Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Από την περιοδική έκδοση ΔΡΑΣΗ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), στην οποία παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας και την Προστασία του Περιβάλλοντος

Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου στο χώρο εργασίας µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην ακοή, εργατικά ατυχήµατα και να αποτελέσει παράγοντα άλλων προβληµάτων υγείας.Ο θόρυβος στον κλάδο των κατασκευών Υπάρχει πληθώρα θορυβωδών δραστηριοτήτων στις κατασκευαστικές εργασίες. Αυτό συνεπάγεται ενδεχόµενη έκθεση των εργαζοµένων όχι µόνο στο θόρυβο που προέρχεται από την εργασία τους αλλά και σε θορύβους του περιβάλλοντος εργασίας από άλλες δραστηριότητες στον ίδιο χώρο εργασίας. Ορισµένες από τις κύριες πηγές θορύβου στον κλάδο των κατασκευών είναι: •τα κρουστικά εργαλεία (όπως κοµπρεσέρ)•η χρήση εκρηκτικών (όπως ανατινάξεις, εργαλεία µε φυσιγγιοθήκη)•ο εξοπλισµός που λειτουργεί µε πεπιεσµένο αέρα•οι µηχανές εσωτερικής καύσης.Μείωση (έλεγχος) του θορύβου πριν από την έναρξη της εργασίας στο εργοτάξιο Οργάνωση των µέτρων µείωσης (ελέγχου) θορύβου κατά τη φάση: •του σχεδιασµού - αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της θορυβώδους εργασίας•της οργάνωσης - διαχείριση του χώρου εργασίας και πρόληψη κινδύνων•της σύµβασης - εξασφάλιση ότι οι ανάδοχοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις•της κατασκευής - εκτίµηση των κινδύνων, αποφυγή ή έλεγχος τους και αναθεώρηση της εκτίµησης κινδύνου.Πριν από την έναρξη των κατασκευών στο χώρο εργασίας: •εφαρµογή πολιτικής προµηθειών (αγορά και µίσθωση) µηχανών και εξοπλισµού χαµηλής στάθµης θορύβου•καθορισµός επιθυµητών ορίων µείωσης (ελέγχου) του θορύβου στη συγγραφή υποχρεώσεων (σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τουλάχιστον)•σχεδιασµός της πορείας των έργων προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των εργαζοµένων στο θόρυβο•υλοποίηση προγράµµατος µείωσης (ελέγχου) του θορύβου (για παράδειγµα, µέσω ενεργειών σχεδιασµού, κατάρτισης, εισαγωγής, διαµόρφωσης του χώρου και συντήρησης).Οι κοινοτικές οδηγίες καθορίζουν ελάχιστες προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια. Ενδέχεται η εθνική νοµοθεσία να απαιτεί αυστηρότερες προδιαγραφές, γι' αυτό και είναι αναγκαίο * να ζητηθεί επιβεβαίωση από την αρµόδια αρχή. Υπάρχουν και άλλες οδηγίες οι οποίες µπορεί να είναι συναφείς. Υπάρχουν επίσης εναρµονισµένα πρότυπα (για παράδειγµα, για την µέτρηση των επιπέδων εκποµπής θορύβου).*Για παράδειγµα, η οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές.1 Μείωση (έλεγχος) του θορύβου στο χώρο εργασίας Ο θόρυβος πρέπει να αντιµετωπίζεται ενεργά αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο. Τα ενδεικτικά τέσσερα στάδια της διαδικασίας είναι: •εκτίµηση των κινδύνων λόγω θορύβου από αρµόδιο άτοµο•αποφυγή των πηγών θορύβου στο εργοτάξιο•µείωση (έλεγχος) µέσω της εφαρµογής µέτρων πρόληψης της έκθεσης,και µε τη χρήση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας της ακοής ως ύστατης λύσης•εξέταση τυχόν αλλαγών στο έργο και,αναλόγως, τροποποίηση της εκτίµησης και των µέτρων µείωσης (ελέγχου).Αξιολόγηση Η έκθεση των εργαζοµένων στο θόρυβο πρέπει να αξιολογείται, µε ιδιαίτερη έµφαση στα ακόλουθα σηµεία: Στο προσωπικό και την έκθεση του στο θόρυβο, και να λαµβάνονται υπόψη µεταξύ άλλων και: •το επίπεδο, το είδος και η διάρκεια της έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης κάθε έκθεσης σε θόρυβο παλµικού ή κρουστικού χαρακτήρα, και του ενδεχοµένου ο εργαζόµενος να ανήκει σε ιδιαίτερα ευαίσθητη οµάδα κινδύνου•όπου είναι δυνατόν, οι επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων οι οποίες προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις θορύβου και κραδασµών, καθώς και θορύβου και σχετικών µε την εργασία ωτοτοξικών ουσιών (που δύνανται να βλάψουν το αυτί)•οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων λόγω αδυναµίας της ακοής να αντιληφθεί προειδοποιητικό ακουστικό σήµα ή συναγερµό η επέκταση της έκθεσης στο θόρυβο και πέραν του ωραρίου εργασίας µε ευθύνη του εργοδότη.•Τεχνικές γνώσεις και πληροφορίες, όπως: •πληροφορίες σχετικά µε τον εκπεµπόµενο θόρυβο τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές του εξοπλισµού εργασίας•ύπαρξη εναλλακτικών εξοπλισµών που µειώνουν την εκποµπή θορύβου•σχετικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την επίβλεψη της υγείας•διαθεσιµότητα κατάλληλου εξοπλισµού προστασίας της ακοής.Αποφυγή του θορύβου Η παραγωγή θορύβου πρέπει να αποφεύγεται,όπου αυτό είναι δυνατό. Η αποφυγή καθίσταται δυνατή µέσω της αλλαγής των κατασκευαστικών ή εργασιακών µεθόδων. Όπου δεν είναι εφικτή ή αποφυγή του θορύβου, είναι αναγκαίος ο έλεγχος του.Μείωση (έλεγχος) Υπάρχουν τρία στάδια προστασίας των εργαζοµένων από το θόρυβο, µε τη χρήση τεχνικών και οργανωτικών µέτρων: •µείωση (έλεγχος)του θορύβου στην πηγή του•συλλογικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης της εργασίας•ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής.Μείωση (έλεγχος) του θορύβου στην πηγή του Στα σχετικά µέτρα ελέγχου περιλαµβάνονται: 2 •η χρήση µηχανηµάτων χαµηλότερης εκποµπής θορύβου•η αποφυγή πρόσκρουσης µετάλλων σε µεταλλικές επιφάνειες•η απόσβεση προκειµένου να µειωθεί ο θόρυβος ή η µόνωση δονούµενων µερών•η τοποθέτηση σιγαστήρων•η εκτέλεση έργων προληπτικής συντήρησης: µε τη φθορά των κινούµενων µερών,ενδέχεται να αλλάξουν τα επίπεδα θορύβου.Συλλογικά µέτρα µείωσης (ελέγχου) Μπορούν να αναληφθούν και άλλες ενέργειες προκειµένου να περιοριστεί η έκθεση στο θόρυβο,σε συνδυασµό µε τα παραπάνω στάδια. Σε χώρους εργασίας µε περισσότερους από έναν εργολάβους, η συνεργασία µεταξύ των εργοδοτών είναι απαραίτητη. Στα συλλογικά µέτρα περιλαµβάνονται: •η µόνωση των πηγών θορύβου και η ελεγχόµενη πρόσβαση σε ζώνες θορύβου•η παρεµπόδιση της µετάδοσης του αερόφερτου θορύβου, µέσω της χρήσης ηχοµονωτικών περιβληµάτων και τοιχίων•η χρήση απορροφητικών υλικών προκειµένου να µειωθεί η ηχητική ανάκλαση•ο έλεγχος θορύβου και δονήσεων εδάφους µέσω της χρήσης κινητών πλακών στήριξης•η οργάνωση της εργασίας ούτως ώστε να περιοριστεί το χρονικό διάστηµα παραµονής σε θορυβώδεις χώρους•ο προγραµµατισµός µε στόχο την έκθεση όσο το δυνατότερο λιγότερων εργαζοµένων σε θορυβώδη εργασία•η εφαρµογή προγραµµάτων εργασίας που ελέγχουν την έκθεση στο θόρυβο.Ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής Τα ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής πρέπει να χρησιµοποιούνται ως ύστατη λύση. Όταν χρησιµοποιούνται: •τα ατοµικά µεσα προστασίας της ακοής πρέπει να χρησιµοποιούνται ανελλιπώς, και η χρήση τους να είναι υποχρεωτική•πρέπει να είναι κατάλληλα για την εργασία, το είδος και το επίπεδο θορύβου και συµβατά µε τον λοιπό εξοπλισµό προστασίας•οι εργαζόµενοι πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα επιλογής κατάλληλων µέσων προστασίας της ακοής, προκειµένου να καταλήξουν στα πιο άνετα•είναι αναγκαία η ανάλογη κατάρτιση σχετικά µε τη χρήση, φύλαξη και συντήρηση των µέσων προστασίας της ακοής.Συµµετοχή των εργαζοµένων Οι εργαζόµενοι σε ένα χώρο εργασίας έχουν συχνά γνώση των συγκεκριµένων προβληµάτων θορύβου και των πιθανών λύσεων τους. Οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποι τους πρέπει να συµµετέχουν στη διαδικασία εκτίµησης του κινδύνου από το θόρυβο καθώς και στις συζητήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων ελέγχου.Αναθεώρηση Οι εργασίες στους χώρους κατασκευαστικών έργων αλλάζουν συχνά. Συνεπώς η εκτίµηση κινδύνου πρέπει να αναθεωρείται αναλόγως και τα µέτρα ελέγχου να τροποποιούνται.3 Κατάρτιση Η κατάρτιση αποτελεί σηµαντικό µέρος της διαδικασίας για τη µείωση (έλεγχο) του θορύβου. Αφορά: •όσους προβαίνουν σε εκτίµηση του κινδύνου•όσους συντάσσουν τα έγγραφα των διαγωνισµών,προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι εργολάβοι θα πάρουν µέτρα για τη µείωση (έλεγχο) του θορύβου•διευθυντικά στελέχη, ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε θέµατα µείωσης (ελέγχου) του θορύβου και τήρησης αρχείου•εργαζοµένους, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο και το λόγο χρήσης του κατάλληλου εξοπλισµού εργασίας καθώς και τα µέτρα ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στο θόρυβο.Η κατάρτιση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εξειδικευµένη. Οι εργαζόµενοι στην οικοδοµική βιοµηχανία διαθέτουν συχνά πολλαπλές δεξιότητες και χρησιµοποιούν πολλά διαφορετικά εργαλεία. Οφείλουν να γνωρίζουν πώς να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση τους στο θόρυβο κατά τη χρήση κάθε διαφορετικού εργαλείου. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε νέους εργαζόµενους.Επίβλεψη και παρακολούθηση της υγείας †Οι εργαζόµενοι δικαιούνται κατάλληλη επίβλεψη της υγείας τους . Στο πλαίσιο της επίβλεψης της υγείας, όπως για παράδειγµα κατά την προληπτική ακοοµέτρηση, απαιτείται τήρηση ατοµικού ιατρικού φακέλου και παροχή πληροφοριών σε κάθε εργαζόµενο. Η γνώση που αποκτάται κατά τη διαδικασία επίβλεψης της υγείας πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την επανεκτίµηση του κινδύνου και των µέτρων ελέγχου.Το κείµενο προέρχεται από την περιοδική έκδοση ∆ΡΑΣΗ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), στην οποία παρουσιάζονται θέµατα που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας και την Προστασία του Περιβάλλοντος Πηγή στοιχείων κειµένου: Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία† Σε συνθήκες που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία στην οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ και την οδηγία 2003/10/ΕΚ περί θορύβου.4
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.