Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα, προστασία και διαχείριση διάβρωσης σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

Επισκευή Στοιχείων από Σκυρόδεµα, Προστασία και ∆ιαχείριση ∆ιάβρωσης σε Κατασκευές από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Παρουσίαση: Παν. Αναγνωστόπουλος, Π-ΜΤο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο αποτελείται από 10 µέρη. ΕΝ 1504-1Ορισµοί και έννοιες που χρησιµοποιούνται στο ΠρότυποΕΝ 1504-2Προδιαγραφές για τα προϊόντα / συστήµατα προστασίας της επιφάνειας του σκυροδέµατοςΕΝ 1504-3Προδιαγραφές για δοµικές και µη-δοµικές επισκευέςΕΝ 1504-4Προδιαγραφές για δοµική συγκόλλησηΕΝ 1504-5Προδιαγραφές για ενέµατα σκυροδέµατοςΕΝ 1504-6Προδιαγραφές για την αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισµούΕΝ 1504-7Προδιαγραφές για την προστασία έναντι διάβρωσης του σιδηροπλισµούΕΝ 1504-8Ποιοτικός έλεγχος και έλεγχος συµµόρφωσης για τις παραγωγούς εταιρείεςΕΝ 1504-9Γενικές αρχές για τη χρήση των προϊόντων και συστηµάτων επισκευής και προστασίας του σκυροδέµατοςΕΝ 1504-10Πληροφορίες για την επί τόπου εφαρµογή των προϊόντων και τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών.Σήµανση CE Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 έχει τεθεί πλήρως σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Τα υφιστάµενα Εθνικά Πρότυπα που δεν είχαν εναρµονιστεί µε το νέο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 όφειλαν να είχαν αποσυρθεί µέχρι το τέλος του 2008. Η σήµανση CE είναι υποχρεωτική: όλα τα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται πλέον για επισκευή και προστασία θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε το αντίστοιχο µέρος του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Παρατίθεται παράδειγµα σήµανσης CE κονιάµατος επισκευής σκυροδέµατος της εταιρείας SIKA.Σύµβολο CE Αριθµός ταυτοποίησης του φορέα πιστοποίησης 03S5-CPDSika Hellas ABEE Όνοµα ή χαρακτηριστικός κωδικός του παραγωγού Έτος προσάρτησης του συµβόλου CE Αριθµός πιστοποίησης όµοιος µε του θεωρηµένου πιστοποιητικούKryoneri Attikis 04 0365-CPD-062 13G5-CPD-Q807 ΕΛΟΤ EN 1504-3 Επισκευαστικό προϊόν για δοµητικές επισκευές σκυροδέµατος (βάσεως υδραυλικού τσιµέντου τροποποιηµένου µε πολυµερή)1 / 21Αριθµός του Ευρωπαϊκού Προτύπου Περιγραφή προϊόντος Θλιπτική αντοχή:> 45 N/mm2Περιεχόµενο χλωριόντων:< 0,05%Πρόσφυση:> 2,0 N/mm!Αντίσταση οε ενανθράκωση;Χαµηλότερο από του µάρτυραΜέτρο ελαστικότητας:> 20 GPaΠληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά που υπόκεινται σε περιορισµούςθερµική Συµβατότητα µέρος 1 : Κύκλοι πήξης - τήξης> 2,0 N/mm2Τριχοειδής απορρόφηση< 0,5 kg /m2x Vh < 0,05%∆ιείσδυση χλωριόντων Επικίνδυνες ουσίες (Cr)< 0,0002%Αντίδραση σε φωτιάA1Τα Βασικά Στάδια στη ∆ιαδικασία Επισκευής και Προστασίας σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 Η επιτυχής επισκευή και προστασία των κατασκευών σκυροδέµατος που έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν υποβαθµιστεί απαιτεί πρωτίστως επαγγελµατική εκτίµηση και κατάλληλη διεξοδική αποτίµηση της κατάστασης. Σε δεύτερο επίπεδο απαιτείται σχεδιασµός, εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικώς ορθών Αρχών και Μεθόδων για τη χρήση των προϊόντων και των συστηµάτων σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9. 1. Αποτίµηση της κατασκευής µετά από διερεύνηση της κατάστασής της Η αποτίµηση της κατάστασης κατασκευής οπλισµένου σκυροδέµατος που έχει υποστεί βλάβη ή έχει υποβαθµιστεί πρέπει να γίνεται κατόπιν έρευνας από καταρτισµένους και πεπειραµένους τεχνικούς. Η διαδικασία της αποτίµησης πρέπει πάντα να περιλαµβάνει: Τις συνθήκες της κατασκευής συµπεριλαµβανοµένων των ορατών, µη ορατών και πιθανών βλαβών Ανασκόπηση της παρελθούσας, της παρούσας και της µελλοντικής έκθεσης της κατασκευής στις περιβαλλοντικές δράσιες 2. Προσδιορισµός και διάγνωση των βασικών αιτίων φθοράς Μετά την ανασκόπηση του αρχικού σχεδιασµού και της κατασκευαστικής µεθόδου και την αποτίµηση της κατάστασης, είναι δυνατόν να εξακριβωθούν οι βασικές αιτίες των βλαβών και η έκτασή τους: Προσδιορισµός της µηχανικής, χηµικής ή φυσικής φθοράς και των ατελειών του σκυροδέµατος Προσδιορισµός της βλάβης του σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης του οπλισµού 3. Καθορισµός των επιλογών και στόχων των διαδικασιών επισκευής και προστασίας Στις περισσότερες κατασκευές σκυροδέµατος που έχουν υποστεί βλάβη ή έχει υποβαθµιστεί η ποιότητα τους, ο ιδιοκτήτης έχει πληθώρα επιλογών από τις οποίες µπορεί να επιλέξει την κατάλληλη για την επισκευή και προστασία, µε στόχο να καλύψει τις µελλοντικές απαιτήσεις της κατασκευής του: Καµία ενέργεια (για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) Υποβάθµιση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής ή της λειτουργίας της Αποτροπή ή µείωση περαιτέρω βλάβης χωρίς επισκευή ή βελτίωση Αναβάθµιση, ενίσχυση, συνολική ή τµηµατική ανακατασκευή της κατασκευής Κατεδάφιση2 / 21 Σηµαντικοί παράγοντες κατά τη φάση εξέτασης αυτών των επιλογών: Η προβλεπόµενη διάρκεια ζωής που συνεπάγονται οι ενέργειες επισκευής και προστασίας Η απαιτούµενη ανθεκτικότητα και επιτελεστικότητα της κατασκευής. Ο τρόπος ανάληψης των φορτίων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τις εργασίες επισκευής Η δυνατότητα για περαιτέρω εργασίες επισκευών στο µέλλον, λαµβανοµένης υπόψη της ευκολίας πρόσβασης και συντήρησης Οι δαπάνες των εναλλακτικών επιλογών και των πιθανών τεχνικών λύσεων Οι συνέπειες και οι πιθανότητες δοµικής αστοχίας Οι συνέπειες και η πιθανότητα µερικής αστοχίας (κατάπτωση τµηµάτων σκυροδέµατος, διεισδύσεις νερού, κ.α.) Περιβαλλοντική προσέγγιση: Η ανάγκη για προστασία από ήλιο, βροχή, παγετό, άνεµο, άλατα ή/και λοιπούς ρύπους κατά την διάρκεια των εργασιών Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή οι περιορισµοί και όροι εκτέλεσης των εργασιών, όσον αφορά την σκόνη και τον θόρυβο, σε συνδυασµό µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των εργασιών Η πιθανή περιβαλλοντική και αισθητική επίπτωση της βελτιωµένης ή υποβαθµισµένης εµφάνισης που προσφέρουν οι εναλλακτικές επιλογές και λύσεις αντιµετώπισης 4. Επιλογή των καταλλήλων Αρχών και Μεθόδων επισκευής Για να ικανοποιηθούν οι µελλοντικές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη της κατασκευής, πρέπει να επιλεχθούν οι κατάλληλες Αρχές Επισκευής και Προστασίας και ακολούθως να επιλεχθούν οι καλύτερες µέθοδοι που θα επιφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Αυτές οι λύσεις πρέπει να είναι: Ανάλογες µε τις συνθήκες του έργου και τις απαιτήσεις, για παράδειγµα: Αρχή 3 Αποκατάσταση σκυροδέµατος Ανάλογες µε τις µελλοντικές απαιτήσεις και µε τις σχετικές αρχές, π.χ. Μέθοδος 3.1 Εφαρµογή κονιάµατος προστασίας µε το χέρι ή 3.2 Έγχυτου σκυροδέµατος ή κονιάµατος. Ορισµοί και προδιαγραφές των ιδιοτήτων των κατάλληλων προϊόντων και συστηµάτων Μετά την επιλογή των Αρχών και Μεθόδων Επισκευής και Προστασίας, καθορίζονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων και υλικών, σύµφωνα µε τα µέρη 2 έως 7 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και το µέρος 10 «Εφαρµογή επί τόπου στο έργο προϊόντων και συστηµάτων και επιπλέον ποιοτικός έλεγχος των εργασιών». Κατά την επιλογή των προδιαγραφών των συστηµάτων και προϊόντων επισκευής και προστασίας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η µακροπρόθεσµη απόδοση της κατασκευής, αλλά και να διασφαλίζεται ότι τα προτεινόµενα προϊόντα επισκευών δεν θα έχουν αρνητικές φυσικές ή χηµικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους ή µε την κατασκευή. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται µε προϊόντα και συστήµατα που συµµορφώνονται µε τα σχετικά τµήµατα του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (π.χ. Πίνακας 3 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, στοιχείο 7: θερµική συµβατότητα, Τµήµα 1 - Πήξη/Τήξη κλπ). Οι συνθήκες εφαρµογής και οι περιορισµοί για κάθε τύπο υλικού πρέπει επίσης να προδιαγράφονται όπως αναφέρεται στο τµήµα 10 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδεχοµένως να απαιτούνται καινοτόµα συστήµατα ή τεχνολογίες εκτός αυτών που συµπεριλαµβάνονται στο Πρότυπο για να επιλύσουν συγκεκριµένα προβλήµατα και απαιτήσεις, για να αντιµετωπίσουν θέµατα που παρουσιάζονται σχετικά µε περιβαλλοντικούς περιορισµούς ή για να ικανοποιήσουν, για παράδειγµα, τοπικούς Κανονισµούς για συµπεριφορά σε φωτιά. 5. Μελλοντική Συντήρηση Πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικές επιθεωρήσεις και οι εργασίες συντήρησης που πρέπει να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του καθορισµένου χρόνου λειτουργίας της κατασκευής.3 / 21 Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η σύνταξη Τεχνικής Εκθεσης των εργασιών επισκευής/προστασίας, στην οποία θα αναφέρονται τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν και θα παρέχονται χρήσιµα στοιχεία για τις µελλοντικές επεµβάσεις, όπως: Η αναµενόµενη διάρκεια ζωής της κατασκευής και ο αναµενόµενος ρυθµός της σταδιακής υποβάθµισης των επιλεγθέντων υλικών και το αποτέλεσµα αυτής (π.χ. κιµωλίαση, ευθρυπτότητα, αποχρωµατισµός, αποφλοίωση κλπ) Ο βαθµός της δοµικής ακεραιότητας της κατασκευής που διαπιστώθηκε κατά την γενόµενη επιθεώρηση Στοιχεία για την προετοιµασία της επιφανείας για µελλοντικές επεµβάσεις Εκτιµήσεις του χρονικού διαστήµατος επανελέγχου / νέων επεµβάσεων Οδηγίες για την παρακολούθηση του ρυθµού διάβρωσης (όταν απαιτείται) Στοιχεία του Μελετητή και των συνεργείων των εργασιών επισκευής/προστασίας4 / 21 Βασικές Αιτίες Βλάβης και φθοράς του Σκυροδέµατος Αποτίµηση από την επί του έργου Επιθεώρηση και ∆ιάγνωση των Εργαστηριακών Αποτελεσµάτων Βλάβες και φθορές Σκυροδέµατος Αίτιο / ΕπίδρασηΜηχανική ΚαταπόνησηΚρούση Υπερφόρτωση Μετακίνηση ∆όνηση, σεισµός, έκρηξηΑρχές 3, 5 Αρχές 3, 4 Αρχές 3, 4 Αρχές 3, 4Αίτιο / ΕπίδρασηΧηµική ΠροσβολήΑλκαλοπυριτική αντίδραση Έκθεση, σε δραστικές χηµικές ουσίες Βακτηριακή ή άλλη βιολογική δράση Εξάνθηση / ΑπόπλυσηΑρχές 1, 2, 3 Αρχές 1 ,2, 6 Αρχές 1, 2, 6 Αρχές 1, 2Αίτιο / ΕπίδρασηΦυσική Επίδραση∆ράση κύκλων πήξης / τήξης Παραµόρφωση λόγω θερµικών φορτίων ∆ιόγκωση κρυστάλλων άλατος Συρρίκνωση Υδροφθορά Απότριψη και φθοράΑρχές 1, 2, 3, 5 Αρχές 1, 3 Αρχές 1, 2, 3 Αρχές 1, 4 Αρχές 3, 5 Αρχές 3, 5Βλάβη Σκυροδέµατος λόγω ∆ιάβρωσης Χαλύβδινου Οπλισµού Αίτιο / ΕπίδρασηΧηµική ΠροσβολήΤο διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας (C02) αντιδρά µε το υδροξείδιο του ασβεστίου στους πόρους του σκυροδέµατος. CO2 + Ca{0H)2 → CaCO2 + H2O ∆ιαλυτή φάση και ισχυρά αλκαλικό pH της τάξης του 12 13 → Σχεδόν αδιάλυτη φάση και pH µικρότερο του 9 Προστατευµένος οπλισµός (παθητικότητα) → Απροστάτευτος οπλισµός1, 2, 3, 7, 8,11Αίτιο / Επίδραση∆ιαβρωτικοί Ρύποι (π.χ. χλωριόντα)Τα χλωριόντα είναι σε θέση να προσβάλουν τοπικά τον οπλισµό και να επιταχύνουν την διαδικασία διάβρωσης. Σε συγκέντρωση στην µάζα του σκυροδέµατος µεγαλύτερη από 0,2 - 0,4% µπορούν να εξουδετερώσουν την στρώση παθητικής προστασίας στην επιφάνεια του οπλισµού. Προέρχονται συνήθως από την έκθεση σε θαλάσσια άλατα ή/και την χρήση παγολυτικών αλάτων.1, 2, 3, 7, 8, 9,11Αίτιο / ΕπίδρασηΤοπική ∆ιαφορά ∆υναµικούΣε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος εµφανίζονται φαινόµενα γαλβανικής διάβρωσης (ηλεκτροχηµικής δράσης που αναπτύσσεται όταν δύο διαφορετικά µέταλλα έρχονται σε επαφή µεταξύ τους). Η ηλεκτρολυτική διάβρωση προκαλείται όταν η κατασκευή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα (όταν δηλαδή επί µέρους στοιχεία της εµφανίζουν διαφορά δυναµικού). Στην περιοχή εισόδου του ρεύµατος (κάθοδος) ο οπλισµός προστατεύεται, στην περιοχή εξόδου υφίσταται διάβρωση. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται "διαβρωση από ρεύµατα διασποράς" (stray electrical currents).Καµµία ιδιαίτερη Αρχή Επισκευής και Προστασίας σε αυτή την φάση. Για επισκευή σκυροδέµατος να εφαρµόζονται οι Αρχές 2,3,10.5 / 21 Επισκόπηση των Αρχών Επισκευής και Προστασίας Σκυροδέµατος σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 Η επισκευή και η προστασία των κατασκευών από σκυρόδεµα απαιτεί κατ' αρχήν εκτίµηση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης και στην συνέχεια λεπτοµερή σχεδιασµό. Με τις βασικές αρχές επισκευής και προστασίας που προσδιορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9, συστηµατοποιούνται και κωδικοποιούνται τα προβλήµατα και τα διάφορα στάδια των διαδικασιών επισκευής και προστασίας των κατασκευών από σκυρόδεµα.Οι Αρχές που σχετίζονται µε φθορές και Βλάβες στο ΣκυρόδεµαΟι Αρχές που σχετίζονται µε την ∆ιάβρωση του Οπλισµού ΣκυροδέµατοςΑρχή 1 (Π∆) Προστασία έναντι ∆ιεισδύσεωνΑρχή 7 (∆Π) ∆ιατήρηση ή Επαναφορά ΠαθητικότηταςΑρχή 2(EY) Έλεγχος ΥγρασίαςΑρχή 8 (ΑΑ) Αύξηση ΑντίστασηςΑρχή 3 (ΑΣ) Αποκατάσταση ΣκυροδέµατοςΑρχή 9 (ΚΕ) Καθοδικός ΈλεγχοςΑρχή 4 (∆Ε) ∆οµητική ΕνίσχυσηΑρχή 10 (ΚΠ) Καθοδική ΠροστασίαΑρχή 5 (ΑΦΑ) Αύξηση Φυσικής ΑντίστασηςΑρχή 11 (ΕΑ) Έλεγχος περιοχών ΑνόδουΑρχή 6 (ΑΧ) Αντοχή σε Χηµικά6 / 21 Επισκόπηση των Αρχών και Μεθόδων Επισκευής και Προστασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 Ο πίνακας περιλαµβάνει τις Αρχές και Μεθόδους Επισκευής που καθορίζονται στο Μέρος 9 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Μετά την εκτίµηση των συνθηκών και τη διάγνωση των βασικών αιτιών βλάβης και τη συζήτηση µε τον ιδιοκτήτη σχετικά µε τις απαιτήσεις και τους στόχους του, µπορεί να επιλεχθούν οι κατάλληλες Μέθοδοι και Αρχές Προστασίας βάσει του Προτύπου.ΑρχήΠεριγραφήΜέθοδοςΟι Αρχές και Μέθοδοι που σχετίζονται µε φθορές και Βλάβες στο Σκυρόδεµα Αρχή 1 (Π∆)Προστασία έναντι ∆ιεισδύσεων Μείωση ή αποτροπή διείσδυσης βλαπτικών ουσιών, π.χ. νερού, άλλων υγρών και αερίων, καθώς και χηµικών και βιολογικών παραγόντων1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6Αρχή 2 (ΕΥ)Ελεγχος Υγρασίας Ρύθµιση και διατήρηση της περιεχόµενης υγρασίας στο σκυρόδεµα εντός συγκεκριµένου εύρους τιµών2.1 2.2 2.3 2.4 2.5Υδροφοβικός εµποτισµός Εµποτισµός Βαφή - Επίστρωση Τοποθέτηση εξωτερικών πετασµάτων επικάλυψης Ηλεκτροχηµική αντιµετώπισηΑρχή 3 (ΑΣ)Αποκατάσταση Σκυροδέµατος Αποκατάσταση της αρχικής διατοµής του σκυροδέµατος και της στατικής λειτουργίας του στοιχείου. Αποκατάσταση του σκυροδέµατος της κατασκευής µε τµηµατική αντικατάσταση.3.1 3,2 3.3 3.4Κονίαµα για εφαρµογή µε το χέρι Εγχυτο σκυρόδεµα ή κονίαµα Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή κονίαµα Αντικατάσταση δοµικών στοιχείωνΑρχή 4 (∆Ε)∆οµική Ενίσχυση Αναβάθµιση ή επαναφορά της φέρουσας ικανότητας δοµικού στοιχείου κατασκευής από οπλισµένο σκυρόδεµα.4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση ενσωµατωµένων ή εξωτερικών ράβδων οπλισµού 4.2 Αγκύρωση οπλισµού σε προδιαµορφωµένες ή προς τούτο διανοιγόµενες οπές 4.3 Συγκόλληση ελασµάτων 4.4 Προσθήκη κονιάµατος ή σκυροδέµατος 4.5 Ενέµατα σε ρηγµατώσεις, κοιλότητες ή διάκενα 4.6 Πλήρωση ρωγµών, κοιλοτήτων ή διακένων 4.7 ΠροέντασηΑρχη 5 (ΦΑ)Φυσική Αντίσταση Αύξηση ανθεκτικότητας σε φυσικές δράσεις ή µηχανικές καταπονήσεις.5.1 Βαφή 5.2 Εµποτισµός 5.3 Προσθήκη κονιάµατος ή σκυροδέµατοςΑρχη 6 (ΑΧ)Αντοχή σε Χηµικά Αύξηση ανθεκτικότητας της επιφάνειας του σκυροδέµατος σε δράσεις χηµικών.6.1 Βαφή 6.2 Εµποτισµός 6.3 Προσθήκη κονιάµατος ή σκυροδέµατοςΥδροφοβικός εµποτισµός Εµποτισµός Βαφή - Επίστρωση Επιφανειακή αντιµετώπιση ρωγµών Πλήρωση ρωγµών Αντιµετώπιση ρωγµών µε κινητικότητα µε την διαµόρφωση νέων αρµών 1.7 Τοποθέτηση εξωτερικών πετασµάτων επικάλυψης 1.8 Εφαρµογή µεµβρανώνΟι Αρχές και Μέθοδοι που σχετίζονται µε την ∆ιάβρωση του Χαλυβδίνου Οπλισµού Αρχή 7 (∆Π)∆ιατήρηση ή επαναφορά Παθητικότητας ∆ηµιουργία χηµικών συνθηκών υπό τις οποίες η επιφάνεια του σιδηροπλισµού διατηρείται ή επανέρχεται στην αρχική της παθητική κατάσταση.7.1 Αύξηση της επικάλυψης µε σκυρόδεµα ή κονίαµα 7.2 Αντικατάσταση προσβληθέντος ή ενανθρακωµένου σκυροδέµατος 7.3 Ηλεκτροχηµική επαναλκαλοποίηση του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος 7.4 Επαναλκαλοποίηση ενανθρακωµένου σκυροδέµατος µε διάχυση 7.5 Ηλεκτροχηµική αφαίρεση χλωριόντωνΑρχή 8 (ΑΑ)Αύξηση Αντίστασης Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέµατος8.1 Υδροφοβικός εµποτισµός 8.2 Εµποτισµός 8.3 ΒαφήΑρχή 9 (ΚΕ)Καθοδικός Έλεγχος Παρεµπόδιση της ανάπτυξης περιοχών καθόδου στον οπλισµό για την αποφυγή εκδήλωσης ανοδικής αντίδρασης.9.1 Περιορισµός του οξυγόνου στις περιοχές δυνητικών καθόδων του οπλισµού µε επιφανειακή βαφή, κορεσµό των πόρων του σκυροδέµατος ή εφαρµογή αναστολέων διάβρωσηςΑρχη 10 (ΚΠ) Αρχή 11 (ΕΑ)Καθοδική Προστασία10.1Εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατοςΈλεγχος περιοχών Ανόδου ∆ηµιουργία συνθηκών παρεµπόδισης πιθανών ανόδων του οπλισµού να λάβουν µέρος στην αντίδραση11.1 11.2 11.3Επίστρωση του οπλισµού µε χηµικώς δρώντα υλικά Επίστρωση του οπλισµού µε υλικά αποµόνωσης Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης εντός ή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος7 / 21 Αρχή 1: Προστασία έναντι ∆ιεισδύσεων (ΠΑ) Protection against Ingress (PI) Προστασία της Επιφάνειας του Σκυροδέµατος έναντι Υγρών και Αερίων ∆ιεισδύσεων Σηµαντικό ποσοστό των βλαβών του σκυροδέµατος είναι αποτέλεσµα της διείσδυσης επιβλαβών ουσιών στη µάζα του, σε υγρή ή αέρα φάση. Η Αρχή 1 (Π∆) αναφέρεται στην αποτροπή αυτών των διεισδύσεων και περιλαµβάνει µεθόδους µείωσης της διαπερατότητας και του πορώδους των επιφανειών του σκυροδέµατος κατά την έκθεση τους σε διαφορετικής φάσης υλικά. Η επιλογή της µεθόδου προστασίας εξαρτάται από τον τύπο των επιβλαβών ουσιών, την ποιότητα του υφιστάµενου σκυροδέµατος και της επιφανείας του, τους στόχους των εργασιών επισκευής και προστασίας, καθώς και την διαδικασία συντήρησης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προστασίας του σκυροδέµατος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η θέση και το µέγεθος των ρωγµών και των αρµών. Αυτό σηµαίνει πρωτίστως διερεύνηση της φύσης των λόγων ύπαρξης των ρωγµών, του εύρους και της κινητικότητάς τους, καθώς και κατανόηση της επίδρασής τους στην σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την λειτουργικότητα της κατασκευής. Επίσης πρέπει να εκτιµηθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας νέων ρωγµών, ως αποτέλεσµα επανορθωτικών εργασιών αρµολόγησης ή επισκευών παλαιότερων ρωγµών. Εάν οι ρωγµές έχουν επιπτώσεις στην ακεραιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής, έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην Αρχή 4 της ∆οµικής Ενίσχυσης και ιδιαίτερα οι Μέθοδοι 4.5 και 4.6 αυτής (θέµατα αρµοδιότητος ∆οµοστατικού Μηχανικού). Στη συνέχεια µπορούν να εφαρµοστούν οι µέθοδοι επιφανειακής αντιµετώπισης που θα επιλεχθούν.ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 1.1Ως υδροφοβικός εµποτισµός ορίζεται η επεξεργασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος για την δηµιουργία υδροαπωθητικής επιφάνειας. Το υδροφοβικό υλικό εισχωρεί στους πόρους και το δίκτυο τριχοειδών και επιτυγχάνει την µείωση της επιφανειακής τάσης του περιεχοµένου νερού αποτέποντας έτσι την δίοδό του διαµέσου των πόρων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την διαπνοή των υδρατµών.∆ιείσδυση: Κλάση I: <10 mm Κλάση II: > 10 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w<0,1 kg/m2 x h1/2 Συντελεστής ρυθµού εξάτµισηςΩς εµποτισµός ορίζεται η επεξεργασία του σκυροδέµατος για την µείωση του επιφανειακού πορώδους και την ενίσχυση της επιφανείας του. Με τον εµποτισµό οι πόροι και τα τριχοειδή πληρούνται σε µεγάλο βαθµό. Στην επιφάνεια του σκυροδέµατος δηµιουργείται υµένας πάχους µεταξύ 10 και 100 µm, ο οποίος παρεµποδίζει την εισχώρηση επιβλαβών ουσιών.Βάθος διείσδυσης: ≥5.mm Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/m2 x h1/2Εφαρµογή επιστρώσεων µε προϊόντα βελτίωσης της επιφανείας του σκυροδέµατος να την επίτευξη αυξηµένης αντίστασης ή την εξασφάλιση λειτουργίας υπό συγκεκριµένες εξωτερικές επιδράσεις. Οι λεπτές επιφανειακές ρωγµές εύρους έως 0,3 mm µπορούν να επισκευαστούν και ακολούθως να σφραγιστούν, χωρίς να περεµποδίζεται η αυξοµείωση του εύρους τους, µε την χρήση βαφών οι οποίες εµφανίζουν ελαστικότητα, έχουν την δυνατότητα γεφύρωσης ρηγµατώσεων και είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές σε ενανθράκωση. Η επεξεργασία αυτή διασφαλίζει τις θερµικές και δυναµικές παραµορφώσεις των κατασκευών εντός ενός ευρέως φάσµατος θερµοκρασιακών διακυµάνσεων, δονήσεων και µπορεί να εντιµετωπίσει προβλήµατα οφειλόµενα στον σχεδιασµό των αρµών ή την εφαρµογή των συστηµάτων αρµοκάλυψης.Αντίσταση σε ενανθράκωση: Sd> 50m Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/m2 x h1/2 ∆υνατότητα διάχυσης υδρατµών: Κλάση Ι: Sd <5m ∆ύναµη πρόσφυσης: Ελαστική: >0.8 N/mm2 ή >1,5 N/mm2 (µε βατότητα) Άκαµπτη: >1,0 N/mm2 ή >2.0 N/mm2 (µε βατότητα).Υδροφοβικός εµποτισµόςΜέθοδος 1.2 ΕµποτισµόςΜέθοδος 1.3 Βαφή - επίστρωση8 / 21 ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 1.4Τοπική εφαρµογή κατάλληλου υλικού για την αποτροπή διεισδύσεων επιβλαβών ουσιών στο σκυρόδεµαΧωρίς συγκεκριµένα κριτήριαΠλήρωση και σφράγιση µη δυναµικών ρωγµών για την αποτροπή διείσδυσης επιβλαβών ουσιών. Οι ρωγµές αυτές δηµιουργούνται κυρίως από την αρχική συρρίκνωση, και πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως και να επισκευάζονται/πληρώνονται µε κατάλληλο επισκευαστικό υλικό.Κατηγοριοποίηση του υλικού ενεµάτωσης: F: δύναµη µεταφοράς D: εύπλαστο S: διογκούµενοΑντιµετώπιση ρωγµών που εµφανίζουν κινητικότητα µε την διαµόρφωση αρµών εκτεινοµενων σε ολόκληρο το πάχος του στοιχείου, σε κατάλληλες θέσεις. Ακολουθεί πλήρωση του διακένου και σφράγιση ή επικάλυψη µε κατάλληλο ελαστικό ή εύκαµπτο υλικό. Οι επεµβάσεις του τύπου αυτού θα γίνονται µόνον κατόπιν οδηγιών Πολιτικού Μηχανικού.Χωρίς συγκεκριµένα κριτήριαΕγκατάσταση προστατευτικού πετάσµατος (πλαγιοκάλυψης) σε εξωτερικό τοίχο για την προστασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος από την έκθεση στις περιβαλλοντικές δράσεις, την προσβολή από επιβλαβή χηµικά και την αποφυγή διεισδύσεων βλαπτικών ουσιών στην µάζα του σκυροδέµατος.Χωρίς συγκεκριµένα κριτήριαΤοποθέτηση προδιαµορφωµένων µεµβρανών (φύλλων) ή εφαρµογή ρευστών υλικών που σχηµατίζουν µεµβράνη µετά την σκλύρυνσή τους για την προστασία της κατασκευής από την διείσδυση επιβλαβών ουσιών.Χωρίς συγκεκριµένα κριτήριαΕπιφανειακή αντιµετώπιση ρωγµώνΜέθοδος 1.5 Πλήρωση ρωγµώνΜέθοδος 1.6 Αντιµετώπιση ρωγµών µε κινητικότητα µε την διαµόρφωση νέων αρµώνΜέθοδος 1.7 Τοποθέτηση εξωτερικών πετασµάτων (πλαγιοκαλύψεις)Μέθοδος 1.8 Εφαρµογή µεµβρανώνΑρχή 2: Έλεγχος Υγρασίας (ΕΥ) - Moisture Control (MC) Ρύθµιση και ∆ιατήρηση της Περιεχόµενης Υγρασίας στο Σκυρόδεµα Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω αλκαλοπυριτικής αντίδρασης, οι κατασκευές από σκυρόδεµα πρέπει να προστατεύονται από την διείσδυση νερού. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση διαφορετικών τύπων προϊόντων, που συµπεριλαµβάνουν υδροφοβικούς εµποτισµούς, βαφές και επεξεργασία µε ηλεκτροχηµικές µεθόδους.ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 2.1Ως υδροφοβικός εµποτισµός ορίζεται η επεξεργασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος για την δηµιουργία υδροαπωθητικής επιφάνειας. Το υδροφοβικό υλικό εισχωρεί στους πόρους και το δίκτυο τριχοειδών και επιτυγχάνει την µείωση της επιφανειακής τάσης του περιεχοµένου νερού αποτέποντας έτσι την δίοδό του διαµέσου των πόρων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την διαπνοή των υδρατµών.∆ιείσδυση: Κλάση I: <1.0 mm Κλάση Ii: >10 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/m2 x h1/2Υδροφοβικός εµποτισµόςΜέθοδος 2.2 ΕµποτισµόςΩς εµποτισµός ορίζεται η επεξεργασία του σκυροδέµατος για την µείωση του επιφανειακού πορώδους και την ενίσχυση της επιφανείας του. Με τον εµποτισµό οι πόροι και τα τριχοειδή πληρούνται σε µεγάλο βαθµό. Στην επιφάνεια του σκυροδέµατος δηµιουργείται υµένας πάχους µεταξύ 10 και 100 µm, ο οποίος παρεµποδίζει την εισχώρηση επιβλαβών ουσιών.9 / 21Συντελεστής ρυθµού εξάτµισης Βάθος διείσδυσης: >5 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/m2 x h1/2 ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 2.3Εφαρµογή επιστρώσεων µε προϊόντα βελτίωσης της επιφανείας του σκυροδέµατος να την επίτευξη αυξηµένης αντίστασης ή την εξασφάλιση λειτουργίας υπό συγκεκριµένες εξωτερικές επιδράσεις. Οι λεπτές επιφανειακές ρωγµές εύρους έως 0,3 mm µπορούν να επισκευαστούν και ακολούθως να σφραγιστούν, χωρίς να περεµποδίζεται η αυξοµείωση του εύρους τους, µε την χρήση βαφών οι οποίες εµφανίζουν ελαστικότητα, έχουν την δυνατότητα γεφύρωσης ρηγµατώσεων και είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές σε ενανθράκωση. Η επεξεργασία αυτή διασφαλίζει τις θερµικές και δυναµικές παραµορφώσεις των κατασκευών εντός ενός ευρέως φάσµατος θερµοκρασιακών διακυµάνσεων, δονήσεων και µπορεί να εντιµετωπίσει προβλήµατα οφειλόµενα στον σχεδιασµό των αρµών ή την εφαρµογή των συστηµάτων αρµοκάλυψης.Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/m2 x h1/2 Αντίσταση σε ενανθράκωση Κλάση I: Sd <5 m ∆ύναµη πρόσφυσης: Ελαστική: ≥ 0.8 N/mm2 ή ≥1.5 N/mm2 (βατότητα) Άκαµπτη: ≥ 1.0 N/mm2 ή ≥2.0 N/mm2 (βατότητα)Εγκατάσταση προστατευτικού πετάσµατος (πλαγιοκάλυψης) σε εξωτερικό τοίχο για την προστασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος από την έκθεση στις περιβαλλοντικές δράσεις, την προσβολή από επιβλαβή χηµικά και την αποφυγή διεισδύσεων βλαπτικών ουσιών στην µάζα του σκυροδέµατος.Χωρίς συγκεκριµένα κριτήριαΜε την εφαρµογή ηλεκτρικού δυναµικού στην κατασκευή είναι δυνατόν να εξωθηθεί η υγρασία προς την αρνητικά φορτισµένη περιοχή της καθόδουΧωρίς συγκεκριµένα κριτήριαΒαφή - ΕπίστρωσηΜέθοδος 2.4 Τοποθέτηση εξωτερικών πετασµάτων (πλαγιοκαλύψεις)Μέθοδος 2.5 Ηλεκτροχηµική επεξεργασία / αντιµετώπισηΑρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέµατος (ΑΣ) Concrete Restoration (CR) Αντικατάσταση και Αποκατάσταση Κατεστραµµένου Σκυροδέµατος Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου αντικατάστασης και αποκατάστασης του σκυροδέµατος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα ακόλουθα: Την έκταση της βλάβης (π.χ. η Μέθοδος 3.1: Εφαρµογή κονιάµατος µε το χέρι, είναι πιο οικονοµική για βλάβες περιορισµένης έκτασης) Το πλήθος των ράβδων σιδηροπλισµού (π.χ. η Μέθοδος 3.2: Έγχυση σκυροδέµατος ή κονιάµατος, πρέπει να προτιµάται στην περίπτωση πυκνών οπλισµών). Την ευκολία πρόσβασης (π.χ. η Μέθοδος 3.3: Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή κονίαµα, µε την «ξηρή» µέθοδο εκτόξευσης, είναι πιο κατάλληλη σε περιπτώσεις µεγάλων αποστάσεων µεταξύ της περιοχής επισκευών και του σηµείου προετοιµασίας του αναµίγµατος) Θέµατα ποιοτικού ελέγχου (π.χ. η Μέθοδος 3.3: Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή κονίαµα, µε την «υγρή» µέθοδο εκτόξευσης, παρέχει ευκολότερο ποιοτικό έλεγχο του µίγµατος). Ζητήµατα υγιεινής (π.χ. η Μέθοδος 3.3. Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή κονίαµα, µε την «υγρή» µέθοδο εκτόξευσης, πρέπει να προτιµάται λόγω της µειωµένης παραγωγής σκόνης) ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 3.1Η χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων που εφαρµόζονται µε το χέρι είναι η συνηθέστερη µέθοδος επισκευής βλαβών και αποκατάστασης ατελειών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεµα. Σήµερα διατίθεται στην αγορά ευρεία ποικιλία προαναµιγµένων επισκευαστικών κονιαµάτων για εφαρµογή µε το χέρι, τόσο για γενικού τύπου εφαρµογές όσο και για εξειδικευµένες περιπτώσεις (π.χ. ελαφροβαρή κονιάµατα για εφαρµογές σε οροφές, χηµικώς ανθεκτικά υλικά προστασίας έναντι δραστικών αερίων και υγρών κλπ).∆οµητική επισκευή: Κλάση R4 Κλάση R3 Μη δοµητική επισκευή: Κλάση R2 Κλάση R1Εφαρµογή κονιάµατος µε το χέρι10 / 21 ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 3.2Η µέθοδος επισκευής µε έγχυση κονιάµατος ή σκυροδέµατος εφαρµόζεται συνήθως όταν απαιτείται αποκατάσταση ολόκληρων τµηµάτων ή µεγάλων επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεµα (π.χ. στηθαίων ή προβόλων γεφυρών, τοιχίων σε εξώστες, κλπ) Η µέθοδος είναι κατάλληλη για επεµβάσεις σε κόµβους δοκών - υποστυλωµάτων, πυλώνες και τµήµατα τοιχωµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και είναι συνήθως περιοχές µε πυκνό οπλισµό. Τα χρισιµοποιούµενα προϊόντα πρεπει να διαθέτουν υψηλή ρευστότητα (για να µπορούν να εισωρήσουν γύρω από τον πυκνό οπλισµό) και να µην εµφανίζουν ρηγµάτωση από συρρίκνωση λόγω έκλυσης θερµότητας (στις περιπτώσεις χύτευσης σε σχετικώς µεγάλα πάχη).∆οµητική επισκευή: Κλάση R4 Κλάση R3Η εφαρµογή εκτοξευοµένου σκυροδέµατος ή κονιάµατος αποτελεί µια από τις βασικές επιλογές επισκευής κατασκευών από σκυρόδεµα. Η µέθοδος προσφέρεται για την αντικατάσταση ή την προσθήκη σκυροδέµατος σε περιοχές της κατασκευής που είναι δυσχερής ή ανέφικτη η έγχυση σκυροδέµατος ή η εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων µε το χέρι, λόγω προπελασιµότητος ή/και ποσοτήτων των απαιτουµένων υλικών. Τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει έδαφος η µέθοδος της υγρής εκτόξευσης, µε την οποία εξασφαλίζεται χαµηλότερη αναπήδηση και παράγεται λιγότερη σκόνη, σε σύγκριση µε την ξηρά εκτόξευση. Η υγρή µέθοδος µπορεί να εφαρµοσθεί για επισκευές µικρότερου όγκου ή όπου η πρόσβαση είναι περιορισµένη. Ιδιαίτερη σηµασία στην εφαρµογή των εκτοξευοµένων επισκευαστικών υλικών έχει η ελαχιστοποίηση της αναπήδησης σε συνδυασµό µε την επίτευξη µεγάλου πάχους στρώσεων χωρίς κρέµαση. Η ευχέρεια εφαρµογής ή/και οι µικρές απαιτήσεις τελειωµάτων και curing είναι επίσης πολύ σηµαντικά, ιδιαίτερα στις θέσεις δυσχερούς πρόσβασης των συνεργείων.∆οµητική επισκευή: Κλάση R4 Κλάση R3Ενίοτε µπορεί να αποδειχθεί οικονοµικότερη η αντικατάσταση (ανακατασκευή) τµηµάτων της κατασκευής έναντι της εκτέλεσης εκτεταµένων επισκευών. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα για την προσωρινή υποστύλωση της κατασκευής και την κατανοµή των φορτίων, αλλά και η χρησιµοποίηση κατάλληλων συστηµάτων συγκόλλησης ή υλικών που εµφανίζουν υψηλή πρόσφυση (bonding).Χωρίς συγκεκριµένα κριτήριαΈγχυση µε σκυρόδεµα ή κονίαµαΜέθοδος 3.3 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή κονίαµαΜέθοδος 3.4 Αντικατάσταση στοιχείων σκυροδέµατοςΑρχή 4: ∆οµική Ενίσχυση (∆Ε) Structural Strengthening (SS) Αναβάθµιση ή Επαναφορά της Φέρουσας Ικανότητας Για την δοµική ενίσχυση της κατασκευής λόγω αλλαγής λειτουργίας/χρήσης της ή για την επαύξηση της φέρουσας ικανότητάς της, απαιτείται, οπωσδήποτε, η εκπόνηση σχετικής µελέτης από Πολιτικό Μηχανικό (∆οµοστατικό). Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για τις εκάστοτε απαιτούµενες ενισχύσεις, όπως η προσθήκη εξωτερικών ενισχύσεων, η αύξηση της διατοµής των φερόντων στοιχείων της κατασκευής, η ενσωµάτωση προσθέτου οπλισµού και η συγκόλληση εξωτερικών ελασµάτων. Η επιλογή της προσφορότερης µεθόδου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του φέροντος οργανισµού, το προβλεπόµενο ύψος δαπάνης (budget), τις συνθήκες του περιβάλλοντος και του έργου, την δυνατότητα πρόσβασης και συντήρησης, κ.α. Επισηµαίνεται ότι η εισπίεση ενεµάτων και η σφράγιση ρωγµών γενικώς δεν ενισχύει δοµικά την κατασκευή. Ωστόσο, προκειµένου περί επισκευής ή αποκατάστασης κατασκευής που έχει προσωρινά υπερφορτισθεί, η χρήση ενεµάτων εποξειδικής βάσεως µε χαµηλό ιξώδες µπορεί να αποκαταστήσει την αρχική φέρουσα ικανότητα στοιχείων της κατασκευής από σκυρόδεµα.11 / 21 Τα προεντεταµένα συνθετικά υλικά έχουν εξασφαλίσει σηµαντικές νέες δυνατότητες στον τοµέα των δοµικών ενισχύσεων. Ηδη χρησιµοποιούνται ευρέως ανθρακοελάσµατα υψηλής αντοχής και µικρού βάρους ανθρακοελάσµατα, ενώ παράλληλα ο χρόνος ωρίµανσης µειώνεται µε την πρωτοποριακή µέθοδο της θέρµανσης του υλικού συγκόλλησης.ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 4.1Για τον καθορισµό των διατοµών, της διάταξης και των θέσεων τοποθέτησης του οπλισµού απαιτείται στατική µελέτη από Πολιτικό Μηχανικό.Αντοχή σε διάτµηση: >12N/mm2Οι αγκυρώσεις εντός του σκυροδέµατος πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-6 και την σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία ETAG-001. Η επιφάνεια των αυλακώσεων και των οπών πρέπει να προετοιµάζεται και να καθαρίζεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-10, παραγρ. 7.2.2 και 7.2.3.Εξόλκευση: Μετατόπιση <0.6 mm σε φορτίο 75 kΝ Ερπυσµός υπό εφελκυστικό φορτίο: Μετατόπιση <0.6 mm µετά από συνεχή φόρτιση 50 kΝ για 3 µήνες. Περιεχόµενο σε χλωριόντα: <0.05%Προσθήκη ή αντικατάσταση ενσωµατουµένου ή εξωτερικά επικολλώµενου οπλισµούΜέθοδος 4.2 Αγκύρωση οπλισµού σε προδιαµορφωµένες ή προς τούτο διανοιγόµενες οπέςΜέθοδος 4.3 Συγκόλληση ελασµάτων ενίσχυσηςΜέθοδος 4.4 Προσθήκη κονιάµατος ή σκυροδέµατοςΜέθοδος 4.5 Εισαγωγή ενέµατος σε ρωγµές και διάκεναΜέθοδος 4.6 Πλήρωση ρωγµών και διακένωνΜέθοδος 4.7 ΠροέντασηΗ δοµική ενίσχυση µέσω συγκόλλησης εξωτερικών ελασµάτων πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τους ισχύοντες Εθνικούς Κανονισµούς (π.χ. ΚΑΝΕΠΕ) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-4. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος επί των οποίων θα συγκολληθούν οι εξωτερικές ενισχύσεις πρέπει να είναι επιµελώς καθαρισµένες και προετοιµασµένες. Εάν υπάρχει ισχνό, χαλαρό ή αποσαρθρωµένο σκυρόδεµα πρέπει να αφαιρείται και να επισκευάζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-10, παραγρ. 7.2.4 και 8. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να µπορεί να δεχθεί η επιφάνεια του σκυροδέµατος το νέο φορτίο µέσω της συγκόλλησης.∆ιατµητική αντοχή: ≥12 N/mm2 Μέτρο, ελαστικότητας σε θλίψη: ≥ 2000 N/mm2 Συντελεστής θερµικής διαστολής: ≤100 x 10-6 / Κ°Εχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στην Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέµατος. Τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα πρέπει να είναι κλάσεως R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.Κονίαµα ή σκυρόδεµα: Κλάση R4 Κλάση R3 Συγκολλητικά: ∆ιατµητική αντοχή: ≥6 N/mm2Κατ' αρχήν οι ρωγµές πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-10, παραγρ. 7.2.2. Ακολούθως µπορούν να επιλεχθούν κατάλληλα συστήµατα επανασφράγισης και συγκόλλησης, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η δοµική ακεραιότητα του σκυροδέµατος.Κατηγοριοποίηση υλικού ενεµάτωσης: F: ∆ύναµη µετάδοσης / µετάδοση φορτίουΥπάρχουσες «αδρανείς» ρωγµές ή «αδρανή» διάκενα αρκετά µεγάλου εύρος, µπορούν να πληρωθούν δια βαρύτητος ή µε εισπίεση εποξειδικού κονιάµατος.Κατηγοριοποίηση υλικού ενεµάτωσης: F: ∆ύναµη µετάδοσης / µετάδοση φορτίουΕφαρµογή προέντασης σε υφιστάµενη κατασκευή µε για την αύξηση της φέρουσας ικανότητος αυτής ή/και τον περιορισµό των βελών κάµψεως υπό την υπάρχουσα φόρτιση. Περιλαµβάνεται η εφαρµογή εξωτερικώς επικολλωµένων ή µη-επικολλωµένων ανθρακοελασµάτων µε ειδικές κατασκευαστικές διαµορφώσεις αγκυρώσεων σε υφιστάµενες κατασκευές Ω.Σ. ή τοιχοδοµές. Η εφαρµογή της µεθόδου προϋποθέτει την συνεκτίµηση των επιπτώσεων από έκθεση της κατασκευής στην φωτιά.Χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια12 / 21 Αρχή 5: Φυσική Αντίσταση (ΦΑ) Physical Resistance (PR) Αύξηση της Ανθεκτικότητας του Σκυροδέµατος σε Φυσικές ή Μηχανικές Καταπονήσεις Οι κατασκευές από σκυρόδεµα υφίστανται βλάβες από διαφορετικούς τύπους φυσικών ή µηχανικών καταπονήσεων: Αυξηµένο µηχανικό φορτίο Φθορά από τριβή, όπως συµβαίνει στα δάπεδα (π.χ. σε αποθηκευτικούς χώρους) Υδραυλική φθορά από το νερό και σωµατίδια που ενδέχεται αυτό να µεταφέρει (π.χ. σε φράγµατα ή σε κανάλια απορροής/ αποστράγγισης) Επιδερµικές κακώσεις από τη δράση των κύκλων πήξης-τήξης (π.χ. σε γέφυρες)ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 5.1Υψηλής απόδοσης βαφές µπορούν να παράσχουν επαρκή επιπρόσθετη προστασία στο σκυρόδεµα για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα του σε φυσικές ή µηχανικές καταπονήσεις.Τριβή (∆οκιµή Taber): Απώλεια µάζας <3000 mg Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/m2 x h1/2 Αντοχή σε κρούση: Κλάση i έως Κλάση ill ∆ύναµη πρόσφυσης: Ελαστική: ≥0.8 N/mm2 ή ≥1.5N/mm2 .(µε βατότητα) Άκαµπτη: ≥1,0 N/mm2 ή ≥2.0 N/mm2 (µε βατότητα)Ως εµποτισµός ορίζεται η επεξεργασία του σκυροδέµατος για την µείωση του επιφανειακού πορώδους και την ενίσχυση της επιφανείας του. Με τον εµποτισµό οι πόροι και τα τριχοειδή πληρούνται σε µεγάλο βαθµό. Στην επιφάνεια του σκυροδέµατος δηµιουργείται υµένας πάχους µεταξύ 10 και 100 µm, ο οποίος παρεµποδίζει την εισχώρηση επιβλαβών ουσιών.Τριβή (∆οκιµή Taber): 30% βελτίωση συγκριτικά µε δείγµα που δεν έχει υποστεί εµποτισµό Βάθος διείσδυσης: >5 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/m2 x h1/2 Αντοχή σε κρούση: Κλάση I έως Κλάση IIIΕχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στην Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέµατος. Τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα πρέπει να είναι κλάσεως R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.Κονίαµα / σκυρόδεµα: Κλάση R4 Κλάση R3ΒαφήΜέθοδος 5.2 ΕµποτισµόςΜέθοδος 5.3 Προσθήκη κονιάµατος ή σκυροδέµατοςΑρχή 6: Χηµική Αντοχή (ΧΑ) - Chemical Resistance (RC) Αύξηση της Ανθεκτικότητας του Σκυροδέµατος σε Χηµική Προσβολή Οι απαιτήσεις χηµικής αντοχής των κατασκευών από σκυρόδεµα και των επιφάνειών τους εξαρτώνται από τον τύπο και τη συγκέντρωση των χηµικών, τη θερµοκρασία, την πιθανή διάρκεια της έκθεσης στον δυσµενή παράγοντα κλπ. Ο εντοπισµός και η εκτίµηση των κινδύνων αποτελεί προαπαιτούµενο για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής επεµβάσεων προστασίας και αποκατάστασης. Σήµερα διατίθενται διάφοροι τύποι προστατευτικών βαφών για την µακροπρόθεσµη ή βραχυπρόθεσµη προστασία έναντι χηµικής προσβολής, ανάλογα µε τον τύπο και τον βαθµό της περιβαλλοντικής έκθεσης.13 / 21 ΜέθοδοςΠεριγραφήΒασικά κριτήριαΜέθοδος 6.1Υψηλής απόδοσης βαφές µπορούν να παράσχουν επαρκή επιπρόσθετη προστασία στο σκυρόδεµα για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα του σε προσβολή επιβλαβών χηµικών παραγόντων.Ανθεκτικότητα σε ισχυρές χηµικές προσβολές: Κλάση 1 έως Κλάση ΙΙΙ ∆ύναµη πρόσφυσης: Ελαστική: >0.8 N/mm2 ή >1.5 N/mm2 (µε βατότητα) Άκαµπτη: >1.0 N/mm2 ή >2.0 N/mm2 (µε βατότητα)Ως εµποτισµός ορίζεται η επεξεργασία του σκυροδέµατος για την µείωση του επιφανειακού πορώδους και την ενίσχυση της επιφανείας του. Με τον εµποτισµό οι πόροι και τα τριχοειδή πληρούνται σε µεγάλο βαθµό. Στην επιφάνεια του σκυροδέµατος δηµιουργείται υµένας πάχους µεταξύ 10 και 100 µm, ο οποίος παρεµποδίζει την εισχώρηση επιβλαβών ουσιών.Αντοχή σε προσβολή χηµικών µετά από έκθεση 30 ηµερώνΕχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στην Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέµατος. Τα χρησιµοποιούµενα τσιµεντοειδούς βάσης προϊόντα πρέπει να αποτελούνται από ειδικά τσιµέντα ή/και εποξειδικές ρητίνες. Οι ειδικές απαιτήσεις πρέπει να καθορίζονται κατά περίπτωση από τον Μηχανικό.Κονίαµα / σκυρόδεµα: Κλάση R4ΒαφήΜέθοδος 6.2 ΕµποτισµόςΜέθοδος 6.3 Προσθήκη κονιάµατος ή σκυροδέµατοςΑρχή 7: ∆ιατήρηση ή Αποκατάσταση Παθητικότητας (ΑΠ) Preserving or Restoring Passivity (RP) ∆ηµιουργία χηµικών συνθηκών ∆ιατήρησης ή Αποκατάστασης της Παθητικότητας της επιφανείας του χαλυβδίνου οπλισµού Η έναρξη και συ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.