Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Μια δικαστική απόφαση, όπως η υπ' αριθ.  1322/2012 του Εφετείου Αθηνών, χρόνια περίμεναν οι Μηχανικοί! Τώρα εναπόκειται στο ΤΕΕ και τους Επαγγελματικούς Συλλόγους των Μηχανικών να προωθήσουν μέτρα και ρυθμίσεις για την αξιοποίησή της ...

Σκέψεις και προτάσεις για την αξιοποίηση της απόφασης 1322/2011 του Εφετείου Αθηνών σχετικά µε τις ευθύνες των Επιβλεπόντων Μηχανικών ∆ηµήτριος Κοτσώνης, Π-Μ 24 Μαρτίου 2012Μια δικαστική απόφαση, όπως η υπ' αριθ. 1322/20121 του Εφετείου Αθηνών, χρόνια περίµεναν οι Μηχανικοί ! Με την απόφαση αυτή τίθενται προϋποθέσεις για την απόδοση ή µη ευθυνών στους Επιβλέποντες Μηχανικούς για την εφαρµογή και τήρηση των µέτρων ασφαλείας-προστασίας εργαζοµένων και τρίτων στις οικοδοµές. Την απόφαση πρέπει να µελετήσει κάθε Μηχανικός που αναλαµβάνει επιβλέψεις οικοδοµών αλλά και λοιπών έργων. Στο σκεπτικό της απόφασης αυτής διευκρινίζονται οι όροι και προυποθέσεις απόδοσης ευθυνών, σύµφωνα µε όσα η νοµοθεσία καθορίζει, στους συντελεστές παραγωγής του έργου (µηχανικούς, ιδιοκτήτες και εργολάβους) σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται επίσης και στις υποχρεώσεις ενός εκάστου των εµπλεκοµένων στην κατασκευή του έργου. Είναι προφανές ότι η εξασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων άπτεται των σχέσεων µηχανικού - πελάτη, ιδιαίτερα δε η έγγραφη απόδειξη της παραλαβής του φακέλουµελέτης των µέτρων ασφαλείας από τον ιδιοκτήτη, που κατά την απόφαση αποτελεί το βασικότερο κριτήριο για τον καταλογισµό της ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος. Εάν όµως ζητήσει ο µηχανικός να προσυπογράψει ο ιδιοκτήτης τον φάκελλο των µέτρων ασφαλείας, κατά τα κρατούντα -κακώς µεν, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα-, τίθεται υπό αµφισβήτηση την καλή πίστη στις σχέσεις µηχανικού-πελάτη. Συνέπεια της ανυπαρξίας ενός τέτοιου αποδεικτικού στοιχείου είναι αφ' ενός µεν να επωµίζονται οι επιβλέποντες µηχανικοί περισσότερες ευθύνες απ΄ όσες τους αναλογούν και αφ' ετέρου οι ιδιοκτήτες να µην σταθµίζουν τις ευθύνες τους αλλά και τις σοβαρές συνέπειες από την µη εφαρµογή ή παράλειψη των µέτρων ασφαλείας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Βέβαια ακόµη και µε την σχολαστική τήρηση των µέτρων ασφαλείας δεν αποκλείεται κάποιο ατύχηµα, που αν συµβεί οι ιδιοκτήτες θα ταλαιπωρηθούν αφάνταστα και ενδεχοµένως θα υποχρεωθούν να καταβάλουν υψηλότατες αποζηµιώσεις Το ζήτηµα εποµένως που ανακύπτει, ως συνέπεια της ως άνω αποφάσεως, είναι ο "εξαναγκασµός" µηχανικών και οικοδοµούντων για την τήρηση των προϋποθέσεων που τίθενται στο σκεπτικό της, ώστε οι µεν µηχανικοί να µην επωµίζονται περισσότερες ευθύνες απ΄ όσες προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, οι δε οικοδοµούντες να αντιληφτούν καλά την έκταση των δικών τους ευθυνών.1Εχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr1/2 Θέµα όµως υφίσταται και όσον αφορά τις αποζηµιώσεις που θα κληθούν να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι εργολάβοι, σε περίπτωση ατυχήµατος, ακόµη και στην περίπτωση ευλαβικής τηρήσεως των µέτρων ασφαλείας, δεδοµένου του δυσβάστακτου ύψους τους, ιδίως στην περίπτωση µικρών οικοδοµών. Ο τρόπος αντιµετωπίσεως των ανωτέρω ζητηµάτων εναπόκειται στο ΤΕΕ και στους Eπαγγελµατικούς Συλλόγους των Μηχανικών. Σε πρώτη φάση θα µπορούσε να καλυφθεί η ανάγκη αυτή µε την δέσµευση των µηχανικών από το ΤΕΕ ή τους συλλόγους: 1.Να καταθέτουν στους Φορείς αυτούς αντίγραφο του εγγράφου παραλαβής από τους ιδιοκτήτες του φακέλου των µέτρων ασφαλείας, πριν απ΄την αναγγελία ενάρξεως εργασιών στο Αστυνοµικό Τµήµα2.Η κατάθεση αυτού του εγγράφου στο ΤΕΕ ή τον Σύλλογο να αποτελεί προϋπόθεση για την θεώρηση της οικοδοµικής αδείας, προκειµένου να κατατεθεί αίτηση στο αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο για την έκδοση βεβαιώσεως περατώσεως των εργασιών της οικοδοµής.Σε δεύτερη δε φάση θα µπορούσε να θεσπιστεί διάταξη κατά την οποία, προκειµένου να παραληφθεί η οικοδοµική άδεια, να κατατίθεται υποχρεωτικώς δήλωση του ιδιοκτήτου περί παραλαβής της εγκεκριµένης µελέτης των µέτρων ασφαλείας της οικοδοµής του και την εφαρµογή ειδικής σφραγίδας στο σώµα της οικοδοµικής άδειας µε µνεία αυτής της βεβαίωσης. Μαζί µε την διάταξη αυτή πρέπει να µελετηθεί και το πρόβληµα των µεγάλων αποζηµιώσεων που καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες σε περίπτωση ατυχύµατος, το οποίο επίσης απαιτεί άµεση αντιµετώπιση. Μια πρώτη προσέγγιση για την επίλυση του προβλήµατος αυτού, που είναι προς συµφέρον και των µηχανικών, θα ήταν η θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης των οικοδοµούντων έναντι ατυχηµάτων και ζηµιών πτος τρίτους, ως προϋπόθεση εκδόσεως της οικοδοµικής αδείας. Το ζήτηµα είναι µέγα και θα χρειαστεί ειδική οµάδα εργασίας για την επεξεργασία του αλλά και για τον εξορθολογισµό και κωδικοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Προέχει όµως η λήψη άµεσων µέτρων, κατά τα ανωτέρω.2/2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.