Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Με τις διατάξεις του 4070/2012 νόμου «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82), τροποποιήθηκαν διατάξεις που αφορούν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επι πλέον εκείνων που αναφέρθηκαν στις εγκυκλίους υπ' αριθ.
11/2012, 14/2012 και 15/2012

ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 Αθήνα, 14 – 6- 2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.βΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α΄ Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 64 28 969 FAX : 210 64 64 392Προς: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομήςΘέμα: Ισχύουσες Διατάξεις με το Ν. 4070/12 για θέματα αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ 1. Με τις διατάξεις του 4070/2012 νόμου «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82), τροποποιήθηκαν διατάξεις που αφορούν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επι πλέον εκείνων που αναφέρθηκαν στις εγκυκλίους μας υπ αριθ 11/2012, 14/2012, 15/2012 και συγκεκριμένα: A. Άρθρο 138 A1. Με την παρ 1 του άρθρου 138 προστίθενται εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.δ.3026/1954 (Α΄235), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 723/1977(Α’ 300), σύμφωνα με τα οποία χορηγείται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης (μέχρι 4) ασκουμένων δικηγόρων στο Γραφείο Δικαστικού του ΤΕΕ. A 2. Με την παρ. 2 α του άρθρου 138 προστίθεται άρθρο 41 Α στο π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 1484/1984 (Α` 161) σύμφωνα με το οποία θεσπίζεται η υποχρέωση του ΤΕΕ να αναρτά στην ιστοσελίδα του οικονομικά, διοικητικά και στατιστικά στοιχεία που το αφορούν. Το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών θα προσδιοριστούν με απόφαση του Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ1 ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΜε την παράγραφο 2, περίπτ. β., αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42) και προβλέπεται ότι η περίληψη της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής. Οι υπόλοιπες δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν. Με την παράγραφο 2, περίπτ. γ., αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 και προβλέπεται ότι η απόφαση ανάθεσης σύμβασης του νόμου αυτού, καθώς και σύμβασης ανάθεσης έργου που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής και καταργείται η δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Β. Άρθρο 139 Με τις διατάξεις το άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, για παράδειγμα, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καλύπτονται προσωρινά κενές θέσεις στο οικείο Υπουργείο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις που εποπτεύονται από τον Υπουργό με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, να καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα του ΥΜΕΔΙ και διοικητικά συμβούλια των ως άνω νομικών και των δημόσιων επιχειρήσεων ο αριθμός των θέσεων κατά κάδο και ειδικότητα για την κάλυψη τους με απόσπαση και να εγκρίνονται με ΚΥΑ του Υπουργού ΥΜΕΔΙ, να παρατείνεται για δύο ακόμη τριετίες ο χρόνος απόσπασης (των 3τριών ετών)του προσωπικού να καθορίζεται μεαπόφαση Υπουργού η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με απόσπαση και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Γ. Άρθρο 140 Γ 1. Με την παράγραφο 2 αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3937/2011 (Α` 60), και μεταφέρονται στην Περιφέρεια Αττικής η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήμου 2 ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΑθηναίων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το ανωτέρω δίκτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής. Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις προαναφερόμενες γεωγραφικές περιοχές ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής. Γ 2. Με την παράγραφο 3 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 27 του ν. 1068/1980 (ΦΕΚ Α΄ 190), που προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2576/1998 (Α` 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3481/2006 (Α` 162), και προβλέπονται αλλαγές στη σύνθεση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) - που κατέστησαν αναγκαίες μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 - «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), - η οποία έχει σκοπό το συντονισμό και την ιεράρχηση της μελέτης και κατασκευής έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής. Δ. Άρθρο 143 Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους αυτοκινητοδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Δ.1. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η δυνατότητα παράδοσης εκ μέρους του Δημοσίου ή/και εκμετάλλευσης, εκ μέρους των παραχωρησιούχων τμημάτων ή/και υποτμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάζονται είτε από το Δημόσιο είτε τους παραχωρησιούχους, μετά την παρέλευση της προθεσμίας περάτωσής τους, στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους με υπαιτιότητα του Δημοσίου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση του περατωμένου μόνο τμήματος και να μειωθεί η δαπάνη των συμβατικών αποζημιωτικών ρητρών, η οποία προβλέπεταιστιςυπόψησυμβάσειςπουκυρώθηκανμενόμους,λόγωκαθυστέρησης παράδοσης ή ολοκλήρωσης. Δ2. Με την παράγραφο 2 προστέθηκε παράγραφος 12Α στο άρθρο 34 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ Α΄ 57) σύμφωνα με την οποία η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και η παρεμπόδιση ή διακοπή (μερική ή ολική) της λειτουργίας των σταθμών διοδίων με οποιοδήποτε τρόπο καθίσταται ποινικό αδίκημα και τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα,3 ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΔ.3. Με την παράγραφο 3 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 103 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ Α΄ 57) με το οποίο προβλέπεται η αφαίρεση πινακίδων ειδικών κατηγοριών οχημάτων, καθώς και η άδεια του οδηγού τους, για ορισμένες τροχαίες παραβάσεις και συγκεκριμένα της παράβασης μη καταβολής τέλους διοδίων, όπου αυτή προβλέπεται. Δ.4. Με την παράγραφο 4 αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208), για να περιλάβει την αναστολή εν όλω ή εν μέρει της λειτουργίας σταθμών διοδίων και την περίπτωση ενοποίησης ενός ή περισσοτέρων σταθμών διοδίων. Δ.5. Με την παράγραφο 5 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ Α΄ 57) όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3920/2011 (Α` 33) και παρέχεται η δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων. Δ.6. Με την παράγραφο 6 (α) & (β) προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ ,κατά την κατασκευαστική περίοδο των αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης, η οποία ρυθμίζει ειδικότερα θέματα τέλη διοδίων είτε με συμφωνία με τους παραχωρησιούχους, είτε με μονομερή απόφαση του δημοσίου Δ.7. Με την παράγραφο 7 προβλέπεται η έκδοσηαπόφασης του ΥπουργούΥΠΥΜΕΔΙ σύμφωνα με την οποία διαμορφώνεται η τιμή διοδίων μέχρι το ύψος του Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών που προβλέπει η οικεία σύμβαση παραχώρησης, στην περίπτωση που η τιμή διοδίων δεν έχει αναπροσαρμοστεί, λόγω καθυστέρησης των εργασιών με υπαιτιότητα του Δημοσίου. Δ.8. Με την παράγραφο 8 τροποποιείται η σύνθεση της προβλεπόμενης Επιτροπής της υποπαραγράφου δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970 (Α` 150) σε τμήματα των οδών που έχουν χαρακτηριστεί ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομοι και τα οποία λειτουργούν ή συντηρούν Ν.Π.Ι.Δ. με βάση τις οικείες Συμβάσεις Παραχώρησης. Δ.9. Με την παράγραφο 9 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ Α΄ 57), με την οποία απλοποιείται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία καθορισμού οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα μετά από σχετική μελέτη να επιτρέπεται στις προαναφερόμενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων. Για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμού οδών ή λωρίδων της παραγράφου αυτής, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εμπίπτουν 4 ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψστην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την περιοχή αρμοδιότητας του ΣΑΣΟ οι σχετικές δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, βαρύνουν το φορέα λειτουργίας κατά 50% και κατά 50% τον αντίστοιχο δήμο. Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορισθεί η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες.» Ε Άρθρο 144 Ε.1. Με το άρθρο αυτό καταργείται, αφότου ίσχυσε η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3913/2011 (Α` 18) «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις.» και επι πλέον ρυθμίζονται τα θέματα μετατάξεων ή μεταφορών προσωπικού του ως άνω νόμου. ΣΤ . Άρθρο 146 ΣΤ.1. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 146 προβλέπεται ότι όπου αναφέρονται το Υπουργείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ζ.΄Αρθρο 186 Ζ.1. Με την παραγρ. 13 του άρθρου 186 αντικαθίστανται οι διατάξεις των παραγρ. 5 και 6 του άρθρου 8 του ν.2052/2001 (Α΄228) ,όπως ισχύει , σύμφωνα με τις οποίες η μελέτη και κατασκευή υπόγειων χώρωνστάθμευσης αυτοκινήτων υπόγειωνδιαβάσεων κλπ. ανήκουν στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου. Το ΥΥΜΕΔΙ χορηγεί τις άδειες ίδρυσης των σταθμών, ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου και με κοινή απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΚΑ και ΥΠΥΜΕΔΙ καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των αδειών αυτών.5 ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΤης εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πιστή τήρηση τους. Επίσης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (ggde.gr). Συνημμένα: 1 πίνακας Kοινοποίηση:Ε.Υ.Γραφείο κ. ΥπουργούΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Σ.Δ.Ε. Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Πληροφορικής (με e-mail γιαΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣενημέρωση της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Δ.Ε.) Δ/νση Δ17 (10).6 ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 4070/12 (ΦΕΚ Α’ 82) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΜΕΡΟΣ Δ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β) ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ,) ΜΕΡΟΣ ΖΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ Ν. 4070/121. Προστίθενται εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.δ. 3026/1954 (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 723/1977(Α’ 300)1. «Η άσκηση ασκούμενων δικηγόρων μπορεί επίσης να γίνει και στο Γραφείο Δικαστικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ο αριθμός των ασκούμενων δεν δύναται να υπερβεί τους τέσσερις (4) και η τοποθέτηση τους ενεργείται με πράξη υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και το Νομικό Σύμβουλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκηση τους».2α. προστίθεται άρθρο 41Α μετά το άρθρο 41 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α` 430) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 1484/1984 (Α` 161)ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν. 4070/122α. «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του οικονομικά και διοικητικά στοιχεία, όπως τον προϋπολογισμό, απολογισμό, ισολογισμό, αμοιβή του προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής, στατιστικά στοιχεία για πειθαρχικές κυρώσεις, αναφορές, καταγγελίες φυσικών και νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προσδιορίζεται ειδικότερα το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».1382β. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του 2β. «1. Στις διαδικασίες του νόμου αυτού, πλην άρθρου 12 του ν. 3316/2005 (Α’ της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 42) 10, αναρτάται περίληψη της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία και μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της 7 ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψέδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νομού δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς.». 2γ.Αντικαθίσταται το πρώτο 2γ. «5. Η απόφαση ανάθεσης σύμβασης του εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 νόμου αυτού, καθώς και σύμβασης ανάθεσης του ν. 3316/2005 (Α’ 42) έργου που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής».ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ1. Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων και ειδικευμένων αναγκών μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να καλύπτονται προσωρινά κενές θέσεις στο οικείο Υπουργείο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α` 314), που εποπτεύονται από τον πιο πάνω Υπουργό, με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των παραπάνω νομικών προσώπων κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα, όρο συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας και συμφωνίας. Όταν πρόκειται για απόσπαση από Ν.Π.Ι.Δ. ή δημόσια επιχείρηση απαιτείται και συγκατάθεση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτών. 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων και δημοσίων επιχειρήσεων της παραγράφου 1 καθορίζουν, κατά κλάδο και ειδικότητα, τον αριθμό των θέσεων που επιθυμούν να καλυφθούν με απόσπαση. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των πιο πάνω νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία στην οποία απασχολούνται, καθορίζοντας και το φορέα, στον οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν. Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις θέσεις αποφασίζει σχετικά ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για υπαλλήλους του οικείου Υπουργείου ή τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων προέλευσης1398 ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψκαι υποδοχής στις λοιπές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα προσόντα και την προϋπηρεσία των αιτούντων. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των παραπάνω αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων προέλευσης και αποδοχής, αποφασίζει τελικά ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν οι υποβαλλόμενες αιτήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις θέσεις μπορεί, με αποφάσεις των παραπάνω οργάνων, να αποφασιστεί και η υποχρεωτική απόσπαση χωρίς αίτηση του απασχολούμενου. Οι αποδοχές του αποσπώμενου προσωπικού καθορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. 3. Η απόσπαση του πιο πάνω προσωπικού διαρκεί για τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη τριετίες. Μετά τη λήξη της, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στην Υπηρεσία του και στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπαση. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία στο φορέα προέλευσης για όλες τις νόμιμες συνέπειες και κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδίκαια και καταργείται με την αποχώρηση του από την Υπηρεσία. 4. Στην απόφαση του Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων με απόσπαση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στην ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η απολογιστική, ανά μήνα, καταβολή από το φορέα υποδοχής στο φορέα προέλευσης των αποδοχών και των ασφαλιστικών ή λοιπών εισφορών των αποσπασμένων και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.1402. Αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3021/2002 (Α` 143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3937/2011 (Α` 60),92. «1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήμου Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στην Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το ανωτέρω δίκτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής. ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΟι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος εκτελούνται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής». 3. Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 1068/1980 (Α` 190), που προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2576/1998 (Α` 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3481/2006 (Α` 162),3.«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.), με σκοπό το Συντονισμό και την ιεράρχηση της μελέτης και κατασκευής των έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής, τα οποία εκτελούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους λοιπούς φορείς του δημόσιου φορέα καθώς επίσης και των αντιπλημμυρικών έργων και μελετών που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και την Περιφέρεια Αττικής. Η ανωτέρω Επιτροπή απαρτίζεται από: α. τον Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7). β. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή του φορέα του οποίου το θέμα εισάγεται προς συζήτηση, με τον νόμιμο αναπληρωτή του. γ. τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής με αναπληρωτή τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. δ. έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. ε. έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από την Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.). Η Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών Εργων της Γ.Γ.Δ.Ε. και γνωμοδοτεί για τα θέματα που εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Εργων (Δ7), αναπληρούμενος, κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο του10 ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΤμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι λοιποί φορείς που σχεδιάζουν, μελετούν και εκτελούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ή έργα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική συμβολή στην αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα για έκδοση γνωμοδότησης της Κ.Σ.Ε., η ύπαρξη της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης από τα αρμόδια όργανα. Τα αιτήματα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), η οποία παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και έκδοση των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του 2690/ 1999 (Α· 45).» 1431. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά την παρέλευση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης τμημάτων και υποτμημάτων αυτοκινητοδρόμων που έχουν παραχωρηθεί σε αναδόχους με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3555/2007 (Α`81). 3597/2007 (ΑΊ68), 3605/2007 (ΑΊ90), 3559/2007 (Α`102), και 3621/2007 (Α`279) και επί των οποίων προβλέπεται συμβατικά η θέση σε λειτουργία σταθμών διοδίων, μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία των σταθμών αυτών και στην περίπτωση μερικής ολοκλήρωσης του οικείου υποτμήματος ή λειτουργικά αυτοτελούς τμήματος του υποτμήματος, εφόσον η ολοκλήρωση της κατασκευής του καθυστέρησε με υπαιτιότητα του Δημοσίου. Η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του υπόψη υποτμήματος ή τμήματος του υποτμήματος εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του αντίστοιχου έργου, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της αντίστοιχης σύμβασης παραχώρησης που καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας. Τα τέλη διοδίων στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται και αφορούνΡυθμίσεις για τους αυτοκινητόδρομους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας11 ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψμόνο το μήκος του περαιωμένου τμήματος του υπόψη υποτμήματος. Η πιο πάνω ρύθμιση ισχύει αναλογικά και για τα υποτμήματα ή τμήματα των υποτμημάτων στα οποία περιλαμβάνεται και νέο υποτμήμα που έχει κατασκευαστεί ή κατασκευάζεται από το Δημόσιο, εφόσον επ` αυτού προβλέπεται συμβατικά σταθμός διοδίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κατά περίπτωση η ανά χιλιόμετρο χρέωση Διοδίων Τελών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,04 ευρώ ανά 2. προστίθεται παράγραφος χιλιόμετρο (προ Φ.Π.Α.) σε τιμές Ημέρας μετά το τέλος της παρ. 12 του Τιμής Βάσης, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία άρθρου 34 του ν. 2696/1999 σύμβαση παραχώρησης. (Α` 57) 12Α 2. «12Α. Απαγορεύεται η καθ` οιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και η παρεμπόδιση ή διακοπή (μερική ή ολική) της λειτουργίας των σταθμών διοδίων με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτοί που 3. αντικαθίσταται το τελευταίο παραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου προηγούμενου εδαφίου 103 του ν. 2696/1999 (Α` 57) τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα.» 3. «Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε ελλείψεις ή ελαττωματική λειτουργία του οχήματος, που επηρεάζουν δυσμενώς την οδική ασφάλεια ή σε εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων και την πρόκληση υπερβολικών θορύβων (άρθρα 15 παράγραφοι 1 και 2, 53, 4. αντικαθίσταται το άρθρο 19 του 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παράγραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 παρ. ν. 3897/2010 3 του παρόντος Κώδικα), για παραβάσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του παρόντος, καθώς και για την παράβαση του άρθρου 5 του ν. 489/1976.» 4. «Άρθρο 19 - Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται εν όλω ή εν μέρει η λειτουργία σταθμών διοδίων ή να ενοποιούνται σταθμοί διοδίων αυτοκινητοδρόμων, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν παραχωρηθεί σε 12 ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ5. αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 2696/1999 (Α` 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3920/2011 (Α` 33αναδόχους με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3555/2007 (Α`81), 3597/2007 (ΑΊ68), 3605/2007 (ΑΊ90), 3559/2007 (Α102), και 3621/2007 (Α`279) και να καθορίζεται ο εγγύτερος προς αυτούς σταθμός στον οποίο θα εισπράττονται και τα τέλη διέλευσης του σταθμού του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται. Τα έσοδα του σταθμού διοδίων, η λειτουργία του οποίου αναστέλλεται με την ανωτέρω απόφαση, θα αποδίδονται στον δικαιούχο τους από τον εκάστοτε λειτουργό του καθοριζόμενου με την ως άνω απόφαση σταθμού διοδίων. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού, επαλήθευσης και κατανομής μεταξύ των δικαιούχων των τελών διέλευσης, η προθεσμία και η διαδικασία απόδοσης τους στους δικαιούχους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 5. «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 104 του παρόντος.»6. (α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται κατά την περίοδο μελετών - κατασκευών των αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3555/2007 (Α` 81), 3597/2007 (Α` 168), 3605/2007 (Α` 190), 3559/2007 (Α` 102) και 3621/2007 (Α` 279) μπορεί να καθορίζονται διόδια τέλη σε επίπεδο χαμηλότερο του συμβατικά προβλεπόμενου λόγω μη οφειλόμενης στον παραχωρησιούχο καθυστέρησης στην ολοκλήρωση τμημάτων είτε υπό ταυτόχρονη κατασκευή και κυκλοφορία ή παραλλήλων προς υπό κυκλοφορία τμημάτων εθνικών οδών. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από συμφωνία με τον οικείο παραχωρησιούχο με την οποία καθορίζονται 13 ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψόλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες. (β) Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον παραχωρησιούχο, η ανωτέρω απόφαση μπορεί να εκδίδεται με πρόβλεψη αποζημίωσης του παραχωρησιούχου εκ μέρους του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας σύμβασης παραχώρησης, για την τυχόν μείωση των εσόδων του λόγω μείωσης του διοδίου τέλους. Από την αποζημίωση αφαιρείται το σύνολο της τυχόν ωφέλειας του παραχωρησιούχου από τυχόν αύξηση της κυκλοφορίας και των εσόδων του που οφείλεται στη μείωση του διοδίου τέλους.8. προστίθενται δύο (2) νέα εδάφια μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου δ` της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970 (Α` 150)9. αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε 147. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται κατά την περίοδο μελετών -κατασκευών των αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3555/2007 (Α`81), 3597/2007 (Α` 168), 3605/2007 (Α` 190), 3559/2007 (Α` 102) και 3621/2007 (Α` 279), μπορεί να καθορίζονται τα διόδια τέλη σε ολοκληρωμένα αυτοτελή τμήματα των αυτοκινητοδρόμων έως το ύψος του Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών της οικείας σύμβασης παραχώρησης, ανεξαρτήτως της επίτευξης από τον Παραχωρησιούχο των Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών, εφόσον η μη επίτευξη των προθεσμιών αυτών οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου. 8. «Σε τμήματα των οδών που έχουν χαρακτηρισθεί ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομοι και τα οποία λειτουργούν, εκμεταλλεύονται ή συντηρούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κατά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας βάσει των οικείων Συμβάσεων Παραχώρησης, η αναφερθείσα επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο του φορέα με αρμοδιότητα την εποπτεία της μελέτης και κατασκευής του έργου της σύμβασης παραχώρησης, τον Προϊστάμενο του φορέα με αρμοδιότητα την παρακολούθηση ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψμε το ν. 2696/1999 (Α` 57)λειτουργίας του έργου της σύμβασης παραχώρησης και τον Διοικητή της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού όπου βρίσκονται τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι λοιπές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με άμεση κυκλοφοριακή σύνδεση με την κύρια οδό. Για τις ανάγκες της παρούσας υποπαραγράφου δ` ως Εποπτεύουσα Υπηρεσία για τα έργα παραχώρησης νοείται η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Φορέας που είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της μελέτης και κατασκευής του έργου της υπόψη σύμβασης παραχώρησης.» 9. «4. Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου Δήμου και του Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος για τις Υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς και με απόφαση του οικείου Δημάρχου, μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων. Με όμοια τροχιοδρομικών απόφαση που λαμβάνεται μετά από σχετική μελέτη και πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφερόμενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών για ορισμένες ημέρες και ώρες. Για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. και σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμού οδών ή λωρίδων της παραγράφου αυτής, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Η υλοποίηση της 15 ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψσήμανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση των διαχωριστικών μέσων ανήκουν στην αρμοδιότητα των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών που βαρύνονται και με τις σχετικές δαπάνες. Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την περιοχή αρμοδιότητας του ΣΑΣΟ οι σχετικές δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, βαρύνουν το φορέα λειτουργίας κατά 50% και κατά 50% τον αντίστοιχο δήμο. Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορισθεί η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες.» 144 1. καταργείται, αφότου ίσχυσε η Μετατάξεις ή παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. μεταφορές 3913/2011 (Α` 18) προσωπικού ν. 3913/2011 2. Μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού που είχαν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, διατηρούνται σε ισχύ. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το προσωπικό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του καταργούμενου άρθρου 26 του ν. 3913/2011 δύναται με αίτηση του η οποία δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία, να τοποθετείται σε οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ή να μεταφέρεται στην Αρχή Συντονισμού Πτήσεων ή στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων. 4. Η τοποθέτηση του ανωτέρου προσωπικού σε οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής 16 ΑΔΑ: Β4Λ51-46ΨΑεροπορίας, καθώς και η μεταφορά του στην Αρχή Συντονισμού Πτήσεων ή στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων θα πραγματοποιείται μετά από ένταξη του σε υφιστάμενους κλάδους των ως άνω Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τα τυπικά τους προσόντα, όπως ορίζονται στο π.δ. 50/2001, σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 146ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ11. Όπου στις διατάξεις των νόμων 3316/2005 (Α` 42) και 3669/2008 (Α` 116) αναφέρονται το Υπουργείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πλην αν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος νόμου.Μεταβατικές Διατάξεις (βλ παρ.11)186ΜΕΡΟΣ Ζ 13. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 2052/ 1992 (Α` 94), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 2947/2001 (Α` 228),13.«5. Η μελέτη και κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων, ανήκουν στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου. Αν τα πιο πάνω έργα εκτελούνται κάτω από χώρους οι οποίοι δεν είναι κοινόχρηστοι ούτε κοινωφελείς που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο, απαιτείται η συναίνεση του κυρίου του χώρου, η οποία, προκειμένου για χώρο που ανήκει στο Δημόσιο ή σε εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό, ύστερα από γνώμη του εποπτευόμενου νομικού προσώπου, αν ο χώρος ανήκει σε αυτό. 6. Οι άδειες ίδρυσης των σταθμών χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο. Οι οικοδομικές και λοιπές άδειες που απαιτούνται κατά περίπτωση χορηγούνται από τις αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες. Με17 ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψκοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και κάθε σχετικό θέμα.»18
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.