Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση στην ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θεμάτων ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΕ, με θέμα "Διαχείριση Ποιότητας", που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας του ΤΕΕ Επιμελητής της Συντονιστικής Επιτροπής των δράσεων του έτους 2010 του ΤΕΕ «Εποπτεία της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών» Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒΜέλος (ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ) της Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στην ελληνική νομοθεσία Μέλος (ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ) της Τ.Ε. ΕΛΟΤ 33, Δομικά Υλικά και Στοιχεία 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘80 Η Επιτροπή στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εγκαινίασε τη νέα Η Επιτροπή στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εγκαινίασε τη νέα πολιτική υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς βασισμένη σε τρεις πολιτικήάξονες: κύριους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς βασισμένη σε τρεις κύριους άξονες:• την αποδοχή, σε κάθε κράτος μέλος, των προϊόντων τα οποία • την αποδοχή, σε κάθε κράτος μέλος, των προϊόντων τα οποία παράγονται νόμιμα στην υπόλοιπη Κοινότητα («αμοιβαία παράγονται νόμιμα στην υπόλοιπη Κοινότητα («αμοιβαία αναγνώριση») αναγνώριση») • •την εναρμόνιση, η οποία περιορίζεται στους σημαντικούς οικονομικούς εναρμόνιση, η οποία περιορίζεται στους σημαντικούς κλάδους, οι οποίοι αφορούν ιδίως την υγεία, την ασφάλεια και το οικονομικούς κλάδους, οι οποίοι αφορούν ιδίως την υγεία, την ασφάλεια και περιβάλλον το περιβάλλον• •την προσέγγιση άσκησης ελέγχων των εθνικών κανονιστικών την προσέγγιση άσκησης ελέγχων των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, με βασικό κριτήριο την προληπτική αντιμετώπιση ρυθμίσεων, με βασικό κριτήριο την προληπτική αντιμετώπιση ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘80 Μία από τις θεμελιώδεις αρχές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η νομοθετική εναρμόνιση θα αναφέρεται κυρίως σε ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας (ή άλλες απαιτήσεις συλλογικού συμφέροντος) στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά και τα οποία, ως εκ τούτου, θα απολαμβάνουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην (τότε έτσι ονομαζόμενη) Κοινότητα ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘80 Βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα •οι προδιαγραφές θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια εγγύηση ποιότητας του συμμορφούμενου προϊόντος•οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να επαγρυπνούν ως προς την προστασία της ασφάλειας (ή άλλων στοχευόμενων απαιτήσεων) της επικράτειάς τους. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών-μελώνΈτσι, από το 1984, η οδηγία 83/189/EOK, η οποία, ύστερα από μια κωδικοποίηση, έγινε η οδηγία 98/34/ΕΚ και τροποποιήθηκε με την 98/48/ΕΚ, έθεσε σε εφαρμογή μια διαδικασία πρόληψης της οποίας το πεδίο εφαρμογής επεκτάθηκε σταδιακά. ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ • εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 1985 (φύλλο της εφημ. της ΕΕ C136/4-6-1985) • στη παράγραφο 71 προβλέπεται ότι, στα πλαίσια της γενικής πολιτικής, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένους τομείς στους οποίους περιλαμβάνεται και ο τομέας των δομικών κατασκευών. • Μία από τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 1 87/404/ΕΟΚ 2 88/378/ΕΟΚ 3 89/106/ΕΟΚ 4 89/686/ΕΟΚ 5 90/384/ΕΟΚ 6 90/385/ΕΟΚ 7 90/396/ΕΟΚ 8 92/42/ΕΟΚ 9 93/15/ΕΟΚ 10 93/42/ΕΟΚ 11 94/9/ΕΕ 12 94/25/ΕΕ 13 95/16/ΕΕ 14 96/48/ΕΕΑπλά δοχεία πίεσης Ασφάλεια παιχνιδιών Προϊόντα δομικών κατασκευών Μέσα Ατομικής Προστασίας Μη αυτόματοι ζυγοί Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά μηχανήματα Συσκευές καύσης αερίων καυσίμων Λέβητες ζεστού νερού Εκρηκτικά Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Εξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες ατμόσφαιρες Σκάφη αναψυχής Ανελκυστήρες Διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 15 96/98/ΕΕ 16 17 18 19 20 21 2297/23/ΕΕ 98/37/ΕΕ 98/79/ΕΕ 99/5/ΕΕ 99/36/ΕΕ 2000/9/ΕΕ 2000/14/ΕΕ23 2001/16/ΕΕΝαυτικός εξοπλισμός Εξοπλισμός υπό πίεση Μηχανές Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης In vitro Τερματικός Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση Εγκαταστάσεις μεταφοράς προσώπων, με συρματόσχοινο Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό για εξωτερική χρήση Διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος συμβατικών σιδηροδρόμων24 Κανονισμός (ΕΕ) Διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου No 552/2004 διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας 25 2004/108/ΕΕΗλεκτρομαγνητική συμβατότητα26 2004/22/ΕΕ 27 2006/95/ΕΕΟδηγία Οργάνων Μέτρησης Οδηγία Χαμηλής τάσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ •Οι οδηγίες νέας προσέγγισης είναι οδηγίες πλήρους εναρμόνισης, οι διατάξεις των οδηγιών αυτών προηγούνται όλων των αντιστοίχων εθνικών διατάξεων.•Οι οδηγίες νέας προσέγγισης απευθύνονται στα κράτη µέλη, τα οποία έχουν υποχρέωση να τις ενσωµατώσουν στο εθνικό τους δίκαιο.•Οι εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι οποίες ενσωµατώνουν την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο, πρέπει να περιέχουν αναφορά στην εν λόγω οδηγία ή πρέπει να συνοδεύονται από τέτοιου είδους αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.•Εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι οποίες εγκρίνονται και δηµοσιεύονται προκειµένου να ενσωµατώσουν στο εσωτερικό δίκαιο οδηγία, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή. ΟΔΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 98/48/ΕΚ Η Οδηγία 98/34/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1998 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ της 20ης Ιουλίου 1998 έχει σαν κύριο αντικείμενο την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. ΟΔΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 98/48/ΕΚ Μερικοί από τους στόχους της Οδηγίας • η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων· • για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις εθνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη θέσπιση τεχνικών προτύπων ή Κανονισμών • όλα τα κράτη μέλη πρέπει, επίσης, να πληροφορούνται τους τεχνικούς κανονισμούς που σχεδιάζονται από άλλο κράτος μέλος· • η εσωτερική αγορά στόχο έχει να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων • τα κράτη μέλη και οι οικείοι οργανισμοί τυποποιήσεως πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τα πρότυπα τα οποία σχεδιάζουν οι οργανισμοί τυποποιήσεως άλλων κρατών μελών· ΟΔΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 98/48/ΕΚ Ένας από τους βασικούς στόχους της Οδηγίας •το σύστημα ευρωπαϊκής τυποποίησης πρέπει να οργανωθεί από και για τα ενδιαφερόμενα μέρη, βασιζόμενο στη συνοχή, τη διαφάνεια, τη συναίνεση, την ανεξαρτησία από τα ιδιωτικά συμφέροντα, την αποτελεσματικότητα και τη λήψη αποφάσεων μέσω εθνικής αντιπροσώπευσης«Προϊόν»: κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, και κάθε γεωργικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών προϊόντων «υπηρεσία»: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 89/106 •οι βασικές απαιτήσεις σε τεχνικό επίπεδο παρέχουν τη βάση για τα εναρμονισμένα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές•συντάσσονται ερμηνευτικά έγγραφα για τα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την κατάρτιση ή τη χορήγηση της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης.•καθορίζεται κοινό σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων•εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η σήμανση CE από τους παραγωγούς•καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της Οδηγίας με την ενσωμάτωσή της στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια μη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο Τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα αναγνωρίζονται εύκολα από το σήμα CE και πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους και η ελεύθερη χρήση τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σε όλη την ΕΕ. (Εισαγωγή/Εκτιμήσεις και Άρθρο 4 της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ • Στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία δεν είναι δυνατό να καταρτιστούν ή να προβλεφθούν ευρωπαϊκά πρότυπα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή προϊόντων τα οποία αποκλίνουν αισθητά από ένα πρότυπο, η καταλληλότητα των προϊόντων αυτών για χρήση μπορεί να αποδειχθεί προσφεύγοντας σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται με βάση τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές. • Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η πιστότητα των προϊόντων με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις μη εναρμονισμένες τεχνικές εγκρίσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής από τους κατασκευαστές και διαδικασιών επίβλεψης, αξιολόγησης με δοκιμές και πιστοποίησης από ανεξάρτητα τρίτα μέρη τα οποία έχουν τα κατάλληλα προσόντα, ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή/παραγωγό. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ• Η Οδηγία 89/106 ολοκληρώθηκε στις 21.12.1988 κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 27.12.1988 και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 11.02.1989.• Σύμφωνα με το άρθρο 22 τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα εντός 30 μηνών από τη κοινοποίηση της Οδηγίας σε αυτά να συμμορφωθούν προς αυτή. • Η Ελληνική Νομοθεσία ενσωμάτωσε την Οδηγία με το ΠΔ 334/94 το οποίο δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 25.10.1994. ΟΔΗΓΙΑ 89/106Η οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, στο βαθμό που τα αφορούν οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τα δομικά έργα. Ως «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών» νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα εν γένει, τα οποία καλύπτουν τόσο τα κτήρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανικού. ΟΔΗΓΙΑ 89/106 Ως «τεχνικές προδιαγραφές», νοούνται τα πρότυπα και οι τεχνικές εγκρίσεις. Εναρμονισμένα πρότυπα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εγκρίνονται από την CEN ή/και την CENELEC μετά από εντολή της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα προς χρήση τα προϊόντα τα οποία, λόγω του τρόπου κατασκευής τους, επιτρέπουν στα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται, εφόσον αυτά έχουν ορθώς σχεδιαστεί και εκτελεστεί, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. Τα προϊόντα αυτά φέρουν το σήμα CE το οποίο υποδηλώνει: - ότι συμφωνούν με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα τα οποία προέρχονται από την ενσωμάτωση των εναρμονισμένων προτύπων σε εθνικό δίκαιο - ότι συμφωνούν με την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση - ότι συμφωνούν με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3, στο βαθμό που δεν υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές. ΟΔΗΓΙΑ 89/106 H Επιτροπή καταρτίζει, διαχειρίζεται και αναθεωρεί περιοδικά πίνακα προϊόντων τα οποία παίζουν ασήμαντο ρόλο όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, και για τα οποία μια δήλωση του κατασκευαστή περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες επιτρέπει τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα προϊόντα αυτά δεν υποχρεούνται να φέρουν σήμανση CE. Υπεύθυνος για την επίθεση του σήματος CE στο ίδιο το προϊόν, σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα, στη συσκευασία του ή στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα είναι ο παραγωγός/κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη χρήση. Η εν λόγω εκτίμηση βασίζεται στο ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται για τα έργα στα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προϊόν και δίνεται ••σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο ούτε αναγνωρισμένο εθνικό πρότυπο ούτε εντολή (mandate) για την κατάρτιση εναρμονισμένου προτύπου, και για τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον προς το παρόν, να καταρτιστεί πρότυπο σε προϊόντα τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τα εναρμονισμένα ή τα αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπαΗ ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται κατά κανόνα για πέντε έτη. Η περίοδος αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΕ Η Επιτροπή αναθέτει την επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, όσον αφορά ένα προϊόν ή μια ομάδα προϊόντων στον συλλογικό φορέα των οργανισμών έγκρισης, οι οποίοι καθορίζονται από τα κράτη-μέλη.Ο φορέας αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Τεχνικές Εγκρίσεις EOTA (European Organization for Technical Approvals). http://www.eota.be/pages/home/ Οι κατευθυντήριες γραμμές βρίσκονται στο http://www.eota.be/en-GB/content/endorsed-etag-s/9/20 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Eυρωπαϊκή Tεχνική ‘Eγκριση, προϊόντος ή ομάδας προϊόντων οφείλουν να περιέχουν κυρίως τα εξής: • •• • • •κατάλογο των σχετικών ερμηνευτικών εγγράφων τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, κατά την έννοια των βασικών απαιτήσεων τις διαδικασίες δοκιμής τη μέθοδο ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων της δοκιμής τις διαδικασίες ελέγχου και πιστότητας τη διάρκεια ισχύος της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισηςΗ ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση για ένα προϊόν βασίζεται σε • ελέγχους • δοκιμές • και αξιολόγηση Οταν δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές είναι δυνατόν να χορηγηθεί ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση με αναφορά στις σχετικές βασικές απαιτήσεις και τα ερμηνευτικά έγγραφα, όταν η αξιολόγηση του προϊόντος εγκρίνεται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι ενεργούν από κοινού με τον συλλογικό φορέα. 21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ •• •Αίτηση για ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση μπορεί να κατατίθεται από έναν παραγωγό ή από αντιπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Κοινότητα, μόνο σε ένα αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό οργανισμό. Τα έξοδα τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης βαρύνουν τον αιτούντα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες. Οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις δημοσιεύονται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι τις κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς.Οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές http://www.eota.be/pages/valideta/ Χωρίς κατευθυντήριες γραμμές http://www.eota.be/en-GB/content/eta-s-without-etag/12/ ΕΥΘΥΝΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση ότι το προϊόν συμφωνεί με τις απαιτήσεις μιας τεχνικής προδιαγραφής είναι ο κατασκευαστής/παραγωγός ή ο εγκατεστημένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός τουΤα προϊόντα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση συμμόρφωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατά την έννοια του άρθρου Η βεβαίωση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προϋποθέτει: • ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή πληροί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ή • ότι, πλέον του συστήματος ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, για ορισμένα προϊόντα τα οποία καθορίζονται στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, στην αξιολόγηση και τον έλεγχο της παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος συμμετέχει και ένας αναγνωρισμένος προς το σκοπό αυτό οργανισμός πιστοποίησης. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ CE Οι αναφερόμενες διαδικασίες οδηγούν: • Στη βεβαίωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος χωρίς συμμετοχή οργανισμού πιστοποίησης, στην παρουσίαση δήλωσης συμμόρφωσης ενός προϊόντος από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του ή • Στην βεβαίωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος με συμμετοχή οργανισμού πιστοποίησης, στη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγής, ή του ιδίου του προϊόντος, από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. Η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης παρέχουν στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του το δικαίωμα να τοποθετούν το αντίστοιχο σήμα CE στο ίδιο το προϊόν, σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ CE Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ορθή χρησιμοποίηση του σήματος CE Όταν διαπιστώνεται ότι το σήμα CE έχει τοποθετηθεί σε ένα προϊόν που δεν ανταποκρίνεται η έχει παύσει να ανταποκρίνεται στην οδηγία, το κράτος μέλος, στο οποίο βεβαιώθηκε η μη συμμόρφωση, μεριμνά ώστε - να απαγορευθεί, αν απαιτείται, η χρησιμοποίηση του σήματος CE - και τα αδιάθετα προϊόντα να αποσύρονται από την αγορά ή τα σήματα να διαγράφονται, μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι το εν λόγω προϊόν πληροί και πάλι τα κριτήρια συμμόρφωσης.Τα κράτη μέλη φροντίζουν να απαγορεύεται η τοποθέτηση σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους άλλων σημάτων που υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν ως σήματα CE ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ • •• • • • •αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από τον παραγωγό ή από αναγνωρισμένο οργανισμό τακτικός, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο από τον παραγωγό ή αναγνωρισμένο οργανισμό δειγματολοληπτική δοκιμή. Τα δείγματα λαμβάνονται από την ελεύθερη αγορά, το εργοτάξιο ή το εργοστάσιο από τον παραγωγό, ή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό εξέταση, από τον παραγωγό ή αναγνωρισμένο οργανισμό, δειγμάτων λαμβανομένων από παρτίδα η οποία παραδόθηκε ή πρόκειται σύντομα να παραδοθεί έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ• Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σημαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον παραγωγό. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και μέτρα τα οποία ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηματικά με τη μορφή γραπτών συμβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΣ Υ Σ Τ Η Μ Α 1+ 1 2+ 2 3 4ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εργοσταστασιακός έλεγχος παραγωγής (ΕΕΠ)ο ΧΑρχική δοκιμή προϊόντοςοοΧΧΧΧΧΧο χΧΧΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕΠοοΑρχική δοκιμή προϊόντοςΧΧ1η Επιθεώρηση εργοστασίου / ΕΕΠΧΧΧΔιαρκής αξιολόγηση του ΕΕΠΧΧΧΔοκιμή δειγμάτων από αγορά / εργοτάξιαΧΧΠρόσθετος έλεγχος δειγμάτωνΧΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ οο Χ Χ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Όσον αφορά τη λειτουργία, οι Οργανισμοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαιώσεων (αναγνωρισμένοι οργανισμοί) διακρίνονται σε • Οργανισμούς πιστοποίησης • Οργανισμούς επιθεώρησης • Εργαστήρια δοκιμώνΟ οργανισμός επιθεώρησης ή/και το εργαστήριο δοκιμών τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της βεβαίωσης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος λειτουργούν υπό την αιγίδα του οργανισμού πιστοποίησης. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ • Μελέτη του/των εναρμονισμένου/ων προτύπων και των προτύπων αναφοράς ή των κατευθυντηρίων οδηγιών για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης • Εκπόνηση του εγχειριδίου ελέγχου παραγωγής (FPC, Factory Production Control) το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελέγχου/δοκιμών για τις αρχικές δοκιμές τύπου και τον τακτικό έλεγχο • Εκτέλεση των αρχικών δοκιμών τύπου και μελέτη των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής προδιαγραφής • Έλεγχος των παραπάνω από κοινοποιημένο φορέα, ανάλογα του συστήματος συμμόρφωσης, σε περίπτωση κατά την οποία το σύστημα συμμόρφωσης δεν είναι το 4 • Έκδοση από τον φορέα του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης • Έκδοση από τον παραγωγό της Δήλωσης Συμμόρφωσης • Εκπόνηση του σήματος CE ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αδρανή, ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 (για σκυρόδεμα), 13242 (για βάσεις και υποβάσεις), 13043 (ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων) Σύστημα Συμμόρφωσης 2+ Υλικό επικάλυψης και επίχρισμα δαπέδων, ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 Σύστημα Συμμόρφωσης 4 (για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις πλην των εσωτερικών χρήσεων οι οποίες υπόκεινται σε κανονισμούς για επικίνδυνες ουσίες) Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα ETICS, ETAG 004 Σύστημα Συμμόρφωσης 1, 2+ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει, κυρίως, τα ακόλουθα στοιχεία • όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης • επωνυμία και διεύθυνση του παραγωγού ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του • περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.) • διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν • ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος • τον αριθμό του πιστοποιητικού • προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση • όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου το οποίο υπογράφει το πιστοποιητικό ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η δήλωση συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία • επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του • περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.) • διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν • ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος • όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση • όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου το οποίο υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του παραγωγού ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΚ Για τον Έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο Νο XXXX-CPD-XXX-XXX Σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21 ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών –CPD), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22 ης Ιουλίου 1993, δηλώνεται ότι τα δομικά προϊόνταΦυσικά Αδρανή όπως καταγράφονται στη σελίδα 2 του παρόντος πιστοποιητικού και τα οποία παράγονται από την εταιρείαXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX – Ελλάδα στο εργοστάσιοXXXXXXXXXXXXXXXXXX Θέση: XXXXXXXXXXXXXXXX Νομός XXXXXXX– Ελλάδα υποβλήθηκαν από τον παραγωγό σε αρχική δοκιμή τύπου προϊόντος και έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών σε δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί στο εργοστάσιο σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο δοκιμών και ο Κοινοποιημένος Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Αρ. XXXX) XXXXXXXXXX έχει πραγματοποιήσει αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο στις 06-12-2010 και πραγματοποιεί διαρκή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Αυτό το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι έχουν εφαρμοστεί όλες οι απαιτήσεις του Παραρτήματος ΖΑ των Εναρμονισμένων ΠροτύπωνΕΝ 12620:2002 + Α1:2008 ΕΝ 13242:2002 + Α1:2007 ΕΝ 13043:2002 + ΑC:2004 σχετικά με την επιβεβαίωση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Το παρόν πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ για όσο διάστημα δεν μεταβάλλονται σημαντικά οι συνθήκες που καθορίζονται στη σχετική εναρμονισμένη προδιαγραφή ή οι συνθήκες παραγωγής στο εργοστάσιο ή ο έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο Σελίδα 2 της Δήλωσης Συμμόρφωσης– ΕΚ για τον Έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο Νο XXXX-CPD-XXX-XXX Τα παρακάτω αδρανή υποβλήθηκαν σε έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο ο οποίος επιθεωρήθηκε από το Φορέα XXXXXXXXXX. Ονομασία προϊόντος Άμμος Ψηφίδα Χαλίκι 3A Οδοποιϊας Σκύρα Για την εταιρεία Ο νόμιμος εκπρόσωποςd/D (mm) EN 12620 0/5 5/14 14/31,5 0/22,4 22,4/56X X XEN 13043 X X XEN 13242X X ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΚ Σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21 ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών –CPD), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22ης Ιουλίου 1993, δηλώνεται ότι τα δομικά προϊόνταXXXXXXXXXXXXXX Τσιμεντοειδές υλικό επικάλυψης τύπου CT- C25 - F7 - Α1,5 για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις πλην των εσωτερικών χρήσεων οι οποίες υπόκεινται σε κανονισμούς για επικίνδυνες ουσίες τα οποία παράγονται από την εταιρείαXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Νομός XXXXXXXXXXX, Ελλάδα στο εργοστάσιοXXXXXXXXXXXXX Νομός XXXXXXXXXXX, Ελλάδα υποβλήθηκαν από τον παραγωγό σε αρχικές δοκιμές τύπου σε διαπιστευμένο εργαστήριο για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και σε έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο και πραγματοποιείται διαρκής επιτήρηση, και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο σύμφωνα και με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το οποίο έχει πιστοποιηθεί η εταιρεία (φορέας πιστοποίησης: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, αρ. πιστοπ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ). Αυτή η δήλωση βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις του εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 : 2002 και του Παραρτήματος ΖΑ του Προτύπου αυτού Για την εταιρεία Ο νόμιμος εκπρόσωποςXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE Το σήμα συμμόρφωσης CE αποτελείται από το σύμβολο CE συνοδευόμενο από • την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του παραγωγού και, ανάλογα με την περίπτωση, ενδείξεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του προϊόντος, όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές • τα δύο τελευταία ψηφία του έτους της σήμανσης • το διακριτικό σήμα του αρμόδιου οργανισμού ελέγχου και τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE εάν δεν το προϊόν δεν υπόκειται σε σύστημα συμμόρφωσης 4 • Ό,τι άλλο καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές Παραγωγός :XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXΔιεύθυνση : Producer:AddressXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX:12 ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 CT-C25-F7-A1,5 XXXXXXXXXXX Τσιμεντοειδές υλικό επικάλυψης Cementitious screed material Αντίδραση στη φωτιά Reaction to fire: :A1fl A1flΑπελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών : Release of corrosive substances:CT CTΥδατοαπορρόφηση Water permeability: :NPD NPDΔιαπερατότητα υδρατμών Water vapour permeability: :NPD NPDΑντοχή σε θλίψη Compressive strength: :C25 C25Αντοχή σε κάμψη Flexural strength: :F7 F7Αντίσταση σε τριβή Wear resistance: :Α1,5 A1,5Ηχομόνωση, ηχοαπορρόφηση Sound insulation, -absorption: :NPD NPDΘερμική, χημική αντίσταση Thermal-, chemical resistance: :NPD NPD ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝΤο παράρτημα ΖΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων • το/τα σύστημα/τα συμμόρφωσης • τα απαραίτητα στοιχεία της δήλωσης συμμόρφωσης • τις απαραίτητας πληροφορίες της ετικέττας CE Το παράρτημα ΖΑ είναι • είτε πληροφοριακό (informative) • είτε τυποποιητικό (normative) ΣΗΜΑΝΣΗ CE διασφαλίζει ότι τα προϊόντα αυτά διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να εκπληρούν βασικές απαιτήσεις στα έργα συγκεκριμένα - μηχανική αντοχή και ευστάθεια - πυρασφάλεια - υγιεινή, υγεία και περιβάλλον - ασφάλεια χρήσης - προστασία κατά του θορύβου - εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας ΕΤΣΙ - ο χρήστης/καταναλωτής ξέρει τι αποκτά - η επιχείρηση/παραγωγός ανταγωνίζεται «επί ίσοις όροις» - η επιχείρηση/παραγωγός προσπαθεί να βελτιώνει συνέχεια τη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών για να αποκτά ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα προς όφελος πάλι του χρήστη/καταναλωτή. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/94 Άρθρο 2 • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΥΜΕΔΙ) και Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (νυν ΥΠΑΑΝ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ΚΥΑ ετοιμάζονται και εισηγούνται από Ειδική Συντονιστική Επιτροπή η οποία συστάθηκε το 2005 και έκτοτε έχει επανασυσταθεί 3 φορές. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από εκπροσώπους του ΥΠΑΑΝ, του ΥΠΥΜΕΔΙ, του ΣΕΒ, του ΤΕΕ, του ΕΛΟΤ και ειδικούς εμπειρογνώμονες. Παρά τις τεράστιες καθυστερήσεις στις επανασυστάσεις της η Επιτροπή αυτή μετά από πολλές συνεδριάσεις ετοίμασε και πρότεινε μία ΚΥΑ τον Ιανουάριο του 2012 η οποία περιλαμβάνει τα μέχρι τότε εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες ΚΥΑ και τις κατευθυντήριες γραμμές/Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις εναρμονίζοντας έτσι ορθώς, έστω και με καθυστέρηση, την ελληνική νομοθεσία στην ευρωπαϊκή 45 ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΗΓΕΣΙΩΝ ; ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ; Η προταθείσα ΚΥΑ παρά το ότι πέρασαν ήδη 2 περ. μήνες δεν έχει ακόμα υπογραφεί (31/3/2012), έχει κολλήσει στη πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΝ . Κάποιοι, είτε από τη πολιτική ηγεσία ,είτε από αυτούς οι οποίοι τη συμβουλεύουν, επιθυμούν, όπως δείχνει, ηθελημένα ή αθέλητα, τη συνέχιση • της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της προς την ΕΕ • του αθέμιτου ανταγωνισμού έτσι ώστε να επιβιώσουν οι μη σύνομοι • της μη προσαρμογής των ελληνικών παραγωγικών μονάδων δομικών προϊόντων στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στον νέο κανονισμό 305/2011 ενισχύοντας έτσι τις εισαγωγές από άλλες χώρες και εξαφανίζοντας σταδιακά τον ελληνικό παραγωγικό ιστό • τη μειωμένης ασφάλειας των χρηστών-καταναλωτών Και βέβαια διακινδυνεύουν την απόρριψη της συγχρηματοδότησης έργων από Ευρωπαϊκά Ταμεία όπως π.χ. ΕΣΠΑ ή ακόμα και επιστροφή ποσών στα ευρ. ταμείαΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ...!!! 46 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΔ 334/94 Άρθρο 4 • Ο ΕΛΟΤ τηρεί και δημοσιεύει τους καταλόγους των τεχνικών προδιαγραφών. • Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΒΕΤ αναδημοσιεύουν περιοδικά τους πίνακες των προϊόντων που καταρτίζει η Επιτροπή τη ΕΕ και των οποίων η διάθεση στην αγορά απαιτεί μια απλή δήλωση του κατασκευαστή (παραγωγού) περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες. Τα προϊόντα αυτά δεν οφείλουν να φέρουν σήμανση CE. Άρθρο 5 • Ο ΕΛΟΤ μεταφέρει τα καταρτισθέντα από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης πρότυπα στο ελληνικό σύστημα τυποποίησης. Άρθρο 6 • Η αίτηση για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση κατατίθεται από τον κατασκευαστή (παραγωγό) ή τον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του στον ΕΛΟΤ ή σε άλλον αναγνωρισμένο για τον σκοπό αυτό Οργανισμό κράτους μέλους της ΕΕ. Άρθρο 11 • Οι υπηρεσίες του ΥΒΕΤ (νυν ΥΠΑΑΝ) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης CE στην αγορά, στο χώρο παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τα οποία φέρουν το σήμα αυτό. 47 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Από την Ελλαδα έχουν κοινοποιηθεί μόνο τέσσερις φορείς πιστοποίησης και επιθεώρησης και τρία εργαστήρια δοκιμών. Οι φορείς αυτοί καλύπτουν ένα μέρος μόνο των προϊόντων τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα και τεχνικές εγκρίσεις . Τα κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών καλύπτουν κόλλες πλακιδίων και πόρτες, παράθυρα και άλλα δομικά στοιχεία αλουμινίου. Στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country .main υπάρχουν όλοι οι κοινοποιημένοι φορείς όλων των κρατών-μελών αλλά και άλλων κρατών 48 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 89/106 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ••• • •Υπογραφή της ΚΥΑ για όλα τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και όλες τις κατευθυντήριες γραμμές /Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και δημοσίευση της ΚΥΑ σε ΦΕΚ Τα εναρμονισμένα πρότυπα βρίσκονται ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Construction/Snapshot.pdf Καθορισμός των εθνικών χαρακτηριστικών προϊόντων όπου απαιτείται (π.χ. αδρανή, τούβλα κ.λ.π.) για τη χρήση των δομικών προϊόντων στην χώρα μας. Θέσπιση και υλοποίηση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας της αγοράς, όσον αφορά στην κυκλοφορία των δομικών προϊόντων. Πλήρης εφαρμογή των Ευρωκωδίκων σαν βάση σχεδιασμού των κατασκευών Εναρμόνιση/επικαιροποίηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας, ώστε να λαμβάνει υπόψη του την αντίδραση των προϊόντων στην φωτιά, σύμφωνα με την πληθώρα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα πρότυπα προϊόντων, τα οποία έχουν εκδοθεί. Ο ελληνικός κανονισμός δεν λαμβάνει υπόψη του τη θεσπισθείσα ευρωπαϊκή κατάταξη, με αποτέλεσμα εισαγόμενα από την ΕΕ προϊόντα να μη μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. 49 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠΚατάλογος Δομικών Προϊόντων υποχρεωτικής σήμανσης στην CE Ελλάδαhttp://portal.tee.gr/portal/page/portal/COMMITTEES/me/ME_TPDP/ meletesoe/%D0%D1%CF%DA%CF%CD%D4%C1-%CA%D5%C1%D6%C5%CA_2012.01.29.pdfhttp://portal.tee.gr/portal/page/portal/COMMITTEES/me/ME_TPDP/ meletesoeΡοδόλφος Δρακούλης 50 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντωνΟ κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010 Στην εισαγωγή παράγρ. 38 καθορίζεται : Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η μόνη σήμανση συμμόρφωσης η οποία δείχνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης. Είναι πάντως δυνατόν να εφαρμοστούν και άλλες σημάνσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης, εφόσον βελτιώνουν την προστασία των καταναλωτών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντωνΆρθρο 19Μέτρα εποπτείας της αγοράς (απόσπασμα)1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω ελέγχου εγγράφων και, ενδεχομένως, μέσω φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας επαρκή δείγματα. Κατά τους ελέγχους αυτούς λαμβάνουν υπόψη τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, τις καταγγελίες και άλλες πληροφορίες. 4. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο 27 Έλεγχοι των προϊόντων τα οποία εισέρχονται στην κοινοτική αγορά (αποσπάσματα)3. Οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα αναστέλλουν την θέση ενός προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, αν διαπιστωθεί ένα από τα ακόλουθα κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1: •το προϊόν εμφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές υπόνοιες ότι αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση του, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή οποιοδήποτε άλλο θέμα δημόσιου συμφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1•το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση η οποία απαιτείται από τη νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ ή δεν φέρει επισήμανση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία•το προϊόν φέρει πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο 30 Γενικές αρχές της σήμανσης CE (αποσπάσματα) 1. Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 2. Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο σε προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η επίθεσή της από ειδική νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ και σε κανένα άλλο προϊόν. 3. Ο θέτων την σήμανση CE αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται στη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ η οποία προβλέπει την επίθεσή της. 4. Η σήμανση CE αποτελεί τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. 6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 41, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης της σήμανσης. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης κυρώσεις για παραβάσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της παράβασης και να συνιστούν αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο κατά της ανάρμοστη χρήσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντωνΆρθρο 44 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δημοσιεύθηκε στις 13/8/2008) Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Στρασβούργο, 9 Ιουλίου 2008. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - είναι κυρίως «ενδιάμεσα προϊόντα» αφού δεν απευθύνονται στη μαζική κατανάλωση - η χρήση και εφαρμογή τους στις δομικές κατασκευές πραγματοποιείται με ευθύνη διαφορετικών επαγγελματιών όπως μελετητών, παραγωγών, εργολάβων, προμηθευτών εισαγωγέων - η απόδοσή τους είναι σημαντική ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΘΕΩΡ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.