Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022

Απόσπασμα του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α / 2 ΦΕΒ 2012) με τα σχετικά άρθρα.

Ενημερωση: Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παύθηκε στις 22 ΦΕΒ 2012 το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΟΤ Α.Ε. καθώς όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «συστηματικά υπονόμευσε τις μεγάλες αλλαγές στο σύστημα ποιότητας στη χώρα μας, όπως διαρθρώνεται με τον πρόσφατα ψηφισμένο Ν. 4038/2012 της Βουλής».

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.02.02 20:08:09 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio99ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΑρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη− γικής 2012−2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 120ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιριών ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. 1. Οι υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των εταιρειών ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. λύονται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως με την εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., και πάντως με την παρέλευση της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α΄180). Μέχρι την ολοκλή− ρωση της συγχώνευσης, τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη σύνθεσή τους, κατά παρέκκλιση των διατά− ξεων του άρθρου 14 παρ.1 του ν.3965/2011 (Α΄113). 2. Για το μεταφερόμενο προσωπικό στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., για την αυτοδίκαιη μεταφορά του οποίου θα εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμ− βασης εργασίας των υπό απορρόφηση εταιρειών και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και οι μισθολογικές διατάξεις του ν.4024/2011. Άρθρο 19 Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της προ− βλεπόμενης στο άρθρο 63 του ν.4002/2011 συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. και ΕΚΕΠΥ Α.Ε. από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ο κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνικός Οργα− νισμός Τυποποίησης Α.Ε.» (ΕΛΟΤ Α.Ε.), που περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Πιστοποίησης, τη Διεύθυνση Εργαστηρί− ων, τα εργαστήρια χαμηλής τάσης, ηλεκτρικών καλω− δίων, παιδικών παιχνιδιών και πολυμερών και ελαστι− κών, καθώς και το σύστημα πιστοποίησης, καθιέρωσης και απονομής Σημάτων και Πιστοποιητικών Ποιότητας και Συμμόρφωσης, με το σύνολο του εξοπλισμού τους αποσχίζεται από την εταιρία ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφέρεται στην εταιρία «Ανώνυμη εταιρία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας» (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), που θα προέλθει από την ως άνω συγχώνευση. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου διενεργείται, ύστερα από αποτίμησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του α.ν. 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών στην ΕΛΟΤ Α.Ε.. Για την ως άνω απόσχιση εφαρμόζο− νται οι διατάξεις του παρόντος, των καταστατικών των εταιριών ΕΛΟΤ Α.Ε. και ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και αναλογικά οι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) διατάξεις των άρθρων 69−78 του α.ν. 2190/1920. Όσα σήματα συμμόρφωσης−ποιότητας της ΕΛΟΤ Α.Ε. φέ− ρουν στοιχεία του διακριτικού τίτλου της ΕΛΟΤ Α.Ε., εν μέρει ή στο σύνολό τους, δεν αποτελούν στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου και δεν εισφέρονται. 2. Με την εισφορά του ως άνω κλάδου στην πιο πάνω εταιρεία επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έν− νομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρε− ώσεις της ΕΛΟΤ Α.Ε. σε σχέση με τον εισφερόμενο κλάδο. Η απορροφούσα εταιρία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώμα− τα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρίας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο. 3. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής της εταιρίας ΕΛΟΤ Α.Ε. που υπη− ρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον εισφερόμενο κλάδο μπορούν να ζητήσουν την ένταξη τους στο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., μετά από αίτηση και αξιολόγησή τους, αποδεχόμενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθμολογικής και μισθολογικής τακτοποίησης, που θα γνωστοποιηθούν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δήλωση αποδοχής των κατά περίπτωση βαθμολογικών και μισθολογικών όρων της ένταξής τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέ− ντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίη− σης της εταιρίας. Το προσωπικό αυτό που αποδέχεται τους όρους ένταξης μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τον εισφερόμενο κλάδο στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με τους όρους εργασί− ας που έχει αποδεχθεί. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. δεν βαρύνεται με οικονομικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την προηγούμενη απασχόληση του παραπάνω προσωπικού στην ΕΛΟΤ Α.Ε.. Το προσωπικό που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν θα ενταχθεί στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με την παραπάνω διαδικασία παραμένει στην ΕΛΟΤ Α.Ε. και διατίθεται σε άλλες υπηρεσίες αυτής. 4. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν προκύπτου− σα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ’ εξαίρεση των οριζό− μενων στο προηγούμενο εδάφιο, δε θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986, Α΄ 204). 5. Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη συμβο− λαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου ορίζονται στο πάγιο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα. 6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2012 καταρ− γούνται οι διατάξεις που αφορούν την καθιέρωση και121απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΛΟΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 5,6,7 και 8 και του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του ν.372/1976. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ− τιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού, την καθιέρωση και απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα− ταργείται, αφότου ίσχυσε, η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α΄ 180). 8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α΄180) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: «Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προ− βλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση.» ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)129Άρθρο 37 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ− σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορί− ζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣΘεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.