Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022

Συντάκτης: Ν. Πάνταλος, Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο

Εργατικό Ατύχημα: Εννοια, αρμόδιο όργανο για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού, αναγγελία - προθεσμίες, περιεχόμενο αναγγελίας - δήλωσης Νίκος Πάνταλος Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Στον A.N. 1846/51 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ή σε άλλη διάταξη Νόμου, δεν δίδεται ο ορισμός του Εργατικού Ατυχήματος. Από το σύνολο όμως των διατάξεων του Νόμου αυτού, από τις διατάξεις του Ν. 551/1914 και από τα όσα έχουν γίνει δεκτά από την Νομολογία των Δικαστηρίων μας1, ως Εργατικό Ατύχημα θεωρείται το βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας, ή εξ αιτίας της, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή τον θάνατο ή την αναπηρία του εργαζομένου, ή την επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας του, υπό την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του περιστατικού αυτού και του αποτελέσματος, ήτοι ότι το βίαιο αυτό περιστατικό συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Έτσι, ενώ θεωρείται ως Εργατικό Ατύχημα ο θάνατος ή η αναπηρία του εργαζομένου που επήλθε κατά την διάρκεια της συνήθους διαδρομής του για την μετάβαση στον τόπο της εργασίας του από το σπίτι του ή αντιστρόφως, το ατύχημα αυτό είναι δυνατόν να μην χαρακτηρισθεί ως εργατικό αν ο εργαζόμενος άλλαξε διαδρομή ή αν στην διάρκεια της διαδρομής αυτής παρέμεινε σε κέντρο διασκέδασης ή σε άλλο χώρο, όπου παρακολούθησε π.χ. μία διάλεξη ή μία συναυλία, γιατί στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται ότι διακόπτεται τυπικά και χρονικά η σύνδεση με την εργασία, αναιρείται ο αιτιώδης σύνδεσμος, η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος ΣτΕ 3745/87, ΕΕΔ 44, σελ. 895Α. Τι είναι εργατικό ατύχημα Ανατρέχοντας σε αποφάσεις των Δικαστηρίων μας σχετικές με τον χαρακτηρισμό ατυχήματος ως εργατικού, διαπιστώνουμε ότι ως Εργατικό Ατύχημα θεωρείται και: α)Η περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος - ασφαλιζόμενος, υπέφερε ήδη από νόσο, η οποία τον εμπόδιζε μεν στο έργο του με συνηθισμένους όρους εργασίας, αλλά από την οποία πέθανε ή έγινε ανάπηρος όταν αναγκάσθηκε να εργασθεί επί ορισμένο χρόνο κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, η.χ. ο εργαζόμενος αν και έπασχε από νόσο της στεφανιαίας, είχε δε υποστεί και έμφραγμα, εξακολούθησε να απασχολείται από τον εργοδότη του, που γνώριζε την κατάσταση του αυτή, σε εξαιρετικά κοπιαστικές σωματικές εργασίες και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συνεπεία των οποίων υπέστη νέο έμφραγμα ή απεβίωσε. ΣτΕ 762/1988, Τμήμα Α ΣτΕ 3350/1986, Τμήμα Α1ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ: ΣτΕ = Συμβούλιο της Επικρατείας, ΕΑ = Εφετείο Αθηνών, ΑΠ = Άρειος Πάγος, ΕΕΔ = Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, ΔΕΝ = Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, ΑΚ= Αστικός Κώδικαςσελ. 1 / 6 β)Η περίπτωση κατά την οποία η ανικανότητα για εργασία του εργαζομένου ασφαλισμένου ή η επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου του οφείλεται όχι μόνο σε βίαιο εξωτερικό συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, αλλά και όταν οι συνέπειες αυτές οφείλονται σε υπέρμετρη προσπάθεια που κατέβαλε προκειμένου να ανταποκριθεί σε ασυνήθιστους όρους εργασίας ή αναγκάσθηκε να εργασθεί κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες (όπως στο προηγούμενο παράδειγμα) ή όταν, αν και ο εργαζόμενος δεν είχε λόγω σωματικής του αναπηρίας την ικανότητα να απασχοληθεί για την ανάρτηση ικριωμάτων σε οικοδομή, του ανετέθη η εργασία αυτή με αποτέλεσμα να καταπέσει και να τραυματισθεί θανάσιμα. ΣτΕ 490/89, Τμήμα Α ΕΑ 943/89 Ασφαλ. Επιθ/ση 25, σελ. 23γ)Τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε διαλείμματα της εργασίας ή στην διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής της, μέσα όμως στο χώρο εργασίας. Π.χ. εργαζόμενος απωθεί χάριν αστεϊσμού συνάδελφο του στην διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής της εργασίας με αποτέλεσμα να πέσει χάνοντας την ισορροπία του από τον 1ο όροφο οικοδομής και να σκοτωθεί ή να τραυματισθεί. ΣτΕ 227/87 ΕΕΔ 44, σελ. 1058δ)Τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην διάρκεια της εργασίας από παράλειψη του εργοδότη να λάβει τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. Π.χ. εργαζόμενος καταπίπτει σε φρεάτιο μη προστατευόμενο από κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. ΑΠ 493/86 ΔΕΝ 43 σελις 73.ε)Στην περίπτωση ασθένειας του εργαζόμενου η οποία προκλήθηκε, εκδηλώθηκε ή και επιδεινώθηκε από έκτακτη και αιφνίδια επενέργεια εξωτερικού αιτίου, το οποίο ήταν άσχετο μεν προς τnv σύσταση του οργανισμού του παθόντος, επήλθε όμως κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής. Επίσης και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εξακολουθεί να παρέχει την εργασία, όταν αυτή επιφέρει, ως πρόσφορη αιτία την επιδείνωση της υπάρχουσας ασθένειας, γιατί η εξακολούθηση της ίδιας εργασίας κάτω από τις ίδιες συνθήκες εν όψει της εξασθενήσεως από την ασθένεια των δυνάμεων του, του είδους της εργασίας και των συνθηκών υπό τις οποίες παρέχεται, δημιουργεί συνθήκες παροχής της οι οποίες αν και ήταν κανονικές προηγουμένως, προσλαβάνουν μετά τον κλονισμό από την ασθένεια της υγιεινής καταστάσεως του εργαζομένου, τον χαρακτήρα των ασυνηθών και εξαιρετικών συνθηκών, δηλαδή του βίαιου συμβάντος, σύμφωνα με την αρχή που καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 288 Α.Κ., της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 652 Α.Κ. Μιας διάταξης που επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση να ρυθμίζει την εργασία του εργαζομένου, εφόσον γνωρίζει την ασθένεια του, κατά τρόπο που να προστατεύει την υγεία και την ζωή του, π.χ. σε εργαζόμενο με κλονισμένη υγεία λόγω προϋπάρχουσας νόσου, ανατίθεται η εκτέλεση εργασίας υπό δυσμενείς συνθήκες με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση της υγείας του ή εργαζόμενος τραυματισθείς ελαφρώς μεταφέρεται σε νοσοκομείο προσβάλλεται από ηπατίτιδα μολυνθείς κατά την περίθαλψη του. Αντιθέτως δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα η περίπτωση θανάτου μισθωτού ο οποίος μεταφερθείς στο Νοσοκομείο λόγω ζάλης κατά την εργασία του, απεβίωσε στο Νοσοκομείο από κοιλιακή μαρμαρυγή οφειλόμενη σε εγκεφαλική αιμορραγία γιατί λείπει το εξαιρετικό και ασύνηθες των όρων παροχής της εργασίας, ή η καταβολή υπέρμετρης προσπάθειας η οποία να προκάλεσε ασυνήθη καταπόνηση του οργανισμού. ΣτΕ 2508/85, ΔΕΝ 42 σελ. 981, ΑΠ 1048/89, ΔΕΝ 46 σελ. 1017 ΑΠ 226/87, ΔΕΝ 44 σελ. 301, ΣτΕ 2508/85, ΔΕΝ 42 σελ. 981 ΑΠ 1204/88, ΔΕΝ 45 σελ. 1184σελ. 2 / 6 στ) Στην περίπτωση που το ατύχημα επήλθε κατά τη μετάβαση του εργαζομένου στον τόπο της εργασίας του ή την από τον τόπο της εργασίας του αποχώρηση του, ακόμη και στην περίπτωση που το ατύχημα προκλήθηκε από αμέλεια του παθόντος διότι λόγω του κοινωνικού σκοπού τον οποίο θεραπεύει ο σκοπός του Εργατικού Ατυχήματος, μόνη ή τυχόν συντρέχουσα αμέλεια του παθόντος δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του ως εργατικού. Μόνο αν συντρέχει δόλος του εργαζόμενου αναιρείται ο χαρακτηρισμός του αυτός. Ο τραυματισμός του εργαζόμενου από εκπυρσοκρότηση του κυνηγητικού του όπλου που είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητο του μαζί με τα εργαλεία του κατά τη αποχώρηση του από τον τόπο της εργασίας του θεωρήθηκε ως Εργατικό Ατύχημα. ΣτΕ 3745/87, ΔΕΝ 44 σελ. 895Η αμέλεια του παθόντος ως μόνη συνέπεια έχει την κατά την κρίση του Δικαστηρίου μείωση της αποζημιώσεως εφόσον η αμέλεια αυτή συνίσταται σε αδικαιολόγητη παράβαση από τον παθόντα των διατάξεων περί όρων ασφαλείας. Άλλη αμέλεια δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ που αναφέρεται στο συντρέχον πταίσμα. ΑΠ 1404/86, ΔΕΝ 44 σελ. 301Αυτό όμως προϋποθέτει γνώση του εργοδότη για την κλονισμένη υγεία του εργαζόμενου και του κινδύνου που ενέχει η συνέχιση της εργασίας, διότι μόνο η γνώση αυτή δημιουργεί και την αντίστοιχη υποχρέωση. ΑΠ 1204/88, ΔΕΝ 45, σελ. 11010ζ)Στην περίπτωση τραυματισμού του εργαζόμενου - απεργοσπάστη από συνάδελφό του απεργό στον ευρύτερο χώρο της εργασίας, διότι ο τραυματισμός του τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο προς την επαγγελματική του απασχόληση, η δε εργασιακή σχέση δεν διακόπτεται κατά την διάρκεια της απεργίας. Τρίτ. Διοικητ. Πρωτ. Αθηνών 4636/85, ΔΕΝ 42, σελ. 449.η)Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος μετέβαινε από το σπίτι του στην Οικον. Εφορία για εργασίες του εργοδότη του π.χ. για θεώρηση βιβλίων, για πληρωμή φόρου του εργοδότη. ΣτΕ 350/87, ΔΕΝ 44, σελ. 1125θ)Η περίπτωση θανάτου ή τραυμαπσμού ναυτικού εξ αυτοκινητιστικού ατυχήματος κατά την διάρκεια της ψυχαγωγίας του, εφόσον στις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας η ψυχαγωγία του ήταν αναγκαία για την ανάκτηση της ψυχικής του ηρεμίας. ΑΠ 1078/85, ΔΕΝ 43, σελ. 553.Β. Τι δεν είναι εργατικό ατύχημα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι αποφάσεις των Δικαστηρίων μας έκριναν ότι δεν συνιστούν εργατικά ατυχήματα. Έτσι κρίθηκε ότι δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα: α)Το ατύχημα που συνέβη στο σπίτι του εργαζομένου, εκτός αν αποδείξει ότι συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την εργασία του π.χ. φορτώνει ή συντηρεί τα εργαλεία του ή ετοιμάζει το αυτοκίνητο του. ΣτΕ 2200/73β)Η αυτοκτονία του εργαζομένου και κάθε άλλο βίαιο περιστατικό που προκλήθηκε με την θέληση του, εκτός αν γίνει κάτω από συνθήκες διατάραξης των ψυχικών ή διανοητικών του λειτουργιών εξ αιτίας των συνθηκών εργασίας. ΑΠ 71/71, Ασφαλ. Επιθ/ση 25, σελ. 544. ΣτΕ 3152/66 και ΑΠ 301/77σελ. 3 / 6 γ)Σε περίπτωση που προϋπήρχε η ασθένεια στον εργαζόμενο, χωρίς να έχει εκδηλωθεί, η επιδείνωση της δεν συνιστά εργατικό ατύχημα από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, αν η εργασία παρέχεται σύμφωνα με την σύμβαση κάτω από κανονικές συνθήκες, χωρίς την μεσολάβηση άλλου εξωτερικού γεγονότος ξένου προς τον οργανισμό της παθόντος. ΑΠ 1204/88 ΔΕΝ σελ. 1101.δ)Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι αποκλειστικά υπαίτιος του ατυχήματος, διότι είχαν ληφθεί όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, δεν δικαιούται χρηματική ικανοποίηση για ηθική του βλάβη. Π.χ. αν και έχει καθορισθεί στον χώρο του έργου χώρος εξόδου σε περίπτωση κινδύνου ο ευρισκόμενος στον χώρο αυτό μισθωτός, προσπαθεί να διαφύγει από άλλο χώρο με αποτέλεσμα να τραυματισθεί. ΑΠ 843/85 ΔΕΝ 42, σελ. 10222. ΟΡΓΑΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ» Αρμόδιο όργανο για τον χαρακτηρισμό είναι: α)Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος (Τοπικού ή Περιφερειακού) του ΙΚΑ, στην περιφέρεια του οποίου κατοικούσε ο εργαζόμενος.β)Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος (Περιφερειακού ή Τοπικού), στην περιφέρεια του οποίου απησχολείτο ο εργαζόμενος.Στην πρώτη περίπτωση ο χαρακτηρισμός γίνεται από το Υπ/μα αν δεν απαιτείται επιτόπια έρευνα και τα υπάρχοντα στοιχεία επιτρέπουν τον σχηματισμό γνώμης. Διαφορετικά η δήλωση διαβιβάζεται στο Υπ/μα όπου απησχολείτο ο εργαζόμενος την ημέρα του ατυχήματος και όχι εκείνου που έχει την έδρα της η Επιχείρηση. Στην δεύτερη περίπτωση ο χαρακτηρισμός γίνεται από το Υπ/μα, στην περιφέρεια του οποίου απησχολείτο ο εργαζόμενος. Αν δεν υπάρχει Υπ/μα το ατύχημα δηλώνεται στην Αστυνομική Αρχή, η οποία διαβιβάζει την δήλωση στο πλησιέστερο Υπ/μα. Πάντως, θέση αναγγελίας επέχει και η δήλωση στο αρμόδιο γιατρό του Iδρύματος, στον γιατρό του Νοσοκομείου ή Κλινικής που είναι συμβεβλημένο το ΙΚΑ, πλην όμως απαιτείται πλήρης περιγραφή του ατυχήματος και ειδικότερα ακριβής καταγραφή των περιστατικών κάτω από τα οποία έγινε, λεπτομερής αναφορά των εξαιρετικών ή ασυνήθιστων συνθηκών που επικρατούσαν κατά το χρόνο που απησχολείτο ο εργαζόμενος και οι οποίες προκάλεσαν την αιτία του ατυχήματος (θάνατο ή αναπηρία). Ο Δ/ντής του Υπ/τος στον οποίο υποβλήθηκε η αναγγελία - δήλωση ατυχήματος, αφού συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και αφού εξετάσει το εμπρόθεσμο και νομότυπο της δήλωσης συντάσσει το σχετικό πρακτικό και αποφαίνεται αν επήλθε θάνατος ή ανικανότητα για εργασία που προκλήθηκε από βίαιο περιστατικό οτην διάρκεια της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής.σελ. 4 / 6 3. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η αναγγελία του Εργατικού Ατυχήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ πρέπει να γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που θα γίνει. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η αναγγελία - δήλωση του ατυχήματος είναι απαράδεκτη. Εάν οι συγγενείς του ασφαλισμένου (δικαιούχοι) μένουν σε άλλο τόπο από τον τόπο που εργαζόταν ο παθών, η προθεσμία των πέντε ημερών αρχίζει από τnv ημέρα που θα πληροφορηθούν το ατύχημα, το οποίο οπωσδήποτε θεωρείται ότι το γνωρίζουν την 16η ημέρα από την ημέρα που συνέβη.Το αρμόδιο όμως όργανο για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως Εργατικού, αν η δήλωση ατυχήματος υποβληθεί εκπρόθεσμα, μπορεί να την δεχθεί, αν πεισθεί ότι η εκπρόθεσμη υποβολή της οφείλεται σε λόγους ανεξάρτητους από την θέληση εκείνων που το δήλωσαν και εξ αιτίας αυτών των λόγων παρεμποδίσθηκε η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από το ατύχημα, εκτός αν από το ατύχημα επήλθε θάνατος, οπότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι δυο χρόνια από την ημέρα που έγινε. Στις προθεσμίες αυτές δεν υπολογίζονται οι Κυριακές και οι επίσημες αργίες. Αν πρόκειται για Εργατικό Ατύχημα που οι συνέπειες του δεν έχουν άμεση εκδήλωση, αλλά εκδηλώνονται αργότερα, οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την ημέρα εκδήλωσης των συνεπειών και της αναπηρίας.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΤΥΧΜΑΤΟΣ Στο άρθρο 21 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας προβλέπεται ότι ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του ή ο παθών ή σε περίπτωση θανάτου του οι δικαιούχοι, ή ο ιατρός του ΙΚΑ που παρέσχε τις Πρώτες Βοήθειες έχουν την υποχρέωση να αναγγείλουν το ατύχημα. Η αναγγελία γίνεται με έγγραφο ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση από τον αρμόδιο υπάλληλο. Ενδεικτικά η δήλωση αυτή πρέπει να περιέχει: α)Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση εργοδότου.β)Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ηλικία και επάγγελμα παθόντος και διεύθυνση του.γ)Τον τόπο, όπου μετεφέρθη ο παθών, τα στοιχεία του κληθέντος ιατρού και των αυτοπτών μαρτύρων.Η μνεία και η ακριβής περιγραφή των συνθηκών του ατυχήματος είναι ουσιώδη στοιχεία, γι' αυτό και πρέπει να είναι πλήρης, συμπληρούμενη εν ανάγκη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ, οι οποίες δικαιούνται να καλέσουν τον παθόντα ή τους συγγενείς του για να δώσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, Σε περίπτωση άρνησης παροχής των πληροφοριών αυτών μπορούν οι ίδιες υπηρεσίες να θεωρήσουν το ατύχημα ως συμβάν εκτός του χώρου της εργασίας. Οπωσδήποτε η δήλωση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και νομότυπη γιατί το εμπρόθεσμο της υποβολής της και το νομότυπο του περιεχομένου της είναι οι πρώτες προϋποθέσεις που εξετάζονται για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού ταυ ατυχήματος ως εργατικού. Πέραν της εμπρόθεσμης και νομότυπης υποβολής της δήλωσης περί ατυχήματος, προϋπόθεση για την παρά πέρα διαδικασία χαρακτηρισμού αποτελεί και η διαπίστωση ότι το ατύχημα έγινε κατά την εκτέλεση εργασίας που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, γιατί αν η εργασία που εκτελούσε ο εργαζόμενος υπήγετο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, τότε για το ΙΚΑ χαρακτηρίζεται ως εκτός εργασίας.σελ. 5 / 6 Η διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής είναι ευχερής από την εξέταση του βιβλιαρίου ενσήμων και γι' αυτό πρέπει να επιδιώκεται η πλήρης ενημέρωσή του με την επικόλληση τους. Πάντως για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού, αν συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις, και την χορήγηση σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου αριθμού ημερομισθίων όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 34, παρ. 1 του Ν. 1846/51. Η απόφαση του αρμόδιου Δ/ντή του Υπ/τος με την οποία χαρακτηρίζεται το ατύχημα, ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος υπογράφει κάτω από το περιεχόμενο της (που καταχωρείται στο έντυπο της δήλωσης του ατυχήματος) ότι έλαβε γνώση της απόφασης αυτής με την οποία χαρακτηρίζεται το ατύχημα ως εργατικό εκφράζοντας παράλληλα την σύμφωνη ή όχι γνώμη του στο ίδιο έντυπο το οποίο και υπογράφει.σελ. 6 / 6
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.