Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Η παρούσα οδηγία αναφέρεται στις μελέτες έργων πολιτικού Μηχανικού οδικών σηράγγων και των συνοδών τους έργων (στοές, φρεάτια αερισμού, στοές διαφυγής κλπ.)
Με την οδηγία καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης μελετών σηράγγων και τα υποβλητέα.

Ο Μ Ο Ε –ΤΕΥΧΟΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σακκάς Ιωάννης Πολιτικός. Μηχανικός, πρόεδρος Αγγέλης Επαµεινώντας, Πολ. Μηχανικός Μπακογιάννης Ιωάννης Μεταλλειολόγος Μηχανικός Καζίλης Νικόλαος Τεχνικός Γεωλόγος Ροζενµπερκ Αλέξιος Μεταλλειολόγος Μηχανικός Σοφιανός Αλέξανδρος Πολιτικός. Μηχανικός, Αναπλ.Καθηγητής Ε.Μ.Π Ηλίας Μιχάλης Πολιτικός Μηχανικός-Γεωτεχνικός, Μελετητής Αντωνίου Γεώργιος Πολιτικός. Μηχανικός, ΜελετητήςΙΟΥΛΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ.Άρθρο 1ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΗΓΙΑΣ1Άρθρο 2ΣΚΟΠΟΣ1Άρθρο 3ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.1Άρθρο 4ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΡΑΓΓΑ Η΄ ΣΗΡΑΓΓΕΣ2Άρθρο 5ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ3Άρθρο 6ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ.21Άρθρο 7ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ24Άρθρο 8ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ24Άρθρο 9ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ29Άρθρο 10ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ35Άρθρο 11ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ40Άρθρο 12ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ41Άρθρο 13ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ53 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α: Ορολογία που χρησιµοποιείται στις σήραγγες 72Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α B: προσδιορισµός απαιτούµενου µήκους ορατότητας για στάση76Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ- καθορισµός προτύπου οχήµατος78 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1.1 Η παρούσα οδηγία αναφέρεται στις µελέτες έργων πολιτικού Μηχανικού οδικών σηράγγων και των συνοδών τους έργων (στοές, φρεάτια αερισµού, στοές διαφυγής κλπ.) Με την οδηγία καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης µελετών σηράγγων και τα υποβλητέα. 1.2Οι µελέτες των οδικών σηράγγων και των συνοδών έργων τους συνδυάζονται µε τις µελέτες της οδού στην οποία εντάσσονται καθώς και τις λοιπές µελέτες στα πλαίσια αυτών.1.3 ∆εν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας οι µελέτες οδικών σηράγγων που διανοίγονται µε µηχανήµατα ολοµέτωπης κοπής, καθώς και τα τεχνικά µε εκσκαφή και επανεπίχωση (C+C). ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ Οι µελέτες των έργων Πολιτικού Μηχανικού των οδικών σηράγγων και των συνοδών έργων τους αποσκοπούν στην διερεύνηση και επιλογή της βέλτιστης λύσης για την εκσκαφή, άµεση υποστήριξη και την τελική επένδυση µε γνώµονα την ασφάλεια και την οικονοµία τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία της. ΑΡΘΡΟ 3.ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. Η βασική αρχή της σύνταξης των µελετών κατά στάδια αρχίζοντας από µία γενική θεώρηση και προχωρώντας προς λεπτοµερέστερο σχεδιασµό εφαρµόζεται και στις µελέτες των οδικών σηράγγων λαµβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών και το γεγονός ότι ενσωµατώνονται στον συνολικό σχεδιασµό και µελέτη του οδικού έργου. ∆εδοµένου ότι οι οδικές σήραγγες είναι κατασκευές γενικά υψηλού κόστους θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία τόσο της επιλογής της χάραξης κατά το στάδιο αναγνώρισης οδοποιίας όσο και κατά τον καθορισµό του άξονα της οδού στο στάδιο της προµελέτης οδοποιίας. Η µελέτη σήραγγας συντάσσεται σε δύο µόνο στάδια, το στάδιο της προκαταρκτικής µελέτης και το στάδιο της οριστικής µελέτης. Στο στάδιο της προµελέτης οδοποιίας η συµβολή του µελετητή της σήραγγας στην οριστικοποίηση του άξονα της οδού είναι σηµαντική. Στο στάδιο αυτό προβλέπεται η σύνταξη της προκαταρκτικής µελέτης σήραγγας. Η προκαταρκτική µελέτη σήραγγας συντάσσεται µετά την εκπόνηση της γεωλογικής µελέτης και την εκτέλεση των προβλεπόµενων στο στάδιο αυτό γεωτεχνικών ερευνών και µετά την επιλογή του άξονα της οδού. Η µελέτη σήραγγας ολοκληρώνεται µε την οριστική µελέτη (δεν προβλέπεται δηλαδή στάδιο προµελέτης) η οποία συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση της οριστικής µελέτης οδοποιίας ή και µετά την έγκριση αυτής. Στο στάδιο της αναγνωριστικής µελέτης οδοποιίας δεν θεωρείται σκόπιµη, η εκπόνηση κάποιου σταδίου µελέτης σήραγγας. Τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τις σήραγγες θα διερευνώνται και θα δίδονται από τον γεωλόγο και γεωτεχνικό του µελετητικού οχήµατος. Συνιστάται όµως στο µελετητικό σχήµα να υπάρχει ως σύµβουλος και µελετητής σηράγγων. Για την επιλογή της βέλτιστης χάραξης θα ακολουθηθούν γενικά, µε προσαρµογές στις εκάστοτε συνθήκες, οι προτάσεις της PIARC (Report of Technical Committee oh Road Tunnels, XVII World Road Congress 1983), για την αποτίµηση της κατασκευής-1- σήραγγας ή µιας εναλλακτικής κατασκευής στη βάση µιας πολυκριτηριακής ανάλυσης. Για την οικονοµοτεχνική αποτίµηση των διαφόρων εναλλακτικών χαράξεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον µελετητή στοιχεία βάσεων δεδοµένων που έχουν µορφοποιηθεί είτε από αυτόν είτε από τον Εργοδότη. ΆΡΘΡΟ 4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΡΑΓΓΑ Η΄ ΣΗΡΑΓΓΕΣ -Η ύπαρξη σήραγγας ή σηράγγων στην µελέτη ενός οδικού έργου συνεπάγεται (ανάλογα και µε το µήκος και το πλήθος των προβλεπόµενων σηράγγων) την πρόβλεψη εγκαταστάσεων και έργων που είναι αναγκαία: α)για τη λειτουργία αυτής ταύτης της σήραγγας (π.χ. φωτισµός, αερισµός κ.λ.π.) β)για τον έλεγχο και την ασφάλεια της κυκλοφορίας (π.χ. ειδικές σηµάνσεις σταθερού ή µεταβλητού µηνύµατος, φωτεινές σηµατοδοτήσεις, συστήµατα ελέγχου της κυκλοφορίας κ.λ.π.) γ)για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως ατυχήµατα ή πυρκαγιά (π.χ. εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, έξοδοι και οδοί διαφυγής, πρόβλεψη για αναστροφή οχηµάτων, οδικό δίκτυο για την άµεση πρόσβαση ασθενοφόρων, οχηµάτων Π.Υ. κ.λ.π.).-Σε περιπτώσεις µεγάλου µήκους σήραγγας ή πολλών στη σειρά σηράγγων υπάρχει ανάγκη πρόβλεψης κτιρίων όπου θα στεγάζονται οι απαιτούµενες Η/Μ εγκαταστάσεις (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, µετασχηµατιστές κ.λ.π.) καθώς και τα συστήµατα ελέγχου της κυκλοφορίας και το αντίστοιχο προσωπικό όπως επίσης και το προσωπικό άµεσης επέµβασης.-Η µελέτη των ανωτέρω αναφερόµενων εγκαταστάσεων και έργων δεν αποτελεί αντικείµενο της µελέτης της σήραγγας αλλά αντικείµενο του µελετητή εγκαταστάσεων και του οδοποιού του µελετητικού σχήµατος και ισχύουν γι’ αυτές οι σχετικές οδηγίες για Η/Μ εγκαταστάσεις σηράγγων, για την σήµανση – ασφάλιση και για την οδοποιία. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για τη σύνταξη των υπόψη µελετών όπως και της µελέτης σήραγγας απαιτείται συνεχής και ουσιαστική συνεργασία των επί µέρους αρµοδίων µελετητών του µελετητικού σχήµατος σ’ όλα τα στάδια αυτών. Η ίδια συνεργασία απαιτείται µεταξύ όλων των µελετητών του µελετητικού σχήµατος για την τοποθέτηση των κτιρίων Η/Μ εγκαταστάσεων και συστηµάτων ελέγχου της κυκλοφορίας.--Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να εκπονούνται παράλληλα προς την µελέτη σηράγγων και σε αντίστοιχα στάδια ώστε να αλληλοτροφοδοτούνται µε τις αναγκαίες για την αρτιότητα των µελετών πληροφορίες και στοιχεία-Ειδικά οι µελέτες των Η/Μ συστηµάτων της σήραγγας θα πρέπει να προηγούνται της µελέτης των έργων πολιτικού µηχανικού σηράγγων έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν οι αναγκαίες ενσωµατώσεις των προβλέψεων της µελέτης Η/Μ συστηµάτων στα έργα πολιτικού µηχανικού της σήραγγας. .-2- ΑΡΘΡΟ 5: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 5.1 Γενικά Οι σήραγγες είναι τµήµατα οδών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στην ασφάλεια κυκλοφορίας και έχουν υψηλό κόστος κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας, πρέπει να µελετώνται µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια. Γενικά ο γεωµετρικός σχεδιασµός οδού είναι αντικείµενο του µελετητή οδοποιίας σε συνεργασία µε τους µελετητές των άλλων κατηγοριών του µελετητικού σχήµατος. Ειδικότερα, όσον αφορά τον γεωµετρικό σχεδιασµό σηράγγων, η παραπάνω συνεργασία που είναι αναγκαία για την ανοικτή χάραξη επιβάλλεται να είναι σαφώς στενότερη, συνεχής και ουσιαστική. Το παρεχόµενο επίπεδο ασφαλείας σε µια σήραγγα είναι συνάρτηση πλήθους παραγόντων οι κυριότεροι εκ των οποίων συνοψίζονται στους εξής : • • • •χρήστης γεωµετρικός – λειτουργικός σχεδιασµός δοµική διάρθρωση καθώς και η συντήρηση συµµετοχή βαρέων οχηµάτων στην κυκλοφορίαΣε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια, η οποία αποτελεί άλλωστε και τον κυρίαρχο στόχο, κατά τη διαδικασία σχεδιασµού και λειτουργίας µιας σήραγγας, διαχωρίζεται σε δύο κύριους τοµείς (Economic Commission for Europe, 2001) : • πρόληψη, η οποία αφορά στην αποφυγή κρίσιµων καταστάσεων • ελαχιστοποίηση συνεπειών σε περίπτωση αστοχίας Στα εδάφια που έπονται, αναλύονται οι µεταβλητές που αφορούν την πρώτη περίπτωση ενώ οι ενέργειες, οι οποίες συνιστούν τη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχεδιασµό. 5.2 Γεωµετρική Θεώρηση Η µελέτη χάραξης των οδικών τµηµάτων σε σήραγγα πρέπει να εκπονείται σύµφωνα µε τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ-Χ, 2001).Ειδικότερα στις σήραγγες η τιµή της ταχύτητας µελέτης Ve πρέπει να εξισώνεται µε το όριο ταχύτητας Vεπιτρ και την λειτουργική ταχύτητα V85. Για τον καθορισµό του ορίου ταχύτητας είναι απαραίτητη η ανάλυση των διατιθέµενων Μηκών Ορατότητας για Στάση (ΜΟΣ). Για τον υπολογισµό δε του διατιθέµενου µήκους ορατότητας ο χρόνος αντίληψης - αντίδρασης πρέπει να ληφθεί ίσος µε 2sec. Εν γένει το όριο ταχύτητας σε σήραγγες κυµαίνεται από 80 km/h έως 100 km/h. Επειδή αναµένονται µεγάλες διαφορές µεταξύ των τιµών των λειτουργικών ταχυτήτων (∆V85 > 10km/h) στα οδικά τµήµατα που προηγούνται ή έπονται της σήραγγας και του τµήµατος σε σήραγγα, και οι οποίες επιφέρουν σηµαντική αύξηση της επικινδυνότητας του οδικού τµήµατος στις εισόδους των σηράγγων, πρέπει να εξετάζεται η οµοιοµορφία και η συνέχεια των λειτουργικών ταχυτήτων ακόµη και στους αυτοκινητόδροµους [ΟΜΟΕ-Χ,-3- 2001, (κριτήριο ασφάλειας ΙΙ)]. Η σταδιακή µείωση των επιπέδων της λειτουργικής ταχύτητας µέχρι του επιθυµητού επιτυγχάνεται − είτε µε την προσαρµογή της χάραξης, που αποτελεί τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο αντιµετώπισης και ταυτόχρονα υπό προϋποθέσεις µπορεί να συµβάλλει στην µείωση του κόστους του έργου − είτε µε την εφαρµογή συστήµατος ειδικής σήµανσης, ιδιαίτερα έντονης και εµφανούς στον οδηγό (γέφυρες σήµανσης, VMS κλπ), η οποία θα καθοδηγεί αξιόπιστα τους οδηγούς στην επιλογή της κατάλληλης ταχύτητας κίνησης, η οποία µπορεί και να παρακολουθείται και να ελέγχεται (speed monitoring). Στο Σχήµα 5.1 δίδονται οι προτεινόµενες ελάχιστες οριζόντιες ακτίνες σε συνάρτηση µε το διατιθέµενο µήκος ορατότητας για στάση οι οποίες αναφέρονται στα στόµια των σηράγγων (υγρό οδόστρωµα). Οι αντίστοιχες οριζόντιες ακτίνες που αφορούν στεγνό οδόστρωµα, αναφέρονται στο εσωτερικό της σήραγγας και δίδονται στο Σχήµα 5.2 (βλέπε Παράρτηµα Β). Στην τελευταία περίπτωση, η τιµή του διαµήκους συντελεστή πρόσφυσης µε ακινητοποιηµένους τροχούς ελήφθη 0.60 (Harwood et. Al., 1993). Κατά την επιλογή της ελάχιστης οριζόντιας ακτίνας σε σήραγγα, ιδιαίτερα στην περίπτωση του στεγνού οδοστρώµατος, πρέπει να εξετάζεται και η περίπτωση της ολίσθησης του οχήµατος (ΟΜΟΕ-Χ, 2001) δεδοµένου ότι σε ορισµένες περιπτώσεις αυτή η θεώρηση µπορεί να είναι και η κρίσιµη.-4- Ελάχιστες Οριζόντιες Ακτίνες σε Σήραγγες µε Οριακή Επάρκεια Μήκους Ορατότητας για Στάση (υγρό οδόστρωµα) d : πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας, πεζοδρόµιο + καθοδηγητική λωρίδα = 1.00m + 0.50m1350 1300 1250 1200 1150 1100 V = 100km/h 1050 1000Rmin (m)950 900 850 800 V = 90km/h750V = 80km/h, d=3.75m700V = 90km/h, d=3.75m650V = 100km/h, d=3.75m600 550V = 80km/h, d=3.50mV = 80km/h 500V = 90km/h, d=3.50m450 400 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0V = 100km/h, d=3.50ms (%)Σχήµα 5.1. Ελάχιστη οριζόντια ακτίνα ως προς την κατά µήκος κλίση για οριακή επάρκεια ΜΟΣ (υγρό οδόστρωµα).-5- Ελάχιστες Οριζόντιες Ακτίνες σε Σήραγγες µε Οριακή Επάρκεια Μήκους Ορατότητας για Στάση (στεγνό οδόστρωµα) d : πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας, πεζοδρόµιο + καθοδηγητική λωρίδα = 1.00m + 0.50m 600575 V = 100km/h 550525500475Rmin (m)450425 V = 90km/h 400375V = 80km/h, d=3.75m350V = 90km/h, d=3.75m325V = 100km/h, d=3.75m V = 80km/hV = 80km/h, d=3.50m300V = 90km/h, d=3.50m275250 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0V = 100km/h, d=3.50ms (%)Σχήµα 5.2. Ελάχιστη οριζόντια ακτίνα ως προς την κατά µήκος κλίση για οριακή επάρκεια ΜΟΣ (στεγνό οδόστρωµα, fT=0.60).-6- Εντός σηράγγων σε οδούς της κατηγορίας Α οι κατά µήκος κλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 4%. Ιδιαίτερα σε σήραγγες µεγάλου µήκους (> 1km), πρέπει να επιδιώκεται η τιµή της µέγιστης κατά µήκος κλίσης να µην υπερβαίνει το 2.5%. Εντονότερες κατά µήκος κλίσεις έχουν τα εξής µειονεκτήµατα: −υψηλότερη ρύπανση−µεγαλύτερη πιθανότητα ατυχηµάτων−διασπορά εύφλεκτων υλικών µε µεγάλη ταχύτητα−µείωση της ταχύτητας των βαρέων οχηµάτωνΠροκειµένου να µην υποβαθµίζεται το παρεχόµενο επίπεδο εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα στις σήραγγες διπλής κατεύθυνσης, όπου απαγορεύεται η προσπέραση, πρέπει να επιδιώκεται η διαφορά ταχυτήτων µεταξύ βαρέων φορτηγών και επιβατηγών οχηµάτων να µην υπερβαίνει τα 15km/h (βλέπε Παράρτηµα Γ). Στον Πίνακα 5.1 δίδεται το προτεινόµενο µέγιστο συνιστώµενο µήκος σήραγγας ως συνάρτηση της κατά µήκος κλίσης. s (%) Σ∆Κ (m) ΣΜΚ (m)0.5 > 3000 > 30001 > 3000 > 30001.5 > 3000 > 30002 1400 > 30002.5 700 > 30003 500 > 30003.5 400 10004 300 600Σηµείωση: Σ∆Κ : Σήραγγα ∆ιπλής Κατεύθυνσης ΣΜΚ : Σήραγγα Μονής ΚατεύθυνσηςΠίνακας 5.1: Μέγιστο µήκος σήραγγας ως προς την επιρροή της κατά µήκος κλίσης. Επισηµαίνεται, ότι οι τιµές του Πίνακα 5.1 έχουν προκύψει µε την θεώρηση, ότι τα οχήµατα κινούνται ανεµπόδιστα και δεν λήφθηκαν υπόψη οι µεταβλητές, οι οποίες αφορούν το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού και την οικονοµική επιβάρυνση στο σύστηµα αερισµού. Με βάση τις τιµές του Πίνακα 5.1 που αναφέρονται στη Σήραγγα ∆ιπλής Κατεύθυνσης (Σ∆Κ), είναι δυνατός ο κατ’ αρχήν προσεγγιστικός προσδιορισµός της κατά µήκος κλίσης σε σχέση µε το µήκος της. Αποκλίσεις από τις υπόψη τιµές πρέπει να αιτιολογούνται. Κατά την επιλογή της κατά µήκος κλίσης και του µήκους εφαρµογής της πρέπει να • προσδιορίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης και • να εκτιµάται η οικονοµική επιβάρυνση στο σύστηµα αερισµού. Η επιρροή των παραπάνω παραµέτρων πρέπει να αναλύεται σε µια εµπεριστατωµένη τεχνο-οικονοµική έκθεση βάσει της οποίας δύνανται να απαιτηθεί ελάττωση των προτεινόµενων τιµών του Πίνακα 5.1. 5.3 Τυπική ∆ιατοµή Οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή της κατάλληλης διατοµής µιας σήραγγας είναι : • ο κυκλοφοριακός φόρτος και-7- • η γεωλογία της περιοχής Εκτός όµως από τα στοιχεία του καταστρώµατος µιας σήραγγας, σηµαντικό ρόλο παίζουν εν προκειµένω οι διαστάσεις του περιτυπώµατος και του πρόσθετου χώρου για τον λειτουργικό εξοπλισµό της σήραγγας. Το περιτύπωµα είναι ο χώρος της διατοµής της οδού, στον οποίο δεν πρέπει να υπεισέρχονται σταθερά εµπόδια. Αποτελείται από τον κυκλοφοριακό χώρο, τον άνω και τον πλευρικό χώρο ελευθερίας κινήσεων. Το συνολικό πλάτος του περιτυπώµατος προκύπτει από την εκάστοτε διατοµή οδού της σήραγγας. Το ελάχιστο απαιτούµενο ελεύθερο ύψος για την µηχανοκίνητη κυκλοφορία ανέρχεται σε 4,50m. Τα πλευρικά όρια του χώρου κυκλοφορίας πρέπει να είναι κάθετα στο οδόστρωµα. Έτσι σε περίπτωση εφαρµογής των µέγιστων τιµών επικλίσεων µπορεί να απαιτηθεί διαπλάτυνση του πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων, ώστε σε κάθε περίπτωση να διατίθεται ο αναγκαίος χώρος ελεύθερου εµποδίων. Το απαιτούµενο πλάτος των λωρίδων καθοδήγησης στις ευθυγραµµίες είναι 0.25m. Στις καµπύλες κυµαίνεται από 0.25m έως 0.50m. Στο Σχήµα 5.3 δίνονται τα όρια και οι τυπικές διαστάσεις του ελεύθερου εµποδίων χώρου µιας οδού σε σήραγγα. Τα αντικείµενα που παραµορφώνονται εύκολα, όπως οι πινακίδες σήµανσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση µεγαλύτερη των 2,50m πάνω από το πεζοδρόµιο της σήραγγας και να απέχουν από τα όρια του κυκλοφοριακού χώρου κατ’ ελάχιστο 50cm. Οι απαραίτητοι για τον αερισµό ανεµιστήρες πρέπει να τοποθετούνται σε εσοχές στην οροφή της σήραγγας. Επιτρέπεται η τοποθέτηση των εύκολα παραµορφώσιµων φωτιστικών σωµάτων σε κατακόρυφη απόσταση µεγαλύτερη από 3,75m από το πεζοδρόµιο και έως 50cm από τα όρια του κυκλοφοριακού χώρου. Σε περίπτωση που η διάµετρος των ανεµιστήρων είναι > 70cm, είναι απαραίτητη η διαπλάτυνση των πεζοδροµίων σε συνάρτηση µε την διάµετρο των ανεµιστήρων.-8- Σχήµα 5.3: Τυπικές διαστάσεις περιτυπώµατος σήραγγας. Προκειµένου να καθορισθεί η κατάλληλη διατοµή µιας σήραγγας απαιτείται η εκπόνηση σχετικής ανάλυσης, στην οποία θα συνδυάζεται η διατοµή της οδού σε σήραγγα µε την τυπική διατοµή του υπόλοιπου τµήµατος της οδού µε βάση τα προαναφερθέντα αφενός και την οικονοµοτεχνική διάσταση του προβλήµατος αφετέρου. Κατά τον σχεδιασµό των τµηµάτων οδικών σηράγγων χρησιµοποιούνται οι διατοµές του υπόλοιπου τµήµατος της οδού αλλά µε µειωµένες διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων της διατοµής της οδού και χωρίς σταθεροποιηµένο έρεισµα ή λωρίδα εκτάκτου ανάγκης (ΛΕΑ). Στο Σχήµα 5.4 δίδεται η περιοχή εφαρµογής των διατοµών οδών σε σήραγγες σε συνάρτηση µε τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Στο Σχήµα 5.5 και το Σχήµα 5.6 δίδονται οι τυπικές διατοµές οδών σε σήραγγα. Εφ΄ όσον κριθεί σκόπιµο να εφαρµοσθεί σε σήραγγες διατοµή µε λωρίδα πολλαπλών χρήσεων, πρέπει για λόγους κόστους το πλάτος της να είναι ίσο µε 2,00m (διατοµές 26Τ και 33Τ).-9- Κατηγορία Τύπος Οδού διατοµής33tα6νσ ΑΙ26tα4νσ 10.5Tγ233tβ6νσ 26tβ4νσ Α ΙΙ Β ΙΙ26t/26T10.5Tβ2+1ΒΙ33t / 33Tβ2+126t/26T10.5Tγ233t/33T10.5T 10.5Tε2 01 20,00040,000 60,000 EMHK (οχ./24h)80,000100,000Σχήµα 5.4. Περιοχή εφαρµογής των διατοµών οδών σε σήραγγες σε συνάρτηση µε τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Η ειδική διατοµή 29,5Τ εφαρµόζεται µόνον σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µε ασυνήθιστα οικονοµικό τρόπο κατασκευής και σε σήραγγες πολύ µικρού µήκους. Κατά την διαδικασία επιλογής της κατάλληλης διατοµής σε σήραγγα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής δεδοµένα: −ο τρόπος κατασκευής της σήραγγας,−το πλήθος των λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,−το προβλεπόµενο µήκος σήραγγας,−η µέση κατά µήκος κλίση στην σήραγγα σε ανωφέρεια (0 έως 4%),−η µέση συµµετοχή της εµπορευµατικής κυκλοφορίας (0 έως 20%) και−η Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία (ΕΜΗΚ)- 10 - ανοικτό τµήµααντιστοίχησηπεριγραφήα6νσ β6νσ33 Ττυπική λύση µε ΛΕΑ(...) εφαρµόζεται µετά από αιτιολόγηση στις διατοµές α6νσα6νσ β6νσ33 tτυπική λύση χωρίς ΛΕΑ(...) εφαρµόζεται µετά από αιτιολόγηση στις διατοµές α6νσα4νσ β4νσ26 Ττυπική λύση µε ΛΕΑ (...) εφαρµόζεται µετά από αιτιολόγηση στις διατοµές α4νσα4νσ β6νσ26 tτυπική λύση χωρίς ΛΕΑ( (...) εφαρµόζεται µετά από αιτιολόγηση στις διατοµές α4νσΣχήµα 5.5. Τυπικές διατοµές σε σήραγγα (α).- 11 - ανοικτό τµήµααντιστοίχησηπεριγραφήα4νσ29.5 Τλύση προτεινόµενη σε εξαιρετικές περιπτώσειςβ4νσ26 Τrλύση εναλλακτική της 26Τ συνιστώµενη σε εξαιρετικές περιπτώσειςβ2+1 γ210.5 Ττυπική λύσηε210.0 Ττυπική λύσηΣχήµα 5.6. Τυπικές διατοµές σε σήραγγα (β).- 12 - 5.4 Λοιπά Στοιχεία Σηράγγων Για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας στην σήραγγα ενδείκνυνται τα παρακάτω κατασκευαστικά στοιχεία: 5.4.1 Λωρίδα πολλαπλών χρήσεων Η εφαρµογή ή όχι λωρίδας πολλαπλών χρήσεων προκύπτει από τεχνικοοικονοµική ανάλυση σε συνάρτηση µε τους κυκλοφοριακούς φόρτους, το µήκος της σήραγγας και τον τρόπο κατασκευής της. 5.4.2 Εσοχές έκτακτης στάθµευσης Οι εσοχές έκτακτης στάθµευσης προβλέπονται, όταν για λόγους οικονοµίας δεν κατασκευάζονται λωρίδες πολλαπλών χρήσεων. Είναι απαραίτητες όταν το µήκος της σήραγγας υπερβαίνει τα 1050m. Οι εσοχές αυτές πρέπει να απέχουν µεταξύ τους από 700m έως 1100m περίπου. Σε σήραγγες διπλής κατεύθυνσης, οι εσοχές έκτακτης στάθµευσης πρέπει να διατάσσονται κατά το δυνατόν αντικριστά η µία στην άλλη, ώστε να είναι δυνατή η αναστροφή οχηµάτων. Επιβάλλεται η σήµανσή τους καθώς και η ύπαρξη τηλεφώνου και πυροσβεστικού κρουνού. Στα σχήµατα 5.7 και 5.8 απεικονίζονται οι τυπικές διαµορφώσεις µονόπλευρης και αµφίπλευρης αντίστοιχα εσοχής έκτακτης στάθµευσης.Υπόµνηµα (ενδεικτικές θέσεις) : ΠΦ : Πυροσβεστική Φωλεά, ΗΦ : Η/Μ Φωλεά, ΤΕΑ : Τηλέφωνο Εκτάκτου ΑνάγκηςΣχήµα 5.7. Τυπικές διαµορφώσεις µονόπλευρης εσοχής έκτακτης στάθµευσης.- 13 - Υπόµνηµα (ενδεικτικές θέσεις) : ΠΦ : Πυροσβεστική Φωλεά, ΗΦ : Η/Μ Φωλεά, ΤΕΑ : Τηλέφωνο Εκτάκτου ΑνάγκηςΣχήµα 5.8. Τυπικές διαµορφώσεις αµφίπλευρης εσοχής έκτακτης στάθµευσης. 5.4.3 Έξοδοι διαφυγής πεζών Σε σήραγγες, των οποίων το µήκος υπερβαίνει τα 700m, πρέπει να διατάσσονται εγκάρσιες έξοδοι διαφυγής περίπου ανά 350m, εφόσον το σύστηµα εξαερισµού της σήραγγας σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια. Επιβάλλεται η σήµανσή τους ανά 50m σε ύψος 1.0m – 1.5m από το πεζοδρόµιο µε ένδειξη της απόστασης. Σε σήραγγες διπλού κλάδου οι εγκάρσιες έξοδοι διαφυγής οδηγούν κατά κανόνα από την µία σήραγγα στην άλλη. Στις µονές σήραγγες διπλής κατεύθυνσης, εφόσον δεν είναι δυνατή η επικοινωνία των εγκάρσιων σηράγγων διαφυγής µε τον εξωτερικό χώρο πρέπει να προβλέπεται διαµήκης σήραγγα διαφυγής, µε την οποία θα συνδέονται οι αντίστοιχες εγκάρσιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να προτείνονται και άλλοι τρόποι διαφυγής. Οι εγκάρσιες έξοδοι διαφυγής πρέπει να κλείνουν µε θύρες που να τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 3,0m από την οριογραµµή της σήραγγας. Η περιοχή των θυρών πρέπει να διαµορφώνονται µε µηδενική κατά µήκος κλίση και επίκλιση. Στο Σχήµα 5.9 απεικονίζεται η τυπική διαµόρφωση µιας εγκάρσιας εξόδου διαφυγής πεζών. Οι διαστάσεις και τα όρια του περιτυπώµατος των εγκάρσιων εξόδων διαφυγής πεζών δίδονται στο σχήµα 5.10. Η ελάχιστη κατά µήκος κλίση µιας εγκάρσιας εξόδου διαφυγής πεζών ανέρχεται σε 0,5% και η µέγιστη σε 10,0%. Η µηκοτοµή της πρέπει να διαµορφώνεται κατά το δυνατόν µε κυρτή κατακόρυφη καµπύλη. Το οδόστρωµα πρέπει να διαµορφώνεται µονοκλινές µε τιµή επίκλισης ίση µε 2,0%.- 14 - Υπόµνηµα (ενδεικτικές θέσεις) : ΠΦ : Πυροσβεστική Φωλεά, ΤΕΑ : Τηλέφωνο Εκτάκτου ΑνάγκηςΣχήµα 5.9. Τυπική διαµόρφωση εξόδου διαφυγής πεζών (κάτοψη).- 15 - Σχήµα 5.10. Τυπική διαµόρφωση διατοµής εξόδου διαφυγής πεζών. 5.4.4Προσέγγιση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης - έξοδοι διαφυγής οχηµάτωνΟι εγκάρσιες έξοδοι διαφυγής ανά τρεις πρέπει να διαµορφώνονται έτσι, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση προσέγγιση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβεστικά οχήµατα και ασθενοφόρα. Στις υπόψη εξόδους, η επικοινωνία µεταξύ κλάδων σηράγγων θα περιλαµβάνει ξεχωριστές θύρες για την πρόσβαση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης και διαφυγής προσώπων αντίστοιχα. Η χωροθέτησή τους θα πρέπει κατά το δυνατόν να συνδυάζεται µε τις εσοχές στάθµευσης εκτάκτου ανάγκης για λόγους διευκόλυνσης των ελιγµών εκτός και αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι οι οποίοι να απαγορεύουν κάτι τέτοιο. Η κατά µήκος κλίση και η µηκοτοµή τους θα πρέπει να διαµορφώνεται όπως και στις εγκάρσιες εξόδους διαφυγής πεζών. Πρέπει δε να προβλέπονται αποχετευτικά ρείθρα. Το οδόστρωµα πρέπει να διαµορφώνεται µονοκλινές µε τιµή επίκλισης ίση µε 2.5%.- 16 - Οι εγκάρσιες έξοδοι διαφυγής οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης – οχηµάτων πρέπει να κλείνουν µε θύρα η οποία θα τοποθετείται σε απόσταση περίπου 4.50m από την οριογραµµή της σήραγγας. Η περιοχή των θυρών πρέπει να διαµορφώνονται µε µηδενική κατά µήκος κλίση και επίκλιση. Στις σήραγγες µε ιδιαίτερα µεγάλο µήκου (> 6km) και περί το µέσον αυτών, πρέπει να διατάσσεται εσοχή αναστροφής για οχήµατα µεγάλου µήκους. Στο Σχήµα 5.11 απεικονίζεται η τυπική διαµόρφωση σήραγγας προσέγγισης οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης.Υπόµνηµα (ενδεικτικές θέσεις) : ΠΦ : Πυροσβεστική Φωλεά, ΤΕΑ : Τηλέφωνο Εκτάκτου ΑνάγκηςΣχήµα 5.11. Τυπική διαµόρφωση σήραγγας προσέγγισης οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης (κάτοψη). Οι διαστάσεις και τα όρια του περιτυπώµατος των εγκάρσιων εξόδων διαφυγής οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης και για οχήµατα δίδονται στα σχήµατα 5.12 και 5.13 αντίστοιχα.- 17 - Σχήµα 5.12. Τυπική διατοµή σήραγγας προσέγγισης οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης.- 18 - Σχήµα 5.13. Τυπική διατοµή εξόδου διαφυγής οχηµάτων. Τέλος στο Σχήµα 5.14 απεικονίζεται συνδυασµός εγκάρσιας εξόδου διαφυγής οχηµάτων και εσοχών στάθµευσης εκτάκτου ανάγκης σε δίδυµες σήραγγες.- 19 - Σχήµα 5.14. Τυπική διαµόρφωση εποχούµενης εγκάρσιας σήραγγας. 5.4.5 Πεζοδρόµια Και από τις δύο πλευρές του οδοστρώµατος πρέπει να διατάσσονται πεζοδρόµια για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης πλάτους τουλάχιστον 1,00m. Τα κράσπεδα πρέπει να έχουν ύψος 7 cm. Στις περιπτώσεις απαίτησης κυκλοφορίας πεζών στη σήραγγα (πχ. αστική σήραγγα), υπό κανονικές συνθήκες πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση χωροθέτησης ξεχωριστού στοµίου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν απαιτείται η τοποθέτηση κιγκλιδώµατος και η ύψωση του πεζοδροµίου τουλάχιστον κατά 0.50m από την επιφάνεια κυκλοφορίας, ενώ και στην περίπτωση αυτή ως ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου ορίζεται αυτό µε πλάτος 1.00m (Design of Road Tunnels, 1999). Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίστοιχη προσαρµογή στα γεωµετρικά στοιχεία. 5.4.6 Έλεγχοι ύψους οχηµάτων Πριν την είσοδο σε µία σήραγγα είναι σκόπιµη η εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου του ύψους των οχηµάτων. Τα συστήµατα ελέγχου του ύψους των οχηµάτων πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε να είναι δυνατή η ακινητοποίηση ενός υψηλού οχήµατος. Πρέπει δε προς τούτο το όχηµα να είναι δυνατόν να σταµατήσει σε παρακείµενη επιφάνεια πριν την σήραγγα ή να εισέλθει σε άλλη οδό πριν την είσοδο στην σήραγγα. 5.5 Κυκλοφοριακοί Περιορισµοί Οι κυριότεροι κυκλοφοριακοί περιορισµοί που επιβάλλονται κατά την κίνηση οχηµάτων σε σήραγγες είναι:- 20 - • απαγόρευση της προσπέρασης σε σήραγγες διπλής κατεύθυνσης • απαγόρευση της αναστροφής στην κατεύθυνση κίνησης των οχηµάτων εκτός και αν παραστεί έκτακτη ανάγκη (πχ. πυρκαγιά) και αφού προηγουµένως ζητηθεί ο υπόψη ελιγµός µέσω του προσωπικού συντήρησης της σήραγγας. • απαγόρευση της στάσης µε εξαίρεση την περίπτωση εκτάκτου περιστατικού • αφή των φώτων πορείας ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ. Οι αναγκαίες γεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες στα πλαίσια της εκπόνησης µελέτης σήραγγας, κατανεµηµένες στα διάφορα στάδια εκπόνησης της µελέτης οδοποϊας, είναι οι εξής: 6.1Στο στάδιο της αναγνωριστικής µελέτης οδοποιίας όταν στις προτεινόµενες εναλλακτικές χαράξεις περιλαµβάνεται και σήραγγα, εκπονούνται γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες στην περιοχή της σήραγγας. Στόχος της γεωλογικής και γεωτεχνικής διερεύνησης είναι να εξασφαλίσει την εφικτότητα των προτεινόµενων εναλλακτικών χαράξεων µε ταυτόχρονη τεκµηρίωση της βέλτιστης τεχνικοοικονοµικής λύσης εντοπίζοντας παράλληλα τους πιθανούς κινδύνους. Οι γεωλογικές και οι γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες θα περιλαµβάνουν τα εξής: Γεωλογικά στοιχεία 6.1.1Συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των υφισταµένων στοιχείων. Ερµηνεία αεροφωτογραφιών σε κατάλληλη κλίµακα. 6.1.2.Εκπόνηση διεξοδικής γεωλογικής αναγνώρισης στην ευρύτερη περιοχή της σήραγγας. 6.1.3.Γεωλογική χαρτογράφηση και σύνταξη γεωλογικού χάρτη σε κλίµακα 1:5000. Το συνολικό εύρος εξαρτάται από την µορφολογία του ανάγλυφου (πεδινή ή ορεινή περιοχή) και εκτείνεται σε 1 χλµ. περίπου σε πεδινά τµήµατα, ενώ σε περιοχές µε έντονο µορφολογικό ανάγλυφο µπορεί να είναι µεγαλύτερο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του µελετητή και έγκριση του εργοδότη. Η χαρτογράφηση θα εκτείνεται σε µήκος 500 µέτρων από πιθανολογούµενα στόµια. 6.1.4.Σύνταξη γεωλογικών χαρτογράφησης.µηκοτοµώνστηνκλίµακατηςγεωλογικής6.1.5.Σύνταξη γεωλογικών εγκάρσιων τοµών στην κλίµακα της γεωλογικής χαρτογράφησης, σε χαρακτηριστικές θέσεις τεχνικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος και στις θέσεις των γεωτρήσεων (προηγούµενων ή αυτών της παρούσας φάσης µελέτης). 6.1.6.Χάρτης τεχνικής γεωµορφολογίας και προβληµατικών περιοχών που καλύπτει όλη την παραπάνω έκταση της γεωλογικής χαρτογράφησης και στην ίδια κλίµακα. 6.1.7.Απογραφή όλων των σηµείων εµφάνισης υπόγειου νερού και µετρήσεις στάθµης ή παροχών πηγών και καταγραφή σε ειδικά δελτία.- 21 - 6.1.8.Καταγραφή σε ειδικά απογραφικά δελτία των υφιστάµενων πρανών στην ευρύτερη περιοχή της χάραξης µε στόχο την διερεύνηση των συνθηκών της ευστάθειας τους. Τα στοιχεία της καταγραφής αποτελούν τη βάση για την γεωτεχνική αξιολόγηση και γεωτεχνικούς υπολογισµούς ανάδροµων αναλύσεων ευστάθειας πρανών. 6.1.9.Τεχνική περιγραφή ασυνεχειών και καταγραφή σε ειδικά απογραφικά δελτία. Σύνταξη τεκτονικών διαγραµµάτων σε αντιπροσωπευτικές θέσεις. 6.1.10.Τεχνική περιγραφή γεωυλικών και καταγραφή σε ειδικά απογραφικά δελτία. 6.1.11.Τεχνική γεωλογική έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνεται και κατάλογος αναµενόµενων κινδύνων. Γεωτεχνικά στοιχεία 6.1.12.Εκτέλεση περιορισµένου προγράµµατος γεωερευνητικών εργασιών που θα παρέχει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες στα πλαίσια κυρίως της γεωλογικής µελέτης. 6.1.13.Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτού του περιορισµένου ερευνητικού προγράµµατος σε συνδυασµό και µε την γεωλογική διερεύνηση και πρόταση για το αντίστοιχο πρόγραµµα του σταδίου της προκαταρκτικής µελέτης σήραγγας. 6.2.Γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία στα πλαίσια εκπόνησης της προκαταρκτικής µελέτης σήραγγας ( Στάδιο προµελέτης οδοποιίας) . Γεωλογικά στοιχεία Στόχος της γεωλογικής µελέτης είναι η συγκέντρωση, καταγραφή, ανάλυση και σύνθεση όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την δόµηση του γεωλογικού προσοµοιώµατος της περιοχής διέλευσης της σήραγγας, µε την επιστηµονικά και οικονοµικά επιτυχή προσοµοίωση των επικρατουσών γεωλογικών συνθηκών. Τα γεωλογικά στοιχεία που απαιτούνται στην προκαταρκτική µελέτη της σήραγγας, η οποία συντάσσεται από τον γεωλόγο µελετητή της οµάδας µελέτης, είναι: 6.2.1.Συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των υφισταµένων στοιχείων. 6.2.2.Γεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής διέλευσης της σήραγγας σε κλίµακα 1:2000 ή µεγαλύτερη. Στις περιοχές στοµίων του υπογείου έργου η χαρτογράφηση γίνεται σε κλίµακα 1:500 ή µεγαλύτερη. Το εύρος της χαρτογράφησης δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 500 µέτρων εκατέρωθεν του άξονα, ενώ θα εκτείνεται και κατά 500 µέτρα τουλάχιστον από τις θέσεις των στοµίων. Ως τοπογραφικό υπόβαθρο για την διενέργεια της γεωλογικής χαρτογράφησης εκτός περιοχής στοµίων είναι δυνατή η αναπαραγωγή των σχετικών διαγραµµάτων από τα ψηφιακά διατιθέµενα της κλίµακας 1:5000. 6.2.3.Γεωλογική µηκοτοµή στην ίδια κλίµακα. Παραµόρφωση υψών θα γίνεται αποδεκτή µόνο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του µελετητή και αποδοχή του εργοδότη. 6.2.4.Εγκάρσιες γεωλογικές τοµές και διατοµές στις θέσεις των στοµίων και σε επιλεγµένες θέσεις οπωσδήποτε δε στις θέσεις των γεωτρήσεων σε κατάλληλη κλίµακα. 6.2.5.Τεχνική περιγραφή ασυνεχειών και σύνταξη σχετικών τεκτονικών διαγραµµάτων. Μικροτεκτονικές αναλύσεις και δυνητικές αστοχίες.- 22 - 6.2.6.Καταγραφή σηµείων εµφάνισης νερού, συσχετισµός αυτών µε τις καταγραφές του προηγούµενου σταδίου της µελέτης, συνέχιση µετρήσεων. 6.2.7.Καταγραφή και επεξεργασία όλων των στοιχείων των γεωερευνητικών εργασιών. 6.2.8.Καταγραφή των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών και σύνδεσή τους µε την κατασκευή και λειτουργία του υπόγειου έργου. Οριζοντιογραφία σε κλίµακα 1:2000 η µεγαλύτερη που θα περιλαµβάνει γεωµορφολογικά στοιχεία και κυρίως αυτά που είναι σε δυναµική εξέλιξη όπως διαβρώσεις, ασταθείς δοµές και ο βαθµός επικινδυνότητας αυτών, τις καταγραφές πληροφοριών στα γεωµορφολογικά δυναµικά χαρακτηριστικά, τύπους ασταθών δοµών και βαθµό ενεργότητας. 6.2.9.Βοηθητικούς θεµατικούς χάρτες (υδρογεωλογικός, τεκτονικός, καταγραφής γεωερευνητικών εργασιών, αποθεσιοθαλάµων κ.λ.π.). 6.2.10.∆όµηση του γεωλογικού προσοµοιώµατος της περιοχής διέλευσης της σήραγγας. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα συγκεντρωθούν, καταγραφούν, επεξεργαστούν παρουσιαστούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις Οδηγίες για σύνταξη γεωλογικών µελετών. Κατά την σύνταξη της γεωλογικής µελέτης θα συνεκτιµώνται και τα στοιχεία αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τις γεωτεχνικές έρευνες. Η τεχνική γεωλογική έκθεση θα συµπεριληφθεί στην Έκθεση γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης της Μελέτης.και την και καιΓεωτεχνικά στοιχεία – αποτελέσµατα γεωερευνητικών εργασιών Οι γεωερευνητικές εργασίες εκτελούνται µετά από πρόταση του µελετητή και την έγκριση του εργοδότη. Η εκτέλεση όλων των εργασιών του γεωερευνητικού προγράµµατος, η συγκέντρωση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων εργασιών, ερευνών και δοκιµών θα γίνει σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις Οδηγίες για την σύνταξη Γεωλογικών και Γεωτεχνικών Μελετών. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των γεωερευνητικών εργασιών αποτελεί αντικείµενο της έκθεσης Γεωλογικής και Γεωτεχνικής αξιολόγησης της µελέτης. 6.3.Γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία στα πλαίσια εκπόνησης της οριστικής µελέτης σήραγγας ( Στάδιο οριστικής µελέτης οδοποιίας): Γεωλογικά στοιχεία Στόχος της γεωλογικής µελέτης στο παρόν στάδιο είναι αποκλειστικά η ενσωµάτωση (µε τους ίδιους όρους και απαιτήσεις ως ανωτέρω) στα γεωλογικά στοιχεία της προκαταρκτικής µελέτης τυχόν νέων στοιχείων που προσδιορίζονται στο οικείο άρθρο. Συµπληρωµατικά γεωτεχνικά στοιχεία – αποτελέσµατα γεωερευ-νητικών εργασιών Οι γεωερευνητικές εργασίες εκτελούνται, µετά από πρόταση του Μελετητή και έγκριση του εργοδότη. Η εκτέλεση του προγράµµατος γεωερευνητικών εργασιών, η συγκέντρωση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων εργασιών, ερευνών και δοκιµών θα γίνει σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις Οδηγίες για την σύνταξη γεωλογικών και γεωτεχνικών µελετών. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των γεωερευνητικών εργασιών αποτελεί αντικείµενο της έκθεσης Γεωλογικής και Γεωτεχνικής Αξιολόγησης της Μελέτης.- 23 - ΑΡΘΡΟ 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Το τελικό δοµικό σύστηµα της σήραγγας θα µελετάται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα του καθ’ όλη την τεχνική διάρκεια ζωής του έργου, η οποία ορίζεται συµβατικά σε 100 έτη. Κατά την σύνταξη της µελέτης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα κάθε φαινοµένου που είναι πιθανό να συµβεί στην κατά τα ανωτέρω οριζόµενη περίοδο και να επηρεάσει δυσµενώς την σήραγγα. Τα είδη και τα µεγέθη τους θα καθορίζονται από τον εργοδότη, τις λοιπές µελέτες ή από τον ίδιο τον µελετητή. Ο εργοδότης θα καθορίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να καλύψει η µελέτη. Ενδεικτικά τέτοιες απαιτήσεις είναι: - Οι σήραγγες και άλλες υπόγειες κατασκευές δεν θα απαιτούν δοµική συντήρηση καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της τεχνικής ζωής του έργου ή του δοµικού στοιχείου. Με τον όρο δοµική συντήρηση εννοείται η ανακατασκευή του δοµικού συστήµατος της σήραγγας. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση έκρηξης στην σήραγγα.Ο εργοδότης είναι δυνατόν να καθορίσει διαφορετικές απαιτήσεις συνεκτιµώντας τις ιδιαίτερες τεχνικές και οικονοµικές συνθήκες. - Οι σήραγγες και άλλες υπόγειες κατασκευές θα βρίσκονται σε λειτουργία καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της τεχνικής ζωής του έργου, χωρίς οι απαιτήσεις συντήρησης να προβλέπουν την διακοπή της λειτουργίας τους.Ο εργοδότης µπορεί να θέσει τα αποδεκτά διαστήµατα διακοπής λειτουργίας του έργου είτε για συντήρηση είτε για ανακατασκευή. - Εφόσον για επί µέρους στοιχεία του τελικού δοµικού συστήµατος δεν µπορεί να επιτευχθεί όλη η διάρκεια της τεχνικής ζωής του έργου, η µελέτη θα προβλέπει τη δυνατότητα ασφαλούς και αποδοτικής συντήρησης και θα προτείνει εναλλακτικά σενάρια αντιµετώπισης ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη διάρκεια τεχνικής ζωής του έργου, όπως καθορίζεται παραπάνω. Εφόσον τηρηθούν τα αναφερόµενα στο παρόν τεύχος σε ότι αφορά την µελετητική προσέγγιση, γίνει επιτυχής επιλογή υλικών και κατασκευαστικών διαδικασιών κατά την φάση της υλοποίησης και εφαρµοστεί κατάλληλο συνολικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, θεωρείται ότι εξασφαλίζεται η απαιτούµενη τεχνική διάρκεια ζωής του τελικού δοµικού συστήµατος της σήραγγας µε καθορισµένο αποδεκτώς χαµηλό κόστος συντήρησης και επισκευών. Ειδικότερα οι συνθήκες περιβάλλοντος που θα επικρατούν κατά την διάρκεια της τεχνικής ζωής του έργου, θα πρέπει να εκτιµηθούν κατά τον σχεδιασµό έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της σπουδαιότητας τους σε σχέση µε την ανθεκτικότητα και να προβλέπονται τα κατάλληλα µέτρα. Ο εργοδότης µπορεί να απαιτήσει σε περιπτώσεις πολύ διαβρωτικών συνθηκών περιβάλλοντος την απόδειξη της ικανοποίησης της απαίτησης για την τεχνική ζωή του τελικού δοµικού συστήµατος της σήραγγας. Ως βάση για την προσέγγιση αυτή θα χρησιµοποιηθούν οι αρχές σχεδιασµού για την λειτουργική ζωή του έργου (service life design). Ο µελετητής θα προτείνει και ο εργοδότης θα αποφασίσει για τις οριακές καταστάσεις που προκύπτουν από απαιτήσεις ανθεκτικότητας, κατατάσσοντας αυτές σε οριακές καταστάσεις αστοχίας ή λειτουργικότητας, προτείνοντας αντίστοιχους δείκτες αξιοπιστίας (προσέγγιση πιθανολογικών προσοµοιωµάτων) και την απαιτούµενη επιτελεστικότητα (performance) της κατασκευής. ΑΡΘΡΟ 8.ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ- 24 - Τα παρακάτω κριτήρια σχεδιασµού αποτελούν τις απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιήσει η µελετητική διαδικασία. Ο Εργοδότης µπορεί να προβεί σε προσθήκες ή/και αφαιρέσεις ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου. 8.1 Τεχνική διάρκεια ζωής του έργου 100 έτη (Σχετικό το άρθρο 7). 8.2.Οι λειτουργικές και λ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.