Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφαση 1958/12-01-2012 του ΥΠΕΚΑ: Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑθήνα,13 / 1 / 2012ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑ.Π.1958ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆/νση Νοµοθετικού Έργου Τµήµα Νοµοπαρασκευαστικό Ταχ. ∆/νση Τ.Κ. Τηλέφωνο Fax Email: Αµαλιάδος 17 : 115 23 : 213 15 15 708 : 210 64 69 385 : dne@prv.ypeka.grΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέµα :«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)»Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Άρθρου 1 παράγραφος 1 και 4 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄209). 2. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄160/1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/25.04.2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄91). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄60). 4. Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το γεγονός ότι µε την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Αποφασίζει:Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοτήτων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν.4014/2011Άρθρο 2 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε οµάδες Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βάσει των κριτηρίων του Παραρτήµατος Ι του ν.4014/2011 κατατάσσονται σε δώδεκα (12) οµάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) και (Β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.4014/2011. Οι οµάδες αυτές παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης.Άρθρο 3 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 1. Τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην πρώτη (Α) κατηγορία, που υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2), και στη δεύτερη (Β) κατηγορία σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.4014/2011. 2. Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι έως ΧΙΙ του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης ανάλογα µε την οµάδα στην οποία υπάγεται καθένα από αυτά.Άρθρο 4 ΠροσαρτώνταικαιαποτελούναναπόσπαστοµέροςτηςπαρούσαςαπόφασηςταΠαραρτήµατα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. Ειδικότερα: 1. Παράρτηµα Ι: Περιλαµβάνει την Οµάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» 2. Παράρτηµα ΙΙ: Περιλαµβάνει την Οµάδα 2η «Υδραυλικά έργα » 3. Παράρτηµα ΙΙΙ: Περιλαµβάνει την Οµάδα 3η «Λιµενικά έργα» 4. Παράρτηµα ΙV: Περιλαµβάνει την Οµάδα 4η «Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών» 5. Παράρτηµα V: Περιλαµβάνει την Οµάδα 5η «Εξορυκτικές δραστηριότητες» 6. Παράρτηµα VI: Περιλαµβάνει την Οµάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» 7. Παράρτηµα VII: Περιλαµβάνει την Οµάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» 8. Παράρτηµα VIII: Περιλαµβάνει την Οµάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες» 9. ΠαράρτηµαIX:ΠεριλαµβάνειτηνΟµάδα9η«Βιοµηχανικέςκαισυναφείςεγκαταστάσεις» 10. Παράρτηµα X: Περιλαµβάνει την Οµάδα 10η «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» 11. Παράρτηµα XI: Περιλαµβάνει την Οµάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίµων και χηµικών ουσιών» 12. Παράρτηµα ΧΙΙ: Περιλαµβάνει την Οµάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»Καθένα από τα Παραρτήµατα Ι έως ΧΙΙ αναφέρεται σε µία οµάδα έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην οµάδα αυτή, καθώς και την αντίστοιχη κατάταξή τους σε κατηγορία και υποκατηγορία.Άρθρο 5 Αντιστοίχιση οµάδων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του ν. 4014/2011 µε τις οµάδες της παρούσας απόφασης Οι αναφερόµενες οµάδες έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του ν.4014/2011 αντιστοιχούν στις οµάδες έργων και δραστηριοτήτων που έχουν καταχωρηθεί στα Παραρτήµατα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: Οµάδες του άρθρου 20,Παραρτήµατα της παρούσαςπαράγραφος 10 του ν.4014/2011ΑπόφασηςΟµάδα 1ηΠαράρτηµα ΙΟµάδα 2ηΠαράρτηµα ΙΙΟµάδα 3ηΠαράρτηµα ΙΙΙΟµάδα 4ηΠαράρτηµα IVΟµάδα 5ηΠαράρτηµα VΟµάδα 6ηΠαράρτηµα VIΟµάδα 7ηΠαράρτηµα VIIΟµάδα 8ηΠαράρτηµα VIIIΟµάδα 9ηΠαράρτηµα IXΟµάδα 10ηΠαραρτήµατα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ Άρθρο 6 Καταργούµενες διατάξεις Από την έκδοση της παρούσας απόφασης καταργείται η Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 για την «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.3010/2002 ‘’Εναρµόνιση του ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (ΦΕΚ Α΄91)’’», µε την εξαίρεση του Παραρτήµατος ΙΙ που παραµένει σε ισχύ.Άρθρο 7 Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα,13/1/2012Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΟΙΝ.: Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση Παράρτηµα I ηΟµάδα 1 : Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών Έργα οδοποιίας α/αΟµάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆(i)ΧαρακτηρισµόςΥποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α2Κατηγορία BΑυτοκινητόδροµοςΤο σύνολοΟδός ταχείας κυκλοφορίαςΤο σύνολοΣυµπεριλαµβάνονται τα συνοδά έργα (π.χ. σταθµοί διοδίων ή εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα ελέγχου ή συντήρησης κ.λπ.)Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ≥4Το σύνολοΛ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας(ii)Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ<41Μ≥500 mΑΙ 2 3 Α II 4 5Α IIIΟδός µεταξύ επαρχιών/οικισµώνΤο σύνολο Το σύνολοΑ IV Συλλεκτήρια οδός7ΑV9 10 11M: µήκος εντός περιοχής δικτύου Natura 2000Μ<500 mΟδός µεταξύ µικρών οικισµών68ΠαρατηρήσειςΣε περιοχές δικτύου Natura 2000Εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000∆ευτερεύουσα οδόςΣε περιοχές δικτύου Natura 2000Εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000Αγροτική οδός Τριτεύουσα οδόςΤο σύνολο∆ασική οδόςAVIΤο σύνολοΤο σύνολο(i)Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 1: Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ∆ικτύου, όπως εγκρίθηκαν µε την απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 και εκάστοτε ισχύουν. Στις κατηγορίες του παρόντος πίνακα κατατάσσονται τα έργα που κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆ ανήκουν στις οµάδες Α, Β, Γ και ∆. Οδοί των κατηγοριών ∆V, EV και EVI, καθώς και πεζόδροµοι και ποδηλατόδροµοι στους οποίους δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση τετράτροχων µηχανοκίνητων οχηµάτων, δεν κατατάσσονται στον παρόντα πίνακα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.(ii)Κύριες λωρίδες κυκλοφορίας της τυπικής διατοµής, κατά τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 2: ∆ιατοµές (όπως εγκρίθηκαν µε την ίδια ως άνω απόφαση). ∆εν προσµετρούνται οι λωρίδες έκτακτης ανάγκης, πολλαπλών χρήσεων, καθοδήγησης, στροφών, βραδυπορείας κ.λπ. ηΟµάδα 1 : Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών Έργα οδοποιίας α/αΟµάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆12ΒIΑστικός αυτοκινητόδροµος13Β IIΑστική οδός ταχείας κυκλοφορίας14Β IIIΑστική αρτηρία15Β IVΚύρια συλλεκτήρια οδός16Γ IIIΑστική αρτηρίαΤο σύνολο17Γ IVΚύρια συλλεκτήρια οδόςΤο σύνολο18∆ IVΣυλλεκτήρια οδός19ΧαρακτηρισµόςΕκσυγχρονισµός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάµενων έργων οδοποιίαςΥποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α2Κατηγορία BΠαρατηρήσειςΤο σύνολο Λ≥4Λ<4Λ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίαςΤο σύνολο Το σύνολο Λ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίαςΤο σύνολο Ο φορέας του έργου προβαίνει σε κατάταξή του βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟ∆, το αποτέλεσµα της οποίας χρησιµοποιείται για την κατάταξη στις παραπάνω κατηγορίες του παρόντος πίνακα.Έργα σταθερής τροχιάς α/αΕίδος έργουΥποκατηγορία Α120Σιδηρόδροµοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα Μητροπολιτικοί σιδηρόδροµοι (Μετρό) Τροχιόδροµοι (Τραµ)23Κρεµαστοί ή σχοινιοκίνητοι σιδηρόδροµοι (τελεφερίκ) και παρεµφερή µέσα για τη µεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως επιβατώνΠαρατηρήσεις Συµπεριλαµβάνονται οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (αµαξοστάσια, σταθµοί διαλογής, τερµατικοί σταθµοί, τεχνικές βάσεις, συνοριακοί σταθµοί κ.ά.)Το σύνολο22Κατηγορία BΤο σύνολο21Υποκατηγορία Α2Εντός νοµών Αττικής και Εκτός νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Το σύνολοΈργα εναέριων µεταφορών α/αΕίδος έργουΥποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α224Αερολιµένες εµπορικής και επιβατικής κίνησης25Αεροδρόµια σε υδάτινες επιφάνειεςΤο σύνολο26Αεροδρόµια αποκλειστικής χρήσης αερολεσχώνΚατηγορία BΠαρατηρήσειςΤο σύνολο27Ελικοδρόµια (ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις)28Πεδία απογείωσης - προσγείωσης αεραθλητικών µέσωνΤο σύνολοΌταν περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις συντήρησης ή εφοδιασµού∆εν περιλαµβάνονται τα υδατοδρόµια εντός λιµένων, τα οποία εξετάζονται ως µέρος του συνολικού λιµενικού έργουΌταν δεν περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις συντήρησης ή εφοδιασµού Το σύνολο∆εν περιλαµβάνονται τα ελικοδρόµια επί κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, βιοµηχανίες, θαλάσσιες εξέδρες κ.ά.), τα οποία εξετάζονται ως µέρος της εγκατάστασης Συνδυασµένες µεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα α/α2930Είδος έργουΕµπορευµατικά κέντρα (κατά την έννοια του Ν.3333/2005, Α΄ 91, όπως εκάστοτε ισχύει)Σταθµοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων)Υποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α2Κατηγορία BΠεριλαµβάνονται οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διαχείρισης και µεταφόρτωσης εµπορευµάτωνΤο σύνολοΕ>50.000 m2ΠαρατηρήσειςΕ>10.000 m2 και Ε≤50.000 m2Ε>800 m2 και Ε≤10.000 m2Σταθµοί κατά τις έννοιες του Π∆ 79/2004 (Α΄ 62) Ε:ΑΕ>3.000.0003132Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείωνΟργανωµένοι χώροι στάθµευσης, φύλαξης και ελέγχου φορτηγών οχηµάτων(4η και 5η κατηγορία Π∆ 79/2004)Για οχήµατα µε επικίνδυνα φορτίαΑΕ≥150.000 και ΑΕ<3.000.000(2η και 3η κατηγορία Π∆ 79/2004)Για οχήµατα χωρίς επικίνδυνα φορτία ή κενά φορτίου και µε Ε ≥ 50 στρέµµαταφέλιµη επιφάνεια κάλυψης (συνολική)ΑΕ≥50.000 και ΑΕ<150.000ΑΕ: Αριθµός επιβατών που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίωςΓια οχήµατα χωρίς επικίνδυνα φορτία ή κενά φορτίου και µε 10 ≤ Ε < 50 στρέµµατα∆εν περιλαµβάνονται οι χώροι στάθµευσης περιορισµένης διάρκειας που αποτελούν µέρος των αυτοκινητοδρόµων Ε:Εµβαδό χώρου Παράρτηµα II ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/α1Είδος έργου ή δραστηριότηταςΥποκατηγορία Α1Φράγµατα και αναβαθµοί εντός Μέγιστο ύψος φράγµατος κοίτης υδατορεµάτων (εφεξής (H) > 50m «φράγµατα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταµίευσης, εκτροπής, µερισµού, υδροληψίας λιµνοδεξαµενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπληµµυρικής προστασίας, θυροφράγµατα κλπΥποκατηγορία Α2Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας ΒΚατηγορία ΒΠαρατηρήσειςα) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων α) H ≤ 5m της παρούσας οµάδας, ως υδατορέµατα θεωρούνται κάθε εάν ισχύει οποιοδήποτε (iii) είδους τµήµατα του φυσικού υδρογραφικού δικτύου των ακόλουθων: µόνιµης ή διαλείπουσας ροής (πχ ποταµοί, ρέµατα, i) Εµβαδόν λεκάνης χείµαρροι και κλάδοι αυτών), καθώς και οι τεχνητοί κλάδοι απορροής φράγµατος υδατορεµάτων (πχ Ευθυγράµµιση και Σαραντάµετρος 2 Έβρου), και τµήµατα του υδρογραφικού δικτύου που (Ε) ≤ 5 km , και το προέρχονται από τη µετατροπή υδατορέµατος σε τάφρο, φράγµα ή και παλαιές τάφροι αναφερόµενες πλέον ως κατασκευάζεται στα υδατορέµατα σε χάρτες ΓΥΣ ή ισοδύναµους (πχ ποταµός πλαίσια έργων Λουδίας). Σε περίπτωση αµφιβολίας περί το χαρακτήρα ορεινής υδρονοµίας τµήµατος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέµατος ή 2 όχι, αποφαίνεται σχετικώς η οικεία ∆/νση Υδάτων της ii) Ε ≤ 100 km , εάν το Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. σώµα του φράγµατος είναι εκτός περιοχών β) ς Η λαµβάνεται η µέγιστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ Natura 2000, και στέψης φράγµατος ή τεχνητού τοιχώµατος και του τεκµαίρεται απουσία εδάφους αµέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα του, όπως προβλέπεται να διαµορφωθεί µετά την υλοποίηση ιχθυοπανίδας του έργου.β) H ≤ 2,5m γ) Για το σκοπό της κατάταξης έργων του παρόντος είδους, 2 και Ε ≤ 50 km , εάν το απουσία ιχθυοπανίδας τεκµαίρεται εάν η οικεία Υπηρεσία σώµα του φράγµατος Αλιείας, ή η ∆ασική Υπηρεσία (για υδατόρεµα είναι εντός περιοχής αρµοδιότητάς της), ή ο Φορέας ∆ιαχείρισης της περιοχής Natura 2000, και εάν υφίσταται, βεβαιώνει την απουσία ιχθυοπανίδας στο τµήµα του υδατορέµατος από 1km κατάντη έως 1km τεκµαίρεται απουσία ανάντη του φράγµατος. ιχθυοπανίδας δ) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά των έργων της παρούσας οµάδας µε α/α 2 (ταµιευτήρες) και α/α 4 (υδροληψία από υδατορέµατα).(iv)(iii)Γενική Παρατήρηση: Στις περιπτώσεις που σε στήλη υποκατηγορίας ή κατηγορίας ειδών της παρούσας οµάδας περιέχονται περισσότερα του ενός ενδεχόµενα χωρίς να αναφέρεται σύνδεσµος, εννοείται ο σύνδεσµος «ή» (ένωση ενδεχοµένων).(iv)Γενική Παρατήρηση: Η αναφορά στη συνδυαστική εξέταση των κριτηρίων ενός είδους έργου ή δραστηριότητας µ’ αυτά άλλων ειδών, είναι ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν επιµέρους έργα και δραστηριότητες ισχύει η αρχή της κατάταξής τους στην κατηγορία του επιµέρους έργου ή δραστηριότητας µε την υψηλότερη κατάταξη (παράγ. 5 του άρθρου 1 του ν.4014/2011). ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/αΕίδος έργου ή δραστηριότητας2Έργα ταµίευσης υδάτων (εφεξής «ταµιευτήρες»), όπως: ταµιευτήρες φραγµάτων, λιµνοδεξαµενές, οµβροδεξαµενές και υδατοδεξαµενές κλπ3Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέµατα µε οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατορέµατα»), όπως: µε φράγµα ταµίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγµα υπό την κοίτη, άντληση κλπΥποκατηγορία Α1Μικτός όγκος ταµιευτήρα στη στάθµη υπερχείλισης 3 (V) > 10.000.000 m ή Μέγιστο ύψος εξωποτάµιου τοιχώµατος (h), ταµιευτήρα > 20mΥποκατηγορία Α2Κατηγορία Βα) Ταµιευτήρας εκτός h ≤ 5m περιοχών Natura 2000: 3 και 10.000.000 m ≥ V >3 100.000 m και 20m ≥ α) Ταµιευτήρας εκτός h > 5m περιοχών Natura 2000 3 100.000 m ≥ V >β) Ταµιευτήρας εντός 3 10.000 m περιοχής Natura 2000: 310.000.000 m ≥ V >3 10.000 m και 20m ≥ h > 5mβ) Ταµιευτήρας εντός περιοχής Natura 2000: 3 10.000 m ≥ V > 2.000 3 mΠοσότητα νερού προς α) Υδροληψία εκτός α) Υδροληψία εκτός απόληψη ή εκτροπή (V) >περιοχής Natura 2000: περιοχής Natura 2000: 3 3 3 10.000.000 m /έτος 10.000.000 m /έτος ≥ V 500.000 m /έτος ≥ V >3 3 > 500.000 m /έτος 10.000 m /έτος β) Υδροληψία εντός β) Υδροληψία εντός περιοχής Natura 2000: περιοχής Natura 2000: 3 3 10.000.000 m /έτος ≥ V 50.000 m /έτος ≥ V >3 3 > 50.000 m /έτος 5.000 m /έτοςΠαρατηρήσεις α)ς h λαµβάνεται η µέγιστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ του τεχνητού τοιχώµατος του ταµιευτήρα και του εδάφους αµέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα αυτού, όπως θα διαµορφωθεί µετά την υλοποίηση του έργου. Σε περιπτώσεις ταµιευτήρων που κατασκευάζονται υπό τη στάθµη του εδάφους h = 0.β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά των ειδών της παρούσας οµάδας µε α/α 1 (φράγµατα) και α/α 3 (υδροληψία από υδατορέµατα). γ) Τα κριτήρια ύψους τοιχώµατος δεν λαµβάνονται υπόψη 3 για ταµιευτήρες µε V≤ 2.000m . α)ς προς την έννοια του υδατορέµατος ισχύει η παρατήρηση (α) του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας οµάδας.β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά των ειδών της παρούσας οµάδας µε α/α 1 (φράγµατα) και α/α 2 (ταµιευτήρες). γ) Τα υπόψη κριτήρια δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση εκτροπής νερού για τη λειτουργία υδροηλεκτρικών έργων, όταν αυτό επιστρέφεται στο ίδιο υδατόρεµα ή σε ρέµα στο οποίο συµβάλλει αυτό. δ) Σε περίπτωση που η υδροληψία αποσκοπεί στη µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορροής ποταµού του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για χρήση ή εµπλουτισµό (επιφανειακών ή υπόγειων υδροφορέων), οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση διαιρούνται δια του 2, µε εξαίρεση το κατώτερο όριο κατάταξης στην κατηγορία Β. ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/α4Είδος έργου ή δραστηριότηταςΥποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α2Κατηγορία ΒΠοσότητα νερού προς απόληψη (V)> 3.000.000 3 m /έτοςα) Λίµνη εκτός περιοχών Natura 2000: 3 3.000.000 m /έτος ≥ V 3 > 250.000 m /έτοςα) Λίµνη εκτός περιοχών Natura 2000: 250.000 3 m /έτος ≥ V > 5.000 3 m /έτοςβ) Λίµνη εντός περιοχής Natura 2000: 3 3.000.000 m /έτος ≥ V 3 > 25.000 m /έτοςΥδροληψία από λίµνεςβ) Λίµνη εντός περιοχής Natura 2000: V ≤ 3 25.000 m /έτοςΠαρατηρήσεις α) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος είδους, ως λίµνες θεωρούνται και οι 3 υφιστάµενοι ταµιευτήρες µε V ≥ 5.000.000 m , σε περίπτωση: i) που η απόληψη αποσκοπεί σε χρήση που δεν είχε προβλεφθεί (ως προς το είδος ή την ποσότητα) κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ταµιευτήρα, ή ii) ο ταµιευτήρας κατασκευάσθηκε προ της έναρξης ισχύος της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-101990). β) Στις λοιπές περιπτώσεις υφισταµένων ταµιευτήρων, και σε περίπτωση που η απόληψη αποσκοπεί σε χρήση που δεν είχε προβλεφθεί κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση τους, το έργο αντιµετωπίζεται ως υδροληψία από υδατόρεµα (είδος µε α/α 4 της παρούσας οµάδας). γ) Σε περίπτωση που η υδροληψία αποσκοπεί στη µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορροής ποταµού του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για χρήση ή εµπλουτισµό, οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση διαιρούνται δια του 2.5Υδροµαστεύσεις πηγώνΠοσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.000 3 m /έτοςα) Εάν θέση υδροµάστευσης εκτός περιοχής Natura 2000: 3 5.000.000 m /έτος ≥ V 3 > 100.000 m /έτος β) Εάν θέση υδροµάστευσης εντός περιοχής Natura 2000: 3 5.000.000 m /έτος ≥ V 3 > 50.000 m /έτοςΟι περιπτώσεις που υπολείπονται της κατηγορίας Αα) Συµπεριλαµβάνονται και έργα εκµετάλλευσης πηγών µε υποθαλάσσια εκδήλωση. β) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων της παρούσας οµάδας, ως υδροµάστευση πηγής θεωρούνται τα έργα δέσµευσης νερού που κατασκευάζονται είτε στη θέση εκδήλωσής της (καλλιέργεια πηγής µε δέσµευση νερού) είτε µέχρι απόσταση 200m κατάντη αυτών (πχ αναβαθµοί, διαφράγµατα ή φρέατα συγκέντρωσης στην κοίτη του ρέµατος που τροφοδοτείται από την πηγή). Επιπλέον ως υδροµαστεύσεις θεωρούνται και οι υδρογεωτρήσεις που ανορύσσονται εντός ακτίνας 200m από την εκδήλωση πηγής, όταν τεκµαίρεται βάσει της σχετικής υδρογεωλογικής µελέτης ότι αντλούν από τον υδροφόρο σχηµατισµό τροφοδοσίας της πηγής. γ) Σε περίπτωση που η υδροµάστευση αποσκοπεί στη µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορροής ποταµού του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για χρήση ή εµπλουτισµό, οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση διαιρούνται δια του 2. ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/α6Είδος έργου ή δραστηριότηταςΥδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις»)Υποκατηγορία Α1Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.00 3 m /έτοςΥποκατηγορία Α2 3Κατηγορία ΒΠαρατηρήσεις3α) Η απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίµνης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παρούσας, βάσει του πλέον πρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ή ισοδύναµου.α) 5.000.000 m /έτος ≥ V > α) 100.000 m /έτος ≥ V >3 3 100.000 m /έτος, εάν η 50.000 m /έτος, και: υδρογεώτρηση: i) Ευρίσκεται εκτός των i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών ορίων υγροτοπικών εκτάσεων εκτάσεων και και ii) Απέχει από όρια ii) Απέχει από όρια λιµνών περισσότερο λιµνών των 1.000m περισσότερο των και 1.000m iii) Απέχει από τη και θάλασσα iii) Απέχει από τη περισσότερο των θάλασσα 1.000m ασχέτως περισσότερο των υψοµέτρου της, ή 1.000m ασχέτως ευρίσκεται σε υψοµέτρου της, ή υψόµετρο ευρίσκεται σε µεγαλύτερο των υψόµετρο +300m ασχέτως µεγαλύτερο των απόστασης από τη +300m ασχέτως θάλασσα απόστασης από τη 3 θάλασσα β) 50.000 m /έτος ≥ V >3 25.000 m /έτος, εάν 3 β) 5.000.000 m /έτος ≥ V >οποιαδήποτε από τις 3 50.000 m /έτος, εάν ως άνω προϋποθέσεις οποιαδήποτε από τις δεν ισχύει ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύειβ)ς υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης υδρογεωτρήσεων, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και επιπλέον εµπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις ή σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.γ) Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από οµάδα υδρογεωτρήσεων, τα κριτήρια που αφορούν τη θέση αυτών εν σχέσει µε τη θάλασσα, λίµνες και υγροτοπικές εκτάσεις εφαρµόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V θεωρείται η ποσότητα που λαµβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρήσεων. δ) Σε περίπτωση υδρογεώτρησης υποκατηγορίας Α2 ή κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής µε εγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της, το οποίο περιλαµβάνει και προβλέψεις για τα ύδατα των υπόγειων υδροφορέων, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο έλεγχος για το κατά πόσον η υδρογεώτρηση εµπίπτει στο πεδίο εγαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης και είναι συµβατή µε τις προβλέψεις του διενεργείται από την οικεία ∆/νση Υδάτων. ε) ∆εν θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων: i) Οι γεωτρήσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων. ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από ή για λογαριασµό δηµόσιου φορέα που εκ του νόµου έχει δικαίωµα διεξαγωγής υδρογεωλογικών ερευνών, ή για τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους από το παρόν (πχ οδοί, φράγµατα, µεταλλευτικές και λατοµικές δραστηριότητες κλπ). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα ερευνητική υδρογεώτρηση θα χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση κάποιας χρήσης νερού, κατατάσσεται βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται περιβαλλοντικάως προς τυχόν υπολειπόµενες κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της. ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/αΕίδος έργου ή δραστηριότητας7Αγωγοί µεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί µεταφοράς νερού (συµπεριλµβανοµένου και του θερµού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή οµβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες µεταφοράς υδάτων κλπΥποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α2ΣL > 20.000mΚατηγορία Β20.000m ≥ ΣL > 1.000mΠαρατηρήσεις α)ς ισοδύναµο µήκος (L) τµήµατος αγωγού εσωτερικής 2 διατοµής S ≤ 1 m λαµβάνεται: αα) Για τµήµατα εκτός περιοχών Natura 2000: i) Επί υφισταµένων οδών ή ερεισµάτων τους: το πραγµατικό µήκος. ii) Εκτός υφισταµένων οδών και ερεισµάτων τους: το διπλάσιο του πραγµατικού µήκους. ββ) Για τµήµατα εντός περιοχών Natura 2000: το διπλάσιο των ως άνω υπολογιζόµενων ισοδύναµων µηκών. γγ)β)Για τµήµατα κλειστών αγωγών που τοποθετούνται επιφανειακά ή υποθαλάσσια, καθώς και για τα τµήµατα ανοικτών αγωγών(µη καλυµµένες τάφροι, διώρυγες, υδραύλακες κλπ), οι ως άνω υπολογιζόµενες τιµές πολλαπλασιάζονται επί 1,5.ς L τµήµατος αγωγού µε S > 1 m 2 λαµβάνεται η υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τα προηγούµενα τιµή, πολλαπλασιαζόµενη επί την αδιάστατη τιµή της S (υπολογισµένης σε m2).γ) Σε περίπτωση που τµήµα αγωγού οδεύει εντός ευρείας κοίτης υδατορέµατος, τυχόν ύπαρξη οδού την οποία ακολουθεί δεν λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας. δ) Το ΣL υπολογίζεται µε άθροιση των L των επιµέρους τµηµάτων. ε)Σε περιπτώσεις αρδευτικών ή (απο)στραγγιστικών δικτύων, τα υπόψη κριτήρια εφαρµόζονται µόνο για τους κύριους αγωγούς τους, ήτοι στα αρδευτικά δίκτυα για τους αγωγούς προσαγωγής από την υδροληψία προς τις δεξαµενές ή ελλείψει αυτών προς τα δίκτυα διανοµής, και στα (απο)στραγγιστικά δίκτυα για τους τελικούς συλλεκτήριους αγωγούς.στ) Οι κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυµοτοµικού ή πολεοδοµικού σχεδίου ή εγκεκριµένων ορίων οικισµών, που αφορούν διανοµή νερού, ή αποχέτευση ακαθάρτων ή οµβρίων, καθώς και οι αγωγοί που αποτελούν τµήµατα εγκαταστάσεων κάθε είδους και ευρίσκονται εντός του γηπέδου τους, δεν κατατάσσονται και δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του ΣL. Εξαιρούνται οι αγωγοί οµβρίων που υποκαθιστούν ανοικτή κοίτη ρέµατος, οι οποίοι κατατάσσονται ως αντιπληµµυρικά έργα. ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/α8Είδος έργου ή δραστηριότηταςΣύστηµα ύδρευσης της πρωτεύουσαςΥποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α2Κατηγορία ΒΠαρατηρήσεις α) Αφορά στο σύνολο των υφιστάµενων και µελλοντικών επιµέρους έργων του συστήµατος, όπως ταµιευτήρες (Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα), υδροληψίας από τη λίµνη Υλίκη, συνεισφέρουσες υδρογεωτρήσεις, υδραγωγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού κλπ, συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµάτων του συστήµατος που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση περιοχών εκτός της πρωτεύσουσας.Το σύνολοβ) ∆εν λαµβάνονται υπόψη ως επιµέρους έργα του υπόψη συστήµατος, όσα δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α. γ) Έργα υδροληψίας, µεταφοράς και επεξεργασίας νερού τα οποία λαµβάνουν νερό από τις πηγές υδροληψίας του υπόψη συστήµατος (ταµιευτήρες, Υλίκη, γεωτρήσεις), συµπαρασύρονται από την κατάταξη του τελευταίου ασχέτως εάν χρησιµοποιούν υποδοµές του ή όχι, υπό την προϋπόθεση ότι κατατάσσονται στην κατηγορία Α.9α) Έκταση εκτός περιοχής α) Έκταση εκτός περιοχής α) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και (απο)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει Natura 2000: µικτό Natura 2000: 5.000 χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα, κατά την εµβαδόν περιοχής στρ.≥ Ε > 500 στρ. έννοια που αναφέρεται στην παρατήρηση του είδους µε έργου (Ε) > 5.000 α/α 10 (αποξηραντικά έργα) της παρούσας οµάδας, β) Έκταση εντός περιοχής στρέµµατα (στρ.) κατηγοριοποιείται βάσει του τελευταίου είδους. Natura 2000: 2.000 β) Έκταση εντός περιοχής στρ.≥ Ε > 50 στρ. β) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και Natura 2000: Ε > 2.000 χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ηµιφυσικών εκτάσεων για εντατική γεωργική καλλιέργεια, τα στρ.Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασµού, και συναφή έργακριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά του είδους µε α/α 11 της παρούσας οµάδας.10Αποξηραντικά έργα11Έργα για τη χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ηµιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργειαΜικτό εµβαδόν περιοχής έργου (Ε) > 10.000 στρ.Αφορά στην αποξήρανση εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα από εγκεκριµένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή κανονιστικές διατάξεις προστασίας της περιοχής, ή που σηµειώνονται στους πλέον πρόσφατους χάρτες ΓΥΣ ως εκτάσεις που περιέχουν µόνιµες ή εποχιακές υδατοσυλλογές (πχ λίµνες, λιµνοθάλασσες, έλη, αλυκές).Το σύνολοα) Έκταση εκτός περιοχής Έκταση εκτός περιοχής Natura 2000: µικτό Natura 2000 και Ε ≤ 1.000 εµβαδόν περιοχής στρ. έργου 10.000 στρ. ≥ Ε > 1.000 στρ. β) Έκταση εντός περιοχής Natura 2000: Ε ≤10.000 στρ.Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και (απο)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια που αναφέρεται στην παρατήρηση του είδους µε α/α 10 (αποξηραντικά έργα) της παρούσας οµάδας, κατηγοριοποιείται βάσει του τελευταίου είδους. ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/α12Είδος έργου ή δραστηριότηταςΈργα τεχνητού εµπλουτισµού υπογείων υδάτων13Έργα (επανα)πληµµυρισµού εδαφώνΥποκατηγορία Α2Κατηγορία Β3α) ∆ιατιθέµενη ποσότητα α) 5.000.000 m /έτος ≥ V > Οι περιπτώσεις που 3 νερού (V) > 5.000.000 500.000 m /έτος, εάν υπολείπονται αυτών της 3 m /έτος , εάν τα ποιοτικά τα ποιοτικά κατηγορίας Α χαρακτηριστικά του χαρακτηριστικά του διατιθέµενου επιφανειακού προς αναπλήρωση νερού το καθιστούν επιφανειακού νερού το κατάλληλο για πόση µετά καθιστούν κατάλληλο από επεξεργασία για πόση µετά από επεξεργασία 3 β) V > 2.000.000 m /έτος 3 εάν τα ποιοτικά β) V ≤ 2.000.000 m /έτος, χαρακτηριστικά του εάν τα ποιοτικά διατιθέµενου επιφανειακού χαρακτηριστικά του νερού δεν το καθιστούν προς αναπλήρωση κατάλληλο για πόση µετά επιφανειακού νερού από επεξεργασία, και δεν το καθιστούν επιπλέον το νερό δεν κατάλληλο για πόση προέρχεται από µετά από επεξεργασία επεξεργασµένα λύµατα ή υγρά απόβληταΈργα πρόληψης ή αντιµετώπισης της υφαλµύρινσης των υπόγειων υδάτων, χωρίς τεχνητό εµπλουτισµό τους, όπως έργα δηµιουργίας τεχνητού φραγµού προς την πηγή της υφαλµύρινσης14Υποκατηγορία Α1Παρατηρήσεις α)Η διάθεση επεξεργασµένων λυµάτων ή υγρών αποβλήτων σε υπόγειο υδροφορέα κατατάσσεται βάσει των προβλεπόµενων στην οµάδα 4 της παρούσας Απόφασης.β) Το V αφορά στην ποσότητα που διατίθεται συνολικά σε έναν υπόγειο υδροφόρο σχηµατισµό, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υφιστάµενων έργων εµπλουτισµού τουΤο σύνολοΕµβαδόν έκτασης προς επαναπληµµυρισµό (Ε) >5.000 στρ.5.000 στρ. ≥ Ε > 200 στρ.200 στρ. ≥ Ε > 10 στρ.Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά του είδους της παρούσας οµάδας µε α/α 2 (ταµιευτήρες). Επιπλέον εάν προβλέπονται και έργα υδροληψίας από διάφορες πηγές ή και αγωγοί µεταφοράς νερού συνεξετάζονται και τα κριτήρια κατάταξης αυτών (πχ είδη µε α/α 1, α/α 3, α/α 4, α/α 5, α/α 6 και α/α 7 της παρούσας οµάδας). ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/α15Είδος έργου ή δραστηριότηταςΥποκατηγορία Α1Αντιπληµµυρικά έργα και έργα α) Επί τµήµατος διευθέτησης της ροής των υδατορέµατος µε υδάτων (εφεξής εµβαδόν λεκάνης «αντιπληµµυρικά έργα»), απορροής(Ε) > 100 2 όπως: διαµόρφωση διατοµής km εντός ορίων µε επένδυση ή µη, κατασκευή περιοχής Natura 2000 ή ενίσχυση αναχωµάτων, άρση β) Επί τµήµατος προσχώσεων, κάλυψη υδατορέµατος µε Ε >υδατορέµατος, κατασκευή 2 100 km εντός: Νοµού τεχνητού κλάδου κλπ.) Αττικής (πλην νήσων και περιοχής Τροιζηνίας) και Νοµού ΘεσσαλονίκηςΥποκατηγορία Α2Οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στην υποκατηγορία Α1 και την κατηγορία ΒΚατηγορία ΒΕπί τµήµατος υδατορέµατος µε Ε ≤ 5 2 km , υπό τους ακόλουθους όρους: α) ∆εν περιλαµβάνει κάλυψη υδατορέµατοςΠαρατηρήσεις α)ς προς την έννοια του υδατορέµατος ισχύει η παρατήρηση (α) του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας οµάδας.β) Το εµβαδόν της λεκάνης απορροής υπολογίζεται µε αφετηρία το κατάντη όριο του αντιπληµµυρικού έργου και για το σύνολο της ανάντη του ορίου λεκάνης απορροής.καιγ) Στον υπολογισµό του ΣL, λαµβάνονται υπόψη και τα µήκη κάλυψης από άλλα αντιπληµµυρικά έργα που έχουν είτε β) Ευρίσκεται εκτός ορίων υλοποιηθεί είτε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά χωρίς να ρυµοτοµικού ή έχουν υλοποιηθεί ακόµη, εντός ζώνης εκτεινόµενης 5km πολεοδοµικού σχεδίου, εκατέρωθεν των προς τα ανάντη και κατάντη ορίων των ακρότατων προς κάλυψη τµηµάτων του υδατορέµατος. και εγκεκριµένων ορίωνοικισµών, και επιπλέον δ) Τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται για την εγκάρσια σε απόσταση διέλευση υδατορέµατος από: συγκοινωνιακά έργα, µεγαλύτερη των 1.000m δίκτυα κοινής ωφελείας και αγωγούς µεταφοράς υγρών από τα ως άνω όρια και αερίων, δεν λαµβάνονται υπόψη για λόγουςγ) Με κάλυψη ανοικτών τµηµάτων υδατορέµατος σε συνολικό µήκος (ΣL) >1.000m.και γ) Ευρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000κατάταξης αντιπληµµυρικών έργων. Για παράδειγµα: δεν λαµβάνονται ως κατάντη όριο αντιπληµµυρικού έργου για τον υπολογισµό του Ε, εάν ευρίσκονται εκτός του τµήµατος των λοιπών παρεµβάσεων του έργου, και δεν προσµετρώνται στο ΣL εκτός εάν οδεύουν συγγραµµικά µε το ρέµα. ε) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνουν και φράγµατα, αναβαθµούς ή ουδούς εντός κοίτης υδατορεµάτων για την κατάταξη του εξετάζονται συνδυαστικά και τα κριτήρια του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας οµάδας.16Έργα εκβολής υδατορεµάτων εισερχόµενα εντός της θάλασσαςα) Μήκος έργου εκβολής (L) > 50m, εάν η θαλάσσια περιοχή και η ακτή είναι εκτός περιοχής Natura 2000 β) L > 20m, εάν η θαλάσσια περιοχή ή η ακτή είναι εντός περιοχής Natura 200017Έργα εκβολής τάφρων εισερχόµενα εντός της θάλασσαςα) 50m ≥ L > 10m, εάν η θαλάσσια περιοχή και η ακτή είναι εκτός περιοχής Natura 2000Το µήκος αφορά στο εντός της θάλασσας τµήµα του έργου, Οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α µετρούµενο µε αφετηρία θέση µε απόλυτο υψόµετρο 0,00.β) L ≤ 20m, εάν η θαλάσσια περιοχή ή η ακτή είναι εντός περιοχής Natura 2000α) L ≥ 20m, εάν η θαλάσσια περιοχή και η ακτή είναι εκτός περιοχής Natura 2000 β) Το σύνολο εάν η θαλάσσια περιοχή ή η ακτή είναι εντός περιοχής Natura 2000Το µήκος αφορά στο εντός της θάλασσας τµήµα του έργου, Οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α µετρούµενο µε αφετηρία θέση µε απόλυτο υψόµετρο 0,00. ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/α19Αναχώµατα πέριξ λιµνών ή υγροτόπωνΈργα αντιµετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινής υδρονοµίας, αναβαθµοί συγκράτησης φερτών υλών κλπ)Υποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α2α) Συνολικό µήκος (ΣL) >5.000 m, εάν το ανάχωµα είναι εκτός περιοχής Natura 2000α) 5.000m ≥ ΣL > 1.000m εάν το ανάχωµα είναι εκτός περιοχής Natura 2000β)ΣL > 2.000 m, εάν το ανάχωµα είναι εντός περιοχής Natura 200018Είδος έργου ή δραστηριότηταςΚατηγορία Ββ) ΣL ≤ 2.000m, εάν το ανάχωµα είναι εντός περιοχής Natura 2000Παρατηρήσειςα) ς ΣL λαµβάνεται το µήκος αναχώµατος που απαιτείται Οι περιπτώσεις που δεν για την επίτευξη του σκοπού της αντιπληµµυρικής ανήκουν στην κατηγορία Απροστασίας της περιοχής της οποίας η προστασία επιδιώκεται, ανεξαρτήτως εάν ζητείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση τµήµατος του αναχώµατος.β) Σε περίπτωση εργασιών επί υφισταµένων αναχωµάτων ως ΣL λαµβάνεται το µήκος του συνόλου των αναχωµάτων, ανεξαρτήτως του µήκους του τµήµατος όπου θα εκτελεσθούν εργασίες.Το σύνολο, εάν είναι εντός Το σύνολο, εάν είναι εκτός α) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και αντιπληµµυρικά έργα επί κοίτης υδατορεµάτων, περιοχής Natura 2000 περιοχής Natura 2000εξετάζονται συνδυαστικά και τα κριτήρια κατάταξης του είδους 15 (αντιπληµµυρικά έργα) της παρούσας οµάδας.β) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και φράγµατα, αναβαθµούς ή ουδούς εντός κοίτης υδατορεµάτων, τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µ’ αυτά του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας οµάδας.20Κατασκευές µεµονωµένων προβόλων εντός υδατορεµάτωνΤο σύνολο, εάν είναι εντός Οι περιπτώσεις που περιοχής Natura 2000, και υπολείπονται αυτών της αφορούν αντιµετώπιση κατηγορίας Α διάβρωσης σε µήκος µεγαλύτερο των 100m21Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστήρια νερού»)C > 2.000.000 m /έτος332.000.000 m /έτος ≥ C >3 100.000 m /έτοςΟι ουδοί προστασίας και οι ιρλανδικές διαβάσεις δεν κατατάσσονται στο παρόν είδος.α) ∆εν αφορά εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. β) Η δυναµικότητα αναφέρεται στο προς επεξεργασία (εισερχόµενο) νερό. γ) Για τα διυλιστήρια νερού της ΕΥ∆ΑΠ ισχύουν τα προβλεπόµενα για το είδος µε α/α 8 (σύστηµα ύδρευσης της πρωτεύουσας) της παρούσας οµάδας. ηΟµάδα 2 : Υδραυλικά έργα α/α22Είδος έργου ή δραστηριότηταςΕπένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τουςΥποκατηγορία Α1Υποκατηγορία Α2Κατηγορία ΒΠαρατηρήσειςα) Εµβαδόν έκτασης προς α) Εµβαδόν έκτασης προς α) Αφορά στεγανοποίηση εδαφών, συµπεριλαµβανοµένων 2 και κοιτών υδατορεµάτων, στα πλαίσια της υλοποίησης: επένδυση (Ε) > 25.000 25.000 m ≥ Ε > 5.000 2 2 φραγµάτων, ταµιευτήρων (πχ οµβροδεξαµενών), έργων m , εάν είναι εκτός m , εάν είναι εκτός υδροληψίας από υδατορέµατα (συµπεριλαµβανοµένων περιοχής Natura 2000 περιοχής Natura 2000 2β) Ε> 5.000 m , εάν είναι εντός περιοχής Natura 2000και υδροληψιών υδροηλεκτρικών έργων) και υδροµαστεύσεων πηγών (είδη µε α/α 1, 2, 3 και 5 της παρούσας οµάδας). ∆εν προσµετρώνται στο Ε οι εκτάσεις που ευρίσκονται εντός εξωποτάµιων ταµιευτήρων.2β) 5.000 m ≥ Ε > 1.000 2 m , εάν είναι εντός περιοχής Natura 2000β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µ’ αυτά των αναφερόµενων στην προηγούµενη παρατήρηση ειδών, αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετεί η επένδυση του εδάφους. γ)Το υπόψη είδος δεν αφορά επένδυση κοίτης υδατορεµάτων στα πλαίσια αντιπληµµυρικών έργων (είδος µε α/α 15 της παρούσας οµάδας), ούτε έργα στεγανοποίησης χωρίς επένδυση εδαφών, όπως σιµεντενέσεις στεγανοποίησης ταµιευτήρων ή υποβάθρου φραγµάτων. Παράρτηµα III ηΟµάδα 3 : Λιµενικά έργα α/α1Είδος έργουΕµπορικοί και επιβατικοί λιµένες(α)Υποκατηγορία Α1Λιµένες διεθνούς ενδιαφέροντος ή (β) εθνικής σηµασίας ή νέοι λιµένες µε (γ) L ≥100 mΥποκατηγορία Α2Κατηγορία BΛιµένες µείζονος ενδιαφέροντος ή (β) τοπικής σηµασίας ή νέοι λιµένες µε L<100 m(α) Λιµένας κατά την έννοια του Ν.2971/2001 (Α΄ 285), όπως ισχύει. (β) Σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’ αρ. 8315.2/02/07/2.2.2007 «Κατάταξη Λιµένων» (Β΄ 202), όπως ισχύει.(α)2Λιµένες βιοµηχανικού χαρακτήρα (π.χ. λιµένες εξυπηρέτησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, λιµένες διακίνησης καυσίµων, πετροχηµικών ή χηµικών προϊόντων, λιµένες διακίνησης τοξικών και επικινδύνων φορτίων κ.ά.).3Μεµονωµένες σκάλες φόρτωσης υλικώνΤο σύνολο4Μεµονωµένα αγκυροβόλια εντός θάλασσαςΤο σύνολο5Λιµένες σκάφων αναψυχής (µαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκάφων∆ ≥ 200 σκάφη6Λιµένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκάφων ή µικτής χρήσης µε τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσειςΛ ≥ 50.000 m ή Μ ≥ 1.000 m7Για εξυπηρέτηση σκαφών µε L≥150 m ή Για εξυπηρέτηση εντός περιοχών σκαφών µε L<150 m Natura 20002(γ) L: Ολικό µήκος πλοίου σχεδιασµού∆εν περιλαµβάνονται σκάλες και αγκυροβόλια εντός λιµένων, τα οποία εξετάζονται ως µέρος του συνολικού λιµενικού έργου.∆ < 200 σκάφη∆: ∆υναµικότητα2Λ: Έκταση λιµενολεκάνηςΛ <50.000 m ή Μ < 1.000 mΜε έργα βαρύτ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.