Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Αρθρο του κ. Ηλία Μπενέκου, http://www.imerisia.gr

Τι ισχύει σε άλλες χώρες που κατόρθωσαν με «έξυπνες» πολιτικές να αναμορφώσουν εκ βάθρων τις κρατικές λειτουργίες τους

Η δηµόσια διοίκηση σε 8 χώρες και η Ελλάδα του Ηλία Μπενέκου http://www.imerisia.grΤι ισχύει σε άλλες χώρες που κατόρθωσαν µε «έξυπνες» πολιτικές να αναµορφώσουν εκ βάθρων τις κρατικές λειτουργίες τους Σε ολόκληρο τον κόσµο εφαρµόζονται πετυχηµένα πρότυπα λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, µε βασικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την εξοικονόµηση πόρων, που εν µέσω οικονοµικής κρίσης µπορούν να κατευθυνθούν σε άλλους νευραλγικούς τοµείς της κοινωνίας. Στην Ελλάδα πάλι, οι ρίζες του πελατειακού κράτους είναι τόσο βαθιές, που ενώ η µείωση του µισθολογικού κόστους και οι µαζικές απολύσεις υπαλλήλων βρίσκονται προ των πυλών, ουδείς ασχολείται µε τον εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης και την περικοπή περιττών δαπανών. Και όµως το κείµενο της «Λευκής Βίβλου» για την αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης, που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, βρίθει παραδειγµάτων χωρών που κατόρθωσαν µε «έξυπνες» πολιτικές να αναµορφώσουν εκ βάθρων τις κρατικές λειτουργίες τους. Στην Ολλανδία, από το 2008 έχει ξεκινήσει πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες, µέσω της απλούστευσης των διαδικασιών. Στο πρόγραµµα µετέχουν όλα τα υπουργεία και περίπου το 30% των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε υπηρεσία καταθέτει επιχειρησιακό σχέδιο βελτίωσης διετούς εφαρµογής. Με την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη του στόχου οι συγκεκριµένες υπηρεσίες «πιστοποιούνται» για την αποδοτικότητά τους. Μέχρι στιγµής έχουν απλουστευθεί και πιστοποιηθεί συνολικά 59 διαφορετικές υπηρεσίες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Στη ∆ανία από το 2007 ξεκίνησε ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα µείωσης των ενδοδιοικητικών επιβαρύνσεων στη δηµόσια διοίκηση. Από την εφαρµογή του προέκυψαν αποτελέσµατα µείωσης του κόστους λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών κατά µέσο όρο 11%. Κεντρικές δράσεις που οδήγησαν στη µείωση ήταν η απλούστευση και ο ανασχεδιασµός του συντονισµού της δηµόσιας διοίκησης, η καλύτερη κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων και η εισαγωγή εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Στην Αυστραλία η κυβέρνηση εισήγαγε το 2010 την υποχρέωση παροχής τυποποιηµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από όλους τους δηµόσιους φορείς. Κάθε φορέας όφειλε να επιλέξει, βάσει πολυπλοκότητας και ζήτησης, 10 έως 15 υπηρεσίες και να τις ψηφιοποιήσει. Ο σχεδιασµός των ηλεκτρονικών εντύπων έγινε σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια φιλικότητας προς το χρήστη και αφορούσε το σύνολο των φάσεων παροχής µίας υπηρεσίας από την αρχική πληροφόρηση µέχρι την ηλεκτρονική παραλαβή. Στην Πορτογαλία από το 2005 έχει ξεκινήσει πρόγραµµα απλούστευσης των γραφειοκρατικών βαρών, το οποίο σχεδιάζεται ετησίως. Η πενταετής εφαρµογή του προγράµµατος έχει να επιδείξει σηµαντικά αποτελέσµατα, καθώς σε ποσοστό άνω του 80% έχουν επιτευχθεί οι ετήσιοι και επιχειρησιακοί στόχοι. Ενδεικτικά αναφέρονται η µείωση των εντύπων αξιολόγησης της παροχής απορριµµάτων κατά 90%, η εξοικονόµηση 800.000 ευρώ ετησίως για το δήµο Λισαβόνας από τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και η µείωση του χρόνου σύστασης σε µία ώρα για 70.000 επιχειρήσεις µέσα σε µία τριετία µε παράλληλη εξοικονόµηση 11 εκατ. ευρώ. Στις ΗΠΑ µε εγκύκλιο του προέδρου κλήθηκαν όλες οι οµοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην πρόταση δράσεων απλούστευσης. Οι δράσεις έπρεπε να είναι εξειδικευµένες µε στόχους και δείκτες αξιολόγησης ανά φορέα και να εγκριθούν από το οµοσπονδιακό γραφείο προϋπολογισµού. Προκειµένου να εγκριθεί ένα σχέδιο δράσης έπρεπε να περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης, αλλά και τις τυποποιηµένες φόρµες ψηφιακής παροχής των υπηρεσιών. Στη Γερµανία εφαρµόζεται πρόγραµµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη µείωση των διοικητικών βαρών, που βασίζεται στην άρση των νοµικών και λειτουργικών φραγµών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών. Οι διαδικασίες απλοποιήθηκαν και οµογενοποιήθηκαν, ενώ όσες δεν µπορούσαν να µοντελοποιηθούν και η λειτουργία τους προκαλούσε διοικητικά βάρη καταργήθηκαν. Από το 2010 οι υπηρεσίες παρέχονται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, µέσω ηλεκτρονικών καρτών για τους εγγεγραµένους πολίτες και επιχειρήσεις. Στις υπηρεσίες συµπεριλαµβάνονται οι πληρωµές προς τους δηµόσιους οργανισµούς και η έκδοση άνω των 200 πιστοποιητικών.Το ανθρώπινο δυναµικό Μεγάλο κεφάλαιο για την αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης, πέρα από τον περιορισµό της γραφειοκρατίας, παραµένει η ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τοµέας που, επίσης, υστερεί η Ελλάδα. Στην Αυστρία προωθήθηκε η προσαρµογή των αµοιβών σε αυτές του ιδιωτικού τοµέα, η σύνδεση της αµοιβής µε την απόδοση, καθώς και το ευέλικτο ωράριο εργασίας. Στο Βέλγιο υπήρξε αναθεώρηση του µισθολογίου µε βάση τη δοµή στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, την ανάπτυξη των ικανοτήτων του και την αξιολόγηση της υπηρεσίας του. Στη ∆ανία δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων και στην υποκίνηση, ενώ στη Σουηδία ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην ανάδειξη καλών πρακτικών και θετικών παραδειγµάτων δηµοσιοϋπαλληλίας.H «Λευκή Bίβλος» για την Eλλάδα 27.995 αρµοδιότητες της κεντρικής διοίκησης 1.563 διαδικασίες ελέγχων 10 φορείς και 115 ρυθµιστικά κείµενα για τη σύσταση µίας EΠE 10 δισ. ευρώ τα διοικητικά βάρη ετησίως 14.000 διαφορετικοί κωδικοί χρηµατοδότησης των δηµόσιων φορέων 157 γενικές διευθύνσεις, 1.978 διευθύνσεις, 5.027 τµήµατα στα υπουργεία Tο 20% των τµηµάτων χωρίς κανέναν υπάλληλο, το 55% µέχρι 3 υπαλλήλους 2.138 κτίρια στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες. Tο 42% µισθωµένα
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.