Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Παρουσίαση του κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Πολ. Μηχ., στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διερεύνηση, τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου δομήματος Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Αθήνα 2012  (1)Διερεύνηση:προσεκτική έρευνα για εξακρίβωση στοιχείων (1)Τεκμηρίωση: απόδειξη ή στήριξη της εγκυρότητας συμπεράσματος με αποδεικτικά στοιχεία – οργανωμένη και λεπτομερής συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν στον σχεδιασμό και στην κατασκευή έργου. (1)– ΛΕΞΙΚΟ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗH διερεύνηση / τεκμηρίωση του φέροντος οργανισμού υφιστάμενου δομήματος αποσκοπεί στη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό περιλαμβάνει: • αποτύπωση του φέροντος οργανισμού • καταγραφή των βλαβών • σύνταξη ιστορικού της κατασκευής • διερευνητικές εργασίες  αποτύπωση αφανών στοιχείων  προσδιορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών δόμησης  από το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της διερεύνησης/τεκμηρίωσης εξαρτάται η στάθμη αξιοπιστίας των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν  μέτρα ασφαλείας 2 Αναζητούμενες πληροφορίες: Προσδιορισμός του δομητικού συστήματος.Πληροφορίες σχετικά με τις δομικές αλλαγές από την εποχή κατασκευής, οι οποίες πιθανόν μεταβάλλουν την συμπεριφορά και απόκριση του κτιρίου.Προσδιορισμός των συνθηκών του υπεδάφους.Προσδιορισμός του τύπου και των χαρακτηριστικών θεμελίωσης του κτιρίου. Πληροφορίεςσχετικές με τον τύπο και την έκταση προηγουμένων και σημερινών δομητικών βλαβών ή φθορών, εάν υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων προηγουμένων μέτρων επισκευής ή ενίσχυσης. Πληροφορίεςσχετικές με αναγνωρίσιμα σημαντικά σφάλματα στη μελέτη, σχετικά με ελαττώματα των υλικών, καθώς και περιγραφή τους. Γεωμετρικέςμετρήσεις όπως:Προσδιορισμός της κατηγορίας περιβαλλοντικών συνθηκών, ενδεχομένως βλαπτικών για τα στοιχεία του δομήματος. Διαστάσεις των διατομών, του μήκους των δομικών στοιχείωνΠληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις και τις διατομές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και σχετικά με την κατάσταση των υλικών που τα απαρτίζουν, του τρόπου δόμησης και κατασκευής κ.λπ. Χωροσταθμήσεις, μετρήσεις εκκεντροτήτων, αποκλίσεων κ.λπ.Περιγραφή της πραγματικής ή /και σχεδιαζόμενης χρήσης του κτιρίου. Παραμορφώσεις και ασυνέχειες σε αρμούς, μετατοπίσεις κ.λπ.Πρόβλεψη των κινητών φορτίων, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική χρήση των διαφόρων χώρων του κτιρίου. Χρονική εξέλιξη των ανωτέρω χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα λόγωΠληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των υφισταμένων υλικών, με ποσοτικούς όρους όπου είναι δυνατόν.και του πάχους των τελειωμάτων, όπως κατασκευάσθηκαν. Εύρος ρωγμών ή αποκολλήσεις σε κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Παραμένουσες παραμορφώσεις. μετασεισμών (ενδεχόμενη εγκατάσταση αισθητήρων παρακολούθησης).3 Αποτύπωση Φέροντος Οργανισμού  Αποτύπωση και τοίχων πλήρωσης Χρησιμοποιούνται τα σχέδια της αρχικής μελέτης, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν εφαρμοστεί Ο Μελετητής συντάσσει πρόγραμμα διερευνήσεων αφανών στοιχείων.4 Ιστορικό Ιστορικό του δομήματος• Φάσεις κατασκευής • Μεταγενέστερες επεμβάσεις • Αποκατάσταση προηγούμενων βλαβών Έκταση Ιστορικού ανάλογα με τη σπουδαιότητα του κτιρίου5 Καταγραφή Βλαβών η καταγραφή βλαβών είναι στοιχείο της αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού βλάβη: κάθε αλλοίωση ή απομείωση της γεωμετρίας ή των μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων (περιλαμβάνονται φθορές)κακοτεχνίεςβλάβες τοιχοπληρώσεωνάμεσα μέτρα επέμβασης6 Διερευνητικές Εργασίες αποσκοπούν στη συγκέντρωση στοιχείων χρήσιμων για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. Μετρήσεις και δοκιμές κατά τη κρίση του μελετητή ΜηχανικούΔιασταύρωση πληροφοριών για ελαχιστοποίηση αμφιβολιών Ο μελετητής Μηχανικός αιτιολογεί τις παραδοχές της αποτίμησης και του ανασχεδιασμού, βάσει των διερευνητικών εργασιών Πολύτιμο βοήθημα η έκδοση ΤΕΕ: «Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών»7 Αποτύπωση αφανών στοιχείων διερευνητικές τομές ή/και ενόργανες μέθοδοι, αναζητούνται στοιχεία για:• Θεμελίωση • Οπλισμούς (διάταξη, λεπτομέρειες όπλισης) • τοίχους πλήρωσης (και λεπτομέρειες δόμησής τους) • παρουσία άλλων υλικών Σε κτίρια για τα οποία διατίθεται μελέτη που έχει εφαρμοστεί:• δειγματοληπτικός έλεγχος/επιβεβαίωση της εφαρμογής των σχεδίων• Για οπλισμούς και λεπτομέρειες όπλισης τρεις (3) τουλάχιστον διερευνητικές τομές ανά κατηγορία εξεταζόμενου δομικού στοιχείου• Έμφαση σε: αγκυρώσεις/παραθέσειςκρίσιμες περιοχές λεπτομέρειες συνδετήρων 8 Σε κτίρια για τα οποία δεν διατίθεται σχέδια ή με σημαντικές αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη:• διερεύνηση σε έκταση ικανή να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες• πρακτικώς αδύνατος ο προσδιορισμός των οπλισμών σε όλες τις θέσεις• επιλογή σημείων ελέγχου • η γνώση των συνθηκών και συνηθειών που επικρατούσαν την εποχή της κατασκευής, μπορεί να περιορίσει τις διερευνητικές εργασίες και να αυξήσει την αξιοπιστία τους.09-11-19289 Έδαφος Θεμελίωσης• απαιτείται νέα εδαφοτεχνική έρευνα όταν διαπιστωθεί κακή συμπεριφορά της θεμελίωσης• απαιτείται να διατίθεται εδαφοτεχνική έρευνα (νέα ή παλαιά) όταν:- η επέμβαση προκαλεί πρόσθετες δράσεις στο έδαφος- λαμβάνεται υπόψη αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής• για κτίρια σπουδαιότητας Ι (γΙ=0,80) και ΙΙ (γΙ=1,00) οι τιμές σχεδιασμού των εδαφικών παραμέτρων επιτρέπεται να λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία.Οι συνθήκες στήριξης του κτιρίου στο έδαφος, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ακρίβεια των αναλύσεων της ανωδομής, ως εκ τούτο όταν τα χαρακτηριστικά του εδάφους δεν είναι γνωστά από εδαφοτεχνική έρευνα, συνιστάται η διενέργεια παραμετρικών επιλύσεων για εύλογες ακραίες τιμές παραμορφωσιμότητας. Εξαιρούνται:• κοιτοστρώσεις • εσχάρα δύσκαμπτων θεμελιοδοκών • άκαμπτα υπόγεια10 Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.) εκφράζει την επάρκεια των πληροφοριών περί του υφιστάμενου κτιρίου και αφορά δράσεις ή/και αντιστάσεις• αβεβαιότητα στο πάχος πλάκας  αντιστάσεις • αβεβαιότητα στο πάχος των επιστρώσεων της πλάκας  δράσεις Έτσι ανάλογα με τη Σ.Α.Δ. επιλέγονται οι κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας για τις δράσεις και τις αντιστάσεις. H Σ.Α.Δ. επηρεάζει τους υπολογισμούς των δράσεων και των αντιστάσεων. Κατηγορίες Σ.Α.Δ.• Υψηλή (Ε.Γ.: πλήρης) • Ικανοποιητική (Ε.Γ.: κανονική) • Ανεκτή (Ε.Γ.: περιορισμένη) Ανεπαρκέστερα δεδομένα επιτρέπονται μόνον για δευτερεύοντα στοιχεία11 Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των υλικών Σκυρόδεμα  Γενικά Διερεύνηση για τον προσδιορισμό της θλιπτικής αντοχής για κάθε περιοχή φέροντος οργανισμού• Χρησιμοποιείται η επιτόπου αντοχή σε κάθε κρίσιμη περιοχή κάθε δομικού στοιχείου • Λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη συστηματική διαφοροποίηση της επί τόπου αντοχής λόγω π.χ.- θέσης στο φορέα - συνθήκες σκυροδέτησης - συνθήκες συμπύκνωσης και συντήρησης - κακοτεχνιών • Η εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος γίνεται με αξιόπιστες έμμεσες (μη καταστροφικές) μεθόδους• Εφαρμόζονται μέθοδος υπερήχων ή/και μέθοδος με κρουσίμετρο (μέθοδος εξόλκευσης ήλου, όταν fc < 15MPa) 12 • Οι έμμεσες μέθοδοι βαθμονομούνται με παράλληλη λήψη πυρήνων Απαιτούμενο ελάχιστο πλήθος δοκιμών.• Μικρά (μέχρι διώροφα) κτίρια  πλήθος πυρήνων n=3 • Μεγαλύτερα κτίρια n=3 ανά δύο ορόφους, οπωσδήποτε όμως 3 πυρήνες στον κρίσιμο όροφο. επιπλέον:• Για Σ.Α.Δ. «υψηλή» ελέγχονται (με έμμεσες μεθόδους) - το 45% των κατακορύφων στοιχείων Υποστυλώματα, δοκοί ελέγχονται στα - το 25% των οριζοντίων στοιχείων άκρα τους Τοιχώματα στη βάση τους • Για Σ.Α.Δ. «ικανοποιητική» - το 30% των κατακορύφων στοιχείων - το 15% των οριζοντίων στοιχείων - σε περίπτωση σύγκλισης (τυπική απόκλιση s ≤ 0.20 x ) τότε η Σ.Α.Δ. θεωρείται «υψηλή»- εάν ο έλεγχος περιοριστεί στο μισό των ποσοστών της «ικανοποιητικής» τότε η Σ.Α.Δ. θεωρείται «ανεκτή», εκτός και εάν s ≤ 0.20 x οπότε θεωρείται «ικανοποιητική».13 • Το πλήθος των δοκιμών περιορίζεται αισθητά σε ειδικές περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία διατίθενται υπεύθυνες και αξιόπιστες πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής τους. [(n=3 με xi ≤ 0.15 x  «ικανοποιητική»)+(30%+15%  «υψηλή»)] Οι πληροφορίες θεωρούνται υπεύθυνες και αξιόπιστες όταν:- διατίθεται φάκελος μελέτης η οποία έχει εφαρμοστεί, - υπάρχουν αποδείξεις περί συνεχούς επίβλεψης, και - διατίθενται αποτελέσματα δοκιμών σκυροδέματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής.14 15 Χάλυβας οπλισμού Οπτική αναγνώριση/κατάταξη χάλυβα• χαντρώματα και αποκαλύψεις • αναμονές • λεία επιφάνεια/νευρώσεις/αναγνώσιμες σημάνσεις, σε συνδυασμό και με την εποχή κατασκευής Για συσχέτιση της κατηγορίας του χάλυβα με τον χρόνο κατασκευής και τη μορφή των νευρώσεων βλέπε Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.) 2008 Ομοιόμορφη κατηγορία οπλισμών στο κτίριο (ενδεχομένως δύο κατηγορίες σε κτίρια περιόδου 19701985) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα λαμβάνονται από τους Κανονισμούς ανάλογα με την κατάταξηΟπτική αναγνώριση/κατάταξη  Σ.Α.Δ. «ικανοποιητική»16 Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών με δοκιμές  Σ.Α.Δ. «υψηλή»• δοκιμή σε 3 τουλάχιστον δείγματα περίπου ίδιαςδιαμέτρου από δομικά στοιχεία του κρίσιμου ορόφου• επέκταση της έρευνας όταν εντοπίζονται διαφορετικές κατηγορίες• Αναμενόμενες διαφορές χαρακτηριστικών αναλόγως διαμέτρου• Μειωμένη ολκιμότητα διαβρωμένων χαλύβων Έρευνα για τη συγκολλησιμότητα (Κ.Τ.Χ. 2008)Τοίχοι πλήρωσης – Εάν λαμβάνονται υπόψη Αποκάλυψη επιφάνειας 0.7x0.7 m2 σε δύο θέσεις σε κάθε όροφο και αποτύπωση πληροφοριών για:• σύστημα και ποιότητα δόμησης • είδος και ποιότητα υλικών δόμησης (τούβλα, κονίαμα) • πάχος αρμών και βαθμό πλήρωσής τους με κονίαμα 17 • σφήνωση τοιχοποιίας στην περίμετρο • διαζώματα Προσδιορισμός χαρακτηριστικών έμμεσα από ημιεμπειρικές σχέσεις από τα επί μέρους χαρακτηριστικά των υλικών (κεφάλαιο 7)  Σ.Α.Δ. «ικανοποιητική» Επί τόπου ή/και εργαστηριακές δοκιμές  Σ.Α.Δ. «υψηλή». Πλήθος δοκιμών στη κρίση του Μελετητή.Στάθμη αξιοπιστίας γεωμετρικών δεδομένων Γεωμετρικά δεδομένα: είδος και γεωμετρία φορέαείδος και γεωμετρία τοιχοπληρώσεωνεπιστρώσεις, επενδύσεις κλπόπλιση 18 19 20 Παρατηρήσεις στον Πίνακα :  (1) Διατίθενταιπλήρη σχέδια της αρχικής μελέτης που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ή σχέδια «όπως κατασκευάσθηκε»...ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ19251981 21 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ...22
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.