Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Παρουσίαση του  κ. Γ. Ν. Μαθιουδάκη, Μ.Μ.Μ. ΕΜΠ, στην ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θεμάτων ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΕ, με θέμα "Διαχείριση Ποιότητας", που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ “ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση Συστημάτων – Πιστοποίηση Προϊόντων» Εισηγητής: Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα: το σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων Σύστημα Διαχείρισης: σύστημα για την καθιέρωση πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών και για την επίτευξη αυτών των σκοπών Αντικειμενικός σκοπός: κάτι το οποίο επιδιώκεται ή στοχεύεται Διεργασία: το σύνολο των αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρουσών δραστηριοτήτων, το οποίο μετασχηματίζει εισερχόμενα σε εξερχόμενα Προϊόν: το αποτέλεσμα μιας διεργασίας Διαχείριση ποιότητας: συντονισμένες δραστηριότητες για τη διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού, όσον αφορά την ποιότητα Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΟΡΙΣΜΟΙΟργανισμός: ομάδα προσώπων κι εγκαταστάσεων με κατανομή των ευθυνών, των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων Πελάτης: οργανισμός ή πρόσωπο που λαμβάνει ένα προϊόν Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία, που διατυπώνεται ρητά (συνήθως συναγόμενη ή υποχρεωτική) Συμμόρφωση: η ικανοποίηση μίας απαίτησης Αξιολόγηση της συμμόρφωσης: είναι η διεργασία με την οποία αποδεικνύεται ότι οι καθορισμένες απαιτήσεις σε σχέση με ένα προϊόν, μία διεργασία, ένα σύστημα, ένα πρόσωπο ή ένα Φορέα πληρούνταιΓεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΟΡΙΣΜΟΙΟι ανωτέρω ορισμοί, καθώς και όλοι οι απαιτούμενοι περαιτέρω σχετικά με την παρούσα εισήγηση, βρίσκονται στα εξής πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000: «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο»ISO/IEC 17000: «Conformity assessment – Vocabulary and general principles»Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΕίναι η επιβεβαίωση από τρίτο μέρος (δηλ. η αξιολόγηση της συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα) ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα, πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης αλληλεπιδρά με άλλες δραστηριότητες όπως: - Διαχειριστικά συστήματα - Μετρολογία - Τυποποίηση και - ΣτατιστικήΓεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΗ αξιολόγηση συμμόρφωσης είναι η ακολουθία τριών επιμέρους λειτουργιών, που ικανοποιούν την ανάγκη ή την απαίτηση για την τεκμηρίωση, ότι οι προκαθορισμένες απαιτήσεις πληρούνται. Οι λειτουργίες αυτές είναι: - Επιλογή των στοιχείων που θα ελεγχθούν και του τρόπου ελέγχου, - Προσδιορισμός της εκπλήρωσης των απαιτήσεων, - Ανασκόπηση των ευρημάτων και Επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων.Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΓεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.ΜΕ‐ ΤΠΔΠ7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΗ αξιολόγηση της συμμόρφωσης στο πρώτο στάδιο, εκείνο στάδιο της “επιλογής και του προσδιορισμού” των χαρακτηριστικών του “προς αξιολόγηση αντικειμένου”, περιλαμβάνει τα παρακάτω: - Δειγματοληψία - Διενέργεια δοκιμών - Έλεγχο (inspection), δηλ. την εξέταση ενός σχεδίου προϊόντος ή εγκατάστασης και προσδιορισμό της συμμόρφωσής του (της) με καθορισμένες απαιτήσεις στη βάση της γενικώς αποδεκτής επαγγελματικής κρίσης και εμπειρίας. - Επιθεώρηση (audit), δηλ. τη συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία, όπου προσκομίζονται αρχεία, πιστοποιητικά, ή άλλες σχετικές πληροφορίες και γίνεται αντικειμενική αξιολόγησή τους με σκοπό τον προσδιορισμό του εύρους κάλυψης των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΣτο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης συμμόρφωσης περιλαμβάνονται η ανασκόπηση και η επιβεβαίωση. - Ανασκόπηση (review): Η επαλήθευση της καταλληλότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων εκλογής και προσδιορισμού και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών, αναφορικά με την εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων του προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικειμένου. - Επιβεβαίωση (attestation): Η έκδοση της δήλωσης (πιστοποιητικού), βασισμένης σε απόφαση που ακολουθεί την ανασκόπηση ότι η επαλήθευση των καθορισμένων απαιτήσεων έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Η τελική δήλωση αναφέρεται ως “δήλωση συμμόρφωσης” εμπεριέχοντας τη διασφάλιση ότι οι καθορισμένες απαιτήσεις έχουν εκπληρωθεί.Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.9 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΤο τρίτο στάδιο της αξιολόγησης συμμόρφωσης εφαρμόζεται κατά περίπτωση και είναι η επιτήρηση (surveillance), δηλαδή η συστηματική επανάληψη των δραστηριοτήτων αξιολόγησης συμμόρφωσης, ως βάση της συντήρησης του κύρους της “δήλωσης συμμόρφωσης”.Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΗ αξιολόγηση συμμόρφωσης γίνεται από Φορείς Πιστοποίησης/ Ελέγχου, οι Ελέγχου οποίοι έχουν επισήμως (με σχετική έγκριση από αρμόδιο κρατικό φορέα) το δικαίωμα να χορηγούν σε οργανισμούς και προϊόντα σχετικά ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Οι Φορείς αποκτούν το δικαίωμα αυτό μέσω της διαδικασίας της Διαπίστευσης, σύμφωνα με την οποία, ο αρμόδιος εθνικός φορέας (στην Διαπίστευσης Ελλάδα είναι το Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης) τους παρέχει την επίσημη αναγνώριση ότι είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν ειδικευμένους ελέγχους και να εκδίδουν τις αντίστοιχες “δηλώσεις συμμόρφωσης - πιστοποιητικά”.Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΗ διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης/ Ελέγχου, για την απόκτηση του Ελέγχου δικαιώματος να χορηγούν σχετικά Πιστοποιητικά, λαμβάνει χώρα: - για Συστήματα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο: ISO/IEC Διαχείρισης 17021:2006 “Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems”, - για Προϊόντα, σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 45011:1998 “Γενικές Προϊόντα απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης που λειτουργούν συστήματα πιστοποίησης προϊόντων” και - για Ελέγχους, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο: ISO/IEC 17020:1998 Ελέγχους “General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection”.Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΤι γίνεται στην Ελλάδα; 85 Φορείς Πιστοποίησης/ Ελέγχου είναι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. (210 συνολικά συμπεριλαμβανομένων και των Κ.Τ.Ε.Ο.). [αναζήτηση στην ιστοσελίδα: http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showCatalogue.jsp?type=Body &letter=all&page=1 ] Οι αναζητήσεις γίνονται αλφαβητικά (ελληνικοί και λατινικοί χαρακτήρες) μέσω του ανωτέρω καταλόγου.Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΤι γίνεται στην Ελλάδα; 37 Φορείς Πιστοποίησης/ Ελέγχου είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert), που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, ISO/IEC17024 και ΕΝ 45011. [αναζήτηση στην ιστοσελίδα: http://www.hellascert.gr/meli.html ] Στους σκοπούς της HellasCert είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΠορεία Πιστοποίησης:Διαπιστευτής [1]Πιστοποιητής [ 85 (37) ]Οργανισμός [ ~ 10.000 ]Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΓεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.ΜΕ‐ ΤΠΔΠ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΠιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Σ.Δ.):Ανάπτυξη & Εφαρμογή Σ.Δ. σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπαΕπιθεώρηση λειτουργίας του Σ.Δ. και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπωνΓεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.Επιτήρηση της λειτουργίας του Σ.Δ. σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΗ πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης είναι δυνατό να είναι: - υποχρεωτική, όπως στη συμμετοχή ενός οργανισμού σε κάποιο διαγωνισμό (π.χ. δημοσίου συμφέροντος), ή - προαιρετική, ώστε οποιοσδήποτε οργανισμός ν’ αποδείξει (έξωθεν μαρτυρία) ότι συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις προτύπων, βάσει των οποίων αποδεικνύει την καλή ποιότητα των υπηρεσιών και των διεργασιών του (για συγκεκριμένες δραστηριότητες αυτού). Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΣε κάθε χώρα λειτουργούν φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν αξιολογηθεί, ώστε να έχουν το δικαίωμα χορήγησης “πιστοποιητικών συμμόρφωσης” διαχειριστικών συστημάτων.Πρότυπο ΔιαπίστευσηςΑριθμός Φορέων ΠιστοποίησηςISO/IEC 1702139ISO/IEC 1702038Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΠρότυπα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (ενδεικτικά): ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: “Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις” ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: “Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του” ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001: “Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία – Απαιτήσεις” ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001: “Συστήματα διαχείρισης ενέργειας – Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης” ISO 26000: “Guidance on social responsibility” ISO 28000: “Specification for security management systems for the supply chain” Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΣτοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης:Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.21 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΓεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.ΜΕ‐ ΤΠΔΠ22 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΠιστοποίηση Προϊόντων:Έλεγχος ποιότητας στην Παραγωγική διαδικασία & στο τελικό προϊόν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπαΈλεγχος του Συστήματος Ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας και των σχετικών διεργασιώνΓεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.Επιτήρηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος και του Συστήματος Ποιότητας της παραγωγής του23 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΗ πιστοποίηση ενός Προϊόντος είναι δυνατό να είναι: - υποχρεωτική προϋπόθεση για την κυκλοφορία του στην αγορά, όπως στην περίπτωση της εφαρμογής των Οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου στα συμμορφούμενα προϊόντα χορηγείται η σήμανση CE, ή - προαιρετική με πρωτοβουλία του κατασκευαστή, ώστε να καταδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με μη υποχρεωτικά πρότυπα, ώστε να αποδεικνύεται η, από μέρους του, προμήθεια προϊόντος ποιότητας.Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΣε κάθε χώρα λειτουργούν φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν αξιολογηθεί, ώστε να έχουν το δικαίωμα χορήγησης “πιστοποιητικών συμμόρφωσης” προϊόντων.Πρότυπο ΔιαπίστευσηςΑριθμός Φορέων ΠιστοποίησηςΕΛΟΤ ΕΝ 4501138ISO/IEC 1702038Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.25 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΠρότυπα Πιστοποίησης Προϊόντων (ενδεικτικά): ΕΛΟΤ ΕΝ 12620: “Αδρανή για σκυρόδεμα” ΕΛΟΤ ΕΝ 12591: “Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών – Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας” ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1: “Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα” ΕΛΟΤ ΕΝ 14604: “Διατάξεις ανιχνευτών καπνού” ΕΛΟΤ ΕΝ 13830: “Πετάσματα όψεων – Πρότυπο προϊόντος” ΕΛΟΤ ΕΝ 14342: “Ξυλεία δαπέδων – Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση” Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΒασικές απαιτήσεις Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (Π.Δ. 334/1994, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ): - Μηχανική αντοχή και ευστάθεια - Πυρασφάλεια - Υγιεινή, Υγεία και Περιβάλλον - Ασφάλεια χρήσης - Προστασία κατά του θορύβου - Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότηταςΓεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.27 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΜΕ‐ ΤΠΔΠΣτοιχεία Προϊόντων:Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Φορέας Συντομογραφία Ευρωπαϊκή Ένωση EU Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  Εναρμονισμένα πρότυπα από την  Ευρωπαϊκή Ένωση  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΕΕΕ  ‐ ΜΕ‐ ΤΠΔΠΗλεκτρονική Διεύθυνση  www.europa.eu.int   http://eur‐ lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el   http://europa.eu.int/comm/enterprise/n ewapproach/standardization/harmstds  CEN www.cenorm.be  CENELEC www.cenelec.org  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο  Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης ETSI www.etsi.org  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης  Σιδήρων & Χαλύβων ECISS www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Materi als/Pages/ECISS.aspx  Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.29 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΦορέας Συντομογραφία Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης BSΙ www.bsonline.bsi‐global.com  Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης DIN www.din.de  Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίησης AFNOR ΜΕ‐ ΤΠΔΠΗλεκτρονική Διεύθυνση www.afnor.fr  www.elot.gr  Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη  Διαπίστευση ECA www.european‐accreditation.org  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ www.esyd.gr  Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΕΙΜ www.eim.org.gr  Γεώργιος Ν. Μαθιουδάκης, Μ.Μ.Μ.‐Ε.Μ.Π.30
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.