Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Π.Δ. 50/2012, ΦΕΚ 100 Α/ 27-04-2012

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.05.02 18:27:43 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio2781ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΑρ. Φύλλου 100 27 Απριλίου 2012ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 50 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά− ξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι− νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207/1 της 06. 08. 2010). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντι− καταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε, διαδοχικά, με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και του άρθρου 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) Του άρθρου δευτέρου του ν. 3671/2008 «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» (Α΄ 129). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 2. Το π.δ. 184/2009 (Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου Προ− στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». 3. Το π.δ 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατα− νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 4. Το π.δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θα− λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των Υπουρ− γείων».5. Το π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ− γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια− κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο− θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 6. Το π.δ. 22/2012 (Α΄ 47) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού». 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8. Την υπ’ αρ. 64/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδο− μών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, αποφασί− ζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας) 1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η εναρ− μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/40/ΕΕ ΕΕ L 207/1 της 06. 08. 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς. 2. Ειδικότερα, θεσπίζεται το πλαίσιο για τη στήρι− ξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) εντός της Ένωσης, ιδίως διαμέσου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και τον καθορισμό των αναγκαίων γε− νικών όρων. 2782ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)3. Με το παρόν διάταγμα αναπτύσσονται προδιαγρα− φές για δράσεις εντός των τομέων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και για την ανάπτυξη, ενδεχομένως των απαραίτητων προτύπων. 4. Το παρόν διάταγμα ισχύει για εφαρμογές και υπη− ρεσίες συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) στον το− μέα των οδικών μεταφορών και στις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς, με την επιφύλαξη των θεμάτων που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή είναι αναγκαία για τον τομέα της άμυνας. Άρθρο 2 Τομείς προτεραιότητας (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος οι κάτωθι τομείς αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων: — I. Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις˙ — II. Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) για τη διαχείριση της κυκλο− φορίας και των εμπορευματικών μεταφορών˙ — III. Εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία˙ — IV. Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών. 2. Το εύρος των τομέων προτεραιότητας προσδιορί− ζεται στο παράρτημα Ι του άρθρου 12. Άρθρο 3 Δράσεις προτεραιότητας (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) Οι τομείς προτεραιότητας, που αναφέρονται στο άρ− θρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εξειδι− κεύονται στις παρακάτω δράσεις προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 παράρτημα Ι: α) η παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληρο− φόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις˙ β) η παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφό− ρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο˙ γ) δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια˙ δ) η παροχή διαλειτουργικού eCall σε επίπεδο Ένωσης˙ ε) η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων˙ στ) η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφα− λείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων. Άρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)»: τα συστή− ματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πλη− ροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της δια− χείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς˙2) «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα των συστημάτων και των υποκείμενων επιχειρηματικών διεργασιών να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις˙ 3) «εφαρμογή ITS»: λειτουργικό μέσο για την εφαρ− μογή των ITS˙ 4) «υπηρεσία ITS»: η παροχή εφαρμογής ITS μέσω καλά καθορισμένου οργανωτικού και λειτουργικού πλαι− σίου, που σκοπό έχει να συμβάλλει στην ασφάλεια του χρήστη, την απόδοση, την άνεση ή/και να διευκολύνει ή να υποστηρίζει τις δραστηριότητες μεταφορών και μετακινήσεων˙ 5) «πάροχος υπηρεσιών ITS»: οποιοσδήποτε φορέας παροχής υπηρεσίας ITS, δημόσιος ή ιδιωτικός˙ 6) «χρήστης ITS»: κάθε χρήστης εφαρμογών ή υπηρε− σιών ITS, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών, των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, των χρηστών και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομής οδικών μετα− φορών, των διαχειριστών στόλου και των διαχειριστών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης˙ 7) «ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου»: όσοι δεν χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, καθώς και οι μοτοσικλετιστές και τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα και προσανατολισμό˙ 8) «νομαδική συσκευή»: φορητή συσκευή επικοινωνιών ή πληροφοριών που μπορεί να μεταφέρεται εντός του οχήματος προς στήριξη του καθήκοντος οδήγησης και/ή των μεταφορικών δραστηριοτήτων˙ 9) «πλατφόρμα»: μονάδα επί του οχήματος ή στο εξω− τερικό του που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη, παροχή, αξιοποίηση και ολοκλήρωση των εφαρμογών και υπη− ρεσιών ITS˙ 10) «αρχιτεκτονική»: ο κατασκευαστικός σχεδιασμός που καθορίζει τη δομή, τη συμπεριφορά και την εν− σωμάτωση ενός δεδομένου συστήματος στο οικείο πλαίσιο˙ 11) «διεπαφή»: εγκατάσταση μεταξύ συστημάτων που παρέχει τα εφόδια μέσω των οποίων αυτά μπορούν να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν˙ 12) «συμβατότητα»: η γενική ικανότητα συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί μαζί με άλλη συσκευή ή σύ− στημα χωρίς να υποστεί μετατροπή˙ 13) «αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών»: η ικανότητα να εξασφαλίζονται συνεχώς και αδιαλείπτως υπηρεσίες σε δίκτυα μεταφορών σε όλη την Ένωση˙ 14) «δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο»: δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υποδομών του οδι− κού δικτύου, περιλαμβανομένων των σταθερών οδικών σημάτων ή των ρυθμιστικών χαρακτηριστικών ασφα− λείας˙ 15) «δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία»: ιστορικά δεδομένα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τα χαρακτηριστικά οδικής κυκλοφορίας˙ 16) «δεδομένα μετακίνησης»: βασικά δεδομένα (όπως χρονοδιαγράμματα δημοσίων μεταφορών και τιμολόγια), απαραίτητα για την παροχή πληροφορι− ών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ώστε να διευκολύνεται ο σχεδιασμός της μετακίνησης, η κράτηση θέσεων και η προσαρμογή˙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 17) «προδιαγραφή»: δεσμευτικό μέτρο που θεσπίζει διατάξεις οι οποίες προβλέπουν απαιτήσεις, διαδικασίες ή άλλους τυχόν συναφείς κανόνες˙ 18) «πρότυπο»: πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του π.δ. 39/2001 (Α΄ 28) όπως αυτό ισχύει, με το οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέ− ρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών [16] (ΕΕ L 204/37 της 21.7.98). Άρθρο 5 Ανάπτυξη των ITS (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες Αρχές, εξασφαλίζουν ότι οι προδιαγραφές που θεσπίζονται από την Επιτροπή κατά το άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, προς την οποία η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με το παρόν δι− άταγμα, εφαρμόζονται στις εφαρμογές και υπηρεσίες ITS, όταν αυτές αναπτυχθούν, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του παραρτήματος Ι. Δεν θίγεται το δικαίωμα να λαμβάνονται αποφάσεις για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών στο έδαφος της Χώρας, έως ότου να θεσπιστεί νομοθετική πράξη ως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Οδηγί− ας 2010/40/ΕΕ. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, εγκρίνονται, όπου απαιτείται, οι προδιαγραφές αυτές. 2. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να συνεργάζεται με τις Αρχές των άλλων κρα− τών μελών στους τομείς προτεραιότητας του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ενόσω δεν έχουν εγκριθεί προδιαγραφές του άρθρου 6 της Οδη− γίας 2010/40/ΕΕ. Άρθρο 6 Προδιαγραφές (άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορούν να θεσπίζονται, εφ’ όσον απαιτείται, πρόσθετοι κανόνες, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, για την παροχή υπηρεσιών ITS σε ολόκληρο ή τμήμα του εδάφους, με βάση τους όρους που καθορίζουν οι προδιαγραφές και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ 39/2001 (Α΄28) (Οδηγία 98/34/ΕΚ), όπως αυτό ισχύει. Οι πρόσθετοι κα− νόνες, δεν παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα και κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Άρθρο 7 Πρότυπα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) Τα αναγκαία πρότυπα που πρέπει να προβλεφθούν για τη διαλειτουργικότητα, τη συμβατότητα και τη συ− νέχεια για την ανάπτυξη και λειτουργική χρήση των ITS αναπτύσσονται στους τομείς προτεραιότητας και για τις δράσεις προτεραιότητας.2783Άρθρο 8 Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια και την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) 1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαί− σιο της λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Οδηγία 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 281/31 της 23.11.95), τον ν. 3471/2006 (Α΄ 133) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, ΕΕ L 201/37 της 31.7.2002) και τον ν. 3917/2011 (Α΄ 22) για τη διατήρηση δεδομένων που παρά− γονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονι− κών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις (Οδηγία 2006/24/ΕΚ, ΕΕ L 105/54 της 13.4.2006 που τροπο− ποίησε την Οδηγία 2002/58/ΕΚ), όπως ισχύουν. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, προκειμένου να διασφαλισθεί η ιδιωτική ζωή, γίνεται χρήση, εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό, ανώνυμων δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) (Οδηγία 95/46/ΕΚ) όπως ισχύει, τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εάν τούτο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία των εφαρ− μογών και υπηρεσιών ITS. 3. Για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προ− σωπικών δεδομένων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) (Οδηγία 95/46/ΕΚ), όπως ισχύει. 4. Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσι− ου τομέα (Οδηγία 2003/98/ΕΚ, EE L 345/90 της 31.12.2003) εφαρμόζεται ο ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως ισχύει. Άρθρο 9 Κανόνες περί ευθύνης (άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) Για τα θέματα που αφορούν στην ευθύνη για την ανάπτυ− ξη και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS και που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές που εγκρίνονται σύμ− φωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, εφαρμόζεται ο ν. 1961/1991 (Α΄ 132) για την προστασία του καταναλωτή (Οδηγία 85/374/ΕΟΚ, ΕΕ L 210/29 της 7. 8. 85), όπως ισχύει. Άρθρο 10 (άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) Διαδικασία επιτροπής Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζει εκπρόσωπο στην Επιτροπή ITS (EIC), του άρθρου 15 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, η οποία συγκροτείται από την Ευρ. Επιτροπή. Άρθρο 11 Υποβολή εκθέσεων (άρθρο 17 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) 1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει στην Επιτροπή το αργότερο στις 27 Αυγού− στου 2012 πληροφορίες για εθνικές δράσεις ITS που έχουν σχεδιαστεί για την επόμενη πενταετία. 2784ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη εγκρίνονται σύμφωνα με τη συμ− βουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ. 2. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει έκθεση ανά τρία έτη, σχετικά με την πρόοδο που επιτελέστηκε για την ανάπτυξη των δράσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 17 της Οδηγίας 2010/40/ ΕΕ. Άρθρο 12 Προσαρτώνται και είναι αναπόσπαστο μέρος του πα− ρόντος προεδρικού διατάγματος το Παράρτημα Ι «Το− μείς και Δράσεις Προτεραιότητας» και το Παράρτημα ΙΙ «Βασικές Αρχές για τις προδιαγραφές και την ανάπτυξη των ITS” της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ. Παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) — Τομέας προτεραιότητας Ι: Βέλτιστη χρήση δεδο− μένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη βέλτιστη χρήση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραι− ότητας α) Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε να διατίθενται στους χρήστες ITS διασυνοριακώς ακριβείς υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετα− κινήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση: — τη διαθεσιμότητα και δυνατότητα πρόσβασης σε υφιστάμενα και ακριβή δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, που χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες για τις πολυ− τροπικές μετακινήσεις σε παρόχους υπηρεσιών ITS, τη− ρουμένων των περιορισμών ασφαλείας και διαχείρισης των μεταφορών, — τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και των οικείων παρόχων υπηρεσιών ITS, — την έγκαιρη επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδο− μένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, — την έγκαιρη επικαιροποίηση των πληροφοριών σχε− τικά με τις πολυτροπικές μετακινήσεις από τους παρό− χους υπηρεσιών ITS. 2. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραι− ότητας β) Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε να διατίθενται στους χρήστες ITS, σε πραγματικό χρόνο, διασυνοριακώς ακριβείς υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση:— τη διαθεσιμότητα και δυνατότητα πρόσβασης σε υφιστάμενα και ακριβή δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, που χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία σε παρόχους υπηρε− σιών ITS, τηρουμένων των περιορισμών ασφαλείας και διαχείρισης των μεταφορών, — τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και των οικείων παρόχων υπηρεσιών ITS σε διασυνοριακό επίπεδο, — την έγκαιρη επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδο− μένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, — την έγκαιρη επικαιροποίηση των πληροφοριών σχε− τικά με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, από τους παρόχους υπηρεσιών ITS. 3. Προδιαγραφές αναγκαίες για τις δράσεις προτε− ραιότητας α) και β) 3. 1. Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων για τη συλλογή από τις οικείες δημόσιες αρχές και/ή, ενδε− χομένως, από τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμ− βανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, κανονισμών κυ− κλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών, κυρίως για βαρέα φορτηγά οχήματα) και για την παροχή αυτών των δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών ITS, με βάση: — τη διαθεσιμότητα, σε παρόχους υπηρεσιών ITS, των υφισταμένων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυ− κλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών) που συλλέγουν οι οικείες δημόσιες αρχές και/ή ο ιδιωτικός τομέας, — τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δε− δομένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών ITS, — την έγκαιρη επικαιροποίηση, από τις αρμόδιες δη− μόσιες αρχές και/ή, ενδεχομένως από τον ιδιωτικό το− μέα, δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυ− κλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών), — την έγκαιρη επικαιροποίηση, από τους παρόχους υπηρεσιών ITS, των υπηρεσιών και εφαρμογών ITS αξι− οποιώντας τα δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία. 3. 2. Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε ακριβή δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυ− κλοφορία και τις υπηρεσίες μεταφορών που χρησιμο− ποιούνται για ψηφιακούς χάρτες να διατίθενται, ει δυ− νατόν, στους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, με βάση: — τη διαθεσιμότητα των υφισταμένων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες, στους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, — τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδο− μένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδια− φερομένων παραγόντων και των ιδιωτικών παραγωγών ψηφιακών χαρτών και παρόχων υπηρεσιών, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) — την έγκαιρη επικαιροποίηση από τις οικείες δημό− σιες αρχές και τους ενδιαφερομένους παράγοντες των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφο− ρία που χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες, — την έγκαιρη επικαιροποίηση των ψηφιακών χαρτών από τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους πα− ρόχους υπηρεσιών. 4. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραι− ότητας γ) Καθορισμό, ενδεχομένως, των ελάχιστων απαιτήσεων για δωρεάν παροχή «καθολικών μηνυμάτων κυκλοφο− ρίας» σχετικών με την οδική ασφάλεια σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και για το ελάχιστο περιεχόμενό τους, με βάση: — τον εντοπισμό και τη χρήση τυποποιημένου κα− ταλόγου κυκλοφοριακών συμβάντων σχετικών με την ασφάλεια («καθολικά μηνύματα κυκλοφορίας»), τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται δωρεάν στους χρήστες ITS, — τη συμβατότητα και ενσωμάτωση «καθολικών μηνυ− μάτων κυκλοφορίας» στις υπηρεσίες ITS για πληροφό− ρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία και τις πολυτροπικές μετακινήσεις. — Τομέας προτεραιότητας ΙΙ: Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη συνέχεια και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας και εμπορευματικών μεταφορών περιλαμ− βάνουν τα ακόλουθα: 1. Προδιαγραφές για άλλες δράσεις 1. 1. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την ανά− πτυξη του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού πλαισίου ITS, με ειδική στόχευση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ITS, στην αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και στις πτυχές της πολυτροπικότητας, περιλαμβανομένης π.χ. της έκ− δοσης πολυτροπικών διαλειτουργικών εισιτηρίων, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους αρχιτεκτονική ITS για την κι− νητικότητα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 1. 2. Καθορισμό των ελάχιστων απαραίτητων απαιτή− σεων για την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS, ιδίως για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, για τη διαχείρι− ση των επιβατικών μεταφορών με διάφορους τρόπους μεταφοράς, με βάση: — τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δε− δομένων και πληροφοριών μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων σχετικά με την κυκλο− φορία σε επίπεδο διασυνοριακό και, ενδεχομένως, διαπεριφερειακό, ή μεταξύ αστικών και υπεραστικών περιοχών, — τη χρήση τυποποιημένων ροών πληροφοριών ή διεπαφών κυκλοφορίας μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων. 1. 3. Καθορισμό των ελάχιστων αναγκαίων απαιτήσεων για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ITS για τη δια− χείριση κατά μήκος ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών και με διάφορους τρόπους μεταφοράς, με βάση:2785— τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δε− δομένων και πληροφοριών μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων ενδιαφερόμενων παραγόντων, σχετικά με την κυκλο− φορία σε επίπεδο διασυνοριακό και, ενδεχομένως, διαπεριφερειακό, ή μεταξύ αστικών και υπεραστικών περιοχών, — τη χρήση τυποποιημένων ροών πληροφοριών ή διεπαφών κυκλοφορίας μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων. 1.4. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων κατά την υλο− ποίηση των εφαρμογών ITS (κυρίως για την παρακολού− θηση και τον εντοπισμό του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και με κάθε τρόπο μεταφοράς) για την εφοδιαστική αλυσίδα εμπορευματικών μεταφορών (eFreight), με βάση: — τη διαθεσιμότητα των σχετικών τεχνολογιών ITS στους φορείς ανάπτυξης εφαρμογών ITS και της χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών από αυτούς, — την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων εντοπισμού στα εργαλεία και κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας. 1.5. Καθορισμό των απαραίτητων διεπαφών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και συμβατότητας μεταξύ της αστικής αρχιτεκτονικής ITS και της ευρω− παϊκής αρχιτεκτονικής ITS με βάση: — τη διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με τις δημό− σιες μεταφορές, τον προγραμματισμό μετακινήσεων, τη ζήτηση μεταφορών, την κυκλοφορία και τη στάθμευση, στα αστικά κέντρα ελέγχου και στους παρόχους υπη− ρεσιών, — τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, με− ταξύ των διαφορετικών αστικών κέντρων ελέγχου και των παρόχων υπηρεσιών, των δεδομένων σχετικά με δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές και με όλους τους πι− θανούς τρόπους μεταφοράς, — την ενσωμάτωση όλων των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών σε ενιαία αρχιτεκτονική. — Τομέας προτεραιότητας ΙΙΙ: Εφαρμογές ITS σχετικά με την ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου Οι προδιαγραφές για τις εφαρμογές ITS σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία του οδικού δι− κτύου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας δ) Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την εναρ− μονισμένη παροχή ενός διαλειτουργικού ευρωπαϊκού συστήματος eCall, συμπεριλαμβανομένων των εξής: — διαθεσιμότητα των απαιτούμενων δεδομένων ITS εντός του οχήματος που πρόκειται να ανταλλάσσο− νται, — διαθεσιμότητα του απαραίτητου εξοπλισμού στα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης τα οποία είναι απο− δέκτες των δεδομένων που εκπέμπουν τα οχήματα, — διευκόλυνση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδο− μένων μεταξύ των οχημάτων και των κέντρων κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 2. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας ε) Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την παρο− χή υπηρεσιών πληροφόρησης που βασίζονται στα ITS για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, ιδίως σε παρόδιες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και ανάπαυσης, με βάση: 2786ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)— τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στους χρήστες σχε− τικά με τις παρόδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης — τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδο− μένων μεταξύ παρόδιων εγκαταστάσεων στάθμευσης, κέντρων και οχημάτων. 3. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας στ) Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων που βασίζονται στα ITS για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, ιδίως σε χώρους παροχής υπηρεσιών και ανάπαυσης, με βάση: — τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στους χρήστες σχε− τικά με παρόδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης, — τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δε− δομένων μεταξύ παρόδιων εγκαταστάσεις στάθμευσης, κέντρων και οχημάτων, — την ενσωμάτωση σχετικών τεχνολογιών ITS, τόσο σε οχήματα όσο και σε παρόδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης, για την επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με δια− θέσιμες θέσεις στάθμευσης για σκοπούς κράτησης. 4. Προδιαγραφές για άλλες δράσεις 4. 1. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για τη στή− ριξη της ασφαλείας των χρηστών του οδικού δικτύου σε σχέση με τη διεπαφή ανθρώπου−μηχανής που είναι τοποθετημένη επί του οχήματος και τη χρήση νομαδικών συσκευών για τη στήριξη της οδήγησης και/ή της μετα− φορικής δραστηριότητας, καθώς και για την εγγύηση της ασφαλείας των επικοινωνιών εντός του οχήματος. 4. 2. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ασφαλείας και της άνεσης των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου για όλες τις εφαρμογές ITS. 4. 3. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εν− σωμάτωση προηγμένων συστημάτων υποβοηθούμενης οδήγησης στα οχήματα και τις οδικές υποδομές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2007/46/ ΕΚ, 2002/24/ΕΚ και 2003/37/ΕΚ. — Τομέας προτεραιότητας IV: Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τα ITS για τη σύνδεση του οχήματος με τις υποδομές μεταφορών περιλαμβάνουν: 1. Προδιαγραφές για άλλες δράσεις: 1. 1. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την εν− σωμάτωση διαφόρων εφαρμογών ITS σε ανοικτή πλατ− φόρμα εντός του οχήματος, με βάση: — τον προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων υφιστάμενων ή προγραμματισμένων εφαρμογών ITS, — τον καθορισμό αρχιτεκτονικής ανοικτού συστήματος που ορίζει τις δυνατότητες λειτουργίας και τις διεπαφές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα/δι− ασύνδεση με συστήματα υποδομής και εγκαταστάσεις — την ενσωμάτωση μελλοντικών νέων ή αναβαθμισμέ− νων εφαρμογών ITS τύπου «plug and play» (τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας), σε ανοικτή πλατφόρμα εντός του οχήματος, — τη χρήση διαδικασίας τυποποίησης για την υιοθέτη− ση της αρχιτεκτονικής και προδιαγραφές της ανοικτής πλατφόρμας εντός του οχήματος. 1. 2. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την πε− ραιτέρω πρόοδο της ανάπτυξης και εφαρμογής συνερ− γατικών συστημάτων (μεταξύ οχημάτων, μεταξύ οχήμα− τος και υποδομής, μεταξύ υποδομών), με βάση:— τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, μεταξύ υποδομών και μεταξύ οχήματος και υποδομής, — τη διαθεσιμότητα στα αντίστοιχα μέρη (υποδομή οχήματος ή οδική υποδομή) των σχετικών δεδομένων ή πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλάσσονται, — τη χρήση τυποποιημένης μορφής μηνύματος για αυτή την ανταλλαγή δεδομένων ή πληροφοριών μεταξύ του οχήματος και της υποδομής, — τον καθορισμό υποδομής επικοινωνίας για την ανταλ− λαγή δεδομένων ή πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, με− ταξύ υποδομών και μεταξύ οχήματος και υποδομής, — τη χρήση τυποποιημένων μεθόδων για την υιοθέτη− ση των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ITS (όπως προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 8 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) Η έγκριση προδιαγραφών, η έκδοση εντολών για πρότυπα, και η επιλογή και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ITS βασίζονται σε εκτίμηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων τηρουμένων των κάτωθι αρχών. Αυτά τα μέτρα είναι: α) Αποτελεσματικά: συμβάλλουν αισθητά στην αντιμε− τώπιση βασικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη (π. χ. περιορισμός της κυκλο− φοριακής συμφόρησης, μείωση των εκπομπών, βελτίω− ση της ενεργειακής απόδοσης, επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και προστασίας, μεταξύ άλλων για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου)˙ β) Οικονομικώς αποδοτικά: βελτιστοποιούν τον λόγο του κόστους προς το αποτέλεσμα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων˙ γ) Αναλογικά: παρέχουν, ενδεχομένως, διάφορα επί− πεδα εφικτής ποιότητας και ανάπτυξης υπηρεσιών, λαμ− βανομένων υπόψη των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών ιδιαιτεροτήτων˙ δ) Στηρίζουν την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών: εξασφαλίζουν την παροχή συνεχώς και αδιαλείπτως υπη− ρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως στο διευρωπαϊκό δί− κτυο, και εφόσον είναι δυνατόν στα εξωτερικά της σύνορα, κατά την ανάπτυξη υπηρεσιών ITS. Η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται σε επίπεδο προσαρμοσμέ− νο στα χαρακτηριστικά των μεταφορικών δικτύων που συνδέουν της χώρες μεταξύ τους και, ενδεχομένως, τις περιφέρειες μεταξύ τους και τις πόλεις με την ύπαιθρο˙ ε) Παρέχουν διαλειτουργικότητα: εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα και οι υποκείμενες επιχειρηματικές διεργα− σίες έχουν την ικανότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ITS˙ στ) Τηρούν την οπισθόδρομη συμβατότητα: εξασφα− λίζουν, ενδεχομένως, την ικανότητα των συστημάτων ITS να λειτουργούν με υπάρχοντα συστήματα τα οποία επιδιώκουν έναν κοινό σκοπό χωρίς να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών˙ ζ) Σέβονται τις υπάρχουσες εθνικές υποδομές και τα χαρακτηριστικά των δικτύων: λαμβάνουν υπόψη τις εγγενείς διαφορές των χαρακτηριστικών των δικτύων μεταφορών, ιδίως τα μεγέθη του όγκου κυκλοφορίας και τις καιρικές συνθήκες στο οδικό δίκτυο˙ 2787ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) η) Προωθούν ισότητα κατά την πρόσβαση: δεν παρε− μποδίζουν ή δημιουργούν διακρίσεις κατά την πρόσβα− ση στις εφαρμογές και υπηρεσίες ITS για ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου˙ θ) Στηρίζουν την ωριμότητα: αποδεικνύουν, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων, την ευρωστία των καινοτόμων συστημάτων ITS, μέσω ενός επαρκούς επιπέ− δου τεχνικής ανάπτυξης και επιχειρησιακής αξιοποίησης˙ ι) Παρέχουν ποιότητα χρονισμού και εντοπισμού: χρήση υποδομών που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιασδήπο− τε τεχνολογίας που παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ακρίβει− ας για τους σκοπούς εφαρμογών και υπηρεσιών ITS για τις οποίες απαιτούνται παγκόσμιες, συνεχείς, ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονισμού και εντοπισμού˙ ια) Καθιστούν εφικτή τη διατροπικότητα: λαμβάνουν υπόψη το συντονισμό διαφόρων τρόπων μεταφοράς, ενδεχομένως, κατά την ανάπτυξη των ITS˙ ιβ) Τηρούν τη συνοχή: λαμβάνουν υπόψη τους ισχύο− ντες κανόνες, πολιτικές και δραστηριότητες της Ένω− σης που άπτονται του τομέα των ITS, ειδικότερα όσον αφορά την τυποποίηση.Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 27η Φεβρουαρίου 2012. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 2788ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Β΄300 €80 €30 €Γ΄50 €−−Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ΄110 €−30 €ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση -Α.Α.Π.110 €Ε.Β.Ι.100 €−-Α.Ε.Δ.5€−-Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΑ΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.2.250 €Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.grΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 *01001002704120008*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.