Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Μαίου 2023

Βελτιωμένη έκδοση του συμφωνητικού που είχε αναρτηθεί στις 10 ΑΥΓ 2011. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον  υπεργολάβο.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να μελετήσουν αλλά και να σχολιάσουν το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ 11/2012Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι βέβαιο ότι κανένα σχέδιο Συμφωνητικού δεν είναι κατάλληλο και έτοιμο για «πιστή αντιγραφή». Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσαρμοσθεί στις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου και στις γνώσεις, την πείρα και τις απόψεις του συναδέλφου που θα επιθυμούσε να το χρησιμοποιήσει ως σκελετό. Και που θα μπορούσε να τροποποιήσει κατά τις επιθυμίες του σε κάθε επίπεδο, φραστικό, τεχνικό, συμβατικό ή νομικό. Στις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος υπάρχει μια ποικιλία δυνατοτήτων αναθέσεως της εργασίας, με τα υλικά ή μόνο την αξία της εργασίας («φατούρα»), με επιμέτρηση ή κατ’ αποκοπήν τιμή, με διάφορους τρόπους πληρωμής κ.ο.κ. Δυνατοτήτων που σχετίζονται με το μέγεθος του έργου, τη θέση του, τη χρήση του, την επιζητούμενη στάθμη ποιότητας, την πολυτέλεια, τις ιδιομορφίες της αρχιτεκτονικής μελέτης κλπ. Το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού που παρατίθεται πιο κάτω, προέρχεται από προηγούμενο σχετικό κείμενο που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr στις 10 ΑΥΓ 2011 και ενσωματώνει προσθήκες και διορθώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες μετά από συζητήσεις με με ενδιαφερομένους αλλά και περαιτέρω μελέτη των επί μέρους όρων. Το παρόν συμφωνητικό έχει συνταχθεί κυρίως για τις ανάγκες των (σχετικώς μικρών) συνήθων ιδιωτικών οικοδομικών έργων, που εκτελούνται με το σύστημα μιας συνολικής τιμής μονάδος για το οπλισμένο σκυρόδεμα, με τα υλικά, σε οποιοδήποτε στοιχείο του έργου. Έχει προσπαθήσει να καλύψει όσο μπορεί περισσότερες ανάγκες από τις συνήθως εμφανιζόμενες στην πράξη, που δεν είναι αναγκαίο να εμφανισθούν όλες μαζί στο ίδιο έργο. Το Συμφωνητικό μπορεί να συμπτυχθεί με την αναφορά στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, προκειμένου να προσδιορίζεται μονοσήμαντα η στάθμη ποιότητας. Έχει γίνει προσπάθεια να καλύψει όσο γίνεται περισσότερες από τις εμφανιζόμενες ή δυνάμενες να εμφανισθούν περιπτώσεις «συμβατικών» αντιδικιών, με συνέπεια να είναι, νομικώς, σχετικώς αυστηρό, απαιτητικό. Η σύνταξή του έχει βασισθεί στην αρχή, ότι η απλοποίηση (και η περικοπή) παραγράφων είναι ευκολώτερη από την εξ αρχής διατύπωσή τους. Η αναδρομή στα κείμενα «Οδηγίες για τη σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών» και «Το επάγγελμα του μηχανικού – Νομικό πλαίσιο και ευθύνες» του www.e-archimedes.gr δεν θα ήταν άσκοπη. Για την υποβοήθηση των επιλογών και της λήψεως αποφάσεων, η παρουσίαση του Συμφωνητικού γίνεται με σύγχρονη παράθεση Σχολίων και Παρατηρήσεων που υποβοηθούν τόσο στην κατανόηση όσο και στην επέμβαση. Κάθε παρέμβαση, γνώμη, συμπλήρωση, διαφωνία ή αντίρρηση είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη. Δεν θα παραλείψω να επισημάνω πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς.1 ΣΧΕΔΙΟ 2: Με τα υλικά και ενιαία τιμή μονάδοςΘ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΚΔΟΣΗ Νοεμβρίου 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΧΟΛΙΑ Αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συμφωνίας και η «έδρα» εκάστου συμβαλλομένου. Αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, κατά το δυνατόν πλήρη. Αν κάποιος ενεργεί ως εκπρόσωπος Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου ή Κοινοπραξίας, αναγράφεται και ο τίτλος νομιμοποιήσεως. Στις άτυπες συμπράξεις (π.χ. δύο αδελφών ή φίλων) πρέπει να αναγράφεται ότι οι συμπράττοντες είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι εις το σύνολον, έναντι του ιδιοκτήτη. Περιγράφεται στοιχειωδώς το προς εκτέλεση έργο, ως «πενταόροφη πολυκατοικία» ή «διώροφη οικοδομή» κλπ. με πιθανή αναφορά και της χρήσεως «ξενοδοχείο» ή «γκαράζ» ή «κτίριο καταστημάτων και γραφείων» κλπ. χωρίς αυτό να είναι και απολύτως απαραίτητο. Προφανώς για μια νόμιμη κατασκευή πρέπει να έχει εκδοθεί Άδεια. Στην περίπτωση που προσπαθεί να καλύψει το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού η κατασκευή συνίσταται σε προσθήκη ορόφου, με ενδεχόμενη προσθήκη τοιχίων στο υπάρχον, για την κατασκευή ανελκυστήρα ή κλιμακοστασίου ή την ενίσχυση του υφισταμένου.Στην Αθήνα σήμερα στις .......................... 200.., οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν ο κ. ……..................., κάτοικος …….............., οδός ……….............. αρ. ..... και αφ' ετέρου ο κ. ................................, εργολάβος σκυροδέματος, ενεργώντας για τον εαυτό του και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ........................... που έχει έδρα ....................., οδός ........................αρ. ......, με Α.Φ.Μ. ..................., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους κ. ...................., που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργοδότης" ή "ιδιοκτήτης" πρόκειται να οικοδομήσει τον Α΄ Όροφο και το κτίσμα του Δώματος, επί του Ισογείου κτιρίου καταστημάτων ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών …....................... αρ. .... και ……...................., στο Περιστέρι, για τον οποίο έχει εκδοθεί η απαιτούμενη Οικοδομική Άδεια με αρ. ........................ .Ορίζεται το αντικείμενο της συμφωνίας. Οι οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού δεν πρέπει να αγνοούν τους κανόνες της καλής πίστεως, ούτε όμως και να υστερούν ως προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών και των Προδιαγραφών για έντεχνη εργασία. Η στάθμη απαιτουμένης ποιότητας πρέπει να προσδιορίζεται, όσο γίνεται καλύτερα, στα σχέδια και τις περιγραφές ή και στις παραγράφους του Συμφωνητικού. Η δήλωση αυτή ζητείται για να αποφευχθεί η επίκληση απειρίας ή άγνοιας στην περίπτωση ατυχήματος ή παραβιάσεως επιταγών των κανονιστικών κειμένων. Κατ’ ουσίαν πρόκειται για δήλωση αναλήψεως ευθυνών. Η γνώση των συνθηκών του έργου και των στοιχείων των μελετών πρέπει πάντα να δηλώνονται, για να αποφεύγεται η ενδεχόμενη εκ των υστέρων επίκληση δικαιολογιών και η προβολή απαιτήσεων του εργολάβου, είτε για αύξηση της αμοιβής είτε για παράταση της προθεσμίας.Αναθέτει για τον λόγο αυτόν στην αφ’ ετέρου συμβαλλόμενη Εταιρεία, που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργολάβος" και που αποδέχεται δια του εκπροσώπου της την ανάθεση, την κατασκευή του σκελετού του ορόφου αυτού και του κτίσματος του Δώματος, από oπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. Ο εργολάβος δηλώνει ότι ασκεί επί ικανόν χρόνον το επάγγελμα του κατασκευαστή τεχνικών έργων, και έχει τις αναγκαίες γνώσεις των τεχνικών Κανονισμών και της νομοθεσίας για την Ασφάλεια Εργαζομένων, καθώς και την πείρα εφαρμογής τους. Δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει γνώση των σχεδίων, των τοπικών συνθηκών και της καταστάσεως του έργου, και ότι αποδέχεται την εκτέλεσή του σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις διατάξεις Ασφαλείας Εργαζομένων, τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις παρακάτω τιμές, ειδικούς όρους και συμφωνίες.1. Προσδιορίζεται σαφώς το αντικείμενο και ο τρόπος εκτελέσεως της συμφωνίας (φατούρα, με τα υλικά κλπ.) και, όσο γίνεται καλύτερα, το σύνολο των υποχρεώσεων εκάστου, ιδιαίτερα αν πρόκειται για προσθήκη ή/και ενίσχυση ή επισκευή ή τροποποίηση κλπ. Η συμφωνούμενη τιμή μονάδος έχει προσφερθεί από τον εργολάβο, κατόπιν μελέτης των στατικών σχεδίων, για μια συγκεκριμένη αναλογία οπλισμού ανά m3 σκυροδέματος.1. Ο εργολάβος έναντι της ενιαίας τιμής μονάδος των ............................................ ευρώ (............... €) ανά κυβικό μέτρο οπλισμένου σκυροδέματος αποδέχεται την εκτέλεση της εργασίας, αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις και δαπάνες για την πλήρη και εμπρόθεσμη περαίωση του έργου και την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη, ολοκληρωμένου και πληρούντος τις απαιτήσεις της μελέτης, των Κανονισμών και της νομοθεσίας.2 Είναι λογικό να ζητήσει ο εργολάβος πρόσθετη τιμή, σε περίπτωση ουσιώδους αυξήσεως της ποσότητας του οπλισμού ή των δυσχερειών κατασκευής. Το ίδιο ισχύει αν ζητηθούν ή απαιτηθούν, κατά την πορεία των εργασιών, εργασίες που δεν εμφανίζονταν κατά την επίδοση της προσφοράς ή την υπογραφή του Συμφωνητικού. Η τροποποίηση των αρχικών συνθηκών δημιουργεί θέματα ξεχωριστής συμφωνίας για το νέο αντικείμενο ή προσαρμογής της αρχικής τιμής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους ξυλοτύπους αναγράφονται συνήθως οι αναγκαίες διαστάσεις αντοχής των στύλων, το καλούπι πρέπει να έχει τις (μεγαλύτερες) διαστάσεις που επιβάλλονται από τον πιθανό εγκιβωτισμό της θερμομονωτικής στρώσεως. Αν αυτό δεν διευκρινίζεται στον ξυλότυπο πρέπει να επισημανθεί στο Συμφωνητικό. Η τιμή που θα συμφωνηθεί μπορεί να είναι «κατ’ αποκοπήν» για το συνολικό έργο, χωρίς επιμέτρηση, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η αποφυγή τροποποιήσεων του συμβατικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια κατασκευής. Η γνώση των Κανονισμών θεωρείται προϋπόθεση για την σωστή δουλειά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον ένας εφεδρικός δονητής την ώρα της διαστρώσεως. Στα μεγάλα έργα, ανά τρεις ή τέσσερις εργαζόμενους δονητές καλό είναι να υπάρχει ένας εφεδρικός. Το μήκος παραθέσεως ή αναμονής υποδεικνύεται ως 60Φ κατά προσέγγισιν, υπερισχύει ασφαλώς ο ακριβής υπολογισμός του κατά τον ΕΚΩΣ, αναλόγως θέσεως και αντοχής σκυροδέματος, και τα αναγραφόμενα στα σχέδια λεπτομερειών (αν υπάρχουν). Το «λάδωμα» των ξυλοτύπων πρέπει να γίνει με τα ειδικά «αντικολλητικά» υλικά, και όχι με καμμένα ορυκτέλαια, στην ποσότητα που ορίζει ο παραγωγός τους ανά m2, για να μην δημιουργούνται προβλήματα προσφύσεως των επιχρισμάτων ή χρώματος και κακής εμφανίσεως του γυμνού σκυροδέματος. Και ασφαλώς απαγορεύεται το «λάδωμα» μετά την τοποθέτηση του οπλισμού επί του ξυλοτύπου. Θεωρείται ότι η έκταση της αναγκαίας εκσκαφής πεδίλων είναι τόσο μικρή, ώστε δεν αξίζει να γίνει ξεχωριστή συμφωνία με εργολάβο χωματισμών.Στην τιμή αυτή της τελικής προσφοράς του θεωρούνται περιεχόμενα τα υλικά και ενσωματωμένες όλες οι επί μέρους κύριες και βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, με τήρηση των κανόνων της τέχνης, των κειμένων διατάξεων που αφορούν κάθε εργασία (Σκυροδέματος, Χαλύβων, ΕΚΩΣ κλπ.) και την Ασφάλεια Εργαζομένων. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται οι εκσκαφές για την έδραση των πεδίλων, του φρέατος του ανελκυστήρα και των νέων ενισχυτικών τοιχίων, και τη σύνδεσή τους με τον υπάρχοντα σκελετό, η εργασία καθαιρέσεως αόπλων και ωπλισμένων σκυροδεμάτων στην απαιτούμενη έκταση για την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών, οι εργασίες καθαρισμού, εκτραχύνσεως, τομής, αποτμήσεως, διατρήσεως, ενσωματώσεως βλήτρων κλπ. στα υπάρχοντα στοιχεία, τα υλικά και η εργασία πλήρους συνδέσεως και συνεργασίας του νέου σκυροδέματος με τα παληό, τα υλικά και η εργασία επανεπιχώσεως, συμπυκνώσεως και αποκαταστάσεως της υφισταμένης σήμερα καταστάσεως στο υπάρχον κτίριο, σύμφωνα με τη μελέτη. Επίσης το ενοίκιο ή η απόσβεση και οι φθορές των ξυλοτύπων και των ικριωμάτων, τα υλικά και η εργασία τοποθετήσεως των πλίνθων ή επιφανειών της διογκωμένης πολυστερίνης στις πλάκες τύπου «σάντουϊτς» και τις επιφάνειες του σκελετού για τη θερμομόνωση, η πλήρης κατασκευή ξυλοτύπου, οι χάλυβες του οπλισμού, οι αποστατήρες και οι εργασίες οπλίσεως και τοποθετήσεως, το σκυρόδεμα με τα υπερρευστοποιητικά και λοιπά πρόσθετα, με τις εργασίες σκυροδετήσεως, συμπυκνώσεως, συντηρήσεως κλπ., κατά τις επιταγές των Κανονισμών και τα εμφαινόμενα στα σχέδια. Διευκρινίζεται ότι στην συμφωνούμενη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται κάθε στοιχείο και κάθε είδος κατασκευής ωπλισμένου σκυροδέματος (κούτελα, σκαλοπάτια, σκοτίες κλπ.), που απλώς και μόνο θα κυβίζεται και θα πληρώνεται με τη συμφωνημένη τιμή μονάδας, χωρίς να ισχύει οποιοδήποτε έθιμο ή άλλη συνήθεια της πράξης.2. Αναλύονται περισσότερο οι υποχρεώσεις και2. Αναλυτικώτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στις εργασίες κατασκευής του σκελετού και στην συμφωνούμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, σύρματος, καρφικής ύλης, διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης και όλων γενικώς των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών που εμφαίνονται ή προκύπτουν από τα σχέδια και περιέχονται στις περιγραφές, και επίσης η μεταφορά τους στο εργοτάξιο, στη θέση χρησιμοποιήσεως, και η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Υποχρέωση του εργολάβου αποτελεί επίσης η εκτέλεση κάθε κύριας και βοηθητικής εργασίας για την κατασκευή του σκελετού του παραπάνω κτιρίου, η δαπάνη για την προμήθεια, μίσθωση, μεταφορά κλπ. κάθε εργαλείου ή μηχανήματος κλπ. και η μέριμνα και ευθύνη για την προστασία και φύλαξη των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων.επιβαρύνσεις εκάστου και ενδεχομένως παρατίθεται μια στοιχειώδης Τεχνική Περιγραφή, παρουσιάζουσα τον τρόπο εκτελέσεως της εργασίας και την επιθυμητή ποιότητα ή πολυτέλεια, με ενδεχόμενες αναφορές στα σχέδια ή άλλα συμβατικά τεύχη (αν υπάρχουν) ή κανονιστικές διατάξεις. Το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να είναι κάθε φύσεως, κατά τη σχετική μελέτη. Το ενοίκιο των μητρών λήψεως των δοκιμίων σκυροδέματος μπορεί να ανατεθεί στον εργολάβο και να ενταχθεί στην ενιαία τιμή, συνήθως όμως αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη, για να διατηρεί εκείνος την πρωτοβουλία και τον έλεγχο (αλλά και την ευθύνη). Το ίδιο μπορεί να γίνει με τη δαπάνη εργαστηριακού ελέγχου των δοκιμίων, η οποία αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη αν δεν ορίζεται ρητώς, διαφορετικά, στο Συμφωνητικό.3 Στην πράξη επικρατεί η (επικίνδυνη) συνήθεια, κατά πρόταση του εργολάβου, της οποίας η αποδοχή δεν είναι υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη, να εμφανίζεται στα Δελτία Αποστολής, ίσως και στα Τιμολόγια, ο ιδιοκτήτης ως παραγγέλων και παραλαμβάνων από τον προμηθευτή του σκυροδέματος ή/και του οπλισμού. Αυτό είναι συνήθως αίτημα του εργολάβου, ώστε να μπορεί εκείνος να κόψει μικρότερο Τιμολόγιο, για λόγους φορολογικούς. Όμως, δημιουργείται έτσι ο κίνδυνος για τον ιδιοκτήτη, να του ζητηθεί η πληρωμή των υλικών από τους προμηθευτές, μετά το πέρας του έργου, παρά το ότι εκείνος είχε συμφωνήσει (και πλήρωνε) ότι η προμήθεια των υλικών ήταν υποχρέωση του εργολάβου. Επίσης είναι σκόπιμο, ο ιδιοκτήτης να παρακολουθεί την «πορεία» των Δελτίων Αποστολής, ώστε να είναι βέβαιος ότι παραγγέλλεται και προσκομίζεται στο έργο η κατηγορία σκυροδέματος που απαιτεί η μελέτη, αλλά και ότι οι προσκομιζόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και δεν υποκρύπτουν την επιθυμία προβολής απαιτήσεων, για ποσότητες πέραν των συναγομένων από την επιμέτρηση. Είναι σκόπιμο, ο ιδιοκτήτης να απαιτεί τα Δελτία Αποστολής (ή αντίγραφα) πριν από κάθε πληρωμή του εργολάβου και να ζητεί τη συμβουλή του μηχανικού του. Πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι ο προμηθευτής των υλικών γνωρίζει, ότι υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο εργολάβος. Ο ιδιοκτήτης πρέπει ακόμα να ανησυχεί μήπως ο εργολάβος προσπαθεί να εξοικονομήσει τη δαπάνη χρήσεως ρευστοποιητικών κλπ. για την εξασφάλιση της εργασιμότητας, με προσθήκη νερού (μείωση αντοχής). Η ανάθεση της διαβροχής του σκυροδέματος στον εργολάβο «ακόμα και κατά τις ημέρες των αργιών» είναι ενδεχομένως αυστηρή και η ένταξή της στο Συμφωνητικό πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει, με κανένα τρόπο, ότι μπορεί να παραλειφθεί η συντήρηση του σκυροδέματος που, πάντως, μπορεί να εκτελεσθεί και με άλλες μεθόδους, πλην της διαβροχής. Κατά την παραγγελία του σκυροδέματος πρέπει να ορίζεται ο επιθυμητός χρόνος (η ώρα) προσκομίσεως του πρώτου φορτίου και, κατά το εφικτόν, ο ρυθμός συνεχίσεως – ο παραγγέλων μετέχει της ευθύνης. Επίσης να συνεκτιμάται ο πραγματικά διαθέσιμος χρόνος εργασίας, μετά την αφαίρεση του χρόνου αποστολής, και η προσθήκη ή όχι επιβραδυντικού. Ο βασικός χρόνος των 90΄ επεκτείνεται σε 110΄ αν έχει προστεθεί επιβραδυντικό πρόσθετο, που θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής. Δεν αρκεί η δήλωση της στιγμής.3. Θα ήταν επίσης δυνατόν να κάνει τις σχετικές ενέργειες ο ιδιοκτήτης, ο οποίος πάντως πρέπει, τουλάχιστον, να παρακολουθεί ή και να εποπτεύει τις ενέργειες.4Επίσης η λήψη των δοκιμίων νωπού σκυροδέματος κατά ΚΤΣ, με τον τρόπο που ορίζει το συνημμένο Φύλλο Οδηγιών. Ενδεικτικά, στις υποχρεώσεις του εργολάβου ως προς τον εξοπλισμό και την εργασία, περιλαμβάνεται, το ενοίκιο της αντλίας και το νερό διαβροχής - συντήρησης, τα πρόσθετα του σκυροδέματος (υπερρευστοποιητικά κλπ.), τα αποκολλητικά των ξυλοτύπων, το ενοίκιο των δονητών και κάθε άλλου μηχανήματος ή εργαλείου, τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, ενοικιάσεως, φθοράς, συνθέσεως και αποσυνθέσεως των ικριωμάτων και του ξυλοτύπου, κατεργασίας του σιδηροπλισμού και τοποθετήσεως των αποστατήρων, διαστρώσεως, συμπυκνώσεως του σκυροδέματος και διαβροχής του (ακόμα και τις μέρες των αργιών) και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Τον εργολάβο βαρύνουν επίσης και περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του, οι δαπάνες προετοιμασίας, σημάνσεως και περιφράξεως των χώρων εργασίας καθώς και οι δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου από τα άχρηστα υλικά και αποκομιδής τους, μετά το πέρας των εργασιών, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις Αρχές και η αποκατάσταση πιθανών ζημιών που τα εργαλεία, τα μηχανήματα ή το προσωπικό του, τυχόν θα προξενήσουν σε ιδιοκτησίες, γείτονες, διερχόμενους κλπ. Ο εργολάβος δηλώνει ότι οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιήσει ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 16440/Φ 10.4/445/16-9-93 Κοινής Υπ. Αποφ. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών, ότι τα στοιχεία τους βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς στρεβλώσεις, οξειδώσεις, αλλοιώσεις, κτυπήματα κλπ., ότι δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από τη χρονολογία κατασκευής τους και εγγυάται ότι το προσωπικό του είναι εκπαιδευμένο και γνωρίζει τη χρήση τους, όπως αυτή επιβάλλεται από τις διατάξεις της ως άνω Αποφάσεως. Δηλώνει επίσης πως γνωρίζει, ότι το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα πρέπει να έχει διαστρωθεί εντός 90 ή 110 λεπτών της ώρας από της αναγραφομένης, στο Δελτίο Αποστολής, παραγωγής του και ότι, σε περίπτωση απορρίψεως εξ αυτού του λόγου, κάποιας ποσότητας λόγω δικής του ανετοιμότητας και καθυστερήσεως διαστρώσεως, είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση.3. Στις υποχρεώσεις του εργολάβου περιλαμβάνεται επίσης κάθε μέριμνα και δαπάνη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κειμένων διατάξεων και την εξασφάλιση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, όπως η θεώρηση της Οικοδομικής Αδείας στο αστυνομικό τμήμα, η Άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου, η ανάρτηση πινακίδας με τον αριθμό Αδείας, η σύνταξη των Καταστάσεων Ημερομισθίων για το ΙΚΑ κλπ. 4. Αν δεν είναι εύκολο να παίρνονται παρουσίες, είναι πάντως αναγκαίο να παρακολουθείται ο αριθμός και η ειδικότητα των εργαζομένων. Θα εξακριβώνεται επίσης ότι είναι ασφαλισμένοι.4. Η παραπάνω συμφωνηθείσα τιμή μονάδος δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ του τιμολογίου, ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη κατά το Νόμο. Οι δαπάνες ασφαλίσεως ΙΚΑ, Επικουρικού, Δωροσήμου κλπ. βαρύνουν τον εργοδότη μέχρι το ελάχιστο ύψος ημερομισθίου και για τον αριθμό ημερομισθίων (κατά μέγιστον) που δέχεται το ΙΚΑ. Οι επί πλέον δαπάνες ασφαλίσεως για πιθανή επί πλέον μισθοδοσία ή αριθμό ημερομισθίων βαρύνουν τον εργολάβο. Ολόκληρο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο κατά τον Νόμο.5. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, σύμφωνη με τις δυσχέρειες του έργου και την επιδιωκόμενη ποιότητα, και πάντως πρέπει να είναι εις γνώσιν του εργολάβου κατά την επίδοση της προσφοράς του. Γενικώς, η μείωση των προθεσμιών κάτω ενός ορίου, σημαίνει αύξηση της δαπάνης κατασκευής, αλλά και αύξηση του κινδύνου ατυχήματος ή/και επιβολής ποινικής ρήτρας ή και χαμηλότερης ποιότητας. Η ποινική ρήτρα πρέπει επίσης να είναι εύλογη, «κατά το προσήκον μέτρον». Στα Δημόσια Έργα ορίζεται στο 10% της «μέσης ημερήσιας αξίας έργου» για χρόνο ίσον προς το 20% της συμβατικής προθεσμίας, διπλασιαζόμενη κατόπιν. Στα (μικρά συνήθως) ιδιωτικά έργα ίσως θα πρέπει να είναι ποσοστιαίως μεγαλύτερη, για να μην είναι τελείως ανώδυνη. Σε μεγάλα έργα, ίσως θα ήταν σκόπιμο να τεθούν και τμηματικές ανατρεπτικές προθεσμίες. Είναι παράλογο να περιμένει κανείς μερικούς μήνες για να αποκτήσει το δικαίωμα της επιβολής της ποινής της εκπτώσεως, σε ένα έργο και σε ένα εργολάβο που δεν κάνει τίποτα, ούτε καν προσπάθεια.5. Προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται συνολικά ............... μηνών από σήμερα. Για κάθε μέρα υπερβάσεως της προθεσμίας αυτής θα κρατιέται από τον εργολάβο ποινική ρήτρα ……............... € ημερησίως για τις 20 πρώτες μέρες και ................ € ημερησίως για τις επόμενες. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τους 2 μήνες, ο εργοδότης δικαιούται να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, να παρακρατήσει το υπόλοιπο του λαβείν του, να αποτελειώσει το έργο εις βάρος και για λογαριασμό του και να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά που του προκάλεσε η καθυστέρηση.6. Η έκπτωση είναι πολύ σοβαρή πράξη και πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση και προσοχή. Παρά ταύτα είναι μερικές φορές αναπόφευκτη, και τότε πρέπει ενδεχομένως να εφαρμόζεται ύστερα από κάποια προειδοποίηση (κάτι σαν την «ειδική πρόσκληση» των Δημ. Έργων). Σε περίπτωση εφαρμογής της, πρέπει να γίνει αμέσως επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει μέχρι τότε ο εργολάβος, τόσο για να γίνει σωστός υπολογισμός της αξίας του εκτελεσθέντος έργου, όσο και για να ορισθεί η οικονομική αφετηρία για τον επόμενο εργολάβο. Είναι σκόπιμη η πρόσκληση και του άλλου μέρους, από τον επισπεύδοντα, για επιμέτρηση κατ’ αντιπαράστασιν, για να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ύστερα από την αποπεράτωση (με άλλον εργολάβο) του έργου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επιμέτρηση δεν μπορεί να γίνει από τη μία μόνο πλευρά, αν η άλλη προσκλήθηκε και δεν προσήλθε. Είναι γνωστός ο ιδιότυπος εκβιασμός που μπορεί να ασκήσει ο εργολάβος, είτε αφαιρώντας αμέσως και ακαίρως στοιχεία (π.χ. ικριώματα) που επηρεάζουν την ευστάθεια του έργου, είτε εγκαταλείποντας στο χώρο εξοπλισμό ή μηχανήματα, για να «απαγορεύσει» την συνέχιση των εργασιών. Η συμφωνία μπορεί να προβλέψει για αποζημίωση ή ενοίκιο των στοιχείων ή μηχανημάτων ή κατασκευών που θα χρησιμοποιηθούν, και πάντως αυτός ο χρόνος «αιχμαλωσίας» πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός.6. Ο εργοδότης μπορεί επίσης να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο στην περίπτωση που ο εργολάβος θα επιδείξει προφανή αδυναμία στην έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών ή κακοπιστία έναντι του εργοδότη ή αδιαφορία για την τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, των νόμων και των κανόνων Ασφαλείας Εργαζομένων. Επίσης στην περίπτωση που ο εργολάβος θα καθυστερήσει την έναρξη ή θα διακόψει αναιτιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών επί 10ήμερο, και στην περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η έκπτωση θα συντελεσθεί με την επίδοση σχετικής Εξωδίκου Δηλώσεως του εργοδότη προς τον εργολάβο. Από της κοινοποιήσεως της εκπτώσεως κατά τα ανωτέρω, η κατοχή και χρήση ολοκλήρου του χώρου του έργου περιέρχεται στον εργοδότη, κάθε δε ανάμιξη του εργολάβου στο εργοτάξιο αποτελεί διατάραξη της κατοχής του εργοδότη. Υπό τις συνθήκες αυτές ο εργολάβος δεν δικαιούται να προβεί στην αποξύλωση και απομάκρυνση από το έργο των ικριωμάτων, ξυλοτύπων και γενικώς των εμπεπηγμένων στο έργο αντικειμένων, χωρίς γραπτή άδεια του εργοδότη. Επιπροσθέτως ο εργολάβος εξουσιοδοτεί ανέκκλητα τον εργοδότη να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα αυτά μέχρι την ολοκλήρωση αυτοτελούς τμήματος ή την περαίωση του έργου για τις ανάγκες της κατασκευής ή να επιτρέπει σε άλλον εργολάβο την χρησιμοποίηση τους, χωρίς αντάλλαγμα.5 7. Η τήρηση των ΕΤΕΠ εξασφαλίζει κατ’ αρχήν, αντικειμενικά, την καλή στάθμη ποιότητας της εργασίας. Αν είναι επιθυμητή υψηλότερη στάθμη ποιότητας ή πολυτέλειας πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια και πριν από την εκτέλεση, ποια ποιότητα εργασιών είναι επιθυμητή, ποια είναι κατ’ ανοχήν δεκτή και ποια θα οδηγήσει σε καθαίρεση και ανακατασκευή, για να αποφευχθεί η «απόλυτη κρίση» ενός μόνον προσώπου, που πάντως, όταν εφαρμόζεται, πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η περικοπή τιμής έχει, πάντως, την έννοια ποινής, δεν περιορίζεται μόνο στο ποσόν που γλύτωσε ο εργολάβος (π.χ. 30 kg τσιμέντου).7. Η εργασία θα είναι έντεχνη, κατά τις απαιτήσεις των ΕΤΕΠ, και θα εκτελείται από προσωπικό απολύτως ειδικευμένο. Ο επιβλέπων μηχανικός θα διατάξει την καθαίρεση κάθε κακότεχνης κατασκευής ή θα κάνει περικοπή τιμής εφ' όσον το μέγεθος ή το είδος ή η φύση της κακοτεχνίας επιτρέπει ή επιβάλλει την κατ' ανοχήν αποδοχή της, κατά την απόλυτη κρίση του. Η δαπάνη καθαιρέσεως και επανακατασκευής βαρύνει τον εργολάβο.8. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που ο επιβλέπων μηχανικός απειλείται όταν προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και ο εργολάβος τον θεωρήσει «δύσκολο» ή «παράξενο».8. Ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργοδότης, δικαιούνται να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση κάθε τεχνίτη ή εργάτη που θα κρίνουν ακατάλληλο ή ανεπαρκή ή επιδεικνύοντα προκλητική, βάναυση και προσβλητική συμπεριφορά. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση και αναντίρρητη συμμόρφωση.9. Όλες οι υποδείξεις για την αποφυγή του ατυχήματος, σε όλο τον κόσμο, γίνονται στον εργαζόμενο, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που η αντιμετώπισή του χρειάζεται τεχνικές γνώσεις. Είναι διαπιστωμένο και στατιστικά ότι τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται σε παράτολμες ενέργειες και έλλειψη προσοχής. Ο εργολάβος είναι ο πιο αρμόδιος και πιο κατάλληλος για να μεταφέρει στους τεχνίτες το πνεύμα και την ατμόσφαιρα προσοχής στο εργοτάξιο και για να επισημαίνει τον κίνδυνο, πριν αυτός γίνει ατύχημα. Γι’ αυτό και πρέπει, πριν απ’ όλα, να είναι ενήμερος και να ευαισθητοποιείται ο ίδιος. Θεωρείται ότι έχει τηρηθεί η υπόδειξη που γίνεται σε σχετικό κείμενο του www.e-archimedes.gr για την αναγραφή των καταλλήλων υποδείξεων στον εγκεκριμένο ξυλότυπο. Αν οι βασικές υποδείξεις και απαιτήσεις ασφαλείας δεν αναγράφονται επάνω στον ξυλότυπο, ίσως θα έπρεπε να χορηγούνται ενυπογράφως στον εργολάβο ή να επισυνάπτονται στο Συμφωνητικό. Θα μπορούσαν επίσης να αναρτώνται στο εργοτάξιο ή να χορηγούνται σε όλους τους εργαζόμενους, ένα προς ένα. Επισυνάπτεται ένα δείγμα τέτοιων υποδείξεων που αφορούν στις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει τα προσωπικά του ΜΑΠ (κράνος, μπότες, γάντια κλπ.) και ως απαίτηση υγιεινής. Αλλιώς πρέπει να του τα προμηθεύσει ο εργολάβος, ως εργοδότης του, και να είναι τα ίδια πάντα για τον καθένα.9. Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέτρων και διατάξεων ασφαλείας, από ολόκληρο το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει γνώση των κειμένων διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και ότι επίσης έχει λάβει γνώση των υποδείξεων για τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων που αναγράφονται στους ξυλοτύπους, τις συνολικές οικονομικές επιβαρύνσεις των οποίων έχει λάβει υπ' όψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Οι αναγραφόμενες υποδείξεις είναι πάντως ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, δεδομένου ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του εργολάβου καθορίζεται από την Νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επίβλεψης, και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει και υπόσχεται να μεριμνά συνεχώς για την αποφυγή του ατυχήματος. Ολόκληρο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο κατά τον Νόμο. Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν, ή θα τους εξασφαλίσει ο εργολάβος υπ’ ευθύνη του, και θα χρησιμοποιούν τα επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κεφαλής, ποδιών, χεριών, σώματος, πτώσεων κλπ.10. Όλοι οι εργολάβοι και υπεργολάβοι εργασιών σκυροδέματος ξέρουν πια ότι έχουν την υποχρέωση να παίρνουν δοκίμια. Το συνημμένο φύλλο Οδηγιών, έχει το σκοπό να τους μεταφέρει τον σωστό τρόπο λήψεως των δοκιμίων, τον αριθμό τους, το χρόνο διατηρήσεώς τους στη μήτρα και μεταφοράς τους στο εργαστήριο κλπ. Αν χρειαστεί ο έλεγχος της εργασιμότητας (κάθιση), ο επιβλέπων μηχανικός θα πρέπει να δώσει οδηγίες. Επισυνάπτονται σχετικώς σύντομες υποδείξεις για την εκτέλεση και της δοκιμής καθίσεως.10. Ο εργολάβος είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ως προς την διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση (διαβροχή και προστασία) του σκυροδέματος και ως προς την λήψη των δοκιμίων για τον έλεγχο της αντοχής, τις διατάξεις του οποίου δηλώνει ότι γνωρίζει. Ενδεικτικά, για τον έλεγχο της αντοχής, θα λαμβάνονται στην έξοδο του αυτοκινήτου μεταφοράς (όχι περισσότερα από ένα δοκίμιο ανά αυτοκίνητο) έξι κυβικά δοκίμια 15x15x15 εκ. ανά ημέρα και μέχρι 150 κυβ. μέτρα σκυροδέματος ή 12 δοκίμια για μεγαλύτερο όγκο.6 Σε μεγάλα έργα, και εφ’ όσον ο εργολάβος έχει την ενιαία ευθύνη για τα υλικά και την εργασία, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η τακτική της πληρωμής πλήρους τιμής, μόνο μετά τη θραύση των δοκιμίων ελέγχου (σε 28 μέρες), η οποία θα απεδείκνυε την ικανοποίηση των προδιαγραφών από το διαστρωθέν σκυρόδεμα. Θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί έλεγχος του διαστρωμένου και σκληρυμένου σκυροδέματος του έργου και με καρώτα (πέραν της απαιτήσεως του ΚΤΣ για δοκίμια νωπού σκυροδέματος), δεδομένου ότι σ’ αυτήν τη μορφή συμφωνίας ο εργολάβος έχει την ενιαία και αποκλειστική ευθύνη τόσο για την ποιότητα του υλικού, όσο και για την καλή εφαρμογή των κανόνων διαστρώσεως - συμπυκνώσεως - συντηρήσεως. Προϋπόθεση αποτελεί ο σαφής. λογικός και συμφωνημένος καθορισμός του τρόπου ερμηνείας των αποτελεσμάτων ελέγχου των καρώτων. Δεν συμφωνώ με την Εγκύκλιο Ε7.Σε περίπτωση που ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι μικρότερος από 6, επιτρέπεται η λήψη και δευτέρου δοκιμίου από το ίδιο αυτοκίνητο, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 6 δοκιμίων. Σε περίπτωση ημερήσιας διαστρώσεως σκυροδέματος όγκου μικροτέρου των 20m3, ο εργολάβος θα το γνωστοποιήσει στο εργοστάσιο παραγωγής κατά την παραγγελία και θα εφαρμοσθεί για τον έλεγχο το άρθρο 13.3.10 του ΚΤΣ, με λήψη δύο τριάδων δοκιμίων από ένα ή δύο τυχαία αυτοκίνητα. Ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να διατάξει τη λήψη περισσοτέρων δοκιμίων. Η λήψη, συμπύκνωση, συντήρηση κλπ. των δοκιμίων θα γίνεται από τον εργολάβο κατά τις κείμενες διατάξεις, που περιλαμβάνονται συνοπτικά και περιληπτικά στο συνημμένο φύλλο Οδηγιών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού και που επιπροσθέτως επέχει και τη θέση της γραπτής εντολής που προβλέπει το άρθρο 15.2.1 το ΚΤΣ. Η δαπάνη ελέγχου των δοκιμίων βαρύνει τον ιδιοκτήτη.11. Η ακριβής επιμέτρηση παρουσιάζει δυσχέρειες στις κατασκευές που εφάπτονται με το έδαφος (πέδιλα, τοιχία κλπ.). Στις θέσεις αυτές θα μπορούσε ίσως να γίνει προσεκτική εκτίμηση, με βάση τις ποσότητες των Δελτίων Αποστολής. Πάντως, είναι σκόπιμο να υπάρχει σωστή προμέτρηση των εργασιών του έργου κατά τμήματα (π.χ. ορόφους) για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των πληρωμών. Είναι επίσης σκόπιμη η σύνταξη των επιμετρήσεων (κατ’ αντιπαράστασιν), όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά την κατασκευή. Προφανώς η επιμέτρηση θα γίνει από τον (αμειβόμενο ιδιαιτέρως) επιβλέποντα μηχανικό, κατ’ αντιπαράσταση με τον εργολάβο. Είναι κρίσιμο, και πρέπει να παρακολουθείται, το πραγματικό ύψος ημερομισθίου, ο πραγματικός αριθμός ημερομισθίων και ο ρυθμός προόδου του έργου, για να μη διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ο εργολάβος πήρε με τις εβδομαδιαίες προσωρινές πληρωμές, περισσότερα απ’ όσα προκύπτουν από την επιμέτρηση και την τιμή μονάδος. Θα μπορούσε να τεθεί στο Συμφωνητικό ιδιαίτερος όρος για την παραλαβή του έργου, ιδιαίτερα αν το έργο είναι σημαντικό. Σε μεγάλα έργα θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η τακτική της πληρωμής πλήρους τιμής των εργασιών σκυροδέματος μόνο μετά τη θραύση των δοκιμίων ελέγχου (σε 28 μέρες) η οποία θα απεδείκνυε την ικανοποίηση των προδιαγραφών από το διαστρωθέν σκυρόδεμα. Ακόμα αυστηρότερα, θα μπορούσε να ελεγχθεί η αντοχή του σκληρυμένου σκυροδέματος του έργου (όχι μόνο του υλικού), με καρώτα ή και άλλες μεθόδους, πέραν των απαιτήσεων του ΚΤΣ, απαιτείται όμως η ύπαρξη προσυμφωνημένης προδιαγραφής για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων.11. Οι πληρωμές θα γίνονται ύστερα από επιμέτρηση επί τόπου, με βάση τα σχέδια. Αυθαίρετες αλλαγές διαστάσεων, παχών, σχήματος κλπ. που έγιναν χωρίς γραπτή εντολή του επιβλέποντος μηχανικού, δεν δημιουργούν δικαιώματα απαιτήσεων του εργολάβου. Η διογκωμένη πολυστερίνη στις πλάκες «σάντουϊτς» και οι πλάκες θερμομόνωσης θα επιμετρώνται στον όγκο του σκυρόδεματος. Οι επιμετρήσεις θα γίνονται ανά όροφο. Καμμιά απαίτηση για διαφορετικό τρόπο πληρωμής ή επιμετρήσεως, ή για επιμέτρηση με βάση τα Δελτία Αποστολής σκυροδέματος ή διαφορετική τιμή τμήματος εργασίας, εκτός από την προβλεπόμενη στην πργρ. 1 του παρόντος, δεν μπορεί να προβληθεί από τον εργολάβο. Προσωρινά πάντως μπορούν να γίνουν τμηματικές, εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες, πληρωμές με βάση τον αριθμό ημερομισθίων των εργαζομένων και τα αντίστοιχα ελάχιστα ημερομίσθια του ΙΚΑ. Ο τρόπος αυτός προσωρινής πληρωμής δεν δημιουργεί πάντως κανένα δικαίωμα στον εργολάβο ούτε και τροποποιεί τον συμφωνημένο τρόπο πληρωμής με επιμέτρηση και τιμή μονάδος. Οι τμηματικές πληρωμές δεν σημαίνουν επίσης παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος έργου. Η παραλαβή του συνολικού έργου θα γίνει αμέσως μετά την πλήρη αποπεράτωση.12. Από την εγγύηση των δεκάτων μπορούν να κρατηθούν περικοπές κακοτεχνιών ή ημιτελών εργασιών και κρατήσεις ποινικών ρητρών, χωρίς να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος. Στα Δημόσια Έργα η κράτηση είναι 5%. Η απόδοση των εγγυήσεων θα μπορούσε να εξαρτηθεί από την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως.12. Στους λογαριασμούς θα γίνεται κράτηση 10% ως εγγύηση καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως των όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του εργοδότη σε περίπτωση εκπτώσεως του εργολάβου ή θα καλύπτει τις δαπάνες αποκαταστάσεως κακοτεχνιών κατασκευής ή τις ποινές καθυστερήσεως της αποπερατώσεως και κάθε άλλης συμβατικής απαιτήσεως. Η πλήρης7 Συχνά ο εργολάβος παραγγέλνει και παραλαμβάνει το σκυρόδεμα ή και τους χάλυβες, στο όνομα (ίσως και εν αγνοία) του ιδιοκτήτη της οικοδομής, γιατί αυτό επιπροσθέτως του μειώνει το φορολογητέο εισόδημα. Δημιουργείται τότε κίνδυνος να εγείρουν απαιτήσεις οι παραγωγοί (σκυροδέματος και χαλύβων) έναντι του ιδιοκτήτη, όταν αυτός θα έχει ήδη εξοφλήσει τον εργολάβο, σύμφωνα με το Συμφωνητικό τους (με τα υλικά).εξόφληση και απόδοση των εγγυήσεων δεν θα βραδύνει περισσότερο του ενός μηνός από την περαίωση των εργασιών, υπό την προϋπόθεση εκπληρώσεως όλων των όρων της παρούσης και προσκομίσεως βεβαιώσεως περί εκπληρώσεως όλων των υποχρεώσεών του εργολάβου προς τη βιομηχανία ετοίμου σκυροδέματος και τον παραγωγό ή τον έμπορο των χαλύβων .13. Η μείωση των εργασιών πρέπει πάντως να είναι αιτιολογημένη. Η αύξηση του αντικειμένου με τους ίδιους όρους, επιτρέπεται όταν οι δυσκολίες του έργου παραμένουν περίπου ίδιες.13. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα αυξήσεως ή μειώσεως των προβλεπομένων εργασιών κατά συν ή πλην 50% χωρίς αλλαγή των τιμών μονάδος.14. Η αναφορά στο άρθρο 696 του Α.Κ. είναι αναγκαία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προβολής απαιτήσεων εκ μέρους του εργολάβου, λόγω συνθηκών ή παραμέτρων κλπ. που (δήθεν) δεν είχε λάβει υπ’ όψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ο καθορισμός μικρότερης τιμής για τη θεμελίωση, αν δεν ολοκληρωθεί το έργο, τίθεται για να αναστείλει τη διάθεση του εργολάβου να εγκαταλείψει το έργο, μόλις θα εκτελέσει το εύκολο (και ογκώδες) μέρος του.14. Η παραπάνω συμφωνημένη τιμή μονάδος δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Ο εργολάβος δηλώνει ότι κατά την σύνταξη της προσφοράς του έλαβε υπ’ όψη του όλα τα στοιχεία κόστους που μπορούν να επηρεάσουν την αμοιβή του και εγγυάται την ακρίβειά τους, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμά του που πηγάζει από το άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εξ άλλου συμφωνούν ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων που τους παρέχει το άρθρο 388 του Α.Κ. για μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίσθηκε η παρούσα συμφωνία. Συμφωνείται εν τούτοις ότι σε περίπτωση εγκαταλείψεως του έργου ή κηρύξεως του εργολάβου εκπτώτου προ της εκτελέσεως του 50% του έργου, η αξία της θεμελιώσεως θα υπολογίζεται, για την ποσότητα που θα επιμετρηθεί, με το 70% της συμφωνημένης τιμής.15. Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι συνήθης σε συμφωνία «με τα υλικά», η χορήγηση προκαταβολής, ιδίως όταν η αστάθεια της αγοράς ή ο πληθωρισμός είναι μεγάλος.. Η προκαταβολή θα μπορούσε να καλύπτει την δαπάνη προμήθειας ενός μέρους ή και του συνόλου της ποσότητας των χαλύβων, προμετρημένων με καλή προσέγγιση, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, το μέγεθος του έργου και τις δυνατότητες του ιδιοκτήτη ή του εργολάβου. Ο χρόνος αποσβέσεως θα είναι ανάλογος. Η προκαταβολή θα μπορούσε να παραλειφθεί ή να περιορισθεί πολύ, αν ο εργοδότης αναλάβει την υποχρέωση να καλύψει τις ενδεχό
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.