Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023

Ο Νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που αφορούν και την αγορά των Δομικών Προϊόντων και Υλικών, όπως το πλαίσιο λειτουργίας Εθνικής Αρχής για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας και την σύσταση στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ.Αν. Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.

Παρατίθενατι μόνον τα εδάφια του Νόμου που αφορούν τα βιομηχανικά προϊόντα.

2311ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΑρ. Φύλλου 86 11 Απριλίου 2012NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εται− ρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµι− ση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλ− λες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης 1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και εγκρίσεις που εκδίδει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε− σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο− νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της νόµιµης άσκησής τους. 2. Αν µεταβληθεί η επωνυµία του φορέα της επιχεί− ρησης ή µεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία µέρος ή το σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών µίας εταιρείας, ανάλογα µε τη φύση της επιχείρησης ως ατοµικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται µόνον όσον αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόµιση νέων. Αν η µεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα− στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούµενη δραστηριότη− τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόµιση από την επιχείρηση υπεύθυνης δήλωσης µε την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι− κής άδειας. 3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εκδί−δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως δραστηριότητες, µεριµνούν για την ηλεκτρονική µετα− ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσε− ων, η ηλεκτρονική διακίνηση µεταξύ των συναρµόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση. 4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης, απόφασης ή γνωµοδότησης από κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία αυτά αναζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία. 5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια− τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµο− δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων. 6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώµης, αρκεί η προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέ− πονται ρητά στο νόµο ή σε κανονιστικές πράξεις. ∆εν επιτρέπεται η εκ µέρους της αρµόδιας αρχής αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκοµισθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα εκ µέρους του αρµό− διου υπαλλήλου. 7. Μέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρό− ντος νόµου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν το νοµοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση αδειών, µε σκοπό τη µείωση: (α) των απαιτούµενων αδειών και (β) των επί µέρους απαιτούµενων δικαιο− λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους µε υπεύθυνες δηλώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. 8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή για τις άδειες που εκδίδονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Τελω− νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρµογή διατάξεων ∆ιεθνών Συµ− βάσεων και της κοινοτικής νοµοθεσίας ή ειδικής εθνικής 2324ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «Άρθρο 14 Αρµοδιότητες της Επιτροπής1. Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επι− στηµονικού διαλόγου επί θεµάτων που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεµά− των πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτοµίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων µε την έρευνα και την καινοτοµία και της προώθησης της επιχειρηµατι− κότητας σε καινοτόµους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου σε τακτικά διαστήµατα κατά τις προγραµµατισµένες συνεδριάσεις της, και εκτάκτως µετά από αίτηµα του ∆.Σ. ή του αρµόδιου Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επίσης, η Επιτροπή µπορεί να διατυπώνει και εισηγή− σεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επί: α) του περιεχοµένου και της εφαρµογής του Στρατη− γικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., β) του περιεχοµένου και της εφαρµογής του επιχει− ρησιακού σχεδίου της εταιρείας, γ) του ετήσιου προϋπολογισµού της εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκµηρίωσής του, δ) του ετήσιου απολογισµού και των οικονοµικών κα− ταστάσεων της εταιρείας, ε) της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτοµίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., στ) κάθε άλλου θέµατος, για το οποίο ζητά τη συν− δροµή της το ∆.Σ. ή ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνι− στικότητας και Ναυτιλίας. 2. Η Επιτροπή µπορεί να ζητά στοιχεία και πληρο− φορίες για θέµατα που εµπίπτουν στην αποστολή της από κάθε φορέα του δηµόσιου, ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ειδικά οι φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούµενα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί, κατά τις συνε− δριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους των φορέων του προηγούµενου εδαφίου, προκειµένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους.» KΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 22 Ορισµοί 1. Για τους σκοπούς των άρθρων 22 έως 33 εφαρµόζο− νται οι ορισµοί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙI, το οποίο αποτε− λεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κεφαλαίου. 2. Βιοµηχανικά προϊόντα, που καλύπτονται από τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία και τα οποία χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το σκοπό που προορίζονται, εγκαθίστανται και συντηρούνται κατάλληλα και τα οποία είτε δεν έχουν πλήρως συµµορφωθεί µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις είτε είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χρηστών και καταναλωτών, αποσύρονται από την αγο− ρά, περιορίζεται ή και απαγορεύεται η διαθεσιµότητάτους και ενηµερώνονται σχετικά, όπου προβλέπεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη − µέλη. 3. Οι αναγνωρισµένοι φορείς, τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών και οι κοινοποιηµένοι φορείς που εµπλέκο− νται στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης των προϊό− ντων, οφείλουν να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της τεχνικής νοµοθεσίας που τους αφορούν και να τη− ρούν απαρέγκλιτα τις προϋποθέσεις λειτουργίας που τους επιβάλλονται. Άρθρο 23 Πεδίο εφαρµογής 1. Οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 εφαρµόζονται σε όλα τα βιοµηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ποι− ότητας, που καλύπτονται από την τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV. 2. Το σύνολο της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας στο οποίο βρίσκουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 αποτυπώνεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, το οποίο µπορεί να τροποποιείται ή να επικαιροποιείται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ανάλογα µε την εξέλιξη και την επέκταση του πεδίου της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας. Άρθρο 24 Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας 1. Αρµόδια υπηρεσία για εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 22 έως 33 ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας και Ναυτιλίας. 2. Με την αρµοδιότητά της αυτή και σε εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 765/2008/ΕΚ «για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 339/93 του Συµβουλίου» η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχα− νίας αποτελεί την Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς για την Ελληνική Επικράτεια σε όλα τα βιοµηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ποιότητας που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας είναι αρµόδια για το συντονισµό των λοιπών αρχών εποπτείας της αγο− ράς στο πλαίσιο του Κανονισµού 765/2008 ΕΚ για τις ανάγκες επικοινωνίας της Χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας και Ναυτιλίας αναλαµβάνει την εκπροσώπηση της χώρας στα αντίστοιχα όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµµετέχει στις διµερείς ή πο− λυµερείς συµφωνίες που συνάπτει η χώρα για θέµατα εποπτείας αγοράς σε τοµείς βιοµηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος εξειδικεύε− ται η οργανωτική, υλικοτεχνική και διοικητική υποδοµή της αρµόδιας υπηρεσίας για την υποστήριξη και τη λειτουργία του συστήµατος εποπτείας της αγοράς, οι αποζηµιώσεις και λοιπές δαπάνες των ελεγκτών, καθώς καθ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και οι διαδικασίες για την οικονοµική βιωσιµότητα του όλου συστήµατος εποπτείας της αγοράς. Άρθρο 25 Εξουσιοδοτική διάταξη Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ανατίθεται τµήµα της άσκησης των διαδικασιών ελέγχου και εργαστηριακής τεκµηρίωσης της εποπτείας της αγοράς σε υπηρεσίες ή φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), µέσω προγραµµατι− κής συµφωνίας στην οποία καθορίζονται επακριβώς τα πεδία ελέγχου, τα χρονοδιαγράµµατα ελέγχου, καθώς και οι εργαστηριακές δοκιµές που κρίνονται κατά περί− πτωση αναγκαίες για την τεκµηρίωση των διαδικασιών του ελέγχου. Στο τµήµα του έργου που ανατίθεται δεν περιλαµβάνεται η έκδοση διοικητικών πράξεων και η επιβολή κυρώσεων. Άρθρο 26 Σύσταση Συντονιστικού Συµβουλίου Εποπτείας Αγοράς 1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας. 2. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς απο− τελεί γνωµοδοτικό όργανο προς την Εθνική Αρχή επο− πτείας της αγοράς για το συντονισµό των υπηρεσιών της διοίκησης, τον προγραµµατισµό, την παρακολούθη− ση της υλοποίησης του ετήσιου προγράµµατος και τον απολογισµό του ελεγκτικού συστήµατος. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποτελείται από έντεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών και στη σύνθεσή του µετέχουν: α. Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας, ως Πρόε− δρος. β. Ο προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιοµη− χανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. γ. Ο προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών. δ. Ο προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προστα− σίας του Καταναλωτή. ε. Ο προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Γενι− κού Χηµείου του Κράτους. στ. Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιό− τητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. ζ. Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υπο− δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. η. Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης ∆ιαπι− στευµένων Φορέων Επιθεώρησης−Πιστοποίησης. θ. Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργα− στηρίων. ι. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εισαγωγέων Ελλά− δας. ια. Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών.2325Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του Συµ− βουλίου παρέχεται από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιό− τητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. Η σύνθεση του Συµβουλίου µπορεί να διευρύνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη− τας και Ναυτιλίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα µέλη του Συµβουλίου έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου υποχρεούνται στην τή− ρηση εµπιστευτικότητας εµπορικών πληροφοριών και µετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από το Συµβούλιο. 3. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς έχει ως αρµοδιότητες: α) Την παρακολούθηση του ετήσιου εθνικού προγράµ− µατος εποπτείας αγοράς της χώρας µας στο πλαίσιο του Κανονισµού 765/2008/ΕΚ, τον ετήσιο απολογισµό του ελεγκτικού συστήµατος και τη διατύπωση προτά− σεων βελτίωσής του, τον οικονοµικό απολογισµό του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων της αγοράς και την υποβολή τον Ιανουάριο κάθε έτους σχετικής έκθεσης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. β) Το συντονισµό και την προώθηση της συνεργασί− ας µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µετρολογίας, διαπίστευσης, πιστοποί− ησης, επιθεώρησης και εποπτείας της αγοράς, συµπε− ριλαµβανοµένων και των κλαδικών, επαγγελµατικών και καταναλωτικών οργανώσεων για την άντληση των κατάλληλων πληροφοριών και στοιχείων στην άσκηση του ελέγχου. γ) Την κατάρτιση και επικαιροποίηση κατευθυντήριων γραµµών, τη διενέργεια συγκρίσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ρητρών διασφάλισης, την άσκηση προκαταρκτικών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων σχετι− κών µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας, την εφαρµογή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας και συνερ− γασίας µε τρίτες χώρες, καθώς και την προώθηση των πολιτικών που εφαρµόζονται στους εν λόγω τοµείς σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. δ) Την εισήγηση και προώθηση δράσεων ενηµέρωσης και προβολής για την εποπτεία της αγοράς οι οποίες υποβοηθούν, στηρίζουν, βελτιώνουν τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του συστήµατος και καλλιεργούν την αντί− ληψη στον καταναλωτή και το χρήστη για την ορθή συµβολή του ελέγχου της αγοράς στην παραγωγή, τη διακίνηση και την εµπορία των προϊόντων. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται οι συναφείς αρµοδιότητες του Συντονιστικού Συµβουλίου Εποπτείας Αγοράς και τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του. Με όµοια απόφαση µπορούν να του ανατίθενται και επι− πρόσθετες αρµοδιότητες. Άρθρο 27 Τήρηση Μητρώου Ελεγκτών 1. Για την άσκηση των ελεγκτικών διαδικασιών και την πραγµατοποίηση των ελέγχων στο πεδίο της αγοράς, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εγκεκριµένων Ελεγκτών, το οποίο ανανεώνει και επικαιροποιεί ετησίως. 2326ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)Όλα τα κλιµάκια των ελεγκτών που ασκούν ελέγχους σε φορείς και προϊόντα προέρχονται από το Μητρώο Εγκεκριµένων Ελεγκτών. Η ένταξη στο Μητρώο Εγκεκρι− µένων Ελεγκτών απαιτεί την εξειδικευµένη εκπαίδευση ή εµπειρία στους κανόνες και τις απαιτήσεις της εναρ− µονισµένης ευρωπαϊκής, καθώς και της εθνικής τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας. 2. Οι Ελεγκτές προέρχονται από το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, των άλλων συναρ− µόδιων Υπουργείων, των αρµόδιων υπηρεσιών της Πε− ριφερειακής Αυτοδιοίκησης, των Ανεξαρτήτων Αρχών, καθώς και από το εξειδικευµένο προσωπικό των φορέων που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ελέγχου. Ελε− γκτές µπορεί να είναι και ιδιώτες εµπειρογνώµονες µε γνώση, εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο του ελέγχου. 3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη− τας και Ναυτιλίας και, όπου απαιτείται, των συναρµόδι− ων Υπουργών, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στα κριτήρια και στο όργανο αξιολόγησης, στις διαδικασίες επιλογής των ελεγκτών, στα προγράµµατα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης αυτών, στην έγκριση της τεχνικής τους επάρκειας, στην κατάρτιση και στην επικαιροποίηση του Μητρώου, καθώς και στις διαδικασίες που τηρούνται για τη σύνθεση των κλιµακίων ελέγχου. Άρθρο 28 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης των προϊόντων και εργαστηριακοί έλεγχοι Για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης των βιοµηχα− νικών προϊόντων µε την ισχύουσα τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας εκπονεί και εφαρµόζει σε ετήσια βάση πρόγραµµα ελέγχων στα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίµα− κα και σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας. Οι έλεγχοι περιλαµβάνουν την εξέταση της τεχνικής τεκµηρίωσης, του τεχνικού φακέλου των προϊόντων, των άλλων συνοδευτικών εγγράφων τους, καθώς και µακροσκοπικούς και εργαστηριακούς ελέγχους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, έπειτα από τις σχετικές δειγµα− τοληψίες. Στους ελέγχους αυτούς λαµβάνονται υπόψη οι βασικές απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχανικής νοµο− θεσίας, οι προδιαγραφές των προϊόντων, τα πρότυπα, η επικινδυνότητα των προϊόντων, οι ενδεχόµενες κα− ταγγελίες καταναλωτών και χρηστών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µπορεί να απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να θέτουν στη διάθεσή της τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες που κρίνει αναγκαία για τους σκοπούς της διεξαγωγής της επο− πτείας, συµπεριλαµβανοµένης της εισόδου των ελε− γκτών στις εγκαταστάσεις των οικονοµικών φορέων και της λήψης των απαιτούµενων δειγµάτων προϊόντων. Όταν οι οικονοµικοί φορείς θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας εκθέσεις ελέγχου ή πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη συµµόρφωση και έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένο οργανισµό αξιολόγη− σης της συµµόρφωσης, αυτή υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τις ανωτέρω εκθέσεις και πιστοποιητικά. Ειδικά στις περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών, τηρούνται οι προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα του Πρώτου Κεφαλαίου του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδι−κασίας (ν. 2690/1999). Το κόστος των απαιτούµενων για τη διερεύνηση της καταγγελίας εργαστηριακών δοκιµών βαρύνει τον καταγγέλλοντα σε περίπτωση αβάσιµης καταγγελίας και τον ελεγχόµενο σε περίπτωση βάσιµης καταγγελίας. 2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγµατοποιούνται στα προϊόντα για τεκµηρίωση της συµµόρφωσής τους ως προς τις βασικές απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχα− νικής νοµοθεσίας αποφασίζονται από τις αρµόδιες υπη− ρεσίες ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας και της κατά περίπτωση συναρµόδιας Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια ή, αν δεν υπάρχουν διαπιστευµένα, από εγκεκριµένα κατά περίπτωση εργαστήρια, όπως ορίζει η κείµενη τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία. 3. Αν τα προϊόντα φέρουν ή υπόκεινται στην υποχρέω− ση να φέρουν σήµανση CE, οι έλεγχοι που διενεργούνται πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των σχετικών µε το προϊόν διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Γραµ− µατεία Βιοµηχανίας µπορεί, για τις ανάγκες των εργα− στηριακών ελέγχων, να συνάπτει διµερείς συµβάσεις συνεργασίας µε εργαστήρια, στις οποίες καθορίζονται τα πεδία και οι κατηγορίες των δοκιµών, το αναλυτικό κόστος των αναλαµβανοµένων δοκιµών και οι χρόνοι παράδοσης των αποτελεσµάτων. Τα εργαστήρια της παραγράφου αυτής επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατά− ξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί συµβάσεων. 4. Αν δεν υπάρχουν διαπιστευµένα εργαστήρια στην Ελλάδα για την υλοποίηση των εργαστηριακών δοκιµών, µπορεί να επιλέγονται διαπιστευµένα εργαστήρια από άλλα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργα− στήρια αυτά µπορεί να επιλέγονται από τη διοίκηση και για λόγους αµεροληψίας και διαφάνειας ή ακόµα για συγκριτική αξιολόγηση δειγµάτων προϊόντων στις περιπτώσεις ενστάσεων από τους εµπλεκόµενους οι− κονοµικούς φορείς. Άρθρο 29 Βιοµηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες 1. Για την αποτελεσµατική εποπτεία της αγοράς στα βιοµηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας συνεργάζεται µε τις κατά τόπους τελω− νειακές αρχές. 2. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ως εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς στα βιοµηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ποιότητας που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος παρέχει προς τις τελωνειακές αρχές της Χώρας: α) κάθε σχετική πληροφορία για προϊόντα ή κατηγο− ρίες προϊόντων για τα οποία έχει διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ή µη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες διατά− ξεις της τεχνικής νοµοθεσίας, β) οδηγίες για την αποδέσµευση ή όχι βιοµηχανικών προϊόντων, κατόπιν σοβαρής υπόνοιας ότι τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη και τον καταναλωτή, ή το περιβάλλον, γ) οδηγίες για τους ελέγχους που µπορούν να διενερ− γούνται κατά τη θέση προϊόντων τρίτων χωρών σε ελεύ− θερη κυκλοφορία, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τη σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στις υπηρεσίες εποπτείας αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχα− νίας κάθε σχετική µε τα εισαγόµενα βιοµηχανικά προ− ϊόντα πληροφορία. 4. Οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη θέση ενός προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία στην κοινοτική αγο− ρά και ενηµερώνουν την εθνική αρχή εποπτείας αγοράς αν, κατά την πραγµατοποίηση του ελέγχου, διαπιστωθεί ότι συντρέχει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) το προϊόν εµφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία µπο− ρούν να δηµιουργήσουν σοβαρές υπόνοιες ότι αυτό, ακόµα και µε ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση του, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια των καταναλωτών, το περιβάλλον ή τη δη− µόσια ασφάλεια, β) το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική τεκµηρίωση που απαιτείται από τη σχετική εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία ή δεν φέρει την επισήµαν− ση που απαιτείται από την εν λόγω νοµοθεσία, γ) το προϊόν φέρει πλαστή σήµανση ή παραπλανητική σήµανση CE. 5. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή αν θεωρήσει ότι δεν παραβαί− νει τις ισχύουσες απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας, το προϊόν αποδεσµεύεται, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι υπόλοιπες απαιτήσεις και διατυπώσεις που αφορούν την αποδέσµευση. 6. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή ότι το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τη σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία, ενηµερώνει άµεσα τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές και λαµβάνονται µέτρα για την απαγόρευση της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Παράλληλα, τίθεται ειδική, κατά περίπτωση, επισήµαν− ση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 του Κανονισµού 765/2008/ΕΚ, στο εµπορικό τιµολόγιο και σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο του προϊόντος ή ακόµα και στο ίδιο το σύστηµα επεξεργα− σίας των δεδοµένων, εάν η επεξεργασία αυτών πραγ− µατοποιείται ηλεκτρονικά. Η ειδική επισήµανση τίθεται ακόµα και στις περιπτώ− σεις που το προϊόν δηλωθεί, εν συνεχεία, για άλλο τελωνειακό καθεστώς εκτός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει αντίθετη άπο− ψη της εθνικής αρχής εποπτείας αγοράς. Η εθνική αρχή µπορεί να αποφασίσει µε βάση την αρχή της αναλογι− κότητας για την επανεξαγωγή ή για την καταστροφή ή για την αχρήστευση µε άλλο τρόπο του προϊόντος. 7. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι τα εισαγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα παρουσιάζουν ελλείψεις στην τεχνική τους τεκµηρίωση ή στην επισή− µανσή τους ή δεν παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που επιβάλλεται να φέρουν από την τεχνική νοµοθεσία, αναστέλλουν την ελεύθερη κυκλοφορία τους και ενηµε− ρώνουν έγκαιρα τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φο− ρείς του άρθρου 31, προκειµένου να λάβουν το ταχύτερο δυνατόν µέτρα για την άρση των µη συµµορφώσεων. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει την άρση των µη συµµορφώσεων, ενηµερώνονται άµεσα οι τελω− νειακές αρχές για την αποδέσµευση των προϊόντων.2327Άρθρο 30 Συνεργασία µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες 1. Για την ευρεία και αποτελεσµατική εφαρµογή των ελεγκτικών µηχανισµών η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχα− νίας οφείλει να συνεργάζεται, όπως και να συµµετέ− χει από κοινού σε ελέγχους µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδο− µών, Μεταφορών και ∆ικτύων, το Γενικό Χηµείο του Κράτους και το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, τους Οργανισµούς Τοπι− κής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και µε την Ελληνική Αστυνοµία. 2. Για την παροχή στοιχείων που αφορούν στις ενδο− κοινοτικές εµπορικές συναλλαγές ή στις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, αλλά και για τη λήψη στοιχείων ταυτότη− τας εισαγωγέων, παραγωγών, ή κατασκευαστών, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας συνεργάζεται συνεχώς και αδι− αλείπτως µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και τις υπηρεσίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 3. Για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών [RAPEX], που λειτουργεί στη χώρα µας σχετικά µε τα επικίνδυνα ή µη ασφαλή προ− ϊόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Ζ3/2810/ 2004 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονο− µικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄1885) και του Παραρτήµατος ΙΙ αυτής, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας οφείλει να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε τεκµήριο, ενηµέρωση ή πληροφορία µε τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή. Αν λαµβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν επείγοντα µέτρα για παρεµπόδιση ή για τον περιορισµό ή για την υποβολή σε όρους της εµπορίας ή της χρήσης ενός προϊόντος ή µίας παρτίδας προϊόντος, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ενηµερώνει αµελλητί τη Γε− νική Γραµµατεία Καταναλωτή και παρέχει άµεσα κάθε στοιχείο για την τεκµηρίωση της σχετικής απόφασης λήψης των σχετικών µέτρων. 4. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών του Υπουργεί− ου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους, όπως αυτά απορρέουν από τις διατάξεις: α) του ν. 3431/2006 (Α΄ 13) β) του π.δ. 44/2002 (Α΄ 44) και γ) της απόφασης 50268/5137/2007 των Υπουργών Οι− κονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄1853). 5. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µεριµνά για την αυστηρή τήρηση της εµπιστευτικότητας των πληρο− φοριών και στοιχείων του ελέγχου, εξασφαλίζει την προστασία τους και ασκεί τη δέουσα χρήση αυτών σε όλες τις περιπτώσεις και µόνο για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων και της εποπτείας της αγοράς. Άρθρο 31 Υποχρεώσεις οικονοµικών φορέων 1. Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των εξουσι− οδοτηµένων αντιπροσώπων, των εισαγωγέων και των 2328ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)διανοµέων, οι οποίοι υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, ορίζονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 2. Οι κατασκευαστές: α) Εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των προϊό− ντων τους στην αγορά, αυτά είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που κα− θορίζονται από τις διατάξεις της αντίστοιχης τεχνικής νοµοθεσίας. β) Καταρτίζουν την απαραίτητη τεχνική τεκµηρίωση και διενεργούν ή µεριµνούν για τη διενέργεια της εφαρ− µοστέας διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Όταν ολοκληρώνεται η συµµόρφωση του προϊόντος µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις, οι κατασκευαστές καταρ− τίζουν δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ και θέτουν τη σήµανση συµµόρφωσης στο προϊόν. γ) Φυλάσσουν την τεχνική τεκµηρίωση και τη δήλω− ση συµµόρφωσης ΕΚ για όσο χρονικό διάστηµα προ− βλέπεται στην αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία, αφότου διατεθεί το προϊόν στην αγορά, η οποία είναι ανάλογη του κύκλου ζωής του προϊόντος και του επιπέδου κιν− δύνου του. δ) Εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι αναγκαίες δι− αδικασίες, ώστε να διατηρείται η συµµόρφωση στο σύνολο της παραγωγής. Οι αλλαγές στο σχεδιασµό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι αλλαγές στα εναρµονισµένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση προϊόντος λαµβάνονται δεόντως υπόψη. ε) Οι κατασκευαστές, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι το προϊόν παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, διενεργούν δοκιµές µε δειγµατοληψία στα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατη− ρούν αρχείο µε τις καταγγελίες τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώθηκε µη συµµόρφωση και τις ενέργειες για τη συµµόρφωση ή την ανάκληση ή την απόσυρσή τους και ενηµερώνουν σχετικά τους διανοµείς. στ) Εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθ− µό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή όποιο άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταύτισή τους. Όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του προϊόντος, οι κατασκευαστές εξα− σφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. ζ) Σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορι− κή επωνυµία τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα µοναδικό σηµείο στο οποίο µπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή µε τον κατασκευαστή. η) Εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδη− γίες και πληροφορίες ασφάλειας γραµµένες στην ελ− ληνική γλώσσα µε τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες θ) Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται προς την εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του προ− ϊόντος, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενηµε−ρώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών − µελών στα οποία έχει κατα− στεί διαθέσιµο το προϊόν και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. ι) Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προ− ϊόντος, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Συνερ− γάζονται µε τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά. 3. Οι εισαγωγείς: α) Είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν στην αγορά µόνο συµµορφούµενα προϊόντα. β) ∆ιασφαλίζουν προτού διαθέσουν προϊόν στην αγο− ρά ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλ− ληλη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προβλέπει η αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία. Επίσης, δια− σφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει την τε− χνική τεκµηρίωση ότι το προϊόν φέρει την απαιτούµενη σήµανση ή τις απαιτούµενες σηµάνσεις συµµόρφωσης, συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις παραπάνω απαιτήσεις στ΄ και ζ΄ που τον αφορούν. Εφόσον ο εισαγωγέας θεωρεί ότι το προϊόν δεν συµ− µορφούται προς την αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία, τότε δεν µπορεί να διαθέσει το προϊόν στην αγορά πριν το προϊόν συµµορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και τις αρχές εποπτεί− ας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. γ) Σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορι− κή επωνυµία τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. δ) Εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδη− γίες και πληροφορίες ασφάλειας, γραµµένες στην ελ− ληνική γλώσσα µε τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες. 4. Οι κατασκευαστές µπορούν να διορίζουν, µε γραπτή εντολή, εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Οι υποχρεώσεις βάσει της παραγράφου 2, που τους αφορούν, και η κατάρτιση της τεχνικής τεκµηρίωσης δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι ασκούν τα κα− θήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαµβάνουν από τον κατασκευαστή. Η εντολή πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπει στον εξουσιοδοτηµένο αντι− πρόσωπο να: α) τηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ και την τεχνική τεκµηρίωση στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται, β) παρέχει στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αι− τιολογηµένου αιτήµατός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος, γ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτή− µατος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5. Οι εισαγωγείς, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι το προϊόν παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, διενεργούν δοκιµές µε δειγµατοληψία στα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατη− ρούν αρχείο µε τις καταγγελίες, τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώθηκε µη συµµόρφωση και τις ενέργειες για τη συµµόρφωση ή την ανάκληση ή την απόσυρσή τους και ενηµερώνουν σχετικά τους διανοµείς. 6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ότι το προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του προϊόντος, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών − µελών στα οποία έχει καταστεί διαθέσιµο το προϊόν και πα− ραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 7. Οι εισαγωγείς τηρούν για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρχών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήµατός τους. 8. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προ− ϊόντος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Συνερ− γάζονται µε τις αρχές, αυτές κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά. 9. Οι διανοµείς: α) Ενεργούν µε τη δέουσα προσοχή σε σχέση µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις όταν καθιστούν διαθέσιµο προϊόν στην αγορά. β) Επαληθεύουν, προτού καταστήσουν το προϊόν δια− θέσιµο στην αγορά, ότι αυτό φέρει τις απαιτούµενες ση− µάνσεις, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα, καθώς και τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας γραµµένες στην ελληνική γλώσσα µε τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που τους αφορούν. Όταν οι διανοµείς θεωρούν ότι το προϊόν δεν συµµορ− φούται προς την αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία, τότε µπορούν να καταστήσουν διαθέσιµο το προϊόν στην αγορά αφού αυτό συµµορφωθεί µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Οι διανοµείς ενηµερώνουν επίσης αµελλητί τον κατα− σκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτεί− ας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. γ) Εξασφαλίζουν ότι, για όσο χρόνο το προϊόν βρίσκε− ται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. δ) Οι διανοµείς που θεωρούν ότι το προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιµο στην αγορά δεν συµµορφώνεται προς την εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία2329διασφαλίζουν ότι λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του προϊόντος, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακα− λούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κί
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.