Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 21 Μαίου 2022

Για να είναι στεγανές οι οπτοπλινθοδομές με εμφανείς οπτόπλινθους απαιτείται, εκτός από την καλή ποιότητα των οπτόπλινθων -οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζουν την όσο το δυνατόν μικρότερη απορροφητικότητα στο νερό-, και πολύ καλή και έντεχνη κατασκευή του αρμολογήματός τους.

H δίοδος της υγρασίας από κακότεχνα αρμολογήματα εμφανών οπτοπλινθοδομών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Πολιτικός ΜηχανικόςΓια να είναι στεγανές οι οπτοπλινθοδομές με εμφανείς οπτόπλινθους απαιτείται, εκτός από την καλή ποιότητα των οπτόπλινθων -οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζουν την όσο το δυνατόν μικρότερη απορροφητικότητα στο νερό-, και πολύ καλή και έντεχνη κατασκευή του αρμολογήματος τους. Η επιτυχία του αρμολογήματος εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: §χρόνος εκτέλεσης§προετοιμασία αρμών§μορφή διατομής αρμολογήματος§σύνθεση κονιάματος και τρόπος εφαρμογής του.Στους παράγοντες αυτούς, που όλοι μαζί συμβάλλουν στην στεγανότητα της οπτοπλινθοδομής, προστίθεται και η δυνατότητα που πρέπει να έχει ο τοίχος να στεγνώσει εάν παρουσιασθεί δίοδος υγρασίας ή εάν αυτή η υγρασία έχει την δυνατότητα να εμφανισθεί προς το εσωτερικό.1.Χρόνος εκτέλεσης αρμολογήματοςΣτις οικοδομές, εάν στην Συγγραφή Υποχρεώσεως του έργου δεν προβλέπεται πότε θα γίνει το αρμολόγημα, τούτο στην πράξη γίνεται συγχρόνως με την δόμηση των οπτόπλινθων και με το αυτό κονίαμα δόμησης, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα κακοτεχνίας και έλλειψη στεγανότητας των αρμών. Κανονικά πρέπει να τελειώσουν όλες οι οπτοπλινθοδομές που πρόκειται να αρμολογηθούν και το συνεργείο να επανέλθει για το αρμολόγημα τουλάχιστον μετά 10 ημέρες, με ειδικής σύνθεσης κονίαμα. Όπως κατασκευάζεται συνήθως το αρμολόγημα, έχει όλες τις πιθανότητες να μην είναι στεγανό και τούτο γιατί δεν τηρούνται οι επόμενες διαδικασίες.2.Προετοιμασία των αρμώνΠριν από την έναρξη του αρμολογήματος πρέπει να καθαρισθούν τελείως οι αρμοί από το κονίαμα δόμησης, δηλαδή να αφαιρεθεί τελείως αυτό με ξύσιμο και συρμάτινη βούρτσα, σε βάθος 2 - 3 cm.3.Μορφή διατομής τον αρμολογήματοςΑπό τη μορφή της διατομής του αρμολογήματος εξαρτάται σημαντικά η στεγανότητα του τοίχου. Στα σχήματα 64 έως 66 δίδονται διάφορες μορφές διατομών αρμολογήματος.1/3 Σχήμα 64Σχήμα 65Σχήμα 66Πρέπει να αποφεύγονται οι μορφές των αρμών του σχήματος 64 οι οποίες ευνοούν την συγκράτηση των νερών και των ρύπων. Οι μορφές των αρμών του σχήματος 65 απαιτούν μία πολύ επιμελημένη εργασία από ειδικευμένα συνεργεία. Και οι δύο αρμοί του τύπου αυτού παρουσιάζουν στην άκρη τους μία εξασθένηση της διατομής η οποία με το χρόνο θα ρηγματωθεί και θα αποκολληθεί μ' όλες τις δυσάρεστες συνέπειες από πλευράς στεγανότητας. Οι πλέον ενδεδειγμένες μορφές διατομών αρμών είναι του σχήματος 66. Πρόκειται γι αυτούς που έρχονται πρόσωπο με την οπτοπλινθοδομή (σχήμα 66a) η υποχωρούν κατά 2 με 3 mm στο εσωτερικό. Ο αρμός του σχήματος 66b είναι ο καλύτερος από πλευράς μη συγκράτησης των νερών ως και από πλευράς λείανσης, που μπορεί να γίνει με το ειδικό μυστρί Το πρόβλημα του αρμολογήματος των οπτοπλινθοδομών με εμφανείς οπτό-πλινθους υπάρχει και όταν σ' αυτές παρεμβαίνουν και στοιχεία φέροντα οργανισμού (δοκοί - πλάκες), τα οποία δεν επιχρίονται όπως στο σχήμα 67 όπου σημειούται η μορφή της πλέον ενδεδειγμένης διατομής αρμολογήματος 66b. Στην περίπτωση επιχρισμένων οπτοπλινθοδομών και στοιχείων σκυροδέματος στις όψεις, πρέπει από πλευράς αρμολογήματος να εφαρμόζεται η διαμόρφωση σύμφωνα με το σχήμα 67.1. Εμφανής οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή 2 Εμφανές στοιχείο σκυροδέματος 3. Κίνδυνος θρυμματισμού προεξέχουσας ακμής 4. Τήρηση διαφοράς μικρότερης του 1 cm μεταξύ οπτοπλινθοδομής και σκυροδέματος 5. Διατομή αρμολογήματος προς αποφυγή 6. Ενδεδειγμένη διατομή αρμολογήματος4.Σύνθεση κονιάματος αρμολογήματος και τρόπος εφαρμογής τονΜετά το καθάρισμα του αρμού από το κονίαμα δόμησης και πριν από το αρμολόγημα πρέπει να διαβρέχονται οι επιφάνειες επί των οποίων θα εφαρμοσθεί το κονίαμα αρμολογήματος και τούτο γιατί η ποσότητα του νερού του κονιάματος δεν επαρκεί για την πρόσφυση του στα χείλη του αρμού. Το κονίαμα θα ''καεί με την επαφή''. Ένα τμήμα απορροφιέται από του οπτόπλινθους και ένα άλλο μέρος από το κονίαμα δόμησης που ευρίσκεται στο βάθος του αρμού. Έτσι τελικά η εναπομένουσα ποσότητα νερού στο κονίαμα δεν είναι επαρκής για την αντίδραση ενύδρωσης του σιμέντου.2/3 Η αναλογία σιμέντου άμμου πρέπει να είναι 1 προς 3 ½ ή 1 προς 3. Μεγαλύτερη ποσότητα σιμέντου δημιουργεί κονίαμα πλούσιο σε συνδετική ύλη, με συνέπεια τις ρηγματώσεις στην επαφή του με τους οπτόπλινθους ή την εμφάνιση εγκαρσίων ρηγματώσεων. Η άμμος του κονιάματος πρέπει να είναι καλά πλυμένη ιδίως εάν είναι άμμος θαλάσσης. Δεν πρέπει να περιέχει αργιλώδη στοιχεία και η ποσότητα λεπτών στοιχείων πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερη του 15%. Η χρησιμοποίηση διαφόρων προσμίκτων στο κονίαμα για την επαύξηση της στεγανότητας, πρέπει να γίνεται έπειτα από εργαστηριακή μελέτη. Πολλές φορές τα πρόσμικτα είναι αιτία διαφόρων τύπων ρηγματώσεων.5. Τρόπος εφαρμογής τον αρμολογήματος5.1Πρέπει να αποφεύγεται υπερβολική λείανση του αρμολογήματος και τούτο γιατί φέρνει στην επιφάνεια του γαλάκτωμα του κονιάματος (1 του σχήματος 68a) με συνέπεια να δημιουργείται στην επιφάνεια του αρμού μία μεμβράνη πολύ πλούσια σε συνδετική ύλη με σύγχρονη εξασθένηση του υπόλοιπου τμήματος του κονιάματος (2 του σχήματος 68a) που βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτή τη μεμβράνη.5.2Όταν η λείανση δεν γίνεται κατά συνεχή τρόπο, μπορεί αυτή να συμπέσει την στιγμή που έχουν αρχίσει οι χημικές αντιδράσεις σκλήρυνσης και να τις διαταράξει, οπότε γίνεται εύθραυστη η επιφάνεια του αρμολογήματος.5.3.Όταν οι επιφάνειες των χειλέων του αρμού επί του οποίου θα εφαρμοσθεί το κονίαμα αρμολογήματος είναι πολύ ξηρές το γαλάκτωμα του κονιάματος θα μετακινηθεί προς αυτές και το κονίαμα θα εξασθενίσει (θα γίνει ψάθυρο) και θα ''καεί'' στην επαφή του με τα χείλη του αρμού.Σημείωση §Στα σχήματα 68b και 68c η λείανση θεωρείται ικανοποιητική παρ' όλες τις μικρές εσωτερικές ανωμαλίες με ένδειξη 1.§Το αρμολόγημα των σχημάτων 68d και 68e παρ' όλο ότι έγινε εκ των υστέρων δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό διότι έχει αφήσει στα σημεία 2 περιοχές μη συμπιεσμένες και στα σημεία 3 περιοχές χωρίς κονίαμα 2.§Στα σημεία 2, με την πάροδο του χρόνου, θα αποκολληθεί το κονίαμα, ιδίως όταν δεν έχουν υγρανθεί επαρκώς τα χείλη του αρμού και θα αποσαθρωθεί σιγά - σιγά και το υγιές τμήμα του αρμολογήματος. Το νερό που θα περνάει, θα συνεχίσει την αποσάθρωση.3/3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.