Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Παρουσίαση του κ. Α.Ι.Κάππου, καθ. Τμήματος Πολ. Μηχ. ΑΠΘ, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

01/06/2012ΗΜΕΡΙ∆Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα, 31-5-2012 31-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών ΕλλάδαςΚεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και μετά την επέμβασηΚαθηγητής Α.Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘΠεριεχόμενα ΚΑΝΕΠΕ Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής – Υποχρεώσεις & ευθύνες (10) 2. Βασικές αρχές, κριτήρια και διαδικασίες (20) 3. 3 ∆ιερεύνηση, ∆ιερεύνηση τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υφισταμένου δομήματος (23) 4. Βασικά δεδομένα αποτίμησης και ανασχεδιασμού (40) 5. Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση (42) 6. Βασικά προσομοιώματα συμπεριφοράς (31) 7. Προσδιορισμός συμπεριφοράς δομικών στοιχείων (56) 8. 8 ∆ιαστασιολόγηση επεμβάσεων (69) ∆ λό βά 9. Έλεγχοι ικανοποίησης κριτηρίων επιτελεστικότητας (17) 10. Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης (6) 11. Κατασκευή-διασφάλιση ποιότητας-συντήρηση (12) 1.(με περιεχόμενα κλπ. περίπου 350 σελίδες!)1 01/06/2012ΕΛΟΤ EN 1998-3:2005 1998Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 3: Αποτίμηση της 3: φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσειςFEMA356: FEMA356: PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGSΚεφ. 7 ΚΑΝΕΠΕΚεφ. 9 ΚΑΝΕΠΕ κανονισμός: ASCE 41-06 ‘Seismic Rehabilitation of Existing Buildings’2 01/06/2012Κεφ. 5 Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση Σε σχέση με τις μεθόδους ανάλυσης (όπως και για σειρά άλλων θεμάτων) «οι απαιτήσεις και προβλέψεις των κανονισμών για νέεςκατασκευές δεν είναι πάντα εφικτό να ενσωματώνονται στους έ ί ά ό ώ κανονισμούς που αφορούν υφιστάμενες κατασκευές. Γι’ αυτό, προκειμένου περί υφισταμένων κατασκευών, είναι θεμιτό και σκόπιμο να εισάγονται και πρόσθετες έννοιες, απαιτήσεις και προβλέψεις, πάντοτε βεβαίως στο πλαίσιο των ίδιων βασικών αρχών» Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης (§5.1): – Ελαστική (ισοδύναμη) στατική με καθολικό δείκτη συμπεριφοράς (q) ή τοπικό δείκτη πλαστιμότητας (m) – Ελαστική δυναμική (με δείκτη q ή m) – Ανελαστική (ελαστοπλαστική) στατική – Ανελαστική δυναμική (ανάλυση χρονοϊστορίας)Επιτρέπεται η διάκριση «πρωτευόντων (κυρίων) – δευτερευόντων» στοιχείων (βλ. και Ευρωκώδικα 8) – πρωτεύοντα: κρίσιμα για την αντίσταση έναντι σεισμού – δευτερεύοντα: συνεισφορά στα κατακόρυφα, βαθμόςσυνεισφοράς στα σεισμικά ασήμαντος ή αναξιόπιστος διαφορετικά κριτήρια επιτελεστικότητας Έλεγχος κριτηρίων επιτελεστικότητας σε όρους δυνάμεων (εντατικών μεγεθών) ή παραμορφώσεων παραμορφώσεων, ανάλογα και με τον τρόπο αστοχίας – κάμψη: δυνάμεις ( ελαστική ανάλυση),παραμορφώσεις ( ανελαστική ανάλυση) – διάτμηση: πάντα δυνάμεις (λόγω οιονεί ψαθυρότητας)3 01/06/2012Σεισμικές δράσεις για την ανάλυση (§5.2) – φάσματα ψευδοεπιταχύνσεων (Kεφ. 4 + EK8), ή – επιταχυνσιογραφήματα (κατάλληλη επιλογή, αναγωγήστην ένταση της σεισμικής δράσης αποτίμησης ή ανασχεδιασμού, βλ. και ΕΚ8, §3.2.3) Προσεγγιστική ανάλυση (§5.3) – για τους σκοπούς (μόνο) της αποτίμησης, και αν πρόκειταινα ακολουθήσει επέμβαση (ενίσχυση) – μη-λεπτομερής ανάλυση τμημάτων του κτιρίου – π.χ. έλεγχος τέμνουσας κατακόρυφων στοιχείων ισογείου(V<0.35VRdc), κατανομή τέμνουσας βάσης ανάλογα προς τη ροπή αδρανείας κάθε στοιχείου ή/και το εμβαδό του – έχει έννοια όταν το αποτέλεσμα είναι σαφέςΓενικές απαιτήσεις προσομοίωσης & ελέγχων (§5.4) 5.4 Συνεκτίμηση στρέψης  επιτρέπεται εφαρμογή απλοποιημένης διαδικασίας βάσει η = δmax/δavg (ευμενέστερη από το δ=1+0.6x/Le του Ευρωκώδικα 8-1 [§4.3.3.2.4] )Ελαστική ανάλυση: Προσομοίωση μόνο πρωτευόντων στοιχείων (αλλά πρέπει Κδευτ<25%Κπρωτ)  πρακτικά με 2 διαδοχικές αναλύσεις, μία με στερεά και μίαμε αρθρωτή σύνδεση των δευτερευόντων στοιχείων με τον υπόλοιπο φορέα, και έλεγχο ισχύος του κριτηρίου του 25% στις προκύπτουσες μετακινήσεις ορόφων Ανελαστική ανάλυση: Προσομοίωση πρωτευόντων + δευτερευόντων + μείωση δυσκαμψίας και αντίστασης, ή προσομοίωση μόνο πρωτευόντωνΠροσομοίωση τοιχοπληρώσεων  §5.94 01/06/2012Μορφολογία (ακανονικότητα)  μέθοδοι ανάλυσης∆ιαφράγματα: ευπαραμόρφωτα – δυσπαραμόρφωτα  κριτήρια παραμόρφωσης (ενσωμάτωση στο μοντέλο τουφορέα ή αυτοτελές μοντέλο διαφράγματος)  κριτήρια γεωμετρίας πλάκας Ο/Σ Αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης (ΑΕΘ) – Υποχρεωτική αν: αύξηση Τ  αύξηση Sa – Απλοποιημένη διαδικασία ~     ~ 0(T / T )3[Veletsos-Meek, 1974]~ T  T0 k 1  o   kx2  k x hef 1   k    – Λεπτομερής προσομοίωση (σύνθετης δυναμικήςδυσκαμψίας-impedance), περιορισμοί αν ληφθεί ζ =ζ (ζθζανωδ)Αύξηση περιόδου και (ισοδύναμης ιξώδους) απόσβεσης λόγω αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης εδάφους Επιρροή στο δράση σχεδιασμούΚΑΝΕΠΕ: Μείωση σεισμικών απαιτήσεων λόγω ΑΕΘ  25% !5 01/06/2012Επιρροές 2ας τάξεως – στατικές: κριτήριο θ (§4.4.2.2 ΕΚ 8-1) και για ανελαστική – δυναμικές: επαύξηση βάσει C3 (βλ. §5.7)Χωρική επαλληλία δράσεων – ενγένει κατά ΕΚ8 (και Κεφ. 4) – για ανελαστική στατική ανάλυση  κανόνας 100:30 σε κτίρια χωρίς έντονη ασυμμετρία: κάθε διεύθυνση χωριστά, αλλά 30% αύξηση στοχευόμενης μετακίνησηςΈλεγχος ανατροπής – εν γένει για τα στοιχεία της θεμελίωσης – ελαστική ανάλυση  μέθοδος (καθολικού) q – αν δεν ικανοποιείται ο έλεγχος, απαιτείται αξιόπιστησύνδεση/αγκύρωση (στο έδαφος) – ανελαστική ανάλυση: άμεση προσομοίωση ανύψωσης/λικνισμού (μη-γραμμικοί DOF)Ελαστική στατική ανάλυση (§5.5) Προϋποθέσεις εφαρμογής:–ιδιοπερίοδοι Τ<4 Tc (1.6 3.2s για έδαφος ΑD, βλ.ΕΚ8 1 §3.2.2), ΕΚ8-1 §3 2 2) ή 2s – nk  V iSi(λεπτομερή κριτήρια κανονικότητας βάσει ομαλής ροής δυνάμεων και κατανομής μέσου λ)1nV 1δείκτες ανεπάρκειας στοιχείων λ=Sel /Rm< 2.5, ή λ>2.5 αλλά μορφολογικά κανονικό κτίριο (λρ του ΕΚ8-3)Si–το κτίριο διαθέτει σύστημα ανάληψης σεισμικών δράσεων σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις κάθετες–ο λόγος οριζόντιας διάστασης σε έναν όροφο προς την αντίστοιχη διάσταση σε έναν γειτονικό όροφο δεν υπερβαίνει το 1.5–απουσία έντονων ασυμμετριών δυσκαμψίας σε κάτοψη ή τομή (σχετικό βέλος δi<1.5δj)6 01/06/2012Παραδείγματα ακανονικοτήτων καθύψοςΦάτνωμα που δεν μ συμμετέχει στο σύστημα ανάληψης σεισμικών δράσεωνΦάτνωμα που συμμετέχει στο σύστημα ανάληψης σεισμικών δράσεωνΤοίχωμα στους ανώτερους ορόφους Τοίχωμα σε εσοχή στον πρώτο όροφοδιακοπή φορέα καθύψοςεκτός επιπέδου εσοχή Προσομοίωση φορέα με EIef (πρώτη διαρροή)  Κεφ. 7 Tέμνουσα βάσης (ανάλογα με τη μέθοδο) – Για μέθοδο q: κατά ΕK8, με q από Κεφ. 4 (συνιστάται για κανονικά κτίρια  qομοιόμορφο) – Για μέθοδο m: ελαστική τέμνουσα βάσης V = C1CmSe W C1=δinel/δel (=1.0 για Τ>Τ2, άλλως C1=[1.0+(R-1)T2/ Τ0]/R) Cm: συντελεστής δρώσας μάζας (0.85) S /g R e  Cm Se: φασματική επιτάχυνση (βλ. §3.2.2 ΕΚ8) Vy / W στόχος να προσεγγίζονται με επαρκή ακρίβεια οι μετακινήσειςΚατανομή V καθύψος βάσει ΕΑΚ (§3.5.2)Αδρανειακές δυνάμεις διαφράγματος (όταν απαιτείται υπολογισμός)F px nF i xw ixnw i xi7 01/06/2012entire sample4.0μ=2.0μ=3.5μ=5.0Cμ3.0 2.0 1.0 0.0 0.00.51.0T (sec)1.52.02.5Μέσο Cμ=C1 =Sd,in /Sd,el για 75 ελληνικές καταγραφές με ag0.1g [Athanassiadou et al., 2008]Ελαστική δυναμική ανάλυση (§5.6) Προϋποθέσεις εφαρμογής: –δείκτες ανεπάρκειας στοιχείων λ = S/Rm < 2.5–ανεξαρτήτως λ, επιτρέπεται (μόνον για την αποτίμηση αν μόνον) δεν υπάρχουν ουσιώδεις βλάβες, αλλά γSd,ελ. = γSd + 0.15 βλάβες,Προσομοίωση φορέα με EIefΦασματική ιδιομορφική ανάλυση (ΕΚ8 §4.3.3.3) ήΜέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης (ΕK8 §4.3.3.4) – –τουλάχιστο 3 επιταχυνσιογραφήματα λά ή για 7 επιταχυνσιογραφήματα  μέσες τιμές M, N κλπ.Όλα τα αποτελέσματα επί C1 (=δinel/δel), για μέθοδο m8 01/06/2012Ανελαστική στατική ανάλυση (§5.7) Προϋποθέσεις εφαρμογής: ––αλλιώς θέλει και δυναμική ανάλυση (ελαστική), με αύξηση κατά 25 % των τιμών των παραμέτρων ελέγχου– μικρή επιρροή ανώτερων ιδιομορφών (οι τέμνουσες ορόφων που προκύπτουν από ανάλυση για ιδιομορφές που συνεισφέρουν ≥90% υπερβαίνουν το 130% εκείνων από έ β ί ί ό η ιδιομορφή μόνο) ανάλυση για 1Συνιστάται ΣΑ∆  «Ικανοποιητική»Άμεση προσομοίωση μη-γραμμικών χαρακτηριστικών έντασης-παραμόρφωσηςF Οριακή αντοχήπ.χ.Παραμένουσα αντοχήδ Παραμόρφωση διαρροήςΟριακή παραμόρφωσηΕφαρμογή σεισμικής δράσης στην ανελαστική στατική ανάλυση  κατανομή (‘προφίλ’) σεισμικών φορτίων στο φορέα  EΚ8 (§4.3.3.4.2): πρέπει να εφαρμόζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικές κατανομές:  “ομοιόμορφη” κατανομή: πλευρικά φορτία ανάλογα προς τη ό ή ά ί ά μάζα (σταθερή επιτάχυνση καθύψος)  “ιδιομορφική” κατανομή: πλευρικά φορτία συμβατά με τα δυναμικά φορτία (π.χ. 1ης ιδιομορφής) που προέκυψαν από ελαστική ιδιομορφική ανάλυση9 01/06/2012Πλεονεκτήματα ΑΣΑ Η ΑΣΑ παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που δεν μπορούν να δοθούν από τις ελαστικές μεθόδους, ήτοι ήτοι:  Ρεαλιστική εκτίμηση των δυνάμεων σε σχετικώς ψαθυρά στοιχεία, π.χ. στοιχεία αξονικές δυνάμεις σε υποστυλώματα, ροπές και τέμνουσες κόμβων, κλπ.  Το μέγεθος των πλαστικών παραμορφώσεων (θp) στα στοιχεία που διαρρέουν (σε υφιστάμενα κτίρια μπορεί να είναι και κατακόρυφα)  Αναγνώριση των αδύνατων-κρίσιμων περιοχών καθύψος ή σε κάτοψη ασυνέχειες αντοχής), (ασυνέχειες αντοχής όπου συγκεντρώνονται και οι απαιτήσεις θp  Αναγνώριση των συνεπειών της μείωσης της αντοχής (‘αστοχία’) των πιο αδύνατων στοιχείων στην απόκριση του φορέα ως σύνολο  ∆υνατότητα ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας του τρόπου ροής των δυνάμεων στο φορέα (load path), προσομοιώνοντας όλα τα στοιχεία που την επηρεάζουν (και τις τοιχοποιίες, αν απαιτείται...)Περιορισμοί ΑΣΑ Πρέπει να είναι σαφές ότι η ΑΣΑ είναι εκ φύσεως προσεγγιστική προσεγγιστική, μια και βασίζεται σε στατική φόρτιση. Ως τέτοια, δεν μπορεί να προσομοιώσει επαρκώς τα δυναμικά φαινόμενα, συγκεκριμένα:  Οι υπολογιζόμενες παραμορφώσεις μπορεί να είναι πολύ ανακριβείς όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική (ψηλά κτίρια ή και κακές μορφολογίες)  Χρήση πολλών κατανομών δυνάμεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιομορφικών) περιορίζει, αλλά δεν εξαλείφει την ανακρίβεια  Αδυναμία να αναγνωρίσει μηχανισμούς αστοχίας που δημιουργούνται μετά τον αρχικό  ∆υσχερής εφαρμογή σε χωρικούς φορείς με προβλήματα κανονικότητας  προβλήματα όπως  κατάλληλος ορισμός της εκκεντρότητας των φορτίων(με συνεκτίμηση της δυναμικής επιρροής)  κατάλληλο λογισμικό10 01/06/2012min δύο κατανομές σεισμικών φορτίων καθύψος –– «Ιδιομορφική» (μία ή περισσότερες ιδιομορφές, ανάλογα με % συμμετοχής) «Ομοιόμορφη» ή «αναπροσαρμοζόμενη» μ μ ρφη ρ ρμ ζ μ η∆ιγραμμική καμπύλη δύναμης-μετακίνησης (για υπολογισμό Κe, Vy κτιρίου)∆ρώσα θεμελιώδης ιδιοπερίοδοςTe  T Ki Keεκτιμάται από την εξιδανικευμένη διγραμμική καμπύλη αντίστασης (σχέση δύναμης-μετακίνησης) με αρχική κλίση Ke και κλίση δεύτερου κλάδου ίση με αKeΕξιδανίκευση της καμπύλης αντίστασης της κατασκευής με διγραμμική καμπύληΠροτεινόμενη από ΚΑΝΕΠΕ διαδικασία δ δ ίίσα (περίπου) εμβαδά πάνω και κάτω από τις διακεκομμένες1000 900 800 700 600Καμπύλη αντίστασης για διώροφο μικτό φορέα και εξιδανίκευση με διγραμμική καμπύλη με και χωρίς ‘κράτυνση’ (λογισμικό BILIN / ΑΠΘ)500RC4.1LL400RC1HH bilin300RC1HH el.plas.200 100 0 00.010.020.030.040.050.060.070.0811 01/06/2012Τα εντατικά μεγέθη και οι παραμορφώσεις υπολογίζονται για δ = δt (στοχευόμενη μετακίνηση, δηλ. η λόγω σεισμού μετακίνηση στο Κ.Μ. της οροφής)Στοχευόμενη μετακίνηση (μέθοδος διορθωτ. συντελεστών):δt = C0 C1 C2 C3 (Te2 / 4π2 ) SeόπουC0: συντελεστής που συσχετίζει τη φασματική μετακίνηση του ισοδύναμου ελαστικού φορέα με δυσκαμψία Κe (Sd=[Te2/42] Se), με την πραγματική μετακίνηση t της κορυφής του ελαστο-πλαστικά αποκρινόμενου φορέα. Οι τιμές του μπορεί να λαμβάνονται ίσες προς 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, για αριθμό ορόφων 1, 2, 3, 5, και 10, αντίστοιχα. C1: συντελεστής που ορίστηκε στην §5.5.4 (=δinel/δel) C2: βλ. επόμενη διαφάνεια C3: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την αύξηση των μετακινήσεων λόγω φαινομένων 2ας τάξεως (P-∆). 0.1)/Τ, Μπορεί να ληφθεί ίσος προς 1+5(θ  0.1)/Τ συνήθως θ<0.1↔C3=1C2: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την επιρροή του σχήματος του βρόχου υστέρησης στη μέγιστη μετακίνηση. Οι τιμές του μπορεί να λαμβάνονται από τον πίνακα Σ5.1.  Φορείς Τύπου 1: κατασκευές χαμηλής πλαστιμότητας, που αναμένεται να έχουν φτωχότερη υστερητική συμπεριφορά από εκείνες Τύπου 2 (υψηλής πλαστιμότητας). υψηλήςΣτάθμη επιτελεστικότηταςΤ  Τ2Τ = 0.1s φορέας τύπου 1φορέας τύπου 2φορέας τύπου 1φορέας τύπου 2Άμεση χρήση (λειτουργικότητα)1.01.01.01.0Προστασία ζωής1.31.01.11.0Αποφυγή κατάρρευσης1.51.01.21.012 01/06/2012S a (g )Επιτρέπονται και άλλες μέθοδοι, όπως του Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998-1, 2004), ή η γενική μέθοδος του ‘φάσματος’ απαίτησης (capacity and demand spectra, Chopra 1999, Fajfar 1999): 1 0,9 0,8 08 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0FRM-EIgVidic Miranda ATC-typeA ATC-type C ATC-ξ(EC8)-A ATC-ξ(EC8)-C050100 S d(mm)150200Kappos & Petranis 2001Καλή εποπτεία, αλλά η διασπορά στην υπολογιζόμενη δt είναι σημαντική!Ανελαστική δυναμική ανάλυση (§5.8) Προϋποθέσεις εφαρμογής –αξιόπιστη γνώση αντοχών υλικών (ΣΑ∆ Ι)–επαρκής εμπειρία και εξειδίκευση του μηχανικούΆμεση προσομοίωση μη-γραμμικών χαρακτηριστικών (και υστερητικών)Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης – –τουλάχιστο τρία επιταχυνσιογραφήματα ά ί ή Μ.Ο. ή maxS όπως και στην ελαστική δυναμικήΣυνιστάται να γίνεται και μια στατική ανελαστική13 01/06/2012Το ‘εφικτόν’ της ανελαστικής δυναμικής Η ανελαστική δυναμική ανάλυση της χρονοϊστορίας είναι η «ακριβής» αναλυτική προσέγγιση, αλλά αλλά:  Για την αξιοπιστία της είναι κρίσιμη η κατάλληλη επιλογή επαρκούς αριθμού (>3-7) επιταχυνσιογραφημάτων, με την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι οι πολιτικοί μηχανικοί  κριτήριο (Μ, R)  ποιό (Μ, R) σε κάθε περιοχή;;  κριτήριο ομοιότητας φασμάτων;;  τα τεχνητά (συμβατά με το φάσμα) έχουν μειονεκτήματα!  Το λογισμικό ανάλυσης χρονοϊστορίας 3D φορέων δεν είναι ενγένει κατάλληλο (πολύς χρόνος ή/και μικρή φιλικότητα...)  Απαιτούνται κατάλληλα υστερητικά μοντέλα Μ – θp, και δεν διατίθενται τέτοια με πτώση αντοχής (τύπου FEMA 356)  H (μετ)επεξεργασία των (ογκωδέστατων) αποτελεσμάτων είναι πιο δυσχερής απ’ ό,τι στην ΑΣΑΤοιχοποιίες πλήρωσης (§5.9) 5.9 Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων σύμφωνα με την §2.1.4.2. Ενγένει υποχρεωτική όταν έχουν δυσμενείς συνέπειες. Εξαιρούνται: Εξαιρούνται – κτίρια που έχουν μελετηθεί (και κατασκευαστεί) με ΕΑΚ ή ΕΚ8 – η πρόσθετη πλευρική δυσκαμψία λόγω των τοιχοπληρώσεων δεν υπερβαίνει το ¼ της συνολικής πλευρικής δυσκαμψίας του φέροντος οργανισμού (ενός τουλάχιστον ορόφου).  Πρέπει να ελέγχεται πάντα το ότι αθέλητη, έστω, διάταξη τοιχοπληρώσεων δεν συνεπάγεται δυσμενή συμπεριφοράΚριτήρια δυσμενούς επιρροής: – οι τοιχοποιίες δεν επιφέρουν αύξηση της σεισμικής τέμνουσας ενός τουλάχιστον πρωτεύοντος κατακόρυφου στοιχείου ή της σεισμικής μετακίνησης ενός ορόφου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%, σε οποιαδήποτε στάθμη του κτιρίου – για τον έλεγχο αυτόν μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς προϋποθέσεις η ελαστική στατική ανάλυση (§5.5)14 01/06/2012Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων (βλ. και §7.4): μέσω ισοδύναμης διαγωνίου, ή  μέσω διατμητικού φατνώματος  αντιστοίχηση δυστένειας (ΕΑ) διαγωνίου με δυστμησία (GA) φατνώματος GwAw Es A s  cos 2  sin  στη δυναμική ανάλυση μπορεί να δοθεί ΕsΑs/2 σε δύο διαγωνίους (θλιβόμενη και εφελκυόμενη)Vh Aw,Gw l V As,Esτοιχοπληρώσεις με ανοίγματα: – αγνοούνται αν το ποσοστό των ανοιγμάτων υπερβαίνει το 50% – για ποσοστά μεταξύ 50% και 0, εξαρτάται από τη διάταξη [βλ. σχόλια §7.4.1α(iv)]d ha l Προσομοίωση GAef τοιχοποπληρώσεων στις ελαστικές μεθόδους –Πρέπει να γίνονται δύο αναλύσεις (µέτρο ελαστικότητας τοιχοποιίας Ε0=ΚΕfwc, όπου ο ΚΕ λαµβάνει τιµές 500 και 1000, απλοποιητικά μία με ΚΕ=750)–Σωστότερο είναι: μια με επιβατικό GAef στη μέγιστη τάση τmaxμια με επιβατικό GAef σε σχετικό βέλος ορόφου συμβατό με τις μετακινήσεις του φορέα,ή γ = 2  3γ(τmax) –Από τις δύο αναλύσεις λαμβάνεται το δυσμενέστερο (για κάθε στοιχείο) αποτέλεσμα.15 01/06/2012Παράδειγμα αποτίμησης σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενης κατασκευής με βάση ΚΑΝΕΠΕ (2007)    Τριώροφο κτίριο Ο/Σ με υπόγειο Κατασκευάστηκε πριν 75 χρόνια Φέρων Οργανισμός: Πλαισιακό σύστημα Σημαντικός αριθμός τοίχων και επενδύσεων από οπτοπλινθοδομή Στάθμη Επιτελεστικότητας: Προστασία ζωής  Πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου κατά 10%.  Κατασκευή πρίν το 1985, χωρίς ουσιώδεις βλάβες και ευμενή παρουσία τοιχοπληρώσεων  q*=1.8Ενδεικτικά συγκριτικά αποτελέσματα όλων των μεθόδων ανάλυσης Ποσοστά ανεπάρκειας στύλων σε κάμψη 100Ποσ σοστό ανεπάρκειας(%)90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 12ΌροφοςΣτατική (q) ∆υναμική (q) Ανελαστική-Τριγωνική34Στατική μέθοδος (m) ∆υναμική (m) Ανελαστική-Ομοιόμορφή16 01/06/2012Ευχαριστώ για την προσοχή σας!website: ajkap.weebly.com/ ajkap@civil.auth.gr17
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.