Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

ΚΥΑ Α' 50/12081/642/26-07-06 (ΦΕΚ 1222 Β / 05-09-2006 
Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.

Αριθµ. Φ Α' 50/12081/642 Θέµατα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και κατασκευής θεµελιακής γείωσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').2.Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Α' 96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του π.δ. 396/1989 (Α' 172) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του π.δ. 189/1995 (Α' 99) «Συµπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1998)».3.Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (Α' 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (Α' 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού».4.Το π.δ. 121/2004 (Α' 84) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».5.Τις διατάξεις του ν. 6422/1934 (Α' 412) «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.6.Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 470/1985 (Β' 183) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει «περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 72/23/ΕΟΚ».7.Το ν. 1577/1985 (Α' 210) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε.8.Την υπ' αριθµ. Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (Β' 470) «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων µε το πρότυπο HD 384».9.Το άρθρο 2 του α.ν. 1672/1951 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων του ν. 1468/1950 περί ιδρύσεως ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού κ.λπ.», όπως ισχύει.10. Την από 16.3.2006 υποβληθείσα εισήγηση της Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ. Φ Γ' 7.5/17491/1236/13.10.2005 (Β' 1474) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 11. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπληξία, µε εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύµατος. Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύµατος καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως αναλύεται στην συνέχεια: 1.Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας µικρότερο ή ίσο µε 30 mA, όπως αυτές πε-ριγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΑΟΤ HD 384.2.Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον µια διάταξη διαφορικού ρεύµατος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύµατος, πρέπει να καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα κυκλώµατα ισχυρών ρευµάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται µε διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.3.Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευαστεί µε τον προηγουµένως ισχύοντα Κανονισµό Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστηµα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον µια διάταξη διαφορικού ρεύµατος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία µε διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κυκλώµατα ισχυρών ρευµάτων της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος στις παλαιές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την δηµοσίευση της παρούσας ρύθµισης. Ιδιαίτερα, σε παλαιές εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρµόζεται σύστηµα γείωσης του δικτύου ΤΤ (άµεση γείωση µέσω των σωληνώσεων ύδρευσης), θα πρέπει να ελέγχεται µε µέτρηση όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η αντίσταση της γείωσης πριν από την εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος. Αν η τιµή της αντίστασης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης που θα µετρηθεί, δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία έναντι ηλεκτροπληξίας της Ε.Η.Ε., όπως αναφέρεται στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα βελτίωση της γείωσης (π.χ. µε πρόσθεση ηλεκτροδίων). Όλα τα µέτρα προστασίας που θα πρέπει να έχουν ληφθεί σε αυτές τις Ε.Η.Ε. συµπεριλαµβανοµένων και των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση σφάλµατος προς εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη: η τάση επαφής σε αυτά δεν θα ξεπεράσει τα 50V και η τάση τροφοδότησης στο αντίστοιχο τµήµα της Ε.Η.Ε., στο οποίο εµφανίζεται το σφάλµα, θα διακόπτεται σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.4.Κοντά στην διάταξη ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύµατος, θα πρέπει να τοποθετείται πινακίδα µε οδηγίες στα ελληνικά για δοκιµή καλής λειτουργίας από τον χρήστη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 531.2.1.5 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.5.Στα τµήµατα των Ε.Η.Ε. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία εφαρµόζεται σαν µέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία: -Ηλεκτρικός διαχωρισµός,-Πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή πολύ χαµηλή τάση προστασίας (PELV),η κάλυψη των τµηµάτων αυτών µε διάταξη διαφορικού ρεύµατος είναι προαιρετική, εφόσον αυτά τα µέτρα προστασίας πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 6.Για τις διατάξεις διαφορικού ρεύµατος που πρέπει να εγκαθίστανται µε βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως και για αυτές που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου δεν θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα παράκαµψής τους από τον χρήστη.Άρθρο 2 Θεµελιακή Γείωση. 1.Για όλες τις νεοαναγειρόµενες εκ θεµελίων οικοδοµές, µετά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστηµα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η θεµελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική.2.Ο τρόπος κατασκευής της θεµελιακής γείωσης είναι αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή ∆ιεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα σχετικά πρότυπο του Ε.Λ.Ο.Τ..3.Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδοµές από προκατασκευασµένα στοιχεία ή οι λυόµενες κατασκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεµελίωση.4.Σε κτίρια µε φέροντα οργανισµό από χάλυβα κατασκευών, δύνανται να εφαρµόζεται η απ' ευθείας γείωση στο χάλυβα του φέροντος οργανισµού.5.Μέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση της ρύθµισης του παρόντος θα πρέπει να εναρµονισθεί ανάλογα ο ισχύων Κτιριοδοµικός Κανονισµός (άρθρο 30).Άρθρο 3 Επαγγελµατικά δικαιώµατα στις εγκαταστάσεις της παρούσας απόφασης. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα για τη µελέτη, εφόσον αυτή προβλέπεται, την επίβλεψη εκτέλεσης της µελέτης, την εγκατάσταση και την επίβλεψη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Άρθρο 4 Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.