Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργαΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ Πριν αρχίσουν οι εργασίες έχουν αφαιρεθεί τα τµήµατα που µπορεί να σπάσουν, να πέσουν ή να τιναχθούν (π.χ. τζάµια, κιγκλιδώµατα κλπ.); Έχουν επίσης γίνει κατάλληλες αντιστηρίξεις; (Π.∆. 1073/81 άρθρα 18 και 20) Τα συνεργεία κατεδάφισης έχουν ανά 10 άτοµα έναν προϊστάµενο; Όταν υπάρχουν πολλά άτοµα πρέπει οι προϊστάµενοι συνεργείων να συνεργάζονται µε έναν επικεφαλής συντονιστή. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 25α) Η κατεδάφιση πρέπει να γίνεται πάντα από πάνω προς τα κάτω. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 22) Τα δηµιουργούµενα ανοίγµατα φράσσονται προσωρινά, αλλά µε ανθεκτικό τρόπο; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 25β) Οι χώροι που πέφτουν τα υλικά κατεδάφισης περιφράσσονται κατάλληλα και επισηµαίνονται, ώστε να απαγορεύεται η διέλευση άλλων ατόµων; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 25στ) Ιδιαίτερα µέτρα για την προστασία της υγείας χρειάζονται όταν γίνεται αποξήλωση τµηµάτων που περιέχουν αµίαντο. Η εισπνοή της σκόνης είναι επικίνδυνη, γι’ αυτό τα τµήµατα αυτά πρέπει να διαβρέχονται καλά, να ξύνονται και να αποµακρύνονται προσεκτικά και αν δεν γίνεται εµποτισµός πρέπει οι εργαζόµενοι να φορούν κατάλληλη µάσκα. Επίσης τα µπάζα πρέπει πριν στεγνώσουν να µπαίνουν σε στεγανούς σάκκους και να θάβονται. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 30) Ειδικά έργα (π.χ. από προεντεταµένο σκυρόδεµα, αψιδωτά κ.λπ.) πρέπει να κατεδαφίζονται υπό τη διεύθυνση προσώπων που έχουν πείρα στη συγκεκριµένη τεχνική. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 26) Έχουν εντοπισθεί και αποµονωθεί πριν ακόµα αρχίσουν οι εργασίες τα τυχόν δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, τηλεφώνου Κ.λπ.; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 2) Υπάρχει σύστηµα για την αποµάκρυνση των νερών µέσα από την εκσκαφή; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 6) Έχουν γίνει οι κατάλληλες αντιστηρίξεις των πρανών της εκσκαφής; Για µια σωστή αντιστήριξη πρέπει να ληφθούν υπόψη η φύση του εδάφους, το βάθος και το πλάτος της εκσκαφής, τα γειτονικά κτίρια και οδοστρώµατα, οι τυχόν αντλήσεις, οι δονήσεις από τη διέλευση οχηµάτων, ο πιθανός εµποτισµός του εδάφους, η συγκέντρωση υλικών εκσκαφής κοντά στο άνοιγµα, καθώς και η χρήση εκρηκτικών σε γειτονικές εκσκαφές και η παραµόρφωση και αποσάθρωση του εδάφους λόγω διατάραξης του και επαφής του µε την ατµόσφαιρα. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 2, 6, και 10) Στύλοι, δένδρα, µανδρότοιχοι, παρακείµενες οικοδοµές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονισθεί κατά τις εργασίες εκσκαφής έχει αντιστηριχθεί κατάλληλα; (Π.∆. 1073/81 άρθρο 5) Επιθεωρούνται τα πρανή και οι αντιστηρίξεις και εξετάζονται οι εκσκαφές από τον επιβλέποντα µηχανικό; Οι παρατηρήσεις και οι εξετάσεις καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας; (ΠΛ. 1073/81 άρθρα 13 και I I 3 και Ν. 1396/83 άρθρα 7 και 8 παρ. 2)1/9 Οι εργαζόµενοι σε επικίνδυνες θέσεις (φρέατα, ελώδη εδάφη, γέφυρες κ.λπ.) πρέπει να προσδένονται από σταθερό σηµείο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να ανασύρονται αµέσως. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 14) Στις εργασίες σε φρέατα υπάρχουν µέτρα για επαρκή αερισµό και προστασία από αναθυµιάσεις καθώς και για φωτισµό; (Π.∆. 1073/81 άρθρο 17)ΣΚΑΛΕΣ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Είναι οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας καθαροί από µπάζα, διάφορα αντικείµενα και άλλα εµπόδια; Αν όχι, πρέπει αµέσως να αποµακρυνθούν γιατί υπάρχει κίνδυνος πτώσης. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 37 παρ. 7 και άρθρο 43 παρ. 1 Είναι αρκετά πλατείς οι διάδροµοι κυκλοφορίας; Το ελάχιστο πλάτος πρέπει να είναι 60 εκατοστά. (Π A 1073/81 άρθρο 37 § 7) Εχουν οι διάδροµοι και οι υπερυψωµένες θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 εκατοστά από το δάπεδο πλευρική προστασία κατά της πτώσης; Πρέπει να έχουν ασφαλές στηθαίο ύψους τουλάχιστον ενός µέτρου µε κουπαστή, ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο (σοβατέπι). (ΠΑ 1073/81 άρθρο 38 παρ. 1) Έχουν οι σκάλες µε πάνω από πέντε σκαλιά τέτοια πλευρική προστασία στις ανοικτές πλευρές τους; (Π. ∆. 1073/81 άρθρο 43 παρ. 2 και Π. ∆ 778/80 άρθρο 20) Είναι όλα τα σκαλοπάτια άψογα και χωρίς «παγίδες» που µπορεί να οδηγήσουν σε πτώση; Φωτίζονται οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας καλά; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 43 παρ. 1) Έχουν οι κεκλιµένες διαβάσεις µικρή κλίση (µέχρι 1:2); Έχουν αντιολισθηρή προστασία (εγκάρσια πηχάκια ή κατάλληλη επίστρωση); (Π. ∆. 1073/81 άρθρο 38 παρ. 3)ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ (ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ) Υπάρχουν πολλών ειδών ικριώµατα ανάλογα µε το ύψος και τη θέση της εκτελούµενης εργασίας. Μπορούν κατά περίπτωση να χρησιµοποιηθούν: (α) σταθερά ικριώµατα (ξύλινα ή µεταλλικά) (β) κινητά ικριώµατα (ξύλινα ή µεταλλικά καβαλέτα ή µεταλλικοί πύργοι) (γ) αναρτηµένα ικριώµατα (κλωβοί, κάλαθοι Κ.λπ.) (ΠΑ 778/80 άρθρο 2)Η κατασκευή και η αποξήλωση των ξύλινων ικριωµάτων πρέπει να γίνεται από ειδικευµένους τεχνίτες. (ΠΑ 778/80 άρθρο 4 παρ. 3) Η κατασκευή και η αποξήλωση των µεταλλικών ικριωµάτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους. (ΠΑ 778/80 άρθρο 13 παρ. 7) Τα σταθερά ικριώµατα πριν ακόµα αρχίσουν οι εργασίες σ’ αυτά, πρέπει να ελέγχονται και να εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον κατασκευαστή του έργου. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθµός της γράφεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. (ΠΑ. 778/80 άρθρο 3 παρ. 2 και ΠΑ 1073/81 άρθρο 113) Τα ικριώµατα πρέπει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη. ∆ηλαδή απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή κουπαστών Κ.λπ.). (ΠΑ 778/80 άρθρο 3 παρ. 4) Ο σκελετός των ικριωµάτων αποτελείται από κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία που πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους έτσι, όπως µε λεπτοµέρειες και σχήµατα περιγράφεται στο Π.∆. 778/80 άρθρα 4 µέχρι και 16. (Βλέπε και σκαρίφηµα στην επόµενη σελίδα.)2/9 Στον σκελετό των ικριωµάτων πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και στοιχεία χιαστί (τιράντες) για να «δένουν» τη σκαλωσιά και έτσι να µην υπάρχει κίνδυνος να στρεβλώσει. (ΠΑ 778/80 άρθρα 8 και 13 παρ. 5) Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει να «δένεται» µε την οικοδοµή µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση συστήµατα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες µετακινήσεις. (Π. ∆. 778/80 άρθρα 10 και 13 παρ. 4) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σηµεία στήριξης των ικριωµάτων στο έδαφος. Απαγορεύεται κάθε πρόχειρη στήριξη (π.χ. ακατάλληλα πέδιλα, όπως πέτρες, τσιµεντόλιθοι κ.λπ. ή ακατάλληλος τρόπος, όπως λοξά, χωρίς πέδιλα κ.λπ.), γιατί υπάρχει Κίνδυνος κατάρρευσης. (Π. ∆ 778/80 άρθρο 5 παρ. 6) Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ικριωµάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα. (ΠΑ 778/80 άρθρα 4, 5 παρ. 2, 7 παρ. 1, 9 παρ. 16 και 15 παρ. 2) Το δάπεδο εργασίας των ικριωµάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60 εκατοστά. Το πλάτος αυτό όµως αυξάνεται ανάλογα µε τη χρήση του δαπέδου και µπορεί να φθάσει και το 1,50 µέτρο. (Π. ∆ 1073/81 άρθρο 34) Σε κάθε υπάρχει: (α)δάπεδοεργασίαςπρέπειναανθεκτική κουπαστή σε ύψος 1,00 µέτρου,(β) παράλληλη σανίδα στο µεσοδιάστηµα µεταξύ δαπέδου και κουπαστής και (γ) θωράκια (σοβατέπι) πλάτους 15 εκατοστών και στις δύο πλευρές δαπέδου. Οι παραπάνω απαιτήσεις αποσκοπούν στην προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις καθώς και στην προστασία τους από πτώση υλικών. (Π. ∆ 778/80 άρθρα 9 §1, 13 §6 και 15 §5)Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωµάτων. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο. (ΠΑ 778/80 άρθρο 9 §ΙΘ) Τα µαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν κενά µεταξύ τους. Επίσης το κενό µεταξύ δαπέδου και οικοδοµής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 30 εκατοστά. (Π A 778/80 άρθρο 9 παρ. 1γ και ε)ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ Η ∆ΑΠΕ∆ΟΥ Έχουν τα ανοίγµατα τοίχου η δαπέδου, οι καταπακτές, τα φρεάτια, οι δεξαµενές, οι τάφροι άσβεστου και άλλα επικίνδυνα χάσµατα περιµετρική περίφραξη; Αυτή πρέπει να είναι ασφαλής και να έχει ύψος τουλάχιστον ενός µέτρου µε κουπαστή, ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο (σοβατέπι). (Π.∆. 1073/81 άρθρο 40 παρ. I και Π. ∆. 778/80 άρθρο 20) Οι µικρές καταπακτές (µέχρι 0, 15 µ2) αντί για περίφραξη µπορούν να προστατευθούν µε ασφαλές κάλυµµα. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 40 παρ. 2) Υπάρχουν ειδικά εργαλεία ή διατάξεις για να σηκώνονται τα βαριά καλύµµατα; ∆ιαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να τραυµατισθούν τα χέρια ή τα πόδια. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 42 παρ. I) Εποδίζεται ακούσιο κλείσιµο των βαριών καλυµµάτων; Αν όχι, πρέπει να βγαίνουν και να στηρίζονται πάντα σε οριζόντια επιφάνεια. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 42 παρ. 2)3/9 Ο κίνδυνος για όποιον ανεβαίνει σε στέγη ή φωταγωγό µε επικάλυψη από γυαλί, πλαστικό, φύλλα αµιαντοτσιµέντου κ.λπ. είναι µεγάλος. Μπορεί να τρυπήσουν και να πέσει. Γι’ αυτό πρέπει να πατάει πάνω σε κατάλληλους ανθεκτικούς διαδρόµους. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 40 παρ. 3 και Π. ∆. 778/80 άρθρο 19 παρ. I α)∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Η φόρτωση, εκφόρτωση, σχοίβαση και µεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µην κινδυνεύουν άτοµα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιµο αντικειµένων. (Π A 1073/81 άρθρο 85 παρ. 1) Πριν τη φόρτωση και εκφόρτωση οχηµάτων τα έχουν οι οδηγοί τους ασφαλίσει, ώστε να µην κινηθούν τυχαία; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 85 παρ. 4) Κατά την οριζόντια στοίβα- ση ράβδων (π.χ. στρογγυλοί κορµοί ξυλείας, σωλήνες κ.λπ.) λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην κυλήσουν; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2) Όταν µακρυές ράβδοι στοιβάζονται κατακόρυφα, λαµβάνο- νται µέτρα ώστε να µην γλυστρήσουν ή πέσουν; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3) Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρούνται υλικά (σωλήνες, ξυλεία κ.λπ.) από τα πλάγια της ντάνας. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 89 παρ. 2) Όταν πολλά άτοµα µεταφέρουν βαριά αντικείµενα, υπάρχει κατάλληλό άτοµο να κάνει κουµάντο; Η διάταξη των µεταφορέων γίνεται σύµφωνα µε το ανάστηµα τους και τη κλίση του εδάφους; (Π. ∆. 1073/81 άρθρο 91 παρ. 2) Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει η ρίψη. (Π. ∆. 1073/81 άρθρο 90)ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Α. Πριν την έναρξη των εργασιών Είναι οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των µηχανηµάτων, συσκευών, εργαλείων κ.λπ. στα ελληνικά; Υπάρχουν στα ελληνικά επίσης οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας; (Π.∆. 1073/81 άρθρο 45) Υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων που να γράφουν τα διάφορα όρια ασφάλειας του µηχανήµατος, όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας, αντίβαρο κ.λπ.; (Π. ∆. 1073/81 άρθρο 53) Λαµβάνονται ειδικά µέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή που δουλεύουν ανυψωτικά µηχανήµατα (π.χ. µακρινή θέση µηχανήµατος, κατέβασµα µπούµας, προστατευτικά σανιδώµατα κ.λπ.); Ειδοποιήθηκε η ∆ΕΗ, πριν ακόµα αρχίσουν τα έργα, για να εξετάσει µαζί µε τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα µηχανικό τι ενέργειες πρέπει να γίνουν; (ΠΑ 1073/81 άρθρα 56,78,79) Εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι; Στηρίζονται σε ανθεκτική επιφάνεια; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 54)4/9 Β. Χειρισµός - Λειτουργία Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτοµα πάνω από 18 ετών που να έχουν εµπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 46 α) Οι χειριστές έχουν σε κάθε στιγµή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, εκφόρτωσης, ανύψωσης και µεταφοράς; Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε πρέπει να υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος, που θα βρίσκεται όµως σε θέση τέτοια, που και ο χειριστής θα διακρίνει καθαρά τις κινήσεις του, και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου. (Π. ∆. 1073/81 άρθρο 64) Όταν το µηχάνηµα τελειώσει τη δουλειά της ηµέρας αφήνεται εντελώς ακινητοποιηµένο και χωρίς φορτίο; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 50) Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης προσωπικού. Επίσης οι χειριστές, όταν φεύγουν από το µηχάνηµα, απαγορεύεται να αφήνουν το φορτίο ανυψωµένο. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 66)Γ. Συντήρηση - Ελεγχοι Ελέγχονται τα ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και πριν ακόµα αρχίσουν να δουλεύουν; Ελέγχονται επίσης µια φορά τουλάχιστον το χρόνο; Οι παραπάνω έλεγχοι καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 67) Κάποιο µηχάνηµα που πρόκειται να επισκευαστεί, καθαριστεί ή ρυθµιστεί µπαίνει εκτός λειτουργίας; Εξασφαλίζεται η ακινησία του; Κεραίες, κάδοι κ.λπ. κατεβάζονται και στερεώνονται; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 48) Επιθεωρούνται τακτικά τα συρµατόσχοινα; Καταχωρούνται οι έλεγχοι στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας; (ΠΑ 1073/81 άρθρα 60 ιε, 60 ιζ και 113)ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φορούν όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, ανεξάρτητα από το τι δουλειά κάνουν, προστατευτικά κράνη; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 103) Απαγορεύονται οι σαγιονάρες, τα τακούνια, τα πέδιλα και γενικά τα ακατάλληλα υποδήµατα. Τα υποδήµατα πρέπει να είναι τύπου µποτίνι µε γερή και αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από την πτώση βαρέων αντικειµένων. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 106) Χρησιµοποιούνται ζώνες ασφάλειας, όταν δεν υπάρχει άλλος αποτελεσµατικός τρόπος προφύλαξης από την πτώση; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 107) Χρησιµοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που µπορεί να βλά ψουν τα µάτια ή τα χέρια αντίστοιχα; (ΠΑ 1073/81 άρθρα 104 και 105) Όλα τα χρησιµοποιούµενα ατοµικά µέσα προστασίας πρέπει να είναι τα απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριµένου κάθε φορά κινδύνου. Επίσης πρέπει πάντα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται, να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται µε ιδιαίτερη φροντίδα. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 102) Απαγορεύονται οι ζώνες, οι γραβάτες, τα µαντήλια λαιµού και γενικά τα ρούχα που προεξέχουν, καθώς και τα δακτυλίδια, οι αλυσίδες, οι ταυτότητες κ.λπ. ∆ιαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού, όταν κάτι από τα παραπάνω κάπου «πιαστεί». (ΠΑ 1073/81 άρθρο 108)5/9 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλοι χώροι για την αλλαγή και τη φύλαξη των ρούχων; (ΠΑ 1073/81 άρθρο Ι09παρ. I) Όταν οι εργασίες είναι ρυπαρές υπάρχει δυνατότητα καθαρισµού µε ντους; (ΠΑ 1073/81 άρθρο 109 παρ. 3) Καλό είναι σε κάθε εργοτάξιο να υπάρχει και κατάλληλος χώρος για τη διατήρηση του φαγητού. Ο χώρος αυτός είναι υποχρεωτικός για εργοτάξια που απασχολούν πάνω από 70 άτοµα. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 109 παρ.4) Υπάρχει στο εργοτάξιο φαρµακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών; Το φαρµακείο πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε εύκολα προσιτό σηµείο και να επιβλέπεται µε µέριµνα του εργοδότη, ώστε πάντα να περιέχει επαρκείς ποσότητες φαρµακευτικών ειδών. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 110 παρ. 1) Σε εργοτάξια εκτός πόλης όπου δουλεύουν ταυτόχρονα πάνω από 100 άτοµα πρέπει να υπάρχει εντεταλµένος ειδικά εκπαιδευµένος στην παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και κάποιο αυτοκίνητο που να µπορεί να µεταφέρει φορείο. (ΠΑ 1073 άρθρο 110 παρ. 2) Σε εργοτάξια αποµεµακρυσµένα πάνω από µια ώρα διαδροµή από νοσοκοµειακή µονάδα και που απασχολούν ταυτόχρονα πάνω από 300 άτοµα πρέπει να υπάρχει πρόχειρο ιατρείο εξυπηρετούµενο και από συνεργαζόµενο γιατρό. (ΠΑ 1073/81 άρθρο 110 παρ. 3)6/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (H. Μ. Α. ) είναι ένα βιβλίο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε τεχνικό έργο που γίνεται σε πόλη µε πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους ή έχει συµβατικό προϋπολογισµό µεγαλύτερον από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδοµή όγκου 3 1.000 m και εφόσον για να γίνει απαιτείται άδεια. (Ν. 1396/83, άρθρο 8, παρ. I) Το Η.Μ.Α. πρέπει να το προµηθευτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος ολοκλήρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί ο κύριος του έργου και µάλιστα πριν αρχίσουν οι εργασίες. (Απόφαση 130646/841) Το H. Μ. Α. πρέπει να είναι θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας που είναι αρµόδια στην περιοχή που γίνεται το έργο και να φυλάσσεται στον τόπο του έργου. (Ν. 1396/83, άρθρο 8, παρ. I και Απόφαση 130646/841) Στο Η.Μ.Α., εκτός φυσικά από τα στοιχεία του έργου (αριθµ. άδειας, ιδιοκτήτης, επιβλέποντες µηχανικοί, εργολάβοι κ.λπ.) προβλέπεται σε καθεµιά από τις 100 σελίδες του χώρος, όπου πρέπει να αναγράφονται οι διαπιστώσεις από τους ελέγχους που γίνονται καθώς και οι αντίστοιχες υποδείξεις για το τι µέτρα πρέπει να ληφθούν. (Απόφαση 130646/84 II, III) Στο Η. Μ. Α. πρέπει να γράφουν: -ο επιβλέπων το έργο-όσοι η νοµοθεσία ορίζει να κάνουν ελέγχους ή δοκιµές.Επίσης µπορούν να γράφουν και οι Επιθεωρητές Εργασίας. (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 2)Στο Η.Μ.Α., εκτός των άλλων διαπιστώσεων και υποδείξεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται: (α)οι έλεγχοι των ανυψωτικών µηχανηµάτων(β)οι έλεγχοι των συρµατόσχοινων(γ)οι έλεγχοι των πρανών των εκσκαφών και ο έλεγχος των αντιστηρίξεών τους(δ)οι έλεγχοι µετά από κάθε θεοµηνία(ε)ο αριθµός της θεωρηµένης βεβαίωσης του επιβλέποντα µηχανικού για την καταλληλότητα των ικριωµάτων(στ)η άδεια του επιβλέποντα µηχανικού για την εγκατάσταση ανυψωτικής µηχανής σε ικρίωµα (Π.∆. 1073/81 άρθρο 113).7/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Νοµοθετήµατα του Υπουργείου Εργασίας που ισχύουν για την υγιεινή και την ασφάλεια στις οικοδοµές και τα τεχνικά έργα 1.Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών» Στο ∆ιάταγµα αυτό, που εφαρµόζεται στις οικοδοµές, περιγράφονται τα είδη και η χρήση των ικριωµάτων, ο τρόπος κατασκευής τους, καθώς και τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας για εργασίες πάνω σε ικριώµατα. Επίσης περιγράφο- νται τα µέτρα ασφαλείας για τα κεκλιµένα επίπεδα, τις στέγες, τους φωταγωγούς, τα ανοίγµατα δαπέδων και τα κλιµακοστάσια και δίνονται και µερικές άλλες γενικές οδηγίες για νυκτερινή εργασία, εργασίες µετά από θεοµηνίες κ.λπ.2.Π. ∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260/A/16-9-81, ΦΕΚ 64/A/28-5-82) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού» Στο ∆ιάταγµα αυτό, που εφαρµόζεται σε κάθε τεχνικό έργο, περιγράφονται τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας για εργασίες εκσκαφών και κατεδαφίσεων καθώς και για τους χώρους και θέσεις εργασίας ή κυκλοφορίας (π.χ. ικριώµατα, κλίµακες, υπερυψωµένες θέσεις εργασίας κ.λπ.). Επίσης υπάρχουν διατάξεις για τα µηχανήµατα και τα εξαρτήµατα τους, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τους χώρους µε ειδικούς κινδύνους (εκρήξεων, αναθυµιάσεων). Επί πλέον περιέχονται τα µέτρα ασφάλειας για την ασφαλή διακίνηση των υλικών (φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαση, µεταφορά κ.λπ.) καθώς και για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαϊών. Τέλος υπάρχουν διατάξεις υγιεινής και Α' Βοηθειών, ατοµικών µέσων προστασίας και υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων, καθώς και διατάξεις για διάφορες άλλες ειδικές εργασίες.3.Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Ά/15-9-83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» Στο Νόµο αυτόν περιέχονται οι υποχρεώσεις των εργολάβων, υπεργολάβων, ιδιοκτητών, µελετητών και επιβλεπόντων των οικοδοµών και των ιδιωτικών τεχνικών έργων στον τοµέα της ασφάλειας των εργαζοµένων. Επίσης ορίζονται οι απαιτήσεις για την τήρηση Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (π.χ. πού πρέπει να τηρείται και ποιος πρέπει να το ενηµερώνει).4.Απόφαση Υπ. Εργασίας 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/19-3-84) «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας» Με την Απόφαση αυτή καθορίζονται ο τρόπος έκδοσης και θεώρησης του Ηµερολογίου, ο τύπος του και ο τρόπος τήρησης του καθώς και το περιεχόµενο του και ο τρόπος χορήγησης αντιγράφων.5.Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/18-4-84) «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή» Με το Νόµο αυτό η Ελλάδα κυρώνει τη ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας µε αριθµό 62. Αυτό σηµαίνει ότι αποδέχεται τις διατάξεις της σύµβασης αυτής. Πράγµατι η ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία καλύπτει τις διατάξεις αυτές, που αναφέρονται στα ικριώµατα, ανυψωτικά µηχανήµατα, ατοµικά µέσα προστασίας και πρώτες βοήθειες.8/9 6.Απόφαση Υπ. Εργασίας 131325/87 (ΦΕΚ 467/Β/10-8-87) «Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα» Με την Απόφαση αυτή συστήνονται σε κάθε νοµό ή πόλη µε βάση τις περιφερειακές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, µικτές επιτροπές ελέγχου των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για τις οικοδοµές και τα εργοτάξια που, λόγω αριθµού εργαζοµένων, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΦ. Α' του Ν. 1568/85. Οι µικτές επιτροπές συγκροτούνται από τον Νοµάρχη και αποτελούνται από (α) τον Επιθεωρητή Εργασίας, (β) εκπρόσωπο των εργαζοµένων και (γ) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Η επιτροπή εκτελεί ελέγχους κάθε 15 ηµέρες τουλάχιστον και τις υποδείξεις, την επιβολή κυρώσεων κ.λπ. κάνει ο Επιθεωρητής Εργασίας.7.Π.∆. 315/87 (ΦΕΚ 149/Α/25-8-87) «Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων» Με το ∆ιάταγµα αυτό επεκτείνεται ο θεσµός των Ε.Υ.Α.Ε. στα τεχνικά έργα όπου απασχολούνται πάνω από 100 άτοµα, αντί των 150 που ίσχυε αρχικά.8.Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/E. O.K.» Με το διάταγµα αυτό καθιερώνονται το Σχέδιο και ο Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας και τα καθήκοντα των αντιστοίχων συντονιστών, καθώς και η υπευθυνότητα των εργαζοµένων στην τήρηση των κανόνων Ασφαλείας και Υγιεινής.9/9
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.