Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 01 Απριλίου 2023

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ της 28-09-2012

Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα ακόμη κρίσιμο πρόβλημα του ευρύτερου Κλάδου των Μηχανικών και όλοι ευελπιστούμε ότι αυτή η εύλογη και δίκαια ενέργεια του ΤΕΕ θα έχει αίσιο αποτέλεσμα ...

TEE ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ΢Δελτίο Σύπου 28 ΢επτεμβρίου 2012Πποζθςγή ηος ΤΕΕ ζηο Σςμβούλιο ηηρ Επικπαηείαρ για ηην ακύπυζη ηυν αςξήζευν ζηο ΕΤΑΑ και ηην κάλςτη ηυν άνεπγυν Μησανικών Δημοζιονομικά μέηπα για ηη διάζυζη ηηρ Χώπαρ. Άπθπο Μόνο: «εκηελέζηε ηοςρ Μησανικούρ και όλοςρ ηοςρ Επιζηήμονερ, ηιρ παπαγυγικέρ δςνάμειρ, ηο Κπάηορ Δικαίος, ηοςρ Θεζμούρ, ηην Ελλάδα» Σν καξηύξην ηεο ζηαγόλαο πνπ δνύκε εδώ θαη ηξία ρξόληα δελ έρεη ηειεησκό. ΢πλερίδεη κε απμαλόκελε έληαζε. Σηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, γηα κηα αθόκε θνξά, επαλέξρνληαη ζέκαηα πνπ δήζελ είραλ αληηκεησπηζζεί, κε κέηξα πνπ:  Απνηειεηώλνπλ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, ςπρνινγηθά, θαη πνιιέο θνξέο βηνινγηθά, ηνπο Μεραληθνύο θαη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο  Γηαιύνπλ ηνπο αζθαιηζηηθνύο Φνξείο κε ηελ θινπή ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπο, ηελ εμνπζέλσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηε κεδεληθή αλάπηπμε  Καηαξγνύλ νπζηαζηηθά επηζηεκνληθνύο, ζπλδηθαιηζηηθνύο θαη θνηλσληθνύο Φνξείο πνπ κπνξνύλ λα ηεθκεξηώζνπλ αθεδεκόλεπηε πξόηαζε θαη αλεμάξηεηε ζηάζε Σα λέα κέηξα ηζνδπλακνύλ κε εθηέιεζε ησλ Μεραληθώλ. Δίλαη ην κόλν ηζνδύλακν κέηξν πνπ πξνηείλεηαη. Μέζα ζηελ αλεξγία, ηελ μεληηηά θαη ηα αδηέμνδά καο, ε Κπβέξλεζε ζπλερίδεη αθάζεθηε ηηο «δήζελ» κλεκνληαθέο δεζκεύζεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζσηεξία ηεο Υώξαο, άδηθα, νξηδόληηα θαη αδηέμνδα. Υσξίο ηελ παξακηθξή πηζαλόηεηα λα πεηύρνπλ, λα είλαη ηα ηειεπηαία, λα βγάινπλ ηε Υώξα από ηελ Κξίζε. Αλαθέξνπκε ηα θπξηόηεξα, πνπ καζαίλνπκε από ηελ εηδεζενγξαθία:  Καηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη εληαίνο ζπληειεζηήο θνξνιόγεζεο 35%: πάεη πεξίπαην ε κλεκνληαθή απαίηεζε γηα δίθαην θνξνινγηθό ζύζηεκα  Αύμεζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ: ρσξίο αλαινγηζηηθή κειέηε, ρσξίο ινγηθή, ρσξίο επαηζζεζία. Σν Σακείν καο έρεη θαη θέηνο πιεόλαζκα. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπλερίδεη ηελ θινπή θαη ηελ θαθή δηαρείξηζε θαη εκείο δελ κπνξνύκε λα πιεξώζνπκε, λα έρνπκε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, λα έρνπκε Σακείν Αλεξγίαο. Όηαλ πιεξώλνπκε, δηθαηνινγνύλ σο έμνδν ην 10% ιεο θαη ππεξηηκνινγεί ην ΔΣΑΑ θαη ζην ππόινηπν πνζό πνπ πιεξώλνπκε θνξνινγνύκαζηε  Δπηβνιή 10€ κεληαίσο ππέξ ηνπ Σακείνπ Αιιειεγγύεο: ρσξίο θάιπςε ηεο δηθήο καο αλεξγίαο  Καηάξγεζε ησλ αλαινγηθώλ εηζθνξώλ θαη ππέξνγθεο απμήζεηο εηζθνξώλ: Με πξνθαλή ζηόρν, όινη ηζόηηκα, άλεξγνη, απνιπκέλνη θαη ρσξίο απαζρόιεζε, λα πιεξώλνπλ ηα ίδηα βάξε, γηα λα κελ πιεξώλνπλ νη Σξάπεδεο θαη όζνη έρνπλ κεγάινπο θύθινπο εξγαζηώλ ηα γξακκάηηα ησλ δηθεγόξσλ θαη ηηο θξαηήζεηο ησλ κεραληθώλ Μόιηο ρζεο ην βξάδπ αλαθνηλώζεθε ε Απόθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο γηα έληαμε ηνπ ΔΣΑΑ ζηνλ άζιην ΔΟΠΤΤ γηα θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ, ύςνπο 2,5 δηο €. Γελ ζα ζηαζνύκε ζηε γεινηόηεηα ηεο ζπλερνύο αιιαγήο θαη απηήο ηεο δηάηαμεο νύηε ζηελ αληζόηεηα ησλ εηζθνξώλ όζσλ έρνπλ εληαρζεί νύηε ζηελ αλαθνινπζία ηεο επηιεθηηθήο κε ζπκκεηνρήο νύηε ζηα έμνδαΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – E-mail: press@central.tee.gr1 πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο. Ρσηάκε, όκσο, ηνλ αξκόδην Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη ηνλ εθπιεθηηθό νηθνλνκνιόγν θαη παλεπηζηεκηαθό Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. ΢ηνπξλάξα, ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα έρνπλ θάεη από ην ΔΣΑΑ ηνλ ηδξώηα καο γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, πώο ζα θαιύςεη ην έιιεηκκα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ άζιηνπ ΔΟΠΤΤ κε πάλσ από 500.000 πεξηζζόηεξνπο δηθαηνύρνπο; Σν κόλν πνπ ζα θαηαθέξνπλ, γηα κία αθόκε θνξά, είλαη ε εμαζιίσζε, θαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, πνιιώλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ Διιήλσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην Δ΢ΠΑ παξακέλεη βαιησκέλν, νη πιεξσκέο ηνπ Γεκνζίνπ δελ πξαγκαηνπνηνύληαη, ηα λέα έξγα είλαη αλύπαξθηα, νη λέεο κειέηεο νλεηξηθέο, πξνσζνύληαη απνιύζεηο ή αλαγθαζηηθή ζπληαμηνδόηεζε. Ζ δήζελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Υώξαο αθπξώλεηαη κε ηηο ζπλερείο απμήζεηο ζε πξντόληα, λένπο θόξνπο θαη ραξάηζηα. Σελ ίδηα ζηηγκή ν ΢ΔΒ δειώλεη όηη δελ κπνξεί λα κεηώζεη ηηο ηηκέο, ιόγσ αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηνπ καδνύη, ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ. Καη ν θ. Γαζθαιόπνπινο αλαξσηηέηαη, πξηλ δύν εκέξεο, ζην Γεληθό ΢πκβνύιην ηνπ ΢ΔΒ, αλ έρνπλ αλνίμεη όια ηα επαγγέικαηα θαη αλ έρνπλ θαηαξγεζεί ηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ, 230 εκπόδηα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, πνπ πξόηεηλε πξηλ ελάκηζε ρξόλν. Μέζα ζε απηά είλαη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ε κεηελέξγεηα, νη ειάρηζηεο ακνηβέο, νη αλαινγηθέο εηζθνξέο, δειαδή ε δσή καο. Έρνπλ θαηαξγεζεί, θ. Γαζθαιόπνπιε, πξνο όθεινο ζαο θαη ζαο δίλνπκε πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα, από απηά πνπ θάζε εκέξα έξρνληαη ζην ΣΔΔ:  Ζ ΢πλάδειθνο Β.Β., 55 ρξόλσλ, κεγαιώλεη δύν παηδηά κόλε ηεο. Έρεη εηζόδεκα 13.000€. Σν Σ΢ΜΔΓΔ είλαη πεξίπνπ 5.000€ θαη ζα θηάζεη ζηηο 6.500€. Ζ παξαθξάηεζε θόξνπ 20% θαη ε εθνξία ηεο πξόζζεηα 15%, ζπλνιηθά 4.550€. Γελ ζα ππνινγίζνπκε έθηαθηνπο θόξνπο, ραξάηζηα θιπ. Μέλνπλ 3.500€ γηα κηα κεραληθό κε δύν παηδηά. Δίλαη ζε απόγλσζε…  Ο ΢πλάδειθνο Γ.Κ. έρεη λα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε εξγαζία 2,5 ρξόληα. Έθιεηζε ην γξαθείν ηνπ. Εεη κε ηε κεησκέλε ζύληαμε ηεο ζπδύγνπ ηνπ. Δίλαη ζε απόγλσζε…  Ο ΢πλάδειθνο Λ.Μ. έρεη δύν αληηπαξνρέο απνύιεηεο. Σν δάλεην ηεο Σξάπεδαο, νη θόξνη, νη επηηαγέο, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ. Δίλαη ζε απόγλσζε…  ν ΢πλάδειθνο Κ.Υ., 38 ρξόλσλ, Γηπι. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, βόζθεη ηα πξόβαηα ηνπ παηέξα ηνπ. Γελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Γελ έρεη κάζεη λα ρξσζηάεη. Γελ ζέιεη λα θάλεη αίηεζε δηαγξαθήο από ην ΣΔΔ, γηαηί απηό ζπνύδαζε. Δίλαη ζε απόγλσζε…  Ο ΢πλάδειθνο Γ. Κ. έρεη δύν παηδηά ζηελ Αζήλα. Ζ ζύδπγνο είλαη άλεξγε. Δξγάδεηαη ζηε κέζε ηεο εξήκνπ γηα 3.000€. Βιέπεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κηα θνξά ηνλ ρξόλν. Δίλαη ζε απόγλσζε…  Ο ΢πλάδειθνο Α.Κ. έρεη δύν παηδηά. Ήηαλ δύν ρξόληα άλεξγνο. Βξήθε εξγαζία ζηνλ Καλαδά. Ο αδεξθόο ηνπ, γηαηξόο «επηπρώο», βξήθε δνπιεηά ζηελ Απζηξαιία. Δίλαη ζε απόγλσζε…  Ο ΢πλάδειθνο Γ. Π είλαη Γηπι. Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο, κε master θαη δηδαθηνξηθό. Φάρλεη γηα εξγαζία 2 ρξόληα, αιιά ηίπνηα. Δίλαη ζε απόγλσζε…  Ο ΢πλάδειθνο Π.Υ. είλαη Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο, 55 ρξνλώλ κε έλα παηδί. Απνιύζεθε. Έθιεηζε ηα βηβιία ηνπ, αιιά δελ ηνλ δέρεηαη ν ΟΑΔΓ. Γελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα γηα αλέξγνπο. Δίλαη ζε απόγλσζε…ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – E-mail: press@central.tee.gr2   Ο ΢πλάδειθνο Κ.Π., 60 ρξόλσλ, είλαη Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Δξγαδόηαλ ζηνλ ΟΔΚ πνπ έθιεηζε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ΟΑΔΓ. Ζ εξγαζία πνπ ηνπ αλαηέζεθε ήηαλ security. Δίλαη ζε απόγλσζε …. Ο ΢πλάδειθνο Γ.Κ. είλαη εξγνιήπηεο. Σν Γεκόζην ηνπ ρξσζηά πάλσ από 1 εθ. €. Υξσζηάεη ζηελ Δθνξία, ζην Σ΢ΜΔΓΔ, ζηηο αθάιππηεο επηηαγέο. Δίλαη ζε απόγλσζε…. Ο ΢πλάδειθνο Θ.Μ., Γεκόζηνο Τπάιιειόο, 55 ρξόλσλ κε δύν παηδηά θαη δάλεην ακείβεηαη πιένλ κε 950€ ηνλ κήλα. Δίλαη ζε απόγλσζε … Ο ΢πλάδειθνο ..., 39 ρξόλσλ …, απηνθηόλεζε...Τα μέτρα δεν είναι νούμερα. Είναι ανθρώπινες ζωές. θ. Γαζθαιόπνπιε, δελ θηάλεη ηόζνο πόλνο, γηα λα κελ απνζαξξύλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή ζαο δηάζεζε; Ζ ζεκεξηλή πξνζθπγή καο ζην ΢πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα αθύξσζε ησλ απμήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ εληάζζεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ λνκηθώλ ελεξγεηώλ ηνπ ΣΔΔ αθύξσζεο απηώλ ησλ αληηζπληαγκαηηθώλ θαη αλάιγεησλ πνιηηηθώλ. Θπκίδνπκε ηε κελπηήξηα αλαθνξά ελαληίνλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (δηεμάγεηαη έξεπλα από ηε Γηθαηνζύλε), ηελ πξνζθπγή αθύξσζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηηο απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ, ηελ πξνζθπγή ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην ΢ηξαζβνύξγν, ελάληηα ζην Μλεκόλην. Θα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο, ζύληνκα. Όιεο νη πξνζπάζεηεο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΔ, όπσο θαη όισλ ησλ θνηλσληθώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ Φνξέσλ, πξνο ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο Κπβεξλήζεηο ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε αλέζηεηιαλ ή βειηίσζαλ αλάιγεηα κέηξα πνπ επαλέξρνληαη ζπλερώο ζε ρεηξόηεξε έθδνζε. Οη πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΔ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε όινπο, γηα έλαξμε ηνπ Κιάδνπ Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ, ώζηε λα θαιπθηνύλ νη άλεξγνη Μεραληθνί θαη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο κε ρακειό εηζόδεκα, γηα θάιπςε ησλ απσιεηώλ ησλ απνζεκαηηθώλ καο, γηα απόδνζε ησλ 600 εθ. € πνπ ρξσζηά ην Κξάηνο ζην Σακείν, αληηκεησπίζζεθαλ είηε σο ςεύηηθεο ππνζρέζεηο είηε σο ςεύηηθε ζπκπόληα. Οη πξνηάζεηο καο γηα αλάπηπμε, γηα πξαγκαηηθό εμνξζνινγηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ, γηα ηηο αλαγθαίεο ηνκέο θαη δξάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ε Υώξα, αθόκε θαη ηα έηνηκα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, πνπ έρεη εδώ θαη πνιινύο κήλεο ζπληάμεη ην ΣΔΔ, παξακέλνπλ ζε ζπξηάξηα. Ζ Κπβέξλεζε δηεμάγεη «ηνλ θνηλσληθό δηάινγν», κεηαμύ ηνπ Πξσζππνπξγνύ, ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ησλ δύν πνιηηηθώλ αξρεγώλ πνπ ηε ζηεξίδνπλ, ηεο Σξόηθαο θαη ησλ παξαδνζηαθά, πιένλ, ζπλνκηιεηώλ ηεο. Δίλαη ρξένο καο, από ηνλ Θεζκηθό καο Ρόιν, λα εκπνδίζνπκε ηελ επηβνιή κηαο πνιηηηθήο πνπ δελ αθνύεη ηελ θνηλσλία, δελ ζέβεηαη ηνπο Θεζκνύο θαη ην ΢ύληαγκα, δελ δηέπεηαη από ην ειάρηζην ίρλνο δηθαηνζύλεο θαη αλζξσπηάο. Οη αληηδξάζεηο καο ζα θιηκαθσζνύλ, ιακβάλνληαο ηόζν ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο θαη απνθάζεηο όζν θαη θηλεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Ζ πξόζεζε ηνπ ΣΔΔ είλαη ε ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη ζσκαηεηαθώλ νξγαλώζεσλ ησλ Μεραληθώλ γηα θηλεηνπνηήζεηο δηαξθείαο θαη ε ζπκπόξεπζε κε ηνπο ππόινηπνπο επηζηεκνληθνύο Φνξείο, ώζηε λα νηθνδνκεζεί έλα επξύ θαη απνηειεζκαηηθό κέησπν αλαηξνπήο απηήο ηεο αδηέμνδεο πνιηηηθήο. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΣΔΔ είλαη:  Ζ πξνζσξηλή άξζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ρσξίο ηελ απώιεηα ηεο ηδηόηεηαο ηνπ Μέινπο, κε ζθνπό ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ  Ζ αλάπηπμε θηλήκαηνο καδηθήο κε θαηαβνιήο ησλ απμεκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ  Ζ εμέηαζε ηεο ζεζκνζέηεζεο αλαινγηθήο εηζθνξάο ζε κεγάινπο θύθινπο εξγαζηώλ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – E-mail: press@central.tee.gr3 γηα ηελ ίδξπζε ινγαξηαζκνύ αιιειεγγύεο ζην ΣΔΔ  Ζ ζπλεξγαζία ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη ΢πιιόγσλ γηα ζηάζεηο εξγαζίαο θαη απεξγία δηαξθείαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ εμππεξέηεζεο ηνπ ΣΔΔ  Ζ δηνξγάλσζε ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο όισλ ησλ επηζηεκόλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππόινηπνπο επηζηεκνληθνύο Φνξείο  Ζ δηνξγάλσζε ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο όισλ ησλ Οξγαλώζεσλ θαη ΢σκαηείσλ όινπ ηνπ Σερληθνύ Κόζκνπ Καλούμε όινπο ηνπο ΢πλαδέιθνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηόλ ηνλ αγώλα κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο. Καλούμε όιεο ηηο Οξγαλώζεηο Μεραληθώλ θαη Δπηζηεκόλσλ, όιεο ηηο Παξαηάμεηο, όιεο ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ Σερληθνύ Κόζκνπ, λα νηθνδνκήζνπκε έλα εληαίν κέησπν αληίδξαζεο θαη αλαηξνπήο απηήο ηεο πνιηηηθήο.Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – E-mail: press@central.tee.gr4
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
01 Οκτωβρίου 2012

ΜΠΡΑΒΟ στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη, για τον δυναμισμό που επιδεικνύει για το ευαίσθητο αυτό θέμα της αύξησης των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Μιλάω με νέους - άνεργους Μηχανικούς, οι οποίοι έχουν μείνει άναυδοι με όσα γίνονται.
Διάβασμα χρόνια για να μπεις στο Πολυτεχνείο, 5 χρόνια κόποι για να τελειώσεις, και όταν έρχεται η ώρα να εξασκήσεις το Επάγγελμα, να σκέφτεσαι αν θα γραφτείς στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ;
Ακουσα ότι την 1η εβδομάδα, 150 Συνάδελφοι ζήτησαν να διαγραφούν απο το ΤΕΕ!! Δεν μπορούνε να πληρώσουν τις νέες εισφορές, οι οποίες, μαζύ με τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από 1.7.2011, μου είπαν ότι θα φθάσουν του χρόνου τις 10.000 € ...
Ν. Μαρσέλλος
-----------------------------------------------------

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.