Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Aπό την περιοδική έκδοση ΔΡΑΣΗ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ)

Υγεία και ασφάλεια σε µικρά εργοτάξια1 Οι κατασκευές είναι µια επικίνδυνη δουλειά. Στον συγκεκριµένο κλάδο σηµειώνονται περίπου 13 θάνατοι ανά 100.000 εργαζοµένους έναντι πέντε ανά 100.000 εργαζοµένους σε όλους τους 2 κλάδους µαζί κατά µέσο όρο . Η εργασία στις κατασκευές εκθέτει επίσης τους εργαζοµένους σε ένα ευρύ φάσµα προβληµάτων υγείας, όπως αµιάντωση, πόνοι στην πλάτη, σύνδροµο δόνησης χεριού - βραχίονα οφειλόµενο στους κραδασµούς και δερµατίτιδες από τσιµέντο.Πριν από την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο Τα µέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας πρέπει να σχεδιάζονται και να λαµβάνονται ήδη πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών και να διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια τους αλλά και µετά το πέρας αυτών. Κοστίζει λιγότερο και είναι ευκολότερο να ελεγχθούν οι κίνδυνοι για τους εργαζοµένους στις κατασκευές προτού ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες στο εργοτάξιο, π.χ. µε τους εξής τρόπους: καθιέρωση και εφαρµογή πολιτικής αγορών µηχανηµάτων και εξοπλισµού, π.χ. αγορά εργαλείων χαµηλού θορύβου και κραδασµών καθορισµός προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας στους όρους για υποβολή προσφορών (συµµόρφωση µε την εθνική νοµοθεσία ως ελάχιστη προϋπόθεση) σχεδιασµός και προγραµµατισµός των εργασιών ώστε να ελαχιστοποιείται ο αριθµός των εργαζοµένων που θα µπορούσε να τραυµατιστεί. Π.χ. εργασίες που συνεπάγονται θόρυβο να προγραµµατίζονται κατά τρόπο ώστε να εκτίθενται σε αυτές κατά το δυνατόν οι λιγότεροι εργαζόµενοι έναρξη των εργασιών ελέγχου πριν από την προσέλευση στο εργοτάξιο (π.χ., µε κατάλληλο προγραµµατισµό των εργασιών και φάσεων του έργου, κατάρτιση, κατάλληλη εισαγωγική ενηµέρωση για το εργοτάξιο, προετοιµασία του χώρου και δραστηριότητες συντήρησης) εφαρµογή διαδικασιών αποτελεσµατικής διαβούλευσης και συµµετοχής των εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία εξασφάλιση κατάρτισης για όλους τους εργαζοµένους και τα στελέχη, ώστε να µπορούν να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια τη δική τους αλλά και των άλλων εργαζοµένων.∆ιαχείριση του εργοταξίου Οι εργοδότες και οι επιβλέποντες, πρέπει να συνεργάζονται και να προστατεύουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους: αποφυγή των κινδύνων για όλους τους εργαζοµένους αξιολόγηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή χρήση συλλογικών µέτρων για την προστασία των εργαζοµένων χρήση ατοµικών µέτρων προστασίας όπου δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα καθιέρωση διαδικασιών για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους υπάρχοντες κινδύνους και τα µέτρα ελέγχου εξασφάλιση της παροχής κατάλληλης κατάρτισης. Η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν καλείται εκτίµηση κινδύνου. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισµό: των πιθανών κινδύνων των ατόµων που κινδυνεύουν να τραυµατιστούν και της σοβαρότητας του τραυµατισµού τους των πιθανοτήτων να συµβεί κάποιος τραυµατισµός1 2Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Eurostat, Statistics in focus - Population and social conditions,1 των µέτρων που απαιτούπαι για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζοµένους των µέτρων που πρέπει να ληφθούν πρώτα. Τα µέτρα ελέγχου πρέπει να εφαρµόζονται κατά τρόπο ώστε να είναι αποτελεσµατικά και να πληρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας.Κυριότεροι κίνδυνοι Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε ένα εργοτάξιο, που µπορεί να επιφέρουν θάνατο ή να προκαλέσουν τραυµατισµό ή πρόβληµα υγείας, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι κάτωθι: πτώση από ύψος τροχαίο ατύχηµα ηλεκτροπληξία εγκλωβισµός σε εργασίες εκσκαφών χτύπηµα από πτώση αντικειµένου εισπνοή ινών αµιάντου βλάβες της µέσης από τη µετακίνηση υλικού µεγάλου βάρους επαφή µε επικίνδυνες ουσίες απώλεια ακοής από δυνατό θόρυβο.∆ιαβούλευση µε τους εργαζοµένους Η διαβούλευση µε τους εργαζοµένους σχετικά µε µέτρα ασφάλειας και υγείας δεν απαιτείται µόνο από τη νοµοθεσία αλλά είναι και ένας αποτελεσµατικός τρόπος να εξασφαλιστεί η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων στις διαδικασίες διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας και της βελτίωσης αυτών. Η γνώµη των εργαζοµένων πρέπει να ζητείται για τα µέτρα ασφάλειας και υγείας, καθώς επίσης και πριν από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή προϊόντων.Κατάλογος ελέγχου Ο παρών κατάλογος ελέγχου περιλαµβάνει σειρά ερωτήσεων για συνήθεις κινδύνους που εµφανίζονται σε µικρά εργοτάξια. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αφετηρία για τον εντοπισµό των κινδύνων, αλλά δεν υποκαθιστά µια πλήρη εκτίµηση, αφού, λόγω του µεγέθους του, δεν µπορεί να 3 καλύψει τους κινδύνους στο σύνολο τουςΚατάλογος ελέγχου για τη λήψη προληπτικών µέτρων Η αποθήκευση και χρήση των επικίνδυνων ουσιών γίνεται µε τον σωστό τρόπο; Λαµβάνονται τα κατάλληλη µέτρα για την πρόληψη ή τη µείωση της έκθεσης στη σκόνη (π.χ. ξύλου, τσιµέντου, διοξειδίου του πυριτίου); Υπάρχει αµίαντος στο χώρο εργασίας; Γίνεται χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) µε κράνη και υποδήµατα ασφάλειας από όλους τους εργαζοµένους; Υπάρχει τρόπος ελέγχου των κινδύνων χωρίς τη χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ); Χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι τα κατάλληλα ΜΑΠ για τις εργασίες που εκτελούν; Φέρουν όλες οι εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός (καθώς και τα ΜΑΠ) την ένδειξη CE µε την κατάλληλη σήµανση; Υπάρχει περίφραξη του χώρου εργασιών ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σε τρίτους; Έχουν ληφθεί µέτρα για την προστασία του κοινού, όπως π.χ. των διερχοµένων κοντά από το χώρο εργασιών; ∆ιασφαλίζεται ασφαλής προσπέλαση και ασφαλής χώρος εργασίας; (Π.χ. υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στις σκαλωσιές; 3Για τον κατάλογο των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας σε εργοτάξια, βλέπε οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.2 Υπάρχει κατάλληλη σήµανση (π.χ. οδοί διέλευσης, εξουσιοδοτηµένο προσωπικό); Το εργοτάξιο είναι καθαρό, επαρκώς φωτιζόµενο και κατάλληλα διαρρυθµισµένο; Υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλοι χώροι διευκολύνσεων (υγιεινής, καθαρισµού, αποδυτηρίων, λήψης γευµάτων) για τους εργαζοµένους; Έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα πυροπροστασίας (π.χ. πυροσβεστήρες, οδοί διαφυγής); Υπάρχουν διευκολύνσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών; Είναι εντοπισµένα τα σηµεία εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραµµών (υπόγειων ή εναέριων) και τα υφιστάµενα συστήµατα εργασίας που καθορίζουν τον τρόπο χειρισµού τους; Λαµβάνονται προφυλάξεις που διασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρικά συστήµατα διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση; ∆ιαχωρίζονται τα οχήµατα από τα σηµεία εργασίας και διέλευσης των εργαζοµένων; Οι χειριστές οχηµάτων και µηχανηµάτων έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και εφόσον απαιτείται, τις προβλεπόµενες άδειες οδήγησης / χειρισµού; Τηρούνται σε καλή κατάσταση οι οδοί διέλευσης; Υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τα περιφερόµενα οχήµατα; Λειτουργούν οι συσκευές ασφαλείας των µηχανηµάτων (όπως ηχητική προειδοποίηση, προφυλακτήρες); Έχει γίνει σωστή εγκατάσταση των ανελκυστήρων και αναβατόριων και έχουν ελεγχθεί από αρµόδια πρόσωπα; Γίνεται καλή συντήρηση του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων για να είναι ασφαλής η χρήση τους; Η εγκατάσταση, µετατροπή και αποσυναρµολόγηση των σκαλωσιών γίνεται από τα κατάλληλα πρόσωπα; Γίνονται περιοδικοί έλεγχοι της κατάστασης των σκαλωσιών, ιδίως µετά από κακές καιρικές συνθήκες (όπως ισχυροί άνεµοι); Λαµβάνονται µέτρα για την αποτροπή πτώσης αντικειµένων και των εργαζοµένων; Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, όπου αυτό είναι δυνατό (π.χ. µε τη χρήση µηχανηµάτων); Γίνεται προµήθεια υλικών κατάλληλων σε µέγεθος και βάρος, ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος τραυµατισµού της πλάτης; Παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση στους εργαζοµένους για ασφαλείς µεθόδους ανύψωσης και µεταφοράς αυτών των υλικών από τους ίδιους; Έχει γίνει εκτίµηση για τη µείωση του κινδύνου πάθησης των άνω άκρων (π.χ. σε εργασίες όπως παρασκευή σκυροδέµατος, τοποθέτηση οπλισµού, συγκόλληση ή βαφή); Έχουν ληφθεί µέτρα για τη µείωση της έκθεσης σε θόρυβο και κραδασµούς; Υπάρχουν διευθετήσεις παρακολούθησης της υγείας, όπου χρειάζεται; Υπάρχει προστασία από πτώσεις σε σηµεία που είναι απαραίτητο; Έχουν σαφώς εντοπιστεί και σηµανθεί κατάλληλα οι εύθραυστες οροφές και τα µέρη τους (όπως σε φωταγωγούς); Προστατεύονται τα ανοίγµατα µε κατάλληλη σήµανση και καλύπτονται µε σταθερά καλύµµατα για να αποφεύγονται οι πτώσεις; Υπάρχουν ασφαλέστεροι τρόποι να εκτελεστεί µια εργασία χωρίς να χρησιµοποιηθεί σκάλα (π.χ. µε τη χρήση κινητού εξοπλισµού πρόσβασης σε ύψος); Οι εκσκαφές έχουν επαρκή αντιστήριξη ή είναι διαµορφωµένες κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο κατάρρευσης; Υπάρχει προστασία που αποτρέπει την πτώση οχηµάτων και ατόµων στα σηµεία που γίνονται εκσκαφές; Υπάρχει αρµόδιο πρόσωπο που επιθεωρεί τακτικά τις εκσκαφές;Το κείµενο προέρχεται από την περιοδική έκδοση ∆ΡΑΣΗ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), στην οποία παρουσιάζονται θέµατα που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας και την Προστασία του Περιβάλλοντος3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.