Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Μαίου 2023

Βελτιωμένη έκδοση του συμφωνητικού που είχε αναρτηθεί στις 10 ΑΥΓ 2011. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον εργοδότη.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να μελετήσουν αλλά και να σχολιάσουν το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΦΑΤΟΥΡΑΣ" - ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 11/2012Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι βέβαιο ότι κανένα σχέδιο Συμφωνητικού δεν είναι κατάλληλο και έτοιμο για «πιστή αντιγραφή». Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσαρμοσθεί στις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου και στις γνώσεις, την πείρα και τις απόψεις του συναδέλφου που θα επιθυμούσε να το χρησιμοποιήσει ως σκελετό. Και που θα μπορούσε να τροποποιήσει κατά τις επιθυμίες του σε κάθε επίπεδο, φραστικό, τεχνικό, συμβατικό ή νομικό. Στις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος υπάρχει μια ποικιλία δυνατοτήτων αναθέσεως της εργασίας, με τα υλικά ή μόνο την αξία της εργασίας («φατούρα»), με επιμέτρηση ή κατ’ αποκοπήν τιμή, με διάφορους τρόπους πληρωμής κ.ο.κ. Δυνατοτήτων που σχετίζονται με το μέγεθος του έργου, τη θέση του, τη χρήση του, την επιζητούμενη στάθμη ποιότητας, την πολυτέλεια, τις ιδιομορφίες της αρχιτεκτονικής μελέτης κλπ. Το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού που παρατίθεται πιο κάτω, προέρχεται από προηγούμενο σχετικό κείμενο που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr στις 10 ΑΥΓ 2011 και ενσωματώνει προσθήκες και διορθώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες μετά από συζητήσεις με ενδιαφερομένους αλλά και περαιτέρω μελέτη των επί μέρους όρων. Το παρόν συμφωνητικό έχει συνταχθεί κυρίως για τις ανάγκες των (σχετικώς μικρών) συνήθων ιδιωτικών οικοδομικών έργων, που εκτελούνται με το σύστημα «φατούρας» και τιμών μονάδος για κάθε επί μέρους εργασία. Έχει προσπαθήσει να καλύψει όσο μπορεί περισσότερες ανάγκες από τις συνήθως εμφανιζόμενες στην πράξη, που δεν είναι αναγκαίο να εμφανισθούν όλες μαζί στο ίδιο έργο. Το Συμφωνητικό μπορεί να συμπτυχθεί με την αναφορά στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, προκειμένου να προσδιορίζεται μονοσήμαντα η στάθμη ποιότητας. Έχει γίνει προσπάθεια να καλύψει όσο γίνεται περισσότερες από τις εμφανιζόμενες ή δυνάμενες να εμφανισθούν περιπτώσεις «συμβατικών» αντιδικιών, με συνέπεια να είναι, νομικώς, σχετικώς αυστηρό, απαιτητικό. Η σύνταξή του έχει βασισθεί στην αρχή, ότι η απλοποίηση (και η περικοπή) παραγράφων είναι ευκολώτερη από την εξ αρχής διατύπωσή τους. Η αναδρομή στα κείμενα «Οδηγίες για τη σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών» και «Το επάγγελμα του μηχανικού – Νομικό πλαίσιο και ευθύνες» του www.e-archimedes.gr δεν θα ήταν άσκοπη. Για την υποβοήθηση των επιλογών και της λήψεως αποφάσεων, η παρουσίαση του Συμφωνητικού γίνεται με σύγχρονη παράθεση Σχολίων και Παρατηρήσεων που υποβοηθούν τόσο στην κατανόηση όσο και στην επέμβαση. Κάθε παρέμβαση, γνώμη, συμπλήρωση, διαφωνία ή αντίρρηση είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη. Δεν θα παραλείψω να επισημάνω πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς.1 Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΣΧΕΔΙΟ 1: Χωρίς τα υλικά, με τιμές μονάδος ΕΚΔΟΣΗ Νοεμβρίου 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΧΟΛΙΑ Αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, κατά το δυνατόν πλήρη. Αν κάποιος ενεργεί ως εκπρόσωπος Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου ή Κοινοπραξίας, αναγράφεται και ο τίτλος νομιμοποιήσεως. Στις άτυπες συμπράξεις (π.χ. δύο αδελφών ή φίλων) πρέπει να αναγράφεται ότι οι συμπράττοντες είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι εις το σύνολον, έναντι του ιδιοκτήτη. Περιγράφεται στοιχειωδώς η οικοδομή, ως «διώροφη οικοδομή» ή «πενταόροφη πολυκατοικία» κλπ., αν είναι νέα ή προσθήκη σε υπάρχουσα, με πιθανή αναφορά και της χρήσεως «ξενοδοχείο» ή «γκαράζ» ή «κτίριο καταστημάτων και γραφείων» κλπ. χωρίς αυτό να είναι και απολύτως απαραίτητο. Αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συμφωνίας και η «έδρα» εκάστου συμβαλλομένου. Θεωρείται υπάρχουσα η Οικοδ. Άδεια. Ορίζεται το αντικείμενο της συμφωνίας. Οι οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού δεν πρέπει να αγνοούν τους κανόνες της καλής πίστεως, ούτε όμως και να υστερούν ως προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών και των Προδιαγραφών για έντεχνη εργασία. Η στάθμη απαιτουμένης ποιότητας πρέπει να προσδιορίζεται, όσο γίνεται καλύτερα, στα σχέδια και τις περιγραφές ή και στις παραγράφους του Συμφωνητικού.Στην Αθήνα σήμερα στις .......................... 200.., οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν ο κ. .................................. κάτοικος .................... οδός ........................…………… και αφ' ετέρου ο κ. ...........................................… εργολάβος σκυροδέματος, κάτοικος ..................... οδός ................................ με Α.Φ.Μ. ................, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους κ. .................... που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργοδότης" ή "ιδιοκτήτης" πρόκειται να οικοδομήσει ............................. στο οικόπεδο του που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών ....................... και ................... στο ................................... , για την οποία έχει εκδοθεί η απαιτούμενη Οικοδομική Άδεια με αρ. .......................... . Αναθέτει για τον λόγο αυτόν στον δεύτερο συμβαλλόμενο ................................... , που αποδέχεται την ανάθεση και που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργολάβος", την κατασκευή του σκελετού του κτιρίου αυτού από ωπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού.Η δήλωση αυτή ζητείται για να αποφευχθεί η επίκληση άγνοιας στην περίπτωση ατυχήματος ή παραβιάσεως επιταγών των κανονιστικών κειμένων. Κατ’ ουσίαν πρόκειται για δήλωση αναλήψεως ευθυνών.Ο εργολάβος δηλώνει ότι ασκεί επί ικανόν χρόνον το επάγγελμα του κατασκευαστή τεχνικών έργων, και έχει τις αναγκαίες γνώσεις των τεχνικών Κανονισμών και της νομοθεσίας για την Ασφάλεια Εργαζομένων, καθώς και την πείρα εφαρμογής τους.Η γνώση των συνθηκών του έργου και των στοιχείων των μελετών πρέπει πάντα να δηλώνονται, για να αποφεύγεται η ενδεχόμενη εκ των υστέρων επίκληση δικαιολογιών και η προβολή απαιτήσεων του εργολάβου, είτε για αύξηση της αμοιβής είτε για παράταση της προθεσμίας.Δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει γνώση των σχεδίων και των τοπικών συνθηκών και ότι αποδέχεται την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις διατάξεις Ασφαλείας Εργαζομένων, τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις παρακάτω τιμές, ειδικούς όρους και συμφωνίες.1. Προσδιορίζεται σαφώς ο τρόπος εκτελέσεως του έργου (φατούρα, με τα υλικά κλπ.) και, όσο γίνεται καλύτερα, οι υποχρεώσεις εκάστου.1. Η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης, σύρματος και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο θα βαρύνει τον εργοδότη. Τον βαρύνει επίσης η αξία του επί πλέον υπερρευστοποιητικού, αν αυτό απαιτηθεί, πέραν της υποχρεώσεως του παραγωγού σκυροδέματος, και του νερού διαβροχής για τη συντήρηση του σκυροδέματος. Και ακόμα, το ενοίκιο της αντλίας και η αξία του αποκολλητικού υλικού των ξυλοτύπων, αν χρησιμοποιηθεί.Ο ιδιοκτήτης, ως επιλέγων και παραδίδων τα υλικά, και επομένως εμμέσως υπεύθυνος για την ποιότητά τους, πρέπει να συμβουλευθεί τον μηχανικό του για τη σωστή παραγγελία του σκυροδέματος, δεν αρκεί να βρει το φθηνότερο εργοστάσιο της περιοχής.8/11/20122 Ο Κ.Τ.Σ. (πργρ. 15.4) ορίζει το εργοστάσιο παραγωγής ως υπεύθυνο για την ποιότητα του σκυροδέματος, όπως αυτό παραδίδεται ως υλικό στο έργο και επομένως, η ενδεχόμενη κακή επιλογή του εργοστασίου, ή/και η μη χορήγηση της σωστής παραγγελίας, κάνει τον ιδιοκτήτη «συνένοχο» και συνυπεύθυνο για το πιθανό κακό αποτέλεσμα. Η συνήθης εξουσιοδότηση που χορηγεί ο ιδιοκτήτης στον εργολάβο για την παραγγελία του σκυροδέματος ή και την επιλογή του εργοστασίου παραγωγής, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την ευθύνη. Η συμβουλή του μηχανικού είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα γιατί εκείνος πρέπει να ορίσει την ενδεδειγμένη εργασιμότητα (ΚΤΣ-97 αρθρ. 5.2.4.1), που επηρεάζει την τιμή του υλικού, με τρόπο που να μη προκαλεί την επιθυμία του συνεργείου να προσθέσει νερό. Ο ιδιοκτήτης πρέπει ακόμα να αντιληφθεί ότι απαγορεύεται απολύτως (για λόγους τελικής αντοχής του σκυροδέματος, αλλά και πολλούς άλλους) η προσθήκη νερού σ’ αυτό και ότι η δαπάνη του υπερρευστοποιητικού είναι ασήμαντη, μπροστά στη μείωση της αντοχής και της ασφάλειας που προκαλεί το νερό. Ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει επίσης να παραλείψει, για λόγους κακής οικονομίας, την προμήθεια και χορήγηση στον εργολάβο των αποστατήρων, που βοηθούν ουσιωδώς στη δημιουργία της σωστής στρώσεως προστασίας των οπλισμών, για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας «εν χρόνω». Η ανάθεση της διαβροχής του σκυροδέματος στον εργολάβο «ακόμα και κατά τις ημέρες των αργιών» ίσως είναι αυστηρή, η ένταξή της στο Συμφωνητικό πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση – ίσως και με την καταβολή της σχετικής εργατικής δαπάνης. Αυτό δεν σημαίνει, με κανένα τρόπο, ότι μπορεί να παραλειφθεί η συντήρηση του σκυροδέματος που, πάντως, μπορεί να εκτελεσθεί και με άλλες μεθόδους, πλην της διαβροχής. Κατά την παραγγελία του σκυροδέματος πρέπει να ορίζεται ο επιθυμητός χρόνος (η ώρα) προσκομίσεως του πρώτου φορτίου και, κατά το εφικτόν, ο ρυθμός συνεχίσεως – ο παραγγέλων μετέχει της ευθύνης. Επίσης να συνεκτιμάται ο πραγματικά διαθέσιμος χρόνος εργασίας, μετά την αφαίρεση του χρόνου αποστολής, και η προσθήκη ή όχι επιβραδυντικού. Ο βασικός χρόνος εργάσιμου των 90΄ επεκτείνεται σε 110΄ αν έχει προστεθεί επιβραδυντικό πρόσθετο, που θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής. Δεν αρκεί η δήλωση της στιγμής.α) Προφανώς τίθεται (αν δεν υπάρχει άλλος λόγος) η κατηγορία σκυροδέματος για την οποία έχει γίνει η στατική μελέτη, αν και στις εργολαβίες με το σύστημα «φατούρας» η κατηγορία αναγράφεται στο Συμφωνητικό κυρίως για να ορίσει τα στοιχεία με τα οποία θα γίνει κάποια κατασκευή (εν προκειμένω ο σκελετός) αφού, ούτως ή άλλως, «συμβατικώς», ο ιδιοκτήτης παραγγέλλει και χορηγεί το σκυρόδεμα. 8/11/20123Η εκτέλεση κάθε κύριας και βοηθητικής εργασίας για την κατασκευή του σκελετού του κτιρίου, η δαπάνη για την προμήθεια, μίσθωση, μεταφορά κλπ. κάθε εργαλείου ή μηχανήματος κλπ. για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, η μέριμνα και ευθύνη για την προστασία, φύλαξη και ορθή χρήση των χορηγουμένων υλικών και η συνολική εργατική δαπάνη, βαρύνει τον εργολάβο. Διευκρινίζεται ότι τον βαρύνει επίσης, σε ενδεικτική αναφορά, το ενοίκιο των δονητών και κάθε άλλου μηχανήματος ή εργαλείου, τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, ενοικιάσεως, φθοράς, συνθέσεως και αποσυνθέσεως των ικριωμάτων και του ξυλοτύπου, της κατεργασίας του σιδηροπλισμού και τοποθετήσεως των αποστατήρων, της διαστρώσεως και συμπυκνώσεως του σκυροδέματος, και της διαβροχής του ακόμα και κατά τις ημέρες των αργιών, και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Τον εργολάβο βαρύνουν ακόμη οι δαπάνες προετοιμασίας, σημάνσεως και περιφράξεως των χώρων εργασίας καθώς και οι δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου από τα άχρηστα υλικά και η δαπάνη αποκομιδής τους, μετά το πέρας των εργασιών, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις Αρχές, και η αποκατάσταση πιθανών ζημιών που τα εργαλεία, τα μηχανήματα ή το προσωπικό του, τυχόν θα προξενήσουν σε ιδιοκτησίες, γείτονες, διερχόμενους κλπ. Ο εργολάβος δηλώνει ότι οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιήσει ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 16440/Φ10.4/445/16-9-93 κοινής Υπουργ. Αποφ. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών, ότι τα στοιχεία τους βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς στρεβλώσεις, οξειδώσεις, αλλοιώσεις, κτυπήματα κλπ., ότι δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από τη χρονολογία κατασκευής τους και εγγυάται ότι το προσωπικό του είναι εκπαιδευμένο και γνωρίζει τη χρήση τους. Δηλώνει επίσης πως γνωρίζει, ότι το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα πρέπει να έχει διαστρωθεί εντός 90 ή 110 λεπτών της ώρας από της αναγραφομένης, στο Δελτίο Αποστολής, παραγωγής του και ότι, σε περίπτωση απορρίψεως εξ αυτού του λόγου, κάποιας ποσότητας λόγω δικής του ανετοιμότητας και καθυστερήσεως διαστρώσεως, είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση. 2. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εθνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) – Υπ. Αποφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/…………., ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012 και τις αναγραφόμενες στα επόμενα συνοπτικές οδηγίες. Οι τιμές με τις οποίες θα πληρώνεται ο εργολάβος για τις εργασίες που έντεχνα θα εκτελέσει είναι : α) Ωπλισμένο σκυρόδεμα σκελετού, κατηγορίας C25/30, που θα διαστρώνεται με συνεχή και επιμελημένη δόνηση και θα διαβρέχεται τουλάχιστον επί 14 ημέρες μετά την διάστρωση, ευρώ ..mm..... ανά κυβικό μέτρο. Οι αναφερόμενες κατηγορίες σκυροδέματος σε ολόκληρο το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού είναι ενδεικτικές της σημασίας του υλικού για την απαιτούμενη ποιότητα κατασκευής, η επιλογή τους για το συγκεκριμένο έργο θα γίνει από τον μελετητή ή τον επιβλέποντα μηχανικό. Πάντως, συχνά ο ιδιοκτήτης αφήνει στον εργολάβο τη φροντίδα και την αρμοδιότητα παραγγελίας του σκυροδέματος στη μονάδα παραγωγής (ίσως και για να απαλλαγεί από την ευθύνη της έγκαιρης και σωστής παραγγελίας) και εκείνος αρκείται στην πληρωμή των τιμολογίων, βάσει των Δελτίων Αποστολής. Σ’ αυτή την περίπτωση, η αναγραφή της κατηγορίας σκυροδέματος στο Συμφωνητικό είναι αναγκαία. Στην κατασκευή πρέπει να εφαρμοσθούν οι ΕΤΕΠ, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/……… Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012), που προσδιορίζουν και την επιθυμητή ποιότητα. Παρατίθενται μερικά στοιχεία προδιαγραφών της εργασίας, για να καλυφθεί ενδεχόμενη ατελής γνώση του εργολάβου, λόγω μικρού χρόνου από της ενάρξεως ισχύος της Απόφασης. Αν η επιμέτρηση του σκυροδέματος στα πέδιλα ή και τα τοιχία του υπογείου είναι ανέφικτη ή αβέβαιη, θα ήταν δυνατόν να γίνουν αποδεκτές οι ποσότητες των Δελτίων Αποστολής, μόνο που τότε θα χρειασθεί ίσως ιδιαίτερη προσοχή για να μη γίνουν υπερβολές. Είναι απαραίτητο να υπάρχει εφεδρικός δονητής την ώρα της διαστρώσεως. Στα μεγάλα έργα, ανά τρεις ή τέσσερις εργαζόμενους δονητές καλό είναι να υπάρχει ένας εφεδρικός. Το μήκος παραθέσεως ή αναμονής υποδεικνύεται ως 60Φ κατά προσέγγισιν, υπερισχύει ασφαλώς ο ακριβής υπολογισμός κατά ΕΚΩΣ αναλόγως θέσεως, και τα σχέδια λεπτομερειών (αν υπάρχουν). Το «λάδωμα» των ξυλοτύπων πρέπει να γίνει με τα ειδικά «αντικολλητικά» υλικά και όχι με καμμένα ορυκτέλαια, για να μην δημιουργούνται προβλήματα προσφύσεως των επιχρισμάτων ή χρώματος και εμφανίσεως του γυμνού σκυροδέματος. Το θερμομονωτικό υλικό και το πάχος του θα είναι το προβλεπόμενο στη μελέτη θερμομόνωσης.Η τιμή νοείται για την ποσότητα που θα βγαίνει από επιμέτρηση και με βάση τις διαστάσεις που ορίζουν τα σχέδια και οι γραπτές εντολές του επιβλέποντος μηχανικού, άσχετα με τις ποσότητες που χρεώνονται από το εργοστάσιο προμήθειας του σκυροδέματος, και αφορά όλα τα στοιχεία κατασκευής, πέδιλα, στύλους, δοκούς, πλάκες, τοιχία κ.λπ. Τα πέδιλα θα καλουπώνονται και θα δονούνται. Η σκυροδέτηση των τοιχίων θα γίνεται συγχρόνως με την σκυροδέτηση των στύλων, πεδίλων, συνδετηρίων δοκών κ.λπ., για την επίτευξη μονολιθικής συνδέσεως. Η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων μέσω αναμονών, θα γίνεται μόνον όταν είναι αδύνατη η μονολιθική κατασκευή, και τότε οι αναμονές θα έχουν τουλάχιστον την πυκνότητα και την διατομή του οπλισμού του υπ’ όψη στοιχείου και μήκος ίσο προς το μήκος παραθέσεως που απαιτούν οι Κανονισμοί και τουλάχιστον 60Φ. Η διάστρωση των συμπαγών πλακών, πάχους μέχρι 60 cm, σε δύο στρώσεις (στάρωμα) απαγορεύεται. Οι στύλοι της PILOTIS θα καλουπώνονται με φαλτσογωνιές. Οι ξυλότυποι θα είναι ανθεκτικοί στα κατακόρυφα και οριζόντια φορτία, θα κατασκευάζονται έντεχνα χωρίς μπαλώματα, κλάπες, χαρτόνια, λαμαρίνες κ.λπ. και θα διαβρέχονται πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος. Το "λάδωμά" τους στην περίπτωση ανεπίχριστου σκυροδέματος θα γίνεται μία τουλάχιστον ημέρα πριν από την τοποθέτηση του οπλισμού. Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και των ικριωμάτων ασφαλείας θα γίνεται ύστερα από γραπτή εντολή του επιβλέποντος μηχανικού. Η διογκωμένη πολυστερίνη στις πλάκες "σάντουϊτς" θα επιμετρηθεί στον όγκο του σκυροδέματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τοποθετήσεως στη εξωτερική επιφάνεια στύλων και δοκών του θερμομονωτικού υλικού από εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς να επιμετράται το πάχος του στον όγκο του σκυροδέματος. Αυθαίρετες αυξήσεις πάχους πλακών ή τοιχίων ή άλλων διαστάσεων δεν συνιστούν δικαίωμα πληρωμής τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους ξυλοτύπους αναγράφονται συνήθως οι αναγκαίες διαστάσεις αντοχής των στύλων, το καλούπι πρέπει να έχει τις (μεγαλύτερες) διαστάσεις που επιβάλλονται από τον πιθανό εγκιβωτισμό της θερμομονωτικής στρώσεως. Αν αυτό δεν διευκρινίζεται στον ξυλότυπο πρέπει να επισημανθεί στο Συμφωνητικό. β) Οι τοίχοι αντιστηρίξεως μπορούν βέβαια να κατασκευασθούν και αυτοί από σκυρόδεμα C25/30, ιδιαίτερα αν έχουν μεγάλο ύψος ή φορτίζονται σημαντικά.β) Ωπλισμένο σκυρόδεμα τοίχων αντιστηρίξεως κατηγορίας C20/25 και κατά τα λοιπά όπως το προηγούμενο άρθρο, ευρώ ................................... ανά κυβικό μέτρο.γ) Αν πρόκειται να εφαρμοσθεί εξεζητημένο σχέδιο σανίδων (ψαροκόκκαλο ή λοξές σανίδες ως προς τις γενικές διευθύνσεις ή με επικάλυψη της μιας από την άλλη για τη δημιουργία «ανάγλυφου», ή στοκάρισμα των αρμών κλπ.) αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό στον εργολάβο κατά την επίδοση της προσφοράς του. Ομοίως αν είναι επιθυμητό το πλάνισμα ή η αποκλειστική χρήση σανίδων ενός μονάχα πλάτους ή η χρήση μπετοφόρμ ή πλαστικότυπου κλπ..γ) Ξυλότυπος γυμνού σκυροδέματος (που δεν θα επιχρισθεί ή επενδυθεί) με σανίδες καινούργιες, λαδωμένες, περιποιημένες (αλλά όχι υποχρεωτικά πλανισμένες), ισόπαχες και ισόπλατες και με την διεύθυνση που θα ορίσει ο επιβλέπων μηχανικός, πρόσθετη τιμή ευρώ ............................................… ανά τετραγωνικό μέτρο.8/11/20124 δ) Η τιμή μπορεί να δοθεί και ανά τετραγωνικό μέτρο όψεως, ώστε να καλύπτεται και η ενδεχόμενη τροποποίηση των διαστάσεων κατά την κατασκευή. Γενικώς στους ξυλοτύπους επιμετράται μόνο η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το σκυρόδεμα.δ) Κούτελα μπαλκονιών ανεστραμμένα (προς τα πάνω) ή κρεμαστά (προς τα κάτω) ή μικτά, πρόσθετη τιμή ευρώ ............................... ανά μέτρο μήκους. Κούτελα σε άλλες θέσεις, εκτός από τα μπαλκόνια, θεωρούνται δοκοί (ανεξάρτητα από διαστάσεις) και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.ε) Η τιμή μπορεί να αναφέρεται ανά τεμάχιο, αν υπάρχει τυποποίηση, ή και με άλλους τρόπους.ε) Ζαρντινιέρες πλήρεις, στην μορφή που εμφανίζεται στα σχέδια ευρώ ................................. ανά μέτρο μήκους της μιας όψεως.στ) Η τιμή μπορεί να αναφέρεται σε μέτρα μήκους εξέχουσας ακμής.στ) Σκαλοπάτια από ωπλισμένο σκυρόδεμα, πρόσθετη τιμή ευρώ ................................. ανά τεμάχιο.ζ) Οι πληροφορίες ή απαιτήσεις μορφής ή υλικού ή θέσεως των σκοτιών, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις, ενδεχομένως στα σχέδια.ζ) Σκοτίες, τραπεζοειδούς διατομής, περ. 4x4 cm, απολύτως ευθύγραμμες, ευρώ ..... ανά μέτρο μήκους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία του υλικού διαμορφώσεως των σκοτιών, καθώς επίσης και η εργασία αφαιρέσεώς τους, χωρίς βλάβες στο σκυρόδεμα.η) Οι πληροφορίες ή απαιτήσεις μορφής, υλικού και θέσεως, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις. Θα μπορούσε να απαιτούνται φαλτσογωνιές σε κάθε ακμή, όχι μόνο στο ανεπίχρειστο σκυρόδεμα.η) Φαλτσογωνιές περίπου 2x2 εκ. σε όλες τις εξέχουσες γωνίες από ανεπίχρειστο σκυρόδεμα, ευρώ ........................................ ανά μέτρο μήκους. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του υλικού των φαλτσογωνιών.θ) Αν είναι επιθυμητός κάποιος (συνιστώμενος) στοιχειώδης οπλισμός, πρέπει να δηλωθεί και να ορισθεί η ποσότητά του. Θα μπορούσε να απαιτηθεί καλύτερη ποιότητα σκυροδέματοςθ) Υπόστρωμα δαπέδων, κατηγορίας C12/15, άοπλο, ευρώ.............................. ανά κυβικό μέτρο.3. Αν δεν είναι εύκολο να παίρνονται παρουσίες, είναι πάντως αναγκαίο να παρακολουθείται ο αριθμός και η ειδικότητα των εργαζομένων.3. Οι παραπάνω τιμές μονάδος δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ του τιμολογίου, ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη κατά το Νόμο. Οι δαπάνες ασφαλίσεως ΙΚΑ, Επικουρικού, Δωροσήμου κλπ. βαρύνουν τον εργοδότη μέχρι το ελάχιστο ύψος ημερομισθίου και για τον αριθμό ημερομισθίων (κατά μέγιστο) που δέχεται το ΙΚΑ. Οι επί πλέον δαπάνες ασφαλίσεως για πιθανή επί πλέον μισθοδοσία ή αριθμό ημερομισθίων, βαρύνουν τον εργολάβο. Ολόκληρο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο κατά τον Νόμο4. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, σύμφωνη με τις δυσχέρειες του έργου, την επιδιωκόμενη ποιότητα και τη στάθμη των εργολάβων προς τους οποίους απευθυνόμαστε, και πάντως πρέπει να είναι εις γνώσιν του εργολάβου κατά την επίδοση της προσφοράς του. Γενικώς, η μείωση των προθεσμιών κάτω ενός ορίου, σημαίνει αύξηση της δαπάνης κατασκευής, αλλά και αύξηση του κινδύνου ατυχήματος ή/και επιβολής ποινικής ρήτρας ή και χαμηλότερης ποιότητας. Η ποινική ρήτρα πρέπει επίσης να είναι εύλογη, «κατά το προσήκον μέτρον». Στα Δημόσια Έργα ορίζεται στο 10% της «μέσης ημερήσιας αξίας έργου» για χρόνο ίσον προς το 20% της συμβατικής προθεσμίας, διπλασιαζόμενη κατόπιν. Στα (μικρά) ιδιωτικά έργα ίσως θα πρέπει να είναι ποσοστιαίως μεγαλύτερη για να μην είναι τελείως ανώδυνη.8/11/201254. Προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται συνολικά ................................... μηνών από σήμερα. Για κάθε μέρα υπερβάσεως της προθεσμίας αυτής θα κρατιέται από τον εργολάβο ποινική ρήτρα ..................... ευρώ ημερησίως για τις 20 πρώτες μέρες και. ..................…… ευρώ ημερησίως για τις επόμενες. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τους 2 μήνες, ο εργοδότης δικαιούται να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, να παρακρατήσει το υπόλοιπο του λαβείν του, να αποτελειώσει το έργο εις βάρος και για λογαριασμό του, και να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά που του προκάλεσε η καθυστέρηση. Σε μεγάλα έργα, ίσως θα ήταν σκόπιμο να τεθούν και τμηματικές ανατρεπτικές προθεσμίες. Είναι παράλογο να περιμένει κανείς μερικούς μήνες για να αποκτήσει το δικαίωμα της επιβολής της εκπτώσεως, σε ένα έργο και σε έναν εργολάβο που δεν κάνει τίποτα, ούτε καν προσπάθεια. 5. Η έκπτωση είναι πολύ σοβαρή πράξη και πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση και προσοχή. Παρά ταύτα είναι μερικές φορές αναπόφευκτη, και τότε πρέπει ενδεχομένως να γίνεται ύστερα από κάποια προειδοποίηση (κάτι σαν την «ειδική πρόσκληση» των Δημ. Έργων). Σε περίπτωση εφαρμογής της, πρέπει να γίνει αμέσως επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει μέχρι τότε ο εργολάβος, τόσο για να γίνει σωστός υπολογισμός της αξίας του εκτελεσθέντος έργου, όσο και για να ορισθεί η οικονομική αφετηρία για τον επόμενο εργολάβο. Είναι σκόπιμη η πρόσκληση και του άλλου μέρους, από τον επισπεύδοντα, για επιμέτρηση κατ’ αντιπαράστασιν, για να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ύστερα από την αποπεράτωση (με άλλον εργολάβο) του έργου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επιμέτρηση δεν μπορεί να γίνει από τη μία μόνο πλευρά, αν η άλλη προσκλήθηκε και δεν προσήλθε. Είναι γνωστός ο ιδιότυπος εκβιασμός που μπορεί να ασκήσει ο εργολάβος, είτε αφαιρώντας αμέσως και ακαίρως στοιχεία (π.χ. ικριώματα) που επηρεάζουν την ευστάθεια του έργου είτε εγκαταλείποντας στο χώρο εξοπλισμό ή μηχανήματα, για να «απαγορεύσει» την συνέχιση των εργασιών. Η συμφωνία μπορεί να προβλέψει για αποζημίωση ή ενοίκιο των στοιχείων ή μηχανημάτων ή κατασκευών που θα χρησιμοποιηθούν και πάντως αυτός ο χρόνος «αιχμαλωσίας» πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός.5. O εργοδότης μπορεί επίσης να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο στην περίπτωση που ο εργολάβος θα επιδείξει προφανή αδυναμία στην έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών ή κακοπιστία έναντι του εργοδότη ή αδιαφορία για την τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, των νόμων και των κανόνων ασφαλείας. Επίσης στην περίπτωση που ο εργολάβος θα καθυστερήσει την έναρξη ή θα διακόψει αναιτιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών επί 10ήμερο, και στην περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η έκπτωση συντελείται με την επίδοση σχετικής Εξωδίκου Δηλώσεως του εργοδότη προς τον εργολάβο. Από της κοινοποιήσεως της εκπτώσεως κατά τα ανωτέρω, η κατοχή και χρήση ολοκλήρου του χώρου του έργου περιέρχεται στον εργοδότη, κάθε δε ανάμιξη του εργολάβου στο εργοτάξιο αποτελεί διατάραξη της κατοχής του εργοδότη. Υπό τις συνθήκες αυτές ο εργολάβος δεν δικαιούται να προβεί στην αποξύλωση και απομάκρυνση από το έργο των ικριωμάτων, ξυλοτύπων και γενικώς των εμπεπηγμένων στο έργο αντικειμένων, χωρίς γραπτή άδεια του εργοδότη. Επιπροσθέτως ο εργολάβος εξουσιοδοτεί ανέκκλητα τον εργοδότη να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα αυτά μέχρι την ολοκλήρωση αυτοτελούς τμήματος ή την περαίωση του έργου για τις ανάγκες της κατασκευής ή να επιτρέπει σε άλλον εργολάβο την χρησιμοποίηση τους, χωρίς αντάλλαγμα.6. Η τήρηση των ΕΤΕΠ εξασφαλίζει κατ’ αρχήν, αντικειμενικά, την καλή στάθμη ποιότητας της εργασίας. Αν είναι επιθυμητή υψηλότερη στάθμη ποιότητας ή πολυτέλειας πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια και πριν από την εκτέλεση, ποια ποιότητα εργασιών είναι επιθυμητή, ποια είναι κατ΄ ανοχήν δεκτή και ποια θα οδηγήσει σε καθαίρεση και ανακατασκευή, για να αποφευχθεί η «απόλυτη κρίση» ενός προσώπου, που πάντως, όταν εφαρμόζεται, πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η περικοπή τιμής έχει πάντως την έννοια ποινής, δεν περιορίζεται μόνο στο ποσόν που γλύτωσε ο εργολάβος (π.χ. 30 kg τσιμέντου).6. Η εργασία θα είναι έντεχνη, κατά τις απαιτήσεις των ΕΤΕΠ, και θα εκτελείται από προσωπικό απολύτως ειδικευμένο. Ο επιβλέπων μηχανικός θα διατάξει την καθαίρεση κάθε κακότεχνης κατασκευής ή θα κάνει περικοπή τιμής εφ' όσον το μέγεθος ή το είδος ή η φύση της κακοτεχνίας επιτρέπει ή επιβάλλει την κατ' ανοχήν αποδοχή της, κατά την απόλυτη κρίση του. Η δαπάνη καθαιρέσεως και επανακατασκευής βαρύνει τον εργολάβο.7. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που ο επιβλέπων μηχανικός απειλείται όταν προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και ο εργολάβος τον θεωρήσει «δύσκολο» ή «παράξενο».7. Ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργοδότης, δικαιούνται να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση κάθε τεχνίτη ή εργάτη που θα κρίνουν ακατάλληλο ή ανεπαρκή ή επιδεικνύοντα προκλητική, βάναυση και προσβλητική συμπεριφορά. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση και αναντίρρητη συμμόρφωση.8. Όλες οι υποδείξεις για την αποφυγή του ατυχήματος, σε όλο τον κόσμο, γίνονται στον εργαζόμενο, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που η αντιμετώπισή του χρειάζεται τεχνικές γνώσεις.8. Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέτρων και διατάξεων ασφαλείας, από ολόκληρο το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο.8/11/20126 Είναι διαπιστωμένο και στατιστικά ότι τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται σε παράτολμες ενέργειες και έλλειψη προσοχής. Ο εργολάβος (και ο εργοδηγός) είναι ο πιο αρμόδιος και πιο κατάλληλος για να μεταφέρει στους τεχνίτες το πνεύμα και την ατμόσφαιρα προσοχής στο εργοτάξιο και για να επισημαίνει τον κίνδυνο, πριν αυτός γίνει ατύχημα. Γι’ αυτό και πρέπει, πριν απ’ όλα, να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο ίδιος.Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει γνώση των κειμένων διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και ότι επίσης έχει λάβει γνώση των υποδείξεων για μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων που αναγράφονται στους ξυλοτύπους, τις συνολικές οικονομικές επιβαρύνσεις των οποίων έχει λάβει υπ' όψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του.Αν οι βασικές υποδείξεις και απαιτήσεις ασφαλείας δεν αναγράφονται επάνω στον ξυλότυπο, ίσως θα έπρεπε να χορηγούνται ενυπογράφως στον εργολάβο ή να επισυνάπτονται στο Συμφωνητικό. Θα μπορούσαν επίσης να αναρτώνται στο εργοτάξιο ή να χορηγούνται σε όλους τους εργαζόμενους, ένα προς ένα. Επισυνάπτεται ένα δείγμα τέτοιων υποδείξεων που αφορούν στις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει τα προσωπικά του ΜΑΠ (κράνος, μπότες, γάντια κλπ.), και για λόγους προσωπικής υγιεινής, ή να τους τα προμηθεύσει ο εργολάβος, ως εργοδότης τους, και να είναι τα ίδια πάντα για τον καθένα.Οι αναγραφόμενες υποδείξεις είναι πάντως ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, δεδομένου ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του εργολάβου καθορίζεται από την Νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επίβλεψης, και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει και υπόσχεται να μεριμνά συνεχώς για την αποφυγή του ατυχήματος. Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ή θα τους εξασφαλίσει ο εργολάβος υπ’ ευθύνη του και θα χρησιμοποιούν τα επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κεφαλής, ποδιών, χεριών, σώματος, πτώσεων κλπ.9. Όλοι οι εργολάβοι και υπεργολάβοι εργασιών σκυροδέματος ξέρουν πια ότι έχουν την υποχρέωση να παίρνουν δοκίμια, η εργασία παρασκευής των οποίων περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις τους. Το συνημμένο φύλλο Οδηγιών, έχει το σκοπό να τους μεταφέρει τον σωστό τρόπο λήψεως, τον αριθμό τους, το χρόνο διατηρήσεώς τους στη μήτρα και μεταφοράς τους στο εργαστήριο κλπ. Αν χρειαστεί ο έλεγχος της εργασιμότητας (κάθιση), ο επιβλέπων μηχανικός θα πρέπει να δώσει οδηγίες. Επισυνάπτονται σχετικώς σύντομες υποδείξεις για την εκτέλεση και της δοκιμής καθίσεως.9. Ο εργολάβος είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ως προς την διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση (διαβροχή και προστασία) του σκυροδέματος και ως προς την λήψη των δοκιμίων για τον έλεγχο της αντοχής, τις διατάξεις του οποίου δηλώνει ότι γνωρίζει. Ενδεικτικά, για τον έλεγχο της αντοχής, θα λαμβάνονται στην έξοδο του αυτοκινήτου μεταφοράς (όχι περισσότερα από ένα δοκίμιο ανά αυτοκίνητο) έξι κυβικά δοκίμια 15x15x15 εκ. ανά ημέρα και μέχρι 150 κυβ. μέτρα διαστρωνομένου σκυροδέματος ή 12 δοκίμια για μεγαλύτερο όγκο.Για την εκτέλεση του έργου με το σύστημα φατούρας, ο εργολάβος δεν ευθύνεται τυπικώς για την ποιότητα και την εργασιμότητα του σκυροδέματος ως υλικού, που προμηθεύεται ο ιδιοκτήτης. Γνωρίζει όμως ότι δεν του επιτρέπεται η προσθήκη νερού για τη βελτίωση της εργασιμότητας. Για να είναι δυνατή η διαχείριση – εργασιμότητα του προσκομιζομένου ετοίμου σκυροδέματος, χωρίς την προσθήκη νερού, πρέπει ο παραγγέλλων να έχει συμβουλευθεί τον αρμόδιο μηχανικό. Εξ άλλου ο παραγωγός του σκυροδέματος πρέπει να διαθέτει στο εργοτάξιο (στη βαρέλα) ποσότητα από το υπερρευστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί στη μελέτη συνθέσεως.Σε περίπτωση που ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι μικρότερος από 6, επιτρέπεται η λήψη και δευτέρου δοκιμίου από το ίδιο αυτοκίνητο, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 6 δοκιμίων. Σε περίπτωση διαστρώσεως σκυροδέματος όγκου μικροτέρου των 20 m3, αυτό θα γνωστοποιηθεί στο εργοστάσιο παραγωγής κατά την παραγγελία και θα εφαρμοσθεί για τον έλεγχο το άρθρο 13.3.10 του ΚΤΣ, με λήψη δύο τριάδων δοκιμίων από ένα ή δύο τυχαία αυτοκίνητα.10. Η ακριβής επιμέτρηση παρουσιάζει δυσχέρειες στις κατασκευές που εφάπτονται με το έδαφος (πέδιλα, τοιχία κλπ.). Στις θέσεις αυτές θα μπορούσε ίσως να γίνει προσεκτική εκτίμηση, με βάση τις ποσότητες των Δελτίων Αποστολής.10. Οι πληρωμές θα γίνονται ύστερα από επιμέτρηση επί τόπου, με βάση τα σχέδια. Αυθαίρετες αλλαγές διαστάσεων, παχών, σχήματος κλπ. που έγιναν χωρίς γραπτή εντολή του επιβλέποντος μηχανικού, δεν δημιουργούν δικαιώματα απαιτήσεων του εργολάβου.8/11/20127Ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να διατάξει τη λήψη περισσοτέρων δοκιμίων. Η λήψη, συμπύκνωση, συντήρηση κ.λπ. των δοκιμίων θα γίνεται από τον εργολάβο κατά τις κείμενες διατάξεις, που περιλαμβάνονται συνοπτικά και περιληπτικά στο συνημμένο φύλλο Οδηγιών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού και που επιπροσθέτως επέχει τη θέση της γραπτής εντολής που προβλέπει το άρθρο 15.2.1 του ΚΤΣ. Η δαπάνη ελέγχου των δοκιμίων βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Είναι σκόπιμο να υπάρχει σωστή προμέτρηση των εργασιών του έργου κατά τμήματα (π.χ. ορόφους) για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των πληρωμών. Είναι επίσης σκόπιμη η σύνταξη των επιμετρήσεων (κατ’ αντιπαράστασιν), όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά την κατασκευή ή την περαίωση κάθε τμήματος. Προφανώς η επιμέτρηση θα γίνει από τον (αμειβόμενο ιδιαιτέρως) επιβλέποντα μηχανικό κατ’ αντιπαράσταση με τον εργολάβο.Η διογκωμένη πολυστερίνη στις πλάκες «σάντουϊτς» θα επιμετρείται στον όγκο του σκυρόδεματος. Οι επιμετρήσεις θα γίνονται ανά όροφο. Καμμιά απαίτηση για διαφορετικό τρόπο πληρωμής ή επιμετρήσεως ή επιμέτρηση με βάση τα Δελτία Αποστολής σκυροδέματος ή διαφορετική τιμή τμήματος εργασίας εκτός από τις προβλεπόμενες στην πργρ. 2 του παρόντος δεν μπορεί να προβληθεί από τον εργολάβο.Είναι κρίσιμο, και πρέπει να παρακολουθείται, το πραγματικό ύψος ημερομισθίου και ο πραγματικός αριθμός ημερομισθίων και ο ρυθμός προόδου του έργου, για να μη διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ο εργολάβος πήρε με τις εβδομαδιαίες προσωρινές πληρωμές, περισσότερα απ’ όσα προκύ-πτουν από την επιμέτρηση και τις τιμές μονάδος. Θα μπορούσε να τεθεί στο Συμφωνητικό ιδιαίτερος όρος για την παραλαβή του έργου, ιδιαίτερα αν το έργο είναι σημαντικό.Προσωρινά πάντως μπορούν να γίνουν τμηματικές, εβδομαδιαίες ή δεκαπεν-θήμερες, πληρωμές με βάση τον αριθμό ημερομισθίων των εργαζομένων και τα αντίστοιχα ελάχιστα ημερομίσθια του ΙΚΑ. Ο τρόπος αυτός προσωρινής πληρωμής δεν δημιουργεί πάντως κανένα δικαίωμα στον εργολάβο ούτε και τροποποιεί τον συμφωνημένο τρόπο πληρωμής με επιμέτρηση και τιμές μονάδος. Οι τμηματικές πληρωμές δεν σημαίνουν επίσης παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος έργου. Η παραλαβή του συνολικού έργου θα γίνει αμέσως μετά την πλήρη αποπεράτωση.11. Από την εγγύηση των δεκάτων μπορούν να κρατηθούν περικοπές κακοτεχνιών ή ημιτελών εργασιών και κρατήσεις ποινικών ρητρών, χωρίς να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος. Στα Δημόσια Έργα η κράτηση είναι 5%. Η απόδοση των εγγυήσεων θα μπορούσε να εξαρτηθεί από την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως.11. Στους λογαριασμούς θα γίνεται κράτηση 10% ως εγγύηση καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως των όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του εργοδότη σε περίπτωση εκπτώσεως του εργολάβου ή θα καλύπτει τις δαπάνες αποκαταστάσεως κακοτεχνιών κατασκευής ή τις ποινές καθυστερήσεως της αποπερατώσεως και κάθε άλλης συμβατικής απαιτήσεως. Η πλήρης εξόφληση και απόδοση των εγγυήσεων δεν θα βραδύνει περισσότερο του ενός μηνός από την περαίωση των εργασιών, υπό την προϋπόθεση εκπληρώσεως από τον εργολάβο όλων των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από τους όρους της παρούσης.12. Η μείωση των εργασιών πρέπει πάντως να είναι αιτιολογημένη. Η αύξηση του αντικειμένου με τους ίδιους όρους, επιτρέπεται όταν οι δυσκολίες του έργου παραμένουν περίπου ίδιες.12. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα αυξήσεως ή μειώσεως των προβλεπομένων εργασιών κατά συν ή πλην 50% χωρίς αλλαγή των τιμών μονάδος.13. Η αναφορά στο άρθρο 696 του Α.Κ. είναι αναγκαία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προβολής απαιτήσεων εκ μέρους του εργολάβου, λόγω συνθηκών ή παραμέτρων κλπ. που (δήθεν) δεν είχε λάβει υπ’ όψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ο καθορισμός μικρότερης τιμής για τη θεμελίωση, αν δεν ολοκληρωθεί το έργο, τίθεται για να αναστείλει τη διάθεση του εργολάβου να εγκαταλείψει το έργο, μόλις θα εκτελέσει το εύκολο (και ογκώδες) μέρος του.13. Οι παραπάνω συμφωνημένες τιμές μονάδος δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Ο εργολάβος δηλώνει ότι κατά την σύνταξη της προσφοράς του έλαβε υπ’ όψη του όλα τα στοιχεία κόστους που μπορούν να επηρεάσουν την αμοιβή του και εγγυάται την ακρίβειά τους, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμά του που πηγάζει από το άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα.8/11/20128Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εξ άλλου συμφωνούν ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων που τους παρέχει το άρθρο 388 του Α.Κ. για μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίσθηκε η παρούσα συμφωνία. Συμφωνείται εν τούτοις ότι σε περίπτωση εγκαταλείψεως του έργου ή κηρύξεως του εργολάβου εκπτώτου προ της εκτελέσεως του 50% του έργου, η αξία της θεμελιώσεως θα υπολογίζεται με το 70% της συμφωνημένης τιμής. 14. Η διαδικασία αυτή προσδιορίζεται από το ΠΔ 723/1979 (ΦΕΚ 217/Α/17-9-1979). Μπορεί να δηλώνεται και η παραίτηση από τη δικαστική επίλυση της διαφοράς.14. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή επιλύεται κατά την διαδικασία διαιτησίας του ΤΕΕ.Στο Συμφωνητικό θα μπορούσαν ή και θα ήταν σκόπιμο, να επισυναφθούν οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων ή να χορηγηθούν σχετικές αφίσσες για ανάρτηση κλπ. Αν αυτό συμβεί, αναγράφεται και στο Συμφωνητικό.Το Συμφωνητικό αυτό έγινε σε δύο αντίγραφα και καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα.8/11/20129ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1. Για την παρασκευή κλπ. των δοκιμίων σκυροδέματος του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97, ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και των Προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ350 του Υπουργείου Δημoσίων Έργων ή των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02. Υπομνηστική παράθεση των κυριωτέρων διατάξεων, των συνηθεστέρων περιπτώσεων, που αφορούν τα συμ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.