Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021

Παρουσίαση του κ. Χ. Ι. Κωστίκα, δρ. Πολ. Μηχ., Συντονιστή Συντακτικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠΕ,  στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΤΕΕ /Ο.Α.Σ.Π/ΣΠΜΕ (ΗΜΕΡΙΔΑ 31 Μαίου 2012)Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΝΕΠΕ) Κεφάλαιο 10 Κεφάλαιο 11 Χ.Ι.Κωστίκας – Συντονιστής Συντακτικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠΕ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ2  Περιεχόμενα Μελέτης στη Φάση Αποτίμησης      Εκθεση συλλογής Στοιχείων και Πληροφοριών Εκθεση Αποτύπωσης-Τεκμηρίωσης Γενικά Σχέδια Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Εκθεση Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας Εκθεση Λήψης Αποφάσεων-Προτάσεις Επεμβάσεων Τεύχη Υπολογισμών, Αναλύσεων και Ελέγχων Περιεχόμενα Μελέτης στη Φάση Ανασχεδιασμού      Έκθεση Εφαρμογής Επεμβάσεων Γενικά Σχέδια Περιγραφής των Επεμβάσεων Σχέδια Λεπτομερειών Τεύχη Υπολογισμών, Αναλύσεων και Ελέγχων Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών και Απαιτήσεις Ποιοτικού Ελέγχου Έκθεση Μέτρων Συντήρησης 3  Περιεχόμενα στη Φάση Αποτίμησης  Εκθεση συλλογής Στοιχείων και Πληροφοριών Στην Εκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα διατιθέμενα στοιχεία,οι γενικές πληροφορίες και το ιστορικό ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις δομημάτων : Ως προς τα διαθέσιμα στοιχεία μελετώνΩς προς την οικοδομική άδειαΩς προς τις βλάβεςΩς προς τυχόν προηγούμενες επεμβάσεις 4  Εκθεση Αποτύπωσης-Τεκμηρίωσης Στην Εκθεση Αποτύπωσης-Τεκμηρίωσης πρέπει να αναφέρονται όλες οι ενέργειες και τα παραχθέντα στοιχεία για την αποτύπωση και τεκμηρίωση του φέροντα οργανισμού του δομήματος. (Μετρήσεις,Φωτογραφίες,Λήψη δοκιμίων,Εργαστηριακές δοκιμές με τα αποτελέσματά τους κ.λπ.)5  Γενικά Σχέδια Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης  Συντάσσονται σχέδια του φέροντα οργανισμού που πρέπει να ανταποκρίνονται κατα το δυνατόν στη μορφή που εφαρμόσθηκε κατα την κατασκευή . Στα σχέδια αυτά παρουσιάζονται κατα το δυνατόν αναλυτικά οι τυχόν βλάβες. 6  Εκθεση Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας  Με βάση τα στοιχεία της αποτύπωσης, τα αποτελέσματα από τυχόν επί τόπου μετρήσεις και εργαστηριακές δοκιμέςκαθώς και τους υπολογιστικούς ελέγχους όπου απαιτούνται, συντάσσεται έκθεση με αναλυτική αναφορά στις παραδοχές αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας, στην συμπεριφορά της κατασκευής και στα συμπεράσματα της αποτίμησης. Στην Έκθεση Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας πρέπει ναγίνεται αναφορά και να συνεκτιμάται η Σταθμη Αξιοπιστίας των Δεδομένων καθώς και στο Εδαφος θεμελίωσης. 7  Εκθεση Λήψης Αποφάσεων-Προτάσεις Επεμβάσεων • Με βάση τα συμπεράσματα της αποτίμησης λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις και συντάσσεται έκθεση με τις προτάσεις επεμβάσεων. • Στις προτάσεις επεμβάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψητο εφικτό των επεμβάσεων και η οικονομικότητα τους σε σχέση με το σύνολο του κόστους της ανακατασκευής τουδομήματος 8  Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων  Όλα τα σχέδια και οι εκθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από τεύχη υπολογισμών,αναλύσεων και ελέγχων. Στα τεύχη αυτά πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς οι κανονισμοί που έχουν εφαρμοσθεί, τα φορτία, ταχαρακτηριστικά των υλικών, τα προσομοιώματα των αναλύσεων καθώς και περιγραφή του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί. 9 Περιεχόμενα στη Φάση Ανασχεδιασμού  Έκθεση εφαρμογής επεμβάσεων Τα περιεχόμενα της έκθεσης πρέπει να περιλαμβάνουν :  Κατάλογο με αριθμούς και περιγραφή σχεδίων και τευχών που συνοδεύουν τη μελέτη.  Περιγραφή υφισταμένου φέροντος οργανισμού.  Περιγραφή βλαβών φέροντα οργανισμού.  Παραδοχές μελέτης και υλικών επεμβάσεων. Κανονισμοί που εφαρμόζονται  Συνοπτική περιγραφή επεμβάσεων.  Περιγραφή μέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του έργου.  Περιγραφή προεργασιών που πρέπει να γίνουν.  Αναλυτική περιγραφή των στοιχείων των επεμβάσεων και η σύνδεση αυτών με τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό.  Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των 10 επεμβάσεων. Γενικά σχέδια περιγραφής των επεμβάσεων  Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις οφείλουν περιγράφονται σε σχέδια που να είναι συμβατά με τις τεχνικές εκθέσεις.Σχέδια Λεπτομερειών • Ολες οι προτεινόμενες επεμβάσεις οφείλουν να καλύπτονται από σχέδια που θα περιγράφουν με λεπτομέρειες σε κατάλληλη κλίμακα όλα τα στοιχεία των προβλεπομένων κατασκευών. • Σε όλα τα σχέδια λεπτομερειών πρέπει να υπάρχει αναφορά αντιστοιχίας με τα γενικά σχέδια. • Αν προβλέπονται πρόσθετα δομικά στοιχεία πρέπει απαραιτήτως να φαίνεται σε σχέδια λεπτομερειών η σύνδεση των νέων δομικών στοιχείων με τον υφιστάμενο φέροντα 11 οργανισμό  Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων  Όλα τα σχέδια και οι εκθέσεις πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από τεύχη υπολογισμών.  Στα τεύχη αυτά πρέπει να αναφέρονται οι κανονισμοί που έχουν εφαρμοσθεί, τα φορτία, τα χαρακτηριστικά των υλικών, τα προσομοιώματα των αναλύσεων καθώς και περιγραφή του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί .12  Προδιαγραφές υλικών και εργασιών και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου • Σε ιδιαίτερη ενότητα του τεύχους της Εκθεσης εφαρμογής των επεμβάσεων ή σε ξεχωριστό τεύχος ,θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα πρότυπα των υλικών που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν καθώς και τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών.• Στο ίδιο αυτό τεύχος πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της κατασκευής είτε επί τόπου του έργου είτε σε αναγνωρισμένο εργαστήριο.13  Έκθεση μέτρων συντήρησης • Σε ιδιαίτερη ενότητα του τεύχους της Εκθεσης εφαρμογής των επεμβάσεων ή σε ξεχωριστό τεύχος θα πρέπει να αναφέρονται προβλέψεις για απαιτούμενα μέτρα συντήρησης μετά το πέρας των εργασιών των επεμβάσεων και για όλη τη διάρκεια της προβλεπόμενης ζωής του έργου. • Η έκθεση αυτή πρέπει να παραδίδεται στον Κύριο του έργου κατά την παραλαβή του έργου.14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ15  Διατάξεις για την Κατασκευή  Τεχνική Γνώση και Εμπειρία προσωπικού  Απαιτούμενα προσόντα Αναδόχου Κατασκευαστή  Απαιτούμενα προσόντα Τεχνιτών Υποχρεώσεις και Ευθύνες Κατασκευαστή      Παρουσία κατα την εκτέλεση των εργασιών Προτάσεις και Εφαρμογή Μέτρων Ασφαλείας Εφαρμογή και Τήρηση Προδιαγραφών Υλικών Τήρηση Ημερολογίου/ων Σύνταξη Σχεδίων Επεμβάσεων όπως κατασκευάστηκαν Εφαρμογή και Τήρηση της Μελέτης16  Διατάξεις για τη Διασφάλιση Ποιότητας  Πρόγραμμα Διαδικασιών και Ελέγχων ώστε να Διασφαλίζονται :     Η Τεχνική Γνώση και Εμπειρία του Προσωπικού Τα Μέτρα Ασφαλείας Η Ποιότητα των Υλικών (Δοκιμές Παραλαβής) Η Προστασία της Υγείας του Προσωπικού Η Τήρηση των Προδιαγραφών Ποιοτικού Ελέγχου που προβλέπει η Μελέτη17  Επίβλεψη  Σκοπός : Ο Ελεγχος της πιστής εκπλήρωσης τωνυποχρεώσεων τουΚατασκευαστού. Τεχνική Γνώση και Εμπειρία του προσωπικού της Επίβλεψης  Βασικά Καθήκοντα της Επίβλεψης :  Εξέταση του Εργοταξίου , της πληρότητας και της Εφαρμογής των Μέτρων Ασφαλείας.  Εξέταση , πλήρης Γνώση και Ελεγχος Εφαρμογής των εργασιών που προβλέπει η Μελετη ( Εκθέσεις-Σχέδια )  Εξέταση , πλήρης Γνώση και Ελεγχος Εφαρμογής των προδιαγραφών των Υλικών που προβλέπει η Μελετη .  Ελεγχος καταλληλότητας και Εμπειρίας του εργατοτεχνικού προσωπικού.  Ελεγχος των Φάσεων και του Χροδιαγράμματος της κατασκευής 18  Ποιοτικός Ελεγχος Περιεχόμενο Ποιοτικού Ελέγχου : Eλεγχος Παραγωγής Ενέργειες και Αποφάσεις κατα τη διάρκεια της Παραγωγής (Κατασκευής) για τον έλεγχο των εργασιών και την εξασφάλιση της ικανοποίησης των προδιαγραφών . Eλεγχος Συμμόρφωσης Ενέργειες και Αποφάσεις σύμφωνα με προσυμφωνημένους κανόνες για έλεγχο της συμμόρφωσης του προιόντος της παραγωγής (Επεμβάσεις) σύμφωνα με τις προδιαγραφές . 19  Διατάξεις για τη Συντήρηση  Γενικές διατάξεις  Οι κατασκευές των επεμβάσεων πρέπει να συντηρούνται με ευθύνη του Κυρίου του έργου καθόλη τη διάρκεια ζωής τους  Πρέπει να τηρούνται οι ειδικές προτάσεις της μελέτης σχετικά με πιθανά πρόσθετα μέτρα συντήρησης των περιοχών  των επεμβάσεων . Ειδικώτερες διατάξεις για:  Περιοδικές Επιθεωρήσεις των περιοχών των επεμβάσεων  Κριτήρια ανάγκης επεμβάσεων  Μελέτη επεμβάσεων 20
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.