Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

Οι ΟΜΟΕ αυτές δεν έχουν εγκριθεί ακόμη (σχέδιο). Οταν οριστικοποιηθούν, θα αποτελέσουν βασικό κείμενο αναφοράς για τον προγραμματισμό των έργων συντήρησης του οδικού δικτύου.

ΥΠΥΜΕΔΙ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΟδοποιίαςΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ) 2009Επικαιροποίηση 2011 – Σύμβουλος: ΝΑΜΑ ΑΕ ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε0.Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οργάνωση του συστήματος συντήρησης οδικού δικτύου στον τομέα των οδοστρωμάτων, στη σύγχρονη εποχή γίνεται με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού επί οχήματος που διατρέχει το δίκτυο και καταγράφει σε έγχρωμες εικόνες την κατάσταση της επιφάνειας των οδοστρωμάτων. Στη συνέχεια η πληροφορία που αντλείται από τις εικόνες αξιοποιείται με κατάλληλη μεθοδολογία. Η συστηματική επιτήρηση και αντίστοιχα αξιολόγηση της κατάστασης των οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο αποτελεί κρίσιμη λειτουργία. Αυτή αφορά στην προσφερόμενη ποιότητα εξυπηρέτησης στους χρήστες του δικτύου, καθώς και στην οικονομικά αποτελεσματική συντήρηση της οδικής υποδομής. Η εν λόγω κρισιμότητα έγκειται στην αξία των στοιχείων, που πρέπει να συλλέγονται, ταξινομούνται και αξιολογούνται με συγκεκριμένη μέθοδο, ώστε τα αποτελέσματα να επαρκούν για συγκεκριμένες διαδικασίες, που είναι οι ακόλουθες. •Ο εντοπισμός φθορών, οι οποίες ανάλογα με τη μορφή και την πυκνότητα τους υποδεικνύουν τις πιθανές αιτίες, που τις προκάλεσαν.•Ο προγραμματισμός εκτέλεσης ειδικών ερευνών για την ακριβή διάγνωση των αίτιων των φθορών, τα οποία θα καθορίσουν τις απαιτούμενες επεμβάσεις με εργασίες, είτε για την πρόληψη της περαιτέρω επέκτασης των φθορών, είτε για την ανακατασκευή του οδοστρώματος στην έκταση που πραγματικά απαιτείται.•Ο προσδιορισμός, με βάση το φυσικό μέγεθος των φθορών και ο προϋπολογισμός των εργασιών που προκύπτουν από τις απαιτούμενες επεμβάσεις.Προϋπόθεση για την αξιολόγηση της κατάστασης των οδοστρωμάτων είναι η εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας, που καθορίζει τον τρόπο ταξινόμησης και πιστοποίησης των φθορών των οδοστρωμάτων. Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Καταγραφή Οδικού Δικτύου» η ανάγκη εφαρμογής αξιόπιστης μεθοδολογίας καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης των οδοστρωμάτων καλύφθηκε με το «Εγχειρίδιο Ελέγχου και Ταξινόμησης Φθορών Οδοστρωμάτων», που περιλαμβάνεται στα «Πρότυπα Τεύχη Ελάχιστων Απαιτήσεων για Περιφερειακά Έργα» των ΥΠΟΙΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ (έτος 2005), αφού πρώτα αυτό βελτιώθηκε με βάση την πλέον πρόσφατα εξελιγμένη διεθνή μεθοδολογία. Ως εκ τούτου, το παρόν τεύχος θα πρέπει να υιοθετηθεί για χρήση από όλους τους Φορείς Διαχείρισης Οδικών Δικτύων, προκειμένου αυτές να καταγράφουν και κατατάσσουν την κατάσταση των οδοστρωμάτων, ώστε να τεκμηριώνουν σε πρώτο στάδιο τις ανάγκες για μέτρα συντήρησης. Η καθολική χρήση του παρόντος τεύχους διασφαλίζει τον ενιαίο τρόπο αναφοράς ποιοτικά και ποσοτικά της κατάστασης των οδοστρωμάτων. Υπόδειγμα εφαρμογής της μεθοδολογίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α στο τέλος του τεύχους, όπου παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από το Πιλοτικό Τμήμα μήκους περίπου 30 km του Υποέργου 4. Τα συλλεγόμενα δεδομένα της κατάστασης οδοστρωμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται για να παρέχονται οι δυνατότητες που ακολουθούν. (1)Η ομοιόμορφη, σε επίπεδο χώρας, αξιολόγηση της κατάστασης οδοστρωμάτων, που θα βελτιώσει τις διαδικασίες αποφάσεων, σχετικά με τον προγραμματισμό και προϋπολογισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο της χώρας.(2)Η διαχείριση οδικής υποδομής με την υποστήριξη από σύστημα πληροφοριών και εργαλείων για την επιτήρηση της κατάστασης αυτής, ώστε να εκτιμώνται οι μελλοντικές ανάγκες, καθώς και να εγκαθιδρυθεί σύστημα ιεράρχησης και βελτιστοποίησης των απαιτούμενων επενδύσεων.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XAi από ivΗμερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)(3)Η δημιουργία βάσης δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει την αξιολόγηση, βελτίωση και αξιολόγηση των διάφορων τεχνικών που θα εφαρμόζονται για τα οδοστρώματα, ως προς τη μελέτη, την ανακατασκευή και τη συντήρησή τους.(4)Η παραγωγή πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό υποψήφιων έργων για συντήρηση και βελτίωση του προγραμματισμού έργων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, οι οποίες θα προσδιορίζονται με τεκμηριωμένη ιεράρχηση.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XAii από ivΗμερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0.ΠΡΟΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................................... I1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................................................. 11.1Σκοπός .................................................................................................................................................. 12.ΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................................................................................... 23.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ............................................................................... 43.1Φθορές Επιφάνειας ............................................................................................................................... 43.2Τραχύτητα ............................................................................................................................................. 44.ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.................................................................................................................... 54.1Εντοπισμός Φθορών ............................................................................................................................. 54.2Κατάταξη Σοβαρότητας ......................................................................................................................... 54.3Κατάταξη Πυκνότητας ........................................................................................................................... 64.4Οδηγίες Χειρωνακτικής Καταγραφής .................................................................................................... 74.5Οδηγίες Αυτόματης Καταγραφής .......................................................................................................... 74.6Συμβατική Αρίθμηση Λωρίδων Κυκλοφορίας ....................................................................................... 85.ΦΘΟΡΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ...................................................................................... 95.1Ρωγμάτωση Κατά Μήκος Ιχνών Τροχού............................................................................................. 105.2Ρωγμάτωση Κατά Μήκος Αρμών Κατασκευής.................................................................................... 135.3Ρωγματώσεις των Άκρων του Οδοστρώματος ................................................................................... 165.4Εγκάρσιες Ρωγματώσεις ..................................................................................................................... 195.5Διαμήκεις Ρωγματώσεις Μαιανδρισμού .............................................................................................. 225.6Ρωγματώσεις Αλιγάτορα ..................................................................................................................... 255.7Τροχοαυλακώσεις ............................................................................................................................... 285.8Εκτόπιση (Shoving)............................................................................................................................. 315.9Παραμόρφωση (Distortion) ................................................................................................................. 335.10 Εφίδρωση (Bleeding) .......................................................................................................................... 35 5.11 Λακκούβες (Potholes) ......................................................................................................................... 37 5.12 Αποφλοίωση (Ravelling) ..................................................................................................................... 39 6.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ..................................................................................................... 396.1Συνθήκες Αποχέτευσης Καταστρώματος ............................................................................................ 396.2Σφράγιση Ρωγματώσεων .................................................................................................................... 39ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XAiii από ivΗμερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)6.3Τοπικές Επισκευές Επιφάνειας Οδοστρώματος ................................................................................. 397.ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ .................................................................... 397.1Πρότυπος Δείκτης Φθοράς Οδοστρώματος........................................................................................ 397.2Ερμηνεία.............................................................................................................................................. 398.ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ .................................................................................... 398.1Διεθνής Οδικός Δείκτης (IRI) και Δείκτης Άνεσης Ταξιδιού (RCI) ....................................................... 398.2Ερμηνεία ΔΑΤ...................................................................................................................................... 39ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Παράδειγμα Εφαρμογής Κατάταξης Φθορών Οδικού Τμήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Παράδειγμα Εφαρμογής Υπολογισμού Δείκτη Τραχύτητας Οδοστρώματος (IRI)Επιμέλεια παρουσίασης: Α. ΧατζηβασιλείουΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XAiv από ivΗμερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε1.Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι φθορές της επιφάνειας οδοστρώματος αποτελούν το βασικό μέτρο ένδειξης των επιδόσεων αυτού. Η καταγραφή των φθορών χρησιμοποιείται στα συστήματα διαχείρισης πάγιων της οδού, για την επιτήρηση της τρέχουσας κατάστασης των οδοστρωμάτων οδικού δικτύου, καθώς και για την πρόγνωση μελλοντικών καταστάσεων και των αντίστοιχων αναμενόμενων αναγκών. Οι φθορές επίσης αποτελούν τους κύριους δείκτες χαρακτηρισμού της κατάστασης των οδοστρωμάτων, προκειμένου να προγραμματίζονται ανακατασκευές, ή επιδιορθώσεις αποκατάστασης της ομαλότητας της επιφάνειας κυκλοφορίας. Αυτές μπορεί να χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικό μέσο σε επίπεδο έργου για την απόκτηση εικόνας, ως προς τα πιθανά αίτια καταστροφής του οδοστρώματος. Το παρόν τεύχος στηρίζεται στη διεθνή πρακτική για διαδικασίες, με βάση την εμπειρία εκτέλεσης εργασιών με σύστημα διαβάθμισης/κατάταξης, τη σημερινή δυνατότητα συλλογής δεδομένων, τη διασφάλιση ποιότητας και τις καινοτόμες τεχνολογίες καταγραφής. Η μεθοδολογία, η οποία περιγράφεται στο παρόν, παρέχει τις σύγχρονες πρακτικές και την εφαρμογή συστήματος διαβάθμισης/κατάταξης, που μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των Φορέων διαχείρισης οδικών δικτύων.1.1Σκοπός Ο σκοπός είναι η εφαρμογή μιας ακριβούς και συνεπούς μεθοδολογίας διαβάθμισης/κατάταξης της κατάστασης των οδοστρωμάτων, με στόχο να γίνονται ομοιόμορφες μετρήσεις στην πορεία του χρόνου σε όλα τα οδικά δίκτυα της χώρας. Η μεθοδολογία κατάταξης των οδοστρωμάτων είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι κατάλληλος ο τρόπος καταγραφής των φθορών, είτε με εξοπλισμό αυτόματης συλλογής (εικονοληψία), είτε με το χέρι. Το σύστημα κατάταξης περιλαμβάνει 12 είδη φθορών που υπάγονται στις ακόλουθες τρεις ενότητες: •Ρωγμάτωση – ίχνος τροχών, αρμοί, άκρα, εγκάρσια, μαιανδρισμός και αλιγάτορας.•Παραμόρφωση – τροχοαυλάκωση, εκτόπιση και παραμόρφωση.•Φθορές – εφίδρωση, λακκούβες και αποφλοίωση.Τα είδη φθορών, που έχουν επιλεγεί για το σύστημα κατάταξης, αντιπροσωπεύουν τις επικρατέστερες καταστάσεις φθοράς. Κάθε είδος φθοράς ταξινομείται και κατατάσσεται σύμφωνα με τη σοβαρότητα και την πυκνότητα που συναντάται. Στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπονται τρεις βαθμοί σοβαρότητας, που περιγράφουν την κατάσταση με τον καθορισμό του βαθμού σοβαρότητας της εκάστοτε φθοράς – χαμηλή, μέτρια και υψηλή. Προβλέπονται πέντε επίπεδα για την πυκνότητα, δηλαδή την έκταση των φθορών, τα οποία υποδεικνύουν το ποσοστό της επιφάνειας της οδού που επηρεάζεται από κάθε συγκεκριμένο είδος φθοράς. Για την εκτίμηση της σοβαρότητας και γενικά του μηχανισμού κατάταξης των φθορών σε κατάλογο, παρουσιάζονται (βλ. κεφ. 5) χαρακτηριστικές εικόνες και σκαριφήματα για κάθε είδος φθοράς, ώστε οι χρήστες του παρόντος να αποκτήσουν ενιαία και σαφή γνώση του αντικειμένου. Παράλληλα δίνονται πρακτικές οδηγίες για την ταξινόμηση των φθορών, ενώ αναφέρονται και οι πιθανές αιτίες για το κάθε είδος φθοράς, ώστε να εμπεδωθεί επαρκώς το αντικείμενο και η σημασία των διαδικασιών.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA1 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε2.Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)ΟΡΙΣΜΟΙ Το λεξιλόγιο των όρων που χρησιμοποιούνται στον παρόν τεύχος είναι αυτό που έχει καθιερωθεί ώστε να αποδίδονται μονοσήμαντα οι έννοιες κατά αντιστοιχία με τους διεθνώς καθιερωμένους όρους στην αγγλική γλώσσα. Αποφλοίωση (Ravelling): Η προοδευτική απώλεια υλικού του οδοστρώματος (σε αδρανή και συνδετικό υλικό) από την επιφάνεια και προς τα κάτω, αφήνοντας μια αδρή επιφάνεια, ευάλωτη σε καιρικές καταστροφές. Δείκτες Άνεσης Ταξιδιού (Riding Comfort Index): Μια τιμή από 10 έως 0, που υπολογίζεται για ένα οδικό τμήμα με χρήση των μετρήσεων του δείκτη IRI, όπου 10 είναι η ένδειξη της τέλειας ομαλής επιφάνειας οδοστρώματος. Δείκτης Φθοράς Οδοστρώματος (Pavement Distress Index): Μια τιμή από 10 έως 0 (καλός έως κακός), η οποία υπολογίζεται με βάση το συνδυασμό των φθορών της επιφάνειας, την κατάταξη σε σοβαρότητα και πυκνότητα, που υπάρχουν σε ένα οδικό τμήμα. Διεθνής Δείκτης Τραχύτητας (International Roughness Index): Η τιμή, που υπολογίζεται επί του πραγματικού προφίλ της οδού, για την αναπαράσταση της ποιότητας της τραχύτητας, η οποία επηρεάζει την ανταπόκριση του οχήματος δια μέσου του συστήματος ανάρτησής. Η κατακόρυφη κίνηση της ανάρτησης οχήματος συσσωρεύεται (συνεχείς μετρήσεις) και διαιρείται δια της απόστασης που διανύει το όχημα ώστε να παρέχεται ο δείκτης (IRI), ο οποίος αναφέρεται σε μονάδα [m/km]. Ένας δείκτης των 0 m/km δείχνει την τέλεια ομαλή επιφάνεια. Εκτόπιση (Shoving): Μετατόπιση τοπικών περιοχών της επιφάνειας οδοστρώματος, που συμβαίνει κατά μήκος της οδού, με αιτία τις πεδήσεις και επιταχύνσεις οχημάτων, συνήθως σε τμήματα μεγάλης κατά μήκος κλίσης, οριζόντιων καμπυλών ή ισόπεδων κόμβων. Επίπεδο Δικτύου (Network Level): Μια αξιολόγηση για όλα τα οδικά τμήματα μέσα στο σύνολο του δικτύου (π.χ. νομού) για τον εντοπισμό οδοστρωμάτων που παρουσιάζουν βλάβη, σύμφωνα με τις πρότυπες μετρήσεις επιδόσεων. Με όρους κατάταξης της κατάστασης, αυτό περιλαμβάνει μια περισσότερο γενική απογραφή βλαβών και επισήμανσης προβληματικών περιοχών. Επίπεδο Έργου (Project Level): Λεπτομερείς αξιολογήσεις συγκεκριμένων οδικών τμημάτων, που εντοπίζονται ως υποψήφια για ανακατασκευή. Με όρους κατάταξης της κατάστασης, ο σκοπός είναι να αξιολογηθούν οι φθορές με επαρκή λεπτομέρεια, ώστε να καθοριστούν οι δυνατές παρεμβάσεις ανακατασκευής. Εφίδρωση (Bleeding): Ανάδυση ασφαλτικού συνδετικού στην επιφάνεια οδοστρώματος, που μπορεί να δημιουργεί γυαλάδα (σαν γυαλί), επιφάνεια αντανακλούσα, που μπορεί να είναι κολλώδης με την επαφή. Η εφίδρωση πολύ συχνά συμβαίνει στα ίχνη των τροχών. Θρυμματισμός (Spalling): Φθορά των αιχμηρών ακμών των ρωγμών οδοστρώματος, και αν αυτή είναι έντονη τότε τεμαχίδια οδοστρώματος μπορεί να αποσπώνται δημιουργώντας πλάτος ρωγμών στην επιφάνεια περισσότερο από ότι στο βάθος αυτών. Ίχνος Τροχών (Wheel path): Υπάρχουν δυο ίχνη τροχών ανά λωρίδα κυκλοφορίας, το καθένα κοντά αντίστοιχα στην αριστερή και δεξιά οριογραμμή της λωρίδας. Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρώματος (Pavement Condition Rating): Μια σύνθετη κατάταξη, που συνδυάζει τη φθορά οδοστρώματος και τους δείκτες άνεσης ταξιδιού επί ίσης βάσης, σε μια μόνο τιμή, από 10 έως 0 (καλή έως κακή). Λακκούβες (Potholes): Οπές σχήματος μπολ ποικίλων μεγεθών στην επιφάνεια οδοστρώματος. Παραμόρφωση (Distortion): Οποιαδήποτε απόκλιση της επιφάνειας οδοστρώματος από το αρχικό της σχήμα, που δεν είναι ούτε εκτόπιση, ούτε τροχοαυλάκωση. Γενικά, οι παραμορφώσεις είναι αποτέλεσμα από τοπική καθίζηση, αστοχία γειτονικού πρανούς, μεταβολές όγκου λόγω: μεταβολής περιεκτικότητας υγρασίας και φουσκώματος από παγετό, καθώς και εναπομένουσες επιπτώσεις συσσωρευμένων φουσκωμάτων παγετού μετά από κάθε εποχή.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA2 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Πυκνότητα (Density): Η αναλογία της επιφάνειας οδοστρώματος που επηρεάζεται από ένα συγκεκριμένο είδος φθοράς. Μονάδες μέτρησης μπορεί να είναι το μήκος, η επιφάνεια, ή το πλήθος των σημείων όπου παρουσιάζεται ένα είδος φθοράς. Ρωγμάτωση Άκρου Οδοστρώματος (Pavement Edge Cracking): Ρωγμές οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα και σε πλάτος 60 cm από την εξωτερική ή εσωτερική (περίπτωση αυτοκινητοδρόμου) οριογραμμής κυκλοφορίας. Οι ρωγμές μπορεί να έχουν σχήμα ημισελήνου ή άλλου σχήματος σαφών συστηματικών ρωγμών, που επικρατούν διασταυρώνοντας το άκρο του οδοστρώματος. Ρωγμάτωση Αλιγάτορα (Alligator Cracking): Ρωγμές οι οποίες σχηματίζουν ένα δίκτυο πολύπλευρων τεμαχίων, που προσομοιάζουν την εικόνα του δέρματος αλιγάτορα. Το μέγεθος των τεμαχίων μπορεί να ποικίλει αποτελώντας ένδειξη του βάθους της αστοχίας, που έχει συντελεστεί. Το σχήμα ρωγμάτωσης συνήθως είναι διαμήκες, αρχίζοντας από τα ίχνη των τροχών, αλλά μπορεί να συμβαίνει και εγκάρσια της οδού, λόγω διογκώσεων ή καθιζήσεων από παγετό, όπως επίσης κατά μήκος του άξονα οδών 2-ιχνης διατομής. Ρωγμάτωση Κατά Μήκος Αρμών (Longitudinal Joint Cracking): Ρωγμές οι οποίες συμβαίνουν κατά μήκος, ή σε άμεση γειτνίαση με τον άξονα κατασκευαστικού αρμού του οδοστρώματος. Ρωγμάτωση Κατά Μήκος Ιχνών Τροχού (Longitudinal Wheel Path Cracking): Ρωγμές οι οποίες ακολουθούν πορεία κυρίως παράλληλη με τον άξονα της οδού, που βρίσκονται επί ή κοντά στο ίχνος των τροχών. Διαμήκης Ρωγμάτωση Μαιανδρισμού (Meandering Longitudinal Cracking): Ρωγμές οι οποίες πλανώνται από άκρο σε άκρο του οδοστρώματος, ή τρέχουν παράλληλα με τον άξονα της οδού, παραμένουσες κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Διαμήκεις ρωγματώσεις μαιανδρισμού είναι συνήθως μεμονωμένες ρωγμές, ενώ μπορεί να αναπτύσσονται και δευτερεύουσες ρωγμές. Ρωγματώσεις Εγκάρσιες (Transverse Cracking): Ρωγμές που κυριαρχούν περίπου κάθετα προς τον άξονα της οδού, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται πλήρως ή μερικώς σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος. Σοβαρότητα (Severity): Αυτή περιγράφει την κατάσταση της φθοράς με τους βαθμούς σοβαρότητας: χαμηλή, μέση, ή υψηλή. Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων Οδών (Roadway Pavement Management System (RPMS)): Μια επιχειρησιακή εφαρμογή που υποστηρίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την παράδοση ετήσιου προγράμματος επίστρωσης ασφαλτικών ταπήτων. Το σύστημα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κατάστασης των οδοστρωμάτων οδικού δικτύου, τον προσδιορισμό και δικαιολόγηση των προτεραιοτήτων για επιστρώσεις, καθώς και για την ανάπτυξη προγραμμάτων ανακατασκευών. Αυτό επίσης υποστηρίζει τη μελέτη οδοστρωμάτων και τις μελέτες προγραμματισμού έργων. Τραχύτητα (Roughness): Ένα μέτρο της άνεσης ταξιδιού που αντιλαμβάνεται ο χρήστης της οδού. Η τραχύτητα μπορεί να οφείλεται σε βλάβες κατά την αρχική κατασκευή, ή να είναι αποτέλεσμα φθοράς από συνθήκες κυκλοφορίας, ή καιρικές. Η έκταση της παραμόρφωσης οδοστρώματος, συνδυαζόμενη με την ανάρτηση και τη λειτουργική ταχύτητα των οχημάτων, συνεισφέρει στην ποιότητα ταξιδιού. Τροχοαυλάκωση (Rutting): Βαθουλώματα κατά μήκος της οδού, που βρίσκονται στα ίχνη των τροχών της λωρίδας κυκλοφορίας, τα οποία είναι συνέπεια από τις αλλεπάλληλες διελεύσεις φορτίων. Φθορά (Distress): Συγκεκριμένο είδος βλάβης οδοστρώματος (βλ. κεφάλαιο 5). Φθορά επιφάνειας (Surface Distress): Ένα μέτρο της γενικής επιφανειακής καταστροφής οδοστρώματος.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA3 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε3.Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Η αυτόματη καταγραφή των φθορών οδοστρώματος επιτυγχάνεται με όχημα εξοπλισμένο με μια, ή περισσότερες videocameras και σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), το οποίο διατρέχει το οδικό δίκτυο. Οι εικόνες που λαμβάνονται από τις videocameras φέρουν γεωαναφορά, ώστε μετά από κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού, αυτές να καταχωρούνται σε αρχείο με βάση τις συντεταγμένες και τη χιλιομετρική θέση του σημείου λήψης αυτών. Οι μετρήσεις συλλογής δεδομένων χρονικά πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 3-1: Συχνότητα συλλογής δεδομένων τραχύτητας # 1Κύριο (αυτοκινητόδρομοι, Εθνικές Οδοί)κάθε 2 έτη2Δευτερεύον (επαρχιακές Οδοί, Αστικές αρτηρίες)κάθε 3 έτη33.1Κατηγορία Οδικού ΔικτύουΧρονική συχνότητα μετρήσεωνΤριτεύον (υπεραστικές οδοί)κάθε 4 έτηΦθορές Επιφάνειας Δέκα είδη φθορών με διαβάθμιση σε τρεις βαθμούς σοβαρότητας και πέντε επίπεδα πυκνότητας κατατάσσονται σε συνεχή βάση χρησιμοποιώντας τις videocameras. Η κατάταξη γίνεται όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 5. Τα δεδομένα κατάταξης αναφέρονται σε συνεχή (διαδοχικά) διαστήματα μήκους 50 m.3.2Τραχύτητα Συλλέγονται τα αποτελέσματα μετρήσεων κατά μήκος του ίχνους του τροχού του οχήματος με τη χρήση ενός συστήματος προφιλόμετρου-επιταχυνσιόμετρου με τουλάχιστον ένα Laser. Τα δεδομένα αναφέρονται σε διαστήματα μέσου μήκους 50 m, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για το «Διεθνή Δείκτη Τραχύτητας» (IRI).Προφιλόμετρο (Laser profilometer MDR408)Ψηφιακό οδόμετρο (Digital odometer)ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA4 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε4.Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Πρακτικές οδηγίες για τον εντοπισμό φθορών στα οδοστρώματα, την ταξινόμηση και τη διαβάθμιση αυτών ανάλογα με τη σοβαρότητα και πυκνότητα της παρουσίας τους, καθώς και για τον τρόπο της καταγραφής, περιγράφονται στη συνέχεια.4.1Εντοπισμός Φθορών •Η κατάταξη των φθορών γίνεται κατά μήκος της κάθε μιας λωρίδας κυκλοφορίας, εκτός των ρωγμών που παρουσιάζονται στα άκρα και κατά μήκος των κατασκευαστικών αρμών του οδοστρώματος.•Οι ρωγματώσεις κατά μήκος κατασκευαστικών αρμών μπορεί να συμβαίνουν σε ζώνη εύρους ±300 mm εκατέρωθεν αυτών.•Εάν υπάρχει αμφιβολία για τη θέση της ρωγμάτωσης, δηλαδή ότι είναι κατά μήκος κατασκευαστικού αρμού, ή κατά μήκος ιχνών τροχών, η κατάταξη υπάγεται στη δεύτερη κατηγορία.•Οι ρωγματώσεις στα άκρα του οδοστρώματος πρέπει να βρίσκονται μέσα σε πλάτος 600 mm από την οριογραμμή κυκλοφορίας.•Η ρωγμάτωση αλιγάτορα είναι φθορά που έχει σχέση με τη φόρτιση και υποδεικνύει τη δομική αστοχία των υλικών στρώσης. Αυτή παρουσιάζεται, είτε κατά μήκος ή σε μεμονωμένες περιοχές.•Η ρωγμάτωση αλιγάτορα πρέπει να προσμετράται εις διπλούν, όπου συναντάται ως μέρος ενός άλλου είδους φθοράς. Για παράδειγμα, η ρωγμάτωση στο ίχνος τροχών θα μπορούσε να καταγράφεται ως σοβαρή ρωγμάτωση στο ίχνος τροχών, καθώς και ως ρωγμάτωση αλιγάτορα.•4.2Οι λακκούβες πρέπει να προσμετρώνται εις διπλούν, όπου συμβαίνουν ως μέρος ενός άλλου είδους φθοράς. Για παράδειγμα, μια λακκούβα σε εγκάρσια ρωγμάτωση μπορεί να καταγράφεται ως σοβαρή εγκάρσια ρωγμάτωση, καθώς και ως μια λακκούβα.Κατάταξη Σοβαρότητας •Όταν κατατάσσονται τα πλάτη ρωγματώσεων, πρέπει να χρησιμοποιείται το μέσο πλάτος και όχι τα υπερβολικά πλάτη αυτών, καθώς ο σκοπός είναι η γενική κατάταξη των ρωγματώσεων.•Ο κανόνας του 10%: Ο βαθμός σοβαρότητας στο οποίο γίνεται η κατάταξη είναι η υψηλότερη σοβαρότητα, για τουλάχιστον του 10% της πυκνότητας του είδους φθοράς μέσα στο διαβαθμιζόμενο οδικό τμήμα. Εάν τουλάχιστον το 10% των ρωγματώσεων ανήκουν στο βαθμό υψηλότερης σοβαρότητας, τότε η κατάταξη γίνεται στο βαθμό της υψηλότερης σοβαρότητας. Για παράδειγμα, εάν μια εγκάρσια ρωγμάτωση μήκους 2 m, εκ των οποίων τα 25 cm είναι υψηλής σοβαρότητας, ενώ το υπόλοιπο μήκος είναι μέσης σοβαρότητας, τότε αυτή κατατάσσεται σε βαθμό υψηλής σοβαρότητας (25>10%x200).Παράδειγμα κανόνα του 10%ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA5 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)••Χαμηλής σοβαρότητας ρωγματώσεις μπορεί να αποτελούνται μόνο από μεμονωμένες εμφανίσεις και χωρίς θρυμματισμό στις ακμές των ρωγματώσεων.•Μέσης σοβαρότητας ρωγματώσεις μπορεί να αποτελούνται από μεμονωμένες ή πολλαπλές ρωγμές με μέση παρουσία θρυμματισμού στις ακμές τους.•Υψηλής σοβαρότητας ρωγματώσεις μπορεί να αποτελούνται από μεμονωμένες ή πολλαπλές ρωγμές με έντονη παρουσία θρυμματισμού στις ακμές τους.•Οι φθορές της μορφής ρωγματώσεων αλιγάτορα, παραμόρφωσης, αποφλοίωσης ή εφίδρωσης, κατατάσσονται μόνο σε δυο βαθμούς σοβαρότητας, είτε μέσης, είτε υψηλής.•Ρωγματώσεις πλήρως σφραγισμένες κατατάσσονται ως χαμηλής σοβαρότητας.•4.3Ρωγματώσεις, οι οποίες δεν είναι πλήρως σφραγισμένες, με την υποκείμενη ρωγμάτωση σαφώς ορατή, κατατάσσονται στην κατηγορία που καθορίζεται από τους ορισμούς των βαθμών σοβαρότητας.Η τροχοαυλάκωση κατηγοριοποιείται σε τρεις βαθμούς σοβαρότητας με βάση ένα μέσο βάθος αυλάκωσης.Κατάταξη Πυκνότητας •Οι μονάδες μέτρησης του επιπέδου (δηλαδή της έκτασης) πυκνότητας των φθορών αναφέρονται στον επόμενο πίνακα. Οι εγκάρσιες ρωγματώσεις και οι λακκούβες μετρώνται με τον αριθμό του πλήθους αυτών. Πίνακας 4.3-1: Μονάδες μέτρησης πυκνότητας φθορών #Είδος φθοράςΜονάδες1 1.1Ρωγμάτωση Κατά μήκος Ιχνών Τροχού (ΡΚΙ)Μήκος[m]1.2Ρωγμάτωση Κατά μήκος Αρμών (ΡΚΑ)Μήκος[m]1.3Ρωγμάτωση Άκρου Οδοστρώματος (ΡΑΟ)Μήκος[m]1.4Ρωγμάτωση Εγκάρσια (ΡΕ)Αριθμός[-]1.5Ρωγμάτωση Μαιανδρισμού Κατά μήκος (ΡΜΚ)Μήκος[m]1.6Ρωγμάτωση Αλιγάτορα (ΡΑ)Επιφάνεια[m2]2Παραμόρφωση Επιφάνειας2.1Τροχοαυλάκωση (ΤΡΧΑ)Μήκος[m]2.2Εκτόπιση (ΕΚΤ)Μήκος[m]2.3Παραμόρφωση (ΠΑΡ)Μήκος[m]3Βλάβες Επιφάνειας3.1Εφίδρωση (ΕΦΙ)Μήκος[m]3.2Λακκούβες (ΛΚΒ)Αριθμός[-]3.3 •ΡωγμάτωσηΑποφλοίωση (ΑΠΦ)Μήκος[m]Μήκος σημαίνει το αναλογικό μήκος της εντοπιζόμενης φθοράς μέσα στο διαβαθμιζόμενο τμήμα.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA6 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)• •Οι υπολογισμοί πυκνότητας, για τις μορφές φθοράς: ρωγματώσεις στο ίχνος τροχών, τροχοαυλάκωση, εκτόπιση, ή εφίδρωση, παρέχουν τη μέτρηση των φθορών της επιφάνειας σε κάθε ίχνος τροχών. Η πυκνότητα βασίζεται σε ένα συνολικό μήκος διπλάσιο του μήκους του τμήματος (π.χ. για 20 m τμήμα: 2 x 20 = 40 m συνολικό μήκος ίχνους τροχών).•4.4Ποσοτικοποίηση πυκνότητας φθοράς γίνεται με βάση την αξιολόγηση κάθε τμήματος μιας λωρίδας (ανά 50 m για αυτόματη καταγραφή και ανά 20 m για εκείνη με το χέρι).Στην περίπτωση καταγραφής με εξοπλισμένο όχημα (αυτόματη), οι εγκάρσιες ρωγματώσεις και λακκούβες έχουν μόνο 3 επίπεδα πυκνότητας λόγω των μονάδων μέτρησης και της μεθοδολογίας κατάταξης.Οδηγίες Χειρωνακτικής Καταγραφής • •Συνιστάται στο προσωπικό που κάνει την κατάταξη να σημαίνει τα δοκιμαστικά τμήματα εκ των προτέρων με χρήση μετροταινίας, προκειμένου να βοηθηθεί στη χαρτογράφηση των φθορών.•Όλοι οι κανονισμοί για μέτρα προσωρινής ρύθμισης της κυκλοφορίας πρέπει να εφαρμόζονται.•Κάθε δοκιμαστικό τμήμα θα πρέπει να αξιολογείται χωριστά, με τα είδη φθοράς και τη σοβαρότητα/πυκνότητα αυτής.•Για το σκοπό της χαρτογράφησης των φθορών, χρησιμοποιούνται ακρωνύμια που υποδηλώνουν το είδος και τη σοβαρότητα των φθορών. Για παράδειγμα, ΡΕ-Μ σημαίνει Ρωγμάτωση Εγκάρσια – Μέσης σοβαρότητας. Ρωγματώσεις που έχουν πλήρως σφραγιστεί συμβολίζονται αντίστοιχα με δείκτη «σ» (π.χ. ΡΕσ).•Το βάθος τροχοαυλάκωσης, τόσο στο ίχνος του αριστερού, όσο και του δεξιού τροχού θα πρέπει να μετράται ανά διαστήματα 5 m. Η μέτρηση που εντοπίζει το μέγιστο βάθος στο δοκιμαστικό τμήμα, χρησιμοποιείται ως κριτήριο για την κατάταξη σε βαθμό σοβαρότητας.•Μετά από τη χειρονακτική κατάταξη όλων των δοκιμαστικών τμημάτων, το προσωπικό θα πρέπει να βαδίσει σε όλο το μήκος μερικές φορές, ώστε να διασφαλίσει ότι οι κατατάξεις σε σοβαρότητα και πυκνότητα έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια.•4.5Η κατάταξη γίνεται ανά τμήματα μήκους 20 m, και στο πλάτος κάθε μιας λωρίδας, ενώ στην αυτόματη καταγραφή ανά 50 m.Η σχετική γωνία πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός, σε συνδυασμό με την κατεύθυνση της οπτικής παρατήρησης της επιφάνειας του οδοστρώματος, μπορεί να έχει ουσιαστική επίπτωση στην καταγραφή. Όταν εκτελούνται χειρονακτικές καταγραφές είναι απαραίτητο να κοιτάμε την επιφάνεια από περισσότερες της μιας κατευθύνσεις.Οδηγίες Αυτόματης Καταγραφής •Η κατάταξη γίνεται ανά τμήματα μήκους 50 m και στο πλάτος κάθε μιας λωρίδας.•Εν γένει, η αυτόματη καταγραφή φθορών εκτελείται μόνο σύμφωνα με τους ορισμούς κατάταξης των φθορών.•Τα υπολογιζόμενα βάθη τροχοαυλάκωσης και οι μετρήσεις τραχύτητας βασίζονται στη μέση τιμή των αναγνώσεων επί του προηγούμενου τμήματος μήκους 50 m.•Η καταγραφή με τεχνικά οπτικά μέσα (videocameras) πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη θέση του ήλιου δηλαδή να γίνεται με πορεία του οχήματος ανάλογα:-το πρωί με κατεύθυνση προς βορά, ή προς νότο,-το απόγευμα με κατεύθυνση προς νότο, ή προς δυσμάςΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA7 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε•Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Η κατάταξη σοβαρότητας για τα βάθη τροχοαυλάκωσης βασίζεται σε μετρήσεις του μέσου βάθους του ίχνους του αριστερού και δεξιού τροχού ως εξής: Βαθμός ΣοβαρότηταςΧαρακτηριστικά κατάταξης (ορίζονται με το βάθος τροχoαυλάκωσης [mm])Καμία<3Μικρή3 ≤ μέσο βάθος ≤10Μέση10 < μέσο βάθος ≤20Υψηλή20 < μέσο βάθοςΤο πρακτικό επίπεδο ακρίβειας για συστήματα αυτόματης μέτρησης βάθους είναι 3 mm •Η κατάταξη πυκνότητας γίνεται με βάση την παρουσία τροχοαυλάκωσης σε οποιαδήποτε από τα δυο ίχνη τροχών με αποδεκτό επίπεδο ακρίβειας τα 3 mm. Επίπεδο ΠυκνότηταςΧαρακτηριστικά κατάταξης (ορίζονται με το βάθος τροχoαυλάκωσης [mm])0%εάν σε οποιοδήποτε ίχνος τροχών τα βάθη είναι ≤390%εάν και στα δυο ίχνη τροχών τα βάθη είναι ≥335%εάν μόνο σε ένα ίχνος τροχών τα βάθη είναι ≥3Οι εν λόγω τιμές αναφέρονται στα μέσα σημεία του συστήματος κατάταξης της πυκνότητας των φθορών, που χαρακτηρίζουν επί του συνόλου της οδού το μήκος του 80 μέχρι 100% και για διακοπτόμενα τμήματα το μήκος του 20 μέχρι 50%.4.6Συμβατική Αρίθμηση Λωρίδων Κυκλοφορίας Σε οδούς 2 λωρίδων κυκλοφορίας, η δεξιά λωρίδα στην κατεύθυνση κυκλοφορίας, κατά την έννοια της χιλιομέτρησης της οδού, ορίζεται ως Νο 1, ενώ η αντίθετη ως Νο 2 (βλ. επόμενο σχήμα).Λωρίδα 2 Λωρίδα 1Κατεύθυνση κυκλοφορίαςΣε οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας, η κεντρική νησίδα θεωρείται ως άξονας της οδού (όπως και σε οδούς μόνο με διαγράμμιση αντί νησίδας), οι εσωτερικές δυο λωρίδες αριθμούνται με το προηγούμενο σκεπτικό, ενώ οι εξωτερικές όπως δείχνεται στο επόμενο σχήμα. Λωρίδα 4 Λωρίδα 2 Λωρίδα 1Κατεύθυνση κυκλοφορίαςΛωρίδα 3ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA8 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε5.Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)ΦΘΟΡΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Το σύστημα κατάταξης της κατάστασης της επιφάνειας οδοστρώματος περιλαμβάνει 12 είδη φθοράς μέσα στα ακόλουθα κύρια υποσύνολα. Ρωγμάτωση •Ρωγμάτωση Κατά μήκος Ιχνών Τροχού (ΡΚΙ)•Ρωγμάτωση Κατά μήκος Αρμών (ΡΚΑ)•Ρωγμάτωση Άκρου Οδοστρώματος (ΡΑΟ)•Ρωγμάτωση Εγκάρσια (ΡΕ)•Ρωγμάτωση Μαιανδρισμού Κατά μήκος (ΡΜΚ)•Ρωγμάτωση Αλιγάτορα (ΡΑ)Παραμόρφωση Επιφάνειας •Τροχοαυλάκωση (ΤΡΧΑ)•Εκτόπιση (ΕΚΤ)•Παραμόρφωση (ΠΑΡ)Βλάβες Επιφάνειας •Εφίδρωση (ΕΦΙ)•Λακκούβες (ΛΚΒ)•Αποφλοίωση (ΑΠΦ)Σημειώνεται ότι οι φθορές εκτόπισης και αποφλοίωσης δεν περιλαμβάνονται στα συστήματα αυτόματης καταγραφής φθορών επιφάνειας οδοστρώματος. Η εκτόπιση σπάνια συμβαίνει σε υπεραστικές οδούς και συνιστάται κατά το πλείστον σε ειδικές περιπτώσεις. Επίσης δεν είναι δυνατή η ακριβής κατάταξη της αποφλοίωσης ασφαλτικών επιφανειών στη διάρκεια αυτόματης καταγραφής, λόγω της ταχύτητας του οχήματος καταγραφής, των συνθηκών φωτισμού, καθώς και του επιπέδου υποκειμενικότητας που υπεισέρχεται.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA9 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε5.1Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Ρωγμάτωση Κατά Μήκος Ιχνών Τροχού Περιγραφή:Ρωγματώσεις που ακολουθούν πορεία παράλληλη με τον άξονα της οδού και βρίσκονται περί το κέντρο αυτής, βλ. επόμενες Εικόνες 1, 2, 3 και 4.Πιθανές αιτίες: Συνδυασμός βαριάς κυκλοφορίας μετά από παγετό, ο οποίος αφού έχει εισχωρήσει στο οδόστρωμα το έχει καταστήσει αδύναμο. Σοβαρότητα: ΒαθμόςΠεριγραφήΧαμηλήμεμονωμένες ρωγματώσεις χωρίς θρυμματισμό, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών <5 mmΜέτριαμεμονωμένες ή πολλαπλές ρωγματώσεις με μέτριο θρυμματισμό, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών 5-20 mmΥψηλήμεμονωμένες ή πολλαπλές ρωγματώσεις, έντονος θρυμματισμός, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών >20 mmΠυκνότητα: ΕπίπεδοΟνομασίαΠοσοστό μήκους επηρεαζόμενο1Ελάχιστη< 10%2Ενδιάμεση10-20%3Επαναλαμβανόμενη20-50%4Εκτεταμένη50-80%5Καθολική80-100%Παράδειγμα:ΣL1=7+4+4=15 m ΣL1 x100% = 15= 37,5% 2L 2 40 Πυκνότητα Επιπέδου #3ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA10 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Εικόνα 1: Χαμηλή σοβαρότηταΕικόνα 2: Μέτρια σοβαρότηταΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA11 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Εικόνα 3: Υψηλή σοβαρότητα (πολλαπλή ρωγμάτωση)Εικόνα 4: Υψηλή σοβαρότητα (ρωγμάτωση αλιγάτορα)ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA12 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε5.2Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Ρωγμάτωση Κατά Μήκος Αρμών Κατασκευής Περιγραφή:Ρωγματώσεις κατά μήκος ή περί τον αρμό κατασκευής των ταπήτων ασφαλτικού, βλ. επόμενες Εικόνες 5, 6, 7 και 8.Πιθανές αιτίες: •Πενιχρή κατασκευαστική επιμέλεια•Μεταβολή περιεκτικότητας υγρασίας στο οδόστρωμα που επιφέρει συρρίκνωση και διαστολή υλικώνΣοβαρότητα: ΒαθμόςΠεριγραφήΧαμηλήμεμονωμένες ρωγματώσεις χωρίς θρυμματισμό, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών <5 mmΜέτριαμεμονωμένες ή πολλαπλές ρωγματώσεις, μέτριος θρυμματισμός, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών 5-20 mmΥψηλήμεμονωμένες ή πολλαπλές ρωγματώσεις, έντονος θρυμματισμός, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών >20 mm (αλιγάτορας)Πυκνότητα: ΕπίπεδοΟνομασίαΠοσοστό μήκους επηρεαζόμενο1Ελάχιστη< 10%2Ενδιάμεση10-20%3Επαναλαμβανόμενη20-50%4Εκτεταμένη50-80%5Καθολική80-100%Παράδειγμα:ΣL1 x100% = (5 + 10) x100% = 75% L220Πυκνότητα Επιπέδου #4ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA13 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Εικόνα 5: Χαμηλή σοβαρότηταΕικόνα 6: Μέτρια σοβαρότηταΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA14 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Εικόνα 7: Υψηλή σοβαρότητα (πολλαπλές ρωγματώσεις)Εικόνα 8: Υψηλή σοβαρότητα (μεμονωμένη ρωγμάτωση)ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA15 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟε5.3Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Ρωγματώσεις των Άκρων του Οδοστρώματος Περιγραφή:Ρωγματώσεις κατά μήκος των άκρων του οδοστρώματος σε πλάτος περίπου 60 cm, βλ. επόμενες Εικόνες 9, 10, 11 και 12.Πιθανές αιτίες: •Ανεπαρκής δομική κατασκευή οδοστρώματος στην περιοχή των άκρων, ή/και εξαιρετικά βαριά κυκλοφορία•Ανεπιτυχής στράγγιση οδοστρώματος και ερεισμάτωνΣοβαρότητα: ΒαθμόςΠεριγραφήΧαμηλήμεμονωμένες ρωγματώσεις χωρίς θρυμματισμό, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών <5 mmΜέτριαμεμονωμένες ή πολλαπλές ρωγματώσεις, μέτριος θρυμματισμός, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών 5-20 mmΥψηλήμεμονωμένες ή πολλαπλές ρωγματώσεις, έντονος θρυμματισμός, μέσο πλάτος ασφράγιστων ρωγμών >20 mm (αλιγάτορας)Πυκνότητα: ΕπίπεδοΟνομασίαΠοσοστό μήκους επηρεαζόμενο1Ελάχιστη< 10%2Ενδιάμεση10-20%3Επαναλαμβανόμενη20-50%4Εκτεταμένη50-80%5Καθολική80-100%Παράδειγμα:L1 20 x100% = x100% = 100% L2 20Πυκνότητα Επιπέδου #5ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA16 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Εικόνα 9: Χαμηλή σοβαρότηταΕικόνα 10: Μέτρια σοβαρότηταΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/OMOE-ΚΚΟ.DOC/XA17 από 50Ημερομηνία Έκδοση: :08/12/2011 2 ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟεΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων (ΟΜΟΕ - ΚΚΟ)Εικόνα 11: Υψηλή σοβαρότητα (επί του ερείσματος)Εικόνα 12: Υψηλή σοβαρότητα (στο άκρο του οδοστρώματος)ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ Σελίδα 668/Reports/
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.