωνισμούς Δημοσίων Εργων.

Οι εισηγήσεις των βασικών ομιλητών της εκδήλωσης έχουν ήδη αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΣΑΤΕ ενημέρωσε τους εργολήπτες για το νέο "τοπίο" στα δημόσια έργα. Εξαιρετικά επείγουσα αναγκαιότητα η άμεση υιοθέτηση συστήματος Αναλύσεων Τιμών και η ίδρυση Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Έργων καθώς και η δραστική μείωση των προσφερομένων εκπτώσεων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Παρουσία εκπροσώπων περισσότερων από 100 επιχειρήσεων - μελών του ΣΑΤΕ πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου στην Αθήνα, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα των δημοσίων έργων από: • τις 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ισχύουν υποχρεωτικά σε όλα τα Δημόσια Έργα από 1/10/2012 και την επιβαλλόμενη εναρμόνιση των συμβατικών τευχών, • τις 24 ΚΥΑ για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών και την υποχρέωση σήμανσης συμμόρφωσης CE κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 89/106, • τον Κανονισμό αριθ. 305/2011/ΕΚ για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, που αντικαθιστά την οδηγία 89/106/ΕΟΚ από την 1/7/2013, • τα «επικαιροποιημένα» ΝΕΤ – συμβατά με τις ΕΤΕΠ – των οποίων η έγκριση αναμένεται. Βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των υποχρεώσεων και των προβλημάτων στην εκπλήρωσή τους καθώς και των επιπτώσεων που προκύπτουν από το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, ως τελικού κρίκου στην αλυσίδα της παραγωγής του δημόσιου τεχνικού έργου (μελέτη – προδιαγραφή – δημοπράτηση - ανάδειξη αναδόχου - προμήθεια υλικών / εξοπλισμού / εργασίας κατασκευή). Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Γενικός Δ/ντης Συγκοινωνιακών Έργων κ. Δ. Μακρής, που συμμετείχε στη συζήτηση που ακολούθησε τις εισηγήσεις των κ.κ. Δ. Τουλιάτου, Τεχνικού Συμβούλου ΣΑΤΕ, Π. Αναγνωστόπουλου Επικεφαλής κατάρτισης των ΠΕΤΕΠ και Ρ. Δρακούλη Ειδικού Εμπειρογνώμονα Συμβούλου Επιχειρήσεων. Όλοι οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι στον χώρο της κατασκευής δημοσίων έργων η προβληματικά μεγάλη υστέρηση εφαρμογής εναρμονισμένων πρακτικών στα θέματα τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και σήμανσης συμμόρφωσης CE των ΠΔΚ - σε συνδυασμό με την καθυστερημένη, κάθε φορά, εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική - οξύνει τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος της ασφάλειας των έργων και της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας του κλάδου και πρέπει άμεσα να αρθεί μεταξύ των άλλων και μέσω: α) της ρύθμισης του χρόνιου αιτήματος εκσυγχρονισμού του συστήματος τιμολόγησης των δημοσίων έργων, με την αποδοχή ενός αμοιβαία αποδεκτού συστήματος έγκυρης, αντικειμενικής και σύμφωνης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και κανονισμούς, ανάλυσης τιμών των εργασιών δημοσίων έργων και αναθεώρησης αυτών, που έχει προταθεί στο Υπουργείο και ήδη ελέγχεται από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, κατόπιν εντολής του Υπουργού, β) της υιοθέτησης της πρότασης του ΣΑΤΕ που έχει τύχει της ένθερμης υποστήριξης όλων των Φορέων του Τεχνικού Κόσμου (Εργολήπτες, Μελετητές, ΤΕΕ) για σύσταση πολυσυμμετοχικού Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων με την ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να τροφοδοτείται με αξιόπιστες τιμές το σύστημα αναλύσεων τιμών, και να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους ως προς τους ισχύοντες τεχνικούς κανόνες (πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και ως προς τα σύμμορφα υλικά και τους προμηθευτές τους και γ) του σωστού και αποτελεσματικού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών και της σήμανσης CE των ΠΔΚ θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και του χρόνου ζωής των δημόσιων έργων με συνολικό αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των περιορισμένων δημόσιων πόρων άρα και στην συνολική μείωση των σχετικών δημόσιων δαπανών. Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr w w w . s a t e . g r Παράλληλα έγινε αποδεκτό ότι οι προσφερόμενες εκπτώσεις στα δημόσια έργα θα πρέπει – άμεσα - να μειωθούν δραστικά, αφού πλέον η υποχρέωση ενσωμάτωσης σύμμορφων υλικών με σήμανση CE και η ενσωμάτωση των νέων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στους συμβατικούς όρους των έργων, δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις στους εργολήπτες, οι οποίοι και εξέφρασαν έντονες ανησυχίες σχετικά την μη κάλυψη αυτών των επιπλέον υποχρεώσεων τόσο από τα υφιστάμενα Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ) όσο και από το υφιστάμενο σύστημα αναθεώρησης τιμών, λόγω πλήρους ασυμβατότητας των παλιών αναλύσεων με τα ΝΕΤ. Τα νέα δεδομένα και οι συνθήκες που δημιουργούνται επιβάλλουν και την αλλαγή της νοοτροπίας και της πρακτικής πολλών Υπηρεσιών του Δημοσίου, που συνεχίζουν να ακυρώνουν διαγωνισμούς, επικαλούμενες προσφορά χαμηλού ποσοστού έκπτωσης, το οποίο το συγκρίνουν με το ποσοστό από παλιότερους διαγωνισμούς με μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, δηλαδή, όταν οι συνθήκες και οι απαιτήσεις ήταν διαφορετικές. Περαιτέρω, συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα των εν εξελίξει εργολαβιών, στα συμβατικά τεύχη των οποίων δεν περιλαμβάνονταν οι υπόψη υποχρεώσεις, ενώ έντονος προβληματισμός επικράτησε από την πανθομολογούμενη διαπίστωση της στενότητας των προμηθευτών προϊόντων δομικών κατασκευών με σήμανση CE στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης τονίστηκε η αναγκαιότητα - μέχρι την πλήρη λειτουργία του Παρατηρητηρίου - σύστασης αρμόδιας αρχής/γραφείου υποδοχής, συγκέντρωσης και επεξεργασία παρατηρήσεων, προτάσεων βελτίωσης και αναδράσεων επί των ΕΤΕΠ, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και συμπλήρωσή τους, ενώ επίσης διαπιστώθηκε σημαντικό έλλειμμα στην ενημέρωση ως προς τη διαθεσιμότητα σύμμορφων υλικών στην Ελληνική Επικράτεια, αντικείμενο που το προτεινόμενο από τον ΣΑΤΕ Παρατηρητήριο σχεδιάζεται επίσης να καλύψει. Παράλληλα ο ΣΑΤΕ προσανατολίζεται στην σύσταση προσωρινού γραφείου νομικού και τεχνικού ελέγχου των τευχών δημοπράτησης ως προς τη συμβατότητα και την εναρμόνισή τους με το νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και ειδικότερα ως προς την εγκυρότητά των όρων της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Τιμολογίου, ώστε να προφυλάξει τα Μέλη του από μη δυνάμενους να υλοποιηθούν συμβατικούς όρους. Στην εκδήλωση τέθηκαν και απαντήθηκαν ερωτήματα όπως: § Ποιά υλικά και ποιοί προμηθευτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατά τη διαμόρφωση των οικονομικών προσφορών; § Υπάρχει σήμερα τρόπος αυτά τα υλικά να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαπίστωση των βασικών τιμών από την αρμόδια Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) ; § Υπάρχουν επίσημοι κατάλογοι «προ-εγκεκριμένων» υλικών και προμηθευτών; § Σε έργα οδοποιίας και λιμενικών υπάρχει απαίτηση σήμανσης CE στα παραγόμενα επί τόπου υλικά (αδρανή, ογκόλιθοι σκυρόδεμα ,κ.λ.π.) ; § Σε ποιό βαθμό και πώς τεκμηριώνεται ότι οι τιμές μονάδος που καθορίζονται στα ΝΕΤ και κατά συνέπεια οι προϋπολογισμοί των ΔΕ, αναφέρονται σε «σύμμορφα υλικά» δηλαδή στα υλικά που ορίζονται στην περιγραφή κάθε άρθρου; § Μήπως υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης των νέων ΝΕΤ (ως περιγραφικά άρθρα υποχρεωτικής εφαρμογής) στην ΕΕ κατά την Οδηγία 98/34, πριν από την έκδοση της αναμενόμενης ΥΑ ; § Ποιά είναι η αποτελεσματικότητα και τα μέσα εποπτείας της αγοράς για την αποτροπή κυκλοφορίας μησύμμορφων υλικών; Πώς προστατεύεται ο εργολήπτης-αγοραστής; § Πώς οφείλει να γίνεται ο έλεγχος και η αποδοχή από την Επίβλεψη των προτεινόμενων από τον Ανάδοχο υλικών; § Υπάρχει σήμερα εξασφαλισμένη η δυνατότητα πρόσβασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Εργολήπτη στα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα; § Ποιός ο ρόλος των διαπιστευμένων εργαστηρίων ή/και ανεξάρτητων φορέων ελέγχου; § Ποιές είναι οι αναμενόμενες αθέμιτες πρακτικές λόγω ελλείψεων και ανεπάρκειας στην εποπτεία της αγοράς και στην επίβλεψη των έργων; § Ποιός καταλογίζει και κυρίως σε ποιόν καταλογίζονται οι ευθύνες και οι κυρώσεις;2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.