Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022

Από τον κ. Αρη Χατζηδάκη, Πολιτικό Μηχανικό

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣΆρης Χατζηδάκης, Πολ. Μηχ. 27/2/2012Βασικό στοιχείο για την προσπάθεια μας να κατανοήσουμε και να οριοθετήσουμε τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά του Ελεγκτή Δόμησης έτσι όπως εισάγεται με τον Ν. 4030/2011 είναι η αιτιολογική έκθεση του Νόμου. Παραθέτω αυτούσια την εισαγωγή της. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4030 Η ανάγκη για τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο και τεχνικά τεκμηριωμένο έλεγχο των κατασκευών καθώς και τον εκσυγχρονισμό όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και παρακολούθησης, αποτελεί κοινή πεποίθηση και πηγάζει από: §την παγιωμένη πλέον αντίληψη στους Έλληνες πολίτες για τη διαφθορά των πολεοδομικών υπηρεσιών που αποτυπώνεται σε όλες τις κοινωνικές έρευνες για διαφθορά στο Δημόσιο τομέα και σε πολλά από τα πορίσματα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,§την απαίτηση μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας και του τεχνικού κόσμου ειδικότερα για νομιμότητα, διαφάνεια και έλεγχο των κατασκευών, που οφείλεται στη συνειδητοποίηση των άμεσων περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκαλεί η ανομία στο οικιστικό αλλά και στο φυσικό περιβάλλον,§την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών τεκμηρίωσης, έκδοσης, διαχείρισης και αρχειοθέτησης των Αδειών Δόμησης, στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του «Καλλικράτη»,§τη δεδηλωμένη απαίτηση για τον πλήρη και διάφανο καταμερισμό των ευθυνών όλων των μερών: των αρχών αδειοδότησης, των μηχανικών, των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών / επενδυτών,§τη συνταγματική απαίτηση για προστασία του περιβάλλοντος και τον έλεγχο των κατασκευών, που αποτελούν καθήκον του κράτους και δικαίωμα των πολιτών.Το νομοσχέδιο έχει στόχους: 1. τον πλήρη διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης που ονομάζονται πλέον «Υπηρεσίες Δόμησης» των Δήμων από τις αρχές ελέγχου που είναι οι «Ελεγκτές Δόμησης» που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2. τη διαφάνεια με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και μελετών, της δημοσίευσης των αδειών δόμησης και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργου, 3. την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης με ευθύνη των Μελετητών Μηχανικών,1/7 4. την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υποβολών, αρχείων και μητρώων,τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης, που υπόκειται στη συνταγματικά απαιτούμενη κρατική εποπτεία, τη θέσπιση γνωμοδοτικών οργάνων για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ως εξής: 1. Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας. 2. Την αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών δόμησης (εγκριτική) ασκούν οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων. 3. Την αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής εκτέλεσης των αδειών (ελεγκτική) ασκούν οι Ελεγκτές Δόμησης. Οι Ελεγκτές είναι Μηχανικοί, με καθήκοντα ασυμβίβαστα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν. Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργούν ανεξάρτητα και δεν τελούν σε σχέση ιεραρχικού ελέγχου ή εποπτείας με τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). 4. Την αρμοδιότητα κρατικής και συνεχούς εποπτείας της άσκησης του έργου των Υ.ΔΟΜ και των Ελεγκτών Δόμησης, ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας καθώς και τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, τα οποία συγκροτούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα Σαν βασική ανάγκη που επέβαλε την σύνταξη του νέου Νόμου αναφέρεται η πανθομολογούμενη διαφθορά των Πολεοδομικών Υπηρεσιών έτσι όπως λειτουργούσαν στο πλαίσιο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Ενδιαφέρουσα είναι ακόμα η σκέψη να γίνει πλήρης και διάφανος καταμερισμός των ευθυνών όλων των μερών: των αρχών αδειοδότησης, των μηχανικών, των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών, αν και στον νόμο δεν θίγεται η ανάγκη για την ευρύτερη ρύθμιση που εκκρεμεί από το άρθρο 19 του Ν. 2831/2000 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 "Οικοδομικός Κανονισμός", όπου προβλέπονταν τα ακόλουθα: 8.αΜε προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., καθορίζονται και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των παραγόντων οι οποίοι συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων και εγκαταστάσεων.Ασφαλώς οι στόχοι που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου είναι ευπρόσδεκτοι για τους μηχανικούς. Πολύ περισσότερο είναι μια πρόκληση προς το σώμα των μηχανικών να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την λειτουργία του συστήματος. Η σκέψη να αφαιρεθεί ο έλεγχος των κατασκευών από τις Πολεοδομίες που για χρόνια λειτούργησαν σαν προνομιακό πεδίο πελατειακών εξυπηρετήσεων του εκάστοτε Νομάρχη και του περί αυτόν συστήματος τοπικής εξουσίας , είναι κατ’ αρχήν σωστή. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ανοχής και κατ’ εντολή παρανομίας, φυσική ήταν και η αυτονόμηση μέρους των υπαλλήλων που μέσα στο κλίμα αμοιβαίας συνενοχής με την ηγεσία τους επωφελούνταν και για δικό τους λογαριασμό. Σωστό είναι επίσης να μην δοθεί η αρμοδιότητα αυτή στις νέες τοπικές Καλλικρατικές εξουσίες, οι χωρικές ενότητες είναι πολύ μικρές και η ανάγκη εκλογής του, μετατρέπει και τον εκάστοτε Περιφερειάρχη σε ένα παραδοσιακό μεγαλύτερης κλίμακας δήμαρχο.2/7 Η σκέψη να μεταφερθεί η αρμοδιότητα του ελέγχου στο Υπουργείο είναι απόλυτα σωστή. Στην πραγματικότητα νομίζουμε ότι δεν θα έπρεπε να είχε φύγει ποτέ. Με την έννοια αυτή θεωρούμε απόλυτα σωστό: τον πλήρη διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης που ονομάζονται πλέον «Υπηρεσίες Δόμησης» των Δήμων από τις αρχές ελέγχου που είναι οι «Ελεγκτές Δόμησης» που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τη διαφάνεια με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και μελετών, της δημοσίευσης των αδειών δόμησης και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργου. Άρα ο Ελεγκτής Δόμησης που εισάγεται με τον Νόμο είναι ένας μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας που αναλαμβάνει σε περιορισμένη χρονικά βάση και ανάμεσα στις άλλες επαγγελματικές του ασχολίες να υλοποιήσει την απαίτηση της κοινωνίας και του νομοθέτη για αδιάβλητο έλεγχο των κατασκευών με στόχο ένα καλύτερο περιβάλλον. Οι «Ελεγκτές Δόμησης» λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Την αρμοδιότητα κρατικής και συνεχούς εποπτείας της άσκησης του έργου των Υ.ΔΟΜ και των Ελεγκτών Δόμησης, ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας καθώς και τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, τα οποία συγκροτούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Ο ελεγκτής Δόμησης θα αναλάβει λοιπόν στην ουσία ένα μέρος της διαδικασίας ελέγχου, την αυτοψία, τον επιτόπιο έλεγχο και την σύνταξη των σχετικών εκθέσεων προς τα αρμόδια όργανα του κράτους. Αυτό που περιμένουμε από αυτόν είναι να το κάνει με επάρκεια και εντιμότητα, είναι φορτωμένος εξ’ άλλου με πρόσθετες ευθύνες σύμφωνα με τον Νόμο. Ας προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων και το γεγονός ότι η ύπαρξη σοβαρότατων θεσμοθετημένων ευθυνών για τους εμπλεκόμενους στην παράνομη δόμηση δεν απέδωσε. Είναι προφανές ότι από την παράνομη η την καθ’ υπέρβαση δόμηση ωφελείται κυρίως ο ιδιοκτήτης. Οι ευθύνες που αποδόθηκαν στους μηχανικούς είναι δυσανάλογες σε σχέση με τον ρόλο και την πραγματική αποτρεπτική τους δυνατότητα με δεδομένο ότι ο παρανομών είναι ο εργοδότης και εντολέας τους. Βρίσκονται σε σχέση επαγγελματία με τον πελάτη τους και είναι προφανές ότι μέσα σε ένα καθεστώς γενικευμένης αυτοδιοικητικής ανομίας ο επαγγελματίας που δεν θα δεχόταν να ανεχθεί τον τρόπο που «δουλεύουν τα πράγματα» δεν θα είχε καμία δυνατότητα επιβίωσης. Είναι εξ άλλου σαφές ότι η προνομιακή σχέση με το τοπικό σύστημα εξουσίας αποτελούσε, και αποτελεί εξ’ άλλου, «επαγγελματικό προσόν» για έναν μηχανικό αφού μπορεί να «βγάλει» δύσκολες άδειες η να εξασφαλίσει την ανοχή και το ακαταδίωκτο για τον πελάτη του. Το σύστημα είχε συνήθως για βιτρίνα άσχετα πρόσωπα διεκπεραιωτές και μπορούσε να σκοντάψει μόνο σε περίπτωση καταγγελίας , πράγμα που σε καθεστώς γενικευμένης ανομίας ήταν σπάνιο αφού όλοι είχαν και κάποια παρανομία και δεν συνέφερε να δημιουργήσουν αντιδικία η στην δυσκολότερη περίπτωση για να μην διαταραχθεί το σύστημα θα γινόταν κάποιος συμβιβασμός με ανταλλάγματα για να μην πάρει έκταση το πράγμα.3/7 Με τα χρόνια μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο το «κακό επάγγελμα» απαξίωσε το «καλό». Δηλαδή οι αξίες του νομοθέτη και οι επίσημες αξίες της κοινωνίας για το επάγγελμα του μηχανικού δεν είχαν καμία αντιστοιχία με την κλίμακα επιτυχίας και την ιεραρχία της πιάτσας. Βασική προϋπόθεση αυτού του συστήματος αυτοδιοικητικής κακοδιοίκησης η γνωστή ασάφεια, πολυνομία και πολυαρχία του διοικητικού μηχανισμού και των αλληλοσυγκρουόμενων φωτογραφικών κατά κανόνα νομικών διατάξεων. Επί πολλά χρόνια οι μηχανικοί με τον εγγενή ορθολογισμό τους καταγγέλλουν μαζί με τους νομικούς αυτό τον παραλογισμό ως παθογένεια του συστήματος ενώ , στην πραγματικότητα είναι ο λόγος της ύπαρξής του.. Νομίζουμε ότι κάτι πηγαίνει στραβά στο σύστημα, όταν διαπιστώνουμε ότι η λύση του θέματος επαφίεται στην παρέμβαση ενός κομματικού στελέχους (με τη θεσμική ιδιότητα, έστω, του αιρετού άρχοντα ή του κρατικού αξιωματούχου) και στην ευχέρειά του να παρακάμψει τύπους και κανόνες. Μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε, όμως, ότι ακριβώς γι’ αυτή τη δυνατότητα υπάρχει το Δημόσιο στην Ελλάδα. Το τεράστιο κράτος και η γραφειοκρατία του, η δαιδαλώδης νομοθεσία και η πολυνομία, ο λαβύρινθος κανονισμών και διατάξεων που διέπουν τα πάντα, όλα αυτά υπάρχουν, προκειμένου μερικές χιλιάδες άνθρωποι να διαθέτουν εξουσία επί της κοινωνίας. Από τις «παθογένειες» πηγάζει η ισχύς των εκάστοτε διαχειριστών του τέρατος που λέγεται ελληνικό Δημόσιο. Το όλο σύστημα είναι δομημένο για να λειτουργεί με «χάρες και Εξυπηρετήσεις» και όχι με κανόνες. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να είναι απόλυτα συνειδητό ότι ο Νόμος 4014 θα προσπαθήσει να τακτοποιήσει τα αυθαίρετα του διοικητικού συστήματος Καποδίστρια. Ας προσπαθήσουμε να μην επιτρέψουμε στον επόμενο Νόμο να μαζέψει τα αυθαίρετα του Καλλικράτη. Μέσα σε αυτό το πλέγμα της συσσωρευμένης εμπειρίας είναι φανερό ότι το το τεκμήριο της εντιμότητας δεν το διασφαλίζει αυτόματα η ιδιότητα του ιδιώτη Ελεγκτή Δόμησης σε αντίθεση με τον υπάλληλο μηχανικό, έστω και αν η εναλλασσόμενη και ολιγόχρονη απασχόληση του δεν ευνοεί την δημιουργία μηχανισμών. Είναι φανερό ότι οι σωστές διαδικασίες είναι αυτές που θα καταστήσουν το σύστημα αδιάβλητο. Έτσι η συνεχής εναλλαγή ελεγκτού και η κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία τυχαίας προσπέλασης είναι σωστά μέτρα. Το γεγονός ότι απευθύνεται και ελέγχεται από τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι επίσης σωστό. Βασικό μειονέκτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο νέο σύστημα είναι η εντοπιότητα του ελεγκτικού μηχανισμού που μπορεί να δημιουργήσει εύκολα αμοιβαίους συμψηφισμούς ανοχής η συμπεριφορές αναγόμενες σε αθέμιτο επαγγελματικό ανταγωνισμό σε μια ομάδα ανθρώπων που θα βρεθούν εκ περιτροπής στην θέση του κριτή και του κρινόμενου. Εξ άλλου σε μικρές πόλεις θα είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν τα κριτήρια ασυμβίβαστου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας στην οποία σύμφωνα με τον Νόμο υπόκειται και ο Ελεγκτής Δόμησης.4/7 Άρθρο 7: Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων 1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον : α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατα` ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. 3. Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊστάμενη αρχή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν. 4. Αίτηση εξαίρεσης μονομελούς οργάνου, ή μέλους συλλογικού οργάνου, μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται στην προϊστάμενη αρχή, ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, ή στο αποφασίζον όργανο, κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην τελευταία περίοδο της προηγούμενης παραγράφου. 5. Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από την προϊστάμενη αρχή ή το συλλογικό όργανο. Κατά την γνώμη μας λοιπόν θα πρέπει κατά την τυχαία κλήρωση με βάση την οποία θα γίνεται ο εκάστοτε ορισμός Ελεγκτή Δόμησης να γίνεται κατά προτεραιότητα επιλογή από γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες και το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί και στον καθορισμό της αποζημίωσης του Ελεγκτή Δόμησης. Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που μας έχει κοινοποιηθεί το αντιμετωπίζει αντίθετα. Ο τρόπος αποζημίωσης είναι επίσης καθοριστικός και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει απ’ ευθείας οικονομική σχέση με τον ελεγχόμενο. Η αποζημίωση θα πρέπει να είναι καθορισμένη από τον Νόμο σε συσχετισμό με το μέγεθος του έργου. Εδώ ο καθορισμός της αποζημίωσης από το Κράτος για προφανείς λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επιβεβλημένος και δεν πρέπει να θεωρηθεί αμοιβή αλλά αποζημίωση για την παροχή υπηρεσίας πλήρως καθορισμένης από τον Νόμο και μάλιστα για λογαριασμό Δημόσιας Αρχής. Είναι θεωρούμε στοιχειώδες πριν το σύστημα των εξετάσεων αρχίσει για την εγγραφή στο Μητρώο να είναι γνωστό το ύψος της αποζημίωσης ανά περίπτωση κατασκευής, ώστε να είναι σε θέση ο ενδιαφερόμενος να αποφασίσει την ανάληψη της σχετικής ευθύνης με γνωστούς τους όρους. Σε σχέση με το αντικείμενο του ελέγχου παρ’ ότι περιγράφεται στον Νόμο θα πρέπει νομίζουμε να είναι σαφή τα παρακάτω: Ο ελεγκτής δόμησης δεν πραγματοποιεί κατά κανένα τρόπο έλεγχο μελέτης η μελετών.5/7 Εάν διαπιστώσει την ύπαρξη ασυμφωνίας των παραδοχών της μελέτης με την πραγματικότητα , οφείλει να επιστρέψει την εντολή ελέγχου και να ζητήσει έλεγχο της μελέτης από την ΥΔΟΜ. Εννοείται ότι κοινοποιεί την επιστροφή της εντολής και τους λόγους στην ΕΥΕΔΕΝ. Βασικό του καθήκον είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης και κυρίως σε θέματα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος. Τα σημεία ελέγχου αναφέρονται στον Νόμο και θα εξειδικευτούν και με Υπ. Απόφαση. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχυση ανάμεσα στον ρόλο και την ευθύνη του επιβλέποντα και του ελέγχοντα. Ο ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής είναι καθήκον και ευθύνη του επιβλέποντα. Οποιαδήποτε δικαιοδοσία του ελεγκτή σε τέτοια θέματα μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακή και αβασάνιστη κρίση πάνω σε θέματα που ενέχουν κρίσιμη την διάσταση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Εάν η πολιτεία θέλει να ελέγξει και τα θέματα ποιότητας πράγμα που είναι αίτημα των μηχανικών, θα πρέπει να δημιουργήσει Σώμα Ορκωτών Μηχανικών. Είναι θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει για κάθε στάδιο ελέγχου μια τυποποιημένη check list με υποχρεωτικά πεδία για τον Ελεγκτή. Σημαντική πρέπει να είναι η παρέμβαση του ΤΕΕ για την επεξεργασία της σχετικής δεοντολογίας της διαδικασίας ελέγχου. Η εποχή που το επάγγελμα μας μπορούσε να ασκείται κάτω από κανόνες ιπποσύνης έχει παρέλθει. Φαινόμενα αντιδεοντολογικής και εκβιαστικής προς τον πελάτη και αντισυναδελφικής προς τους μηχανικούς επαγγελματικής συμπεριφοράς συναντάμε τόσο στην εφαρμογή του Νόμου περί αυθαιρέτων, όσο και στην υπογραφή που είναι απαραίτητη στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Μέσα σε ένα περιβάλλον της μεγαλύτερης επαγγελματικής κρίσης που γνώρισαν ποτέ οι μηχανικοί και η χώρα , με μια βροχή μέτρων που στοχεύουν στην εξαθλίωση και την υποβάθμιση του επαγγέλματος το Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να παίξει πιο δραστήρια τον ρόλο του. Θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και ενεργοποιώντας τις πειθαρχικές του διαδικασίες, αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα μέτρα που μπορεί να θεσμοθετεί το κράτος.Παραθέτω σαν ερέθισμα για περαιτέρω συζήτηση μερικές διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα δεοντολογίας χρήσιμες για την αναγκαία επικαιροποίηση. 6ον- Να μην καταχράται οιασδήποτε θέσεως ην κατέχει, και των εκ ταύτης πλεονεκτημάτων ή ασφαλείας του, δια να συναγωνίζεται προς ανάληψιν εντολής ελευθέρους επαγγελματίας Συναδέλφους του ή να καταπιέζει τούτους εν τη ασκήσει του επαγγέλματός των, ιδία δε δια λόγους προσωπικούς ή ιδίου οφέλους.7ον- Να τηρεί, ως εμπειρογνώμων η διαιτητής, αυστηράν αντικειμενικότητα, ως μάρτυς δε να εκφέρει γνώμην επί θεμάτων της επιστήμης του, μόνον όταν αύτη στηρίζεται επί πληρους γνώσεως και ειλικρινούς πεποιθήσεως. Προς τούτο δέον να μη αποδέχεται τα ως άνω λειτουργηματα, εφ, όσον ο ίδιος κατά συνείδησιν κρίνει ότι δεν κέκτηται τον βαθμόν ειδικεύσεως, τον οποίον απαιτούν κατά περίmωσιν τα εν λόγω λειτουργήματα.6/7 - Να μην συντάσσει έκθεσιν, αιτήσει ενδιαφερομενων, δυναμένην να χρησιμοποιηθεί δημοσία, εάν δεν αναφέρει εν αυτή δια λογαριασμόν τίνος εγένετο η έκθεσις αύτη. - Να μη εκφέρει δημοσία γνώμην, εκτός εάν είναι καλώς πληροφορημένος περί των σχετικών γεγονότων και ειλικρινώς πιστεύει εις τα uπ' αυτού υποστηριζόμενα. 8ον- Να σέβεται την εργασίαν των Συναδέλφων του ,όπως επιθυμεί να βλέπει εκτιμώμενην εις την πραγματικην της αξίαν και την ιδlκήν του εργασίαν. - Να αποφεύγει να ασκεί κριτικήν επί της εργασίας ετέρου Συναδέλφου, εν αγνοία αυτού, εκτός εάν αι υπηρεσίαι αυτού επερατώθησαν. Αλλά και τότε η τοιαύτη κριτική πρέπει να είναι αντικειμενική και εις το αρμόζον επίπεδον και εν πάσει περιπτώσει να περιφρουρείται η αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. - Να μη παραβλάmει, αμέσως ή εμμέσως, την εργασίαν άλλου Συναδέλφου, αποφεύγων ακόμη και επανάληψιν φημών δυσφημιστικών δι' αυτόν.7/7
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.