Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Παρουσίαση του κ. Μ.Π.Χρονόπουλου, ΕΟΣ/ΕΜΠ, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟ΢ ΔΠΔΜΒΑ΢ΔΩΝ (ΚΑΝΔΠΔ) / 2012 ΢Δ ΚΣΙΡΙΑ ΑΠΟ Ο΢, ΔΝΑΝΣΙ ΢ΔΙ΢ΜΟΤ ΣΔΔ, ΟΑ΢Π, ΢ΠΜΔ Hμερίδα ΚΑΝΔΠΔ, Αθήνα / 31.05.2012ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΑ΢ΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΙΑ : ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗ΢Η ΣΟΝ ΑΝΑ΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟ________________________________________________________________________ Μ.Π. ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ΢, ΔΟ΢/ΔΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1Η λογική των ελζγχων, η ανίςωςη αςφαλείασ4.2Οι ςτάθμεσ αξιοπιςτίασ των δεδομζνων (ΣΑΔ), η επιρροή τουσ4.3Πρόςθετεσ διατάξεισ (εκτίμηςη αντιςτάςεων μζςω πειραμάτων)4.4Οι βαςικζσ μεταβλητζσ, δράςεισ και αντιςτάςεισ4.5Οι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ4.6Ο καθολικόσ/ενιαίοσ δείκτησ ςυμπεριφοράσ q (για το κτίριο)4.7Οι τοπικοί δείκτεσ πλαςτιμότητασ m (για τα επιμζρουσ ςτοιχεία)4.8Σειςμική αλληλόδραςη γειτονικών κτιρίων+ 4 Παραρτήματα 4. ΒΑ΢ΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 4.1 Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ 4.1.1 Έιεγρνο αζθαιείαο. Σν επηβαιιφκελν θξίζηκν κέγεζνο, εληαηηθφ ή παξακνξθσζηαθφ, είλαη αμηφπηζηα κηθξφηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε δηαζέζηκε ηθαλφηεηα, ζε θαηάιιειε δηαηνκή ή κέινο ή ηκήκα ή ζην ζχλνιν ηνπ δνκήκαηνο. 4.1.2 Αλίζσζε αζθαιείαο. Βι. θαη Κεθάιαην 9, αλαιφγσο ηνπ ζηφρνπ (ηεο επηηειεζηηθφηεηαο). Γεληθή, ζπκβνιηθή, γηα δπλάκεηο ή παξακνξθψζεηο, ελψ ζηηο ζπλαξηήζεηο S θαη R ππεηζέξρνληαη (βεβαίσο) θαη ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα a : Sd = γSd . S (Sκ . γf) < (1 : γRd) . R (Rκ : γm) = Rd Sκ : Bι. ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, θαη δηαθνξνπνηήζεηο εηδηθψο γηα ηηο ζεηζκηθέο δξάζεηο. Rκ : Γηαθνξνπνηήζεηο, γηα πιηθά πθηζηάκελα ή πξνζηηζέκελα, ή αλαιφγσο ειέγρνπ/αζηνρίαο. γf : Βι. ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ιίγεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. γm : Γηαθνξνπνηήζεηο, γηα πιηθά πθηζηάκελα ή πξνζηηζέκελα, ή αλαιφγσο ειέγρνπ/αζηνρίαο. γSd : Απμεκέλεο αβεβαηφηεηεο πξνζνκνησκάησλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ δξάζεσλ. γRd : Απμεκέλεο αβεβαηφηεηεο πξνζνκνησκάησλ γηα ηηο θάζε είδνπο αληηζηάζεηο. ΢ε πεξηπηψζεηο δπζαλάινγσλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ, απαηηείηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη παξακεηξηθή δηεξεχλεζε (κεηαβαιιφκελεο ηηκέο νξηζκέλσλ παξακέηξσλ). 4.1.3 Γξακκηθέο κέζνδνη αλάιπζεο, ειαζηηθέο. Ο έιεγρνο αζθαιείαο γίλεηαη γεληθψο ζε φξνπο δπλάκεσλ, γεληθψο θαηά ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο. 4.1.4 Μή-γξακκηθέο κέζνδνη αλάιπζεο, αλειαζηηθέο. Δθαξκφδνληαη γεληθψο γηα ζηφρν (επηηειεζηηθφηεηα) Β ή Γ, βι. Κεθάιαην 2.Ο έιεγρνο αζθαιείαο, ζε φξνπο δπλάκεσλ/κεηαθηλήζεσλ, γίλεηαη κε ζχγθξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ ζεηζκνχ έλαληη ηεο κέγηζηεο δηαζέζηκεο θαη ζηνρεπφκελεο απφθξηζεο ηεο «θνξπθήο» ηνπ δνκήκαηνο.Αλ ε ζπκπεξηθνξά είλαη νηνλεί-ςαζπξή : Έιεγρνο ζε φξνπο δπλάκεσλ, κε θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο.Αλ ε ζπκπεξηθνξά είλαη νηνλεί-πιάζηηκε : Έιεγρνο ζε φξνπο παξακνξθψζεσλ, κε θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο. Όξην γηα νηνλεί-πιάζηηκε απφθξηζε : _________________________________________________________________κζ ή κδ ≥ 2ήκθ ≥ 3 ÷ 4 , κε θ = 1/r .Βι. Κεθ. 4 θαη Κεθ. 8, πεξί : __________________________________________________κθ ι (κζ ή κδ – 1) + 1 , ι 2 ή 3 . ________________________________ ι ι3 2γηα q γηα mm q_________________________________________________________________________ Π.ρ. γηα κδ = 3, ε απαηηνχκελε ηηκή κθ είλαη :κθ = 7 γηα q κθ = 5 γηα mm q. 4.2 ΢ΣΑΘΜΔ΢ ΑΞΙΟΠΙ΢ΣΙΑ΢ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ α) Απμεκέλε αβεβαηφηεηα... β) Αλαιφγσο ηεο ΢ΑΓ : Δπηιέγεηαη θαηάιιειε κέζνδνο αλάιπζεο θαη επελειέγρνπ Δπηιέγνληαη θαηάιιεινη γf / γSd θαη γm / γRd . 4.3 ΠΡΟ΢ΘΔΣΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ α) Eθηίκεζε αληηζηάζεσλ R κέζσ πεηξακάησλ, φρη ζε επίπεδν πιηθνχ αιιά ζε επίπεδν δηαηνκήο ή πεξηνρήο ή κέινπο ή ηκήκαηνο. β) ΢πλζήθεο εθαξκνγήο θαη παξάγνληεο πνπ δελ αλαπαξάγνληαη θαηά ηηο εξγαζηεξηαθέο δηεξεπλήζεηο. ΠΡΟ΢ΟΥΗ. 4.4 ΒΑ΢ΙΚΔ΢ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ 4.4.1 Γξάζεηο. 4.4.1.1 Βαζηθέο δξάζεηο (κή-ζεηζκηθέο). Γεληθψο θαηά ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, φζν αθνξά ηηο ηηκέο ησλ δξάζεσλ, ηνπο γf , ηνπο ςi , ηνλ ζπλδπαζκφ θ.ιπ. 4.4.1.2 Σπρεκαηηθέο δξάζεηο, ζεηζκφο (θαη ππξθαγηά). Αλαιφγσο ηνπ ζηφρνπ (ηεο επηηειεζηηθφηεηαο), ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζπληειεζηέο ζπνπδαηφηεηαο γΙ θαη απφζβεζεο ε (μ ≠ 5%). Γηα pe = 10% εληφο 50 εηψλ : 100% ζεηζκνχ ΔΚ 8-1. Γηα pe = 50% εληφο 50 εηψλ : 60% ζεηζκνχ ΔΚ 8-1 (έγθξηζε Γεκφζηαο Αξρήο). 4.4.1.3 Φάζκαηα απφθξηζεο/επηηάρπλζεο. Γηα γξακκηθέο κεζφδνπο: ΣΒ ≤ Σ ≤ ΣC , Sd(T) = γΙ . agR . S . 2,5 : qΓηα κή-γξακκηθέο κεζφδνπο : ΣΒ ≤ Σ ≤ ΣC , Se(T) = γΙ . agR . S . n . 2,5. 4.4.1.4 Γπζθακςίεο (κέζεο ηηκέο ηδηνηήησλ, γm = 1).  Γπζηέλεηα: 1,0 Ec . Ag Γπζηκεζία: 0,4 Ec . Aw Γπζθακςία: Δπηβαηηθή ηηκή ζηε δηαξξνή ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, βι. Κεθ. 7 θαη 8. Γηα γξακκηθέο κεζφδνπο, κε ρξήζε ηνπ εληαίνπ q, θαη ειέγρνπο ζε φξνπο δπλάκεσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηηκέο ηνπ Πίλαθα, γηα δπζθακςία σο πνζνζηφ απηήο ηνπ ζηαδίνπ Ι (40% ÷ 80%). Όηαλ δελ δηαηίζεληαη αθξηβέζηεξα ζηνηρεία, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηηκέο δπζθακςίαο θαηά ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πίλαθαο ΢ 4.1 : Σηκέο δπζθακςίαο Α/α 1.1 1.2 2.1 2.2 3Γνκηθφ ζηνηρείν Τπνζηχισκα εζσηεξηθφ Τπνζηχισκα πεξηκεηξηθφ Σνίρσκα, κή - ξεγκαησκέλν Σνίρσκα, ξεγκαησκέλν (1) Γνθφο (2)Γπζθακςία 0,8*(EcIg) 0,6*(EcIg) 0,7*(EcIg) 0,5*(EcIg) 0,4*(EcIg)(1) Ή επηζθεπαζκέλν, κε απιέο κεζφδνπο. (2) Γηα ηηο πιαθνδνθνχο, κνξθήο Γ ή Σ, επηηξέπεηαη λα ιεθζεί ππφςε Ig = (1,5 ή 2,0)Iw , αληηζηνίρσο, φπνπ Iw είλαη ε ξνπή αδξαλείαο ηεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο ηνπ θνξκνχ κφλνλ. 4.4.2΢πλδπαζκνί δξάζεσλ. Γεληθψο, θαηά ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο. Γελ ειέγρνληαη ζέκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο ή αλζεθηηθφηεηαο, εηδηθψο γηα πθηζηάκελα δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα.4.4.3Αληηζηάζεηο. α) Έιεγρνη αζθαιείαο ζε φξνπο δπλάκεσλ :  Τθηζηάκελα πιηθά, κέζεο ηηκέο κείνλ κηα ηππηθή απφθιηζε  Πξνζηηζέκελα πιηθά, ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο (βι. θαη § ε). β) Έιεγρνη αζθαιείαο ζε φξνπο παξακνξθψζεσλ :  Μέζεο ηηκέο ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ. γ) Δπηηξέπνληαη ηηκέο πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο θαηεγνξίεο/θιάζεηο αληνρψλ ησλ Καλνληζκψλ, π.ρ. fck = 14,5 MPa, fyk = 300 MPa, φπνπ ν δείθηεο k αλαθέξεηαη ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή. δ) Δπηηξέπνληαη δηαθνξνπνηήζεηο γηα πθηζηάκελνπο ή πξνζηηζέκελνπο ζηδεξνπιηζκνχο, αλαιφγσο ηεο δηακέηξνπ ηεο ξάβδνπ, κε πξφζζεηνπο ειέγρνπο. ε) Πξνζηηζέκελα πιηθά (εθηφο Καλνληζκψλ) : Δγθξίζεηο/Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 4.5 ΔΠΙΜΔΡΟΤ΢ ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ 4.5.1 Πξνζνκνηψκαηα, γSd θαη γRd. α) Βι. Κεθάιαηα 6 έσο θαη 9 γηα ηνπο γRd. β) Γηα λένπο θνξείο, ηθαλνχο θαη επαξθείο (> 75%), γSd = 1,0 . γ) Όηαλ ζπκκεηέρνπλ θαη νη πθηζηάκελνη θνξείο, θαη αλ δελ γίλεη αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη παξακεηξηθή δηεξεχλεζε, ηφηε – αλεμαξηήησο κεζφδνπ αλάιπζεο – ιακβάλνληαη ππφςε ηηκέο γSd = 1,2 ή 1,1 ή 1,0 , αλαιφγσο ησλ βιαβψλ ή/θαη ησλ επεκβάζεσλ. δ) Κεθάιαην 5, ειαζηηθή αλάιπζε, ζηαηηθή ή δπλακηθή : Δπηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο, κφλνλ γηα ζθνπνχο απνηίκεζεο, αλεμαξηήησο ηζρχνο ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο, αλ ιεθζνχλ ππφςε γSd,ει/απ = γSd + 0,15 . 4.5.2 Γξάζεηο (ΟΚΑ). α) Μεηαβιεηέο δξάζεηο. Γεληθψο, γf θαη ςi θαηά ηνπο Καλνληζκνχο. β) Μφληκεο δξάζεηο.  Βαζηθνί ζπλδπαζκνί θαη δπζκελείο επηξξνέο : Ιθαλνπνηεηηθή ΢ΑΓ γg = 1,35 Aλεθηή/Τςειή± 0,15 Τπφινηπεο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκψλ θαη επηξξνψλ : Ιθαλνπνηεηηθή ΢ΑΓ γg = 1,10 Aλεθηή/Τςειή± 0,10 Πξνο πεξηνξηζκφλ ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ, π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο απιψο αλεθηήο ΢ΑΓ, επηηξέπεηαη εθαξκνγή ησλ ηηκψλ 1,35 ή 1,10 ζε ζπλδπαζκφλ κε δχν επιφγσο αθξαίεο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο Gθ,min θαη Gθ,max (βι. θαη § 4.2.β). 4.5.3 Αληηζηάζεηο, ηδηφηεηεο πιηθψλ (ΟΚΑ). Βι. ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία ζην Παξάξηεκα 4.1, φπσο επηζπλάπηεηαη. ______________________________________________________________________ Έζησ παιαηφ θηίξην κε πιηθά Β160 θαη St.I, κε δηαπηζησκέλεο ηηκέο αληνρψλ («κεηξεκέλεο», κέζεο – ζπρλφηεξεο) σο εμήο :  ΢θπξφδεκα fcm = 11,5 MPa  Xάιπβαο ζηδεξνπιηζκψλ (θάζε είδνπο) fym = 270 MPa. (i) Έιεγρνη ζε φξνπο δπλάκεσλ, fk = fm – s θαη fd = fk/γm ΢θπξφδεκα s/fm = 0,10 0,20 fk 0,85 fm θαη fd = fk/γm γc = 1,50 γηα ηθαλνπνηεηηθή ΢ΑΓ ( 0,15), έζησ αλεθηή / γc = 1,65 fd 0,85 fm / 1,65 6,0 MPa Xάιπβαο s/fm = 0,10 (γηα St. I) fk 0,90 fm θαη fd = fk/γs γs = 1,15 γηα ηθαλνπνηεηηθή ΢ΑΓ ( 0,10), έζησ πςειή / γs = 1,05 fd 0,90 fm / 1,05 230 MPa (ii) Έιεγρνη ζε φξνπο παξακνξθψζεσλ, fk = fm θαη fd = fk/γm ΢θπξφδεκα γc = 1,10 γηα ηθαλνπνηεηηθή ΢ΑΓ ( 0,10), fd = fm / 1,20 9,5 MPa (γηα αλεθηή ΢ΑΓ) Xάιπβαο γs = 1,10 γηα ηθαλνπνηεηηθή ΢ΑΓ ( 0,10), fd = fm / 1,00 270 MPa (γηα πςειή ΢ΑΓ) Βι. ηδηαηηεξφηεηεο γηα :1)Τθηζηάκελα πιηθά, γm αλαιφγσο ΢ΑΓ.2)Πξνζηηζέκελα πιηθά : 2.α) Τιηθά ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ Καλνληζκνχο, «ζπκβαηηθά» (ζθπξφδεκα, ράιπβαο) : Αλαιφγσο δηαηνκήο θαη πξνζπειαζηκφηεηαο (θαη ειέγρνπ), γm΄/γm = 1,05 ή 1,20. 2.β) Τιηθά ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ Καλνληζκνχο (π.ρ. shotcrete, ΙΟΠ, θφιιεο θ.ιπ.) : Βι. Κεθάιαην 8, θαηά πεξίπησζε, αλαιφγσο ηεο δηαζέζηκεο πείξαο θαη ησλ αβεβαηνηήησλ (βι. πξηλ), θαηά ηελ θξίζε ηνπ Μεραληθνχ.3)Σνηρνπιεξψζεηο (πθηζηάκελεο ή/θαη πξνζηηζέκελεο) Γεληθψο, θαηά ηα πξνεγνχκελα, αλαιφγσο ΢ΑΓ ή δηαηνκήο θαη πξνζπειαζηκφηεηαο (θαη ειέγρνπ). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1 ΒΑ΢ΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΙ΢ ΑΝΣΙ΢ΣΑ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 1) Σιμές ιδιοηήηφν ηφν σλικών και επιμέροσς ζσνηελεζηές αζθαλείας ΢ηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα Π 4.1 δίλνληαη νη ηηκέο ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ (πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο θάζε είδνπο αληηζηάζεηο) θαη νη αληίζηνηρνη επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γ΄m, κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ησλ §§ 4.4.3 θαη 4.5.3. Ο ππφςε Πίλαθαο ηζρχεη γηα ζθπξφδεκα θαη ράιπβα ζηδεξνπιηζκψλ, θαζψο θαη γηα «εμσζπκβαηηθά» λέα πξνζηηζέκελα πιηθά, είηε θαιχπηνληαη απφ Καλνληζκνχο είηε φρη. Γηα ηνηρνπιεξψζεηο, πθηζηάκελεο ή πξνζηηζέκελεο, βι. § 4.5.3.1.δ, § 4.5.3.2.γ, § 4.5.3.3, § 7.4 θαη Κεθ. 8. ΠΙΝΑΚΑ΢ Π 4.1 : ΣΙΜΔ΢ ΙΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ποσ διαμορθώνοσν ηις ανηιζηάζεις) ΚΑΙ ΑΝΣΙ΢ΣΟΙΥΟΙ ΔΠΙΜΔΡΟΤ΢ ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ γ΄mΑληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο 5 Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο 4 αζθαιείαο γ΄mΜΔΘΟΓΟ΢ ΔΛΔΓΥΟΤ 1 ΢Δ ΟΡΟΤ΢ ΓΤΝΑΜΔΩΝ 2 ΢Δ ΟΡΟΤ΢ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩ΢ΔΩΝ 3 ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΑ ΠΡΟ΢ΣΙΘΔΜΔΝΑ ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΑ ΠΡΟ΢ΣΙΘΔΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ6 ΤΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ Ναι Ότι Ναι Ότι — — — — Υ– s Xk Xk X X X Αλαιφγσο ΢ΑΓ γ΄c = 1,50±0,15 γ΄s = 1,15±0,10Αλαιφγσο δηαηνκήο ή / θαη πξνζπειαζηκφηεηαο γ m•(1,05 ή 1,20) ΑπμεκέλνηΑλαιφγσο ΢ΑΓ γ΄m=1,10 ±0,10Αλαιφγσο δηαηνκήο ή / θαη πξνζπειαζηκφηεηαο γ΄m=1,15 ή 1,25 γ΄m=1,15 ή 1,25Τθηζηάκελεο ηνηρνπιεξψζεηο: γm=2,00 ±0,50. Γηα πθηζηάκελεο ηνηρνπιεξψζεηο δελ επηηξέπεηαη απιψο αλεθηή ΢ΑΓ (βι. § 3.7.3). Έηζη, γηα ηθαλνπνηεηηθή ή πςειή ΢ΑΓ γm=2,00 ή 1,50, αληηζηνίρσο. Πξνζηηζέκελεο ηνηρνπιεξψζεηο: γm=1,70 ÷ 3,00, βι. ΔΚ 6.1)Γεληθψο, ν Πίλαθαο ηζρχεη θαη γηα ηηο γξακκηθέο θαη γηα ηηο κή – γξακκηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο. Έιεγρνη ζε φξνπο δπλάκεσλ (εληαηηθψλ κεγεζψλ) γίλνληαη θπξίσο ζηηο γξακκηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, αιιά θαη ζηηο κή – γξακκηθέο γηα ζηνηρεία κε νηνλεί – ςαζπξή ζπκπεξηθνξά (κζ ή κd < 2,0 ή κ1/r < 3,0) ή γηα ελδερφκελνπο ςαζπξνχο κεραληζκνχο αζηνρίαο (π.ρ. ιφγσ δηάηκεζεο) ή γηα ζηνηρεία ππνγείσλ, ζεκειίσλ θ.ιπ. 3) Έιεγρνη ζε φξνπο παξακνξθψζεσλ γίλνληαη θπξίσο ζηηο κή – γξακκηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο θαη γηα ζηνηρεία κε νηνλεί – πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά ή γηα πιάζηηκνπο κεραληζκνχο αζηνρίαο. 4) Οη γ΄m δηακνξθψλνληαη γηα κελ ηα πθηζηάκελα πιηθά αλαιφγσο ηεο ζηάζκεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ, γηα δε ηα πξνζηηζέκελα πιηθά αλαιφγσο ηεο δηαηνκήο θαη ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεο ζέζεο επέκβαζεο. — 5) X = κέζε ηηκή, Xk = ραξαθηεξηζηηθή ηηκή, s = ηππηθή απφθιηζε (βι. θαη Κεθ. 3). 6) ΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, βι. Κεθ. 9, ν έιεγρνο ζε φξνπο δπλάκεσλ γίλεηαη κε ηηο κέζεο ηηκέο, φπσο γίλεηαη ζε φξνπο παξακνξθψζεσλ. 2) 2) Μέζες ηιμές ανηοτών σλικών (και ησπικές αποκλίζεις) α) Τθηζηάκελα πιηθά Η αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή είλαη ίζε κε ηε κέζε ηηκή, γηα έιεγρν ζε φξνπο παξακνξθψζεσλ (ή, γηα νξηζκέλνπο ειέγρνπο, ζε φξνπο δπλάκεσλ, βι. Κεθ. 9), ή ηε κέζε ηηκή κεησκέλε θαηά κία ηππηθή απφθιηζε (ή, απιψο, ηε κέζε ηηκή), γηα έιεγρν ζε φξνπο δπλάκεσλ. Η κέζε ηηκή, γηα ζπγθεθξηκέλν δνκηθφ ζηνηρείν (ή νκάδα νκνεηδψλ ζηνηρείσλ), είλαη ε δηαπηζησκέλε ¨νλνκαζηηθή¨ (κεηξεκέλε), θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ Κεθ. 3, ελψ ε νλνκαζηηθή ηππηθή απφθιηζε εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην είδνο ηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο. Όηαλ δελ δηαηίζεληαη αθξηβέζηεξα ζηνηρεία, θαη αλεμαξηήησο ηεο ζηάζκεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ (΢ΑΓ), νη ηππηθέο απνθιίζεηο αληνρψλ ησλ πιηθψλ (αλεγκέλεο σο πξνο ηηο κέζεο ηηκέο) κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ σο εμήο : Σνηρνπιεξψζεηο ΢θπξνδέκαηα S 220 Παιαηφηεξνη λεπξνράιπβεο Νεφηεξνη λεπξνράιπβεοs/f m = 0,20 ÷0,40 s/f m = 0,10 ÷0,20 s/f m = 0,10 s/f m = 0,08 s/f m = 0,06.Γηα πιηθά κε απμεκέλε δηαζπνξά αληνρψλ (ηνηρνπιεξψζεηο θαη ζθπξφδεκα), ε ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο αληνρήο πνπ ζα εηζαρζεί ζηνπο ππνινγηζκνχο ζα εμαξηεζεί απφ ηε γεληθφηεξε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηελ νκνηνκνξθία θ.ιπ., θαηά ηα επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηνπ Κεθ. 3, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Μεραληθνχ. β) Πξνζηηζέκελα πιηθά Η αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή είλαη ίζε κε ηε κέζε ηηκή, γηα έιεγρν ζε φξνπο παξακνξθψζεσλ, ή ηε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή (φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο), γηα έιεγρν ζε φξνπο δπλάκεσλ. Η κέζε ηηκή αληνρήο, γηα ζχγρξνλα, ζπλήζε θαη ¨ζπκβαηηθά¨ πιηθά, κπνξεί λα εθηηκεζεί σο εμήο, κε βάζε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή : Σνηρνπιεξψζεηο ΢θπξνδέκαηα Υάιπβεο Β500(C ή A)f m = min ( 1,5 f k , f k + 0,05 ή 0,50 MΡa, γηα δηάηκεζε ή ινμή ζιίςε, αληηζηνίρσο) f m = min ( 1,2 f k , f k + 5,0 MΡa) f m = (1,10 ή 1,05) f k, γηα Φ ≤ 16 ή ≥ 18 mm, αληηζηνίρσο. 4.6 ΚΑΘΟΛΙΚΟ΢ (ή ενιαίος) ΓΔΙΚΣΗ΢ ΢ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ΢ q 4.6.1 Γεληθά. α) Παξάγνληεο πνπ ζπλεξγνχλ ζηελ θαηαλάισζε ζεηζκηθήο ελέξγεηαο, βι. θαη § 4.6.2. Γεληθψο, γηλφκελν ησλ παξαγφλησλ ππεξαληνρήο θαη πιαζηηκφηεηαο, q = qπ . qπ . β) Γηαθνξνπνίεζε ηηκψλ q αλαιφγσο ηνπ ζηφρνπ (ηεο επηηειεζηηθφηεηαο), θαηά ηνλ Πίλαθα θαη ην Παξάξηεκα 4.3 , κε ηηκή αλαθνξάο q΄ γηα ηνλ ζηφρν Β (πξνζηαζία δσήο) θαηά ΔΚ 8-1. Γηα ηνλ ζηφρν Α ή Γ, νη ηηκέο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλαιφγσο θαη ηεο γεληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δνκήκαηνο. Έηζη, νη ηηκέο 0,6 (Α) ή 1,4 (Γ) κπνξνχλ λα θπκαίλνληαη απφ 0,4 έσο θαη 0,8 ή απφ 1,6 έσο θαη 1,2 , γηα πην πιάζηηκα ή πην ςαζπξά ζπζηήκαηα. Πίνακας 4.1 : Σηκέο ηνπ ιφγνπ q*/q΄ αλαιφγσο ηνπ ζηφρνπ επαλειέγρνπ (γηα ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ) ΢ηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο Άκεζε ρξήζε Πξνζηαζία δσήο Απνθπγή κεηά ηνλ ζεηζκφ θαηάξξεπζεο (Α)(Β)(Γ)0,6 πάλησο δε 1,050%)3΢πζηήκαηα πιαηζίσλ3.1ε = 1 (ε : αξηζκφο νξφθσλ, πάλσ απφ ην ππφγεην αλ ππάξρεη)1,101,053.2ε ≥ 2, δίζηπια1,201,103.3ε ≥ 2, πνιχζηπια ή κηθηά ζπζηήκαηα (ηζνδχλακα πιαίζηα, >50%)1,301,15(1) ΢ηνλ EΚ 8, ε ηηκή Vu/V1 παξνπζηάδεηαη σο αu/α1, δει. σο πειίθνλ ησλ αληίζηνηρσλ αλεγκέλσλ επηηαρχλζεσλ. (2) Γηα ηελ θαλνληθφηεηα ζε θάηνςε, βι. ηελ επφκελε § ε. (3) Απινπνηεηηθψο, θαηά EΚ 8, ε ππεξαληνρή κή-θαλνληθψλ (ζε θάηνςε) θηηξίσλ, ζε ζρέζε κε απηήλ αληίζηνηρσλ θαλνληθψλ, δίλεηαη απφ ηε ζρέζε : (Vu/V1) ΜΗ-Κ = [ 1 + (Vu/V1) Κ ] : 2. Πάλησο, νη ηηκέο ηνπ Πίλαθα, ηζρχνπλ γηα ζχγρξνλα θηίξηα (κειεηεκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ζχγρξνλνπο Καλνληζκνχο), κε ζχγρξνλνπο θξαηπλφκελνπο θαη φιθηκνπο (θαη ζπγθνιιήζηκνπο ρσξίο πξνυπνζέζεηο) ράιπβεο, γεληθψο B500C (ή έζησ S500s), κε κέζεο ηηκέο ft/fy ≈ 1,20 θαη εu ≈ 10%. Γηα παιαηφηεξα θηίξηα, κε ράιπβεο πξνεγνχκελσλ γελεψλ, απαηηείηαη γεληθψο θαηάιιειε πξνζαξκνγή. Αλ δελ ππάξρνπλ αθξηβέζηεξα ζηνηρεία, κπνξνχλ γηα παιαηφηεξα θηίξηα λα εθαξκνζζνχλ πνιιαπιαζηαζηηθνί ζπληειεζηέο λ φζν αθνξά ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα, αλαιφγσο ηνπ ράιπβα ησλ δηακήθσλ νπιηζκψλ ησλ πξσηεπφλησλ ζηνηρείσλ (ππφ ζεηζκφλ), σο εμήο : Γηα παιαηφηεξνλ ράιπβα St.I ή S200, κε ft/fy ≈ 1,40 θαη εu ≈ 10 ÷ 12%, λ = 1,1 Γηα παιαηφηεξνπο ράιπβεο, πςειήο αληνρήο, κε fyk = 400 ή 500 MPa, ρεηξφηεξνπο απφ άπνςε θξάηπλζεο (ft/fy ≤ 1,10) θαη νιθηκφηεηαο (εu ≤ 5%), λ = 0,9, κε qπ ≥ 1,0. Γηα απνδεδεηγκέλα «ςαζπξφηεξνπο» ράιπβεο (π.ρ. ςπρξήο θαηεξγαζίαο), ζπληζηάηαη λα ιακβάλεηαη qπ=1. Πάλησο, ζπληζηάηαη ηειηθή ηηκή 1,0 ≤ qπ ≤ 1,5, αλεμαξηήησο δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνηφηεηαο ραιχβσλ, κεζφδνπ αλάιπζεο θ.ιπ. (β) Ο παξάγσλ πιαζηηκφηεηαο (qπ), πνπ εθθξάδεηαη ζε φξνπο παξακφξθσζεο (π.ρ. κεηαθίλεζεο), ηζνχηαη κε ηνλ ιφγν ηεο νξηαθήο παξακφξθσζεο αζηνρίαο (αλαιφγσο ηεο ζηάζκεο επηηειεζηηθφηεηαο) σο πξνο ηελ παξακφξθσζε γεληθεπκέλεο δηαξξνήο, έλαξμεο δεκηνπξγίαο κεραληζκνχ (νξφθνπ), κε κεηαθηλήζεηο (πιεπξηθέο ή νξηδφληηεο κεηαζέζεηο) αλαθεξφκελεο ζηελ θνξπθή ηνπ θηηξίνπ (ζε χςνο Η, βι. § 5.7.3.2) ή ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο ζπλνιηθήο ζπληζηακέλεο (νξηδφληηαο) ζεηζκηθήο δχλακεο (ζε χςνο Ηeff, βι. ηελ επφκελε § γ). Καη απηφο ν παξάγσλ, δει. θαηά πξνζέγγηζε ν δείθηεο πιαζηηκφηεηαο ζε φξνπο κεηαθηλήζεσλ γηα ην ζπλνιηθφ θηίξην, εμαξηάηαη απφ ην δνκεηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ θαλνληθφηεηά ηνπ ζε ηνκή (θαζ’ χςνο, απηή ηε θνξά), θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα παξακφξθσζεο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο αλαθπθιηδφκελεο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηκέξνπο (πξσηεπφλησλ) δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κάιηζηα ηνπ «θξίζηκνπ» νξφθνπ (βι. θαη ηελ επφκελε § δ). (γ) Μέζσ απηήο ηεο «απνζχδεπμεο» κεηαμχ ηνπ qπ (ππεξαληνρή ζπλφινπ) θαη ηνπ qπ (πιαζηηκφηεηα ζε φξνπο κεηαθηλήζεσλ γηα ην ζπλνιηθφ δφκεκα), είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε (i) ηεο απαηηνχκελεο πιαζηηκφηεηαο ζε φξνπο κεηαθηλήζεσο ή ζηξνθήο ρνξδήο ζε επίπεδν νξφθνπ (π.ρ. ηνπ «θξίζηκνπ»), θαη κέζσ απηήο, (ii) ηεο απαηηνχκελεο πιαζηηκφηεηαο (ζε φξνπο d ή ζ, ή 1/r) γηα ηα επηκέξνπο (πξσηεχνληα, θπξίσο) θέξνληα ζηνηρεία ηνπ νξφθνπ. Αλ δελ ππάξρνπλ αθξηβέζηεξα θαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία, κπνξεί λα πηνζεηεζεί ε ινγηθή θαη κεζνδνινγία θαηά ηα επφκελα : (i)Η ηηκή ηνπ qπ κεηαβάιιεηαη αλαιφγσο ηεο ηδηνπεξηφδνπ ηνπ θηηξίνπ. Γηα πνιχ κηθξέο Σ, δει. γηα απφθξηζε ππφ ίζε (πξαθηηθψο) επηηάρπλζε, ηζρχεη qπ ≈ 1, ελψ γηα κεγαιχηεξεο Σ (κεηά ηελ θνξπθή, ην κέγηζην ηνπ θάζκαηνο επηηαρχλζεσλ), δει. γηα απφθξηζε ππφ ίζε (πξαθηηθψο) κεηαθίλεζε, ηζρχεη qπ ≈ κd =κζ. Έηζη, ε ζρέζε qπ θαη κd (γηα ην ζχλνιν), αλαιφγσο ηεο ηδηνπεξηφδνπ ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο : - Γηα Σ ≤ ΣC - Γηα Σ ≥ ΣCκd = 1 + ΣC/Σ (qπ - 1), ελψ κd = qπ ,φπνπ ΣC είλαη ε ηηκή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ηέινπο ηεο πεξηνρήο ζηαζεξήο θαζκαηηθήο επηηάρπλζεο θαη ηεο έλαξμεο ηνπ θαηηφληνο θιάδνπ ηνπ θάζκαηνο (ειαζηηθνχ ή ζρεδηαζκνχ) επηηαρχλζεσλ (βι. ΔΚ 8-1), θαη Σ είλαη ε ζεκειηψδεο αζχδεπθηε ηδηνπεξίνδνο ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ εμεηαδφκελε θχξηα δηεχζπλζή ηνπ (ρ ή y), δει. Σx ή Σy, γηα qπx ή qπy, αληηζηνίρσο. (ii) Η ηηκή ηνπ κd (γηα ην ζχλνιν), κπνξεί λα «κεηαθξαζζεί» ζε απαηηνχκελε πιαζηηκφηεηα ηνπ «θξίζηκνπ» νξφθνπ, ζε φξνπο κεηαθίλεζεο ή ζηξνθήο ρνξδήο, κd, νξ ≈ κ ζ, νξ. - Γηα θαλνληθά θαζ’ χςνο θηίξηα, κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή θαη δηαζπνξά ησλ αληηζηάζεσλ αιιά θαη ησλ αλειαζηηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη ζε θηίξηα κε επαξθή θαη ηθαλά ηνηρεία ή πιαίζηα ζρεδηαζκέλα ηθαλνηηθψο (ζηνπο θφκβνπο), έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη (κε αμηνπηζηία) δεκηνπξγία νηνλεί – πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ ζηα άθξα δνθψλ (ή έζησ θαη ζε ιίγα άθξα ζηχισλ θαζ’ χςνο), «θξίζηκνο» φξνθνο είλαη ελ γέλεη ην ηζφγεην, θαη ηζρχεη : κζ,νξ ( = κd, νξ) ≈ κd , κd = f (qπ), βι. (i). - Γηα κή-θαλνληθά θαζ’ χςνο, θηίξηα, κε ελδερφκελνλ ηνλ ζρεκαηηζκφ «κεραληζκνχ νξφθνπ» ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο γεηηνληθνχο νξφθνπο, ζε χςνο h, ε απαηηνχκελε πιαζηηκφηεηα απηνχ ηνπ «θξίζηκνπ» νξφθνπ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε απηήο γηα θαλνληθά θηίξηα, θαηά ηα πξνεγνχκελα. Γηα κή-θαλνληθφηεηα πνπ δελ νθείιεηαη ζε πηινηή (βι. ηα επφκελα), αλαιφγσο δε ηνπ χςνπο h φπνπ αλακέλεηαη ν «κεραληζκφο νξφθνπ», κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο ηζρχεη : κζ,νξ ( = κd, νξ) ≈ κd . Η/ h ≤ 1,5κd , κd = f (qπ), βι. (i) . - Γηα θηίξηα ηχπνπ πηινηήο, κε «καιαθφ» (ή «αζζελέο» ή «αλνηθηφ») ηζφγεην, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε γηα κή-θαλνληθά θαζ’ χςνο θηίξηα κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο. Έηζη, γηα χςνο εθαξκνγήο ηεο ζπλνιηθήο ζπληζηακέλεο (νξηδνληίαο) ζεηζκηθήο δχλακεο Heff ≈ 0,50H, ζε αληίζεζε κε χςνο εθαξκνγήο γηα θαλνληθά θηίξηα Heff ≈ 0,65 Η (÷0,80 Η, γηα ζεκαληηθή επηξξνή ησλ αλσηέξσλ θαλνληθψλ κνξθψλ, γηα πςειά θηίξηα), κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο ηζρχεη : κζ, πηι (=κd, πηι) ≈ κd · Heff / hs ≈κd · (H:2/ H:n) ≈ (n:2) · κd ≥ 1,5 κd,κd = f (qπ), βι. (i),φπνπ n ην πιήζνο ησλ νξφθσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηινηήο, θαη hs ην χςνο ηεο πηινηήο / ηνπ ηζνγείνπ (≈ H:n). ΢ημείφζη Καηά ηνλ EK 8-1, γηα κή-θαλνληθά θαζ΄ χςνο θηίξηα, εθηφο πηινηήο, έρεη πηνζεηεζεί απινχζηεξε πξνζέγγηζε, σο εμήο : κζ,νξ ( = κd, νξ) ≈ θ · κd , κd = f (qπ), κε θ = 1,00 γηα θαλνληθά θηίξηα, θαη θ = 1,25 γηα κή-θαλνληθά θηίξηα (αληί θ = Η/h ≤ 1,5 , βι. ηα πξνεγνχκελα). (iii) Η ηηκή ηνπ κζ,νξ ( = κd, νξ), κπνξεί λα «κεηαθξαζζεί» ζε απαηηνχκελε πιαζηηκφηεηα (ζε φξνπο θακππινηήησλ, κ1/r) ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ησλ πξσηεπφλησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηνπ νξφθνπ, δει. ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ αλάιεςε ηεο ζεηζκηθήο δχλακεο, κε πξνυπφζεζε (βεβαίσο) πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πιάζηηκε, ππφ Μ/Ν (θαη φρη ςαζπξή, ππφ V), δει. πσο ζα αλαπηχμνπλ νηνλεί πιαζηηθέο (θαη φρη ζξαπζηηθέο) αξζξψζεηο ζηα άθξα ηνπο, κε VR,red ≥ 1,15 VMR = 1,15 MR/LS (θαη φρη VR,red ≤ 0,85 VMR = 0,85 MR/LS , αληηζηνίρσο), κε Ls (=αs · h) ην κήθνο δηάηκεζεο (φπνπ αs ν ιφγνο δηάηκεζεο), θαη Ls ≈ 0,5 · L γηα γξακκηθά ζηνηρεία ή Ls ≈ 0,5 · Η΄ γηα ηνηρψκαηα), βι. θαη § 7.1.2.6. ΢ρεηηθψο, ε κ1/r νξίδεηαη σο ην πειίθνλ ηεο θακππιφηεηαο ζην 85% ηεο Μu (κεηά ηελ Μu) σο πξνο ηελ θακππιφηεηα ζηελ δηαξξνή (Μy). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ κ1/r θαη κζ,νξ(=κd,νξ) παξνπζηάδεηαη ζηηο §§ 7.2.6 θαη 8.2.3. (iv) Έηζη, κέζσ ηνπ επηζπκεηνχ ή ζηνρεπφκελνπ εληαίνπ δείθηε q (= qπ . qπ), κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ νη απαηηνχκελνη δείθηεο πιαζηηκφηεηαο ζε φξνπο θακππινηήησλ (κ 1/r) ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ησλ θχξησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ (ζηνλ «θξίζηκν» φξνθφ ηνπ), ή αληηζηξφθσο (ππφ πξνυπνζέζεηο). (δ) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, δειαδή γηα ηελ απνζχδεπμε θαη εθηίκεζε ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ q, σο «θξίζηκνο» φξνθνο ζεσξείηαη (θαη είλαη) ν πιένλ ππεξθαηαπνλνχκελνο φξνθνο ηνπ δνκήκαηνο, φζν αθνξά – θπξίσο – ηα πξσηεχνληα ζηνηρεία ηνπ. ΢ρεηηθψο, «θξίζηκνο φξνθνο» είλαη ην ηζφγεην, ηδίσο αλ πξφθεηηαη γηα «αλνηθηφλ φξνθνλ», δει. κε ειάρηζηεο πιηλζνπιεξψζεηο ή παινζηάζηα θ.ιπ., ηχπνπ πηινηήο. Όκσο, «θξίζηκνο» ελδέρεηαη λα είλαη θαη αλψηεξνο φξνθνο ηνπ θηηξίνπ, π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο έληνλεο αιιειφδξαζεο κεηαμχ δηπιαλψλ θηηξίσλ, κε αλεπαξθέο εχξνο (αληηζεηζκηθνχ) αξκνχ θαη θίλδπλνλ θξνχζεο, βι. § 4.8. (ε) ΢ρεηηθψο κε ηα ζέκαηα θαλνληθφηεηαο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζε πεξηπηψζεηο πιηλζνπιεξσκέλσλ θηηξίσλ (θπξίσο κε πιαίζηα θαη φρη κε ηνηρεία), ηζρχνπλ ηα εμήο θαηά ηνλ EΚ 8-1 : ---Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε απμεκέλε αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηζηάζεηο ησλ θαηλσκάησλ, ηελ επηξξνή ησλ αλνηγκάησλ, ηε ζθήλσζε πξνο ηνλ ζθειεηφ, ηελ ελδερφκελε «αιινίσζε» (ή ηξνπνπνίεζε, θαζαίξεζε θ.ιπ.) θαηά ηε καθξφρξνλε ρξήζε ησλ θηηξίσλ, ηηο αλνκνηφκνξθεο βιάβεο ππφ ζεηζκφλ θ.ιπ. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ βιαβψλ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ αλνηγκάησλ ή ιπγεξψλ θαηλσκάησλ (κε h/t ή l/t > 15), φπσο ε δηάηαμε ζπλδέζκσλ, πιεγκάησλ, δηακπεξψλ δηαδσκάησλ θ.ιπ. Δπηζεκαίλεηαη πσο, θαηά ηελ § 5.4.3.γ, απαγνξεχεηαη, γεληθψο, λα ιακβάλνληαη ππφςε ή φρη νη ηνηρνπιεξψζεηο, επηιεθηηθψο, π.ρ. απφ φξνθνλ ζε φξνθνλ ή/θαη απφ ζέζε ζε ζέζε ηνπ θηηξίνπ Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν ε ελδερφκελε γεληθή φζν θαη ηνπηθή επηξξνή ηνπο, ηδηαηηέξσο αλ είλαη δπζκελείο Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ελδερφκελε επηξξνή ησλ πιηλζνπιεξψζεσλ φζν αθνξά ζέκαηα κε - θαλνληθφηεηαο ζε θάηνςε ή ηνκή.Όζο αθορά ηην κάηουη : ΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αζχκκεηξεο δηάηαμεο, επηβάιιεηαη παξακεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ησλ πιηλζνπιεξψζεσλ κε ζπλεθηίκεζε νξηζκέλσλ θαη φρη φισλ ησλ θαηλσκάησλ ή/θαη ζεκαληηθή επαχμεζε ηεο ηπρεκαηηθήο εθθεληξφηεηαο νξφθνπ ππφ ζεηζκφλ. Όζο αθορά ηην ηομή : ΢ε δπζκελείο πεξηπηψζεηο «αλνηθηψλ» νξφθσλ ή απνκείσζεο ησλ ηνίρσλ, επηβάιιεηαη επαχμεζε ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ θαηά ηνλ πνιιαπιαζηαζηηθφ ζπληειεζηή n = 1 + ΓVRW / ΢VSd ≤ q, κφλνλ εάλ ν ζπληειεζηήο απηφο έρεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 1,1, φπνπ ΓVRW είλαη ε ελδερφκελε απνκείσζε ηεο ζπλνιηθήο δηαηκεηηθήο αληίζηαζεο ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ θαη ΢VSd είλαη ε ζπλνιηθή δξψζα ηέκλνπζα δχλακε γηα φια ηα πξσηεχνληα θαηαθφξπθα θέξνληα ζηνηρεία, αλά φξνθν. 4.6.3 Αλαζρεδηαζκφο. α) Νένο «ζθειεηφο» – αλαβάζκηζε/ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ ή λένη θνξείο, ηθαλνί θαη επαξθείο (σο πξνο ην πιήζνο/θαη ηελ αληίζηαζε) : q΄ (Β) = q καηά ΔΚ 8-1. ____________________________________________________________________ Δπάξθεηα λένπ «ζθειεηνχ» :  Σνπιάρηζηνλ δχν πξνο θάζε θαηεχζπλζε κή-ζπλεπίπεδα θαη ζηαζεξά θαζ΄ χςνο λέα ηνηρεία ή πξφζζεηα πιαίζηα.  Γηα ηα λέα ζηνηρεία, ΢VRd,s,i/ ΢VSd,i ≥ 0,75 , ζε θάζε φξνθνλ θαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε.  Άιισο, επηηξέπνληαη ηηκέο έσο θαη 0,60 , αλ ιεθζνχλ ππφςε ηηκέο q΄ (B) = 0,8 q θαη γSd = 1,1 .  Οηνλεί-ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλδέζεσλ θαη ζεκειηψζεσλ, δει. έιεγρνο κε γSd = 1,35 (≤ q*). ____________________________________________________________________ Βι. Κεθάιαην 8 (§ 8.5), γηα πεξηπηψζεηο πξνζζήθεο ζπζηεκάησλ δηθηχσζεο απφ δνκηθφλ ράιπβα. β) Πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ αιιά «ήπησλ» παξεκβάζεσλ : Καηάιιειεο, κεγαιχηεξεο ηηκέο q΄ (Β) θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ απφ φ,ηη θαηά ηελ απνηίκεζε, ____________________________________________________________________ Π.ρ. θηίξην ηνπ 1980 ή 1990 κε νπζηψδεηο βιάβεο θαί δπζκελείο ηνηρνπιεξψζεηο : Απνηίκεζε, q΄ (Β) = 1,1 ή 1,3 , αληηζηνίρσο Αλαζρεδηαζκφο, απιή επηζθεπή φισλ ησλ βιαβψλ q΄ (Β) = 1,3 ή 1,7 Αλαζρεδηαζκφο, φπσο πξηλ θαί επκελείο ηνηρνπιεξψζεηο q΄ (Β) = 1,7 ή 2,3 (π.ρ. φρη θνληά ζηνηρεία/ρηίζηκν θεγγηηψλ, «απνκφλσζε» ιίγσλ δπζκελψλ ηνηρνπιεξψζεσλ/θαη έιεγρνο αληνρήο ηνπο, δηάηαμε αξθεηψλ λέσλ πιήξσλ θαηλσκάησλ θ.ιπ.). 4.7 ΣΟΠΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ΢ ΠΛΑ΢ΣΙΜΟΣΗΣΑ΢ m 4.7.1 Γεληθά. Γηάθξηζε ζε θέξνληα ζηνηρεία (πξσηεχνληα, δεπηεξεχνληα) θαη ηνηρνπιεξψζεηο, πθηζηάκελεο ή πξνζηηζέκελεο. Βι. Κεθάιαην 7 θαη 8, αλαιφγσο ηνπ ζηφρνπ (ηεο επηηειεζηηθφηεηαο). Οη ηηκέο ησλ ηνπηθψλ δεηθηψλ m πξέπεη λα εθιέγνληαη/βαζκνλνκνχληαη έηζη ψζηε ν αληίζηνηρνο θαζνιηθφο q (γηα ην δφκεκα) λα κή αθίζηαηαη πεξηζζφηεξν ηνπ 15% απηνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε § 4.6 . Βι. Παξάξηεκα 4.2 θαη Κεθάιαην 8 (qm), Παξάξηεκα 4.4 (έιεγρνη).4.7.2 Απνηίκεζε, βι. Κεθάιαην 7 (πθηζηάκελα ζηνηρεία). 4.7.3 Αλαζρεδηαζκφο, βι. Κεθάιαην 7 (λέα ζηνηρεία) θαη Κεθάιαην 8 (επηζθεπέο/εληζρχζεηο). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4 Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΑΝΑΛΟΓΩ΢ ΣΗ΢ ΔΠΙΣΔΛΔ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ Με βάζε φζα πξνβιέπνληαη ζηα Κεθ. 2, 4, 7 έσο θαη 9, νη έιεγρνη αζθαιείαο κπνξνχλ λα παξνπζηαζζνχλ επνπηηθψο θαηά ην ζπλεκκέλν ζθειεηηθφ δηάγξακκα ζπκπεξηθνξάο, αλαιφγσο ηεο ζηάζκεο επηηειεζηηθφηεηαο (Α έσο θαη Γ) θαη ηνπ ειέγρνπ ζε φξνπο δπλάκεσλ (κέζσ ηνπ q ή ησλ m) ή παξακνξθψζεσλ (κέζσ ηεο παξακφξθσζεο ζρεδηαζκνχ, dd ≈ ζd). Γηα αλαιπηηθφηεξεο πεξηγξαθέο θαη πξνβιέςεηο, βι. ηηο §§ 4.1.1 έσο θαη 4.1.4, 4.6, 4.7, 5.1.3 θαη 7.1, θαζψο θαη ην Κεθ. 9. Όζν αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε θάζε εμαζζέλεζεο ηεο αληίζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ, κεηά ηελ νηνλείαζηνρία (Fu θαη du), ε νπνία ελδηαθέξεη κφλνλ γηα αλαιχζεηο θαη ειέγρνπο κε κή-γξακκηθέο (αλειαζηηθέο) κεζφδνπο, θαη – κάιηζηα – κφλνλ γηα δνκηθά ζηνηρεία κε ζαθψο πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά, θαη κφλνλ γηα ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο Γ, «Απνθπγή θαηάξξεπζεο», ηζρχνπλ ηα εμήο (βι. θαη §§ 5.7.3.1 θαη 7.1.2.5) : Η απνκέλνπζα αληίζηαζε Fres, πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθηηκεζεί, κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζε κε πνζνζηφ ηεο νξηαθήο αληνρήο ηνπ ζηνηρείνπ Fu(=Fy), δει. Fres, = α · Fy, βι. δηάγξακκα. Γηα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ην πνζνζηφ α κπνξεί λα ιεθζεί ίζν κε 25%. Η κέγηζηε παξακφξθσζε dmax, ππφ ηελ νπνία επέξρεηαη πιήξεο απψιεηα ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ ζηνηρείνπ, θαί ππφ ηα θνξηία βαξχηεηαο, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. Πάλησο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πνιχ ίζε κε ην δηπιάζην ηεο παξακφξθσζεο αζηνρίαο. Γηα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, θαη κφλνλ γηα ιφγνπο πξνζέγγηζεο ηεο απφθξηζεο ηνπ φινπ θηηξίνπ κεηά ηελ δηαδνρηθή νηνλεί-θαηάξξεπζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ (δεπηεξεπφλησλ, θπξίσο), ν πνιιαπιαζηαζηηθφο ζπληειεζηήο β κπνξεί λα ιεθζεί ίζνο κε 1,5 , βι. δηάγξακκα. Γηα πθηζηάκελεο, ζπλήζεηο θαη άνπιεο ηνηρνπιεξψζεηο, κε θαη΄ εμνρήλ ςαζπξή ζπκπεξηθνξά, δελ ηίζεηαη ζέκα θιάδνπ κεηά ηελ αζηνρία. Απηά ηα δνκηθά ζηνηρεία ειέγρνληαη ζε φξνπο δχλακεο ή παξακφξθσζεο θαη κφλνλ γηα ηηο ζηάζκεο επηηειεζηηθφηεηαο Α θαη Β. Γηα ηε ζηάζκε Γ, «Απνθπγή θαηάξξεπζεο», δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξνζνκνίσκα (θαη βεβαίσο, δελ ειέγρνληαη), βι. § 7.4. Όκσο, ε ελδερνκέλσο δπζκελήο, γεληθή ή ηνπηθή, επηξξνή ηνπο, νθείιεη πάληνηε λα ειέγρεηαη, ή πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο, βι. § 5.9. Μφλνλ νπιηζκέλεο ηνηρνπιεξψζεηο, πθηζηάκελεο (κεηά απφ ελίζρπζή ηνπο) ή πξνζηηζέκελεο, θαη κάιηζηα ππφ πξνυπνζέζεηο, θαηά ην Κεθ. 8, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε κεηά ηελ αζηνρία, θαηά ηα πξνεγνχκελα, κε α=0,25 θαη β=1,5 (φπσο θαη γηα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο). ΢κελεηικό Γιάγραμμα ΢σμπεριθοράς (γηα ηα επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία, ή ην δφκεκα – σο ζχλνιν)F yuFy (≈ Fu)Fres = α · Fy (α ≤ 0,5)Ky dyΣτάθμη επιτελεςτικότητασ Ενιαίοσ δείκτησ, q Παραμόρφωςη ςχεδιαςμοφ, dd (ή θd)A qA 0,6 · qB ( 1,0 ÷ 1,5) dydu B qΒ½ (dy + du)/γRddmax = β · du (β ≤ 2,0)Γ qΓ·du/γRddydu/γRddudydu/γRdduqBγια τα πρωτεφοντα φ. ς. για τα δευτερεφοντα φ. ς. (2) τισ τοιχοπληρώςεισ γιαd Παραηηρήζεις 1)Γηα ηα πξσηεχνληα θέξνληα ζηνηρεία : Η νξηαθή παξακφξθσζε ζρεδηαζκνχ (dd), αθφκε θαη γηα ηε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο Γ, είλαη κηθξφηεξε απηήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νηνλεί-αζηνρία (du), θαη κάιηζηα κε ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία, πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ γRd (βι. Κεθ. 9).2)Γηα ηα δεπηεξεχνληα θέξνληα ζηνηρεία : Γη΄ απηά ηα ζηνηρεία, γίλεηαη απνδεθηφο κεγαιχηεξνο βαζκφο βιάβεο (ππφ ζεηζκφλ) απ΄ φηη γηα ηα πξσηεχνληα θέξνληα ζηνηρεία, αλαιφγσο θαη ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα θαηαθφξπθα ή νξηδφληηα θέξνληα ζηνηρεία, γηα ηηκέο dd πνπ δηακνξθψλνληαη θαη κέζσ ηνπ γRd (ζηελ Β θαη φρη ζηελ Γ). ΢ρεηηθψο, νξηδφληηα δεπηεξεχνληα θέξνληα ζηνηρεία (θαη κφλνλ), επηηξέπεηαη λα κή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξνζνκνίσκα θαη λα κή ειέγρνληαη, ζηε ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο Β θαη, θπξίσο, Γ, ζε πεξηπηψζεηο αλειαζηηθήο αλάιπζεο. ΢ηελ ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο Α, δελ επηηξέπεηαη ε δηάθξηζε ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ζε πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα (βι. θαη § 2.4.3.4).3)Γηα ηηο ηνηρνπιεξψζεηο : Βι. ζρεηηθή αλαθνξά ζηα πξνεγνχκελα απηνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο. Δπίζεο, βι. Κεθ. 5, 7 θαη 8.4)Γηα ηνπο ζπληειεζηέο γRd, πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ηηκέο ησλ παξακνξθψζεσλ ζρεδηαζκνχ (dd) : Οη ηηκέο ηνπο είλαη ελ γέλεη δηαθνξεηηθέο, αλαιφγσο ηεο ζηάζκεο επηηειεζηηθφηεηαο (Β ή Γ) θαη ηνπ είδνπο ηνπ ειεγρφκελνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηελ ζηάζκε Α, γRd=1.5)΢ηελ απινπνηεκέλε αλειαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε (βι. Κεθ.5), νπφηε ελ γέλεη ρξεζηκνπνηνχληαη δηγξακκηθά ζθειεηηθά δηαγξάκκαηα, θαηά ηα πξνεγνχκελα, επηηξέπεηαη λα κε πξνζνκνηψλεηαη ακέζσο ε θάζε εμαζζέλεζεο ηεο αληίζηαζεο.6)΢ε θηίξηα ζηα νπνία ε επηξξνή ησλ αλψηεξσλ ηδηνκνξθψλ είλαη ζεκαληηθή (βι. § 5.7.2.β), ζπληζηάηαη εθαξκνγή ζηαηηθήο αλειαζηηθήο αλάιπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε δπλακηθή ειαζηηθή αλάιπζε, νπφηε δηεμάγνληαη φινη νη έιεγρνη θαη κε ηηο δχν κεζφδνπο, ελψ επηηξέπεηαη αχμεζε θαηά 25 % ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ q θαη m (βι. θαη § 9.3.1.γ). 4.8 ΢ειζμική αλληλόδραζη γειηονικών κηιρίφν ΢ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κεηαμχ γεηηνληθψλ θηηξίσλ δελ ππάξρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ εχξνπο ηνπ αληηζεηζκηθνχ αξκνχ (πιήξνπο δηαρσξηζκνχ), φπσο απηφο νξίδεηαη ζηνλ ΔΚ 8-1, ζπληζηψληαη ηα αθφινπζα : α) Όηαλ φιεο νη πιάθεο ησλ νκφξσλ θηηξίσλ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξίπνπ ζηάζκε, φηαλ δειαδή δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα εκβνιηζκνχ, δελ είλαη ελ γέλεη αλαγθαία ε ιήςε εηδηθφηεξσλ κέηξσλ έλαληη ζχγθξνπζεο. ΢ρεηηθψο, πεξίπνπ ηζφζηαζκεο ζεσξνχληαη νη πιάθεο γηα ηηο νπνίεο επί κήθνπο ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ηα δχν ηξίηα ηνπ κήθνπο επαθήο ησλ θηηξίσλ, ε αληζνζηαζκία είλαη κηθξφηεξε απφ ηα δχν ηξίηα ηεο εγθάξζηαο δηάζηαζεο ηνπ ππνζηπιψκαηνο (ή ηνηρψκαηνο) ή απφ ην χςνο ηεο πην πςίθνξκεο απφ ηηο θάζεηεο ή ηηο παξάιιειεο πξνο ηελ κεζνηνηρία δνθνχο – φπνηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο είλαη επκελέζηεξε.4.8.1 ΢πληζηάηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ θαιχηεξνλ δπλαηφλ, πάλησο δε πξαθηηθψο εθηθηφλ, ηξφπνλ ην ελδερφκελν κηαο δπζκελνχο γηα ην δεδνκέλν θηίξην ζχγθξνπζεο κε γεηηνληθά θηίξηα, ιφγσ εθηφο θάζεσο κεηαθηλήζεψο ηνπο. hc ΔhΔh<2/3hcΔh hb1 Δh
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.