Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022

Το παρόν εναρμονισμένο τελικό κείμενο (5ο) προέκυψε μετά τις αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να εναρμονισθεί το 4ο κείμενο με το σύστημα των Ευρωκωδίκων

Ο..Α..΢..Π.. ΟΑ΢Π ΟΜΑΓΑ ΜΔΛΔΣΗ΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΤ ΔΠΔΜΒΑ΢ΔΩΝ ΢Δ ΚΣΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙ΢ΜΔΝΟ ΢ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΟΜΑΓΑ ΔΝΑΡΜΟΝΙ΢Η΢ ΣΟΤ ΚΑΝ.ΔΠΔ. ΜΔ ΣΟΤ΢ ΔΤΡΩΚΩΓΙΚΔ΢ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟ΢ ΔΠΔΜΒΑ΢ΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) ΣΔΛΙΚΟ ΔΝΑΡΜΟΝΙ΢ΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢ 2011 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η κεγάιε αλάγθε γηα έλα θαλνληζηηθό θείκελν Μειέηεο ησλ δνκεηηθώλ επεκβάζεσλ είρε αλαγλσξηζζεί από παιηά : Σ’ έλαλ ζρεηηθά λένλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, νη κέζνδνη ζρεδηαζκνύ δελ είλαη θαηαζηαιαγκέλεο – άξα ν Μειεηεηήο αλαιακβάλεη κηα δπζαλάινγα κεγάιε επζύλε όηαλ πηνζεηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ινγηθή ζρεδηαζκνύ ή κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ππνινγηζκώλ ή, αθόκε, κηα ζπγθεθξηκέλε ηερληθή επηζθεπώλ θαη εληζρύζεσλ. Αιιά θαη ε νηθνλνκία θαη ε αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπώλ δελ εμππεξεηνύληαη πάληνηε ζσζηά. Βαζίκσο, ινηπόλ, ειπίδεηαη όηη ην παξόλ (5ν) θαη ηειηθό Κείκελν ελόο Καλνληζκνύ Δπεκβάζεσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα, ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνπο Μεραληθνύο θαη γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν επξύηεξα. 2. Απ’ ηελ άιιε κεξηά, όκσο, νη ίδηεο νη αηηίεο πνπ επηβάιινπλ ηε ζέζπηζε ελόο ηέηνηνπ Καλνληζκνύ, θαζηζηνύλ δπζρεξέζηεξε θαη ηε ζύληαμή ηνπ: Λόγσ, αθξηβώο, ηεο πξόζθαηεο αλάπηπμεο ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη ηερληθνύ απηνύ ηνκέα, δελ έρεη πάληνηε νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή έξεπλα ή (ζπλεζέζηεξα) δελ έρεη επηηεπρζεί επαξθήο δηεζλήο ζπκθσλία επί ησλ ζρεηηθώλ πξνβιεκάησλ. Απ’ απηή ηελ άπνςε, ε επηινγή ησλ κεζόδσλ θαη ε ελαξκόληζε ησλ ηξόπσλ ζεώξεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ ζ’ απηόλ ηνλ Καλνληζκό, ππόθεηληαη ζε θξηηηθή. Άιισζηε, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη ζε επίπεδν εζληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηέηνηα αληηθείκελα, δελ δηαηίζεληαη έηνηκα θείκελα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ο πιήξεο δξόκνο άλνημε κε ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ ΔΚ8 ην 1994 θαη πξνσζήζεθε κε ην ηειηθό θείκελν ηνπ ΔΚ8 ην 2004 θαη 2005. Αιιά αθόκα θαη ην αξκόδην θεθάιαην ηνπ ΔΚ8 δελ δηαζέηεη ηελ πιεξόηεηα ηελ νπνία απαηηνύλ νη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Τα αθόκα πην επεμεξγαζκέλα θαλνληζηηθά θείκελα ηεο FEMA, ζηηο ΗΠΑ, θαιύπηνπλ θπξίσο ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηελ αλάιπζε κ ό λ ν λ. Μέζα ζην πιαίζην απηώλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπνζεηείηαη ην παξόλ Κείκελν Διιεληθνύ Καλνληζκνύ Δπεκβάζεσλ, ην νπνίν απνπεηξάηαη λα θαιύςεη αθόκα επξύηεξεο αλάγθεο ηεο πξάμεο. 3. Τν 1ν Σρέδην ηνπ Καλνληζκνύ απηνύ είρε ηεζεί ζηελ θξίζε 23-κεινύο Δπηηξνπήο Σπκβνύισλ, απνηεινύκελεο από ηνπο εμήο δηαθεθξηκέλνπο Μεραληθνύο ηεο Φώξαο (Μάξηηνο 2004): Αβξακίδεο Ι., Αλαγλσζηόπνπινο Ση., Αλαζηαζηάδεο Κ., Αξγπξνύ Μ., Βαγγειάηνπ Ο., Βάγηαο Ι., Βαθεηάδεο Η., Γξαγθηώηεο Θ., Δξκόπνπινο Ι., Καλειιόπνπινο Α., Καξακπίλεο Α., Καξύδεο Π., Κόιηαο Β., Κνπκνύζεο Β., Μαθξπθώζηαο Β., Μπζηαθίδεο Δ., Παληαδνπνύινπ Σ., Παπαδξαθάθεο Μ., Πελέιεο Γ., Τέγνο Ι., Τξηαληαθύιινπ Α., Τζίξιεο Φ., Φξνλέαο Ν. Δθηόο από πξνθνξηθά ζρόιηα, ε Σπληαθηηθή Δπηηξνπή έιαβε θαη γξαπηέο παξαηεξήζεηο από ηνπο εμήο Σπκβνύινπο : Αβξακίδεο Ι., Αλαζηαζηάδεο Κ., Αξγπξνύ Μ., Βάγηαο Ι., Βαθεηάδεο Η., Δξκόπνπινο Ι., Καλειιόπνπινο Α., Μαθξπθώζηαο Β., Τέγνο Ι., Τξηαληαθύιινπ Α., Φξνλέαο Ν. Όια ηα ζρόιηα θαη νη παξαηεξήζεηο ειήθζεζαλ ππόςε, θαη απαληήζεθαλ εγγξάθσο πξνο ηνλ θάζε Σύκβνπινλ. 4. Τν 2ν Σρέδην ηνπ Καλνληζκνύ ζπληάρζεθε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πην πάλσ απόςεηο, θαζώο θαη ηηο ελ ησ κεηαμύ εμειίμεηο ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ εξεπλώλ πνπ ρξεκαηνδόηεζε ν ΟΑΣΠ. Τν 2ν απηό Σρέδην ειέγρζεθε άιιε κηα θνξά (Ινύληνο 2006 έσο Ινύιηνο 2007) από ηα εμήο 9 έγθξηηα Μειεηεηηθά Γξαθεία : Βαδαινύθαο & Υηόο, ΓΟΜΟΣ, DENCO, ΟΜΔΤΔ, ΟΤΜ-Τέκλνπζα, Πελέιεο Γ., Τζίξιεο Φ., Παγώλεο-Φξνλέαο-Κηλάηνο, Παπαζαλαζίνπ Α. θαζώο θαη από Δξεπλεηέο ηνπ ΙΤΣΑΚ. Τα πην πάλσ Γξαθεία πξνζθέξζεθαλ εζεινληηθά λα εθπνλήζνπλ θαη λα παξαδώζνπλ ηζάξηζκεο κειέηεο κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο γεληθήο εθαξκνζηκόηεηαο ηνπ Σρεδίνπ απηνύ ηνπ Καλνληζκνύ. Οη κειέηεο απηέο εθπνλήζεθαλ επί ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ θηηξίσλ ηα νπνία πξνεηνίκαζε ε Σπληαθηηθή Δπηηξνπή. 5. Τν 3ν θαη ηειηθό Σρέδην ηνπ Καλνληζκνύ, ζπληάρζεθε ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζρόιηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο πην πάλσ κειέηεο θαη αθνύ επηιύζεθαλ θαη δόζεθαλ απαληήζεηο ζηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Τν Σρέδην απηό, πξν ηεο νξηζηηθήο δηακόξθσζήο ηνπ σο ηειηθνύ θεηκέλνπ εθαξκνγήο ηνπ σο εζληθνύ Καλνληζκνύ, ηέζεθε ζε δεκόζηνλ δηάινγν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. 6. Τν ηειηθό (4ν) Κείκελν εθαξκνγήο ηνπ σο εζληθνύ Καλνληζκνύ (Σεπηέκβξηνο 2010) ζπληάρζεθε ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ δεκόζηνλ δηάινγν θαζώο θαη ηηο λεόηεξεο απόςεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ Μειώλ ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο, ελώ ην παξόλ ελαξκνληζκέλν ηειηθό Κείκελν (5ν) πξνέθπςε κεηά από ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί ην (4ν) Κείκελν κε ην ζύζηεκα ησλ Δπξσθσδίθσλ. 7. Μηα ηειηθή παξαηήξεζε αθνξά ηελ αλαδήηεζε ηνπ ``βειηίζηνπ΄΄ αλάκεζα ζηηο αληηζεηηθέο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο ζπλήζσο έρνπκε από έλαλ Καλνληζκό : Να είλαη αθελόο πιήξεο, επηζηεκνληθά ζπληεηαγκέλνο, αζθαιήο, νηθνλνκηθόο, θαη λνκηθώο ζπλεπήο – αιιά λα είλαη θη όζν γίλεηαη απιόο θαη γξήγνξνο ζηελ εθαξκνγή. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ζηε Φώξα καο, έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξόνδνο πξνο ηελ πξώηε θαηεύζπλζε – ελ αληηζέζεη κε ηελ πξνεγνύκελε γελεά Καλνληζκώλ. Δηδηθόηεξα, ηώξα, γηα ην αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ ππάξρνπλ δύν ηνπιάρηζηνλ ιόγνη νη νπνίνη νδεγνύλ ζε κίαλ (αλαπόθεπθηε) πξόζζεηε ΄΄πεξηπινθόηεηα΄΄: α) Δδώ, δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα λέν δόκεκα ζην νπνίν, κέζσ ηεο Μειέηεο καο, ζα πξνζδώζνπκε ηηο επηζπκεηέο ηδηόηεηεο (όπσο ηηο ππαγνξεύεη ε ζύγρξνλε επηζηήκε θαη ηερληθή), αιιά έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα ππάξρνλ δόκεκα ηνπ νπνίνπ νη πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο πξέπεη πξώηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο, θη ύζηεξα λα ηξνπνπνηεζνύλ. Γηπιή, δειαδή, ε δπζρέξεηα. β) Σην αληηθείκελν ησλ επεκβάζεσλ, εθηόο απ΄ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξόζζεησλ πιηθώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, νθείινπκε λα κειεηήζνπκε θαη ηε ζθνπνύκελε ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπηθαλεηώλ αλάκεζα ζηα πθηζηάκελα θαη ηα λέα πιηθά ή ζηνηρεία. Πάιη δηπιή δνπιεηά, δειαδή. Αλ κάιηζηα ιεθζεί ππόςε όηη νη ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο γλώζεηο δελ έρνπλ πιήξσο εηζαρζεί θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ παλεπηζηεκηαθώλ καο Σρνιώλ, ν Καλνληζκόο ησλ δνκεηηθώλ επεκβάζεσλ αλαιακβάλεη θη έλαλ πξόζζεην ξόιν ``αλαιπηηθόηεξεο΄΄ παξνπζίαζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Τν ζύλνιν ησλ πην πάλσ δπζρεξεηώλ, εύθνια ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληύπσζε κηαο ``άζθνπεο΄΄ πεξηπινθόηεηαο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, ε θύζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ επηηξέπεη πεξαηηέξσ απινπνηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ, ρσξίο ηνλ θίλδπλν ηεο ξεηζεηνινγίαο. Η Σπληαθηηθή Δπηηξνπή έρεη ζπληάμεη ζρεηηθέο αηηηνινγηθέο ζεκεηώζεηο θαη αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηα θπξηόηεξα Κεθάιαηα ηνπ Καλνληζκνύ. Αζήλα, Σεπηέκβξηνο 2010 Η ΢ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Θ. Π. Τάζηνο (Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο)Φ. Κσζηίθαο (Σπληνληζηήο)Σπληαθηηθή Οκάδα: Ακπαθνύκθηλ Β., Βηληδειαίνπ Δ., Βιάρνο Ι., Βνπγηνύθαο Δ., Γξίηζνο Σ., Θενδσξάθεο Σ., Κάππνο Α., Πιατλεο Π., Σπαλόο Φ., Σηπιηαλίδεο Κ., Φαξδήο Μ., Φξνλόπνπινο Μ. Μέιε: Γθαδέηαο Γ., Κξεκέδεο Π., Σππξάθνο Κ.Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2011 Η ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙ΢Η΢ Σπληνληζηήο : Θ. Π. Τάζηνο Μέιε: Γξίηζνο Σ., Κάππνο Α., Φαξδήο Μ., Φξνλόπνπινο Μ. ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΢ΤΜΒΟΛΙ΢ΜΟΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΢ΚΟΠΟ΢ - ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ΢ 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3(Αληηθείκελν) ΢θνπόο Σθνπφο ηνπ Καλνληζκνχ Σρφιηα ηνπ Καλνληζκνχ Γηαηάμεηο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3Πεδίν εθαξκνγήο Γεληθά Γνκήκαηα ρσξίο βιάβεο Γνκήκαηα κε βιάβεο1.3Τπνρξεώζεηο θαη επζύλεο ησλ παξαγόλησλ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, θαζώο θαη ησλ ρξεζηώλ 1.3.1 Γεληθά 1.3.2 Υπνρξεψζεηο 1.3.3 Δπζχλεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑ΢ΙΚΔ΢ ΑΡΥΔ΢, ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΔ΢ 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.4.1 Π-1Απνηίκεζε πθηζηάκελσλ δνκεκάησλ Γεληθά Σθνπφο Σπιινγή ζηνηρείσλ Αξρέο απνηίκεζεο Γεληθφηεηεοζρεδηαζκνύ – ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟ2.1.4.2 Σπλεθηίκεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ πιήξσζεο 2.2 2.2.1 2.2.2΢ηόρνη απνηίκεζεο θαη αλαζρεδηαζκνύ Γεληθά Σηάζκεο επηηειεζηηθφηεηαο θέξνληνο νξγαληζκνχ2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2Γεληθέο αξρέο ιήςεο απνθάζεσλ γηα επέκβαζε Οξηζκνί Μεηαζεηζκηθά άκεζα κέηξα αζθαιείαο Πξνζεηζκηθέο θαη κεηαζεηζκηθέο επεκβάζεηο Κξηηήξηα επηινγήο θαη ηχπνη δνκεηηθήο επέκβαζεο Τχπνη επεκβάζεσλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.3.4 2.4.4 2.4.5Αλαζρεδηαζκόο Γεληθά Σχιιεςε θαη πξνθαηαξθηηθφο ζρεδηαζκφο Αλάιπζε Γεληθφηεηεο Σπλεθηίκεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ πιήξσζεο Μέζνδνη αλάιπζεο Κχξηα (ή πξσηεχνληα) θαη δεπηεξεχνληα ζηνηρεία Έιεγρνο αζθαιείαο Δπαιήζεπζε ηνπ επηιεγέληνο δείθηε ζπκπεξηθνξάοΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΙΔΡΔΤΝΗ΢Η, ΣΔΚΜΗΡΙΩ΢Η ΦΔΡΟΝΣΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟΤ ΤΦΙ΢ΣΑΜΔΝΟΤ ΓΟΜΗΜΑΣΟ΢ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Π-2Γεληθά Απνηύπσζε θέξνληνο νξγαληζκνύ Ιζηνξηθό Καηαγξαθή βιαβώλ Γηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5Γεληθά Απνηχπσζε αθαλψλ ζηνηρείσλ Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά πιηθψλ δφκεζεο Έδαθνο ζεκειίσζεο Άιινη παξάγνληεο3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3ΚΔΙΜΔΝΟ΢ηάζκε Αμηνπηζηίαο Γεδνκέλσλ (΢.Α.Γ.) Γεληθά Καηεγνξίεο Σ.Α.Γ. Δπηπηψζεηο ηεο Σ.Α.Γ. ζηελ απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ Κξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηεο Σ.Α.Γ.3.6.4 3.7 3.7.1 3.7.1.1 3.7.1.2 3.7.1.3 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.2 3.7.3 3.7.4Διάρηζηεο απαηηήζεηο δηεξεύλεζεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ – Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ – Οξηζκόο ησλ ΢.Α.Γ. Σθπξφδεκα Γεληθά Μέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αληνρήο Απαηηνχκελν πιήζνο δνθηκψλ - Σ.Α.Γ. Φάιπβαο Φάιπβαο νπιηζκνχ Φάιπβαο πξνεληάζεσο Τνίρνη πιεξψζεσο Σηάζκε αμηνπηζηίαο γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΑ΢ΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΙΜΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΑΝΑ΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟΤ 4.1Π-3Η ινγηθή ησλ ειέγρσλ, ε αλίζσζε αζθαιείαο ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟ4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4Έιεγρνο αζθαιείαο Αλίζσζε αζθαιείαο Δθαξκνγή γξακκηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο Δθαξκνγή κε – γξακκηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο4.2 4.3΢ηάζκεο αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ Πξόζζεηεο δηαηάμεηο4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.1.3 4.4.1.4 4.4.2 4.4.3Βαζηθέο κεηαβιεηέο Γξάζεηο Βαζηθέο δξάζεηο ( κε - ζεηζκηθέο) Τπρεκαηηθέο δξάζεηο (ζεηζκφο) Φάζκαηα απφθξηζεο Γπζθακςίεο Σπλδπαζκνί δξάζεσλ Αληηζηάζεηο4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.3.3Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο Γηα ηα πξνζνκνηψκαηα Γηα ηηο δξάζεηο (νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο) Γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ (νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο) Υθηζηάκελα πιηθά Πξνζηηζέκελα πιηθά Μέζεο ηηκέο ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3Δληαίνο δείθηεο ζπκπεξηθνξάο q Γεληθά Απνηίκεζε Αλαζρεδηαζκφο4.7 4.7.1 4.7.2Σνπηθνί δείθηεο πιαζηηκόηεηαο m Γεληθά ΑπνηίκεζεΠ-4 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)4.7.3Αλαζρεδηαζκφο4.8ΚΔΙΜΔΝΟ΢εηζκηθή αιιειόδξαζε γεηηνληθώλ θηηξίσλΠαξάξηεκα 4.1 Βαζηθά δεδνκέλα γηα ηηο αληηζηάζεηο ησλ πιηθώλ Παξάξηεκα 4.2 Οη επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηνλ εληαίν δείθηε q Παξάξηεκα 4.3 Σηκέο ηεο αλεγκέλεο ηέκλνπζαο βάζεσο ππό ζεηζκόλ Παξάξηεκα 4.4 Η ινγηθή ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο αλαιόγσο ηεο επηηειεζηηθόηεηαο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΤ΢Η ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΠΔΜΒΑ΢Η 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4Γεληθέο αξρέο Μέζνδνη αλάιπζεο Κχξηα θαη δεπηεξεχνληα ζηνηρεία Έιεγρνη αζθαιείαο Αληηζηάζεηο ζηνηρείσλ (γηα ηελ αλάιπζε)5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4΢εηζκηθέο δξάζεηο γηα ηελ αλάιπζε Πξνζεγγηζηηθή αλάιπζε Γεληθέο απαηηήζεηο πξνζνκνίσζεο θαη ειέγρσλ Βαζηθέο παξαδνρέο Σπλεθηίκεζε ηεο ζηξέςεο Πξνζνκνίσζε θχξησλ θαη δεπηεξεπφλησλ ζηνηρείσλ Παξαδνρέο γηα ηηο δπζθακςίεο θαη ηηο αληηζηάζεηοΠ-5 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟ5.4.5 Μνξθνινγία 5.4.6 Γηαθξάγκαηα 5.4.7 Δπηξξνέο 2αο ηάμεσο 5.4.7.1 Σηαηηθέο επηξξνέο 2αο ηάμεσο 5.4.7.2 Γπλακηθέο επηξξνέο 2αο ηάμεσο 5.4.8 Αιιειεπίδξαζε εδάθνπο-ζεκειίσζεο 5.4.8.1 Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία 5.4.8.2 Λεπηνκεξήο πξνζνκνίσζε 5.4.9 Φσξηθή επαιιειία δξάζεσλ 5.4.10 Σπλδπαζκφο δξάζεσλ γηα ηελ απνηίκεζε ή ηνλ αλαζρεδηαζκφ 5.4.11 Έιεγρνο αλαηξνπήο 5.4.11.1 Διαζηηθέο κέζνδνη 5.4.11.2 Αλειαζηηθέο κέζνδνη 5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.5.1Διαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε Οξηζκνί Γείθηεο αλεπάξθεηαο δνκηθνχ ζηνηρείνπ Μνξθνινγηθή θαλνληθφηεηα Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο Βάζεηο ηεο κεζφδνπ Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηδηνπεξηφδνπ Πξνζδηνξηζκφο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ θαη παξακνξθψζεσλ Υπνινγηζκφο ηζνδχλακσλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ ζηε κέζνδν ηνπ θαζνιηθνχ δείθηε ζπκπεξηθνξάο 5.5.5.2 Υπνινγηζκφο ηζνδχλακσλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ ζηε κέζνδν ησλ ηνπηθψλ δεηθηψλ ζπκπεξηθνξάο 5.5.5.3 Καηαλνκή ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ 5.5.5.4 Γπλάκεηο ζηα δηαθξάγκαηαΠ-6 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟ5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.3.1 5.6.3.2 5.6.3.3 5.6.4 5.6.4.1 5.6.4.2Διαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο Βάζεηο ηεο κεζφδνπ Πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε Γεληθά Μέζνδνο θάζκαηνο απφθξηζεο Μέζνδνο ρξνλντζηνξίαο ηεο απφθξηζεο Πξνζδηνξηζκφο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ θαη παξακνξθψζεσλ Τξνπνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ κεγεζψλ Γηαθξάγκαηα5.7 5.7.1 5.7.1.1 5.7.1.2 5.7.2 5.7.3 5.7.3.1 5.7.3.2 5.7.3.3 5.7.3.4 5.7.3.5 5.7.3.6 5.7.4 5.7.4.1 5.7.4.2 5.7.4.3Αλειαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε Βάζεηο ηεο κεζφδνπ Σθνπφο ηεο αλάιπζεο Βαζηθέο παξαδνρέο ηεο κεζφδνπ Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο Πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε Γεληθά Καζνξηζκφο ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ Καηαλνκή ζεηζκηθψλ θνξηίσλ θαζ’ χςνο Δμηδαληθεπκέλε θακπχιε δχλακεο-κεηαθίλεζεο Πξνζδηνξηζκφο ηδηνπεξηφδνπ Αλάιπζε ηνπ πξνζνκνηψκαηνο Πξνζδηνξηζκφο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ θαη παξακνξθψζεσλ Γεληθά Σηνρεπφκελε κεηαθίλεζε ΓηαθξάγκαηαΠ-7 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)5.8 5.8.1 5.8.2 5.8.3 5.8.3.1 5.8.3.2 5.8.3.3 5.8.4 5.9 5.9.1 5.9.2ΚΔΙΜΔΝΟΑλειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο Βάζεηο ηεο κεζφδνπ Πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε Γεληθά Σεηζκηθή δξάζε Μέζνδνο ρξνλντζηνξίαο ηεο απφθξηζεο Πξνζδηνξηζκφο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ θαη παξακνξθψζεσλ Σνηρνπνηίεο πιήξσζεο Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ζπλεθηίκεζεο Κξηηήξηα δπζκελνχο επηξξνήοΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑ΢ΙΚΑ ΠΡΟ΢ΟΜΟΙΩΜΑΣΑ ΢ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ΢ 6.1 6.1.1 6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3. 6.1.1.4. 6.1.1.5. 6.1.1.6. 6.1.2Πξνζνκνηώκαηα κεραληζκώλ κεηαθνξάο δπλάκεσλ Μεηαθνξά δπλάκεσλ απφ ζθπξφδεκα ζε ζθπξφδεκα Θιίςε ζηελ δηεπηθάλεηα κεηαμχ παιαηνχ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο Θιίςε πξνξεγκαησκέλνπ ζθπξνδέκαηνο Σπλνρή κεηαμχ παιαηνχ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο Τξηβή κεηαμχ παιαηνχ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο Τξηβή ιφγσ ιεηηνπξγίαο ζθηγθηήξα ηνπ νπιηζκνχ Μεηαθνξά δπλάκεσλ κέζσ ζηξψζεσο επνμεηδηθήο θφιιαο Μεηαθνξά δπλάκεσλ απφ ράιπβα ζε ζθπξφδεκα κέζσ αγθπξίσλ θαη βιήηξσλ 6.1.2.1. Δμφιθεπζε ξάβδσλ νπιηζκνχ 6.1.2.2. Γξάζε βιήηξνπ ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ 6.1.2.3. Σρεδηαζκφο εκπεγλπφκελσλ ζηνηρείσλ 6.1.3 Απινπνηεκέλνο ππνινγηζκφο κεηαθνξάο δηαηκεηηθψλ δπλάκεσλ κέζσ σπιηζκέλσλ δηεπηθαλεηψλΠ-8 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟ6.1.4Αγθχξσζε ειαζκάησλ απφ ράιπβα ή ΙΩΠ ή πθαζκάησλ απφ ΙΩΠ ζε ζθπξφδεκα6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3Πεξίζθηγμε ζθπξνδέκαηνο Πεξίζθηγμε κέζσ ζπλδεηήξσλ ή ζπλερνχο ειάζκαηνο απφ ράιπβα Άιιεο κνξθέο πεξίζθηγμεο Πεξίζθηγμε κέζσ ΙΩΠ6.3 6.4 6.5Δλίζρπζε καηίζκαηνο κέζσ εμσηεξηθήο πεξίζθηγμεο Γηαγξάκκαηα ξνπώλ-θακππινηήησλ Γηαζέζηκε πιαζηηθή γσλία ζηξνθήοΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟ΢ΓΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΢ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ΢ ΓΟΜΙΚΩΝ ΢ΣΟΙΥΔΙΩΝ 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.2.1. 7.1.2.2. 7.1.2.3. 7.1.2.4. 7.1.2.5. 7.1.2.6. 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 Π-9Δηζαγσγή Σθνπφο Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο δνκηθψλ ζηνηρείσλ – Οξηζκνί Κακπχιε εληαηηθνχ κεγέζνπο-παξακφξθσζεο “F-δ” Οηνλεί ειαζηηθφο θιάδνο θαη δηαξξνή Μεηειαζηηθφο θιάδνο Παξακφξθσζε αζηνρίαο θαη πιαζηηκφηεηα Απνκέλνπζα αληίζηαζε Πιάζηηκε θαη ςαζπξή ζπκπεξηθνξά ΢πκπεξηθνξά (αληίζηαζε, δπζθακςία θαη ηθαλόηεηα παξακόξθσζεο) πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ ρσξίο βιάβεο, ή λέσλ ζηνηρείσλ Δληαηηθφ κέγεζνο αληίζηαζεο δηαξξνήο ή αζηνρίαο ζηνηρείνπ Παξακφξθσζε δηαξξνήο ζηνηρείνπ Δλεξγφο Γπζθακςία ζηνηρείσλ ΟΣ ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟ7.2.4 7.2.4.1. 7.2.4.2. 7.2.5 7.2.6 7.2.6.1 7.2.6.2Παξακνξθψζεηο Aζηνρίαο ζηνηρείσλ ΟΣ Παξακνξθψζεηο θαηά ηελ αζηνρία απφ θάκςε Παξακφξθσζε θαηά ηελ αζηνρία απφ ηέκλνπζα Γηαηκεηηθή αληνρή θφκβσλ Δθηίκεζε εληαίνπ δείθηε ζπκπεξηθνξάο q Γεληθά Σπζρέηηζε δείθηε q θαη δεηθηψλ πιαζηηκφηεηαο ζπλνιηθήο κεηαθίλεζεο θαη κεηαθηλήζεσλ ζηνηρείσλ, βι. θαη Παξ. 4.2.7.3΢πκπεξηθνξά βιακκέλσλ ζηνηρείσλ ρσξίο επηζθεπή7.4 7.4.1. 7.4.2.΢πκπεξηθνξά ηνηρνπιεξώζεσλ Άνπιεο ηνηρνπιεξψζεηο Ωπιηζκέλεο ηνηρνπιεξψζεηοΠαξάξηεκα 7Α Αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο θακππιόηεηαο δηαξξνήο δηαηνκήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε νξζνγσληθή ζιηβόκελε δώλε Παξάξηεκα 7Β Πίλαθεο ππνινγηζκνύ γσλίαο ζηξνθήο ρνξδήο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ αζηνρία θαη πιαζηηθήο γσλίαο ζηξνθήο θαηά ηελ θακπηηθή αζηνρία ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε νξζνγσληθή ζιηβόκελε δώλε Παξάξηεκα 7Γ Μείσζε δηαηκεηηθήο αληνρήο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ αλαθύθιηζε ησλ κεηειαζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ Παξάξηεκα 7Γ Δλδεηθηηθέο ηηκέο κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ r γηα ηε δπζθακςία, ηελ αληνρή θαη ηελ παξακόξθσζε αζηνρίαο βιακκέλσλ ζηνηρείσλ, ρσξίο επηζθεπή ή ελίζρπζε Π - 10 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ΓΙΑ΢ΣΑ΢ΙΟΛΟΓΗ΢Η ΔΠΔΜΒΑ΢ΔΩΝ 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.2.1. 8.1.2.2. 8.1.2.3. 8.1.3 8.1.4Γεληθέο απαηηήζεηο Δηζαγσγή Αληίζηαζε δηεπηθάλεηαο Αληίζηαζε δηεπηθάλεηαο ζε ζιίςε Αληίζηαζε δηεπηθάλεηαο ζε εθειθπζκφ Γηαηκεηηθή αληίζηαζε δηεπηθάλεηαο Δληαηηθά κεγέζε πνπ δξνπλ ζηε δηεπηθάλεηα Μέγηζηα θαη ειάρηζηα8.2Δπεκβάζεηο ζε θξίζηκεο πεξηνρέο ξαβδόκνξθσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ Δπεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ ηθαλφηεηα έλαληη κεγεζψλ νξζήο έληαζεο8.2.18.2.1.1. Τνπηθή απνθαηάζηαζε βιακκέλεο πεξηνρήο 8.2.1.2. Απνθαηάζηαζε αλεπαξθψλ κεθψλ παξάζεζεο ξάβδσλ νπιηζκνχ 8.2.1.3. Δπεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο εθειθπφκελεο δψλεο έλαληη νξζήο έληαζεο 8.2.1.4. Δπεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζιηβφκελεο δψλεο έλαληη νξζήο έληαζεο 8.2.1.5. Μαλδχεο ππνζηπισκάησλ κε ζηφρν ηελ ζχγρξνλε ελίζρπζε ηεο εθειθπφκελεο θαη ζιηβφκελεο δψλεο 8.2.2 Δπεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο έλαληη ηέκλνπζαο 8.2.2.1 Αλεπάξθεηα έλαληη ινμήο ζιίςεο θνξκνχ 8.2.2.2 Αλεπάξθεηα νπιηζκνχ δηάηκεζεο 8.2.3 Δπεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ηνπηθήο πιαζηηκφηεηαο 8.2.4 Δπεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο δπζθακςίαοΠ - 11 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟ8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3Δπεκβάζεηο ζε θόκβνπο πιαηζίσλ Αλεπάξθεηα ιφγσ δηαγψληαο ζιίςεο θφκβνπ Αλεπάξθεηα νπιηζκνχ θφκβνπ Πξνζζήθε καλδχα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζε θφκβν Πξνζζήθε ρηαζηί θνιιάξσλ απφ ραιχβδηλα ζηνηρεία ζε θφκβν Πξνζζήθε επηθνιιεηψλ ειαζκάησλ απφ ράιπβα ή πθαζκάησλ απφ ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή ζε θφκβν 8.3.2.4 Απνθαηάζηαζε “ίζεο” δηαηνκήο θαη πξνζζήθε νπιηζκψλ ζε θφκβν 8.4 8.4.18.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.3 8.4.4 8.4.5Δπεκβάζεηο ζε ηνηρώκαηα Δπεκβάζεηο ζε ηνίρσκα κε ζηφρν ηελ ηθαλφηεηα έλαληη κεγεζψλ νξζήο έληαζεο Τνπηθή απνθαηάζηαζε βιακκέλεο πεξηνρήο Απνθαηάζηαζε αλεπαξθψλ αλακνλψλ Δπεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ εληφο επηπέδνπ αχμεζε ηεο θακπηηθήο ηθαλφηεηαο Δπεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηέκλνπζαο ζε ηνίρσκα Αλεπάξθεηα έλαληη ινμήο ζιίςεο θνξκνχ Αλεπάξθεηα νπιηζκνχ δηάηκεζεο Οιίζζεζε Τνηρψκαηνο Δπεκβάζεηο ζε ηνίρσκα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πιαζηηκφηεηαο Δπεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο δπζθακςίαο Έιεγρνο δηεπηθαλεηψλ εληζρπφκελσλ ηνηρσκάησλ8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.3.1 8.5.3.2 8.5.3.3Δκθάηλσζε πιαηζίσλ Γεληθφηεηεο Πξνζζήθε απινχ “γεκίζκαηνο” Τνηρσκαηνπνίεζε πιαηζίσλ Δκθαηλψζεηο πάρνπο κηθξφηεξνπ ή ίζνπ κε ην πιάηνο ηεο δνθνχ Δκθαηλψζεηο πάρνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ πιάηνπο ηεο δνθνχ Τα εθαηέξσζελ πεξηβαιιφκελα ππνζηπιψκαηα ηνπ πιαηζίνπ8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3. 8.4.2Π - 12 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)ΚΔΙΜΔΝΟ8.5.3.4 Πιαζηηκφηεηα 8.5.4 Δλίζρπζε πθηζηάκελεο πιηλζνπιήξσζεο 8.5.5 Πξνζζήθε ξάβδσλ δηθηχσζεο, κεηαηξνπή πιαηζίσλ ζε θαηαθφξπθα δηθηπψκαηα 8.5.5.1 Δηζαγσγή – Τχπνη ξάβδσλ δηθηχσζεο 8.5.5.2 Καηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ξάβδσλ δηθηχσζεο 8.5.5.3 Τχπνη ξαβδσηψλ δηθηπψζεσλ 8.5.5.4 Γηαζηαζηνιφγεζε ξάβδσλ δηθηχσζεο ρσξίο εθθεληξφηεηα 8.5.5.5 Γηαζηαζηνιφγεζε ξάβδσλ δηθηχσζεο κε εθθεληξφηεηα 8.5.5.6 Έιεγρνο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πιαηζηψκαηνο Ο.Σ. 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4Πξνζζήθε λέσλ παξάπιεπξσλ ηνηρσκάησλ Δηζαγσγή Σχλδεζκνη Θεκειίσζε λέσλ ηνηρσκάησλ Γηαθξάγκαηα8.7Δπεκβάζεηο ζε ζηνηρεία ζεκειίσζεοΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΛΔΓΥΟΙ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ 9.1΢θνπόο9.2Γηα ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο «Άκεζε ρξήζε κεηά ην ζεηζκό»9.3Γηα ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο «Πξνζηαζία δσήο» ή «Απνθπγή νηνλεί-θαηάξξεπζεο» Αλειαζηηθή αλάιπζε Διαζηηθή αλάιπζε – Μέζνδνο ηνπηθψλ δεηθηψλ πιαζηηκφηεηαο m9.3.1 9.3.2Π - 13 ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)9.3.3 9.3.4ΚΔΙΜΔΝΟOηνλεί - ειαζηηθή κέζνδνο ζρεδηαζκνχ κε ρξήζε εληαίνπ δείθηε ζπκπεξηθνξάο q Με-θέξνληα ζηνηρεία εθηφο ηνηρνπιεξψζεσλΠαξάξηεκα 9Α ΢πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ινγηθήο ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΛΔΣΗ΢ 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6Φάζε απνηίκεζεο Έθζεζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ Έθζεζε απνηχπσζεο - ηεθκεξίσζεο Γεληθά ζρέδηα απνηχπσζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη παξνπζίαζεο ησλ βιαβψλ. Έθζεζε απνηίκεζεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο Έθζεζε ιήςεο απνθάζεσλ - πξνηάζεηο επεκβάζεσλ Τεχρε ππνινγηζκψλ, αλαιχζεσλ θαη ειέγρσλ Φάζε αλαζρεδηαζκνύ Έθζεζε εθαξκνγήο επεκβάζεσλ Γεληθά ζρέδηα πεξηγξαθήο ησλ επεκβάζεσλ Σρέδηα ιεπηνκεξεηψλ Πξφηππα πιηθψλ, πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ θαη απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Έθζεζε κέηξσλ ζπληήξεζεο Τεχρε ππνινγηζκψλ, αλαιχζεσλ θαη ειέγρσλΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ – ΓΙΑ΢ΦΑΛΙ΢Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ - ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η 11.1 11.1.1 Π - 14Καηαζθεπή Τερληθή γλψζε θαη εκπεηξία πξνζσπηθνχ θαηαζθεπήο. ΣΦΟΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΔΜΒΑΣΔΩΝ (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) – ΤΔΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (2010/2011)11.1.1.1 Απαηηνχκελα πξνζφληα αλαδφρνπ θαηαζθεπαζηή. 11.1.1.2 Υπνρξεψζεηο θαη επζχλεο Καηαζθεπαζηή 11.2 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 11.2.1 Γεληθά 11.2.2 Πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ 11.2.3 Δπίβιεςε 11.2.3.1 Σθνπφο 11.2.3.2 Τερληθή γλψζε θαη εκπεηξία πξνζσπηθνχ επίβιεςεο. 11.2.3.3 Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηνπ επηβιέπνληνο 11.2.4 Πνηνηηθφο έιεγρνο 11.2.4.1 Γεληθά-Οξηζκνί 11.2.4.2 Έιεγρνη παξαγσγήο 11.2.4.3 Έιεγρνη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ 11.3 ΢πληήξεζε 11.3.1 Γεληθά 11.3.2 Πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο 11.3.3 Δλδείμεηο βιάβεοΠ - 15ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΘ ΛΑΤΘΝΘΚΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ Κεθάιαην Αb Αc Αcδ Αj Αj Αjδεκβαδόλ καηηδνκέλεο ξάβδνπ εκβαδόλ δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο εκβαδόλ δηεπηθάλεηαο εκβαδόλ δηαηνκήο νπιηζκνύ πεξίζθημεο κε κνξθή θνιάξσλ εκβαδόλ δηαηνκήο ηνπ απαηηνύκελνπ εμσηεξηθνύ νπιηζκνύ δηάηκεζεο εκβαδόλ δηαηνκήο ραιύβδηλσλ ζηνηρείσλ (ρηαζηί θνιιάξσλ) ζε θάζε δηαγώληα δηεύζπλζε Αjh εκβαδόλ νξηδόληηνπ νπιηζκνύ ηνπ καλδύα Αjv εκβαδόλ θαηαθόξπθνπ νπιηζκνύ ηνπ καλδύα Αs εκβαδόλ δηαηνκήο ξάβδνπ δηακήθνπο νπιηζκνύ Αsb εκβαδόλ δηαηνκήο αλαξηήξα Αsδ εκβαδόλ εγθάξζηνπ νπιηζκνύ Αsh ζπλνιηθή δηαηνκή νξηδνληίσλ ζθειώλ ζπλδεηήξσλ Αso εκβαδόλ δηαηνκήο εθειθπόκελνπ νπιηζκνύ ζην αξρηθό ζηνηρείν Αsw εκβαδόλ δηαηνκήο ζπλδεηήξα Β πιάηνο θαηαλνκήο ζιηπηηθήο δύλακεο C0 ζπληειεζηήο πνπ ζπζρεηίδεη ηελ θαζκαηηθή κεηαθίλεζε κε ηελ κεηαθίλεζε ζηελ θνξπθή ηνπ θηηξίνπ C1 ιόγνο αλειαζηηθήο πξνο ειαζηηθή κεηαθίλεζε C2 ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππόςε ηελ επηξξνή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ βξόγρνπ πζηέξεζεο ζηε κέγηζηε κεηαθίλεζε C3 ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππόςε ηελ επαύμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ιόγσ θαηλνκέλσλ β’ ηάμεο Cm ζπληειεζηήο δξώζαο κάδαο Ct ζπληειεζηήο γηα ηελ εκπεηξηθή εθηίκεο ηεο ηδηνπεξηόδνπ D δηάκεηξνο δηαηνκήο ΔΑξ δπζηέλεηα δηαγσλίνπ (Αξ=t·b) E κέηξν ειαζηηθόηεηαο γεληθώο Ec κέηξν ειαζηηθόηεηαο ζθπξνδέκαηνο Ej κέηξν ειαζηηθόηεηαο ηλνπιηζκέλνπ πνιπκεξνύο, πιηθνύ πεξίζθηγμεο ΔFRP κέηξν ειαζηηθόηεηαο ζύλζεηνπ πιηθνύ Es κέηξν ειαζηηθόηεηαο ράιπβα F εληαηηθό κέγεζνο («δύλακεο», γεληθώο) Fcm ζιίβνπζα δύλακε καλδύα Fi ζεηζκηθό θνξηίν νξόθνπ i Fj επηζηξαηεπόκελε αμνληθή πιηθνύ πεξίζθηγμεο Fjδ δηαγώληα εθειθπζηηθή δύλακε ζηνλ θόκβν Fpx ζπλνιηθή αδξαλεηαθή δύλακε δηαθξάγκαηνο ζην επίπεδν x Fres παξακέλνπζα αληνρή Fsd δξώζα ηέκλνπζαΣ-18 7 8 8 8 8 8 8 6,7 8 8 7 8 8 8 5 5 5 5 5 5 8 7 4,7 7 6,8 6 6,8 4,7,9 8 5 8 5 4,7 6 Κεθάιαην Fudηηκή ζρεδηαζκνύ δηαηκεηηθήο αληίζηαζεο δηεπηθάλεηαο (ιόγσ βιήηξνπ, ιόγσ ηξηβήο, ζπλνιηθή-θαηά πεξίπησζε) Fy νξηαθή αληνρή (=Fu) GΑθ δπζηκεζία θαηλώκαηνο (Αθ=t·l) Ηtot ύςνο δνκήκαηνο νιηθό Ηνξ ύςνο νξόθνπ δνκήκαηνο Ιc ξνπή αδξάλεηαο αξεγκάησηεο δηαηνκήο K ειαζηηθή δπζθακςία (Fy/δy) Ke ηζνδύλακε πιεπξηθή δπζθακςία Ko ειαζηηθή πιεπξηθή δπζθακςία (ζηεξόηεηα) Kρ πιεπξηθή δπζθακςία ηεο ζεκειίσζεο Kθ ζηξνθηθή δπζθακςία ηεο ζεκειίσζεο L κήθνο δηαγσλίνπ L κήθνο δηαγσλίνπ Lav δηαηηζέκελν κήθνο αγθύξσζεο ηνπ νπιηζκνύ ελίζρπζεο Lb ζεσξεηηθό κήθνο δνθνύ Lbn θαζαξό κήθνο δνθνύ Le ελεξγό κήθνο αγθύξσζεο Lpl κήθνο πιαζηηθήο άξζξσζεο Ls κήθνο δηάηκεζεο Μ θακπηηθή ξνπή MEd θακπηηθή ξνπή ζηελ θαηώηαηε δηαηνκή ηνπ ζηνηρείνπ από ηελ αλάιπζε MEW θακπηηθή ξνπή ζηε βάζε ηνηρώκαηνο από ηελ αλάιπζε Μid ξνπή ζην άθξν i ζηνηρείνπ γηά ηνλ ηθαλνηηθό ππνινγηζκό ηέκλνπζαο δύλακεο ΜRb θακπηηθή αληίζηαζε δνθνύ ΜRbi θακπηηθή αληίζηαζε δνθνύ ζην άθξν i ΜRc θακπηηθή αληίζηαζε ππνζηπιώκαηνο ΜRc,i θακπηηθή αληίζηαζε ππνζηπιώκαηνο ζην άθξν i ΜRd ξνπή αληνρήο ΜRd θακπηηθή αληίζηαζε ζηελ θαηώηαηε δηαηνκή ηνπ ζηνηρείνπ ΜRW θακπηηθή αληίζηαζε ζηε βάζε ηνηρώκαηνο Μu θακπηηθή ξνπή αζηνρίαο Μvu ξνπή ηε ζηηγκή ηεο δηαηκεηηθήο αζηνρίαο Μy ξνπή δηαξξνήο Μyb ξνπή δηαξξνήο δνθνύ Μyc ξνπή δηαξξνήο ππνζηπιώκαηνο N αμνληθή δύλακε Νbd κέγηζηε εθειθπζηηθή δύλακε αγθπξίνπ γηα αζηνρία ζπλάθεηαο κεηαμύ αγθπξίνπ θαη ζπλδεηηθνύ πιηθνύ Νcd κέγηζηε εθειθπζηηθή δύλακε αγθπξίνπ γηα εμόιθεπζε αγθπξίνπ θαη θόιιαο από ην πεξηβάιινλ ζθπξόδεκα ΝΔ αμνληθή δύλακε καλδύα ιόγσ ζεηζκνύ ΝM ζιηπηηθή δύλακε καλδύα ιόγσ θακπηηθήο ξνπήο κεηά ηελ επέκβαζε Νud ηηκή ζρεδηαζκνύ αληίζηαζεο αγθπξίνπ έλαληη αμνληθήο δξάζεο ΝSd ηηκή ζρεδηαζκνύ γηα αμνληθή δξάζε Σ-26 4,7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 8 7 7 8 5 7 4,9 9 9 9 7,9 9 7,9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 4,7 6 6 8 8 6 6 Κεθάιαην Νv Νyd R Rd Rθαμνληθή δύλακε καλδύα ιόγσ πξόζζεησλ αμνληθώλ θνξηίσλ εθειθπζηηθή δύλακε δηαξξνήο αγθπξίνπ αληίζηαζε (γεληθά) ηηκή αληηζηάζεσο (ζρεδηαζκνύ θαη επαλειέγρνπ) αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή ηδηνηήησλ πιηθώλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο αληηζηάζεηο θαη πξνζδηνξίδνληηα κε νξηζκέλε πηζαλόηεηα ππνζθειίζεσο (ππεξβάζεσο) Rid αληίζηαζε ηεο ζύλδεζεο ζηελ δηεπηθάλεηα Rm δηαζέζηκε αληίζηαζε ζηνηρείνπ S (ήΔ)δξάζε (γεληθά), ή εληαηηθό κέγεζνο ιόγσ ησλ δξάζεσλ ηνπ ζεηζκηθνύ ζπλδπαζκνύ Sd ηηκή ζρεδηαζκνύ θαη επαλειέγρνπ δξάζεσλ SΔ εληαηηθό κέγεζνο από ηελ (ειαζηηθή) αλάιπζε SFd ηηκή ζρεδηαζκνύ νπνηνπδήπνηε εληαηηθνύ κεγέζνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ζηνηρείνπ ζεκειίσζεο SF,E ηηκή ζρεδηαζκνύ εληαηηθνύ κεγέζνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ζηνηρείνπ ζεκειίσζεο από ειαζηηθή αλάιπζε γηα ηε ζεηζκηθή δξάζε SF,G ηηκή ζρεδηαζκνύ εληαηηθνύ κεγέζνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ζηνηρείνπζεκειίσζεο από ηελ αλάιπζε γηα δξάζεηο βαξύηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζεηζκηθό ζπλδπαζκό δξάζεσλ Sid δύλακε πνπ δξα ζηελ δηεπηθάλεηα Sθ αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή δξάζεσο Sy ζηαηηθή ξνπή πξνζηηζέκελνπ ηκήκαηνο σο πξνο ην Κ.Β. ηεο δηαηνκήο Τ ζεκειηώδεο ηδηνπεξίνδνο θηηξίνπ Τ0 ηδηνπεξίνδνο θηηξίνπ (παθησκέλνπ ζηε βάζε ηνπ) Τe ηζνδύλακε ζεκειηώδεο ηδηνπεξίνδνο ΤΒ, Τ C ραξαθηεξηζηηθέο πεξίνδνη θάζκαηνο Τm πεξίνδνο επαλαθνξάο ζεηζκνύ ~ ελεξγόο (ηζνδύλακε) ηδηνπεξίνδνο (ιόγσ επηξξνήο ηεο ΑΔΘ) T V ηέκλνπζα βάζεο ή ηέκλνπζα Vu ηέκλνπζα βάζεο θαηά ηελ γεληθεπκέλε δηαξξνή V1 ηέκλνπζα βάζεο θαηά ηελ πξώηε δηαξξνή Vcd ηέκλνπζα πνπ αλαιακβάλεηαη από ην ζθπξόδεκα VΔ ηέκλνπζα ηνηρώκαηνο από ειαζηηθή αλάιπζε Vel δύλακε ειαζηηθήο απαίηεζεο Vg+ς2q,b ηέκλνπζα δνθώλ εθαηέξσζελ ηνπ θόκβνπ ιόγσ θαηαθόξπθσλ θνξηίσλ Vjd ηέκλνπζα ηελ νπνία αλαιακβάλεη ν λένο νπιηζκόο δηάηκεζεο Vjh νξηδόληηα ηέκλνπζα δύλακε ζηνλ θόκβν Vjv θαηαθόξπθνο ηέκλνπζα δύλακε ζηνλ θόκβν VΜu ηέκλνπζα θαηά ηελ θακπηηθή αζηνρία VR ηέκλνπζα αζηνρίαο κέινπο VR1 ηέκλνπζα πνπ πξνθαιεί ινμή ξεγκάησζε ηνπ ζηνηρείνπ VRdr απνκέλνπζα αληίζηαζε ηέκλνπζαο ηνπ αξρηθνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ VRd1 αληνρή ζε ηέκλνπζα ζηνηρείσλ ρσξίο νπιηζκό δηάηκεζεοΣ-38 6 4,9 4 8 5 4,5 4,9 5,9 9 9 9 8 4 8 4,5,7 5 5 7 5 5 4,5 4 4 8 9 7 8 7,8 7,8 7 4,7 7 8 5 Κεθάιαην VRd2 αληίζηαζε ηέκλνπζαο ζρεδηαζκνύ ιόγσ ινμήο ζιίςεο VRd3 αληίζηαζε ηέκλνπζαο ζρεδηαζκνύ ιόγσ ινμνύ εθειθπζκνύ VRd,int αληίζηαζε έλαληη ηέκλνπζαο κηαο σπιηζκέλεο δηεπηθάλεηαο VRM αληίζηαζε έλαληη ηέκλνπζαο VRd2 ησλ πξόζζεησλ ζηξώζεσλ ή καλδύα VRmax νξηαθή ηηκή δηαηκεηηθήο αληνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζε αζηνρία ηνπ θνξκνύ ζε ινμή ζιίςε VSd δξώζα ηέκλνπζα VSd ηηκή ηέκλνπζαο ζρεδηαζκνύ VSd,απνι ηέκλνπζα ζρεδηαζκνύ ζηε ζέζε πνπ απνιήγεη ν νπιηζκόο ελίζρπζεο VSdj ηέκλνπζα ε νπνία αλαιακβάλεηαη από ηνλ πξόζζεην εμσηεξηθό νπιηζκό Vtop αλεγκέλε αμνληθή δύλακε ππεξθείκελνπ ππνζηπιώκαηνο Vu ηέκλνπζα αζηνρίαο Vw ζπκβνιή εγθάξζηνπ νπιηζκνύ ζηελ δηαηκεηηθή αληνρή Vwd ηέκλνπζα ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ νη ζπλδεηήξεο (ηνπ αξρηθνύ ζηνηρείνπ) Vy δύλακε δηαξξνήο θηηξίνπ W βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπλνιηθά ηαιαληνύκελε κάδα ηεο θαηαζθεπήο8 8 6 8 7 4,5,6 6,8,9 8 8 7 7 7 8 5 5ΛΑΤΘΝΘΚΑ ΠΕΖΑ asw aλ bαπόζηαζε ζπλδεηήξσλ ζπληειεζηήο ίζνο κε 1 άλ ε ινμή ξεγκάησζε πξνεγείηαη ηεο θακπηηθήο δηαξξνήο πιάηνο δηαηνκήο (ζηε ζέζε ηεο δηεπηθάλεηαο) ή(πιάηνο ζιηβόκελεο δώλεο) ή πιάηνο δηαγσλίνπ ηνηρνπιήξσζεο b0 πιάηνο πεξηζθηγκέλνπ ππξήλα bc πιάηνο δηαηνκήο ππνζηπιώκαηνο bc πιάηνο ππξήλα δηαηνκήο bi απνζηάζεηο δηακήθσλ ξάβδσλ πνπ ζπγθξαηνύληαη από ζπλδεηήξα ή άγθηζηξν bj πιάηνο θόκβνπ bj πιάηνο ειάζκαηνο ή πθάζκαηνο ή πιάηνο πιηθνύ ελίζρπζεο bw πιάηνο εθειθπόκελνπ πέικαηνο δνκηθνύ ζηνηρείνπ επί ηνπ νπνίνπ επηθνιιάηαη ην πιηθό ελίζρπζεο c επηθάιπςε ξάβδνπ d ζηαηηθό ύςνο δηαηνκήο ζηνηρείνπ ή κεηαζέζεηο, κεηαθηλήζεηο (ελ γέλεη), ή σο δείθηεο : ηηκή ζρεδηαζκνύ db δηάκεηξνο ξάβδνπ db δηάκεηξνο εθειθπνκέλσλ δηακήθσλ ξάβδσλ dh δηάκεηξνο ξάβδνπ ζπλδεηήξα dj ζηαηηθό ύςνο δηαηνκήο ds δηάκεηξνο ξάβδνπ νπιηζκνύ fbc κέζε ζιηπηηθή αληνρή ιηζνζώκαηνο fbk ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ζπλάθεηαο αγθπξίνπ θαη ζπλδεηηθνύ πιηθνύ fc ζιηπηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο fct,m κέζε εθειθπζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο fc,old ζιηπηηθή αληνρή πθηζηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο Σ-48 7 4,7,8 8 7 7 7 6,8 7, 8 7, 8 4,7,8,9 6 7 8 8 8 7 6 8 6,7 Κεθάιαην fc,new ζιηπηηθή αληνρή λένπ ζθπξνδέκαηνο fcd ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ζρεδηαζκνύ ζιηπηηθήο αληνρήο ζθπξνδέκαηνο fcd,c ζιηπηηθή αληνρή ζρεδηαζκνύ πεξηζθηγκέλνπ ζθπξνδέκαηνο fck ραξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο fct εθειθπζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο fj εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ΙΟΠ fj΄ κεησκέλε ηηκή εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ΙΟΠ fjk ραξαθηεξηζηηθή ηηκή αληνρήο ηνπ πιηθνύ ελίζρπζεο fmc κέζε ζιηπηηθή αληνρή θνληάκαηνο fsy όξην δηαξξνήο ράιπβα fyd ηηκή ζρεδηαζκνύ νξίνπ δηαξξνήο ράιπβα (ξάβδνπ, ειάζκαηνο, αγθπξίνπ) fy ραξαθηεξηζηηθή ηηκή δηαξξνήο fy όξην δηαξξνήο ξάβδνπ fyw όξην δηαξξνήο εγθάξζηνπ νπιηζκνύ fydo όξην δηαξξνήο εθειθπόκελνπ νπιηζκνύ ζην αξρηθό ζηνηρείν fywd ηηκή ζρεδηαζκνύ νξίνπ δηαξξνήο ζπλδεηήξσλ fwc ζιηπηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο f wc,s κέζε ζιηπηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο θαηά ηελ δηεύζπλζε ηεο δηαγσλίνπ fwc,k ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ζιηπηηθήο αληνρήο ηνηρνπνηίαο θαηά ηελ θαηαθόξπθν f wv κέζε δηαηκεηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο h ύςνο αξρηθνύ ζηνηρείνπ ή ύςνο δηαηνκήο hb ύςνο δνθνύ hc ύςνο ππξήλα δηαηνκήο hc ύςνο δηαηνκήο ππνζηπιώκαηνο hδ κήθνο δηαγσλίνπ θόκβνπ hef ελεξγό ύςνο ηνπ θηηξίνπ hj, ύςνο ζηνηρείνπ ελίζρπζεο hj,ef ελεξγό ύςνο ελίζρπζεο γηα ηελ αλάιεςε ηέκλνπζαο hn ύςνο θηηξίνπ (ζε κέηξα) hm ύςνο θηηξίνπ ζε κέηξα hs απόζηαζε κεηαμύ αξρηθνύ θαη λένπ δηακήθνπο νπιηζκνύ ηνπ ζηνηρείνπ hst ύςνο νξόθνπ hst,n θαζαξό ύςνο νξόθνπ k πιήζνο ζηξώζεσλ ΙΩΠ ή ζπληειεζηήο κνλνιηζηθόηεηαο k0 ζηεξξόηεηα (δπζθακςία) θηηξίνπ παθησκέλνπ ζηε βάζε ηνπ kζy ζπληειεζηήο κνλνιηζηθόηεηαο γηα ζy kζu ζπληειεζηήο κνλνιηζηθόηεηαο γηα ζu kθ ζπληειεζηήο κνλνιηζηθόηεηνο δπζθακςίαο kr ζπληειεζηήο κνλνιηζηθόηεηαο αληνρήο kx πιεπξηθή ζηεξξόηεηα (δπζθακςία) ζεκειίσζεο kx ζηεξξόηεηα (δπζθακςία) πιεπξηθή kv ζπληειεζηήο θαηαλνκήο παξακνξθώζεσλ θαηά κήθνο ηεο θξίζηκεο ινμήο ξσγκήο k ζηξνθηθή ζηεξξόηεηα (δπζθακςία) ζεκειίσζεο Σ-56 6 8 6 6,7 6 6 8 7 8 6 6 7 7,8 8 8 7 7 7 7 5,7,8 7 5,7 7 8 5 8 8 5 5 8 7 7 6,8 5 8 8 8 8 5 5 8 5 Κεθάιαην l δηαηηζέκελν κήθνο αγθύξσζεο ξάβδνπ 6 lb απαηηνύκελν κήθνο αγθύξσζεο ξάβδνπ 6 lb κήθνο ππεξθάιπςεο ξάβδσλ 7 lb,min ειάρηζην κήθνο ππεξθάιπςεο ξάβδσλ γηά ηελ αλάπηπμε πιήξνπο ξνπήο αζηνρίαο 7 lbu,min ειάρηζην κήθνο ππεξθάιπςεο ξάβδσλ γηά ηελ αλάπηπμε πιήξνπο γσλίαο ζηξνθήο ρνξδήο αζηνρίαο 7 le κήθνο ζπλάθεηαο κε ην ζθπξόδεκα ζηηο απνιήμεηο ειάζκαηνο 6 le κήθνο εκπήμεσο αγθπξίνπ 6 ls δηαηηζέκελν κήθνο αιιεινθάιπςεο ξάβδσλ νπιηζκνύ 8 lsν αλαγθαίν κήθνο παξάζεζεο ξάβδσλ νπιηζκνύ 8 lo ε απόζηαζε ζεκείσλ κεδεληζκνύ ηεο ξνπήο θάκςεο θαηά κήθνο ηνπ ζηνηρείνπ 8 m ηνπηθόο δείθηεο ζπκπεξηθνξάο (επηκέξνπο δνκηθώλ ζηνηρείσλ), ή δείθηεο πιαζηηκόηεηαο κειώλ 2,4,5,7,8,9 mi ζπγθεληξσκέλε κάδα ζηε ζηάζκε i 5 n πιήζνο ππξήλσλ (δνθηκίσλ),ή αξηζκόο θπξίσλ ζηνηρείσλ ζηάζκεο ή πιήζνο θύθισλ,ή κεησηηθόο ζπληειεζηήο ηεο κνλναμνληθήο ζιηπηηθήο αληνρήο 3,6,7 nb ζπλνιηθόο αξηζκόο αλαξηήξσλ (πάπηεο) 8 nD ζπλνιηθόο αξηζκόο βιήηξσλ 8 nrest αξηζκόο ξάβδσλ δηακήθσλ ξάβδσλ κε παξάζεζε άθξσλ πνπ ζπγθξαηνύληαη ζε γσλία ζπλδεηήξα ή από άγθηζηξν 7 ntot ζπλνιηθόο αξηζκόο δηακήθσλ ξάβδσλ κε παξάζεζε άθξσλ 7 pe πηζαλόηεηα ππέξβαζεο 4 pf πηζαλόηεηα αζηνρίαο 4 q εληαίνο (θαζνιηθόο) δείθηεο ζπκπεξηθνξάο (q=qπ·qπ ή qo·qd) 2,4,5,7,9 q’ ηηκή q γηα ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο Β 4 q* δηαθνξνπνηεκέλε ηηκή q 4 qπ παξάγνληαο δείθηε ζπκπεξηθνξάο ιόγσ ππεξαληνρήο δνκήκαηνο 4,8 qπ παξάγνληαο δείθηε ζπκπεξηθνξάο ιόγσ πιαζηηκόηεηαο δνκήκαηνο 4,8 r αθηίλα θακππιώζεσο ηνπ ΙΟΠ ζηηο γσλίεο ηνπ ζηνηρείνπ ri ζρεηηθόο ζπληειεζηήο βιάβεο 8 rK κεησηηθόο ζπληειεζηήο ηεο Κ 7 rR κεησηηθόο ζπληειεζηήο ηεο Fy 7 rδu κεησηηθόο ζπληειεζηήο ηεο δu 7 1/r θακππιόηεηα (θ) 4,7 (1/r)cu θακππιόηεηα αζηνρίαο ηνπ ζιηβόκελνπ ζθπξνδέκαηνο, θcu 7 (1/r)su θακππιόηεηα αζηνρίαο ιόγσ ζξαύζεσο ηνπ εθειθπόκελνπ ράιπβα, θsu 7 (1/r)u θακππιόηεηα θαηά ηελ αζηνρία, θu 7,9 (1/r)y θακππιόηεηα θαηά ηελ δηαξξνή, θy 7,9 s δεπηεξόιεπην (sec),ή απόζηαζε δηαδνρηθώλ ζπλδεηήξσλ, ή απόζηαζε δηαδνρηθώλ θνιιάξσλ ή ισξίδσλ, ή επηβαιιόκελε κνλνηνληθή ή αλαθπθιηδόκελε νιίζζεζε, ή ηππηθή απόθιηζε, ή ζρεηηθή νιίζζεζε 3,5,7,8Σ-6 Κεθάιαην sd αλεθηή ηηκή νιηζζήζεσο sf ζρεηηθή νιίζζεζε sfu ζρεηηθή νιίζζεζε ζηε δηεπηθάλεηα αληίζηνηρε ηεο κέγηζηεο αληίζηαζεο ηξηβήο sh απόζηαζε ζπλδεηήξσλ sj αμνληθή απόζηαζε εμσηεξηθνύ νπιηζκνύ ζηελ πεξίπησζε ισξίδσλ su νιίζζεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε επηζηξαηεπόκελε δηαηκεηηθή αληίζηαζε t πάρνο καλδύα, teff πάρνο ηνίρνπ tει. πάρνο ειάζκαηνο tj πάρνο πιηθνύ ελίζρπζεο tj πάρνο ηνπ ΙΟΠ tj πάρνο δηαηνκήο θνιιάξσλ ζην καλδύα tj1 πάρνο ηεο κηάο ζηξώζεο ηνπ ΙΟΠ tjh πάρνο πθάζκαηνο κε ίλεο παξάιιειεο σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο δνθνύ tjv πάρνο πθάζκαηνο κε ίλεο θάζεηεο σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο δνθνύ uo κήθνο ζπλαξκνγήο καλδύα wd αλεθηή ηηκή αλνίγκαηνο ξσγκήο wj πιάηνο δηαηνκήο θνιιάξσλ ή εμσηεξηθνύ νπιηζκνύ ζηελ πεξίπησζε ισξίδσλ x ύςνο ζιηβόκελεο δώλεο x κέζε ηηκή z κνρινβξαρίσλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ zb κνρινβξαρίσλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ δνθνύ zc κνρινβξαρίσλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ ππνζηπισκάησλ6 6 6 7 8 6 6 7 8 6,8 8 8 8 8 8 8 6 8 7 3 7 7 7ΕΛΛΗΝΘΚΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ Αi ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο Φ.Ο. γηα άκεζε ρξήζε κεηά ην ζεηζκό Βi ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο Φ.Ο. γηα πξνζηαζία δσήο ησλ ελνίθσλ Γi ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο Φ.Ο. γηα απνθπγή νηνλεί θαηάξξεπζεο Γεο αύμεζε αλεγκέλεο παξακόξθσζεο νπιηζκνύ ΓMdo πξόζζεηε ξνπή ζρεδηαζκνύ πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ε εληζρπκέλε δηαηνκή ΚΔ ζπληειεζηήο Φe θαζκαηηθή επηηάρπλζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηζνδύλακε ηδηνπεξίνδν θηηξίνπ Ω ειάρηζηε ηηκή ηνπ ιόγνπ MRd / MEd Ø δηάκεηξνο νπήο ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ην αγθύξην ΔΚ 2 Δπξσθώδηθαο 2 (EN 1992-1-1) ΔΚ 6 Δπξσθώδηθαο 6 Μέξνο 1-1 (EN 1996-1-1) ΔΚ 8-1 Δπξσθώδηθαο 8 Μέξνο 1 (EN 1998-1) ΔΚ 8-3 Δπξσθώδηθαο 8 Μέξνο 3 (EN 1998-3) ΕΛΛΗΝΘΚΑ ΠΕΖΑ αζπληειεζηήο απνδνηηθόηεηαο (πεξίζθηγμεο),ή ζπληειεζηήο γεληθά, Σ-724 2,4 2,4 8 7 5 9 6 ή γσλία θιίζεο εγθάξζηνπ νπιηζκνύ (εμσηεξηθνύ) δηάηκεζεο σο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζηνηρείνπ, ή θιίζε θακπύιεο (ιόγνο θξάηπλζεο),ή θιίζε δηαγσλίνπ, ή κήθνο ζηνηρείνπ ππνθείκελνπ ζε νκόζεκεο ξνπέο αs ιόγνο δηαηκήζεσο (M/V*h) αλ β βD βF βL βw γ γ1 γb γc γc’ γf γg γinst γΙΩΠ γm γq γRd γs γSd γu γy δ δavg δmax δd δel δinel δt δu δu,pl δy ε4,5,6,7,8 7 Κεθάιαηνζπληειεζηήο εμαξηώκελνο από ηελ ηηκή ηεο VR1 ζπληειεζηήο αύμεζεο κήθνπο, ζπληειεζηήο γεληθά, ή δηνξζσηηθόο ζπληειεζηήο ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο κεραληζκνύ βιήηξνπ ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο κεραληζκνύ ηξηβήο ζπληειεζηήο επηξξνήο δηαηηζέκελνπ κήθνπο αγθύξσζεο ζπληειεζηήο επηξξνήο πιάηνπο νπιηζκνύ ελίζρπζεο γσληαθή παξακόξθσζε ζπληειεζηήο ζπνπδαηόηεηαο επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ζπλάθεηα επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ζθπξόδεκα επί κέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο ζθπξνδέκαηνο ζε εθειθπζκό ζπληειεζηήο αζθάιεηαο γηα δξάζεηο επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα κόληκεο δξάζεηο επί κέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο εμαξηώκελνο από ηελ πνηόηεηα εθαξκνγήο αγθπξίσλ ζην εξγνηάμην επί κέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο εμαξηώκελνο από ην είδνο ησλ ηλώλ ηνπ ΙΩΠ ζπληειεζηήο αζθαιείαο πιηθνύ επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα κεηαβιεηέο δξάζεηο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα αληηζηάζεηο (πξνζνκνηώκαηα) επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ράιπβα ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα δξάζεηο (πξνζνκνηώκαηα) γσληαθή παξακόξθσζε θαηλώκαηνο κε ηνηρνπιήξσζε θαηά ηελ αζηνρία γσληαθή παξακόξθσζε θαηλώκαηνο κε ηνηρνπιήξσζε θαηά ηελ δηαξξνή παξακόξθσζε, ή νιίζζεζε εθειθπόκελεο ξάβδνπ σο πξνο ην ζθπξόδεκα, ή κεηαθίλεζε,ή γσλία ηεο δηαγσλίνπ ηνπ ζηνηρείνπ σο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ, ή απνδεθηό κέγεζνο ηεο ζρεηηθήο νιηζζ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.