Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Προσθήκη άρθρων για φρεάτια από συνθετικά υλικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, προσθήκες και διορθώσεις άρθρων πλαστικών σωλήνων από PVC και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) κλπ

Απόφαση Δ11γ/9/59/Φ10/17-08-2011, ΦΕΚ 2063 Β / 16-09-2011

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.20 08:24:08 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio28159ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 2063 16 Σεπτεμβρίου 2011ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ11γ/9/59/Φ10 Τροποποίηση – Συμπλήρωση − Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «΄Εγκριση αναπροσαρμογής και συ− μπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθε− σίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234Β/7−10−2009) του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανα− κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο, μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα− τείας Δημοσίων Έργων» (Α΄28) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/4−10−90, «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί οργανισμού του τ. ΥΠ.Δ.Ε.» όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 5. Την με ΑΠ Δ16α/04/773/29−11−1990 Κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με την «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Την αριθ. Δ17γ/06/28/Φ.Ν.437/24−2−2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυ− λικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ Β΄ 410/6−3−2009 και ΦΕΚ Β΄ 822/4−5−2009). 7. Την αριθ Δ11γ/759/28−12−2009 απόφαση του Υπουρ− γού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Συμπλήρωση της απόφασης Έγκριση ανα−προσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έρ− γων Υδραυλικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ Β΄ 2630/29−12−2009). 8. Την αριθ Δ11γ/188/Φ10/13−4−2010 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Τροποποίηση – Διόρθωση σφαλ− μάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» (Φ.Ε.Κ. 518Β’ /26−4−2010) και επειδή απαι− τείται η διόρθωση − διευκρίνηση κάποιων άρθρων του τιμολογίου υδραυλικών έργων, μειώσεις τιμών που προ− κύπτουν από τη μείωση τιμών των ενσωματούμενων υλικών, αποφασίζει: 1. Στην απόφασή μας αριθ. Δ17γ/06/28/Φ.Ν.437/ 24−2−2009 «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρω− σης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμε− νικών» (ΦΕΚ Β΄ 410/6−3−2009 και ΦΕΚ Β΄ 822/4−5−2009) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ Δ11γ/759/28−12−2009 και Δ11γ/188/Φ10/13−4−2010 αποφά− σεις του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ Β΄ 2630/29−12−2009 και Φ.Ε.Κ. 518Β΄/26−4−2010 αντίστοιχα). α) στο περιγραφικό τιμολόγιο αντικαθίσταται το άρ− θρο 9.41 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1 προς τοποθέ− τηση εκτός καταστρώματος της οδού» και προστίθεται το άρθρο 9.42 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από συν− θετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού», ως εξής: Άρθρο 9.41 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Άρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598−1 από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC− U), πολυ− προπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25 m. Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων, και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφω− 28160ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)σης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598−1, την κωνική απόληξη (ομόκεντρη ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων. Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των εισερχο− μένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυπο− ποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: • Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται), τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντο− σωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη). • Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες δι− αστάσεις με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκα− φών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις − αποξηλώσεις, και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. • Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. • Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονη− τικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. Επισήμανση: • Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεα− τίου του προβλεπομένου από την μελέτη ύψους, ονομα− στικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος. Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. • Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου το κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέ− ρουσας ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατί− ου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο (D) καιτον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων (D), ως εξής: 9.41.01 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δι− αμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.02 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.03 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δι− αμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.04 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δι− αμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.05 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.06 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δι− αμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.07 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δι− αμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.08 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.09 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.10 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9.41.11 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.12 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.13 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δι− αμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 630 mm. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.41.14 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: Άρθρο 9.42 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Άρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598−2 από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC− U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγά− νωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων, και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, το θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, την κωνική απόληξη (ομόκεντρη ή έκκεντρη) κατά ΕΛΟΤ EN 13598−2 και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων. Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των εισερχο− μένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυπο− ποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: • Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη διαστάσεων, με28161τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύ− σεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη). • Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες δι− αστάσεις με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκα− φών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις − αποξηλώσεις, και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. • Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. • Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονη− τικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. Επισήμανση: • τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την μελέτη ύψους, διαμέτρου (D) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτε− ρα με βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος. Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθε− ται στην τιμή του κύριου άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. • το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό κα− τασκευής) Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο (ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισό− δων/εξόδων, ως εξής: 9.42.1 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.42.2 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9. 42.3 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm 28162ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9. 42.4 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9. 42.5 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9. 42.6 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9. 42.07 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατί− ου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9. 42.08 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχι− στης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9. 42.09 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχι− στης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9. 42.10Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.42.11 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.42.12 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mmΚωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.42.13 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βά− σης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.42.14 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτε− ρικής διαμέτρου D 1000, με ύψος στοιχείων βάσης και κώ− νου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 630 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.42.15 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτε− ρικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 630 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 9.42.16 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: β) Στο περιγραφικό τιμολόγιο, το άρθρο 12.14.03 αντικα− θίσταται ως εξής: 12.14.03 Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (ΡΕ), με εσωτερικό τοίχωμα από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), κατηγορίας MRS 10 (Minimum Required Strength − Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή 10 ΜPa), κατά ΕΝ 12201−2 και ανεξάρ− τητο εξωτερικό τοίχωμα (μη κολλημένο), από αφρώδες (foamed) πολυαιθυλένιο πάχους 3 mm, με ενσωματωμένη ταινία ιχνηλασιμότητας μεταξύ των τοιχωμάτων. Επισήμανση: Οι σωλήνες της κατηγορίας αυτής δεν απαι− τούν εγκιβωτισμό με άμμο. 12.14.03.01 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.02 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm/ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.03 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm/ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.04 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm+ Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.05 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm/ονομ. πίε− σης ΡΝ 10 atm ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.06 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm/ονομ. πίε− σης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.07 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ονομ. πί− εσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.08 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm/ονομ. πί− εσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.02.09 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm/ονομ. πί− εσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.3 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.02.10 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm/ονομ. πί− εσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.5 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.11 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/ονομ. πίε− σης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.12 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm/ονομ. πίε− σης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.13 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm/ονομ. πίε− σης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.14 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίε− σης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.15 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm/ονομ. πίε− σης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.16 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm/ονομ. πίε− σης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.03.17 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ονομ. πί− εσης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς:2816312.14.03.18 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm/ονομ. πί− εσης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.02.19 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm/ονομ. πί− εσης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.3 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.14.02.20 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm/ονομ. πί− εσης ΡΝ 16 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.5 Ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: γ) Στο περιγραφικό τιμολόγιο η περιγραφή του άρ− θρου 12.12 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12.12 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC−U), συμπα− γούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλα− στικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασία των σωλήνων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από ΡVC και οι συνδέσεις του αγω− γού με τα φρεάτια του δικτύου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους. δ) Στο περιγραφικό τιμολόγιο προστίθεται άρθρο με αριθμό 12.28 ως εξής: Άρθρο 12.28 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένου τοιχώ− ματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−2. 12.28.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC, σει− ράς 41, δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−2 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC−U), δομη− μένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−2, σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1. Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλα− στικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασία των σωλήνων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από ΡVC και οι συνδέσεις του αγω− γού με τα φρεάτια του δικτύου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους. 12.28.01.01 Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 110 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.1 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.28.01.02 Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 125 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.1 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)2816412.28.01.03 Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 160 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.1 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.28.01.04 Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 200 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.2 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.28.01.05 Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 250 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.3 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.28.01.06 Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 315 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.4 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς:12.28.01.04Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένουτοιχώματος Dεξ = 400 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.6 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.28.01.05Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένουτοιχώματος Dεξ = 500 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.7 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς: 12.28.01.06Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένουτοιχώματος Dεξ = 630 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ 6711.7 ευρώ Ολογράφως: Αριθμητικώς:ε) Στον πίνακα τιμών μονάδας εργασιών Υδραυλικών Έργων προστίθενται οι τιμές μονάδας των άρθρων 9.41, 9.42, 12.14.03 και 12.28.01, και τροποποιούνται οι τιμές των άρθρων 12.12 12.30.01 και 12.30.02, 12.31.03 και 12.31.04 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΆρθρο 9.41 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλι− κά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1 προς τοπο− θέτηση εκτός καταστρώματος της οδού 9.41.01 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm 9. 41.02 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm 9. 41.03 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 1 εισόδου και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm 9. 41.04 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm 9. 41.05 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm 9. 41.06 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm 9. 41.07 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mmΚωδικός αναθεώ− ρησηςΜον. Έργα έως Έργα από Έργα Μετρ. 1,50 εκ. € 1,5 έως άνω των 5,0 εκ. € 5 εκ.€ΥΔΡ 6711.7τεμ130,00120,00110,00ΥΔΡ 6711.7μμ100,0095,0090,00ΥΔΡ 6711.7τεμ185,00175,00165,00ΥΔΡ 6711.7τεμ215,00200,00190,00ΥΔΡ 6711.7τεμ245,00230,00220,00ΥΔΡ 6711.7τεμ235,00220,00210,00ΥΔΡ 6711.7τεμ245,00235,00220,00 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. 41.08Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm 9. 41.09 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm 9. 41.10 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm 9. 41.11 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm 9. 41.12 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. 9. 41.13 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής δια− μέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm 9. 41.14 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−1, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. Άρθρο 9.42 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλι− κά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2 προς τοπο− θέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού 9.42.01 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτε− ρικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βά− σης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm 9.42.02 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτε− ρικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βά− σης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm 9.42.03 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm 9.42.04 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτε− ρικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βά− σης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm 9.42.05 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτε− ρικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βά− σης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm 9.42.06 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10m, 3 εισόδων και 1 εξόδου δια− μέτρου έως D 500 mm 9.42.07 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέ− τρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες κα− θόδου. 9.42.08 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μιας εισόδου και μιας εξό− δου έως D 315 mm28165ΥΔΡ 6711.7τεμ270,00255,00245,00ΥΔΡ 6711.7τεμ330,00320,00310,00ΥΔΡ 6711.7μμ160,00155,00150,00ΥΔΡ 6711.7τεμ450,00435,00420,00ΥΔΡ 6711.7μμ220,00210,00200,00ΥΔΡ 6711.7τεμ890,00850,00810,00ΥΔΡ 6711.7μμ290,00275,00260,00ΥΔΡ 6711.7τεμ585,00565,00545,00ΥΔΡ 6711.7τεμ590,00570,00545,00ΥΔΡ 6711.7τεμ615,00595,00575,00ΥΔΡ 6711.7τεμ665,00645,00625,00ΥΔΡ 6711.7τεμ750,00725,00705,00ΥΔΡ 6711.7τεμ775,00750,00725,00ΥΔΡ 6711.7μμ370,00355,00345,00ΥΔΡ 6711.7τεμ655,00635,00615,00 28166 9.42.099.42.109.42.119.42.129.42.139.42.149.42.159.42.1612.12 12.12.01 12.12.02 12.12.03 12.12.04 12.12.05 12.12.06 12.12.07 12.12.08 12.12.09 12.12.10 12.14.0312.14.03.01 12.14.03.02 12.14.03.03 12.14.03.04 12.14.03.05 12.14.03.06 12.14.03.07ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξό− δου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξό− δου έως D 500 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξό− δου έως D 500 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25m, μιας εισόδου και μιας εξό− δου έως D 630 mm Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσω− τερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξό− δου έως D 630 mm Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598−2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέ− τρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.ΥΔΡ 6711.7τεμ685,00660,00640,00ΥΔΡ 6711.7τεμ710,00685,00665,00ΥΔΡ 6711.7τεμ780,00755,00730,00ΥΔΡ 6711.7τεμ860,00835,00805,00ΥΔΡ 6711.7τεμ1.000,00970,00940,00ΥΔΡ 6711.7τεμ875,00845,00820,00ΥΔΡ 6711.7τεμ1.020,00990,00955,00ΥΔΡ 6711.7μμ385,00370,00360,00Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 110 mm ΥΔΡ 6711.1 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 125 mm ΥΔΡ 6711.1 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm ΥΔΡ 6711.1 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm ΥΔΡ 6711.2 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm ΥΔΡ 6711.3 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm ΥΔΡ 6711.4 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm ΥΔΡ 6711.5 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 mm ΥΔΡ 6711.6 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm ΥΔΡ 6711.7 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 630 mm ΥΔΡ 6711.7m m m m m m m m m m3,80 4,20 6,90 9,30 14,70 22,70 27,50 34,10 50,30 77,303,70 4,10 6,80 9,00 14,30 22,10 26,80 33,00 48,80 75,003,60 3,90 6,40 8,60 13,50 21,00 25,50 31,50 46,50 71,30Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ), με λείο εσωτερικό τοίχωμα από HDPE, κατη− γορίας MRS 10, κατά ΕΝ 12201−2, και ανεξάρτητο εξωτερικό τοίχωμα από αφρώδες (foamed) πολυαι− θυλένιο, με ενσωματωμένη μεταλλική ταινία ιχνη− λασιμότητας μεταξύ των τοιχωμάτων. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/PN 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm/PN 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm/PN 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm/PN 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm/PN 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm/PN 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/PN 10 atmm m m m m m m2,90 3,70 4,20 4,80 5,80 8,00 10,502,80 3,60 4,10 4,70 5,70 7,80 10,302,70 3,40 3,90 4,50 5,40 7,40 9,80ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ6621.1 6621.1 6621.1 6621.1 6621.1 6621.1 6621.1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)2816712.14.03.08 12.14.03.09 12.14.03.10Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm/PN 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm/PN 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm/PN 10 atmΥΔΡ 6621.2 m ΥΔΡ 6621.3 m ΥΔΡ 6621.5 m12,50 18,20 31,7012,20 17,60 30,9011,60 16,80 29,4012.14.03.11 12.14.03.12 12.14.03.13 12.14.03.14 12.14.03.15 12.14.03.16 12.14.03.17 12.14.03.18 12.14.03.19 12.14.03.20Ονομ. Ονομ. Ονομ. Ονομ. Ονομ. Ονομ. Ονομ. Ονομ. Ονομ. Ονομ.ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡm m m m m m m m m m3,40 4,20 5,10 6,30 8,00 10,10 14,70 19,30 28,40 51,003,40 4,10 4,90 6,20 7,80 9,80 14,40 18,80 27,60 49,703,20 3,90 4,70 5,90 7,40 9,30 13,70 17,90 26,30 47,3012.28.01Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−2 Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ 110 mm Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα− τος, Dεξ 125 mm Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα− τος, Dεξ 160 mm Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα− τος, Dεξ 200 Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα− τος, Dεξ 250 mm Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα− τος, Dεξ 315 mm Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα− τος, Dεξ 400 mm Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα− τος, Dεξ 500 mm Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα− τος, Dεξ 630 mmΥΔΡ 6711.1m3,303,203,10ΥΔΡ 6711.1m3,603,503,30ΥΔΡ 6711.1m5,905,705,50ΥΔΡ 6711.2m8,408,107,80ΥΔΡ 6711.3m12,4012,1011,60ΥΔΡ 6711.4 m19,3018,7017,90ΥΔΡ 6711.6m28,9028,1026,90ΥΔΡ 6711.7m46,2044,8043,10ΥΔΡ 6711.7m71,1068,9066,20ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡm m m m m m m m m m16,80 28,00 48,30 80,50 135,80 21,00 35,00 52,50 80,50 161,0016,30 27,20 46,90 78,10 131,70 20,40 34,00 50,90 78,10 156,2015,50 25,80 44,50 74,20 125,10 19,40 32,30 48,40 74,20 148,4012.28.01.01 12.28.01.02 12.28.01.03 12.28.01.04 12.28.01.05 12.28.01.06 12.28.01.07 12.28.01.08 12.28.01.0912.3012.30.01 12.30.01.01 12.30.01.02 12.30.01.03 12.30.01.04 12.30.01.05 12.30.01.07 12.30.01.08 12.30.01.09 12.30.01.10 12.30.01.11διαμέτρου διαμέτρου διαμέτρου διαμέτρου διαμέτρου διαμέτρου διαμέτρου διαμέτρου διαμέτρου διαμέτρουDN DN DN DN DN DN DN DN DN DN32 mm/PN 16 atm 40 mm/PN 16 atm 50 mm/PN 16 atm 63 mm/PN 16 atm 75 mm/PN 16 atm 90 mm/PN 16 atm 110 mm/PN 16 atm 125 mm/PN 16 atm 160 mm/PN 16 atm 225 mm/PN 16 atmΣωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476−1, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με μία μού− φα και δύο δακτυλίους. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm Δίκτυα με σωλήνες SN4. DN/ID 400 mm Δίκτυα με σωλήνες SN4. DN/ID 500 mm Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 600 mm Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 800 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/ID 600 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/ID 800 mm6621.1 6621.1 6621.1 6621.1 6621.1 6621.1 6621.1 6621.2 6621.3 6621.56711 5 6711 6 6711.7 6711.7 6711.7 6711.4 6711.5 6711.7 6711.7 6711.7 28168 12.30.02 12.30.02.01 12.30.02.02 12.30.02.03 12.30.02.04 12.30.02.05 12.30.02.06 12.30.02.07 12.30.02.08 12.30.02.09 12.30.02.10 12.30.02.11 12.30.02.12 12.30.02.13 12.30.02.14 12.30.02.15 12.30.02.16 12.30.02.17 12.30.02.18 12.30.02.19 12.30.02.20 12.3112.31.03 12.31.03.01 12.31.03.02 12.31.03.03 12.31.03.04 12.31.03.05 12.31.03.06 12.31.04 12.31.04.01 12.31.04.02 12.31.04.03 12.31.04.04 12.31.04.05 12.31.04.06 12.31.04.07ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm ΥΔΡ 6711.2 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm ΥΔΡ 6711.3 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 315 mm ΥΔΡ 6711.4 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 400 mm ΥΔΡ 6711.5 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 500 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 630 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 800 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1000 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/0D 125 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm ΥΔΡ 6711 1 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm ΥΔΡ 6711.1 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm ΥΔΡ 6711.2 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm ΥΔΡ 6711.3 Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/OD 400 mm ΥΔΡ 6711.5 Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/OD 500 mm ΥΔΡ 6711.6 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 800 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/OD 1200 mm ΥΔΡ 6711.7m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m5,60 9,00 14,60 22,50 36,80 60,00 116,30 161,30 225,00 3,60 4,90 8,30 11,30 18,00 27,00 45,00 65,30 135,00 184,50 243,005,50 8,70 14,20 21,80 35,60 58,20 112,80 156,40 218,30 3,50 4,78 8,00 10,90 17,50 26,20 43,70 63,30 131,00 179,00 235,705,20 8,40 13,60 21,00 34,20 55,90 108,30 150,20 209,50 3,40 4,55 7,70 10,50 16,80 25,10 41,90 60,80 125,70 171,80 226,30Σωληνώσεις αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώμα− τος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−1, 3 δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 mm6711.4 6711.5 6711.7 6711.7 6711.7 6711.7m m m m m m19,30 33,10 45,80 70,90 140,50 203,6018,70 32,10 44,40 68,80 136,30 197,5018,20 31,10 43,10 66,70 132,20 191,60Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm ΥΔΡ 6711.1 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm ΥΔΡ 6711.2 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm ΥΔΡ 6711.3 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm ΥΔΡ 6711.4 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm ΥΔΡ 6711.5 Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/OD 500 mm ΥΔΡ 6711.7 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm ΥΔΡ 6711.7m m m m m m m4,80 8,00 11,30 17,70 26,90 44,90 67,804,70 7,80 10,90 17,20 26,10 43,60 65,804,60 7,50 10,60 16,70 25,30 42,30 63,79και στ) διορθώνονται τα λάθη στις μονάδες μέτρησης των άρθρων 4.03, 12.21.01 μέχρι και 12.21.03, και από 16.06.01 μέχρι και 16.08.02 του Πίνακα Τιμών Υδραυλικών Έργων και αντικαθίστανται με το ορθό “στρ“, “km“ και ”τεμ” αντίστοιχα 2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα δημοσι− ευθεί ή θα υπογραφεί, τριάντα (30) ημέρες μετά τηνΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)28170ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €-Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−-Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−-Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Δ΄110 €−Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΑ΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.2.250 €Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.