Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση του εκλιπόντος καθηγητή στο 3ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος (Χίος, 1977)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜ Μ ΣΚΥΡΟΔΕΜ Η Α ΑΤΟΣя° ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΙΟΣ 1 ■4 ΟΚ ΤΩΒΡΙΟΥ 1977Προβλήματα κ α ί μ έ θ ο δ ο ι ά ν τ ιμ ε τ ω π ί σ εώ ς των σ τήν παραγωγή άδρανών Ολικών σ κ υ ρ ο δ έμ α τ ο ς. X .I .Έ φ ρ α ιμ ίδ η ς Καθηγητής Ε .Μ .Π ολ ύ τεχνε ίο υ Περίληψη * Η ά ντ ο χ ή τοΟ σ κ υ ρ ο δ έμ α τ ο ς σ έ συνδυασ μό μέ τ ά δ ιάφ ο ρα χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ικ ά με γέθ η τ ο υ έ£ α ρ τ ά τ α ι κατά με γά λ ο ποσ ο στ ό άπό τ ήν π ο ι ό τ η τ α των χ ρ η σ ι μο π ο ιο υ μ ένω ν άδρανων Ολικών, δ η λ . , έ κ τ ό ς άπό τ ί ς φ υ σ ικ ο χ η μ ικ έ ς ι δ ι ό τ η τ ε ς τοΟ π ετ ρ ώ μ α τ ο ς,ά π ό τή σωστή κ ο κ κο μ ετ ρικ ή δ ι α β ά θ μ ι σ η , άπό τ ό πο σ ο σ τό π α ιπ ά λ η ς κ αί άπό τή μορφή τών κόκκων. Καί ν τ ικ έ ςτ ί ς τ ρ ε ι ς α ύ τ έ ς σημα-ί δ ι ό τ η τ ε ς μποροΟν ν ά έ χ ο υ ν τ ά άδρανή Ο λικ ά, ά ν ή παραγωγή τ ο υ ςγ ί ν ε ι σ έ σωστά μ ελ ε τ η μ έ ν ο συγκρότημα π αρ α γω γές.‘ Η μ ελ έ τ η ά ν α φ έ ρ ε τ α ισ τή ν έκλο γή τών τύπων κ αί μεγεθ ώ ν τ ώ ν,μηχανημάτω ν θ ρ α ύσ εω ς, δ ι α β α θ μ ίσεως κ α ί μ ετ α φ ο ρ ά ς, τών παραμέτρων τούτω ν κα ί τοΟ δ ια γ ρ ά μ μ α τ ο ς ρ ο ή ς, ώ οτε δλο τ ό πα ρ α γό μενο Ολικό ν ά ε ί ν α ι χ ρ η σ ιμ ο π ο ι ή σ ι μ ο π ρ ο ϊ ό ν , ά ν τ α π ο κ ρ ι ν ό μ ε ν ο σ τ ί ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές,Ο π ό τ ό έ λ ά χ ι σ τ ο δ υ να τ ό κ ό σ τ ο ς . Τό πρόβλημα ά ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι μέ τή μ έθ ο δ ο τών δ ι α δ ο χ ικ ώ ν π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ν , ή ό π ο ί α ά ν α π τ ύ σ σ ετ α ι μέ βάση σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο π α ρ ά δ ει γμ α . Γ εν ικ ή λύση σ τ ό πρόβλημα θά δοθή μέ τ ήν έφαρμογή τών μεθόδω ν τ ή ς ά ρ ι θ μ η τ ικ ή ς άναλύσ εω ς κ α ί τ ο ϋ δυν,αμυιοϋ προγραμματισμοΟ , πού β ρ ί σ κ ε τ α ι ά κ ό μη στ ό σ τ ά δ ι ο τ ή ς έ ρ ε ύ ν η ς . -2-τ ο ΰ δ ια γρ ά μ μ α τ ο ς ρ οης τ ο ΰ ύ λ ι κ ο ΰ , ώστε τ ό π α ρ α γό μ ενο ύ λ ι κ ό ν ά ά ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι σ τ ί ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ές π ο ιό ·“ τ η τ α ς ύπό τ ό έ λ ά χ ι σ τ ο δ υ ν α τ ό κ ό σ τος. 2 .-*Η π ο ιό τ η τ α τών άδρανών υ λ ικ ώ ν .‘0 δροςπ ο ι ό τ η τ αά ν α φ έ ρ ε-τ α ι σ τ ί ς τ ρ ε ι ς χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ι κ έ ς ι δ ι ό τ η τ ε ς τών άδρανών υ λ ικ ώ ν, πού έπ η ρ ε ά ζ ο υ ν τήν ά ντ ο χ ή τ ο ΰ σ κ υ ρ ο δ έμ α τ ο ς . Εϋ ναι η κατάλληλη κ ο μ ε τ ρ ι κ ή μ ι σ η ,τ όΕίκών 1 . Συνάρτηση κ ό σ τ ο υ ςκ ο κ -κ α τ α σ κ ε υ ή ς -π ο ι ό τ η τ α ς .δ ι α β ά θ -π ο σ ο σ τ ότ η ςπ α ι π ά λ η ς καί τών ά νεπιθ υ μή τ ω ν ό ρ γα νικ ώ ν πρ ο σ μ ίξεω ν κ α ί ή μ ο ρ w ή τώ ν κ ό κ κ ων. Οΐ ά π α ι τ ή σ ε ι ς γ ι ά τ ί ς τ ρ ε ι ς α ύ τ έ ς ι δ ι ό τ η τ ε ς δ ί ν ο ν τ α ι σ τ ο ύ ςκ α ν ο ν ισ μ ο ύ ς DIN 4226 κ αί στ ό " σ χ έ δ ιο πρ ο τύ πο υ πρ ο δια γρα φ ής γ ι ά τά θραυστά άδ ρανη σ υν ήθ ο υ ς σ κ υ ρ ο δ έ μα τ ο ς" , πού σ υ ν έ τ α ξ ε ή ύπό τ ό ν Καθηγητή κ . Θ .Τ άσ ιο έπ ιτ ρ ο π ή τσ ΰ Τ ε χ ν ικ ο ΰ 'Ε π ι μ ε λ η τ η ρ ίο υ . Μέ βάση τ 'ά ν ω τ έ ρ ω ,τ ό πρόβλημα τ ή ς παραγωγής άδρανών υ λ ι κ ώ ν, πού νά ά ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ τ ί ς δ ε δ ο μ έ ν ε ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς, δ ι α τ υ π ώ ν ετ α ι ώς έ ξ η ς : Ζ η τ ε ί τ α ι ή κατάλληλη άπό τ ε χ ν ι κ ή κ αί ο ι κ ο ν ο μ ικ ή άποψη λύση σ χ ε τ ι κ ά μέ τή ν έκλογή κα ί τ ό ν σ υνδυασ μό τών μηχανημάτων παραγω γής, έ τ σ ι ώστεδ λ ομ ετα τρέπ ετα ι σέτ ό ύ λ ι κ ό πού τ ρ ο φ ο δ ο τ ε ί τ α ι σ τό σ υ γκρό τ ημα νά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ι μ οπ ρ ο ϊ ό ν ,άν-τ α π ο κ ρ ιν ό μ ε ν ο σ τ ί ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς. 3 . - Γ ε νικ ή λύση το ΰ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς . “Οπως π ρ ο κ ύ π τ ε ι άπό τ ήν πράξη ή θραύση τ ο ΰ πετρώ ματ ος π ρ έ π ε ι νά γ ί ν ε τ α ι σέ π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς β α θ μ ίδ ες .‘ Η π ο λ υ β ά θ μ ια θραύση π α ρ έ χ ε ιπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς έ λ έ γ χ ο υ τ ή ς π ο ιό τ η τ α ς τ ο ΰ π α ρα γο μ ένο υ ύ λ ικ ο ΰ κ αί δ ί ν ε ι σ τό συγκρότημα παραγωγής τήν ά να γ κ α ί α ε ύ ε λ η ξ ί α γ ι ά τ ή ν αύτοπροσ αρμογή τ ο υ στή δ εδ ο μέ νη κ ο κ κ ομ ετ ρ ικ ή δ ια β ά θ μ ισ η ή σέ τ υ χ ό ν δια φ ο ρ ο π ο ίη σ η τ ή ς π ρ ο δ ι α γρ α φ ής. λ ικ ο ΰ γ ί ν ε τ α ι σ έ Ζ β α θ μ ίδ ε ς θραύσεως"Εστω, δ τ ι ή θραύση τ ο ΰ ύ (κατά προ τίμηση 3 έως 4 ) .Μεταξύ τών θραυστήρων τ ο π ο θ ε τ ο ΰ ν τ α ι τά κ ό σ κ ι ν α δ ια χ ω ρ ι σ μ ο ΰ . Στό κ λ ε ι σ τ ό κύκλωμα τ ό έ κ τ ό ς πρ ο δια γρα φ ή ς υ λ ι κ ό πο σο σ το ύ ρ έ π ι σ τ ρ έ φ ε ι σ τό θραυστήρα γ ι ά συμπληρωματική θρα ύση, ο π ό τ ε τ ό μ έ γ ε θ ο ς τοΰ 3-θραυστήρα σέ παραγωγική ικ α νό τ η τ α-з (m /h )δ ρ ί ζ ε τ α ι άπό τή σχέσ ηВ = А: (1 — ) , δ που Α ή τ ρο φ ο δο τ ο υμ ένη σ τ ό σπασττιρα π ο σ ό τ η τ α . ρ‘Ησυνθήκη αυτή ε ϋ ν α ι άπα ρα ίτ ητη γ ι ά ν ά μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι δ λο τ ό υ λ ι κ ό А σ έ χ ρ η σ ι μ ο π ο ιή σ ιμ ο π ρ ο ϊ ό ν .Στό ά ν ο ι κ τ ό κύκλωμα δλόκληρο ή μ έρ ο ςτοΟ ύ π ε ρ δ ια σ τ ά τ ο υ Ολικού μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι γ ι ά π ερ α ιτ έρ ω θραύση σ τ ί ς έ π ό μ ε ν ε ς β α θ μ ίδ ε ς κ α τ 'ε ύ θ ε ΐ α ν ή μέ τ ήν παρεμβολή έξ ισ ω τ ικ ώ ν ά πο θηκών. Τή γ ε ν ι κ ή περίπτω ση λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς έ ν ό ς θραυσ τήρα В μέ τ ό ά ν τ ί σ τ ο ι χ ο κ ό σ κ ι ν ο Κ στή τ υ χ ο ΰ σ α βα θ μίδ α Ζ δ ί ν ε ιτ ό δμοίωμα ρο ής τ ή ςε ί κ ό ν α ς 2 . Στό δ ιά γρ α μμ α ρ οής π α ρ εμ β ά λ λε τ α ι σάν ν έ ο σ τ ο ι χ ε ί ο ή Επιστροφή'ΑπόΕίκών. 2 . Γ ε ν ι κ ό όμοίωμα ροή ς ύ λ ικ ο ϋ σ έ συγκρότ ημα παραγω γής άδρανών Ολικών. άποθήκη έξ ισ ώ σ εω ς, πού σ κ οπ ός τ η ς ε ί ν α ι ή έ λ ε γ χ ο μ έ ν η δ ι ο χ έ τ ε υ σ η τ ο υ ύ π ε ρ δ ια σ τ ά τ ο υ Ολικού μ ι ά ς βα θ μ ίδ α ς στ ά σ υ ν ε χ ό μ ε ν α σ τ ο ι χ ε ί α τ ο ϋ σ υ γκ ρ ο τή μα τ ο ς (ή σ τ ό ν ί δ ι ο θρ αυ στ ήρα, άπό τ ό ν ό π ο ι ο π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ) . 0L β α σ ικ έ ς πα ρ ά μετ ρ ο ι ε ί ν α ι τ ό δ ι ά κ ε ν ο τών σ ια γό νω ν γ ι ά τ ο ύ ς σ ι α γο ν ο φ ό ρ ο υ ς κ α ί κ ω νικ ο ύ ς θ ρ α υ σ τ ήρ ες κ α ί ή γραμμική τ α χ ύ τ ητ α τών σ τ ο ι χ ε ί ω ν κρούσεως(σφ υριά ή κ ρ ο υ σ τή ρ ες) κ α ί τ ό ά ν ο ι γ μ ατ ή ς σχ άρα ς γ ι ά τ ο ύ ς σ τ ρ ε φ ο μ έ ν ο υ ς θ ρ α υ σ τ ή ρ ες , οί, ό π ο ι ε ς έπ η ρ ε ά ζο υ ν σύμφωνα μέ τά ά ν τ ί σ τ ο ι χ α δ ια γρ άμ μα τ α θραύσεω ς τών θραυστήρων τήν κ ο κ κ ομ ετ ρικ ή δ ια β ά θ μ ισ η τ ο ύ πα ρ α γο μένο υ Ο λικ ού. Λ ύ σ ε ις τ ο ϋ προ βλήμα τ ος στή γ ε ν ι κ ή τ ου μορφή σύμφωνα μέ τ ό γ ε ν ι κ ό δμοίωμα τ ή ς ε ί κ ό ν α ς 2 δ έ ν ε ί ν α ι άκόμη γ ν ω σ τ έ ς . Οί πα ρ ά με τ ρ ο ι κ α ί μ ε τ α β λ η τ έ ς , πού έ π η ρ εά ζο υ ν τ ήν λύση δ έ ν ύπα κούουν σ ' έ ν α μ α θ η μα τ ικό ν ό μ ο , έ τ σ ι ώστε ή είσαγω γή τ ο υ ς σ τ ό πρόβλημα ν ά ε ί ν α ι δυνατ ή μό ν ο μέ σ τ ο χ α σ τ ικ ή θεώρηση.. Παράλληλα ή δ υ ν α τ ό τ η τ α έκ λ ο γή ς μετ α ξύ πολλών τύπων κα ί μ εγεθ ώ ν τών μηχανικ ώ ν μονάδων κ αί οί, μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς -4-σ υ νδ υ α σ μο ί γ ι ά τ ήν ροή τ ο ϋ ύ λ ι κ ο ΰ , δ έ ν έ π ι τ ρ έ π ο υ ν τ ό ν σ χ ε δ ια σ μ ό έ ν ό ς σ χ ε τ ι κ ά άπλοϋ μα θ ηματ ικ ού ό μ ο ι ώ μ α τ ο ς. Παρ'δλα α ύ τ ά έ λ π ί ζ ε τ α ι , δ τ ι σ ύ ντ ο μα θά δοθή μ ι ά ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ή λύση σ τ ό πρόβλημα μέ χρήση τών μεθόδων τ ής α ρ ιθ μ η τ ικ ή ς άνα λύσ εω ς κ α ί τ οϋ δ υ ν α μ ικ ο ύ προγραμματ ισ μ ο ύ. 4 . - Λύση τ ο ΰ πρ οβλ ήμα τ ος μέ τή μέ θ ο δ ο των δ ια δ ο χ ικ ώ ν π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ν . Τό πρόβλημα τ ή ς β ε λ τ ι σ τ ο π ο ιή σ ε ω ς τ ή ς παραγωγής μπορεϋ ν ' ά ν τ ι μ ε τ ω πισ θ ή πρ ό ς τ ό παρόν ίκ α ν ο π ο ιη τ ι κ ά , γ ι ά σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς β έ β α ι α π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ς , μέ τή μέ θ ο δ ο τών δ ι α δ ο χ ικ ώ ν π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ν , πού στή σ υ ν έ χ ε ι α μ π ο ρ ε ϊ ν ά χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ή σάν βάση γ ι ά τή διατύπω ση τ ο ΰ ά λ γ ο ρ ίθ μ ο υ τ ή ς γ ε ν ι κ ή ς λύ σεω ς. Μέ δ ε δ ο μ έν η τ ήν κ ο κκ ο μ ετ ρ ικ ή δ ι α β ά θ μ ισ η τ οΰ ύ λ ι κ ο ΰ ( ε ί κ ό ν α 3 , δ ι α 3 γρ α μ μ ισ μέν η έ π ι φ ά ν ε ι α ) κ α ί τήν. παραγωγή Q σ έ m / h γ ί ν ε τ α ι μ ί α πρω-3815 28 40 Δ ια σ τα σ η βρόχουΕίκών 3 . Ζητουμένη κ ο κ κ ο μετ ρ ικ ή δ ια βά θ μ ισ η ύ λ ι κ ο ΰ . τη έκλογή τών μηχα νικώ ν μονάδων (τ ύ π ο ς καί μ έ γ ε θ ο ς ) , τών πα ρα μέτρων θρα ύσεω ς( δ ιά κ ε ν ο σ ια γ ό ν ω ν , γραμμική τ α χ ύ τ η τ α κ ρο υ στ ικώ ν σ τ ο ι -χ ε ί ω ν , ά ν ο ι γ μ α σ χά ρα ς)κα ί τ ή ς ρ οή ς τ ο ΰ ύ λ ι κ ο ΰ( ε ί κ ό ν α 4 ) . Βάσειτών σ τ ο ι χ ε ί ω ν αύτών σ υ ν τ ά σ σ ε ΐ α ι ό π ί ν α κ α ς παραγω γής γ ι ά κάθε β α θ μ ίδα χ ω ρ ισ τ ά κ αί σ τό τ έ λ ο ς σ υ γ κ ε ντ ρ ω τ ικ ά γ ι ά ολόκ ληρ ο τ ό σ υγκ ρότημα (π ίν α κ α ς 1 ) .Ά π ό τ ήν έ π α λ λ η λ ία τών διαφόρω ν βαθμιδώ ν σ έ κ λ ε ι σ τ όκύκλωμα π ρ ο κ ύ π τ ει ή κοκκο.μετρική δ ια β ά θ μισ η τ ο ϋ τ ε λ ι κ ο ΰ π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς . Ά ν αύτή δ έ ν β ρ ί σ κ ε τ α ι μέσα σ τήν ε υ ν ο ϊ κ ή π ε ρ ι ο χ ή(όπως σ τήν ά ρ ι θ μ η -τ ικ ή έφαρμογή τ ο ϋ δ ι α γ ρ ά μ μ α τ ο ς ρο ής τ ή ς ε ί κ ό ν α ς 4 ) , τ ό τ ε π ρ έ π ε ι νά -5-ко = τροφοδότης = ΣLay.θραυστήρας В2 = Κωνικός θραυστήραςМ3 / М5= Κωνικός θραυστήρας λεπτ.θραύσεως Κ= ΚόσκινοΕ, Σ^ ,Μ = Μετ.ιμάντες Σ= Σιλόκαύσεως= Θραυστ.μέ σφυριά Τ 1,Τ2 = Δοσιμ.διατάξειςQ[0 /33/88 /I S15/2828/401Είκών 4 . Κύκλωμα ρο ής ύ λ ι κ ο ΰ σ έ συ γκρό τημα θραύσεω ς τ ρ ιώ ν βαθ μιδ ώ ν. γ ί ν ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ε ς α λ λ α γ έ ς σ ' α ύ τ έ ς τ ί ς πα ρ α μέτ ρ ο υ ς τ ο ΰ σ υ γκ ρ ο τή μ ατ ο ς πού έπ η ρ ε ά ζ ο υ ν τ ή ν κ ο κ κ ο μ ε τ ρ ικ ή δ ι α β ά θ μ ι σ η ,έ τ σ ι ώστε ή ά ν τ ί σ τ ο ι χ ηκαμπύλη ν ά "πέση" μέσ α σ τ ήν ε ύ ν ο ϊ κ ή π ε ρ ι ο χ ή . Γ ιά τό σκο πό α υ τ ό " δ ο κ ιμ ά ζ ε τ α ι " τ ό δ ιά γρ α μ μ α ρο ή ς τ ής ε ί κ ό ν α ς 5 ,1°Είκών 5 . Β ελτ ιω μ ένη δ ι ά τ α ξ η σ υ γκ ρ ο τ ήμ α τ ο ς θραύσεω ς γ ι ά τ ήν παραγωγή άδρανών υ λικ ώ ν π έ ν τ ε δ ι α β α θ μ ίσ ε ω ν σύμφωνα μέ τή ν π ρ ο διαγρα φ ή τ ή ς ε ί κ ό ν α ς 3 . Πρόσθεση μ ι α ς τ ε τ ά ρ τ η ς β α θ μ ίδ α ς λ επ τ ο φ υ ο ΰ ς θραύσεω ς Β4 κ α ί έ ν ό ς σ ι λ ό έξισ ώ σ εω ς Σ. -π ού,6-έ κ τ ό ς άπό τ ή ν δ ια φ ο ρ ο π ο ίη σ η τ ο ϋ κ ο σ κ ί ν ο υ Κ^, π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι έ π ίπ λ έ ο ν μ ι ά τ ε τ ά ρ τ η β α θ μίδ α λ ε π τ ο φ υ ο υ ς θραύσεωςκ α ί μ ι ά άποθήκηέξισ ώ σ εω ς Σ, ή ο π ο ί α δ ι α ν έ μ ε ι μέ τ ί ς δ ο σ ι μ ε τ ρ ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ η ς Tj κ αί ^2 έ ν α μ έ ρ ο ς τ ο ΰ ύ λ ι κ ο ΰ 1 5 /6 0 τ ο ΰ θ ραυσ τήρα Β^ στή βα θ μίδ α Β^ γ ι ά τ ήν αύξηση τ ή ς π ο σ ό τ η τ α ς τ ή ς άμμου κ α ί τ ό υ π ό λ ο ι π ο σ τ ό θ ραυ στ ήρα τ ή ς δ ε ύ τ ε ρ η ς β α θ μ ί δ α ς Β2 · Ά π ό τή ν έ π α λ λ η λ ί α τών τεσσάρων βαθμί^ δων π ρ ο κ ύ π τ ε ι τ ε λ ι κ ά ή κ ο κ κ ο με τ ρ ικ ή δ ι α β ά θ μ ι σ η , πού β ρ ί σ κ ε τ α ι μέσ α σ τήν ε ύ νο ϊ κ ή π ε ρ ι ο χ ή( π ίν α κ α ς παραγωγής 2 ) .5 . - Ο ικ ο νο μικ ή Θεώρηση. Γ ι ά τή ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή σ ύ γκ ρ ισ η μ ε τ α ξ ύ διαφό ρω ν λύσεω ν υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι τό κ ό σ τ ο ς παρ αγω γής, πού π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τά έ ξ ο δ α έπ ε νδ ύ σ εω ς κ α ί τά έ ξο δ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς , ά ν η γ μ έν ο στή μο νά δα παρ αγω γής. Τό κ ό σ τ ο ς παραγω γής έ λ α τ τ ώ ν ετ α ι μέ τή ν αύξηση τ ο ΰ ό γκο υ παραγω γής κατά ύπερβολή ( ε ί κ ό ν α 6 ) . •‘ Η σ υ νο λ ι κ ή έπένδ υσ η στή περίπτ ω σ η τ ο ΰ β ε λ τ ι ω μ έ ν ο υ δ ια γ ρ ά μ μ α τ ο ς ρο ή ς τ ή ς ε ί κ ό ν α ς 5 γ ι ά τ ή ν ά γο ρά τών μηχανημάτω ν κ α ί γ ι ά τ ήν ή λ ε κ τ ρ ο μ η χ α ν ο λ ο γ ι χ ή έγκατά στα ση ε ί ν α ι σύμφωνοί μέ τ ό ν π ί ν α κ α 3A =9 .8 4 0 . 0 0 0 Δ ρ χ. Τό ά ν η γ μ έ νο κ ό σ τ ο ς έπ ε νδ ύ σ εω ς ύ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι σ έ к, = § = 9 '§±°.·ψ Α Λ Ρ Χ · = 1 6 4 . 0 0 0 Δ ρ χ /m3 , h Κ У 60 m / h Κόστος παραγωγής Δρχ/m3Είκών 6 .Ά ν η γ μ έ ν ο κ ό σ τ ο ς έπ ενδ ύ σ εω ς κ αί κ ό σ τ ο ς παραγωγής άδρανών 3 Ολικών σέ Δ ρχ /m γ ι ά τ ό σ υγκρότ ημα τ ή ς ε ί κ ό ν α ς 5 , τιέντε 3 δ ι α β α θ μ ί σ ε ι ς , 60 m / h , π λεό ν α σ μ α μ η δ έ ν . δη λ . γ ι ά τή ν παραγωγή ε ν ό ς ω ρ ια ίο υ κ υ β ικ ο ϋ μ έ τ ρ ο υ μ ικ τ ο ύ ύ λ ι κ ο ΰ σ ύμφωνα μέ τή δε δ ο μ έ νη π ροδια γρ αφή ά π α ι τ ε ΐ τ α ι έγκ ατάστα ση κ όσ τους 1 6 4 .0 0 0 Δρ χ.*Η τ ιμ ή kk ε ί ν α ι χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ό μ έ γ ε θ ο ς τή ς έ γ κ α τα σ τ ά -σεως κ αί π ρ έ π ε ι ν ά κ ι ν ε ί τ α ι μέσα σέ ώ ρ ισ μ έ ν α ( έ μ π ε ιρ ι κ ά ) κολουθείό ρ ια .'Α-( ε ί κ ό ν α 6) ή χά ραξη τών σ υνα ρτήσεων τοϋ κ όσ τ ου ς λ ε ι τ ο υ ρ -γίας к(κ όσ τ ος ά ν τ α λ λ α κ τ ικ ώ ν , έ ν ε ρ γ ε ί α ς , λ ιπ α ν τ ικ ώ ν κ α ί ά μοιβών V ο ^ ^ ( πρ οσωπικοΰ σέ Δ ρ χ/m ) , τό ό π ο ι ο ν γ ι ά τή ν π ρ ο κ ε ιμ έ ν η π ερ ίπτω ση έ κ τ ι 3 · μ α τα ι σ τ ί ς 40 Δρ χ/m ( ε υ θ ε ί α γραμμή) κ α ί τ ο ϋ κ όσ το υ ς έ π ε νδ ύσ ε ω ς (υπερ β ολ ή)σ υ ν α ρ τ ή σ ε ι το ΰ όγ κ ου τ οϋ έ ρ γ ο υ .Ά π ό τ ήν έ π α λ λ η λ ία τώνδύο συνα ρτήσεω ν π ρ ο κ ύ π τ ε ι , ό τ ι ά ν τό κ ό σ τ ο ς παραγωγής ό ρ ισ θ ή π . χ . Ο σ τ ί ς 85 Δ ρ χ/m , τ ό τ ε γ ι ά ν ά ε ί ν α ι ή έγκ ατάσταση σ ί κ ο ν ο μ ι κ ά έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ιμ η π ρ έ π ε ι ό σ υ ν ο λ ι κ ό ς ό γ κ ο ς τ οϋ έ ρ γ ου ν ά ε ϋ ν α ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς άπό 2 0 0 .0 0 0 m3 . *Ανακ εφαλα ί ωση ‘ Η πρώτη κ α ί π ι ό βα σική ά π α ίτη ση στήν π ο ι ό τ η τ α τών άδρανών υλικώ ν ε ί ν α ι ή κ ο κ κ ομ ε τρ ικ ή δ ια β ά θ μ ι σ η . Γ ιά ν ά ά ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι κ α λ ύτε ρ α π ρ ό ς τ ί ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι σ κ ό π ιμ ο ή θραύση ν ά γ ί ν ε τ α ι σέ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς β α θ μ ί δ ε ς θ ρ α ύσ εω ς, συνήθως 3 έως 4 .‘ Η έκ λογή τών κ α τ α λ -λήλων θραυστήρων σ τ ί ς δ ιά φ ο ρ ε ς β α θ μ ίδ ε ς έ ξ α ρ τ α τ α ι άπό τή φύση τοϋ πετρώ ματος. Ή θραύση το ϋ ύ λ ικ ο ΰ σέ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς β α θ μ ίδ ε ς θραύσεως κ α ί μέ τήν χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η άποθήκ ης έ ξισ ώ σε ω ς έ χ ε ι τό σ η μ α ν τ ικ ό π λ ε ο ν έ κ τ η μ α , ό τ ι ή έγκ ατάστα ση γ ί ν ε τ α ι ε ύ έ λ ι κ τ η , δ η λ . μ π α ρ ε ι ε ύκ ολ α χ ω ρ ίς ά λ λ α γ έ ς μη χα νικ ώ ν μονάδων ά λ λ ά μ όνο μέ ά λλα γή τ ή ς ρ οή ς τοΰ ύ λ ικ ο ΰ κ αί τή ς ρ υθ μ ίσ ε ω ς τών θραυστήρων ν ά π ρ ο σ α ρ μ ό ζε τ α ι σ τ ί ς δ ι α φ ο ρ ο π ο ιη μ έ ν ε ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς , π ά ν τ ο τ ε μέ τ ήν π ροϋπόθεση ό τ ιο λ ό κ λ η ρ ηή πο-σ ότη τα τ ο ΰ ύ λ ι κ ο ΰ , πού τ ρ ο φ ο δ ο τ ε ί τ α ι σ τό σ υ γ κ ρ ό τ η μ α ,μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι σέ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ιμ ο π ρ ο ϊ ό ν .Ή θραύση σέ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς β α θ μ ί δ ε ς δ ί ν ε ιέ π ί σ η ς τ ήν δ υ ν α τό τ η τ α δια τηρ ή σε ω ς το ϋ π οσ οστ οϋ π α ιπ ά λ η ς σέ χαμηλά ό ρ ια κ α ί έ φ ' ό σ ο ν ή θραύση γ ί ν ε τ α ι κ ρ ο υ σ τ ικ ά τό π α ρ α γό μ εν ο ύ λ ικ ό π α ί ρ ν ε ι κ υβ ικ ή μορφή. Ά π ό μ ιά πρώτη θεώρηση φ α ί ν ε τ α ι ό τ ι τ ό κ ό σ τ ος έπ ε νδ ύσ ε ω ς μ ι α ς τ έ τ ο ι α ς σ ύ ν θ ε τ η ς έ γκ α ταστά σεω ς ε ϋ ν α ι ψηλό. Μιά π ρ ο σ ε κ τ ικ ό τ ε ρ η όμως άνάλυση δ ε ί χ ν ε ι ό τ ι τ ό κ ό σ τ ο ς π αρ α γω γής, πού π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ ό κ ό σ τος έ π ε ν δύ σ ε ω ς κ α ί τό κ ό σ τ ο ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς , άπό μ ι ά κ ρ ίσ ι μ η τ ιμ ή όγκ ου π α ρ α γ ομ έ ν ου ύ λ ι κ ο ΰ κα ί π έρ α ε ϋ ν α ι ε ύ ν ο ϊ κ ό ,έ φ ' ό σ ο ν όλο τ ό υ λ ι κ ό , τ ό δ π ο ΐο τ ρ ο φ ο δ ο τ ε ί τ α ι στό συγκ ρ ότημα , μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι σέ έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ιμ ο π ρ ο ϊ ό ν .Έ χ ε ι ά π ο δ ε ιχ θ ή δ τ ι ή π ρ ο σ π ά θ ε ια μειώ σεω ς το ϋ κ ό σ το υςέπ ε νδύ σε ω ς σέ τ ι μ έ ς κάτω άπό τ ί ς έ π ι τ ρ ε π ό μ ε ν ε £(σάν χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ όμ έ γ ε θ ο ς μ π ο ρ ε ϊ ν ά ληφθή ή ά ν η γμ έν η τιμ ή κ ό σ του ς έπ ε νδ ύσ εω ς σέ δρ α χμ έ ς ά ν ά κ υ β ικ ό μ έ τρ ο κ αί ώρα) μ ε ι ώ ν ε ι σ η μ α ν τικ ά τή ν πα ρα γω γικότητα το ΰ σ υ γ κ ρ οτ ή μ α το ς , τό π α ρα γόμε νο υ λ ι κ ό ε ϋ ν α ι χα μη λής π ο ιό τ η τ α ς , κ α ί τό τ ε λ ι κ ό κ ό στ ος α ύ ξ η μ έ ν ο , έ φ ’ δσ ον μ έ ρ ο ς μόνο τοΰ πα ρ α γ ομέ νου ύ λ ικ ο ΰ ε ί ν α ι χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ιμ ο άλλ ά κα ί λόγψ τοΰ κ ό στ ου ς έπιπτώ σεως πού ά π ο ρ ρ έ ε ι άπό τή χαμηλή π ο ιό τ η τ α τοΰ π ρ ω το γ εν ο ΰς ύ λ ικ ο ΰ . Μέ τήν έφαρμογή τ ή ς μ εθ όδου τών δ ια δ ο χ ικ ώ ν π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ω ν πού ά ν α π τύχθη κ ε ε ί ν α ι δ υν α τό νά βρεθή ό κ α τά λ λη λ ος συνδυα σμός τών διαωόρων μηχανημά των, ή ρ ύθ μιση τών παραμέτρων κ α ί τό διά γ ρ α μ μα ρ οή ς τ οΰ ύ λ ικ Ρ ΰ , ώστε ν ά προκύπτη ή ζη του μέ νη κ οκ κ ομ ετρ ικ ή δ ια β ά θ μ ισ η . Τό μ όν ο κ ε ν ό άκόμη ε ί ν α ι ή εύρ εση γ ε ν ι κ ε υ μ έ ν η ς με θό δου β ε λ τ ι σ τ ο π ο ι ή σε ω ς , ώστε μέ τή δ ε δ ομ έ ν η π ο ι ό τ η τ α κ αί τ ί ς δ ε δ ο μ έ ν ε ς π ρ οδ ια γ ρ α φ έ ς π ο ιό τ η τ α ς ν ά προκύπτη ή σύνθεσ η τοΰ συγ κ ρ οτήμ α το ς παραγωγής ύπό τό έ λ ά χ ισ τ ο κ ό σ το ς πα ρα γωγής. Στό πρόβλημα αύτό θά δοθή άπάντηση,. ότα ν γ ί ν ε ι δ υ ν α τ ό νά έ ντ α χ θή όλόκ ληρο τό διά γρ α μ μ α ροής το υ συγκ ροτήμα τ ο ς παραγωγής σέ £να γ ε ν ι κ ό όμοίωμα κ α ί ν ά βρεθή ό ά ν τ ί σ τ ο ι χ ο ς ά λ γ ό ρ ιθ μ ο ς πού θά π ε ρ ιλα μβ ά ν η τ ί ς μ ε τ α β λ η τ έ ς κ α ί πα ρ α μ έτρ ους έ π ι ρ ο ή ς , πού μέ τή β ο ή θ ε ια τών μεθόδων τ ή ς ά ρ ι θ μ η τ ικ ή ς άνα λύσεως κ α ί τοΰ δ υν α μ ικ οΰ π ρ ογρ α μ μα τισμ οΰ θά δ ί ν ε ι τή β έ λ τ ι σ τ η άπό τ ε χ ν ι κ ή κα ί ο ί κ ονομικ ή θεώρηση λύση. Π ίνακας 1 . Δ ιάγραμμα ρο ής ε ί κ ό ν α ς 4 . 1η Βαθμίδα θοαύσεω£. Θραυστήρας.Τύπος:Σιαγονοφόρος μέ διωστήραΜέγεθος; 42“ X 30"%mmΠαραγωγή! 70 m 3/h'ΕντόςΠαραγωγή Θραυστήρος‘Ανοιχτό κύκλωμα.ΠοσόΐΓπεριοχήςAl ερχόμενοΔιαβάθμισηΔιάκενο: 75 mm, σ χ .θραύσεως 1:6έντόςm 3/h%περίο) m 3/ ]100-4ί596040/2841-329605,428/1532-181460Υπερδιώ-35,4 8,44015/81 8 -810608-17601-0160•ο и ? ω •4,2 0,63/0Πρός 2η βαθμίδαи < ρ ο -» α ω ttο χ >6,08/3στατο60,0100%2η Βαθμίδα θραύσεως. Θραυστήρας.Τύπος: Κωνικός τύπου Symons, κανονικόςΔιάκενο: 40 mmΜέγεθος: 28" СТСΠαραγωγή: 40 m 3/h40100-623835,4'Ανοικτό κύκλωμα.Πρός 3η βαθμίδα13,440/2862-323035,410,6 '28/15J2-131935,46,715/813-5835,42,98/35-1435,41,4. 3/01-0135,40,4, -и 0 И ►>ШU X? * 0 j α ( Λ а35,4100% 3η Βαθμίδα θραύσεωο. Θραυστήρας.Τύπος:Κωνικός τύπου Symons, λετιχοφυοϋς διαβαθμίσεως(катаок.Ьокото) .ΙΙαραγωγή: 30 - -40 m 3/hΜέγεθος: G 610Κλειστό κύκλωμα.13,4:0,73=18,4_м--40/28-28/15--Г15/8--8/373-334018,47,33/033-Т)3318,46,173»13,4Συγκεντρωτικός Πίνακας Διαβάθμιση 2ШЯ"Από'ΑπόΆπόΒαθμίδαΒαθμίδαΒαθμίδα12 m 3/h3,410,628/158,415/8Ποσοστόm 3/hm 3/h40/28Άθ ρ οι σμ α3r a3/hΔιάκενο: 8 mm-1626,66,7-15,125,16,02,9-8,914,88/34,21,47,312,921,63/00,60,46,17,111,960,0100* -10-Π ίνα κ α ς 2 . Διά γρ α μμ α ροη ς ε ί κ ό ν α ς 5. l j Βαθμίδα, σιαγονοφόρος θραυστήρας. rΕντόςΔιαβάθμιση Δι ερχόμενο % nunΠαραγωγήΠεριοχής %> 60 60/40 40/28 28/15 15/8 8/3 3/0>2η Βαθμίδα23,4 12,0 5,4 8,4 6,0 4,2 0,660 60 60 60 60 60 6039 20 9 14 10 7 1100-61 61-41 41-32 32-18 18-8 8*1 1-0Ποσότης θραυστήρος 'Εντός Περιοχής m 3/h r\/ i3h Σ ιλό _ έζισώσεως 'Αποθήκες έτοιμου ύλικοΰ100,02η Βαθμίδα θραύσεως, κωνικός θραυστήρας CTC. 40 40/28 28/15 15/8 8/338 30 19 8 423,4 23,4 23,4 23,4 23,41-0123,43η Βαθμίδα8,9 7,0 4,5 1,9 0,93/0Ά π ό ln Βαθμίδα100-62 62-32 32-13 13-5 5-10,2Αποθήκες έτοιμου ϋλικοϋ23,4 3 ) Βαθμίδα θραύσεως, κωνικός θραυστήρας CTF r>Ο’Από 2η Βαθμίδα: σιλό έ£ισώσεως40/28 28/15 15/8 8/3 3/08,9 5,5 14,4— — — 73-33 33-0— — — 40 33——— —— —19,70 19,70'Αποθήκες [ ^ έτοιμου — ύλικοΰ7,9 6,5 14,414,4 0,73=19,7 m 3/h4η Βαθμίδα θραύσεως, στρεφόμενος θραυστήρας μέ σφυριά. 40/28 28/15 15/8 8/3 3/6Ά π ό σιλό έ£ισώσεως 14m3/h— — — 100-90 90-0— — — 10 90— — — 14 14— — _1,4 12,6'.Αποθήκες I J έτοιμου — ύλικοΰ14,0 Συγκεντρωτικός πίνακαν Διαβάθ- Ά π ό μιση Β1 ТПШ"Από'ΑπόΆπόΆπόΒ2Β3Β4τσμα2,5 3,89,5 8,315,8 13,8 13,14V/2B-7,0-28/15-4,5--'Αθροι-%15/86,01 ,9---8/37,94,20,97,91,4-3/00,614,424,10,26,512,6-19,9_33*2_60,0100,0
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.