Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1443 από 14 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2012. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1443 βασίζεται στο Διεθνές πρότυπο ISO 29383 και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ορολογίας σε διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής.

2012-05-11ICS: 01.020; 01.040.01ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1443ΣΧΕ∆ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARDΟρολογικές πολιτικές – Ανάπτυξη και υλοποίηση Terminology policies – Development and implementationΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δηµόσια Για τη κρίση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν σχόλια µέχρι την 4η Ιουλίου 2012. διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. Οι ενδεχόµενες παρατηρήσεις ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση kkb@elot.gr ή στα τηλέφωνα 210 2120113 ή στα τ/ο(fax) 210 2120131Κλάση τιµολόγησης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι ΕΛΟΤ 1443Πρόλογος Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο επιµελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Τεχνική Ορολογία» τη γραµµατεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. Το κείµενο του παρόντος προτύπου εγκρίθηκε την xxxx-xx-xx από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 "Τεχνική Ορολογία" και εκδόθηκε ως ελληνικό πρότυπο σύµφωνα µε τον κανονισµό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών. Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο βασίζεται στο ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 29383:2010.© ΕΛΟΤ 2012 Όλα τα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµβανοµένων φωτοαντιγράφισης και µικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι © ΕΛΟΤΕΛΟΤ 1443Περιεχόµενα Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 3 1Αντικείµενο ........................................................................................................................................... 52Τυποποιητικές παραποµπές ............................................................................................................. 53Όροι και ορισµοί εννοιών ................................................................................................................... 54Γλωσσικός σχεδιασµός και ορολογικός σχεδιασµός ..................................................................... 74.1Γενικά .................................................................................................................................................... 74.2Γλωσσικός σχεδιασµός ...................................................................................................................... 74.3Ορολογικός σχεδιασµός ..................................................................................................................... 75∆ιατύπωση και υλοποίηση ορολογικής πολιτικής .......................................................................... 96Προετοιµασία, διατύπωση και υλοποίηση ορολογικών πολιτικών ............................................ 106.1Γενικά .................................................................................................................................................. 106.2ΦΑΣΗ I – Προετοιµασία της ορολογικής πολιτικής ....................................................................... 116.2.1Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ............................................................................................. 116.2.2Προπαρασκευαστικά έγγραφα......................................................................................................... 126.2.3Ευαισθητοποίηση: Υπεράσπιση και άσκηση επιρροής για την απόκτηση αναγνώρισης ....... 136.2.4Οργάνωση διαδικασίας διαβούλευσης σε επίπεδο κοινότητας/οργανισµού ............................. 136.3ΦΑΣΗ ΙΙ – ∆ιατύπωση της ορολογικής πολιτικής .......................................................................... 146.3.1Γενικά .................................................................................................................................................. 146.3.2Οριστικοποίηση της πρότασης ορολογικής πολιτικής................................................................. 146.3.3Συντονισµός του ορολογικού σχεδιασµού µε άλλες πολιτικές στρατηγικού σχεδιασµού........ 146.3.4Σχέδιο υλοποίησης............................................................................................................................ 156.3.5Παρουσίαση της τελικής πολιτικής και του σχεδίου υλοποίησης ............................................... 156.3.6Απόφαση σχετικά µε τα έγγραφα της τελικής ορολογικής πολιτικής και το σχέδιο υλοποίησης ...................................................................................................................... 166.4ΦΑΣΗ ΙΙΙ – Υλοποίηση της ορολογικής πολιτικής .......................................................................... 166.4.1Γενικά .................................................................................................................................................. 166.4.2∆ιαχείριση της υλοποίησης .............................................................................................................. 161 ΕΛΟΤ 1443©ΕΛΟΤ6.4.3Λειτουργικός και οργανωσιακός σχεδιασµός της υλοποίησης ................................................... 176.4.4∆ηµοσιοποίηση και προώθηση ....................................................................................................... 176.5ΦΑΣΗ IV – ∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας της ορολογικής υποδοµής ....................................... 18Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) Εργαλεία για ανάλυση των ενδιαφερόµενων µερών ........................... 19 Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) Παράδειγµα αυθεντικής εταιρικής ορολογικής πολιτικής ................... 20 Παράρτηµα Γ (πληροφοριακό) Αλφαβητικό ευρετήριο όρων και θεµάτων ........................................... 22 Παράρτηµα ∆ (πληροφοριακό) Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο όρων........................................... 24 Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 272 ©ΕΛΟΤΕΛΟΤ 1443Εισαγωγή Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο προορίζεται για αυτούς που χαράσσουν πολιτικές εργαζόµενοι σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από τον χώρο του γλωσσικού σχεδιασµού µέχρι τον χώρο των επιχειρήσεων. Οι απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη και υλοποίηση ορολογικής πολιτικής µπορεί να παρουσιάζουν έντονες διαφορές από περιβάλλον σε περιβάλλον, καθώς και από περίπτωση σε περίπτωση. ∆ύο καταστάσεις δεν είναι ποτέ ακριβώς ίδιες και, ακόµη και σε φαινοµενικά οµοιογενές πλαίσιο, κάθε ορολογική πολιτική είναι κατ΄ ανάγκην ξεχωριστή και εξατοµικευµένη. Εποµένως, σκοπός αυτού του προτύπου είναι να παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε γενικές αρχές για τον σχεδιασµό συγκεκριµένης πολιτικής προσαρµοσµένης σε δεδοµένο σύνολο περιστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διατύπωση συστάσεων για ποικιλία δράσεων, οι οποίες αποδεδειγµένα εξυπηρετούν σε διαφορετικές καταστάσεις. Κάποιες από τις συστάσεις αυτές θα είναι ουσιώδεις σε όλα τα περιβάλλοντα πολιτικής, ενώ άλλες µπορεί να µην βρίσκουν εφαρµογή σε κάποια από αυτά. Οι ορολογικές πολιτικές µπορεί να λαµβάνουν διαφορετικές µορφές, ανάλογα µε το πλαίσιο εφαρµογής. Σε εθνικό πλαίσιο, µια ορολογική πολιτική µπορεί να λάβει τη µορφή ενός θεσµοθετηµένου εγγράφου, ή, τουλάχιστον, µέρους ενός ευρύτερου τέτοιου εγγράφου, για παράδειγµα µιας γλωσσικής ή εκπαιδευτικής πολιτικής ή πολιτικής πληροφόρησης. Αντίστοιχα, η ορολογική πολιτική σε µια µεγάλη µη-κυβερνητική ή διακυβερνητική οργάνωση µπορεί να είναι πολύπλοκη, καθώς πρέπει να αντιµετωπίσει µια σύνθετη, πολιτικής χροιάς κατάσταση, καθώς και διάφορα επίπεδα διαλειτουργικότητας (πολιτισµικά, πολιτικά, σηµασιολογικά, …). Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε µικρότερους οργανισµούς, µια ορολογική πολιτική συνήθως έχει τη µορφή κατευθυντήριων οδηγιών ή παραποµπών για τη διαχείρισή της και παρουσιάζεται ως σύντοµο κείµενο, συχνά µάλιστα χωρίς να αναφέρεται στον όρο ορολογία. Οι διακρίσεις ανάµεσα στις διαφορετικές περιπτώσεις ποικίλλουν και ότι είναι επιβεβληµένο σε µία εταιρεία, κοινότητα ή οργανισµό, µπορεί να είναι άσχετο για έναν άλλο. Εξ αιτίας της διαρκώς αναπτυσσόµενης διασύνδεσης ανάµεσα στις δηµόσιες και ιδιωτικές δράσεις, της µεγάλης ποικιλίας οργανισµών και θεσµικών φορέων και των ταχύτατα µεταβαλλόµενων καταστάσεων, είναι χρήσιµο να περιληφθούν όλες οι πλευρές σε ένα πρότυπο.3 ΕΛΟΤ 14434©ΕΛΟΤ ©ΕΛΟΤΕΛΟΤ 1443Ορολογικές πολιτικές – Ανάπτυξη και υλοποίηση 1ΑντικείµενοΤο παρόν Ελληνικό Πρότυπο παρέχει σε αυτούς που χαράσσουν πολιτική στην κυβέρνηση, στη διοίκηση, καθώς και σε µη κερδοσκοπικούς και εµπορικούς οργανισµούς, κατευθυντήριες οδηγίες και µεθοδολογία για την ανάπτυξη και υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής ή στρατηγικής που αφορά τον σχεδιασµό και τη διαχείριση της ορολογίας. Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο ορίζει τις βασικές έννοιες των ορολογικών πολιτικών και περιγράφει σενάρια και περιβάλλοντα στα οποία µπορούν να απαιτηθούν διαφορετικές ορολογικές πολιτικές. Επίσης, το παρόν πρότυπο τοποθετεί τις ορολογικές πολιτικές στο ευρύτερο συγκείµενο των θεσµικών στρατηγικών πλαισίων.2Τυποποιητικές παραποµπέςΤο παρόν Ελληνικό Πρότυπο ενσωµατώνει, µε χρονολογηµένες ή µη χρονολογηµένες παραποµπές, διατάξεις από άλλες δηµοσιεύσεις. Αυτές οι τυποποιητικές παραποµπές αναφέρονται στις κατάλληλες θέσεις του κειµένου ενώ οι σχετικές δηµοσιεύσεις παρατίθενται στον παρακάτω κατάλογο. Όσον αφορά τις χρονολογηµένες παραποµπές, µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις των σχετικών δηµοσιεύσεων έχουν εφαρµογή στο παρόν Ελληνικό Πρότυπο µόνο όταν ενσωµατωθούν σ’ αυτό κατόπιν τροποποίησης ή αναθεώρησής του. Όσον αφορά τις µη χρονολογηµένες παραποµπές εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση της σχετικής δηµοσίευσης (συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων). ΕΛΟΤ 561-1:2006, Ορολογική εργασία — Λεξιλόγιο — Μέρος 1: Θεωρία και εφαρµογή ISO 1087-1:2000, Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application3Όροι και ορισµοί εννοιώνΣτο πλαίσιο του παρόντος προτύπου ισχύουν οι όροι και οι ορισµοί εννοιών που δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1, καθώς και οι ακόλουθοι. 3.1 σχεδιασµός πράξη ή διεργασία εκπόνησης µιας λεπτοµερούς πρότασης που έχει διατυπωθεί εκ των προτέρων προκειµένου να επιτελεσθεί ή να επιτευχθεί κάτι 3.2 στρατηγικό σχέδιο περιεκτικό και συγκροτηµένο πρόγραµµα στο οποίο καθορίζεται τι πρέπει να γίνει προκειµένου να επιτευχθούν µακροπρόθεσµοι σκοποί και στόχοι ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Σε ένα στρατηγικό σχέδιο λαµβάνονται υπόψη το µέλλον των τρεχουσών αποφάσεων, η γενική πολιτική και η οργανωσιακή ανάπτυξη.3.3 ορολογικός σχεδιασµός σχεδιασµός που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, βελτίωση, υλοποίηση, συντήρηση και διάδοση της ορολογίας ενός θεµατικού πεδίου ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο ορολογικός σχεδιασµός καλύπτει όλες τις επόψεις της ορολογική εργασίας και έχει, µεταξύ άλλων, αντικειµενικό σκοπό την επίτευξη λεξιλογικού ελέγχου µέσω τυποποιητικών εγγράφων όπως είναι οι θησαυροί και τα πρότυπα ορολογίας.[ΕΛΟΤ 561-1:2006, ορισµός 3.6.4, τροποποιηµένος] 5 ΕΛΟΤ 1443©ΕΛΟΤ3.4 πολιτική σύνολο αρχών και στρατηγικών οι οποίες οδηγούν σε πορεία δράσης για την επίτευξη ενός δεδοµένου σκοπού 3.5 ορολογική πολιτική πολιτική που διατυπώνεται σε επίπεδο λήψης αποφάσεων σε µια γλώσσα, έναν θεµατικό τοµέα ή µια επαγγελµατική κοινότητα, µε σκοπό την ανάπτυξη ή τη ρύθµιση αναδυόµενων ή υφιστάµενων ορολογίων 3.6 υλοποίηση ορολογικής πολιτικής το σύνολο των ενεργειών για την καθιέρωση της ορολογικής πολιτικής 3.7 ορολογικό προϊόν προϊόν που υποστηρίζει τη χρήση ειδικής γλώσσας ή το πεδίο της ορολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Προϊόντα που υποστηρίζουν τη χρήση ειδικής γλώσσας µπορεί να είναι λεξικά, βάσεις δεδοµένων, και άλλα προϊόντα για τη διάδοση εξειδικευµένων ορολογίων, ενώ προϊόντα που υποστηρίζουν το πεδίο της ορολογίας µπορεί να είναι περιοδικά, εγχειρίδια κατάρτισης, κτλ.[ISO 22128:2008, definition 3.13] 3.8 γλωσσική κοινότητα κοινότητα ανθρώπων που ορίζεται από τη χρήση ενός κοινού γλωσσικού κώδικα και από κοινά πολιτισµικά χαρακτηριστικά ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Οι γλωσσικές κοινότητες δεν περιορίζονται απαραίτητα µέσα σε συγκεκριµένα γεωπολιτικά όρια και µπορεί να κατανέµονται σε πολλούς, συχνά αποµακρυσµένους, τόπους σε µία περιοχή, χώρα, ήπειρο ή παγκόσµια.3.9 γλωσσικό πρότυπο σύνολο γλωσσικών συµβάσεων το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί το επικρατέστερο πρότυπο µιας γλωσσικής κοινότητας ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Μπορούν να υπάρχουν πολλά είδη παραλλαγών (όπως διάλεκτοι) των οποίων οι συµβάσεις αποκλίνουν από το γλωσσικό πρότυπο.3.10 γλωσσική τεχνολογία θεµατικό πεδίο που ασχολείται µε την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας 3.11 γλωσσικός σχεδιασµός σχεδιασµός που αποσκοπεί στο να επηρεαστεί θετικά η λειτουργία, η δοµή ή η κατάκτηση µιας γλώσσας ή µιας γλωσσικής παραλλαγής µέσα σε µια γλωσσική κοινότητα 3.12 σχεδιασµός γλωσσικής κατάταξης µέρος του γλωσσικού σχεδιασµού που αφορά τον επίσηµο χαρακτηρισµό και την επίσηµη ρύθµιση της κατάστασης µίας ή περισσότερων γλωσσών στην κοινωνία συνολικά ή σε συγκεκριµένους τοµείς ή συγκείµενα 3.13 σχεδιασµός σώµατος γλωσσικού υλικού µέρος του γλωσσικού σχεδιασµού που αφορά την ανάπτυξη και τυποποίηση του σώµατος υλικού µιας γλώσσας 6 ©ΕΛΟΤΕΛΟΤ 1443ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στις δραστηριότητες σχεδιασµού σώµατος γλωσσικού υλικού περιλαµβάνονται η τυποποίηση και καταγραφή της ορθογραφίας, η ανάπτυξη πρότυπης γλωσσικής ποικιλίας, η τυποποίηση της γραµµατικής, η τυποποίηση των κανόνων προφοράς, η ανάπτυξη συστήµατος γραφής, η ανάπτυξη λεξικού (συµπεριλαµβανοµένου του ειδικού λεξικού) και η στρατηγική διάδοση αυτών των προτύπων στη γλωσσική κοινότητα.3.14 σχεδιασµός κατάκτησης µέρος του γλωσσικού σχεδιασµού που αφορά τους σκοπούς, τη στρατηγική και τη µεθοδολογία για τη θεσµοθετηµένη διδασκαλία και εκµάθηση των γλωσσών σε µια κοινωνία ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Οι γλώσσες αυτές µπορεί να είναι µειονοτικές γλώσσες, πλειονοτικές γλώσσες, γειτονικές γλώσσες ή διεθνείς κοινές γλώσσες.4Γλωσσικός σχεδιασµός και ορολογικός σχεδιασµός4.1 Γενικά Ο ορολογικός και ο γλωσσικός σχεδιασµός είναι δύο συµπληρωµατικές δραστηριότητες. Από τη µία πλευρά, ο ορολογικός σχεδιασµός στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του γλωσσικού σχεδιασµού από την άλλη, µπορεί να είναι µια δραστηριότητα ενός µεµονωµένου οργανισµού για εσωτερικούς στρατηγικούς σκοπούς χωρίς απαραίτητα να σχετίζεται µε τον γλωσσικό σχεδιασµό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ορολογικός σχεδιασµός λαµβάνει υπόψη και ταυτόχρονα επηρεάζει τον υφιστάµενο γλωσσικό σχεδιασµό. Ο βαθµός αλληλεξάρτησης ανάµεσα στον ορολογικό και στον γλωσσικό σχεδιασµό ποικίλλει ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις στη γλωσσική κοινότητα.4.2 Γλωσσικός σχεδιασµός Ο γλωσσικός σχεδιασµός συνίσταται στις συνειδητές προσπάθειες που καταβάλλονται από µια κυβέρνηση, µια υπηρεσία ή άλλη οντότητα, ώστε να επηρεαστεί στρατηγικά και θετικά η δοµή ή η λειτουργία µιας ή περισσότερων γλωσσών˙ αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή µιας µακρόπνοης και µε πολιτική διάσταση διαχείριση των γλωσσών και της χρήσης τους, όσον αφορά τόσο τον προσδιορισµό της γλωσσικής κατάταξης, όσο και τη γλωσσική ανάπτυξη. Ο γλωσσικός σχεδιασµός αποτελείται από ένα µείγµα µεθόδων και προσεγγίσεων, που περιλαµβάνει: −τον προσδιορισµό της κατάταξης µιας γλώσσας σε µια κοινωνία στο σύνολό της, σε έναν ορισµένο τοµέα ή συγκείµενο (σχεδιασµός γλωσσικής κατάταξης)˙−τη γλωσσολογική κωδικοποίηση µιας γλώσσας ώστε να καθιερωθεί ένα γλωσσικό πρότυπο, την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων (στα οποία συµπεριλαµβάνονται σώµατα κειµένων, σώµατα οµιλιών, λεξικογραφικά δεδοµένα και, σε κάποιο βαθµό, ορολογικές πληροφορίες), την ανάπτυξη ή την καταγραφή των λογοτεχνικών παραδόσεων και πηγών (σχεδιασµός σώµατος γλωσσικού υλικού)˙−την ανάπτυξη γλωσσικής εκπαίδευσης (σχεδιασµός κατάκτησης)˙−τις στρατηγικές µετάφρασης κτλ.Η προτεραιότητα του γλωσσικού σχεδιασµού, εποµένως, είναι η συνειδητή ανάπτυξη µιας γλώσσας προκειµένου να βελτιωθεί η επικοινωνία σε µια γλωσσική κοινότητα ή στην κοινωνία στο σύνολό της, ή να ενισχυθεί το στάτο της γλώσσας µιας γλωσσικής κοινότητας που υπάγεται σε µια ευρύτερη κοινότητα.4.3 Ορολογικός σχεδιασµός Ο ορολογικός σχεδιασµός συντελεί στην ανάπτυξη πόρων προκειµένου να υποστηριχθούν η παράσταση της γνώσης ενός πεδίου (έννοιες) και η χρήση της εν λόγω παράστασης ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής και απρόσκοπτη επικοινωνία εντός και µεταξύ των τοµέων. Στον ορολογικό σχεδιασµό περιλαµβάνονται:−παραγωγή ορολογίας˙ 7 ΕΛΟΤ 1443©ΕΛΟΤ−χρήση, τεκµηρίωση, εγγραφή και επεξεργασία ορολογίας˙−µεταφορά γνώσης˙−µεταφορά ορολογίας (π.χ. µέσω της κατάρτισης, όταν το µέσον διδασκαλίας είναι άλλη γλώσσα)˙−υλοποίηση και εµφύτευση ορολογίας (π.χ. µέσω της µεταφοράς τεχνολογίας και γνώσης ή από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας)˙−µετάφραση, διερµηνεία και τοπικοποίηση.Στις συµβάσεις παράστασης των εννοιών που αφορούν εξειδικευµένους τοµείς µπορούν να περιλαµβάνονται όχι µόνο γλωσσικές παραστάσεις των εννοιών (δηλαδή όροι και ονόµατα), αλλά και διάφορα είδη µη γλωσσικών παραστάσεων των εννοιών (γραφικά σήµατα, τύποι, αλφαριθµικά σύµβολα, εικονογραφήµατα, διαγράµµατα, εικονίδια, χειρονοµίες, κτλ.). Αυτές οι µη γλωσσικές παραστάσεις πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη. Ο ορολογικός σχεδιασµός πρέπει να βασίζεται όσο είναι δυνατόν ή εφικτό στο υπάρχον γλωσσικό πρότυπο. Το γλωσσικό πρότυπο είναι µια ανεπίσηµη τυποποιητική µορφή της γλώσσας που χρησιµοποιείται από όλες τις οµάδες και τους τοµείς µιας γλωσσικής κοινότητας ή από οµάδες γλωσσικών κοινοτήτων µιας χώρας ή µιας περιοχής. Τα µοντέλα επικοινωνίας σε ορισµένους τοµείς µπορεί να µην συµφωνούν εξ ολοκλήρου µε το γλωσσικό πρότυπο της γενικής γλώσσας από την οποία έχουν παραχθεί ή στην οποία είναι ενσωµατωµένα (π.χ. βιοεπιστήµες, χηµεία). Ο ορολογικός σχεδιασµός πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ειδικών τοµέων και εφαρµογών, όπως:−υψηλή στάθµη αφαίρεσης (π.χ. χηµικοί τύποι)˙−αυστηροί κανόνες σχηµατισµού όρων (π.χ. βιολογικές ονοµατολογίες)˙−γλώσσα περιορισµένης εµβέλειας µε υψηλή στάθµη τυποποίησης διακινδύνευσης, αεροπορική βιοµηχανία, στρατιωτικές επικοινωνίες)˙−µικρότερη ανάγκη τυποποίησης, συχνή εµφάνιση συνωνυµίας (π.χ. κοινωνικές επιστήµες, αγοραλογία, επιχειρήσεις, ανθρωπιστικές σπουδές, λογοτεχνία)˙−πολιτισµικά ταµπού (π.χ. περίθαλψη, πρόληψη ασθενειών/επιδηµιών)˙−περιφερειακή ποικιλία διαλέκτων (π.χ. δηµόσιες ανακοινώσεις).(π.χ.επικοινώνησηΗ ειδική γλώσσα έχει έντονη επίδραση στη γενική γλώσσα και αντίστροφα. Υπάρχει µεγάλη περιοχή επικάλυψης ανάµεσα στον γλωσσικό και στον ορολογικό σχεδιασµό. Ο γλωσσικός σχεδιασµός περιλαµβάνει την ανάπτυξη λεξικού (περιλαµβανοµένου και ειδικού λεξικού) µιας γλώσσας. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία σε έναν τοµέα επιτελείται σε µεγάλο βαθµό µε όρους, δηλαδή γλωσσικές παραστάσεις των εννοιών, οι οποίοι κατά το µεγαλύτερο µέρος αποτελούν το ειδικό λεξικό µιας συγκεκριµένης γλώσσας. Η ουσιώδης διαφορά ανάµεσα στον γλωσσικό και στον ορολογικό σχεδιασµό έγκειται στη διαφορετική σκοπιά του σχεδιαστή, καθώς και στην κύρια εστίαση και στον στόχο της δραστηριότητας σχεδιασµού. Ο ορολογικός σχεδιασµός µπορεί να είναι µέρος άλλων δραστηριοτήτων σχεδιασµού, όπως οι ακόλουθες: − −εκπαιδευτικός σχεδιασµός (π.χ. προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση)˙− 8πληροφοριακός σχεδιασµός (π.χ. διαχείριση γνώσης, στρατηγικές πληροφόρησης και τεκµηρίωσης)˙επιστηµονικός και τεχνικός σχεδιασµός καινοτοµίας˙ ©ΕΛΟΤ−σχεδιασµός τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)˙−ΕΛΟΤ 1443αγοραλογικός σχεδιασµός (π.χ. µιας εταιρείας).και είναι κρίσιµος στους παρακάτω τοµείς: −σήµανση˙−δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση˙−επαγγελµατική κατάρτιση˙−επικοινώνηση σχετική µε την υγεία, το περιβάλλον και τη διακινδύνευση˙−εταιρική γλώσσα ˙−διοίκηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση˙−νοµική επικοινωνία, νόµοι και συνθήκες˙−γνωσιοµηχανική˙−τεχνολογίες της φυσικής γλώσσας˙−επίσηµα έντυπα και έγγραφα˙−τουριστική και ταξιδιωτική βιοµηχανία˙−µέσα επικοινωνίας˙−επιστηµονικές ή τεχνικές εκδόσεις, οδηγοί, φυλλάδια˙−υποστήριξη της µεταφραστικής βιοµηχανίας.Ο ορολογικός σχεδιασµός εξυπηρετεί την ανάπτυξη και τυποποίηση της ορολογίας και της ορολογικής φρασεολογίας για την υποστήριξη των παραπάνω και για τη διασφάλιση συνολικής αποδοτικής τοµεακής επικοινωνίας και µεταφοράς γνώσης.5∆ιατύπωση και υλοποίηση ορολογικής πολιτικήςΟ ορολογικός σχεδιασµός πρέπει να οδηγεί στην παραγωγή περιεκτικών και ενοποιητικών πολιτικών ορολογίας που θα διαµορφώνονται από τις απαιτήσεις και θα καλύπτουν τις ανάγκες του συγκεκριµένου περιβάλλοντος και τοµέα. Ο βαθµός εξειδίκευσης προσδιορίζεται από την κλίµακα, τον σκοπό και το περιβάλλον της πολιτικής. Συχνά, οι ορολογικές πολιτικές αφορούν την εναρµόνιση αλληλοκαλυπτόµενων ή αντικρουόµενων πολιτικών. Στους βασικούς παράγοντες για την επιτυχία των ορολογικών πολιτικών περιλαµβάνονται και εκείνες που: −βασίζονται σε στοιχεία˙−είναι οραµατικές (µακροπρόθεσµη προοπτική)˙−βασίζονται στα πρότυπα και στη διαχείριση ποιότητας˙−υποστηρίζονται από τη διοίκηση (προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω) και είναι συµµετοχικές (προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω)˙−είναι βιώσιµες˙ 9 ΕΛΟΤ 1443−είναι συµµετοχικές και ενισχυτικές˙−είναι διαφανείς και επικαιροποιηµένες˙−ΕΛΟΤείναι συνεπείς και σθεναρές˙−©προσανατολίζονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων.Από τη σκοπιά των οµάδων δυνητικών χρηστών, οι ορολογικές πολιτικές µπορούν να ταξινοµηθούν ως: α) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ορολογικές πολιτικές, β) εταιρικές ορολογικές πολιτικές: 1) εµπορικών επιχειρήσεων 2) µη-κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ), διακυβερνητικών οργανώσεων. Οι ορολογικές πολιτικές µπορούν να υλοποιούνται στο πλαίσιο µιας εθνικής γλωσσικής πολιτικής ή να υπαγορεύονται από γλωσσικά προβλήµατα που προκύπτουν από τυχόν συγχώνευση εταιρειών, προσωρινές δραστηριότητες (όπως µεµονωµένα έργα), εταιρικό γλωσσικό σχεδιασµό ή συντονισµό ενδοκαι δια-οργανωσιακών προσπαθειών κτλ. Μια πολιτική, σε αντίθεση µε ένα µεµονωµένο έργο το οποίο περιορίζεται από τον χρόνο, είναι µια συνεχής διεργασία σχεδιασµού, υλοποίησης και παρακολούθησης, αξιολόγησης, αναθεώρησης και επανασχεδιασµού. Εποµένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προβλέψεις που θα την καθιστούν αυτοσυντηρούµενη (µέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και θεσµών, καθώς και µέσω της ευαισθητοποίησης).6Προετοιµασία, διατύπωση και υλοποίηση ορολογικών πολιτικών6.1 Γενικά Κατά την ανάπτυξη ορολογικής πολιτικής πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η παρακάτω διεργασία (βλέπε Σχήµα 1).10 ©ΕΛΟΤΕΛΟΤ 1443ΦΑΣΗ I Προετοιµασία Αξιολόγηση του γλωσσικού και ορολογικού περιβάλλοντος και της υπάρχουσας νοµοθεσίας ∆ράσεις για ενηµέρωση και απόκτηση επίσηµης αναγνώρισης Προτάσεις µεθοδολογίας και διαθέσιµων ή εικάσιµων διαδικασιών Προετοιµασία προκαταρκτικών τεκµηρίωνΦΑΣΗ II ∆ιατύπωσηΦΑΣΗ III ΥλοποίησηΦΑΣΗ IV ΒιωσιµότηταΣύνταξη της πρότασης ορολογικής πολιτικήςΣυνολική διαχείριση της υλοποίησηςΣύνταξη σχεδίου για τον συντονισµό της ορολογικής πολιτικής µε άλλες πολιτικές στρατηγικού σχεδιασµούΛειτουργικός και οργανωσιακός σχεδιασµός της υλοποίησηςΜακροπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική υποστήριξηΠροετοιµασία σχεδίου υλοποίησης Υποβολή σχεδίου τελικής πολιτικής (κείµενο και σχέδιο υλοποίησης)Σχεδιασµός δραστηριοτήτων δηµοσιότητας και προώθησης Παρακολούθηση και αποτίµηση ∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτωνΕπίσηµη έγκριση της τελικής πολιτικής (κείµενο και σχέδιο υλοποίησης)Οργάνωση διεργασίας διαβούλευσηςΕπιχειρηµατικό µοντέλο Ενίσχυση των ικανοτήτων για αναθεώρηση και συνεχή υπεράσπιση Σχεδιασµός για την υλοποίηση προσαρµογών στην πολιτική και/ή στις υποδοµές Τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων υλοποίησης ∆ιαρκής ευαισθητοποίησηΣχήµα 1 – Γραµµικό µοντέλο / µοντέλο φάσεων µιας ορολογικής πολιτικής6.2 ΦΑΣΗ I – Προετοιµασία της ορολογικής πολιτικής 6.2.1Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασηςΗ διατύπωση και υλοποίηση µιας ορολογικής πολιτικής είναι εξαιρετικά σύνθετο ζήτηµα. Η διεργασία πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή προετοιµασία. Αυτή η φάση της προετοιµασίας πρέπει να καλύπτει: −αξιολόγηση του γλωσσικού και ορολογικού περιβάλλοντος και της υπάρχουσας νοµοθεσίας˙−δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενηµέρωση σχετικά µε το ζήτηµα µέσα στην κοινωνία, την κοινότητα ή τον οργανισµό και ενέργειες για απόκτηση επίσηµης αναγνώρισης των δραστηριοτήτων αυτών˙−σύσταση µεθοδολογίας και διαθέσιµων ή εικάσιµων διαδικασιών˙−προετοιµασία των θεµελιωδών τεκµηρίων˙−ανάλυση των ενδιαφερόµενων µερών˙ −σύνταξη του σχεδίου πολιτικής˙−δηµιουργία ενός δικτύου εµπειρογνωµόνων˙ 11 ΕΛΟΤ 1443−©ΕΛΟΤοργάνωση µιας ευρείας διεργασίας διαβούλευσης, πιθανόν σε εθνικό επίπεδο.Απαιτείται ευρεία αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης ανάπτυξης ειδικής γλώσσας µέσα στη γλωσσική κοινότητα, καθώς και σε υφιστάµενες και δυνητικές κοινότητες ειδικών, της επίδρασης ή αλληλεπίδρασης της ειδικής γλώσσας µε άλλες πολιτικές και στρατηγικές και των συµπεριφορών της γλωσσικής κοινότητας γενικά σε σχέση µε τη γλώσσα και την ορολογία. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να εντοπίσει τα κύρια ενδιαφερόµενα µέρη και να προσδιορίσει κοινωνικούς ή ψυχολογικούς φραγµούς και εµπόδια. Επίσης, θα προσδιοριστούν άλλα απτά και µη απτά προβλήµατα που πρέπει να ξεπεραστούν. Η αξιολόγηση πρέπει, επίσης, να περιλαµβάνει ανάλυση των άµεσων και έµµεσων οφελών και του εκτιµώµενου κόστους που συνεπάγεται η διατύπωση και υλοποίηση της ορολογικής πολιτικής. Επιπλέον, οι σκοποί και το αντικείµενο της ορολογικής πολιτικής, καθώς και οι επιλογές για την υλοποίησή της, θα πρέπει να περιγράφονται µε σαφήνεια, προκειµένου να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση ούτως ώστε να µπορούν να εξαχθούν έγκυρα συµπεράσµατα. Η διεργασία αυτή µπορεί, επίσης, να πάρει τη µορφή µελέτης περίπτωσης ή να περιλαµβάνει µια τέτοια µελέτη. Η αρχική προετοιµασία θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει έρευνα για το κανονιστικό πλαίσιο ή το πλαίσιο πολιτικής όσον αφορά τις πληροφορίες (συνταγµατικό ή εθιµικό δίκαιο, ένορκους ελέγχους, θεσπισµένα καταστατικά, κατευθυντήριες οδηγίες, διατάγµατα, κτλ.). Είναι χρήσιµο να επισηµαίνονται οι όποιες επικαλυπτόµενες ασυνέπειες ή αντιφάσεις στις τρέχουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και πολιτικές, καθώς και κάθε προβλεπόµενη εποικοδοµητική συµβολή στο συνολικό πλαίσιο πολιτικής. Έτσι, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται εξυπηρετούν τέσσερις κύριους σκοπούς: α)να επισηµανθεί η ανάγκη για µια εθνική πολιτική για την ορολογία˙β)να εκτιµηθεί ο βαθµός στον οποίο οι επαγγελµατίες και οι χρήστες γενικότερα αναγνωρίζουν ήδη την ανάγκη αυτή˙γ)να προσδιοριστούν τα κενά και οι ανεπάρκειες στις υφιστάµενες πολιτικές˙δ)να υποστηριχθούν όλα αυτά µε πειστικά παραδείγµατα και δεδοµένα.6.2.2Προπαρασκευαστικά έγγραφαΤα αποτελέσµατα της παραπάνω ανάλυσης θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα πλήθος εγγράφων που θα έχουν ποικίλους σκοπούς: συλλογή πληροφοριών και γεγονότων, σχέδιο δράσης, δελτία τύπου, διαφηµιστικό υλικό, υλικό για την άσκηση επιρροής κτλ. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να προετοιµαστούν µε τη µέγιστη προσοχή, δεδοµένου ότι θα επαναχρησιµοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της διεργασίας ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης της πολιτικής και στη συνέχεια, όποτε είναι ανάγκη να πραγµατοποιούνται νέες δραστηριότητες υπεράσπισης που θα εξασφαλίζουν τη συνεχή υποστήριξη της πολιτικής. Στα τεκµήρια αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται : − −αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης των εµπλεκόµενων γλωσσικών κοινοτήτων˙−12αξιολόγηση των κύριων εθνικών ή εταιρικών σκοπών (συµπεριλαµβανοµένων και των πολιτικών και τοµεακών προτεραιοτήτων στο εθνικό ή οργανωσιακό αναπτυξιακό σχέδιο)˙−−εισαγωγή στο φυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό και διοικητικό περιβάλλον˙αξιολόγηση των υφιστάµενων ορολογικών και γλωσσικών πόρων, καθώς και της ανάλυσης της κατάταξης των ορολογίων σε κάθε γλώσσα˙αξιολόγηση των κύριων ορολογικών και γλωσσικών ιδρυµάτων, των πόρων και των υπηρεσιών τους˙ ©ΕΛΟΤΕΛΟΤ 1443−αξιολόγηση των χρηστών, δηλαδή αναγνώριση των κύριων τύπων χρηστών, ατόµων και φορέων, των αναγκών και των ορολογικών απαιτήσεών τους·−αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης γλωσσικής πολιτικής: το αντικείµενο και η κάλυψη της πολιτικής αυτής, οι µηχανισµοί για τη διατύπωση και επιβολή της και οι ανεπάρκειές της˙−συνοπτική κατακλείδα όπου δηλώνεται η ανάγκη για µια (νέα) ορολογική πολιτική, σκιαγραφούνται το επίπεδο αναγνώρισης της ανάγκης και οι κύριοι περιορισµοί που συνδέονται µε την υλοποίηση της πολιτικής αυτής.Τα έγγγραφα πρέπει να διατυπώνονται και να παρουσιάζονται έτσι ώστε να είναι συνοπτικά και εύληπτα από αυτούς που λαµβάνουν αποφάσεις και όσους δεν είναι ειδικοί στον τοµέα της ορολογίας. Θα πρέπει να βοηθούν τα πρόσωπα αυτά να αντιληφθούν τα οφέλη της συστηµατικής ορολογικής διαχείρισης και σχεδιασµού για µια σειρά από κρίσιµα ζητήµατα που ταλαιπωρούν τον οργανισµό ή τη γλωσσική κοινότητα. Εάν είναι απαραίτητο, ένας τρίτος θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του µεσάζοντα γνώσης. Ο σχεδιασµός και η διατύπωση πρέπει να αντιστοιχούν στις υφιστάµενες εταιρικές, θεσµικές ή πολιτισµικές συνθήκες ή απαιτήσεις. Ανάλογα µε την κλίµακα και το πλαίσιο της πολιτικής, η ανάλυση θα πρέπει να συνδυάζεται σε ένα περιεκτικό έγγραφο και να παρέχεται σε διάφορες γλωσσικές εκδοχές. 6.2.3Ευαισθητοποίηση: Υπεράσπιση και άσκηση επιρροής για την απόκτηση αναγνώρισηςΗ επίσηµη υποστήριξη, ή τουλάχιστον η επίσηµη ενθάρρυνση, είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία υλοποίησης της πολιτικής σε µια κοινότητα ή επιχείρηση και θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την αρχή της διεργασίας. Η ευρεία ευαισθητοποίηση πρέπει να αποτελεί απαραίτητο µέτρο σε όλη τη διεργασία προετοιµασίας, διατύπωσης και υλοποίησης µιας ορολογικής πολιτικής. Η απαίτηση αυτή συχνά προϋποθέτει την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης πριν δοθεί οποιαδήποτε επίσηµη ανάθεση ή αναγνώριση για την υλοποίηση ορολογικής πολιτικής. Η ευαισθητοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω (υπεράσπιση) και από κάτω προς τα πάνω (άσκηση επιρροής). Οι στρατηγικές ευαισθητοποίησης πρέπει να προσδιορίζουν τους σχετικούς φορείς αλλαγής και να καταστρώνουν ένα σχέδιο επιµέρους δράσεων. Σε αυτούς µπορεί να περιλαµβάνονται στελέχη διοίκησης, λήπτες αποφάσεων, νοµοθέτες, θεµατικοί ειδήµονες, χορηγοί ή σηµαίνοντα πρόσωπα της κοινωνίας και των µέσων ενηµέρωσης. Είναι κρίσιµο να τεθούν γερά θεµέλια για την ορολογική πολιτική µε την ενεργό υποστήριξη ανθρώπων-κλειδιών που αντιλαµβάνονται και υποστηρίζουν τους σκοπούς του έργου. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία µέσα στη γλωσσική κοινότητα ή στον οργανισµό ώστε να δηµιουργηθεί µια ευρεία και σταθερή βάση προώθησης. Θα πρέπει να γίνουν αναφορές σε παραδείγµατα αρεικρίνησης (συγκριτικής αξιολόγησης) από ξένα µοντέλα και εµπειρίες, λαµβανοµένων υπόψη τοπικών, πολιτισµικών, οργανωσιακών ή ιστορικών ευαισθησιών. 6.2.4Οργάνωση διαδικασίας διαβούλευσης σε επίπεδο κοινότητας/οργανισµούΚατά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, τα έγγραφα βάσης θα πρέπει να υποβληθούν σε δηµόσια κρίση, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιαφεροµένων µερών σε επίπεδο εθνικό, διυπουργικό ή εταιρικό. Αυτά πρέπει να αποτελούν τα κύρια έγγραφα εργασίας για διαβούλευση στο αντίστοιχο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι διαφανείς και συµµετοχικές µεθόδους εργασίας. Η προετοιµασία των προκαταρκτικών εγγράφων κατά τη διάρκεια της Φάσης Ι εξυπηρετεί δύο κύριους σκοπούς: •την τελική ενιαία συγκρότηση των αποτελεσµάτων έρευνας και αξιολόγησης σε σχέση µε τους υπάρχοντες και/ή αναγκαίους πόρους και δυνατότητες·• την παροχή βάσης για µια εποικοδοµητική διαβούλευση στα θέµατα που σχετίζονται µε ορολογική πολιτική βασισµένη στα αποτελέσµατα αυτά. 13 ΕΛΟΤ 1443©ΕΛΟΤΤέτοιες διαβουλεύσεις εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους και µπορεί να πάρουν διάφορες µορφές, για παράδειγµα, συναντήσεις, συνεντεύξεις, έρευνες. Θα πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα της ενεργού συµβολής των επιµέρους ενδιαφερόµενων µερών στις διαβουλεύσεις και η πιθανή επίδραση στην τελική πολιτική, προκειµένου να προσελκύονται να συµµετέχουν µέρη που διαφορετικά θα είχαν παθητικότερο ρόλο. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων πρέπει να καταγράφονται προσεκτικά, να συνοψίζονται και να ενσωµατώνονται στη διεργασία διατύπωσης ορολογικής πολιτικής, καθώς και σε κάθε δραστηριότητα προβολής. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ανεξάρτητα από ενεργό ή µη συµµετοχή, πρέπει να ενηµερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διεργασίας για την πρόοδο και τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης.6.3 ΦΑΣΗ ΙΙ – ∆ιατύπωση της ορολογικής πολιτικής 6.3.1ΓενικάΗ φάση αυτή περιλαµβάνει:−σύνταξη της τελικής πρότασης ορολογικής πολιτικής˙−σύνταξη σχεδίου για τον συντονισµό της ορολογικής πολιτικής µε άλλες πολιτικές στρατηγικού σχεδιασµού˙−προετοιµασία σχεδίου για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής˙−παρουσίαση του τελικού σχεδίου πολιτικής (βασικό κείµενο πολιτικής και σχέδιο υλοποίησης)˙−απόφαση για την τελική πολιτική (κείµενο και σχέδιο υλοποίησης).Η φάση αυτή δεν διεξάγεται σε όλες τις περιπτώσεις µε αυτό τον λεπτοµερή και ρητό τρόπο, εφαρµόζονται όµως σε κάθε περίπτωση, οι βασικές αρχές. 6.3.2Οριστικοποίηση της πρότασης ορολογικής πολιτικήςΣτο σχέδιο της πρότασης ορολογικής πολιτικής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συγκεκριµένοι στόχοι, το πεδίο εφαρµογής, τα οφέλη, οι κύριοι ενδιαφερόµενοι και οι κατευθύνσεις για την υλοποίηση της ορολογικής πολιτικής µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διεργασία λήψης αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει, επίσης, να περιγράφονται σαφώς τα αναµενόµενα επιτεύγµατα καθώς και οι περιορισµοί της ορολογικής πολιτικής. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να ξεκινήσει µια διεργασία αξιολόγησης για τα µέρη του σχεδίου. Η διεργασία αυτή θα εµπλέκει τους περισσότερους από τους σχετικούς συντελεστές, που θα ασχοληθούν στη συνέχεια µε την υλοποίηση της πολιτικής. Αυτό εξυπηρετεί στον εντοπισµό τυχόν εµπλοκών που έχουν µέχρι τότε παραβλεφθεί, υποεκτιµηθεί ή υπερεκτιµηθεί. 6.3.3Συντονισµός του ορολογικού σχεδιασµού µε άλλες πολιτικές στρατηγικού σχεδιασµούΗ λήψη αποφάσεων και ο σχεδιασµός απαιτούν σήµερα δεδοµένα και εισροές από εθνικές και διεθνείς πηγές. Αυτό απαιτεί ορολογία στα κοινωνικά, οικονοµικά, επιστηµονικά, τεχνικά και πολιτιστικά θεµατικά πεδία. Εποµένως, η ορολογική πολιτική δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη αποµονωµένα, αλλά περισσότερο ως στρατηγική η οποία συνδέεται και υποστηρίζει τη γενική πολιτική ανάπτυξης της περιοχής ή της επιχείρησης. Έτσι, η πρόταση ορολογικής πολιτικής θα πρέπει να περιλαµβάνει µια ολοκληρωµένη δήλωση η οποία θα εξυπηρετεί: − − 14τη σύνδεση της ορολογικής πολιτικής µε τη συνολική αναπτυξιακή πολιτική˙ την τοποθέτηση της ορολογικής πολιτικής σε σχέση µε δραστηριότητες εθνικής ή επιχειρησιακής ανάπτυξης (αιτιολογώντας έτσι την ανάγκη για πόρους και εξειδίκευση)˙ ©ΕΛΟΤΕΛΟΤ 1443−την παροχή καθοδήγησης σε κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε µη κυβερνητικές οργανώσεις, σχετικά µε τη διοίκηση και τον σχεδιασµό πόρων και υπηρεσιών˙−την καθιέρωση βάσης για κάθε µελλοντική αναθεώρηση της ορολογικής πολιτικής σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες περιστάσεις˙−τη σύνδεση της ορολογικής πολιτικής µε πολιτικές επιστηµονικής και τεχνικής µετάφρασης και σχετικές πολιτικές διαχείρισης διεργασιών πολυγλωσσικής επικοινωνίας (διαχείριση επικοινωνίας επιχειρήσεων)˙−την υπογράµµιση της επίδρασης διασυνδεδεµένων µεταξύ τους πολιτικών στην ορολογική πολιτική.6.3.4Σχέδιο υλοποίησηςΗ πρόταση ορολογικής πολιτικής πρέπει να συνοδεύεται από ένα προκαταρκτικό σχέδιο προγράµµατος υλοποίησης. Η αίτηση χρηµατοδότησης για την υλοποίησή της θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά προσαρµοσµένη στους σκοπούς, στο πεδίο εφαρµογής και στους στόχους καθώς και στα αναµενόµενα οφέλη. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαµβάνει ειδικότερα: −την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων της ορολογικής πολιτικής σε δεδοµένη χρονική περίοδο˙−τον καθορισµό προτεραιοτήτων στα διάφορα ζητήµατα ορολογικής πολιτικής˙−την κατανοµή των πόρων για την υλοποίηση του έργου που σχετίζεται µε αυτά τα ζητήµατα προτεραιότητας˙−πρόταση για έναν µηχανισµό συντονισµού (στο πλαίσιο της ορολογικής πολιτικής και έναντι άλλων πολιτικών).Ανάλογα µε το αντικείµενο της ορολογικής πολιτικής και την πολυπλοκότητα της κατάστασης, το σχέδιο πρέπει να βασίζεται σε προκαταρκτικές έρευνες που αφορούν: −την καθιέρωση µηχανισµού για την υλοποίηση σχετικών µε την πολιτική δραστηριοτήτων˙−την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής˙−την παροχή οικονοµικών πόρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών µε την ορολογική πολιτική˙−τον σχεδιασµό µέτρων που στοχεύουν σε περιοδικές εκτιµήσεις και προσαρµογές του σχεδίου δράσης.6.3.5Παρουσίαση της τελικής πολιτικής και του σχεδίου υλοποίησηςΣτην πρόταση ορολογικής πολιτικής, πρέπει να διατυπωθούν τα αναγκαία βήµατα προκειµένου να παρακινούνται οι εµπλεκόµενες επαγγελµατικές κοινότητες για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Το κείµενο της τελικής ορολογικής πολιτικής θα πρέπει να είναι έγγραφο σαφές και περιεκτικό. Πρέπει να παρέχει ακριβείς και επικαιροποιηµένες πληροφορίες στα ζητήµατα που απαιτούν την προσοχή όσων λαµβάνουν αποφάσεις σε πολιτικό ή εταιρικό επίπεδο.15 ΕΛΟΤ 1443©ΕΛΟΤΤο παρόν έγγραφο είν
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.