Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

ΦΕΚ 237Α / 01-11-2011

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.09 08:54:10 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio6817ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΑρ. Φύλλου 237 7 Νοεμβρίου 2011ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχεί− ριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και β) του άρθρου 4 του αυτού νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε, διαδοχικώς, με τα άρθρα 7 του ν.1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν.2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν.2789/2000 (Α΄21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν.3862/2010 (Α΄ 113). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοί− κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια− τάξεις» (Α΄ 107). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο− θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2011 (Α΄ 147). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 (Α΄ 148). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 (Α΄ 145). 7. Τις διατάξεις της αριθ. Υ350/8−7−2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα− πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 1603). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: Α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού. 1. Ετήσια δαπάνη ύψους 9.500 ευρώ περίπου, η οποία κατά το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 57.600 ευρώ περίπου. Η δαπάνη αυτή, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και κατά τα επόμενα έτη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) (Ειδ. Φ. 31−210/ΚΑΕ ομάδων 0200,0800,1000).2. Δαπάνη από την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, όπως ο απαιτούμενος αριθμός ελέγχων και ελεγκτών, που δεν μπορεί να προσδιοριστούν εκ των προτέρων και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ανωτέρω προϋ− πολογισμού. Β. Επί του προϋπολογισμού των Φορέων Υλοποίησης (ο.τ.α. Β΄ βαθμού, ν.π.ι.δ.). Δαπάνη από την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, όπως ο απαιτούμενος αριθμός ελέγχων και ελεγκτών, που δεν μπορεί να προσδιοριστούν εκ των προτέρων και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των ανωτέρω Φορέων, κατά περίπτωση. 9. Την υπ’ αριθμ. Δ 105/2011 Γνωμοδότηση του Συμβου− λίου της Επικρατείας 10. Τις 287 και 105/2011 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Διοι− κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Υπο− δομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός − Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ) 1. Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη− γίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. 2. Αντικείμενο του παρόντος είναι η καθιέρωση και η εφαρμογή διαδικασιών για τους ελέγχους και επι− θεωρήσεις οδικής ασφάλειας, τις εκτιμήσεις των επι− πτώσεων οδικής ασφάλειας, τη διαχείριση/ βελτίωση της ασφάλειας του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της χώρας, είτε αυτό είναι στο στάδιο της μελέτης είτε είναι στο στάδιο της κατασκευής είτε έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία. 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις οδικές σήραγγες οι οποίες καλύπτονται από την οδη− γία 2004/54/ΕΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με το Π.Δ. 230/2007 (Α΄ 264). 6818ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ)Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 1. «Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο» το οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται στο τμήμα 2 του Παραρτήματος Ι της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ. 2. «Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών (Φ.Α.Ο.Υ)» είναι η Δ/νση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών που συ− στήνεται με το άρθρο 10 του παρόντος. 3. «Φορέας Υλοποίησης» είναι ο φορέας/υπηρεσία που είναι αρμόδιος για την εκπόνηση της μελέτης ή /και για την κατασκευή του νέου έργου ή για τις βελτιώσεις ή επεμβάσεις επί τμημάτων του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, οι οποίες επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ροή. 4. «Φορέας Συντήρησης» είναι ο φορέας/υπηρεσία που είναι κάθε φορά αρμόδιος για τη συντήρηση του διευ− ρωπαϊκού οδικού δικτύου. 5. «Εκτίμηση των Επιπτώσεων της Οδικής Ασφάλειας», η στρατηγική συγκριτική ανάλυση xctjv επιπτώσεων που έχει μία νέα οδός ή η ουσιαστική βελτίωση του υφισταμένου δικτύου στις επιδόσεις ασφαλείας του οδικού δικτύου. 6. «Έλεγχος της Οδικής Ασφάλειας», η ανεξάρτητη, λεπτομερής, συστηματική και τεχνική επαλήθευση της ασφάλειας των χαρακτηριστικών ενός οδικού έργου υποδομής, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από τη μελέτη έως την αρχική λειτουργία του. 7. «Κατάταξη Τμημάτων Υψηλής Συγκέντρωσης Ατυ− χημάτων», η μέθοδος εντοπισμού, ανάλυσης και κατά− ταξης τμημάτων του οδικού δικτύου, τα οποία είναι σε λειτουργία επί περισσότερο από τρία έτη και στα οποία έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων συγκριτικά με την κυκλοφοριακή ροή. 8. «Κατάταξη, Ασφάλειας του Δικτύου», η μέθοδος για τον εντοπισμός την ανάλυση, και την κατάταξη τμη− μάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου, σύμφωνα με τη δυναμικότητα τους για αύξηση της ασφάλειας και μείωση του κόστους των ατυχημάτων. 9. «Επιθεώρηση Ασφαλείας», ο τακτικός περιοδικός έλεγχος των χαρακτηριστικών και των ελλείψεων που απαιτούν εργασίες συντήρησης για λόγους οδικής ασφαλείας. 10. «Κατευθυντήριες Γραμμές», οι οδηγίες που εκδί− δονται και επικαιροποιούνται καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Φ.Α.Ο.Υ, τα οποία καθορίζουν τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται και τα στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται κατά την εφαρμογή των διαδικασιών για τη διαχείριση της οδικής ασφαλείας που ορίζονται στο παρόν. 11. «Έργο Υποδομής» είναι το έργο κατασκευής νέας οδικής υποδομής ή ουσιαστικής βελτίωσης του υπάρ− χοντος διευρωπαϊκού δικτύου, το οποίο επηρεάζει την κυκλοφοριακή ροή. Άρθρο 3 Αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδικής ασφάλειας για έργα υποδομής (άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ) 1. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλα τα Έργα Υποδομής του δι− ευρωπαϊκού δικτύου.2. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφαλείας πραγματοποιείται κατά το στάδιο της αναγνωριστικής μελέτης και πριν την έγκριση της, παράλληλα με τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι και τις Κατευθυντήριες Γραμμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος. 3. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας προσδιορίζει τα θέματα οδικής ασφάλειας που συμβάλ− λουν στην επιλογή της προτεινόμενης λύσης. Παρέχει επίσης όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανάλυση οφέλους κόστους των διαφόρων εναλλα− κτικών λύσεων που εξετάσθηκαν. 4. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας πραγματοποιείται με μέριμνα του Φ.Α.Ο.Υ. μετά από αίτημα του Φορέα Υλοποίησης και διενεργείται από μηχανικούς υπαλλήλους του Φ.Α.Ο.Υ που έχουν πιστο− ποιηθεί ως Ελεγκτές οδικής ασφάλειας. Σε περίπτωση αδυναμίας του Φ.Α.Ο.Υ, η ανωτέρω αξι− ολόγηση ανατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε Ελεγκτή ή σε ομάδα εμπειρογνωμόνων, ήτοι μηχα− νικών με κατάλληλη πείρα ή κατάρτιση στο σχεδιασμό οδών ή και την τεχνολογία οδικής ασφάλειας ή και την ανάλυση ατυχημάτων, στην οποία περιλαμβάνεται και Ελεγκτής που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη για την αξιολόγηση βαρύνει το Φορέα Υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, η Έκθεση της Αξιολόγησης που συντάσσεται από τον Ελεγκτή επισυνάπτεται υποχρε− ωτικά στην απόφαση έγκρισης της αναγνωριστικής μελέτης. Άρθρο 4 Έλεγχοι οδικής ασφάλειας για έργα υποδομής (άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ) 1. Οι Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας πραγματοποιούνται στα Έργα Υποδομής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας υλοποίησης του οδικού Έργου Υπο− δομής. 2. Ο έλεγχος οδικής ασφάλειας στα οδικά Έργα Υπο− δομής είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται α) κατά τα στάδια της προμελέτης και της οριστικής μελέτης (β) πριν την παράδοση του έργου στην κυκλοφορία και (γ) κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας του. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από Ελεγκτή ή από ομάδα εμπειρογνωμόνων, στην οποία περιλαμβάνεται και ένας Ελεγκτής που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, οι οποίοι συντάσσουν σχετική Έκθεση Ελέγχου για καθένα από τα ανωτέρω στάδια. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης ή του Φορέα Συντήρησης με βάση τα κριτή− ρια του Παραρτήματος II και τις Κατευθυντήριες Γραμ− μές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος. Οι ως άνω Εκθέσεις υποβάλλονται για θεώρηση στο Φο− ρέα Ασφάλειας Οδικών Υποδομών και επισυνάπτονται στις εγκριτικές αποφάσεις των αντίστοιχων σταδίων. Ο Φ.Α.Ο.Υ μπορεί να καταγράφει τις παρατηρήσεις του επί της Έκθεσης Ελέγχου, οι οποίες θα πρέπει να λαμ− βάνονται υπόψη κατά το επόμενο στάδιο ελέγχου. 3. Ο Ελεγκτής στην Έκθεση Ελέγχου κάθε σταδίου καθορίζει σχεδιαστικά στοιχεία κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια και υποδεικνύει διορθώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η Έκθεση Ελέγχου υποχρεωτικά κατα− ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) λήγει σε κατάλληλες συστάσεις από άποψη ασφαλείας. Το κατά τις οικείες διατάξεις, αρμόδιο σε κάθε στάδιο όργανο, μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους προκει− μένου να ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες συστά− σεις σχετικά με την ασφάλεια του οδικού έργου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπισθούν επισφαλή χαρακτηριστικά αλλά δεν διορθωθεί ο σχε− διασμός του Έργου Υποδομής πριν από το τέλος του αντίστοιχου σταδίου, κατά τα αναφερόμενα στο Πα− ράρτημα II, ο Φορέας Υλοποίησης ή ο Φορέας Συντή− ρησης εκθέτει τους λόγους σε παράρτημα της Έκθεσης Ελέγχου. Άρθρο 5 Κατάταξη και διαχείριση της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο (άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ) 1. Η κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέ− ντρωσης ατυχημάτων και η κατάταξη της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο πραγματοποιούνται βά− σει επανεξετάσεων της λειτουργίας του οδικού δικτύου, που διενεργούνται από τον Φ.Α.Ο.Υ τουλάχιστον ανά τριετία με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος ΠΙ και τις Κατευθυντήριες Γραμμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος. 2. Τα οδικά τμήματα που παρουσιάζουν υψηλότερη προτεραιότητα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κα− τάταξης των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων καθώς και της κατάταξης ασφάλειας δι− κτύου αξιολογούνται με μέριμνα του Φορέα Ασφάλειας Οδικών Υποδομών. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ομάδες Εμπειρογνωμόνων με επιτόπιες επισκέψεις και με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος III. Τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων πληροί τις απαιτήσεις που ορίζο− νται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο (α). Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συντάσσει Έκθεση Αξιολόγησης στην οποία προτείνει δέσμες διορθωτικών μέτρων. 3. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών ενημερώνει το Φορέα Υλοποίησης ή το Φορέα Συντήρησης για την υλοποίηση των κατά προτεραιότητα δράσεων της παρ. 3ε του Παραρτήματος III, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκεί− νες που παρουσιάζουν την καλύτερη σχέση οφέλους − κόστους. 4. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών κατανέμει τις διαθέσιμες πιστώσεις συντήρησης σύμφωνα με τις προτεραιότητες στις δράσεις που παρουσιάζουν την κα− λύτερη σχέση οφέλους − κόστους συνολικά για το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ. 5. Ο Φορέας Υλοποίησης ή ο Φορέας Συντήρησης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους υλοποιεί τα διαρ− θρωτικά μέτρα και τοποθετεί την κατάλληλη σήμανση σε περιοχές οδικών έργων ώστε να ενημερώνονται οι οδηγοί για την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργα− σιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1−7−2003 απόφαση έγκρισης τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων (946 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. 6. Ο Φορέας Υλοποίησης ή ο Φορέας Συντήρησης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ενημερώνει τους χρήστες και τοποθετεί την κατάλληλη σήμανση για ενημέρωση ύπαρξης επικινδύνων τμημάτων και τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων επί του οδικού δικτύου. Ο6819Φορέας Υλοποίησης ή ο Φορέας Συντήρησης στο πλαί− σιο των καθηκόντων τους ενημερώνει συγχρόνως και τον Φορέα Ασφάλειας Οδικών Υποδομών για την τοπο− θέτηση της απαιτούμενης σήμανσης και την ενημέρωση των χρηστών οδών. 7. Σε κάθε περίπτωση η σήμανση πρέπει να είναι σύμ− φωνη με τη Σύμβαση της Βιέννης περί οδικής σημάνσε− ως και σηματοδοτήσεως του 1968. 8. Ο Φ.Α.Ο.Υ ελέγχει δειγματοληπτικά την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων καθώς και τη σήμανση και ενημέρωση των χρηστών των οδών. Άρθρο 6 Επιθεωρήσεις ασφαλείας (άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ) 1. Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας πραγματοποιούνται στο εν λειτουργία διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο προκειμένου να εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά οδικής ασφάλειας και να προλαμβάνονται τα ατυχήματα. Οι Επιθεωρήσεις Ασφαλείας είναι υποχρεωτικές για όλο το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και περιλαμβάνουν περιοδικές επιθεωρήσεις ανά τριετία, που πραγματο− ποιούνται από τον Φ.Α.Ο.Υ. καθώς και επιθεωρήσεις για αξιολογήσεις των πιθανών επιπτώσεων της εκτέλεσης οδικών έργων σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφο− ριακής ροής, που πραγματοποιούνται με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης ή του Φορέα Συντήρησης. Οι Επιθε− ωρήσεις Ασφαλείας διενεργούνται από Ελεγκτές κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 παρ. 3 του παρόντος. Από τις Επιθεωρήσεις ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων ασφάλειας από τον Φορέα Υλοποίησης ή τον Φορέα Συντήρησης. 2. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών συντάσσει Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με προσωρινά μέτρα ασφάλειας που θα λαμβάνονται για τα οδικά έργα. 3. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών ελέγχει με κατάλληλο πρόγραμμα επιθεωρήσεων την εφαρ− μογή των προσωρινών μέτρων ασφαλείας που τυχόν ελήφθησαν από το Φορέα Υλοποίησης ή τον Φορέα Συντήρησης. Άρθρο 7 Διαχείριση δεδομένων (άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ) 1. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών συντάσσει Έκθεση Ατυχημάτων σύμφωνα με το Παράρτημα IV, βά− σει των στοιχείων που συλλέγονται από τη Διεύθυνση Τροχαίας για κάθε θανατηφόρο ατύχημα που συμβαί− νει στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Οι Εκθέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος IV. 2. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών συγκε− ντρώνει στοιχεία κόστους ατυχημάτων και υπολογίζει τουλάχιστον το μέσο κοινωνικό κόστος ενός θανατηφό− ρου ατυχήματος καθώς και το μέσο κοινωνικό κόστος ενός σοβαρού ατυχήματος. Τα στοιχεία αυτά κόστους επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά πενταετία. Άρθρο 8 Υιοθέτηση και ανακοίνωση κατευθυντήριων γραμμών (άρθρο 8 και άρθρο 11 & 1 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ) 1. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών συντάσσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εγκρίνονται με από− 6820ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)φαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ το αργότερο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2011. Οι Κατευθυντήριες αυτές Γραμμές επικαιροποιούνται περιοδικά από το Φορέα Ασφάλειας Οδικών Υποδομών με βάση την πρόοδο της τεχνολο− γίας. 2. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών αναλαμβά− νει την αποστολή των Κατευθυντηρίων Γραμμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 3 μηνών από τη θέσπιση τους ή την τροποποίησή τους. 3. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών είναι αρ− μόδιος για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) που αφορούν στη διαχείριση ασφάλειας οδικών υποδομών, μέσω δι− ευκολύνσεων και διάρθρωσης που θα παρέχει η Ευρω− παϊκή Επιτροπή. Άρθρο 9 Διορισμός και εκπαίδευση Ελεγκτών (άρθρο 9 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ) 1. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών πιστοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας για Ελε− γκτές Οδικής Ασφάλειας που θεσπίζονται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2011. Ο Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδο− μών πιστοποιεί προγράμματα περιοδικής επιμόρφωσης για Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας. 2. Καθήκοντα Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας με βάση το παρόν Π.Δ. ασκούν ιδιώτες μηχανικοί εγγεγραμμέ− νοι στο Μητρώο Μελετητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ στην κατηγορία Συγκοινωνιακών Έργων, ή μηχανικοί υπάλληλοι του Δημοσίου του κλάδου ΠΕ Πολιτικών ή Αγρονόμων−Τοπογράφων Μηχανικών/Ολοι οι ανωτέ− ρω μηχανικοί θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει την εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας που έχει πιστοποιηθεί από το Φ.Α.Ο.Υ. καινά έχουν λάβει πιστοποιητικό επάρ− κειας. Καθήκοντα Ελεγκτών μπορεί να ασκούν επίσης φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών − μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό τους, εφόσον είναι πιστοποιημένοι Ελεγκτές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης. Οι Ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω οφείλουν να συμμετέχουν σε περιοδικά προγράμματα επιμόρφωσης που έχουν πιστοποιηθεί από το Φορέα Ασφάλειας Οδικών Υποδομών. Τα πιστοποιητικά που έχουν απονεμηθεί από Φορείς του εξωτερικού πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναγνωρίζονται. 3. Οι Ελεγκτές πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋ− ποθέσεις: α) να έχουν κατάλληλη πείρα ή κατάρτιση στο σχεδι− ασμό οδών, την τεχνολογία οδικής ασφάλειας και την ανάλυση ατυχημάτων, β) δύο έτη μετά τη θέσπιση Κατευθυντήριων Γραμ− μών οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας πραγματοποιούνται αποκλειστικά από Ελεγκτές ή από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν Ελεγκτές, που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, γ) να είναι ανεξάρτητοι όσον αφορά το υπό έλεγχο έργο, δηλαδή ο Ελεγκτής δεν θα πρέπει να μετέχει, πριν και κατά το χρόνο του ελέγχου, στη μελέτη ή την εκμετάλλευση του οικείου έργου υποδομής.Άρθρο 10 Σύσταση Φορέα Ασφάλειας Οδικών Υποδομών Στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μετα− φορών και Δικτύων συνιστάται Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών η οποία προστίθεται με στοιχ. (κθ) στις Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (Α΄ 28) και η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ. 2. Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών ανή− κουν οι παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα και γραφεία της ως εξής: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Διοίκησης, στο οποίο ανήκουν: i. H κατάρτιση και εφαρμογή του προϋπολογισμού δράσεων της Διεύθυνσης. ii. Η τεχνολογική στήριξη της, Διεύθυνσης. iii. Η επαφή με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. iv. Η ενημέρωση και η παροχή της τεχνογνωσίας κα− θώς και η ανταλλαγή πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές με τα άλλα κράτη − μέλη της Ε.Ε. που αφο− ρούν τη διαχείριση ασφάλειας οδικών υποδομών. β) Τμήμα Μητρώων στο οποίο ανήκουν − Η καταγραφή του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (γεω− μετρικά στοιχεία, εξοπλισμός της οδού, χρήσεις γης περιβάλλοντος χώρου) και η διαρκής ενημέρωσή του. − Η διεξαγωγή μετρήσεων και ερευνών καθώς και η συγκέντρωση κυκλοφοριακών στοιχείων. − Η διαχείριση στοιχείων τροχαίων ατυχημάτων βά− σει των δελτίων οδικών τροχαίων ατυχημάτων και η σύνταξη Έκθεσης Ατυχήματος για κάθε θανατηφόρο ατύχημα − Η τήρηση Μητρώων όλων των δράσεων διαχείρισης οδικής ασφάλειας γ) Τμήμα Παρακολούθησης Λειτουργούντος Δικτύου στο οποίο ανήκουν: − Η Κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέ− ντρωσης ατυχημάτων − Η κατάταξη ασφάλειας του δικτύου η αξιολόγηση αυτών καθώς και η ενημέρωση των Φορέων Υλοποίη− σης/Συντήρήσης − Η κατάταξη των οδικών τμημάτων με βάση δράσεις οδικής ασφάλειας με την καλύτερη σχέση οφέλους κόστους. − Ο δειγματοληπτικός έλεγχος τήρησης της σήμαν− σης / ενημέρωσης των χρηστών για την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου. − Η διενέργεια περιοδικών Επιθεωρήσεων και ο δειγ− ματοληπτικός έλεγχος αξιολογήσεων των πιθανών επι− πτώσεων της εκτέλεσης οδικών έργων. δ) Τμήμα νέων έργων υποδομής στο οποίο ανήκουν − Η αξιολόγηση επιπτώσεων οδικής ασφάλειας στα νέα έργα υποδομής − Η θεώρηση της Έκθεσης της Αξιολόγησης επιπτώ− σεων − Η συγκέντρωση των Εκθέσεων Ελέγχου οδικής ασφάλειας ε) Τμήμα Εκπαίδευσης και κατάρτισης Οδηγιών στο οποίο ανήκουν: Η σύνταξη οδηγιών για: − Την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδικής ασφά− λειας για έργα υποδομής, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) − Τους ελέγχους οδικής ασφάλειας − Την κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέ− ντρωσης ατυχημάτων − Την κατάταξη ασφάλειας του δικτύου − Τις επιθεωρήσεις ασφάλειας του λειτουργούντος οδικού δικτύου. − Τον υπολογισμό του κοινωνικού κόστους θανατηφό− ρου ή σοβαρού ατυχήματος καθώς και η επικαιροποίησή του ανά πενταετία. − Τη σύνταξη όλων των τυποποιημένων εγγράφων που απαιτούνται για τις διαδικασίες διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. − Την πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Ελεγκτών. − Την πιστοποίηση των Ελεγκτών. στ) Γραφείο Γραμματείας στο οποίο ανήκουν: Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης, η τή− ρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εγγράφων. Άρθρο 11 Προϊστάμενοι Της Δ/νσης Ασφάλειας Οδικών Υποδομών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ του κλά− δου Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών. Άρθρο 12 Θέσεις και κατανομή προσωπικού στη συνιστώμενη υπηρεσία 1. Ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων του προ− σωπικού κατά κατηγορίας και κλάδο στη συνιστώμενη Δ/νση έχει ως εξής: Θέσεις προσωπικού στη Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών Κατηγορία/κλάδος ΠΕΘέσεις1. ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών, Αγρονόμων − Τοπογράφων)182. ΠΕ Πληροφορικής23. ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού4Κατηγορία/κλάδος ΔΕ 1. ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού32. ΔΕ χειριστών Η/Υ22. Οι θέσεις του προσωπικού της συνιστώμενης Διεύ− θυνσης προέρχονται από τις θέσεις προσωπικού που έχουν καθοριστεί με το π.δ. 69/1988 (Α΄ 28) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και θα καλυφθούν από το υπάρ− χον προσωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε. Άρθρο 13 Κατάργηση Οργανικών Μονάδων Το Γραφείο Οδικής Ασφάλειας το οποίο συστάθη− κε με την αρ.Δ.Ο/οικ.71/1/Φ. 1094/4−9.1997 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄823) καταργείται.6821Άρθρο 14 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, II, III και IV τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1. Στοιχεία της αξιολόγησης των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας: α) προσδιορισμός του προβλήματος· β) υφιστάμενη κατάσταση και υποθετική περίπτωση «απραξίας»· γ) στόχοι οδικής ασφάλειας· δ) ανάλυση των επιπτώσεων των προτεινόμενων εναλ− λακτικών λύσεων στην οδική ασφάλεια· ε) σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων, καθώς και ανάλυση οφέλους/κόστους· στ) παρουσίαση πιθανών λύσεων. 2. Κριτήρια εκτίμησης: α) θάνατοι και ατυχήματα· στόχοι μείωσης έναντι της υποθετικής περίπτωσης «απραξίας»· β) επιλογή διαδρομής και μοντέλα κυκλοφορίας· γ) πιθανές επιπτώσεις στα υπάρχοντα δίκτυα (π.χ. έξοδοι, διασταυρώσεις, ισόπεδες διαβάσεις)· δ) χρήστες των οδών συμπεριλαμβανομένων των ευάλω− των χρηστών (π.χ. πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές)· ε) κυκλοφορία (π.χ. κυκλοφοριακός φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας)· στ) εποχή του έτους και κλιματικές συνθήκες· ζ) Λειτουργικότητα της οδού εντός του δικτύου, απο− δεκτά είδη κυκλοφορίας στο δρόμο, ταχύτητα μελέτης, τυπική διατομή, μορφή και θέση κόμβου, ύπαρξη επαρ− κούς αριθμού ασφαλών χώρων στάθμευσης. η) σεισμική δραστηριότητα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1. Κριτήρια γιο το στάδιο προμελέτης: α) γεωγραφική θέση (π.χ. έκθεση σε κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοστιβάδες, παγετός κ.λπ.), εποχή του έτους και κλιματικές συνθήκες και σεισμική δραστη− ριότητα· β) Μορφή και θέσεις κόμβου γ) Αριθμός και τύπων λωρίδων δ) καιρικές συνθήκες· ε) Ταχύτητα μελέτης/λειτουργική ταχύτητα στ) τυπικές διατομές (εύρος οδοστρώματος ποδηλα− τοδρόμοι, πεζοδρόμια κ.λπ.) ζ) −οριζοντιογραφία, μηκοτομή η) ορατότητα θ) γεωμετρία κόμβων παράπλευρη εξυπηρέτηση ι) δημόσια μέσα μεταφοράς και υποδομές− κ) σιδηροδρομικές διαβάσεις. 2. Κριτήρια για το στάδιο οριστικής μελέτης α) μορφή· β) συμβατικότητα σήμανσης και διαγράμμισης γ) ηλεκτροφωτισμός οδών και διασταυρώσεων· δ) οδικός εξοπλισμός· ε) παράπλευρο περιβάλλον των οδών, συμπεριλαμβα− νομένου του πρασίνου· στ) παράπλευρα εμπόδια 6822ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ζ) Ασφάλεια οδικών υποδομών για χώρους στάθμευ− σης − ΣΕΑ − διόδια− σταθμούς επικίνδυνων φορτίων η) ευάλωτοι χρήστες των οδών (πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές)· θ) αποτελεσματική προσαρμογή οδικών συστημάτων συγκράτησης (κεντρικές νησίδες και στηθαία πρό− σκρουσης για την αποτροπή κινδύνων για ευάλωτους χρήστες). 3. Κριτήρια για το στάδιο πριν την παράδοση στην κυκλοφορία: α) ασφάλεια των χρηστών και ορατότητα υπό διαφο− ρετικές καιρικές συνθήκες, φωτισμός β) αναγνωσιμότητα οδικών σημάτων και σηματοδό− τησης γ) κατάσταση οδοστρωμάτων, ομαλότητα, επικλί− σεις. 4. Κριτήρια για την αρχική λειτουργία: α) αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας με βάση την πραγματική συμπεριφορά των χρηστών. β) ατυχήματα περιόδου αρχικής λειτουργίας γ) Ελλείψεις οδικού εξοπλισμού (συστημάτων αναχαί− τισης Οχημάτων, σήμανσης σηματοδότησης). Οι έλεγχοι σε οποιοδήποτε στάδιο μπορούν να οδη− γήσουν στην ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων για τα προηγούμενα στάδια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1. Εντοπισμός των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέ− ντρωσης ατυχημάτων Στον εντοπισμό των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέ− ντρωσης ατυχημάτων λαμβάνεται υπόψη τουλάχιστον ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων, τα οποία σημειώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη ανά μονάδα μήκους οδού σε σχέση με τον κυκλοφοριακό φόρτο και, στην περίπτωση των διασταυρώσεων, ο αριθμός τέτοιων ατυχημάτων ανά θέση διασταύρωσης. 2. Εντοπισμός των τμημάτων για ανάλυση της κατά− ταξης της ασφάλειας του δικτύου Ο εντοπισμός των τμημάτων για ανάλυση της κατάτα− ξης της ασφάλειας του δικτύου συνεκτιμά την εν δυνά− μει εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή ατυχημάτων. Τα οδικά τμήματα κατατάσσονται σε κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία οδών, τα οδικά τμήματα αναλύο− νται και κατατάσσονται βάσει παραγόντων που σχετίζο− νται με την ασφάλεια, όπως συγκέντρωση ατυχημάτων, σύνθεση κυκλοφορίας. Για κάθε κατηγορία οδών, η κατάταξη της ασφάλειας του δικτύου καταλήγει σε ένα κατάλογο προτεραιότη− τας οδικών τμημάτων στα οποία η βελτίωση της υπο− δομής αναμένεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα. 3. Στοιχεία αξιολόγησης για τις επιτόπιες επισκέψεις εμπειρογνωμόνων: α) περιγραφή του οδικού τμήματος· β) παραπομπή σε πιθανές προηγούμενες εκθέσεις για το ίδιο οδικό τμήμα· γ) ανάλυση των πιθανών εκθέσεων ατυχημάτων· δ) αριθμός ατυχημάτων, θανάτων προσώπων και σο− βαρώς τραυματισθέντων από ατυχήματα κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια·ε) δέσμη πιθανών διορθωτικών μέτρων προς εφαρ− μογή εντός διαφόρων χρονοδιαγραμμάτων, με βάση παραδείγματος χάρη: − την αφαίρεση ή προστασία των σταθερών εμποδίων παραπλεύρως της οδού, − τη μείωση των ορίων ταχύτητας και την κατά τόπους αυστηρότερη επιβολή του ορίου ταχύτητας, − τη βελτίωση της ορατότητας υπό διαφορετικές και− ρικές συνθήκες και διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, τη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας του εξοπλισμού παραπλεύρως της οδού, όπως είναι τα συστήματα συ− γκράτησης των οχημάτων, − Συμβατότητα σήμανσης, διαγράμμισης, σηματοδότη− σης και αντίστοιχη ορατότητα αναγνωρισιμότητας. − την προστασία από τις πτώσεις βράχων, τις κατο− λισθήσεις και τις χιονοστιβάδες, − τη βελτίωση της πρόσφυσης/τραχύτητας οδοστρω− μάτων, − νέο σχεδιασμό των συστημάτων αναχαίτισης των οχημάτων, − την κατασκευή ή βελτίωση κεντρικών διαχωριστι− κών, − την αλλαγή της μορφής προσπεράσματος, − βελτίωση κόμβων, συμπεριλαμβανομένων των ισόπε− δων διαβάσεων με Σιδηροδρομικές γραμμές. − την αλλαγή της χάραξης, − τη μεταβολή του εύρους της οδού, προσθήκη λω− ρίδων έκτακτης ανάγκης ή σταθεροποιημένων ερει− σμάτων. − την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και ελέγ− χου κυκλοφορίας − τη μείωση της πιθανής ασυμβατότητας με ευάλω− τους χρήστες των οδών, − την αναβάθμιση της οδού με βάση τα τρέχοντα πρότυπα σχεδιασμού, − την αποκατάσταση ή αντικατάσταση οδοστρωμά− των, − τη χρήση ή βελτίωση των ευφυών συστημάτων με− ταφοράς και των τηλεματικών υπηρεσιών για σκοπούς διαλειτουργικότητας, καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και σήμανσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι εκθέσεις ατυχήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1. την ακριβέστερη δυνατή θέση του ατυχήματος· 2. φωτογραφίες ή/και διαγράμματα της τοποθεσίας όπου σημειώθηκε το ατύχημα· 3. ημερομηνία και ώρα του ατυχήματος· 4. πληροφορίες για την οδό όπως τύπος περιοχής, τύπος οδού, τύπος κόμβου, όπου περιλαμβάνονται οι διαγραμμίσεις, ο αριθμός των λωρίδων, οι επιγραφές, η επιφάνεια της οδού, οι συνθήκες φωτισμού και οι καιρικές συνθήκες, το όριο ταχύτητας, τα εμπόδια πα− ραπλεύρως της οδού· 5. σοβαρότητα του ατυχήματος, όπου συμπεριλαμβά− νεται ο αριθμός θανάτων και τραυματιών, ει δυνατόν σύμφωνα με κοινά κριτήρια που θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφο 3 της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ. 6823ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6. χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων ατόμων όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, επίπεδο αλκοολαιμίας, χρήση ή μη του εξοπλισμού ασφαλείας· 7. δεδομένα για τα εμπλεκόμενα οχήματα (τύπος, ηλικία, χώρα, ενδεχομένως εξοπλισμοί ασφαλείας, ημερομηνία τελευταίου περιοδικού τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)· 8. δεδομένα ατυχήματος όπως τύπος ατυχήματος, τύπος σύγκρουσης, όχημα και ελιγμός οδηγού· 9. όταν είναι δυνατόν, στοιχεία σχετικά με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της χρονικής στιγμής του ατυχήματος και της καταγραφής του συμβάντος ή της άφιξης των σωστικών συνεργείων. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 19η Δεκεμβρίου 2010, με εξαίρεση των άρθρων 10 μέχρικαι 13, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝMIXΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 6824ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €-Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−-Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−-Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Δ΄110 €−Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΑ΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.2.250 €Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.grΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 *01002370711110008*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.