Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΣΧΕΔΙΟΝΟΜΟΥΕθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων ΣυμβάσεωνΆρθρο 1 – (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)ΕθνικόΣύστημα ΗλεκτρονικώνΔημοσίωνΣυμβάσεωνΤο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής 1. Οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει, καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64), υποχρεούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε όλα τα στάδια των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ήτοι από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Η υποχρέωση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για τους διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του ορίου που κάθε φορά τίθεται για τον πρόχειρο διαγωνισμό. Άρθρο 3 – Κεντρικές Αρχές Προμηθειών Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται κεντρικές αρχές προμηθειών κατά την έννοια του άρθρου 17 του Π.Δ. 60/2007. Άρθρο 4 - Υποστήριξη του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 1. Η υποστήριξη τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τη μορφή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και,1 μεταξύ άλλων, του παρόντος νόμου, των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α’263), του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) και του κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδομένου δευτερεύοντος θεσμικού πλαισίου, ανατίθεται στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 2. Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως τα εξής: 2.1. Η χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε όλους τους δυνητικούς χρήστες. 2.2. Η παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης στην οποία περιέχεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 2.3. Η παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης στην οποία περιέχεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 2.4. Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 2.5.Η μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Άρθρο 5 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) 1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και τηρείται από αυτό. 2. Οι Αναθέτουσες Αρχές χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ψηφιακής υπογραφής, κατά τους όρους του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α’ 125), με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος. 3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και κάθε νομική οντότητα, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οφείλουν να κάνουν χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους όρους του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α’ 125), με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος. Άρθρο 6 – Μητρώο Εγγεγραμμένων Οικονομικών Φορέων2 1. ΣτηΓενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και εργοληπτών με τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Με Απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, διαγραφής στο Μητρώο, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 2. Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα αποκλείονται από την εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο και από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για πέντε (5) έτη εφόσον: α) Έχουν κηρυχθεί έκπτωτα κατά την έννοια των άρθρων 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116), β) Έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά την έννοια του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄166). γ) Έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση επιβολής διοικητικών ποινών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄93) ή παρόμοια απόφαση από την αντίστοιχη Αρχή άλλης χώρας. 3. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 2 καταδικασθούν αμετάκλητα για τις περιπτώσεις β και γ της παρ 2 του παρόντος άρθρου, αποκλείονται οριστικά από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Άρθρο 7 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3731/2008, του ν. 3979/2011 και του κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδομένου δευτερεύοντος θεσμικού πλαισίου ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ενδεικτικά, α. τη δημιουργία, το δικτυακό τόπο τήρησης, τη δομή, το περιεχόμενο, την πρόσβαση σε αυτό, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώριση, την εν γένει λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού τόπου λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ενδεικτικά του ν. 3979/2011 και του ν. 4013/2011, του εκάστοτε κυρωθέντος Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και τους κανόνες και τα προσόντα πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού τόπου,3 β. τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επί μέρους στοιχείων του, όπως ενδεικτικά, της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των συναπτόμενων δημόσιων συμβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (eAuctions), των δυναμικών συστημάτων, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, των ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., γ. τον προσδιορισμό, την διαβάθμιση και την ανάλογη πιστοποίηση των χρηστών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και χρήσης του, δ. τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου εν γένει, όπως ενδεικτικά των Αναθετουσών Αρχών, πάσης φύσεως Φορέων του Δημόσιου Τομέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), του ΓΕΜΗ, του ΓΛΚ (Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ΕΣΥΠ), του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και κάθε άλλου Μητρώου ή Συστήματος που τηρείται από Υπηρεσίες του Δημοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς και στατιστικούς σκοπούς, του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, του TAXIS, του ΕΣΥΠ, των Φορολογικών και Ασφαλιστικών Αρχών, των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών για την απόκτηση εταιρικών πληροφοριών, πάσης φύσεως βεβαιώσεων και ενημερώσεων, πιστοποιητικών, τα οποία απαιτούνται ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς επίσης και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεικτικά των TED και SIMAP, ε. τον καθορισμό και εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης Κωδίκων Πρακτικής, στ. την χρήση και εφαρμογή μηχανισμών ηλεκτρονικής και ψηφιακής υπογραφής, χρονοσήμανσης καθώς και συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης/αυθεντικοποίησης για τη λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για κάθε στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 3979/2011. Μέχρι την έκδοση αυτής της Απόφασης του παρόντος άρθρου, έγκυρη χρονοσήμανση των πάσης φύσεως εγγραφών που 4 διακινούνται μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για τις ανάγκες των Δημοσίων Συμβάσεων θεωρείται η χρονοσήμανση που παρέχεται από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3979/2011, καθορίζονται οι αρχές, διαδικασίες, προϋποθέσεις και όροι κοινής χρήσης και αξιοποίησης υπολογιστικών λειτουργιών, υποδομών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και δεδομένων. Άρθρο 8 – Ειδικές και μεταβατικές διατάξεις 1. Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 7, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη ή/και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση. 2. Στο άρθρο 23 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.», προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Τα Έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 και στο παρόν άρθρο και αφορούν στο σύνολο της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση δημοσίων έργων διακινούνται μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. ή κοινοποιούνται σε αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των διακινούμενων εγγράφων και φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή και τη χρονοσήμανση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τους όρους σχετικής διακήρυξης. Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου 2013. Από την 1η Ιουλίου 2013 τα ως άνω έγγραφα πρέπει να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική (ψηφιακή) υπογραφή στις περιπτώσεις κατά τις5 οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η χρήση ιδιόχειρης υπογραφής.» Άρθρο 9 – Έναρξη ισχύος 1. Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παρ. 2 και 3. 2. Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά τη Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αρχίζει την 1η Ιουλίου 2013. 3. Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αρχίζει την 1η Απριλίου 2014. 4. Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά το Δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.6
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.