Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Μαίου 2023

Περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL24.3.2009L 76/3ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4)Επειδή οι υποχρεωτικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ισχύουν για τα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα ανεξαρτή­ τως πού τοποθετούνται ή χρησιμοποιούνται, οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να εξαρτώνται από την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιείται το προϊόν (λόγου χάρη, για οικιακό φωτισμό).(5)Τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό προο­ ρίζονται κυρίως για τον εξ ολοκλήρου ή εν μέρει φωτισμό οικιακού χώρου, με τεχνητό φως που συμπληρώνει ή υπο­ καθιστά το φυσικό φως, ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει να μην υπόκεινται στις απαι­ τήσεις οικολογικού σχεδιασμού κατά τον παρόντα κανονισμό οι λαμπτήρες ειδικού σκοπού οι οποίοι προορίζονται κυρίως για άλλα είδη εφαρμογών (όπως λόγου χάρη για φωτεινούς σηματοδότες κυκλοφορίας, φωτισμό τεράριουμ ή οικιακές συσκευές) και των οποίων ο προορισμός δηλώνεται σαφώς στις πληροφορίες που τους συνοδεύουν.(6)Πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό οι νέες τεχνο­ λογίες που αναδύονται στην αγορά, όπως λόγου χάρη οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED).(7)Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων που καλύπτει χαρα­ κτηρίζονται η ενέργεια κατά το στάδιο χρήσης καθώς και η περιεκτικότητα των λαμπτήρων σε υδράργυρο και οι εκπο­ μπές υδραργύρου.(8)Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στην Κοινότητα, που σχετίζεται με τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό έχει εκτιμηθεί ότι ανήλθε το 2007 σε 112 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σε εκπομπές 45 εκατομ. τόνων CO2. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, υπολογίζεται ότι το 2020 η κατανάλωση θα αυξηθεί σε 135 TWh. Προκαταρκτικές μελέτες κατέδειξαν ότι είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας από τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.(9)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,Οι εκπομπές υδραργύρου κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των λαμπτήρων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από την ηλεκτροπαραγωγή κατά τη φάση χρήσης και από το 80 % των περιεχόντων υδράργυρο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού που εικάζεται ότι δεν ανακυκλώνο­ νται μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους, εκτιμάται ότι το 2007 ανήλθαν σε 2,9 τόνους για το σύνολο των εγκατε­ στημένων λαμπτήρων. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, προβλέπεται ότι το 2020 οι εκπομπές υδραργύρου από τους εγκατεστη­ μένους λαμπτήρες υδραργύρου θα αυξηθούν σε 3,1 τόνους, ενώ έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν να μειωθούν σημα­ ντικά.Έχοντας υπόψη:τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­ λίου (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,Κατόπιν διαβούλευσης με το φόρουμ διαβούλευσης για τον οικο­ λογικό σχεδιασμό,Εκτιμώντας τα ακόλουθα:(1)(2)(3)Με βάση την οδηγία 2005/32/ΕΚ, η Επιτροπή θεσπίζει απαι­ τήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που κατα­ ναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) και αντιπροσωπεύουν σημαντικό όγκο πωλήσεων και εμπορικών συναλλαγών, έχουν σημα­ ντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο χωρίς υπερβολικό κόστος.Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3 και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, και μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης, μέτρο εφαρμογής για τα προϊόντα οικιακού φωτισμού, κατά περίπτωση.Η Επιτροπή εκπόνησε προπαρασκευαστική μελέτη, στην οποία αναλύθηκαν οι τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονο­ μικές πτυχές των προϊόντων φωτισμού που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά. Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού με εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη από την Κοινότητα και τρίτες χώρες, τα δε αποτελέ­ σματα της μελέτης δημοσιοποιήθηκαν στον ιστότοπο EUROPA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.(1) ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29. L 76/4ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης24.3.2009νται με τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού που κυκλοφορεί στην αγορά και να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες κόστους για τους τελικούς χρήστες και τους κατασκευαστές, και ιδίως για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, διασφαλίζο­ ντας παράλληλα την έγκαιρη επίτευξη των στόχων του παρό­ ντος κανονισμού.Μολονότι η περιεκτικότητα των συμπαγών λαμπτήρων φθο­ ρισμού σε υδράργυρο θεωρείται σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, είναι σκόπιμο να ρυθμιστεί κανονιστικά σύμφωνα με την οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (1).(10)Το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­ βουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα από­ βλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2) πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως ώστε να εξασφαλιστεί η ελα­ χιστοποίηση των δυνητικών κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σε περίπτωση τυχαίας θραύσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ή στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.(11)Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθορισθούν με γνώμονα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν λόγω προϊόντων, τη συμβολή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την επίτευξη του στόχου της Κοινό­ τητας να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 20 % μέχρι το 2020 σε σύγκριση προς την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας το 2020 εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο.(13)Ο παρών κανονισμός αναμένεται να αυξήσει τη διείσδυση στην αγορά των ενεργειακώς αποδοτικότερων προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, με αποτέλεσμα εκτιμώμενες εξοικονομήσεις ενέργειας 39 TWh το 2020 σε σύγκριση προς την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας το 2020 εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο οικολογικού σχεδια­ σμού.(14)Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του προϊόντος και να μην επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Ειδικότερα, τα οφέλη της μείωσης της κατανά­ λωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το στάδιο της χρήσης πρέπει να αντισταθμίζουν κατά πολύ τις τυχόν πρόσθετες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του σταδίου παραγωγής των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.Οι μετρήσεις των σχετικών παραμέτρων των προϊόντων πρέ­ πει να εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη τις γενικώς αναγνω­ ρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης· οι κατασκευαστές επιτρέπεται να εφαρμόζουν εναρμονισμένα πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, από τη στιγμή που τα πρότυπα αυτά είναι διαθέσιμα και έχουν δημοσιευτεί προς το σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(17)Δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, ο παρών κανονισμός πρέπει να προσδιορίζει τις εφαρμοστέες διαδικα­ σίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Για να διευκολύνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης, οι κατα­ σκευαστές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στην τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στα παραρτήματα V και VI της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανο­ νισμό.(19)Εκτός από τις νομικώς δεσμευτικές απαιτήσεις, ο καθορισμός ενδεικτικών κριτηρίων αξιολόγησης των βέλτιστων διαθέσι­ μων τεχνολογιών για τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρό­ ντα κανονισμό πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση της διάθεσης πληροφοριών σε ευρεία κλίμακα και την πρόσβαση σε αυτές. Τούτο είναι δυνατόν να διευκολύνει περαιτέρω την ενσωμάτωση τεχνολογιών άριστου σχεδιασμού για τη βελ­ τίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.(20)Κατά την επανεξέταση του παρόντος μέτρου πρέπει ιδίως να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των πωλήσεων των τύπων λαμπτή­ ρων ειδικού σκοπού, ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν χρησιμο­ ποιούνται για σκοπούς γενικού φωτισμού, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. των διόδων φωτοεκπομπής, και η σκοπιμότητα θέσπισης απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης τάξης «Α», όπως ορίζεται στην οδηγία 98/11/ΕΚ της Επι­ τροπής, της 27ης Ιανουαρίου 1998, για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών λαμπτήρων (3).(21)Οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν μέτρο επιτρέ­ πουν να συνεχιστεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα η διάθεση, στην αγορά, λαμπτήρων αλογονιδίων με κάλυκα τύπου G9 ή R7, επειδή αναγνωρίζεται ότι είναι αναγκαίο να εξυπηρετηθεί το σημερινό απόθεμα φωτιστικών, να απο­ φευχθούν άσκοπες δαπάνες των καταναλωτών και πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές να αναπτύξουν φωτιστικά προοριζόμενα να λειτουργούν με αποδοτικότερες τεχνολογίες φωτισμού.(22)Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ,Οι βελτιώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να επιτευχθούν με την εφαρμογή διαθέσιμων ανιδιοταγών οικο­ νομικώς αποδοτικών τεχνολογιών, οι οποίες έχουν ως απο­ τέλεσμα τη μείωση των συνδυασμένων δαπανών αγοράς και λειτουργίας εξοπλισμού.(12)(16)(18)Ο καθορισμός απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των λαμ­ πτήρων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό θα επιφέρει μείωση των συνολικών εκπομπών υδραργύρου.(15)Η σταδιακή έναρξη ισχύος των απαιτήσεων οικολογικού σχε­ διασμού πρέπει να παράσχει επαρκή χρόνο στους κατα­ σκευαστές ώστε, εφόσον ενδείκνυται, να ανασχεδιάσουν τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Το χρο­ νοδιάγραμμα των σταδίων πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζο­(1) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19. (2) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.(3) ΕΕ L 71 της 10.3.1998, σ. 1. 24.3.2009Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:L 76/5φυσικού φωτός με τεχνητό, ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα στον συγκεκριμένο χώρο·Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση, στην αγορά, μη κατευθυντικών οικιακών λαμπτή­ ρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση ή ενσωματώνονται σε άλλα προϊόντα. Στον παρόντα κανονι­ σμό καθορίζονται επίσης απαιτήσεις για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με τους λαμπτήρες ειδικού σκοπού. Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται στους ακόλουθους οικιακούς λαμπτήρες και λαμπτήρες ειδικού σκοπού: α) λαμπτήρες με τις ακόλουθες χρωματικές συντεταγμένες x και y: — x < 0,200 ή x > 0,600 — y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 ή2) «Λαμπτήρας»: πηγή κατασκευασμένη για να παράγει οπτική ακτινοβολία, συνήθως ορατή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων κατασκευαστικών στοιχείων που είναι αναγκαία για την εκκίνηση, την ηλεκτροδότηση ή τη σταθερή λειτουργία του λαμπτήρα ή για την κατανομή, το φιλτράρισμα ή την μετατροπή της οπτικής ακτινοβολίας, εφόσον αυτά τα κατα­ σκευαστικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη μονάδα· 3) «Οικιακός λαμπτήρας»: λαμπτήρας προοριζόμενος για φωτισμό οικιακού χώρου· δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες ειδικού σκοπού· 4) «Λαμπτήρας ειδικού σκοπού»: λαμπτήρας που δεν προορίζεται για φωτισμό οικιακού χώρου, είτε λόγω των τεχνικών παραμέ­ τρων του είτε επειδή στις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν δηλώνεται ότι είναι ακατάλληλος για φωτισμό οικιακού χώρου·y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000· β) κατευθυντικούς λαμπτήρες· γ) λαμπτήρες με φωτεινή ροή μικρότερη από 60 lumen ή μεγα­ λύτερη από 12 000 lumen·5) «Κατευθυντικός λαμπτήρας»: λαμπτήρας που εκπέμπει τουλάχι­ στον το 80 % του φωτός εντός στερεάς γωνίας π στερακτινίων (π sr) (που αντιστοιχεί σε κώνο με γωνία 120°)· 6) «Μη κατευθυντικός λαμπτήρας»: λαμπτήρας που δεν είναι κατευθυντικός·δ) λαμπτήρες με τα εξής χαρακτηριστικά: — εκπέμπουν 6 % ή περισσότερο στο φάσμα μήκους κύματος 250-400 nm από την ολική ακτινοβολία που εκπέμπουν στο φάσμα τιμών 250-780 nm, — εκπέμπουν τη μέγιστη τιμή της ακτινοβολίας στο φάσμα μήκους κύματος 315-400 nm (UVA) ή 280-315 nm (UVB)· ε) λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο· στ) λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης· ζ) λαμπτήρες πυρακτώσεως με κάλυκες Ε14/Ε27/Β22/Β15, για τάση ίση ή μικρότερη από 60 volt και χωρίς ενσωματωμένο μετασχηματιστή, κατά τα στάδια 1-5 σύμφωνα με το άρθρο 3. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 2005/32/EK. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορι­ σμοί: 1) «Φωτισμός οικιακού χώρου»: φωτισμός χώρου οικίας με την, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, υποκατάσταση ή συμπλήρωση του7) «Λαμπτήρας νήματος»: λαμπτήρας στον οποίο το φως παράγε­ ται από νηματοειδή αγωγό θερμαινόμενο μέχρι πυρακτώσεως από το διερχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο λαμπτήρας είναι δυνα­ τόν να περιέχει ή όχι αέρια που επηρεάζουν τη διαδικασία πυρακτώσεως· 8) «Λαμπτήρας πυρακτώσεως»: λαμπτήρας νήματος το οποίο λει­ τουργεί εντός αερόκενης φύσιγγας ή περιβάλλεται από αδρανές αέριο· 9) «Λαμπτήρας αλογόνου βολφραμίου»: λαμπτήρας νήματος από βολφράμιο το οποίο περιβάλλεται από αέριο που περιέχει αλογόνο ή ενώσεις αλογόνου. Οι λαμπτήρες αλογόνου βολ­ φραμίου διατίθενται με ή χωρίς ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος· 10) «Λαμπτήρας εκκένωσης»: λαμπτήρας στον οποίο το φως παρά­ γεται, άμεσα ή έμμεσα, από ηλεκτρική εκκένωση μέσω αερίου, ατμού μετάλλων ή μίγματος διαφόρων αερίων και ατμών· 11) «Λαμπτήρας φθορισμού»: λαμπτήρας εκκένωσης χαμηλής πίε­ σης με υδράργυρο, από τον οποίον το μεγαλύτερο μέρος του φωτός εκπέμπουν μία ή πολλές στρώσεις φθοριζουσών ουσιών που διεγείρονται από την υπεριώδη ακτινοβολία λόγω εκκένω­ σης. Οι λαμπτήρες φθορισμού διατίθενται με ή χωρίς ενσωμα­ τωμένο στραγγαλιστικό πηνίο· L 76/6Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL12) «Στραγγαλιστικό πηνίο»: διάταξη η οποία, όταν είναι συνδεδε­ μένη μεταξύ της παροχής ρεύματος και ενός ή πολλών λα­ μπτήρων εκκένωσης, περιορίζει στην απαιτούμενη τιμή το ηλε­ κτρικό ρεύμα που διαρρέει τον ή τους λαμπτήρες. Το στραγ­ γαλιστικό πηνίο ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει μετασχημα­ τισμό της τάσης παροχής, αυξομείωση της ροής φωτισμού (dimmer), διόρθωση του συντελεστή ισχύος και, από μόνον του ή σε συνδυασμό με εκκινητή, να εξασφαλίζει τις κατάλλη­ λες συνθήκες έναυσης του ή των λαμπτήρων· είναι δυνατόν να είναι ενσωματωμένο στο λαμπτήρα ή χωριστό· 13) «Τροφοδοτικό ισχύος»: διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει το εισερχόμενο εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ) από το δίκτυο παροχής σε συνεχές ρεύμα (ΣΡ) ή σε ΕΡ άλλης τάσης στην έξοδο· 14) «Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού»: μονάδα η οποία δεν είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθεί χωρίς να υποστεί μόνιμη βλάβη, περιλαμβάνει κάλυκα λαμπτήρα και λαμπτήρα φθορι­ σμού καθώς και κάθε επιπλέον κατασκευαστικό στοιχείο που είναι απαραίτητο για την εκκίνηση και τη σταθερή λειτουργία του λαμπτήρα· 15) «Λαμπτήρας φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο»: λαμπτήρας φθορισμού με έναν ή δύο κάλυκες, χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο· 16) «Λαμπτήρας εκκένωσης υψηλής έντασης»: λαμπτήρας ηλεκτρι­ κής εκκένωσης, στον οποίο το τόξο που παράγει φως σταθε­ ροποιείται με τη θερμοκρασία του περιβλήματός του και τα τοιχώματα του φυσιγγίου του τόξου φορτίζονται με θερμική ενέργεια που υπερβαίνει τα 3 watt ανά τετραγωνικό εκατοστό· 17) «Δίοδος φωτοεκπομπής» ή «LED»: διάταξη στερεάς κατάστασης που περιλαμβάνει επαφή p-n, εκπέμπουσα οπτική ακτινοβολία όταν διεγείρεται από ηλεκτρικό ρεύμα· 18) «Λαμπτήρας LED»: λαμπτήρας μίας ή περισσοτέρων LED. Για τους σκοπούς των παραρτημάτων ΙΙ έως IV ισχύουν επίσης οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 1. Οι μη κατευθυντικοί λαμπτήρες τηρούν τις απαιτήσεις οικο­ λογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Τα στάδια για την εφαρμογή κάθε απαίτησης οικολογικού σχεδια­ σμού είναι τα ακόλουθα: Στάδιο 1: 1η Σεπτεμβρίου 2009 Στάδιο 2: 1η Σεπτεμβρίου 2010 Στάδιο 3: 1η Σεπτεμβρίου 2011 Στάδιο 4: 1η Σεπτεμβρίου 2012 Στάδιο 5: 1η Σεπτεμβρίου 2013 Στάδιο 6: 1η Σεπτεμβρίου 201624.3.2009Κάθε απαίτηση εξακολουθεί να ισχύει μαζί με μεταγενέστερες απαι­ τήσεις, εφόσον δεν έχει αντικατασταθεί από άλλη ή δεν ορίζεται άλλως. 2.Από την 1η Σεπτεμβρίου 2009:Οι ακόλουθες πληροφορίες για λαμπτήρες ειδικού σκοπού πρέπει να δηλώνονται σαφώς και ευδιάκριτα στη συσκευασία τους και σε κάθε άλλη μορφή πληροφοριών που συνοδεύουν το προϊόν όταν διατίθεται στην αγορά: α) o σκοπός για τον οποίο προορίζονται· β) ότι δεν είναι κατάλληλοι για φωτισμό οικιακού χώρου. Στο φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης που συντάσσεται για τους σκο­ πούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 8 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ απαριθμούνται οι (ενδεχόμενες) τεχνικές παράμετροι βάσει των οποίων οι λαμπτήρες χαρακτηρίζονται κατάλληλοι για τον ειδικό σκοπό που δηλώνεται στη συσκευασία τους. Άρθρο 4 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 1. Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπε­ ται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ είναι το σύστημα εσω­ τερικού ελέγχου σχεδιασμού που ορίζεται στο παράρτημα ΙV της οδηγίας 2005/32/ΕΚ ή το σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 2005/32/ΕΚ. 2. Για τους σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 8 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, ο φάκελος τεχνικής τεκμηρίω­ σης περιλαμβάνει αντίγραφο των πληροφοριών για το προϊόν, που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο 3 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 5 Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς Όταν διενεργούν τους ελέγχους επιτήρησης της αγοράς κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν την περιγραφόμενη στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού διαδικασία για την επαλήθευση της τήρη­ σης των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρό­ ντος κανονισμού. Άρθρο 6 Κριτήρια αξιολόγησης Τα ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα προϊόντα και την τεχνο­ λογία με τις βέλτιστες επιδόσεις που διατίθενται επί του παρόντος στην αγορά προσδιορίζονται στο παράρτημα IV. Άρθρο 7 Αναθεώρηση Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο­ νισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέτασή του ενόψει της συ­ ντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου και παρουσιάζει τα αποτελέ­ σματα της εν λόγω επανεξέτασης στο φόρουμ διαβούλευσης. 24.3.2009ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 8 Έναρξη ισχύοςΟ παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2009. Για την Επιτροπή Andris PIEBALGSΜέλος της ΕπιτροπήςL 76/7 ELL 76/8Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΚαλυπτόμενες τεχνικές παράμετροι και ορισμοί για τους σκοπούς των παραρτημάτων ΙΙ έως IV 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης και επαλήθευσης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι παρακάτω παράμετροι διαπιστώνονται με αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μετρήσεων, οι οποίες λαμβά­ νουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων. α) «Απόδοση λαμπτήρα» (ηlamp): ο λόγος της εκπεμπόμενης φωτεινής ροής (Ф) προς την ισχύ που καταναλώνει η φωτεινή πηγή (Plamp): ηlamp = Ф / Plamp. (μονάδα μέτρησης: lm/W). Η ισχύς την οποία καταναλώνει μη ενσωματωμένος βοηθητικός εξοπλισμός — όπως στραγγαλιστικά πηνία, μετασχηματιστές ή τροφοδοτικά ισχύος — δεν συμπεριλαμβά­ νεται στην ισχύ που καταναλώνει ο λαμπτήρας· β) «Συντελεστής συντήρησης της φωτεινής ροής λαμπτήρα» (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): ο λόγος της εκπεμπόμενης φωτεινής ροής του λαμπτήρα σε δεδομένη στιγμή της διάρκειας ζωής του προς την εκπεμπόμενη φωτεινή ροή στην αρχή (100 ώρες) της διάρκειας ζωής του· γ) «Συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρων» (Lamp Survival Factor, LSF): το καθορισμένο ποσοστό λαμπτήρων που, υπό καθορισμένες συνθήκες και συχνότητα έναυσης/σβέσης, εξακολουθούν να λειτουργούν σε δεδομένη στιγμή, ως προς το σύνολο των λαμπτήρων· δ) «Διάρκεια ζωής λαμπτήρων»: η διάρκεια λειτουργίας λαμπτήρων μετά την οποία το ποσοστό λαμπτήρων που, υπό καθορισμένες συνθήκες και συχνότητα έναυσης/σβέσης, εξακολουθούν να λειτουργούν ως προς το σύνολο των λαμπτή­ ρων αντιστοιχεί στο συντελεστή επιβίωσης λαμπτήρων· ε) «Χρωματικότητα»: η ιδιότητα χρωματικού ερεθίσματος που ορίζεται με τις χρωματικές συντεταγμένες του ή με την καθαρότητά του και το δεσπόζον ή το συμπληρωματικό μήκος κύματος· στ) «Φωτεινή ροή ή φωτεινή ισχύς» (Φ): η ποσότητα ροής ακτινοβολίας (ισχύς ακτινοβολίας) που προκύπτει από τον υπολογισμό της ροής ακτινοβολίας ως συνάρτηση της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου οφθαλμού, μετρούμενη μετά από 100 ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα· ζ) «Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος» (Tc [K]): θερμοκρασία ακτινοβολητή Planck (μέλαν σώμα) του οποίου το αντι­ ληπτό χρώμα ομοιάζει πολύ με χρωματικό ερέθισμα ίδιας φωτεινότητας και υπό καθορισμένες συνθήκες παρατήρησης· η) «Χρωματική απόδοση» (Ra): η επίδραση φωτεινής πηγής στη χρωματική εμφάνιση αντικειμένων, σε σύγκριση, συνειδητή ή υποσυνείδητη, με τη χρωματική εμφάνισή τους όταν φωτίζονται από φωτεινή πηγή αναφοράς· θ) «Ειδική ενεργός ισχύς υπεριώδους ακτινοβολίας»: ο λόγος της ενεργού ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) λαμπτήρα προς τη φωτεινή ροή του (μονάδα μέτρησης: mW/klm)· ι)«Χρόνος εκκίνησης λαμπτήρα»: ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή που τεθεί το κύκλωμα σε τάση έως ότου εκκινήσει πλήρως ο λαμπτήρας και παραμείνει αναμμένος·ια) «Χρόνος προθέρμανσης λαμπτήρα»: χρόνος που απαιτείται μετά την εκκίνηση ώστε ο λαμπτήρας να εκπέμπει καθορισμένο ποσοστό της σταθεροποιημένης φωτεινής ροής· ιβ) «Συντελεστής ισχύος»: λόγος της απόλυτης τιμής της ενεργού ισχύος προς την φαινομένη ισχύ σε συνθήκες εναλλασσό­ μενου ρεύματος· ιγ) «Λαμπρότητα»: η ποσότητα φωτός, ανά μονάδα εμφανούς επιφανείας, που εκπέμπει ή ανακλά συγκεκριμένη επιφάνεια εντός δεδομένης στερεάς γωνίας (μονάδα: cd/m2)· ιδ) «Περιεκτικότητα λαμπτήρα σε υδράργυρο»: η ποσότητα υδραργύρου που περιέχει ο λαμπτήρας, μετρούμενη σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης 2002/747/ΕΚ της Επιτροπής (1). (1) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 44.24.3.2009 24.3.2009ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης2. ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Διαβαθμισμένη τιμή»: ποσοτικό μέγεθος χρησιμοποιούμενο για τους σκοπούς των προδιαγραφών, η οποία προσδιορίζεται για συγκεκριμένο σύνολο συνθηκών λειτουργίας του προϊόντος. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, όλες οι απαιτήσεις καθο­ ρίζονται σε διαβαθμισμένες τιμές· β) «Ονομαστική τιμή»: προσεγγιστικό ποσοτικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό ή την ταυτοποίηση προϊόντος· γ) «Δεύτερο περίβλημα λαμπτήρα»: εξωτερικό δεύτερο περίβλημα λαμπτήρα για προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία ή τη σκέδαση του φωτός, το οποίο δεν απαιτείται για την παραγωγή φωτός, π.χ. εξωτερική θήκη που, σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα, αποτρέπει την ελευθέρωση υδραργύρου και θραυσμάτων γυαλιού στο περιβάλλον· δ) «Διαφανής λαμπτήρας»: λαμπτήρας (πλην των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού) λαμπρότητας άνω των 25 000 cd/m2 όταν η φωτεινή ροή (ισχύς) του είναι μικρότερη από 2 000 lm και λαμπρότητας άνω των 100 000 cd/m2 όταν η φωτεινή ροή (ισχύς) του είναι μεγαλύτερη από 2 000 lm, εξοπλισμένος αποκλειστικά με διαφανή περιβλήματα που καθιστούν ορατό το νήμα, τη δίοδο LED ή το σωλήνα εκκένωσης που παράγει το φως· ε) «Αδιαφανής λαμπτήρας»: λαμπτήρας που δεν πληροί τις προδιαγραφές κατά το στοιχείο δ), καθώς και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού· στ) «Κύκλος λειτουργίας»: αλληλουχία έναυσης και σβέσης του λαμπτήρα, συγκεκριμένης διάρκειας· ζ) «Πρόωρη αστοχία»: όταν ο λαμπτήρας φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του μετά περίοδο λειτουργίας συντομότερη από τη διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής που δηλώνεται στην τεχνική τεκμηρίωση· η) «Κάλυκας λαμπτήρα»: το τμήμα του λαμπτήρα για τη σύνδεσή του με την ηλεκτρική παροχή μέσω υποδοχής του λαμπτήρα ή λυχνιολαβής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμεύει για να συγκρατεί το λαμπτήρα στην υποδοχή· θ) «Υποδοχή λαμπτήρα» ή «λυχνιολαβή»: διάταξη που συγκρατεί το λαμπτήρα στη θέση του, συνήθως με την προσαρμογή του κάλυκα, οπότε αποτελεί επίσης το μέσο σύνδεσης του λαμπτήρα με την παροχή ρεύματος.L 76/9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 76/1024.3.2009ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες 1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως με κάλυκα S14, S15 ή S19 εξαιρούνται από τις απαιτήσεις απόδοσης για τα στάδια 1 έως 4 όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, όχι όμως για τα στάδια 5 και 6. Η μέγιστη διαβαθμισμένη ισχύς (Pmax) ανάλογα με τη διαβαθμισμένη φωτεινή ροή (Φ) καθορίζεται στον πίνακα 1. Οι εξαιρέσεις από αυτές τις απαιτήσεις προβλέπονται στον πίνακα 2 και οι διορθωτικοί συντελεστές της μέγιστης διαβαθ­ μισμένης ισχύος προβλέπονται στον πίνακα 3. Πίνακας 1 Χρόνος εφαρμογήςΜέγιστη διαβαθμισμένη ισχύς (Pmax) ανάλογα με τη διαβαθμισμένη φωτεινή ροή (Φ) (W) Διαφανείς λαμπτήρεςΑδιαφανείς λαμπτήρεςΣτάδια 1 έως 50,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)0,24√Ф+0,0103ФΣτάδιο 60,6 * (0,88√Ф+0,049Ф)0,24√Ф+0,0103ФΠίνακας 2 Εξαιρέσεις Πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσηςΜέγιστη διαβαθμισμένη ισχύς (W)Διαφανείς λαμπτήρες 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm κατά το στάδιο 1Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)Διαφανείς λαμπτήρες 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm κατά το στάδιο 2Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)Διαφανείς λαμπτήρες 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm κατά το στάδιο 3Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)Διαφανείς λαμπτήρες με κάλυκες G9 ή R7 κατά το στάδιο 6Pmax = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)Οι διορθωτικοί συντελεστές του πίνακα 3 εφαρμόζονται σωρευτικά κατά περίπτωση και ισχύουν επίσης για τα προϊόντα που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις κατά τον πίνακα 2. Πίνακας 3 Διορθωτικοί συντελεστές Πεδίο εφαρμογής της διόρθωσηςλαμπτήρας νήματος που χρειάζεται εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύοςΜέγιστη διαβαθμισμένη ισχύς (W)Pmax/1,06λαμπτήρας εκκένωσης με κάλυκα GX53Pmax/0,85λαμπτήρας εκκένωσης με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 90 και Tc >= 5 000 KPmax/0,76αδιαφανής λαμπτήρας με δεύτερο περίβλημα και P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)Pmax/0,95λαμπτήρας LED που χρειάζεται εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος2.Pmax/0,75αδιαφανής λαμπτήρας με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 90 και P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)Pmax/1,1ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Οι απαιτήσεις για τη λειτουργικότητα των λαμπτήρων καθορίζονται στον πίνακα 4 όσον αφορά τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και στον πίνακα 5 όσον αφορά όλους τους λοιπούς λαμπτήρες πλην των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και των λαμπτήρων LED. 24.3.2009Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 76/11Όταν η διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων είναι μεγαλύτερη από 2 000 h, οι απαιτήσεις του σταδίου 1 που αφορούν τις παραμέτρους «Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής», «Συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρα» και «Συντελεστής συντήρη­ σης της φωτεινής ροής» των πινάκων 4 και 5 εφαρμόζονται από το στάδιο 2 και μετά.Για τους σκοπούς των δοκιμών του πλήθους των εναύσεων/σβέσεων του λαμπτήρα προτού σημειωθεί αστοχία του, ο κύκλος λειτουργίας αποτελείται από έναυση επί 1 λεπτό και σβέση επί 3 λεπτά, ενώ οι λοιπές συνθήκες δοκιμής καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Για τους σκοπούς των δοκιμών της διάρκειας ζωής, του συντελεστή επιβίωσης, του συντελεστή συντήρησης της φωτεινής ροής και της πρόωρης αστοχίας των λαμπτήρων χρησιμοποιείται ο κανονικός κύκλος λειτουργίας κατά το παράρτημα ΙΙΙ.Πίνακας 4 Απαιτήσεις για τη λειτουργικότητα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού Παράμετρος λειτουργικότηταςΣτάδιο 1Στάδιο 5Συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρα μετά 6 000 h≥ 0,50≥ 0,70Συντελεστής συντήρησης της φωτεινής ροήςΣε 2 000 h : ≥ 85 % (≥ 80 % για λαμπτήρες με δεύτερο περίβλημα λαμπτήρα)Σε 2 000 h: ≥ 88 % (≥ 83 % για λαμ­ πτήρες με δεύτερο περίβλημα λαμπτήρα) Σε 6 000 h: ≥ 70 %Πλήθος κύκλων λειτουργίας πριν από αστοχία≥ ημίσειας διάρκειας ζωής λαμπτήρα, σε ώρες ≥ 10 000 εάν ο χρόνος εκκίνησης λαμπτήρα είναι > 0,3 s≥ ημίσειας διάρκειας ζωής λαμπτήρα, σε ώρες ≥ 30 000 εάν ο χρόνος εκκίνησης λαμ­ πτήρα είναι > 0,3 sΧρόνος εκκίνησης< 2,0 s< 1,5s εάν P < 10 W < 1,0s εάν P ≥ 10 WΧρόνος προθέρμανσης έως το 60 % της Φ< 60 s ή < 120 s για λαμπτήρες που περιέ­ χουν υδράργυρο σε αμάλγαμα< 40 s ή < 100 s για λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο σε αμάλγαμαΠοσοστό πρόωρης αστοχίας≤ 2,0 % μετά 200 h≤ 2,0 % μετά 400 hΑκτινοβολία UVA+UVB≤ 2,0 mW/klm≤ 2,0 mW/klmΑκτινοβολία UVC≤ 0,01 mW/klm≤ 0,01 mW/klmΣυντελεστής ισχύος λαμπτήρα≥ 0,50 εάν P < 25 W ≥ 0,90 εάν P ≥ 25 W≥ 0,55 εάν P < 25 W ≥ 0,90 εάν P ≥ 25 WΧρωματική απόδοση (Ra)≥ 80≥ 80Πίνακας 5 Απαιτήσεις για τη λειτουργικότητα λαμπτήρων πλην των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και των λαμπτήρων LED Παράμετρος λειτουργικότηταςΣτάδιο 1Στάδιο 5≥ 1 000 h≥ 2 000 hΣυντελεστής συντήρησης της φωτεινής ροής≥ 85 % για το 75 % της διαβαθμι­ σμένης μέσης διάρκειας ζωής λαμ­ πτήρα≥ 85 % για το 75 % της διαβαθμισμένης μέσης διάρκειας ζωής λαμπτήραΠλήθος κύκλων λειτουργίας≥ το τετραπλάσιο της διαβαθμισμέ­ νης διάρκειας ζωής λαμπτήρα, σε ώρες≥ το τετραπλάσιο της διαβαθμισμένης διάρκειας ζωής λαμπτήρα, σε ώρεςΧρόνος εκκίνησης< 0,2 s< 0,2 sΧρόνος προθέρμανσης έως το 60 % της Φ≤ 1,0 s≤ 1,0 sΔιαβαθμισμένη διάρκεια ζωήςΠοσοστό πρόωρης αστοχίας≤ 5,0 % μετά 100 h≤ 5,0 % μετά 200 hΑκτινοβολία UVA+UVB≤ 2,0 mW/klm≤ 2,0 mW/klmΑκτινοβολία UVC≤ 0,01 mW/klm≤ 0,01 mW/klmΣυντελεστής ισχύος λαμπτήρα≥ 0,95≥ 0,95 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 76/123.24.3.2009ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες παρέχονται από το στάδιο 2, εφόσον δεν ορίζεται άλλως.3.1. Πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες πριν από την πώληση, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα στη συσκευασία και σε ιστότοπους ελεύθερης πρόσβασης. Για τις πληροφορίες δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση που παρατίθεται κατωτέρω. Αντί υπό μορφή κειμένου, οι πληροφορίες επιτρέπεται να αναγράφονται χρησιμοποιώντας γραφικές παραστάσεις, σχήματα ή σύμβολα. Οι εν λόγω απαιτήσεις πληροφόρησης δεν ισχύουν για λαμπτήρες νήματος που δεν τηρούν τις απαιτήσεις απόδοσης του σταδίου 4. α) Όταν η ονομαστική ισχύς λαμπτήρα αναγράφεται εκτός του ενεργειακού σήματος κατά την οδηγία 98/11/ΕΚ, η ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτήρα αναγράφεται επίσης εκτός του ενεργειακού σήματος, με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον διπλάσιου της γραμματοσειράς αναγραφής της ονομαστικής ισχύος του λαμπτήρα. β) Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα, σε ώρες (όχι μεγαλύτερη από τη διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής). γ) Πλήθος κύκλων λειτουργίας πριν από αστοχία του λαμπτήρα. δ) Θερμοκρασία χρώματος (εκφραζόμενη σε βαθμούς Kelvin). ε) Χρόνος προθέρμανσης έως το 60 % της πλήρους φωτεινής ροής (επιτρέπεται να δηλώνεται ως «στιγμιαίο πλήρες φως» εφόσον ο χρόνος είναι μικρότερος του ενός δευτερολέπτου). στ) Προειδοποίηση ότι αυξομείωση της ροής φωτισμού δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνον με ειδικά συστήματα ρύθμισης της έντασης φωτός (dimmers). ζ) Εφόσον πρόκειται για λαμπτήρες σχεδιασμένους να λειτουργούν βέλτιστα σε μη κανονικές συνθήκες (λόγου χάρη, θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta ≠ 25 °C), πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αυτές. η) Διαστάσεις λαμπτήρα σε χιλιοστόμετρα (μήκος και διάμετρος). θ) Εάν στη συσκευασία αναφέρεται ισοδυναμία με λαμπτήρα πυρακτώσεως, ως ισχύς του ισοδύναμου λαμπτήρα πυρα­ κτώσεως (στρογγυλευμένη σε 1 W) δηλώνεται η προβλεπόμενη στον πίνακα 6 που αντιστοιχεί στη φωτεινή ροή του λαμπτήρα που περιέχει η συσκευασία. Οι ενδιάμεσες τιμές της φωτεινής ροής και της δηλούμενης ισχύος του λαμπτήρα πυρακτώσεως (στρογγυλευμένες σε 1 W) υπολογίζονται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ δυο γειτονικών τιμών. Πίνακας 6 Διαβαθμισμένη φωτεινή ροή του λαμπτήρα Φ [lm] Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμούΛαμπτήρες αλογονιδίωνΔηλούμενη ισοδύναμη ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεωΛαμπτήρες LED και λοιποί[W]125119136152292172492543241047040741702806609709201 055751 3981 3261 5211002 2532 1372 4521503 1723 0093 452200 EL24.3.2009ι)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΟ όρος «λαμπτήρας ενεργειακής εξοικονόμησης» ή κάθε παρεμφερής διαφημιστική ένδειξη σχετικά με την απόδοση λαμπτήρα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον ο λαμπτήρας πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης που ισχύουν για τους αδιαφανείς λαμπτήρες κατά το στάδιο 1, σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2 και 3.Εάν ο λαμπτήρας περιέχει υδράργυρο k) Περιεκτικότητα του λαμπτήρα σε υδράργυρο εκφραζόμενη σε Χ,Χ mg• ιβ) Ένδειξη του κατάλληλου ιστότοπου όπου, σε περίπτωση τυχαίας θραύσης του λαμπτήρα, παρέχονται οδηγίες για την απομάκρυνση των θραυσμάτων. 3.2. Πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σε ιστότοπους τόπους ελεύθερης πρόσβασης Οι ακόλουθες πληροφορίες δηλώνονται τουλάχιστον ως αριθμητικές τιμές. α) Οι πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 3.1· β) Η διαβαθμισμένη ηλεκτρική ισχύς (με ακρίβεια 0,1 W)· γ) Η διαβαθμισμένη φωτεινή ροή· δ) Η διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής λαμπτήρα· ε) Ο συντελεστής ισχύος λαμπτήρα· στ) Ο συντελεστής συντήρησης της φωτεινής ροής στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής του λαμπτήρα· ζ) Ο χρόνος εκκίνησης (σε X,X δευτερόλεπτα)· η) Η χρωματική απόδοση· Εάν ο λαμπτήρας περιέχει υδράργυρο θ) Οδηγίες για την απομάκρυνση των θραυσμάτων σε περίπτωση τυχαίας θραύσης του λαμπτήρα· ι)Συστάσεις για τον τρόπο διάθεσης του λαμπτήρα στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής του.L 76/13 L 76/14Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL24.3.2009ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς Οι αρχές των κρατών μελών διενεργούν δοκιμή σε παρτίδα δειγμάτων αποτελούμενη από τουλάχιστον είκοσι λαμπτήρες του ιδίου μοντέλου και του ιδίου κατασκευαστή, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία. Η παρτίδα θεωρείται ότι πληροί τις εφαρμοστέες σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού εφόσον οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων της παρτίδας δεν αποκλίνουν πέραν του 10 % από τις οριακές τιμές, τις τιμές κατωφλίου ή τις δηλωθείσες τιμές. Ειδάλλως, θεωρείται ότι το μοντέλο δεν πληροί τις διατάξεις. Για τους σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν ακριβείς και αξιόπιστες σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων που παρέχουν αναπαραγώγιμα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων: — εφόσον υπάρχουν, εναρμονισμένων προτύπων, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, — ειδάλλως, των μεθόδων που καθορίζονται στα ακόλουθα έγγραφα:Μετρούμενη παράμετροςΟργανισμός (1)ΣτοιχείαΤίτλοςΠεριεκτικότητα των λαμπτήρων σε υδράργυροΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΑπόφαση 2002/747/ΕΚ (παράρτημα)Απόφαση 2002/747/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες και την τρο­ ποποίηση της απόφασης 1999/568/ΕΚΦωτεινή απόδοσηCenelecEN 50285:1999Ενεργειακή απόδοση ηλεκτρικών λαμπτήρων για οικιακή χρήση - Μέθοδοι μετρήσεωνΚάλυκες λαμπτήρωνCenelecEN 60061:1993Κάλυκες και λυχνιολαβές καθώς και ελεγκτήρας για την εναλλαξιμότητα και την ασφάλεια – Μέρος 1: Κάλυκες λαμπτήρωνΌλες οι τροποποιή­ σεις έως A40:2008 Διάρκεια ζωής λαμ­ πτήραCenelecEN 60064:1995 Τροποποιήσεις A2:2003 A3:2006 A4:2007 A11:2007CenelecEN 60357:2003 Τροποποίηση A1:2008CenelecEN 60969:1993 Τροποποιήσεις A1:1993 A2:2000Χρόνος εκκίνησης/ χρόνος προθέρμανσηςCenelecEN 60969:1993 Τροποποιήσεις A1:1993 A2:2000Λαμπτήρες νήματος βολφραμίου για οικιακό και παρεμφερή γενικό φωτισμό - Απαιτήσεις επιδόσεωνΛαμπτήρες αλογόνου βολφραμίου (όχι για οχήματα) - Προδιαγραφές επιδόσεωνΛαμπτήρες με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο για γενικό φωτισμό - Απαιτήσεις επιδόσεωνΛαμπτήρες με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο για γενικό φωτισμό - Απαιτήσεις επιδόσεων 24.3.2009Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΜετρούμενη παράμετροςΟργανισμός (1)ΣτοιχείαL 76/15ΤίτλοςΣυντελεστής ισχύοςCenelecEN 61000-32:2006Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-2: Όρια – Όρια εκπομπών ρευμάτων αρμονικών (ρεύμα στην είσοδο εξοπλισμού <= 16 A ανά φάση)Ειδική ενεργός ισχύς υπεριώδους ακτινοβο­ λίαςCenelecEN 62471:2008Φωτοβιολογική ασφάλεια λαμπτήρων κα
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.