Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα υπάρχουν αδιάθετα κεφάλαια από το ΕΣΠΑ 2013 (αποροφητικότητα κάτω από 20%) ....

Ειδική Γραµµατεία ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ)Ταχ. ∆/νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Γραφείο Προϊσταµένου Τηλ. :210 3726000Fax :210 3726028E-mail :eyssaap@mnec.gr1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014 – 2020ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................. 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ................................................. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1............................................................................................... 5 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ............................................ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2............................................................................................... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3............................................................................................. 15 ΤΟ ΥΠΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................. 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4............................................................................................. 19 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ........ 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5............................................................................................. 23 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ .............................. 23 Παράρτηµα 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ............. 24 Παράρτηµα 2: Θεµατικοί Στόχοι και Επενδυτικές Προτεραιότητες για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία ................................................................................... 282 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Στόχος της πρώτης εγκυκλίου για την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραµµατισµού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020 είναι η ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και η έναρξη προετοιµασίας τους για τη διαµόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο. Οι προτάσεις αυτές θα συµβάλουν στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας (Εθνικού Αναπτυξιακού Σκέλους και Συγχρηµατοδοτούµενου ) για την περίοδο 2014-2020 και της Σύµβασης Εταιρικής Σχέσης (στα αγγλικά Partnership Agreement) δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2014-2020 που αφορά στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγραµµατισµού. Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών διαφοροποιήσεων που υπάρχουν, σε σχέση µε το σε ισχύ πλαίσιο της περιόδου 2007-2013. Με την έκδοση της παρούσας ξεκινάει και επίσηµα ένας διάλογος ανάµεσα σε όλους τους φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό για τη διαµόρφωση των βασικών αναπτυξιακών στόχων της χώρας για την περίοδο 2014-2020. Ο σχεδιασµός της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας αποτελεί, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, αρµοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), σε συνεργασία µε τα καθ΄ύλην αρµόδια Υπουργεία και τις Περιφερειακές Αρχές. Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή στο σχεδιασµό τόσο των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων όσο και σηµαντικών δυνάµεων του επιστηµονικού κόσµου θα αποτελέσει συστατικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας. Στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου αποτυπώνεται µια συνοπτική περιγραφή του πλαισίου χάραξης πολιτικής στη χώρα και στην Ε.Ε. µε την κοινωνικοοικονοµική κρίση και την ύφεση επίµονα παρούσες. Συµπεριλαµβάνονται επίσης αναφορές στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την περίοδο 2012-2015, το οποίο αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά το ευρύτερο περιβάλλον σχεδιασµού, στη στρατηγική Ευρώπη 2020, στο Νόµο για τη διοικητική αναδιάρθρωση (Καλλικράτη) και στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται µία πρώτη συνοπτική καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της χώρας και των περιφερειών της και ο τρόπος που αυτές έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση, η οποία βασίζεται σε σχετικές µελέτες που έχει αναθέσει το ΥπΑΑΝ. Επιπλέον, αναδεικνύονται κάποιες, πρώτες, γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της χώρας που βασίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγµατος µε βάση τις ανάγκες και το δυναµικό (τις δυνατότητες) των περιφερειών της χώρας.3 Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το υπό διαπραγµάτευση κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει την περίοδο 2014-2020, οι βασικές εθνικές θέσεις όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. καθώς και η πορεία των διαπραγµατεύσεων έως σήµερα. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται περιγραφή της ροής των διαδικασιών για την κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της περιόδου 2014-2020 µε την παρουσίαση του οργανογράµµατος και του χρονοδιαγράµµατος κατάρτισής του. Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στη διαµόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής µε βάση προτάσεις που θα υποβληθούν από υπουργεία και περιφέρειες.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται οι αρµόδιες αρχές να σχεδιάσουν τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό 2014-2020 καθορίζεται µεταξύ άλλων από τις δεσµεύσεις της χώρας, οι οποίες αποτυπώνονται σε µία σειρά κειµένων σχετικά µε τους αναπτυξιακούς και δηµοσιονοµικούς στόχους για το προσεχές µέλλον. Τα κείµενα αυτά είναι η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Ε 2020), το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο και τα Μνηµόνια Οικονοµικής Πολιτικής. Η «Ε 2020»1 είναι η κοινή στρατηγική των κρατών µελών (ΚΜ) της Ε.Ε., µε στόχο την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, µε υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Πιο συγκεκριµένα, η Ένωση, στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου 2010, έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους – για την απασχόληση, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίµα/την ενέργεια – προς επίτευξη µέχρι το 2020. Η Ελλάδα υποστηρίζει την κοινή Ευρωπαϊκή στρατηγική, θεωρεί όµως παράλληλα σκόπιµο τα ΚΜ και οι περιφέρειές τους να έχουν το δικαίωµα και την ευελιξία να σχεδιάσουν τα αναπτυξιακά τους προγράµµατα µε βάση τις ανάγκες και κυρίως τις δυνατότητες σε περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη µέλη έχουν αποτυπώσει τους επιµέρους εθνικούς στόχους και τα µέσα για την επίτευξή τους στα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και στα Προγράµµατα Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή στα Προγράµµατα Σύγκλισης2, τα οποία επικαιροποιούνται ανά τριετία, ενώ ελέγχονται ετησίως από τους εταίρους για τη σωστή εφαρµογή τους. Σύµφωνα µε το προσχέδιο του Γενικού Κανονισµού των διαρθρωτικών Ταµείων για την περίοδο 2014-2020, οι πόροι των διαρθρωτικών ταµείων θα πρέπει να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Το 2011 η Ελλάδα έθεσε τους εθνικούς στόχους ως ακολούθως: Στόχοι «Ευρώπη 2020» Επενδύσεις σε Ε&Α (% του ΑΕΠ) Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (%) Ολοκλήρωση τριτοβάθµιαςΥφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα3Στόχοι της χώρας στο ΕΠΜ για το 20203%0,6% (2007)(υπό αναθεώρηση)75%64% (2010)70%Κάτω από 10%13,7% (2010)9,7%Τουλάχιστον 40% των28,4% (2010)32%1Βλ.: http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm Βλ.: http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring-progress/recommendations2011/index_el.htm 3 Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat. 2-5- εκπαίδευσης (%) Μείωση αριθµού ατόµων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισµού Ενεργειακή απόδοση – µείωση κατανάλωσης ενέργειας σε Mtoeηλικιών 303420 εκατοµµύρια3.031.000 (2010)Αύξηση ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, ίση µε 368 MtoeΜείωση κατά 450.000Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 2,7 MtoeΜείωση των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου (από πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών), ποσοστιαία ως προς το 1990-20%, ή 30% εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν+17% (2009)-4%Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ως % επί της µικτής τελικής κατανάλωσης ενέργειας)20%8,2% (2009)18%Πηγή: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/swp_greece_el.pdfΜε βάση τα ΕΠΜ, το Συµβούλιο υιοθετεί συστάσεις για την κάθε χώρα. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η σύσταση είναι να εφαρµοστούν πλήρως τα συµφωνηθέντα στο Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (Εφεξής «Μνηµόνιο 1»4), και στις επικαιροποιήσεις του5. Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση είναι το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριµένες προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής (εφεξής «Μνηµόνιο 2»6), Τα Μνηµόνια θέτουν µία σειρά από στόχους, δηµοσιονοµικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα. Κύρια επιδίωξη είναι η ταχεία δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας, βασική παράµετρος όλων των εφαρµοζόµενων πολιτικών που επηρεάζει το σχεδιασµό. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον 4Βλ.: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-NomothetikouErgou?law_id=d7ec2044-faa2-4a09-a9e8-cd0240b98bf5 5 Βλ.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:213:0012:0013:EL:PDF 6 Βλ.: http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A_28_2012.pdf-6- αναπτυξιακό προγραµµατισµό, οι φορείς πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους τις ακόλουθες επιδιωκόµενες διαρθρωτικές αλλαγές και να συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών: προαγωγή της ικανότητας της οικονοµίας να παράγει, να αποταµιεύει και να εξάγει, µε ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της ευελιξίας των αγορών προϊόντων και εργασίας, δηµιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για εγχώριους και ξένους επενδυτές, εκσυγχρονισµό του δηµοσίου τοµέα και της δηµόσιας διοίκησης, αναδιάρθρωση και ενδυνάµωση του συστήµατος υγείας και των προγραµµάτων κοινωνικής ασφάλισης, κ.ά. Το Μνηµόνιο 2 προβλέπει συγκεκριµένα µέτρα, µεταξύ των οποίων εκτεταµένη διεύρυνση της χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δηµόσιο τοµέα (Γενικό Εµπορικό Μητρώο, ηλεκτρονικές προµήθειες, συνταγογράφηση, φορολογία, κτλ.), σειρά µέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (νοµοθετικές παρεµβάσεις απλοποίησης, εφαρµογή κτηµατολογίου, ολοκλήρωση περιφερειακών και κλαδικών χωροταξικών σχεδίων), υλοποίηση προτεραιοτήτων ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών για τους λιµένες, αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος, και βελτίωση της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης. Ειδικά για τις περιφέρειες, επισηµαίνεται ότι ο νόµος 3852/2010 (εφεξής «Καλλικράτης»7) προσδιορίζει τις νέες αρµοδιότητές τους και τον τρόπο που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά την προετοιµασία αλλά και την υλοποίηση στη συνέχεια των παρεµβάσεων. Ο Καλλικράτης δίνει ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες, τόσο σε ό,τι αφορά στον εντοπισµό των περιφερειακών αναγκών και στο σχεδιασµό και υλοποίηση των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, όσο και σε ό,τι αφορά στη συνεργασία µε την κεντρική διοίκηση για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα µε βάση τις αρµοδιότητές τους. Πιο συγκεκριµένα, οι περιφέρειες έχουν αρµοδιότητα σε θέµατα οικονοµικού προγραµµατισµού και ανάπτυξης, φυσικών πόρων, ενέργειας, βιοµηχανίας, απασχόλησης, εµπορίου, τουρισµού, µεταφορών και επικοινωνιών, γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, υγείας, παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού, δηµοσίων έργων, χωροταξίας και αυξηµένες περιβάλλοντος. Ειδικότερα τέλος, επισηµαίνονται οι αρµοδιότητες των νησιωτικών ∆ήµων. Ακόµη, επισηµαίνεται η ανάγκη κατά το σχεδιασµό να ληφθούν ιδιαίτερα υπ’όψιν τα γενικά περιφερειακά και τα κλαδικά χωροταξικά σχέδια, αλλά και οι τοµεακές πολιτικές, µε στόχο συνέργειες και αλληλοσυµπλήρωση. Σύµφωνα µε την πρόβλεψη του Μνηµονίου 2, θα πρέπει να αναθεωρηθούν άµεσα τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, προκειµένου να καταστούν συµβατά µε τα τέσσερα κλαδικά (βιοµηχανία, τουρισµός, ιχθυοκαλλιέργειες και ΑΠΕ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1 Βασικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας και των Περιφερειών της χώρας Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µια κρίσιµη συγκυρία όσον αφορά στις 7Βλ. : http://kallikratis.ypes.gr/contents.aspx?catid=63-7- προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατάσταση ύφεσης της οικονοµίας, η οποία επιπλέον περιβάλλεται από κινδύνους και αβεβαιότητες, που επιτείνονται από την αργή ανάκαµψη στην ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία. Για την κατανόηση της σηµερινής κατάστασης παρατίθενται ακολούθως κάποια βασικά µεγέθη της Ελληνικής οικονοµίας. Βασικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας: ΣτοιχείοΠερίοδοςΤιµήΜεταβολή Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (Εκτιµήσεις)∆' 3µηνο 2011∆είκτης Ανεργίας∆εκ. 2011∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Πληθωρισµός)Φεβ. 12/Φεβ. 11Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου2010/2011∆είκτης Βιοµηχανικής ΠαραγωγήςΙαν 12/Ιαν. 11-5,0%∆είκτης Τιµών Παραγωγού στη ΒιοµηχανίαΙαν. 12/Ιαν. 117,5%∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο∆εκ. 11/∆εκ. 10-9,1%Οικοδοµική ∆ραστηριότητα (όγκος)Νοεµ. 11/Νοεµ. 10-7,5% 21% 2,1%-20,21%-26,6%Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.ΑΕΠ/κεφαλήν ανά Περιφέρεια (ποσοστό ως προς τον κοινοτικό µέσο όρο = 100) 2007 2008 2009 µ.ό. 2007-2009 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη66687067,8Κεντρική Μακεδονία73757674,8∆υτική Μακεδονία85858685,6Θεσσαλία69717271Ήπειρος64646564,4Ιόνια νησιά86868184,6∆υτική Ελλάδα66676666,2Στερεά Ελλάδα84868785,9Πελοπόννησος75747675,1117120124120,1Βόρειο Αιγαίο74777675,5Νότιο Αιγαίο109114114112,4Αττική-8- Κρήτη81848583,2Πηγή: EurostatΣύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία και µε την προτεινόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγοριοποίηση, οι Ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται στις κατηγορίες ως εξής: Α. Λιγότερο αναπτυγµένες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα.ΚεντρικήΒ. Μεταβατικής στήριξης: ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Γ. Περισσότερο αναπτυγµένες: Αττική και Νότιο Αιγαίο. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφέρεια σε τρέχουσες τιµές για τα έτη 2007 – 2009 (σε €)20072009Ρυθµός Μεταβολής 2007-2009Ανατολική Μακεδονία - Θράκη14.57915.2724,75%Κεντρική Μακεδονία16.17516.5592,37%∆υτική Μακεδονία18.81318.786-0,14%Θεσσαλία15.33515.7722,85%Ήπειρος14.07114.2211,07%Ιόνιοι Νήσοι18.96217.726-6,52%∆υτική Ελλάδα14.63114.332-2,05%Στερεά Ελλάδα18.58819.0072,25%Πελοπόννησος16.49916.5800,49%Αττική25.75226.9684,72%Βόρειο Αιγαίο16.23916.6382,46%Νότιο Αιγαίο24.04024.8283,28%Κρήτη17.95218.4212,62%Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤΕ.Ε.: Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα για τα έτη 2008-2010 ως προς τον µέσο όρο ΕΕ 27 200820092010Μ.ό. 20082010Ε.Ε. 27100,0100,0100,0100,0Βέλγιο117,5117,3120,7118,5-9- Βουλγαρία41,643,142,742,5Τσεχική ∆ηµοκρατία77,276,874,276,1∆ανία126,7125,1129,7127,2Γερµανία117,7118,3120,0118,7Εσθονία65,661,861,062,8Ιρλανδία115,5106,2105,7109,1Ελλάδα89,592,287,289,6Ισπανία100,9101,098,7100,2Γαλλία108,8110,1109,6109,5Ιταλία103,3103,2100,1102,2Κύπρος97,695,696,496,5Λετονία55,755,354,255,1Λιθουανία59,755,856,757,4210,4179,2193,0194,2Ουγγαρία59,961,961,661,1Μάλτα76,075,675,575,7Κάτω Χώρες131,5128,8131,7130,7Αυστρία124,3124,0125,4124,6Πολωνία55,358,760,558,2Πορτογαλία75,376,977,476,5Ρουµανία45,646,546,046,0Σλοβενία88,485,583,685,8Σλοβακία71,271,472,371,6Φιλανδία119,8116,6116,9117,8Σουηδία128,3122,3126,5125,7Ηνωµένο Βασίλειο114,8112,4112,6113,3ΛουξεµβούργοΠηγή: EurostatΗ Ελλάδα, µε µέσο όρο ΑΕΕ κάτω του 90% του κοινοτικού µέσου όρου, δικαιούται στήριξης από το Ταµείο Συνοχής. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το τέταρτο τρίµηνο του 2011, η ανεργία συνεχίζει να αποτελεί σηµαντική απειλή για το σύνολο του εργατικού δυναµικού της χώρας. Τα ποσοστά ανεργίας ανά Περιφέρεια αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:- 10 - Ποσοστό Ανεργίας σε επίπεδο Περιφέρειας για τα έτη 2010 και 2011 ∆΄τρίµηνοΠεριφέρειαΑν. Μακεδονία Θράκη2010 &Μεταβολή ∆΄τρίµηνο µεταξύ των ∆΄τριµήνων 2011 2010-201115,6%21,1%35,3%Κεντρική Μακεδονία15,3%22,8%49,0%∆υτική Μακεδονία17,4%25,0%43,7%Ήπειρος13,8%19,2%39,1%Θεσσαλία13,3%19,4%45,9%Στερεά Ελλάς14,3%23,8%66,4%Ιόνια Νησιά18,1%13,9%-23,2%∆υτική Ελλάς13,6%19,6%44,1%Πελοπόννησος10,7%16,8%57,0%Αττική14,1%21,7%53,9%Βόρειο Αιγαίο10,5%16,8%60,0%Νότιο Αιγαίο16,2%11,9%-26,5%Κρήτη13,0%17,8%36,9%Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασίαΣε επίπεδο Περιφερειών το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της ανεργίας για το ∆΄τρίµηνο 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010 καταγράφεται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου ενώ µείωση του ποσοστού ανεργίας καταγράφηκε στα Ιόνια νησιά και το Νότιο Αιγαίο σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο 2010. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθµού των απασχολουµένων, ανά τοµέα της οικονοµίας, σε όλους τους τοµείς παρατηρείται µείωση στον αριθµό των απασχολούµενων σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο. Στον πρωτογενή τοµέα η µείωση ανέρχεται σε 7,0%, στο δευτερογενή 17,1% και στον τριτογενή 6,4%. Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 24,0% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία για 12 µήνες και άνω, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 54,6%.- 11 - 2.2 Η στρατηγική Ευρώπη 2020, το ΕΣΠΑ και οι προκλήσεις για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 Βασικό εργαλείο ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο στοχευµένης χρηµατοδότησης, όσο και στήριξης των διαθρωτικών αλλαγών, αποτελεί το ΕΣΠΑ και γενικώς οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, του Ταµείου Συνοχής, του Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταµείου Αλιείας. Με τη συνδροµή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας, το ΕΣΠΑ –µε βασικό εργαλείο το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων- διαµορφώνει την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, µε παρεµβάσεις και έργα που διαχέονται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και τις Περιφέρειες της χώρας. Οι παρεµβάσεις και τα έργα αυτά συµβάλλουν στην οικονοµική, κοινωνική και χωρική συνοχή, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δηµόσιου κεφαλαίου της οικονοµίας, στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία, την επιχειρηµατικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση, συµβάλλοντας συνολικά στον εκσυγχρονισµό της χώρας σε µακροχρόνια βάση. Οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ στηρίζουν επίσης την αναδιάρθρωση της δηµόσιας διοίκησης, την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και στα νοικοκυριά, ενώ συµβάλουν στην προάσπιση της δηµόσιας υγείας, της πρόνοιας, της ψυχικής υγείας κλπ. Σηµαντική επίσης είναι η συµβολή του ΕΣΠΑ στην εισαγωγή καινοτόµων χρηµατοδοτικών εργαλείων, στη διαµόρφωση πλαισίου χρηστής διαχείρισης των αναπτυξιακών πόρων και στην στήριξη της χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα και των ΜΜΕ, µέσω άµεσων και έµµεσων στοχευµένων ενισχύσεων. Η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που υλοποιείται για το 2012, λαµβάνει υπ’όψιν της τα οικονοµικά δεδοµένα που δηµιουργεί η κρίση και αναµένεται να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ συνολικά. Βασική στρατηγική επιλογή για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί αναµφίβολα και η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική Ε 2020 που αποφασίστηκε στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου 2010. Η νέα στρατηγική θα εφαρµοσθεί µέσω επτά «Εµβληµατικών πρωτοβουλιών», για τις οποίες οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα. Ο εµβληµατικές πρωτοβουλίες κατανέµονται ανά θεµατική ενότητα ως εξής: Θεµατική ενότητα Έξυπνη ανάπτυξηΒιώσιµη οικονοµική ανάπτυξηΕµβληµατική πρωτοβουλία -Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς-Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη Ένωση Καινοτοµίας Νεολαία σε κίνηση Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους της Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας Ευρωπαϊκή πλατφόρµα κατά της φτώχειας- 12 - Οι θεµατικοί στόχοι της Ε2020 είναι οι ακόλουθοι: 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας 2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 3. Ενίσχυσητηςανταγωνιστικότηταςτωνµικρώνκαιµεσαίωνεπιχειρήσεων, του γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) 4. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών ρύπων σε όλους τους τοµείς 5. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου 6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 7. Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων συµφόρησης σε σηµαντικά δίκτυα υποδοµών 8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας 10.Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση11.Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιαςδιοίκησης. Σηµειώνεται επίσης ότι για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα υπάρχει, σε επίπεδο ΕΕ, ενισχυµένη εποπτεία για την αντιµετώπιση σηµαντικών µακροοικονοµικών προκλήσεων και θεµατική προσέγγιση για την επιτάχυνση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαµήνου. Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος που θα φέρει τις προτεραιότητες της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες, ενισχύοντας το αίσθηµα της ανάληψης ευθύνης που απαιτείται για τη συµµετοχή όλων στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η βασική πρόκληση για την επόµενη προγραµµατική περίοδο είναι η µέγιστη συµβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίµατος ύφεσης και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της χώρας µέσα από στοχευµένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεµβάσεις, σε τοµείς που παρουσιάζουν µέγιστη προστιθέµενη αξία για τη χώρα. Βασική στρατηγική επιδίωξη αποτελούν φυσικά η ανάπτυξη, η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και η αποκατάσταση της τρωθείσας από την κρίση κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί αδήριτη απαίτηση πλέον στον αναπτυξιακό µας σχεδιασµό να αναλύσουµε σε βάθος τόσο τις δυνατότητες και αδυναµίες της χώρας και των Περιφερειών της, να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται, να προετοιµαστούµε για την αντιµετώπιση απειλών και κυρίως να εντοπίσουµε τις αστοχίες στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των προγραµµάτων µέχρι σήµερα. Οι αστοχίες αυτές- 13 - που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε αποκλίσεις από την επίτευξη των στόχων σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η δραστική βελτίωση και του συστήµατος παραγωγής έργων µε την άρση των θεσµικών και διοικητικών εµποδίων που παρατηρούνται στους εµπλεκόµενους φορείς. Το κατ’ αρχήν πλαίσιο -και πριν τη διαµόρφωση των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής από το ΥπΑΑΝ µε βάση τις προτάσεις των φορέων - εστιάζει στις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες / παραµέτρους σχεδιασµού : -στην ανάγκη επίτευξης κοινωνικής συνοχής, µέσω πολιτικών για την καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,-στην προώθηση της χωρικής συνοχής, µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις περιοχές µε γεωγραφικά µειονεκτήµατα και τις αστικές περιοχές,-στην ενδυνάµωση της κοινωνίας της γνώσης και της αναβάθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε έµφαση στις δεξιότητες και τη δια βίου µάθηση,-στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µέσω της επιτάχυνσης της ένταξης της χώρας και των Περιφερειών της στο νέο, µεταβαλλόµενο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, µέσα από αναβάθµιση, διεύρυνση και επέκταση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων σε εθνική, περιφερειακή και αστική κλίµακα,-στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας,-στην ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,-στην αναχαίτιση, και στη συνέχεια στην αναστροφή των δεικτών της ανεργίας, σε συνδυασµό πάντοτε µε τη δροµολόγηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την προώθηση της καινοτοµίας καθώς και τη στήριξη της απασχόλησης όλων, µε έµφαση στους νέους και στην ενεργό γήρανση, ώστε να δηµιουργούνται σταθερά νέες θέσεις εργασίας σε ανταγωνιστικούς τοµείς δραστηριοτήτων,-στην ανάπτυξη των παραγωγικών τοµέων της χώρας, µε έµφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,-στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενδογενούς χρηµατοδότησης των επενδύσεων, αλλά και στην ευρεία προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων,-στη βελτίωση των υποδοµών, εκεί και µόνο όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαπιστωµένες ανάγκες, µε στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης των Περιφερειών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,-στην ενίσχυση της µετάβασης σε µία κοινωνία χαµηλών εκποµπών ρύπων,- 14 - -στην προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, της απόδοσης των πόρων, της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και της προσαρµογής σε αυτήν στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης,-στην έµφαση στη χωρική προσέγγιση (place-based): στο υποπεριφερειακό επίπεδο όπου συναντώνται οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, στις αστικές περιοχές, ως κινητήρες ανάπτυξης αλλά και όπου η επίπτωση της κρίσης είναι εντονότερη, στην προσφυγή στα προτεινόµενα εργαλεία ολοκληρωµένων παρεµβάσεων (community-led local development, integrated local development strategies κτλ).Βασικούς παράγοντες επιτυχίας αποτελούν βεβαίως η δηµοσιονοµική προσαρµογή για τη δηµιουργία συνθηκών µακροοικονοµικής σταθερότητας, η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, η αναδιάρθρωση της δηµόσιας διοίκησης και ο εκσυγχρονισµός της σε όλα τα επίπεδα και τους τοµείς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΟ ΥΠΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής8 για την Πολιτική της Συνοχής (εφεξής «ΠΣ») κατά την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο Γενικού Κανονισµού, αλλά και στους επιµέρους Κανονισµούς, τοποθετεί την ΠΣ ως όχηµα για την επίτευξη της στρατηγικής Ε 2020. Καλείται όχι απλά να συµβάλει σ’ αυτήν, προωθώντας τον κατεξοχήν στόχο της σύγκλισης που υπηρετεί, αλλά να προσανατολιστεί αποκλειστικά στις θεµατικές προτεραιότητες της στρατηγικής, µε αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την εκπλήρωσή τους. Επίσης, δηµιουργείται ένα νέο εργαλείο, το «∆ιασυνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF). Το εργαλείο αυτό αποτελεί µια πολιτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία και πρόκειται να υλοποιηθεί, µε σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδοµών πανευρωπαϊκής εµβελείας σε µεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες. Είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το κενό που υπάρχει στη χρηµατοδότηση τέτοιων έργων, µέσω της προώθησης νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Βασική διαφοροποίηση έναντι της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου αποτελεί η πρόταση υιοθέτησης Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, που στοχεύει στον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των Ταµείων, συµπεριλαµβανοµένων των Ταµείων Γεωργικής Ανάπτυξης και Αλιείας, µέσω της επικέντρωσης στους έντεκα θεµατικούς στόχους της Ε2020, πάνω στους οποίους θα βασιστούν οι Συµφωνίες Εταιρικής Σχέσης (δηλαδή τα νέα ΕΣΠΑ των ΚΜ) και τα επιχειρησιακά προγράµµατα. Απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη των ευρύτερων στόχων της Ε.Ε., ειδικότερα δε αυτών που συµβάλλουν στην Ε 2020. Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο έχει ως στόχο την περιγραφή επενδυτικών προτεραιοτήτων για τα ΚΜ και τις Περιφέρειες. Οι αρχές σχεδιασµού θα 8Βλ.: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm- 15 - πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους το ΚΣΠ κατά την προετοιµασία των Συµφωνιών Εταιρικής Σχέσης. Οι άξονες στους οποίους διαµορφώνεται το ΚΣΠ έχουν ως εξής: -Μεγαλύτερη σύνδεση µε τους στόχους της στρατηγικής Ε 2020, αλλά και την ενισχυµένης οικονοµικής διακυβέρνησης,-Αντικατάσταση των µέχρι σήµερα ισχυουσών στρατηγικών κατευθύνσεων για τη Συνοχή, την Απασχόληση, την Αγροτική Ανάπτυξη, την Αλιεία και τη Θαλάσσια πολιτική µε ένα ενιαίο στρατηγικό κείµενο. Επιδιώκεται η δηµιουργία συνεργειών µεταξύ των Ταµείων.-Αποτύπωση δεσµεύσεων που απορρέουν από αποφάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο των θεµατικών στόχων9 της πρότασης Γενικού Κανονισµού και δύνανται να εξυπηρετηθούν µέσω της πολιτικής της Συνοχής.Τονίζεται ότι, σε σχέση µε το πλαίσιο σχεδιασµού που εφαρµόστηκε έως σήµερα, θα υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, ως προς το ύψος των διαθέσιµων πόρων, που αναµένεται να µειωθεί, ως προς τις προϋποθέσεις εκταµίευσης, µε την εισαγωγή σειράς αιρεσιµοτήτων και συνεχούς αξιολόγησης που θα εφαρµόζονται καθ’όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, και µε την δεσµευτικότερη κατεύθυνση πόρων σε συγκεκριµένες επενδυτικές προτεραιότητες µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 3.1 Βασικά σηµεία του σχεδίου πρότασης του Γενικού Κανονισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 2014-2020 Τα βασικά σηµεία του περιεχοµένου της πρότασης Κανονισµού, που αποτελούν και τα κύρια σηµεία διαπραγµάτευσης µεταξύ των κρατών µελών (εφεξής «ΚΜ») και της Επιτροπής είναι: •Στρατηγικός προγραµµατισµός-Ενδυνάµωση του στρατηγικού προγραµµατισµού, καθορίζοντας κατάλογο µε έντεκα θεµατικούς στόχους, που εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων της Ε 2020 και τους στόχους των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων.-Υιοθέτηση Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, για όλα τα Ταµεία, επιδιώκοντας συνέργειες και συµπληρωµατικότητες για την επίτευξη των κοινών στόχων.-Σύναψη Συµφωνιών Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Επιτροπής και του κάθε ΚΜ, όπου θα καθορίζονται οι δεσµεύσεις των εταίρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.•Πλαίσιο επιδόσεωνΕπικέντρωση στις επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στη βάση οροσήµων που συνδέονται µε ποσοτικούς στόχους εκροών και αποτελεσµάτων για κάθε άξονα προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Το 5% του προϋπολογισµού των σχετικών κονδυλίων προτείνεται να κρατηθεί ως αποθεµατικό επίδοσης, για να κατανεµηθεί, κατά την ενδιάµεση εξέταση των επιδόσεων, στα ΚΜ των 9Η παρουσίαση των θεµατικών στόχων γίνεται στο παράρτηµα 2.- 16 - οποίων τα Προγράµµατα θα έχουν επιτύχει τα ορόσηµά τους. Αποτυχία της επίτευξης των οροσήµων µπορεί να οδηγήσει σε παύση πληρωµών, ενώ σοβαρή υστέρηση στην επίτευξη των στόχων ενός Προγράµµατος ενδέχεται να οδηγήσει σε δηµοσιοοικονοµικές διορθώσεις στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου. •Αιρεσιµότητες - προϋποθέσεις-Σύνδεση της ΠΣ µε την οικονοµική διακυβέρνηση της Ένωσης για την αντιµετώπιση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών στη βάση των συστάσεων του Συµβουλίου.-Εισαγωγή προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των πόρων: (α) µακρο-οικονοµικές προϋποθέσεις ευθυγραµµισµένες µε τα µέτρα του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, (β) εκ των προτέρων προϋποθέσεις σε συνάρτηση µε διαρθρωτικές αλλαγές και στόχους του ΕΠΜ. Αδυναµία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων οδηγεί σε παύση της χρηµατοδότησης.•Κατηγορίες Περιφερειών - θεµατική συγκέντρωση-Τρεις κατηγορίες Περιφερειών: λιγότερο ανεπτυγµένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του µέσου ευρωπαϊκού), περιφέρειες σε µετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ µεταξύ 75% και 90%) και περισσότερο ανεπτυγµένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 90%). Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ >75%, αλλά κάτα την τρέχουσα περίοδο εντάσσονταν στο στόχο Σύγκλιση, θα λάβουν ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταµεία ίση µε τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ενίσχυσης που τους αναλογούσε την περίοδο 2007-2013.-∆έσµευση συγκεκριµένου ποσοστού πόρων σε συγκεκριµένο αριθµό θεµατικών προτεραιοτήτων/ στόχων, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.-Υποχρεωτική ποσόστωση των πόρων του ΕΚΤ: 25% για τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, 40% για τις περιφέρειες σε µετάβαση, και 52% για τις περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες.•Ολοκληρωµένη χωρική προσέγγισηΠροώθηση της τοπικής ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων: δυνατότητα διαµόρφωσης τοπικών προγραµµάτων ανάπτυξης µε τη χρήση /συνδυασµό πόρων από τα διαρθρωτικά Ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ και Ταµείο Αλιείας), δηµιουργία «πλατφόρµας αστικής ανάπτυξης», δυνατότητα διαµόρφωσης ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων στη βάση αστικών και χωρικών στρατηγικών. Εισαγωγή Κοινών Σχεδίων ∆ράσης (Joint Action Plans). •Μορφές υποστήριξηςΠροώθηση της χρήσης δανείων, χρηµατοδοτικών εργαλείων επιστρεπτέων ενισχύσεων, µε διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής τους. •καιΠαρακολούθηση και αξιολόγησηΠρόβλεψη διατάξεων για την παρακολούθηση των Προγραµµάτων και την αξιολόγηση, µετρήσιµοι στόχοι και ορόσηµα, εστίαση στα αποτελέσµατα µε δείκτες, αξιολόγηση, εκθέσεις παρακολούθησης.- 17 - 3.2 Βασικές εθνικές θέσεις για την Πολιτική Συνοχής 2014-2020 •Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονοµική κρίση καθιστά περισσότερο από ποτέ αναγκαία την ΠΣ, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει τον κεντρικό της ρόλο για τη µείωση των ανισοτήτων σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο και την ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές της Ένωσης.•Η Ελλάδα στηρίζει την στρατηγική Ε 2020, ωστόσο αυτή δεν πρέπει να περιορίζει την ευελιξία του ΚΜ στο σχεδιασµό προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις εθνικές ή περιφερειακές του ανάγκες και δυνατότητες. Κάθε θεµατική συγκέντρωση θα πρέπει να αφήνει συνεπώς περιθώρια σχεδιασµού µε βάση τον προγραµµατισµό σε περιφερειακό επίπεδο. Τα παραπάνω συντείνουν στην ενδυνάµωση της αρχής της επικουρικότητας τόσο σε επίπεδο χωρών, αλλά ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφερειών.•Οι µακροοικονοµικοί στόχοι επηρεάζονται έντονα από τη διεθνή οικονοµική συγκυρία και δεν απεικονίζουν πάντα την µακροχρόνια προσπάθεια για τη δηµιουργία βιώσιµης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Συνεπώς, η εισαγωγή προϋποθέσεων που συνδέονται µε µακροοικονοµικούς στόχους για τη χρηµατοδότηση της ΠΣ ενέχει τον κίνδυνο της αποστέρησης πόρων εκεί ακριβώς όπου είναι πιο απαραίτητοι. Συνεπώς, δεν πρέπει να υπάρχει καµία σύνδεση µε τις µακροοικονοµικές ή διαρθρωτικές αιρεσιµότητες, που είναι σαφώς πέρα από το πεδίο της πολιτικής για τη συνοχή. Κατά συνέπεια, η υπό όρους εκταµίευση πόρων της ΠΣ θα πρέπει να αφορά µόνο στην ορθή χρήση των πόρων και στα ζητήµατα χρηστής διαχείρισης της πολιτικής αυτής, κάτι που θα πρέπει να αποδεικνύεται µε επιστηµονικό τρόπο.•Επιδιώκεται να προβλεφθεί επαρκής κάλυψη για τις περιφέρειες σε µεταβατική στήριξη, όπως για τις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (phasing-out) της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.•Επιδιώκονται επίσης κάποιες αλλαγές στη µεθοδολογία κατανοµής των πόρων µεταξύ των περιφερειών της Ένωσης (“negotiating box”) προκειµένου βελτιώνοντας κατά το δυνατόν την αντικειµενικότητα του υποδείγµατος (µοντέλου) υπολογισµού, να βελτιωθεί κατ’ επέκταση και η χρηµατοδότηση των ελληνικών περιφερειών.•Οι περιφέρειες µε µόνιµα γεωγραφικά µειονεκτήµατα (π.χ. τα νησιά) θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων µε την ένταξή τους στην κατηγορία περιφερειών µετάβασης, ανεξάρτητα του κατά κεφαλήν εισοδήµατός τους.3.3 Παρούσα κατάσταση των διαπραγµατεύσεων Η διαβούλευση για την πρόταση σχεδίων Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε επί Πολωνικής Προεδρίας το δεύτερο εξάµηνο του 2011, στο επίπεδο της Οµάδας ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων του Συµβουλίου. Οι ενότητες στις οποίες επικεντρώθηκε η Προεδρία ήταν ο στρατηγικός προγραµµατισµός, η θεµατική συγκέντρωση, οι αιρεσιµότητες και η χωρική ανάπτυξη.- 18 - Η ∆ανική Προεδρία (πρώτο εξάµηνο του 2012), συνεχίζει το πρόγραµµα διαβούλευσης, περιλαµβάνοντας και θέµατα διαχείρισης και ελέγχου, αξιολόγησης, χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, απλοποιήσεων, χρήσης χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και τέλος το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο. Παράλληλα, ξεκίνησε και η διαπραγµάτευση των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών (προϋπολογισµός) της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Σηµειώνεται ότι η πορεία της διαπραγµάτευσης όπως έχει διαµορφωθεί έως σήµερα, διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζεται εδώ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΤΟΥΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ4.1 Μεθοδολογία οργάνωσης για την κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Οι Αρχές Υπουργείων και Περιφερειών καλούνται να προετοιµασθούν για τη συµµετοχή τους στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης της χώρας. Βασικός στόχος είναι η αλληλοσυµπλήρωση και η επίτευξη συνεργειών του (Συµφωνία συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Σχεδίου Ανάπτυξης Εταιρικής Σχέσης και ΕΠ) µε το αµιγώς εθνικό σκέλος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, κατά το επόµενο διάστηµα οι αποδέκτες της παρούσας καλούνται να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες: •Σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασµού,•Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τοµεακό επίπεδο και επεξεργασία προτάσεων σχεδιασµού (µελέτες, συνέδρια, ηµερίδες),•∆ιαµόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων, στη βάση των κατευθύνσεων της εγκυκλίου,•Προετοιµασία για την ενεργό συµµετοχή στις διαδικασίες του 1ου εθνικού αναπτυξιακού συνεδρίου.Αναλυτικότερα: 4.2 Όργανα κατάρτισης του Σχεδίου Ανάπτυξης, της Σύµβασης Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Το οργανόγραµµα για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό, και ακολουθώντας το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο, παρουσιάζεται κατωτέρω. Ειδικότερα αποτελείται απ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.