Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2010) 571 τελικό
Οι δημόσιες ηλε-συμβάσεις αφορούν τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διεκπεραίωσης συναλλαγών από κρατικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ή σε διαγωνισμούς δημόσιων έργων.

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΒρυξέλλες, 18.10.2010 COM(2010) 571 τελικόΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για την επέκταση της χρήσης των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων στην ΕΕ SEC(2010) 1214ELEL ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για την επέκταση της χρήσης των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων στην ΕΕ 1.ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΗΛΕ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ;Οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις αφορούν τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διεκπεραίωσης συναλλαγών από κρατικά ιδρύµατα και άλλους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα σε συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών ή σε διαγωνισµούς δηµόσιων έργων. Ωστόσο, διακυβεύονται πολύ περισσότερα απ’ ό,τι η απλή µετάβαση από συστήµατα που βασίζονται σε χαρτί σε αυτά που χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις µπορούν να προσφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσµατικότητα των µεµονωµένων αγορών, τη γενική διαχείριση των δηµοσίων συµβάσεων και τη λειτουργία των αγορών για τις κυβερνητικές συµβάσεις. Η σταδιακή εισαγωγή των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων αποτελεί µέρος του φιλόδοξου προγράµµατος ηλε-διακυβέρνησης που µπορεί να µεταµορφώσει ουσιαστικά την παροχή και τις επιδόσεις της δηµόσιας διοίκησης. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεµατολόγιο της Επιτροπής προβλέπει την έγκριση λευκής βίβλου της Επιτροπής όπου περιγράφονται τα µέτρα που θα λάβει η Επιτροπή για τη δηµιουργία διασυνδεµένης υποδοµής δηµόσιων ηλε-συµβάσεων1. Η παρούσα πράσινη βίβλος αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς την ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης και τον καθορισµό/υλοποίηση ενός φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού προγράµµατος για την αξιοποίηση του δυναµικού των ΤΠΕ για τη βελτίωση των δηµόσιων συµβάσεων σε όλη την ενιαία αγορά. Η παρούσα πράσινη βίβλος είναι επίσης ένα πρώτο βήµα προς µια συντονισµένη, φιλόδοξη και συνολική επανεξέταση του υφιστάµενου πλαισίου της ΕΕ που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις, µε προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της ενωσιακής νοµοθεσίας. Θα ακολουθήσει δεύτερη πράσινη βίβλος που θα καλύπτει άλλα ζητήµατα εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου ενωσιακού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις. Το 2005, οι υπουργοί της ΕΕ εξέφρασαν την ελπίδα ότι «µέχρι το 2010, τουλάχιστον το 50% των προµηθειών του δηµοσίου που υπερβαίνουν το ενωσιακό όριο για τις δηµόσιες συµβάσεις όριο θα πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά»2. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή τροποποίησε τη νοµοθεσία και εφάρµοσε το σχέδιο δράσης (2004) για τις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις3. Παρόλα αυτά, η πραγµατική αφοµοίωση υπολείπεται κατά πολύ των αρχικών προσδοκιών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τεχνική, υλικοτεχνική και διοικητική πολυπλοκότητα της µετάβασης. Η αξιολόγηση της Επιτροπής4 δείχνει ότι, στα πρωτοπόρα κράτη µέλη5, λιγότερο από το 5% των συνολικών προϋπολογισµών για συµβάσεις ανατίθενται µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων.1 2 3 45ELΨηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη COM(2010) 245 (σελ. 32) Υπουργική δήλωση του Μάντσεστερ του 2005 Ανακοίνωση σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις, δηµοσιεύτηκε το ∆εκέµβριο του 2004. Βλ. την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης του 2004 για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις από την Επιτροπή και τη µελέτη τεκµηρίωσης, που δηµοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών. Εξαιρείται η Πορτογαλία, όπου από την 1η Νοεµβρίου 2009 είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεσυµβάσεων για τα στάδια από την προκήρυξη έως την ανάθεση.2EL Η Επιτροπή θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να επανεστιαστεί η δράση της ΕΕ στην υποστήριξη της καθιέρωσης δηµόσιων ηλε-συµβάσεων από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δηµόσιες διοικήσεις. Η τεχνολογία είναι πλέον ώριµη. Επιτυχείς πλατφόρµες δηµόσιων ηλε-συµβάσεων έχουν εδραιωθεί σε πολλές περιφέρειες και κράτη µέλη. Η κίνηση µέσω αυτών των συστηµάτων έχει φτάσει σε επίπεδο κρίσιµης µάζας και αυξάνεται µε ταχύ ρυθµό. Υπάρχει ευκαιρία για διάδοση βέλτιστης πρακτικής και διόρθωση ελλείψεων του ενωσιακού νοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος, που, διαφορετικά, θα µπορούσαν να καταπνίξουν αυτές τις εξελίξεις. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα παράθυρο ευκαιρίας για την προσαρµογή εξελίξεων και διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί ότι βασικές συνιστώσες της αναδυόµενης υποδοµής δηµόσιων ηλε-συµβάσεων υποστηρίζουν τη διασυνοριακή συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων. Η ανεξέλεγκτη διάδοση τεχνικών λύσεων και εφαρµογών θα µπορούσε να οδηγήσει σε περιττά εµπόδια στη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων σε διαδικασίες που οργανώνονται στα συστήµατα των χωρών εταίρων. Ενώ η διασυνοριακή συµµετοχή σε δηµόσιες ηλε-συµβάσεις παραµένει περιστασιακή, η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι συνετό να αναληφθεί δράση τώρα προκειµένου να αποφευχθεί µονιµοποίηση των τεχνικών ή επιχειρησιακών εµποδίων στο αναδυόµενο τοπίο των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων. Τι είναι οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις; Οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις είναι ένας γενικός όρος που δηλώνει την αντικατάσταση των διαδικασιών µε βάση το χαρτί από επικοινωνίες και διαδικασίες µε βάση τις ΤΠΕ καθ’ όλο το µέτωπο. Οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις συνεπάγονται την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών για την υποστήριξη των διάφορων σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης δηµοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισµών, παροχή του φακέλου του διαγωνισµού, υποβολή των προσφορών, αξιολόγηση, ανάθεση, παραγγελίες, τιµολόγηση και πληρωµή. Καθώς οι διαδικασίες που συνδέονται µε την τιµολόγηση και την πληρωµή (µετά την ανάθεση) δεν είναι εξειδικευµένες για τη σύναψη συµβάσεων, µπορούν να εφαρµοστούν στις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί για την ευρύτερη αγορά (B2B) 6. Ωστόσο, για ορισµένα στάδια (προκήρυξη, υποβολή και αξιολόγηση προσφορών και παραγγελίες) απαιτούνται προσαρµοσµένες λύσεις. Τα στάδια της υποβολής, της αξιολόγησης και της παραγγελίας είναι τα πιο δύσκολα, καθώς απαιτούν κοινή δέσµη πρωτοκόλλων και προτύπων για την οργάνωση της ανταλλαγής σύνθετων εγγράφων και αλληλεπίδραση µεταξύ του αγοραστή του ∆ηµοσίου και των προµηθευτών. Για ορισµένες πτυχές της δραστηριότητας των δηµόσιων συµβάσεων, η µη αυτόµατη διεκπεραίωση θα εξακολουθήσει να είναι αναγκαία. Για παράδειγµα, ορισµένα στάδια σύνθετων συµβάσεων (σχέδια, εργασίες) µπορεί να είναι δύσκολο να περιοριστούν σε τυποποιηµένους µορφότυπους και ενδέχεται να απαιτούν ανθρώπινη παρέµβαση. Υπάρχουν πάντως δυνατότητες ώστε µεγάλο µέρος της δραστηριότητας σύναψης συµβάσεων να µετατεθεί σε ηλεκτρονική βάση. Η εµπειρία της Κορέας είναι διαφωτιστική: πάνω από το 90% του συνόλου των κρατικών προµηθειών στη χώρα αυτή επιτυγχάνεται µε τη µεσολάβηση της κεντρικά διαχειριζόµενης πλατφόρµας KONEPS. Συχνά, µέρη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης µπορούν να διεξαχθούν ηλεκτρονικά ενώ άλλα λειτουργούν σε µη αυτοµατοποιηµένη βάση. Πολλές δηµόσιες υπηρεσίες έχουν δηµιουργήσει δικτυακές πύλες για τη δηµοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισµών και για την 6ELTo τµήµα ερευνών της Deutsche Bank δηµοσίευσε το Μάϊο του 2010 το έγγραφο «e-Invoicing Final steps of an efficient invoicing process», όπου περιέχονται στοιχεία που αναφέρουν ότι «µε ορισµένες παραδοχές, η αυτοµατοποιηµένη διεκπεραίωση ηλε-τιµολογιου µπορεί να αποβεί περισσότερο από 18 ευρώ φτηνότερη απ’ ό,τι η µη δοµηµένη παραδοσιακού τύπου διεκπεραίωση σε χαρτί.»3EL παροχή πρόσβασης στο φάκελο του διαγωνισµού. Η πρόοδος όσον αφορά τη χρήση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων για την υποβολή, επεξεργασία και αξιολόγηση των προσφορών και για τις παραγγελίες είναι λιγότερο σηµαντική. Το ύψιστο βραβείο είναι η «πλήρως αυτοµατοποιηµένη δηµόσια ηλε-σύµβαση», όπου όλα τα στάδια της διαδικασίας από την προκήρυξη έως την πληρωµή - διεξάγονται σε αυτοµατοποιηµένη βάση, µέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών. Οι δυνατότητες αυτές είναι διαθέσιµες, παρεχόµενες συνήθως από εξειδικευµένες πλατφόρµες δηµόσιων ηλε-συµβάσεων που εξασφαλίζουν στις επιµέρους αναθέτουσες αρχές όλη τη σχετική υποστήριξη όσον αφορά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων. 2.ΓΙΑΤΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΗΛΕ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ;H Επιτροπή διακρίνει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα από τη διεύρυνση της χρήσης των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων: α)β)Οφέλη στις επιµέρους διαδικασίες: σε σύγκριση µε τα συστήµατα που βασίζονται στο χαρτί, οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις µπορούν να βοηθήσουν τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονοµικούς φορείς να περιορίσουν το διοικητικό κόστος και να επιταχύνουν τις επιµέρους διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. Στο τρέχον οικονοµικό κλίµα, η εν προκειµένω βελτίωση της αποτελεσµατικότητας θα µπορούσε να είναι πολύ ευπρόσδεκτη, µεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που µπορούν να προκύψουν από περιορισµένους πόρους. Τα συστήµατα δηµόσιων ηλε-συµβάσεων έχουν επίσης αποδειχθεί πολύ χρήσιµα στην επιτάχυνση της εκταµίευσης από δηµόσιους προϋπολογισµούς για συµβάσεις.γ)ELΑυξηµένη προσβασιµότητα και διαφάνεια: µε αυτοµατοποίηση και συγκεντροποίηση της ροής πληροφοριών σχετικά µε τις επιµέρους ευκαιρίες υποβολής προσφορών, οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις µπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις δηµόσιες συµβάσεις. Η επιγραµµική αναζήτηση ευκαιριών είναι πολύ ταχύτερη και φτηνότερη από το να διατρέχει κανείς τις επιµέρους εκδόσεις. Τα συστήµατα δηµόσιων ηλε-συµβάσεων µπορούν επίσης να ρυθµιστούν ώστε να προειδοποιούν τους προµηθευτές για συγκεκριµένες ευκαιρίες και να παρέχουν άµεση πρόσβαση σε φακέλους διαγωνισµών. Βελτιώνεται επίσης η διαφάνεια, καθώς η διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων καθίσταται πιο ανοιχτή και πλαισιώνεται από καλύτερη τεκµηρίωση και επικοινωνία. Ως αποτέλεσµα, βελτιώνονται η παρακολούθηση και η συνολική αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων προµηθειών, ανοίγοντας περισσότερο τις αγορές στον ανταγωνισµό και αυξάνοντας τον αριθµό των ανταγωνιζόµενων προµηθευτών.Οφέλη ως προς την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των συµβάσεων: όπου υπάρχουν κεντρικοί φορείς αγορών (CPB), η χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών µπορεί να συµβάλει στη συγκεντροποίηση δαπανηρών λειτουργιών διεκπεραίωσης συµβάσεων εξασφαλίζοντας οικονοµίες κλίµακας στη διαχείριση των συµβάσεων. Η στροφή προς τις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις προσφέρει επίσης ευρύτερη ευκαιρία για εξορθολογισµό και επανεξέταση της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων – η µετάβαση στις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκην αντιγραφή, σε ηλεκτρονική µορφή, των διαδικασιών που έχουν ως βάση το χαρτί και ενδεχοµένως υπάρχουν ήδη πολλά χρόνια. Οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις µπορούν να ενταχθούν στις λοιπές (ηλεκτρονικές) δραστηριότητες ενός οργανισµού (π.χ. έλεγχος απογραφής, διαχείριση συµβάσεων και λογιστικός έλεγχος) για την εξασφάλιση συνέπειας και ευρύτερης αποτελεσµατικότητας.4EL δ)∆υνατότητα ενοποίησης των αγορών δηµοσίων συµβάσεων στην ΕΕ: σε περιβάλλον χαρτιού, η έλλειψη γνώσης και οι επιφυλάξεις σχετικά µε την υποβολή προσφορών για συµβάσεις σε κάποια απόσταση από την έδρα µιας επιχείρησης µπορούν να περιορίζουν ή να αποθαρρύνουν τη συµµετοχή των προµηθευτών σε ορισµένους διαγωνισµούς. Οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν τα εµπόδια που υψώνει η απόσταση και τα κενά της πληροφόρησης και να ενθαρρύνουν ευρύτερη συµµετοχή, αυξάνοντας τον αριθµό των πιθανών προµηθευτών και, ενδεχοµένως, διευρύνοντας τις αγορές. Αν και δεν µπορούν να αλλάξουν τη σηµασία της απόστασης ή της φυσικής εγγύτητας για την εκτέλεση της υποκείµενης συναλλαγής, προσφέρουν έναν τρόπο εξάλειψης του συναφούς µε την απόσταση κόστους συµµετοχής σε αυτή καθεαυτή τη διαδικασία ανάθεσης. Η προκύπτουσα διαφάνεια δεν είναι απλά διασυνοριακό όφελος· τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεγαλύτερης διαφάνειας µπορούν να γίνουν αισθητά ακόµα και εντός των συνόρων µιας χώρας, καθώς οι προµηθευτές σε µια περιφέρεια επωφελούνται από τις ευκαιρίες σε µιαν άλλη. Η ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε δυνατότητες υποβολής προσφορών και οι εξορθολογισµένες διαδικασίες διαγωνισµών θα διευκολύνουν τη συµµετοχή ξένων προµηθευτών σε επιγραµµικές δυνατότητες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.7Όλα τα παραπάνω οφέλη συµβάλλουν στην επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων σχετικά µε τις συµβάσεις. Ειδικότερα, οι ηλε-συµβάσεις µπορούν να συµβάλουν ώστε οι δηµόσιες υπηρεσίες να καλύπτουν τις ανάγκες τους µε καλύτερους όρους για τους φορολογούµενους. Η εξοικονόµηση αυτή είναι ιδιαίτερα πολύτιµη τώρα, στο πλαίσιο της πίεσης για καλύτερη διαχείριση των δηµοσίων δαπανών. Αυτά τα οφέλη δεν παρέχονται δωρεάν. Η ικανότητα ηλεκτρονικής εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσεων απαιτεί επενδύσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για τη δηµιουργία της απαραίτητης δυναµικότητας και τη διαχείριση της µετάβασης. Το επενδυτικό κόστος των εθνικών και περιφερειακών εγκαταστάσεων για δηµόσιες ηλε-συµβάσεις– από δικτυακές πύλες έως πιο ολοκληρωµένες λύσεις - κυµαίνεται από 0,5 ως 5 εκατ. ευρώ.8 Οι δαπάνες συντήρησης κυµαίνονται από µερικές χιλιάδες έως αρκετά εκατοµµύρια ευρώ, προφανώς ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του συστήµατος. Όπως προκύπτει εµπειρικά, οι επενδύσεις αυτές µπορούν να ανακτηθούν σε µικρό χρονικό διάστηµα υπό µορφή εξοικονόµησης διοικητικών δαπανών. Ωστόσο, το µεγαλύτερο εµπόδιο στη χρήση αυτών των συστηµάτων έγκειται στο ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι κοινότητες των προµηθευτών πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιµοποιούν τα νέα αυτά συστήµατα. Στις επιτυχείς πρωτοβουλίες δηµόσιων ηλε-συµβάσεων συχνά περιλαµβάνεται εκτενής υποστήριξη κατάρτισης στις κοινότητες των χρηστών, ενώ οι χορηγοί των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση και ανάπτυξη των συστηµάτων τους. Παραδείγµατα εξοικονόµησης και βελτιώσεων • O φορέας Intercent ER της ιταλικής περιφέρειας Emilia Romagna παρέχει υπηρεσίες δηµόσιων ηλε-συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων ηλ-αγοράς, ηλε-καταλόγων και ηλεπλειστηριασµών, συνιστώντας πλέον σηµείο αναφοράς για 539 δηµόσιες διοικήσεις (το78ELΜπορεί ακόµα να αποθαρρύνονται να συµµετάσχουν εξαιτίας των διαρθρωτικών δαπανών ή άλλων παραγόντων που συνδέονται µε την υποκείµενη αγορά και καθιστούν µη ελκυστική γι' αυτούς τη συµµετοχή. Παρ' όλα αυτά, ένα ολοένα αυξανόµενο φάσµα προµηθειών µπορεί να προέλθει εξ αποστάσεως, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών, όπως το λογισµικό, διαγωνισµοί σχεδιασµού και γραφεία (υπηρεσίες) βοήθειας. Η ηλε-σύµβαση αναµένεται να είναι κατάλληλη για την προβολή, αξιοποίηση και, τελικά, υλοποίηση αυτών των ευκαιριών. Bάσει πληροφοριών που διατίθενται στον ιστότοπο www.epractice.eu.5EL 90% των τοπικών φορέων). Το 2008 διεκπεραίωσε συναλλαγές ύψους 419 έκατ.. ευρώ περίπου, αποφέροντας όφελος 67,5 εκατ. ευρώ και εξοικονόµηση χρόνου 45 ανθρωποετών. • Στον αυστριακό οµοσπονδιακό φορέα προµηθειών συγκεντρώνονται οι αγορές για λογαριασµό των οµοσπονδιακών αρχών µέσω λειτουργιών δηµόσιων ηλε-συµβάσεων. Το 2008 ανέφερε εξοικονόµηση 178 εκατ. ευρώ έναντι όγκου συµβάσεων 830 εκατ. ευρώ. Τα οφέλη φαίνεται ότι υπεραντισταθµίζουν το ετήσιο κόστος συντήρησης των 5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε λιγότερο από 3% του εξοικονοµούµενου ποσού. • Aπό την 1η Φεβρουαρίου 2005, όλες οι αναθέτουσες αρχές στη ∆ανία θα αποδέχονται αποκλειστικά ηλε-τιµολόγια. Η µεταρρύθµιση αυτή αφορά περίπου 15 εκατοµµύρια τιµολόγια ετησίως, και εφαρµόζεται στο σύνολο του δηµόσιου τοµέα, από τα υπουργεία ως τους παιδικούς σταθµούς. Η χρήση ηλε-τιµολογίων αναµένεται να αποφέρει στο ∆ηµόσιο εξοικονόµηση 100 εκατ. ευρώ ετησίως, πέραν της εξοικονόµησης στις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες. • Στη Νορβηγία, η πλατφόρµα Ehandel βοηθά τις αρχές να πετύχουν µείωση 20-40% στον απαιτούµενο χρόνο διεκπεραίωσης των παραγγελιών, παραλαβής των εµπορευµάτων και έκδοσης τιµολογίων, ενώ αποφέρει µείωση τιµών µεταξύ 2 και 10%. • Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο ιστότοπος Buying Solutions δήλωσε στην ετήσια έκθεσή του για το 2008/09 ότι διευκόλυνε πωλήσεις αξίας πάνω από 5 δισ. λίρες στερλίνες, αποφέροντας εξοικονόµηση ύψους 732 εκατ. λιρών. Η χώρα αναφέρει επίσης εξοικονοµήσεις που συχνά υπερβαίνουν το 10% (φτάνοντας έως και 45%) µέσω ηλε-πλειστηριασµού, πρόσφατα δε ανακοίνωσε σχέδια για τη χρήση ηλε-πλειστηριασµών ώστε να µην επιβαρυνθούν οι φορολογούµενοι µε ποσό ύψους έως και 270 εκατ. στερλινών έως τα τέλη του 2011. • Σε πορτογαλική µελέτη συγκρίνονται οι καλύτερες προσφορές για δηµόσια έργα που ανέθεσαν 50 πορτογαλικά δηµόσια νοσοκοµεία το 2009 (µε χρήση συστηµάτων µε βάση το χαρτί) και το 2010 (µε χρήση δηµόσιων ηλε-συµβάσεων). Το συµπέρασµα ήταν ότι το 2010 επιτεύχθηκε µείωση του κόστους κατά 18%, επειδή αυξήθηκε ο ανταγωνισµός λόγω των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων. 3.ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ;Οι περισσότερες από τις απαιτούµενες επενδύσεις σε δηµόσιες ηλε-συµβάσεις πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, δεδοµένου ότι εκεί εντοπίζονται οι ανάγκες και οι πόροι. Επιπλέον, η ενωσιακή νοµοθεσία για τις συµβάσεις αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών να επιλέγουν αν θα κάνουν χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων µεθόδων επικοινωνίας για συµβάσεις πάνω από το όριο. Ως εκ τούτου, η πολιτική της ΕΕ απέναντι στις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις πρέπει να αναγνωρίσει τον αποκεντρωµένο χαρακτήρα της µετάβασης, που κινείται από τη βάση προς την κορυφή. Ωστόσο, παραµένει σηµαντικό περιθώριο για πρωτοβουλίες της ΕΕ όσον αφορά την αξιοποίηση του δυναµικού των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων και την αποφυγή των παγίδων µιας ασυντόνιστης και αποκεντρωµένης µετάβασης στις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις. Ειδικότερα, οι νοµικές και πολιτικές προσπάθειες της ΕΕ επεδίωξαν κατά το παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουν: (1)ELνα επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις ηλεκτρονικά. Η νοµοθεσία της ΕΕ πρέπει να διαµορφωθεί έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση συστηµάτων και διαδικασιών δηµόσιων ηλε-συµβάσεων (για συµβάσεις πάνω από το όριο)·6EL (2)να εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις εκτελούνται κατά τρόπο σύµφωνο µε τις βασικές αρχές και διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων (για συµβάσεις πάνω από το όριο) και µε τις σχετικές αρχές της Συνθήκης (για συµβάσεις κάτω από το όριο)·(3)να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και χρήση συγκλινουσών, ασφαλών αλλά και εµπορικά βιώσιµων λύσεων και να διαδίδουν παραδείγµατα βέλτιστης πρακτικής. Έτσι αναµένεται ότι θα επιταχυνθεί η στροφή προς τις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις και θα αποφευχθούν τόσο η περιττή επανάληψη εργασιών, όσο και η επανάληψη λαθών·(4)να επιτρέπουν στους οικονοµικούς φορείς να συµµετέχουν σε ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Οι δηµόσιες ηλεσυµβάσεις παρέχουν τη δυνατότητα µείωσης των εµποδίων λόγω απόστασης και των κενών στην πληροφόρηση. Η δυναµικότητα δηµόσιων ηλε-συµβάσεων στα διάφορα κράτη µέλη πρέπει - στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό - να στηρίζεται σε κοινά µοντέλα και προσεγγίσεις. Πρέπει να ενθαρρυνθούν λύσεις που βελτιώνουν και ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα µεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών συστηµάτων δηµόσιων ηλε-συµβάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν περιττά τεχνικά εµπόδια στη διασυνοριακή συµµετοχή σε συστήµατα δηµόσιων ηλε-συµβάσεων.Η πολιτική της ΕΕ µπορεί εποµένως να διαδραµατίσει σηµαντικό και συµπληρωµατικό ρόλο στηρίζοντας τις εθνικές ή περιφερειακές προσπάθειες για να τεθούν οι δηµόσιες συµβάσεις σε ηλεκτρονική βάση. Επίσης, έχει ευρύτερο συντονιστικό ρόλο, διασφαλίζοντας συνοχή µε τις εξελίξεις σε άλλα σχετικά πεδία, π.χ. νοµοθεσία για την ηλ-υπογραφή ή την ηλε-τιµολόγηση ρόλος που µπορεί να καταλήξει σε ορισµένο βαθµό εναρµόνισης των µεθόδων στην ΕΕ. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η ενωσιακή διάσταση, ενδέχεται να παρεµποδιστεί η µετάβαση και να υπάρξει σπατάλη πόρων µε συνεχή επανάληψη εργασιών, µε αποτέλεσµα να παραµείνει ανεκµετάλλευτο το δυναµικό των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων για διεύρυνση της βάσης των προµηθευτών. Η παρούσα πράσινη βίβλος και οι επακόλουθες εργασίες αποβλέπουν στον καθορισµό ρεαλιστικής και αποτελεσµατικής βάσης ώστε η ΕΕ να πλαισιώσει και να διευκολύνει τη σηµαντική αυτή διαδικασία. 4.ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ Η ΕΕ;Η Επιτροπή δεν είναι αρχάριος στο συγκεκριµένο πεδίο πολιτικής. Κατά τα τελευταία χρόνια έλαβε ήδη ορισµένα µέτρα για την επίτευξη των στόχων που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ειδικότερα: (1)(2)ELπρότεινε τροποποιήσεις των οδηγιών της ΕΕ περί δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών για δηµόσιες συµβάσεις και εισάγουν µεθόδους και εργαλεία που θεωρήθηκαν σηµαντικά για τις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις. Προηγουµένως, η νοµοθεσία της ΕΕ δεν αναγνώριζε τη δυνατότητα χρήσης των µεθόδων αυτών. Η Επιτροπή εισήγαγε επίσης νέες τεχνικές και εργαλεία (ηλεπλειστηριασµός, DPS) ώστε οι αναθέτουσες αρχές να µπορούν να κάνουν πληρέστερη χρήση ηλ-επικοινωνιών για αποτελεσµατικότερες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. Οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν και θα εφαρµοστούν µε τις τροποποιηµένες οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων του 2004· κατάρτισε και εφαρµόζει ένα πρόγραµµα περισσότερων από 30 µη νοµοθετικών πρωτοβουλιών για αποσαφήνιση και ενθάρρυνση της χρήσης των δηµόσιων ηλεσυµβάσεων (σχέδιο δράσης). Το σχέδιο δράσης στηρίζεται σε ένα φιλόδοξο όραµα πολιτικής - ότι «...οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ευρώπη διαθέτει προσωπικό7EL υπολογιστή και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να συµµετάσχει σε µια δηµόσια αγορά που διεξάγεται µε ηλεκτρονικά µέσα.»9· (3)συγχρηµατοδότησε την έρευνα και εκπόνησε άλλα πρακτικά εργαλεία για την άρση διοικητικών και τεχνικών εµποδίων στις διασυνοριακές δηµόσιες ηλε-συµβάσεις. Περιλαµβάνονται πρωτοβουλίες όπως η PEPPOL10, το νεοσύστατο εργαλείο eCERTIS και το Open e-PRIOR. Τα έργα αυτά βρίσκονται ακόµη υπό εξέλιξη ή δροµολογήθηκαν µόλις πρόσφατα.Παράλληλα µε την παρούσα πράσινη βίβλο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολόγησαν τα µέτρα της ΕΕ για την υποστήριξη των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων. Τα κύρια συµπεράσµατα της αξιολόγησης αυτής είναι ότι, σε γενικές γραµµές, το σχέδιο δράσης έχει προσδιορίσει ορθά τα σχετικά προβλήµατα και προτεραιότητες που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Έχει επίσης αναγνωρίσει ότι η πρωταρχική ώθηση για την πρόοδο πρέπει να προέλθει από τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες. Προσδιόρισε µια σειρά δράσεων για την καθοδήγηση των εθνικών και περιφερειακών επενδύσεων κατά τρόπους σύµφωνους µε την ενωσιακή νοµοθεσία και την ενιαία αγορά. Το σχέδιο δράσης είχε αξιοσηµείωτες επιτυχίες στη δηµιουργία και χρήση κοινής υποδοµής για την ηλεκτρονική δηµοσίευση των προκηρύξεων των διαγωνισµών. Υπάρχει τώρα ένα ενιαίο, αποδεκτό σύστηµα που χρησιµοποιείται ευρέως για τη δηµοσίευση προκηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το όριο σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο υποστηρίζεται από συµβατή υποδοµή σε εθνικό επίπεδο. Το 2009, λίγο πάνω από το 90% των εντύπων που στάλθηκαν στο TED (Tenders Electronic Daily) παραλήφθηκαν ηλεκτρονικά και σε δοµηµένη µορφή. Η ηλεκτρονική δηµοσίευση των προκηρύξεων για δηµόσιες συµβάσεις κάτω από το όριο έχει επίσης προχωρήσει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Πολλά µέτρα του σχεδίου δράσης συνίσταντο σε καθοδήγηση ή πιλοτικές µελέτες για τη δοκιµή ή προώθηση ορισµένων λύσεων. Βελτίωσαν τη συνειδητοποίηση των προβληµάτων, υπέδειξαν λύσεις και αποτέλεσαν κοινά σηµεία αναφοράς για την ευρύτερη αγορά. Ωστόσο, δεν επεδίωξαν να επιβάλουν συγκεκριµένες λύσεις ή αποτελέσµατα ενόσω η τεχνολογία και τα επιχειρηµατικά µοντέλα βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη. ∆εν έχουν ακόµη αποκρυσταλλωθεί πιο συγκεκριµένα έργα στο πεδίο της τυποποίησης. Εν ολίγοις, µολονότι οι προτεραιότητες έχουν γενικά προσδιοριστεί σωστά και µεγάλο µέρος του σχεδίου δράσης έχει εφαρµοστεί όπως είχε προβλεφθεί, δεν έχει ακόµη προκύψει µια κατάσταση όπου κάθε επιχείρηση της ΕΕ να µπορεί να συµµετέχει σε κάθε διαδικασία ανάθεσης µέσω του υπολογιστή της. Το συµπέρασµα είναι ότι πολλές από τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν ορθά στο σχέδιο δράσης το 2004, παραµένουν και σήµερα προτεραιότητες. Η προσέγγιση των ελαστικών νοµοθετικών διατάξεων ήταν ενδεδειγµένη για το εξελισσόµενο περιβάλλον των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων και ενθάρρυναν την ανάπτυξη δηµιουργικών λύσεων. Εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι σε ορισµένα πεδία θα ήταν σκοπιµότερη µια προδραστικότερη ή/και πιο παρεµβατική προσέγγιση. Η αξιολόγηση του σχεδίου δράσης εντόπισε µια σειρά από προβλήµατα και αδυναµίες που, εάν δεν αντιµετωπιστούν, θα εµποδίσουν την ευρύτερη αφοµοίωση των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων και τη διασυνοριακή συµµετοχής σε επιγραµµικές δηµόσιες συµβάσεις.9 10ELΣελίδα 10 της εκτεταµένης αξιολόγησης του αντίκτυπου, COM 2004(841), που έχει προσαρτηθεί στην ανακοίνωση για το σχέδιο δράσης. Πανευρωπαϊκές επιγραµµικές δηµόσιες συµβάσεις (Pan-European Public Procurement Online / PEPPOL) – περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο www.peppol.eu8EL ∆ράσεις στήριξης των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων που έχει χρηµατοδοτήσει και διευθύνει η Επιτροπή PEPPOL: υλοποιείται από οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα από διάφορες χώρες της ΕΕ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· το PEPPOL είναι µείζον διασυνοριακό έργο για δηµόσιες ηλε-συµβάσεις µε σκοπό την παροχή υποδοµής και υπηρεσιών ΤΠ µεγάλης κλίµακας βάσει προτύπων για τη συγκρότηση και διεκπεραίωση επιγραµµικών πανευρωπαϊκών πράξεων που αφορούν δηµόσιες συµβάσεις. Στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής του PEPPOL βρίσκεται ένα δίκτυο µεταφορών µέσω του οποίου οι επιχειρηµατικοί εταίροι δηµόσιων ηλε-συµβάσεων µπορούν να συνδέουν τους οικείους πόρους ΤΠ για ασφαλείς και αξιόπιστες ανταλλαγές επιχειρηµατικών εγγράφων. Tο έργο πρόκειται επίσης να επεξεργαστεί λύσεις για ηλε-παραγγελίες και ηλε-τιµολόγια και θα παράσχει δοµοστοιχεία για τη δηµιουργία συστηµάτων για ηλε-καταλόγους, επικύρωση υπογραφής και τον εικονικό φάκελο επιχείρησης, Virtual Company Dossier (VCD). Open e-PRIOR: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει και εγκαταστήσει το e-PRIOR για να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή δοµηµένων ηλε-καταλόγων, ηλε-παραγγελιών και ηλετιµολογίων µεταξύ της Επιτροπής και των προµηθευτών της. Το Open e-PRIOR παρέχει τη λύση αυτή σε δηµόσια χρήση και σε επαναχρησιµοποιήσιµο µορφότυπο ανοιχτής πηγής. Εξάλλου, στο Open e-PRIOR έχει ενσωµατωθεί σηµείο πρόσβασης στο PEPPOL που επιτρέπει την ανταλλαγή εγγράφων µέσω του δικτύου PEPPOL. e-CERTIS: δροµολογήθηκε ταυτόχρονα µε την παρούσα πράσινη βίβλο· το e-CERTIS είναι δωρεάν ηλεκτρονικό εργαλείο πληροφόρησης που επεξηγεί τα διάφορα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τα οποία ζητούνται συχνά σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων στα 27 κράτη µέλη, σε δύο υποψήφιες για ένταξη χώρες (Tουρκία και Κροατία) και στις τρεις χώρες του EΟΧ (Iσλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Το e-CERTIS σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους οικονοµικούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, πρώτον να αντιληφθούν τι είδους πληροφορίες ζητούνται ή παρέχονται και, δεύτερον, να αναγνωρίζουν αµοιβαία αποδεκτά ισοδύναµα έγγραφα. 5.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝα)Ύπαρξη τεχνικών λύσεωνΟι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις είναι πλέον εφικτές στην πράξη και όχι µόνο στη θεωρία. Η σχετική τεχνολογία υπάρχει και χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες ώστε όλα τα στάδια των συναλλαγών που αφορούν τη σύναψη της σύµβασης να µπορούν να ολοκληρωθούν επιγραµµικά. Η τεχνολογία δεν έχει εξασφαλίσει τις προσδοκώµενες λύσεις (υψηλής τεχνολογίας) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η πρόοδος προέκυψε από πραγµατιστική προσέγγιση - µε τη µορφή πρακτικών παρακάµψεων που είναι λιγότερο απαιτητικές τεχνολογικά ή συνδυάζουν επιγραµµική και µη τεχνολογία, π.χ. οι µέθοδοι που υιοθετούνται για την προσκόµιση αποδεικτικών εγγράφων αναφορικά µε τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής· η χρήση λύσεων που περιλαµβάνουν το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας των προσφερόντων. Οι λύσεις αυτές δεν παύουν να είναι έγκυρες - απλώς παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη του τελικού αποτελέσµατος. Εντοπίστηκαν ορισµένα όρια στην «πλήρη αυτοµατοποίηση» των δηµόσιων ηλε-συµβάσεων π.χ. δυσκολίες στη χρήση αυτοµατοποιηµένων µεθόδων αξιολόγησης για σύνθετες αγορές· απουσία ενός συστήµατος χρονοσφράγισης που να είναι αποδεκτό σε ολόκληρη την ΕΕ. β)ELΕπενδύσεις και διάθεση δυναµικότητας δηµόσιων ηλε-συµβάσεων9EL Οι δηµόσιες ηλε-συµβάσεις έχουν αρχίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Ευρώπη. Η επιτυχία µιας σειράς από πλατφόρµες καταδεικνύει την επιχειρηµατική εφικτότητα. Έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες και έχει σηµειωθεί πρόοδος από ορισµένες αναθέτουσες αρχές, οικονοµικούς φορείς, κεντρικούς φορείς αγορών και κράτη µέλη. Μεγάλη πρόοδος έχει σηµειωθεί στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρµογών που είναι σε θέση να υποστηρίξουν τα περισσότερα/όλα τα στάδια των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων. Ορισµένα κράτη µέλη ή περιφέρειες έχουν θέσει σε εφαρµογή συστήµατα δηµόσιων ηλεσυµβάσεων που µπορούν να υποστηρίξουν διαδικασίες «πλήρως αυτοµατοποιηµένων δηµόσιων ηλε-συµβάσεων» - τουλάχιστον για τις συνήθεις προµήθειες και υπηρεσίες. Άλλα συστήµατα έχουν επικεντρωθεί στην εξασφάλιση των πρώτων στοιχείων των δηµοσίων συµβάσεων - σε 25 κράτη µέλη είναι δυνατή η επιγραµµική δηµοσίευση προκηρύξεων και διάθεση του φακέλου του διαγωνισµού. Ορισµένα επιτυχηµένα συστήµατα έχουν υιοθετήσει υπόδειγµα δηµόσιας ηλε-σύµβασης που παρέχεται από τρίτα µέρη µέσω δικτύου. Τέτοιες πλατφόρµες συχνά προσφέρουν υπηρεσίες δηµόσιων ηλε-συµβάσεων σε διάφορους οργανισµούς. Σε κάθε αγοραστή διατίθεται ιδιωτικός ιστοχώρος όπου µπορεί εξ αποστάσεως να καθορίζει τους δικούς του χρήστες, διαδικασίες και παραδοτέα. Ορισµένοι λειτουργούν µε τη φροντίδα δηµόσιων οργανισµών, ενώ άλλοι παρέχονται από εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα· στη συνέχεια, οι αναθέτουσες αρχές πληρώνουν κατ’ αποκοπή ή ανά χρήση. γ)Τρέχουσα χρήση δηµόσιων ηλε-συµβάσεωνΗ συνολική αφοµοίωση, στις περισσότερες χώρες όσο και στην ΕΕ ως σύνολο, παραµένει χαµηλή και εκτιµάται ότι υπολείπεται του 5% των συνολικών δηµοσίων συµβάσεων, µε βάση την αξία. Εξαίρεση σε αυτή τη χαµηλή χρήση αποτελεί η Πορτογαλία, όπου από την 1η Νοεµβρίου 2009 η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων για τη διεξαγωγή των σταδίων έως την ανάθεση της σύµβασης είναι υποχρεωτική για τις περισσότερες δηµόσιες προµήθειες (οι διαδικασίες ορισµένων συµβάσεων µικρής αξίας δεν διεξάγονται ηλεκτρονικά, ενώ η αξιολόγηση ορισµένων προµηθειών µπορεί να πραγµατοποιείται µε ένα µείγµα ηλεκτρονικών και συµβατικών µέσων). Ως αποτέλεσµα, οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν πλέον ταχύτερα τις συµβάσεις µε αναµενόµενη µείωση των διοικητικών δαπανών κατά 28 εκατ. ευρώ ετησίως. Και άλλα κράτη µέλη έχουν επιβάλει υποχρεωτική χρήση ορισµένων φάσεων ή εργαλείων δηµόσιων ηλε-συµβάσεων σε εθνικό επίπεδο, π.χ. η Κύπρος, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες έχουν καταστήσει ή σχεδιάζουν να καταστήσουν υποχρεωτική την προκήρυξη συµβάσεων µέσω ορισµένων πλατφορµών. Άλλες χώρες έχουν θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις για ορισµένα επίπεδα διοίκησης, π.χ. στην Αυστρία είναι υποχρεωτική η χρήση συµφωνιώνπλαισίων από τις οµοσπονδιακές αρχές για συγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες. Από ευρύτερα ανεπίσηµα στοιχεία προκύπτει ότι πολλές αναθέτουσες αρχές και οικονοµικοί φορείς έχουν περάσει στις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις και δεν εξετάζουν το ενδεχόµενο επιστροφής σε διαδικασίες µε βάση το χαρτί. δ)∆ιασυνοριακή προσβασιµότητα συστηµάτων δηµόσιων ηλε-συµβάσεωνΛίγα είναι σήµερα τα ορατά κοινά σηµεία στα διάφορα υφιστάµενα συστήµατα - έχουν αναπτυχθεί ατοµικές µεµονωµένες λύσεις και, αν δεν ληφθούν γρήγορα µέτρα για τη γεφύρωση αυτών των συστηµάτων, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος κατακερµατισµού της αγοράς. Οι υφιστάµενες επιχειρηµατικές διαδικασίες, πρότυπα και µορφότυποι εγγράφων, καθώς και τρόποι επικοινωνίας δεν είναι επαρκώς τυποποιηµένα. Όσο περισσότερο καθίστανται διαθέσιµα προκαθορισµένα και επαναχρησιµοποιήσιµα συστατικά στοιχεία για δηµόσιες ηλεσυµβάσεις, τόσο ευκολότερη θα είναι η εξασφάλιση ενός διαλειτουργικού περιβάλλοντοςEL10EL δηµόσιων ηλε-συµβάσεων που θα ενθαρρύνει την ευρύτερη υιοθέτηση και, τελικά, τη διασυνοριακή χρήση. Ενώ η σύγκλιση σε ένα µονολιθικό σύστηµα δεν είναι επιθυµητή ούτε επιδιωκόµενη, η συµµετοχή θα διευκολυνθεί αν υπάρξει κάποια κοινή βασική λειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων. Ως αποτέλεσµα κάποιων από αυτά τα προβλήµατα, στη σηµερινή αγορά, οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε επιγραµµικές διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων σε άλλα κράτη µέλη θα βρεθούν αντιµέτωποι µε πρακτικά, τεχνικά και διοικητικά εµπόδια. Οι διαδικασίες εθνικών/περιφερειακών δηµόσιων ηλε-συµβάσεων έχουν σχεδιαστεί µε βάση τοπικές διοικητικές ή τεχνικές πρακτικές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σηµαντικά. Παρ' όλο που από το 2004 έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι διαθέσιµες υποδοµές, είναι ελάχιστη η συγκεκριµένη πρόοδος που έχει σηµειωθεί προς την κατεύθυνση απρόσκοπτων, διασυνοριακών ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων. Μέχρι τώρα, τα θέµατα αυτά δεν είχαν βρεθεί στο προσκήνιο, εξαιτίας της περιορισµένης ζήτησης από προµηθευτές των χωρών εταίρων για συµµετοχή σε επιγραµµικές διαδικασίες δηµόσιων συµβάσεων. Ωστόσο, η προσοχή πρέπει τώρα να επικεντρωθεί σε αυτά τα θέµατα, ώστε να µην αντιµετωπίσουµε µια νέα γενιά τεχνικών εµποδίων στις διασυνοριακές (επιγραµµικές) δηµόσιες συµβάσεις. 6.ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣΣτο τµήµα που ακολουθεί προσδιορίζονται τα κυριότερα προβλήµατα που εµποδίζουν την επιτυχηµένη µετάβαση σε δηµόσιες ηλε-συµβάσεις και µπορεί να δηµιουργούν περιττά εµπόδια στη διασυνοριακή συµµετοχή σε επιγραµµικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. Πολλά από αυτά τα ζητήµατα είναι αλληλένδετα και δεν µπορούν να εξεταστούν µεµονωµένα, ώστε να αντιµετωπιστούν επιτυχώς και να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής. (1)(2)ELΥπερνίκηση της αδράνειας και των φόβων από τις αναθέτουσες αρχές και τους προµηθευτές: η τεχνολογία και η ικανότητα ηλεκτρονικής διεξαγωγής δηµόσιων συµβάσεων είναι ολοένα περισσότερο διαθέσιµες. Η δυνατότητα δεν συνεπάγεται, ωστόσο, και την αξιοποίησή της. Οι αναθέτουσες αρχές καθυστερούν να χρησιµοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στις δαπάνες αναδιοργάνωσης εσωτερικών συστηµάτων, καθώς και στην περιορισµένη ενηµέρωση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα. Επίσης, οι προµηθευτές δεν διαβλέπουν πάντα τα πλεονεκτήµατα από την υλοποίηση της µετάβασης. Πολλές αναθέτουσες αρχές και προµηθευτές προτιµούν να τηρούν στάση αναµονής, εξαιτίας των κινδύνων που θεωρούν ότι ενέχουν οι επενδύσεις σε δηµόσιες ηλε-συµβάσεις. Εκτός από τους κινδύνους που σχετίζονται µε την τεχνολογία, τους ανησυχούν οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την ενσωµάτωση των τεχνολογιών αυτών στα υφιστάµενα πληροφορικά συστήµατα, το επιχειρηµατικό µοντέλο που οι τεχνολογίες αυτές επιβάλλουν στις σχέσεις προµηθευτή-αναθέτουσας αρχής, καθώς και οι µηχανισµοί ασφάλειας και ελέγχου που απαιτούνται για την διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης τους. Ορισµένοι, κυρίως οι ΜΜΕ, φοβούνται επίσης ότι θα εκδιωχθούν εκτός αγοράς από τάσεις οµαδοποίησης και συγκεντροποίησης. Αν είναι επιθυµητή η ταχύτερη µετάβαση προς τις δηµόσιες ηλε-συµβάσεις, θα πρέπει να ενισχυθούν τα κίνητρα για τη στροφή προς αυτές, όπου διατίθενται - και, ενδεχοµένως, να επιβληθεί η χρήση δηµόσιων ηλε-συµβάσεων σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. για ορισµένες προµήθειες). Έλλειψη προτύπων στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων ηλε-συµβάσεων: στο άµεσο µέλλον, οι προµηθευτές θα βρεθούν αντιµέτωποι µε ένα τοπίο δηµόσιων ηλεσυµβάσεων που αποτελείται από διαφορετικές πλατφόρµες και ρυθµίσεις δηµόσιων ηλε-συµβάσεων. Κάθε σύστηµα µπορεί να διαθέτει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, περιπλέκοντας το έργο των προµηθευτών που11EL επιδιώκουν να συµµετέχουν σε πολλαπλά συστήµατα. Αυτό θα µπορούσε να αυξήσει το κόστος εκµάθησης για τους προµηθευτές και να µειώσει τη συµµετοχή σε συστήµατα δηµόσιων ηλε-συµβάσεων. Πολλά από τα πλέον δύσκολα ζητήµατα ανακύπτουν στα στάδια της υποβολής και της επεξεργασίας των προσφορών. Η αγορά πρέπει να εντοπίσει τις ώριµες εφαρµογές που διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο λειτουργικότητας. Χρειάζονται περισσότερες συντονισµένες προσπάθειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενθάρρυνση της εναρµόνισης ή τυποποίησης σε αυτά τα κρίσιµα µέρη της διαδικασίας. Χρειάζονται κοινά σηµεία αναφοράς και πρότυπα ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αναπαραγώγιµων και διαλειτουργικών συστηµάτων. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στα πεδία της ανταλλαγής εγγράφων, του ελέγχου ταυτότητας, της ηλε-τιµολόγησης, των ηλε-καταλόγων και της ταξινόµησης των προϊόντων. (3)(4)Επαχθείς τεχνικές απαιτήσεις, ιδίως για τον έλεγχο ταυτότητας των προσφερόντων: σε ολόκληρη την ΕΕ έχει εγκριθεί ευρύ φάσµα απαιτήσεων και λύσεων για την αντιµετώπιση ζη
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.