Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Προς το παρόν παρέχεται εκτύπωση report από MS Access

EN - Ηydro Multilang Lexikon A horizon FRHorizon AAbaculus EL DE FRΑβάκιο Kachel AbaculeAberrations EL DE FR DEΑνωμαλίες Unregelmäßigkeiten Anomalies AbweichungAblation EL FR DEΕκτομή Ablation AblationAbnormal EL FR DEΚανονικός, μηAnormal abnormalAbnormal scour FRAffouillement anormalAbnormal water level EL DE FRΣτάθμη έκτακτη Wasserstand außergewöhnlicher Niveau exceptionnelAbrams' law FR DE ELLoi d'Abrams Abram's Gesetz Abrams (μέθοδος του-)Abrasion EL EL DE DE DE FRΚατατριβή (απόξεση) Αποτριβή Abschliff abschleifen Abrieb AbrasionAbrasion drill EL DE FR DEΓεωτρύπανο περιστροφικό Reibungsbohrer Perforatrice rotative DrehbohrerAbridged trial load method DE FRVerfahren abgekürztes VersuchslastMéthode du trial load simplifiéeσελ. 1 / 758 Absolute EL DE FR FRΑπόλυτος Extremwert Extrême AbsoluAbsolute artesian well EL FRΑρτεσιανό φρέαρ μεμονωμένο Puits artésien à colonne ascensionnelle isoléeAbsolute deviation EL FRΑπόκλιση απόλυτη Ecart absoluAbsolute error EL EL DE FR FRΣφάλμα απόλυτο Σφάλμα Fehler absoluter Erreur absolue ErreurAbsolute frequency EL DE FR FRΣυχνότητα απόλυτη Häufigkeit absolute Fréquence absolue FréquenceAbsolute paths EL FR DEΤροχιά απόλυτη Trajectoires absolues StrombahnAbsolute viscosity EL FRΙξώδες απόλυτο Viscosité absolueAbsorbing complex EL FR DEΑνταλλακτικόνσύμπλοκο (έδαφολ.) Complexe absorbant AustauschkomplexAbsorbing well EL DE FR FRΦρέαρ απορροφητικό Senkbrunnen Puits perdu Puits absorbantAbsorption EL DE FRΑπορρόφηση Absorption AbsorptionAbsorption coefficient EL FR DEΑπορροφήσεως συντελεστής Coefficient d'absorption AbsorptionskoeffizientAbsorption loss FRPerte par imbibition initialeσελ. 2 / 758 Absorption losses EL DE DE DE FRΑπώλειες λόγω απορροφήσεως Wasserverluste Verluste durch Versickerung Sickerverlust Pertes par absorptionAbsorptive outlet FR DEExutoire absorbant Ablauf (mit Versickerung)Absorptive terrace EL FR DEΑναβαθμίδων τύποι Terrasse d'absorption TerrasseAbstract EL DE FR DEΠροϋπολογισμός κατ' είδος εργασίας Zusammenstellung Devis descriptif AuszugAbstracting EL FR DEΕργων κατάταξη στοιχείων Dépouillement pour l'établissement d'un devis descriptif AuszugAbutment EL DE FRΑκρόβαθρο Widerlager CuléeAbutment pier EL DE FRΒάθρο ενισχυμένο Widerlagerpfeiler Pile culéeAbyssinian well EL FR FR DE DEΦρέαρ Αβησσυνιακό Puits instantané Puit abyssinien Brunnen AbessinierbrunnenAccelerated erosion EL DE FRΔιάβρωση επιταχυνόμενη Erosion, beschleunigte Erosion accéléréeAccelerator EL FR DEΠήξεως επιταχυντής (σκυροδ.) Accélérateur (de prise) AbbindebeschleunigerAcceptance EL DE FRΚατακύρωση δημοπρασίας Zuschlag Approbationσελ. 3 / 758 Acceptance inspection EL FR DEΕλεγχος παραλαβής Contrôle de réception AnnahmeprüfungAcceptance number EL FR DEΚριτήριο παραλαβή Critère d'acceptation AnnahmezahlAccess FROuvrage de franchissement ruralAccess bridge with check EL FRΡυθμιστής Régulateur combiné avec un pontAccess gallery EL DE FRΣτοά προσπελάσεως Stollen ZugangsGalerie d'accèsAccess road EL FR DEΟδός προσπελάσεως Route d'accès AnschlußstraßeAccess structures EL DE FR FRΤεχνικά έργα διαβάσεων Verbindungsbauwerke Ouvrage de traversée Ouvrage d'accèsAccidental error DE FRFehler zufälliger Erreur accidentelleAccommodation FROuvrage de franchissement ruralAccommodation structures EL DE FR FRΤεχνικά έργα διαβάσεων Verbindungsbauwerke Ouvrage de traversée Ouvrage d'accèsAccretion EL DE FRΑπόθεση Anlandung AccretionAccretion of levels EL DE FRΚοίτης άvoδoç υψομέτρων Sohlaufhöhung Exhaussement des niveaux du litAccretion of silt EL DE FRΣυσσώρευση ιλύος Verlandung Accretion d'alluvionsσελ. 4 / 758 Accumulation outlet EL DE FRΑποδέκτης Speicherung Exutoire d'accumulationAccumulative area EL FR DEΕκταση αρδευόμενη Superficie dominée AnsammlungsgebietAccumulative escaping power EL DE FRΠαροχετευτική ικανότητα υπολειπόμενη Wasserabgabe Capacité résiduelle cumulée (R.A.U.)Accurary EL DE FRΑκρίβεια απόλυτη Genauigkeit ExactitudeAcid brick EL DE FRΟπτόπλινθος όξύμαχος Säureziegel Brique acideAcid corrosion (of concrete) EL DE FRΣκυροδέματος διάβρωση χημική Säurekorrosion Corrosion du béton par les acidesAcid soil EL FR DEΕδαφος όξινο Sol acide Boden saurerAcidic EL DE FRΟξινος sauer AcideAcidification EL DE FRΟξέωση Säuerung ,. AcidificationAcidizing EL DE FRΟξέωση Säuerung ,. AcidificationAcidoid EL FR DEΚολλοειδές οξεοειδες Colloïde acidoïde AcidoidAcre EL FRΑκρο AcreAcre-feet per day FR ELAcre-pied par jour Acre-foot (μονάδα μετρ.) σελ. 5 / 758 Acre-foot EL FR ELΠίνακες μονάδων όγκου Acre-pied Acre-foot (μονάδα μετρ.)Across-the-slope system FRSystème transversalActinomycetes EL DE DE FRΑκτινομύκητες Strahlenpilze Actinomyzeten ActinomycètesActive absorption EL FRΑπορρόφηση ενεργή Absorption activeActive capacity EL DE FR FRΥδατοχωρητικότητα ωφέλιμη Speicherraum Porte d'écluse Capacité utileActive earth pressure EL FRΩθηση γαιών ενεργή Poussée active des terresActive state of plastic equilibrium EL DE FRΙσορροπίας πλαστικής κατάσταση Gleichgewichtszustand Etat actif de l'équilibre plastiqueActive storage EL DE FR FRΥδατοχωρητικότητα ωφέλιμη Speicherraum Porte d'écluse Capacité utileActive zone of well EL FR DEΦρέατος ενεργός ζώνη Zone active d'un puits BrunnenzuflußgebietActual full supply line EL DE FRΠαροχής μέγιστης γραμμή Maximaldurchflußlinie Ligne d'eau à plein débit réelActual maximum flow line EL DE FRΠαροχής μέγιστης γραμμή Maximaldurchflußlinie Ligne d'eau à plein débit réelActual velocity (of ground water) EL FR DEΤαχύτητα πραγματική Vitesse réelle (de l'eau souterraine en zone saturée) GrundwassergeschwindigkeitActual water income EL DE FRΥδατος πραγματική είσοδος Wasserdargebot tatsächliches Entrée d'eau effective σελ. 6 / 758 Adamantine drill EL DE DE FR FRΣτεφάνη (κορώνα γεωτρ.) Schrotbohrer Kugelbohrer Foreuse à grevaille Couronne à grenailleAdamantine drilling EL FRΓεώτρηση με σφαιρίδια Perforation à la granailleAdditional outlet EL FR DEΥδροληψία πρόσθετη Prise d'eau supplémentaire Auslaß zusätzlicherAdhesive water EL DE FR DEΥδωρ υμενώδες Häutchenwasser Eau pelliculaire AdhäsionswasserEL EL DE DE FR FRΣτοά προσπελάσεως Σήραγγα επισκέψεως Stollen ZugangsSeiteneinlauf Ouvrage horizontal d'admission d'eau de nappe dans un drain Galerie d'accèsAditAdits EL DE FRΣτοά υδρομαστευτική Wasserfassungen Galeries de captageAdjustability EL DE FRΙκανότητα προσαρμογής Regelbarkeit Capacité d'adaptationAdjustable proportional module (APM) EL FR DEΡυθμιστής αναλογικός Semi-module proportionnel à bloc de toiture réglable ProportionalabflußreglerAdjusted value EL DE FRΤιμή διορθωμένη Wert berichtigter Valeur corrigéeAdjutage EL EL DE FRΑκροφύσιο Ακροστόμιο Mundstück AjutageAdjuvants EL DE FRΟυσία προσθετική Zusätze (wirksame) Adjuvantsσελ. 7 / 758 Administrative approval (India and Pakistan) EL DE FRΕγκριση διοικητική Billigung (verwaltungsmäßige) Agrément administratifAdmiralty metal DE FRStaatsbronze Bronze AmirautéAdmixtures EL DE FRΣκυροδέματος υλικά προσμίξεως Zusätze (wirksame) Produits d'additionAdsorption EL DE FRΠροσρόφηση Adsorption AdsorptionAdsorption water EL FR DEΥδωρ προσροφήσεως Eau d'adsorption AdsorptionswasserAdult EL EL DE FRΚώνωπας ακμαίος Ακμαίος (κώνωψ) ausgewachsen (Moskito) AdulteAdvance payment EL DE FRΠροκαταβολή Vorauszahlung, Vorschuß AvanceAeolian soil EL FR DEΕδαφος αιολικο Sol éolien Boden äoliscliAerating agent EL EL DE FRΣκυροδέματος αερακτικό υλικό Αερακτικό (υλικό) Zusatzstoff (luftporenbildend) Agent d'entraînement d'airAeration drainage EL FR DEΣτράγγιση βελτιώσεως αερισμού Drainage d'aération BelüftungsdränungAeration irrigation EL FR DEΑρδευση αερισμού Irrigation aérante BelüftungsbewässerungAeration zone EL FR DEΖώνη αερισμού Zone d'aération Lufteinwirkungszoneσελ. 8 / 758 Aerial photogrammetry EL EL FR DEΦωτογραμμετρία αέρος Αεροφωτογραμμετρία Photogrammétrie aérienne LuftbildvermessungAerial photograph EL EL FR DEΦωτογραφία, αερο Αεροφωτογραφία Photographie aérienne LuftaufnahmeAerial survey EL DE FR FR DEΑποτύπωση από αέρος Luftaufnahme Levé aérophotogrammétrique Levé aérien IngenieuraufnahmenAerobic organisms EL FRΟργανισμοί αερόβιοι Organismes aérobiesAerofoil type offtake regulator EL FR DEΥδροληψία με υδάτινη δέσμη Prise d'eau avec jet à contre-courant et masque de forme aérodynamique Abschlußdeich stromlinienförmigerAeromotor EL DE FRΑνεμοκινητήρας Windmotor AéromoteurAffluent EL EL DE DE FRΣυμβάλλων παραπόταμος Παραπόταμος Zufluß Nebenfluß AffluentAfflux EL EL EL DE DE FR DE FRΥπερύψωση στάθμης εκχειλιστή Στάθμης διαφορά λόγω εμποδίου Στάθμη υπερυψωμένη Zufluß Wasserspiegelhebung Remous Düker mit scharf kroniger Aufwölbung Différence de niveau des hautes eaux en amont et en aval d'un déversoirAfflux bank EL DE FRΠτερυγικό ανάχωμα Zuflußdamm Murs en aileAfflux bund EL EL DE DE FR FRΠτερυγικό ανάχωμα Ανάχωμα πτερυγικό Zuflußflügelmauer Zuflußdamm Murs en aile Mur en aile σελ. 9 / 758 Afforestation EL DE FR DE FRΔάσωση Geschiebefänger Boisement Aufforstung AfforestationA-frame EL EL FR DEΠλαίσιο σχήματος Α Ικρίωμα (σκαλωσιά) Cadre en A A-RahmenA-frame protection DE FR FRUferbefestigung (aus Baumstämmen und Steinen) Protection à charpente en A Cage à pouleAfter-bay EL EL DE DE FR DE FR FR FRΔιώρυγα φυγής Αγωγός φυγής Unterwasserkanal Unterwasser Siphon Nachbecken Canal de fuite Canal d'aval Bief d'avalAggradation of levels EL DE FRΚοίτης άvoδoç υψομέτρων Sohlaufhöhung Exhaussement des niveaux du litAggregate EL EL DE FR DEΣυσσωμάτωμα Αδρανή υλικά Zuschlagstoffe Agrégat AggregatAggregate batcher EL DE FRΔοσομετρητές αδρανών υλικών Dosiergeräte für Zuschlagstoße Doseur d'agrégatsAggregate flow diagram DE FRSteinbruch-Schaubild Schéma de préparation des agrégatsAggregation EL DE FRΣυσσωμάτωση Aggregation AgglomérationAgitating EL DE FRΑνάδευση (σκυροδ.) nachmischen Agitationσελ. 10 / 758 Agitation of water surface EL DE FRΑνατάραξη υδάτινης επιφάνειας Wasseroberflächenbewegung Agitation de la surface d'eauAgitator EL EL DE FRΑνάμικτρο (σκυροδ.) Αναδευτήρας Rührfahrzeug AgitateurAgouni EL FR DEAgouni (ρυάκι) Agouni AgouniAgreement EL DE FRΣυμφωνητικό Übereinkommen ContratAgreement area EL DE FRΕκταση με βάση συμβόλαιο ή σύμβαση Vertragsgebiet Superficie sous contrat d'irrigationAgreement water rate FRTaxe d'eau conventionnelleAgrestal EL DE FRΑυτοφυής Kulturpflanzen AdventiceAgricultural drainage EL DE FRΣτράγγιση γαιών Entwässerung Drainage agricoleAgricultural investigations EL DE FRΓεωργικές έρευνες landwirtschaftliche Untersuchungen Enquêtes agricolesAgricultural lime EL DE FRΆσβεστος γεωργική Düngekalk Chaux agricoleAgricultural slag EL FR DEΣκωρία γεωργική Scorie agricole DüngerschlackeAgrology EL FR DEΑγρολογία Agrologie AgrologieAgronomy EL FR DEΑγρονομία Agronomie Agronomie σελ. 11 / 758 Aiming line FRLigne de viséeAir capacity of soil EL DE FRΕδάφους αεροϊκανότητα Luftkapazität (des Bodens) Capacité du sol pour l'airAir compressor EL DE FRΣυμπιεστής Kompressor CompresseurAir content of soil EL FR DEΕδάφους περιεκτικότητα σε αέρα Teneur en air du sol Luftgehalt (des Bodens)Air displacement pump EL EL FR DEΜηχανές καταθλιπτικές πεπιεσμένου αέρα Αντλία αέρος Machine élévatoire à air comprimé sans piston LuftverdrängerpumpeAir drill EL DE DE FRΑερόσφυρα Trockenbohrer Preßluftbohrer Marteau perforateur à air compriméAir drilling EL FR FRΓεώτρηση εν ξηρώ Perforation à sec Perforation à air compriméAir entrainment EL DE FRΑέρος παρασυρμός Luftdurchmischung Entraînement d'airAir lift EL EL DE FR DE FR DE DEΑντλία αεροπιεστική Αεροσυμπιεστική αντλία Pumpen Pompe à emulsion Mammutpumpe Emulseur Druckluftpumpe DruckluftheberAir line FR DE DETuyau à air Luftleitungsrohr DruckluftleitungAir line pipe FR DE DETuyau à air Luftleitungsrohr Druckluftleitungσελ. 12 / 758 Air lock caisson EL DE DE FRΑεροπροθάλαμος Senkkasten Druckluftsenkkasten Caisson pneumatiqueAir picnometer EL FR DEΠυκνόμετρο αέρος Pycnomètre à air LuftpyknometerAir pipe EL DEΑεραγωγός DruckluftrohrAir relief valves EL EL FR DEΕκκενωτής αέρα Αεροεξαγωγή Purgeurs d'air EntlüftungsventilAir siltometer EL FR DEΙλυόμετρο αέρος Siltomètre à air LuftsiltometerAir space ratio EL FR DE DEΔείκτης αερισμού Indice d'aération Bodenluftgehalt BelüftungsgradAir valve EL EL FR DE FR DEΒαλβίδα αέρος Αεροβαλβίδα Ventouse Ventil EntlüftungsReniflard EntlüftungsventilAirbrick EL DE FRΟπτόπλινθος εξαερισμού Lüftungszeigel Brique de ventilationAir-chamber pump EL FR DEΑντλία με 'αεροθάλαμο Pompe munie de réservoir d'air DruckwindkesselpumpeAir-entrained agent EL EL DE FRΣκυροδέματος αερακτικό υλικό Αερακτικό (υλικό) Zusatzstoff (luftporenbildend) Agent d'entraînement d'airAir-entrained concrete EL DE FR FRΣκυρόδεμα με αερακτικό Luftporenbeton Béton aéré Béton à air occlusσελ. 13 / 758 Air-entraining Portland cement EL DE FRΤσιμέντο με αερακτικό Luftporenzement Ciment artificiel à entraînement d'airAir-lift pump EL FR FR DEΑντλία αεροπιεστική Pompe à emulsion Emulseur DruckluftpumpeAir-line correction EL DE FRΔιόρθωση εναέριας γραμμής Korrektur Correction de ligne exondéeAirlock EL FR DEΠροθάλαμος αεροστεγανός Sas à air LuftschleuseAir-logging EL DE FRΑεροκορεσμός Schichtverstopfung mit Luft Engorgement par l'airAir-slacked lime EL DE FR FRΆσβεστος εσβεσμένη Staubkalk Chaux éteinte à sec Chaux délitéeAlclad EL FR DEΑλκλάδ (μεταλλ.) Alclad AlcladAlcove EL DE FRΚόγχη, "Αλκόβα" Ufer HohlNicheAlfalfa valves EL DE FRΒαλβίδα με κοχλία Schraubventile Clapets à visAlgae EL FR DEΦύκη Algues AlgenAlgicide EL FR DEΦυτοκτόνο Produit destructeur d'algues Algicidσελ. 14 / 758 Alignment EL EL DE FR DE DE FRΧάραξη επί χάρτου Χάραξη Trasse Tracé Linienführung Längsachse AlignementAlignment chart EL DE FRΝομογράφημα Nomogramm AbaqueAlinement EL EL DE FR DE DE FRΧάραξη επί χάρτου Χάραξη Trasse Tracé Linienführung Längsachse AlignementAlkali aggregate reaction EL FR DEΣκυροδέματος αντίδραση αδρανών. Réaction alcali-agrégat AlkalireaktionAlkali flat EL FR DEΑλκαλιωμένη χαμηλή πεδιάδα Plaine basse alcaline AlkalihorizontAlkali grass EL FR DEAlkali grass (βοταν.) Alkali grass AlkaKgrasAlkali heath EL FR DEFrankenia grandifolia (βοταν.) Frankenia grandifolia AlkaliheideAlkali soil EL FR DEΕδαφος αλκαλικό - αλκαλιωμένο Sol alcalin Boden alkalischerAlkaline EL FR DEΑλκαλικός ή βασικός Basique alkalischAlkaline water EL DE FRΥδωρ αλκαλικό Wasser alkalisches Eau alcalineAlkalinity EL DE FRΑλκαλικότητα Alkalität Alcalinité σελ. 15 / 758 Alkalinization EL DE FRΑλκαλίωση Alkalisierung AlcalinisationAllen's method of velocity gauging FR ELMéthode d'Allen Allen (μέθοδος του-)Allitic soil EL DE DE FRΕδάφη εκπυριτιωμένα Boden siallitischer Boden allitischer AllitesAllocation base EL EL FR DEΚατανομής βάση Βάση κατανομής Base des affectations AufteilungsgrundlageAllocation of cost EL EL DE FRΚόστους κατανομή Κατανομή κόστους Kostenaufteilung Affectation des fraisAllotropy EL FR DEΑλλοτροπία (μεταλλ.) Allotropie AllotropieAllotted area EL DE FRΕκταση εγκεκριμένη προς άρδευση zugeteilte Fläche Superficie permissible annuelleAllowable bearing value EL DE FR DEΠίεση εδάφους επιτρεπομένη Tragfähigkeit Taux de travail admissible BodendruckAllowable soil pressure EL DE FR DEΠίεση εδάφους επιτρεπομένη Tragfähigkeit Taux de travail admissible BodendruckAlloy EL FRΚράμα (μεταλλ.) AlliageAlloy steel EL DE FR FRΧάλυβος κράμα Stahl legierter Acier spécial Acier alliéσελ. 16 / 758 Alloying element EL DE FRΚράματος στοιχείο Legierungsbestandteil Elément d'alliageAlluvial channel EL FR DEΚοίτης υλικά πυθμένος Lit à fond mobile Gerinne veränderlichesAlluvial cone DE FRGeschiebekegel Cône alluvialAlluvial deposit EL FR DEΑλλουβιακή άπόθεση Alluvion alluvialeAlluvial fan DE FRGeschiebekegel Cône alluvialAlluvial meadow soil EL FR DEΕδαφος αλλουβιακό Sol alluvial de prairie AuebodenAlluvial river EL FR DEΠοταμός αλλουβιακής κοίτης Rivière à lit alluvial Fluß alluvialerAlluvial soil EL FR DEΕδαφος αλλουβιακό Sol alluvial Boden alluvialAlluvial well EL FR DEΦρέαρ σε προσχωματικό ή μη έδαφος Puits en terrain alluvial Brunnen alluvialerAlluvial-slope spring EL FR FR DEΠηγή παρυφής Source de cône de déjection Source de bordure HangquelleAlluviation EL DE FRΠρόσχωση Anschwemmung AlluvionnementAlluvium grouting EL DE FRΕγχυση εντός αλλουβίων Vermörtelung von Alluvionen Injection dans les alluvionsAll-weather road EL FR DEΟδός ολοχρονίου χρήσεως Route (praticable par) tous (les) temps Allwetterstraße σελ. 17 / 758 Alternate obstacle fishway DE FR DESchußrinne Passe à poissons avec deux files de chicanes décalées les unes par rapport aux autres FischwegAlternative cost method EL EL FR DEΜέθοδος εναλλακτικού κόστους Κόστους εναλλακτική μέθοδος Méthode des frais de variantes Alternativkosten-VerfahrenAlternative costs comparison method EL FR DEΜέθοδος συγκρίσεως δαπανών Méthode de comparaison des frais des variantes Alternativkosten-VergleichAlternative hypothesis EL FR DEΥπόθεση παραλλάσσουσα Hypothèse alternative HypotheseAlternative justifiable cost method EL EL FR DEΜέθοδος εναλλακτικού κόστους Κόστους εναλλακτική μέθοδος Méthode des frais justifiables des variantes Kosten anerkennungsfähigeAlternative justifiable expenditure method EL EL FR DEΜέθοδος εναλλακτικού κόστους Κόστους εναλλακτική μέθοδος Méthode des frais justifiables des variantes Kosten anerkennungsfähigeAlum EL FR DEΣτυπτηρία Alun AlaunAluminum bronzes EL FR DEΚράματα (διάφορα) Bronzes d'aluminium AluminiumbronzenAlves EL FRΚοίτη πόταμου Lit d'une rivièreAmbursen dam EL EL DE DE DE FR FR FR DE DE ELΦράγμα αντηριδωτό Αντηριδωτό φράγμα Staumauer Pfeilerwehr Pfeilerstaumauer Barrage à contreforts et à dalle plate Barrage à contreforts et à dalle plane Barrage à contreforts Ambursenwehr Ambursenstaumauer Ambursen (φράγμα)σελ. 18 / 758 Ambursen weir EL EL DE FR DEΦράγμα αντηριδωτό Αντηριδωτό φράγμα Pfeilerwehr Barrage à contreforts AmbursenwehrAmerican bear trap shutter (gate) EL DE FR FR DEΡουφράκτης μορφής αμφικλινοΰς στέγης Wehr Dach· Vanne en toit américaine Barrage en toit américain BärenfallenklappeAmerican caisson EL DE FRΣτεγανοθάλαμος ενσωματούμενος Schwimmkasten Caisson perdu échouéAmerican-type turbine FR DE ELTurbine Francis Francisturbine Francis (υδροστρόβιλος)Amil gate DE FR FR FR EL EL ELVerschluß AMILVannes AVIS des Ets Neyrpic Vanne AVIO des Ets Neyrpic Vanne AMIL des Ets Neyrpic Avis (ρυθμιστής Neyrpic) Avio (ρυθμιστής Neyrpic) Amil (ρυθμιστής Neyrpic)Aminization DE FRAminisation AminisationAmmonification EL FR DE DEΑμμωνιοποίηση Ammonisation Ammonifizierung AmmoniakbildungAmortization EL DE FR DEΑπόσβεση, αποπληρωμή Kapitaldienst Amortissement AmortisationAmortization period EL DE DE FR DEΑποσβέσεως,περίοδος Tilgungszeitraum Laufzeit von Darlehen Délai d'amortissement AmortisationszeitraumAmpholytoid EL FR DEΚολλοειδές - αμφολύτης Colloïde ampholyte Ampholyteσελ. 19 / 758 Amplified trial load method DE FRVerfahren erweitertes VersuchslastMéthode du trial load développéeAmplitude EL FR DEΕκταση Amplitude AmplitudeAmplitude of the tide EL DE FRΠαλίρροιας εύρος Tidenamplitude Demi-amplitude de la maréeAnabranch EL DE DE FRΒραχίονας ποταμού Verästelung Seitenarm Bras de rivière anastomoséeAnadromous fish EL FR FR DEΙχθύες ανάδρομοι Poisson potamotoque Poisson anadrome Fische anadromeAnaerobic decomposition DE FRZersetzung (anaerob) Décomposition anaérobieAnaerobic organisms EL FR DEΟργανισμοί αναερόβιοι Organismes anaérobies OrganismenAnalysis of rates EL DE FRΑνάλυση τιμών Einheitspreisaufschlüsselung Décomposition des prixAnalysis of variance EL DE FRΑνάλυση διακυμάνσεως Varianzanalyse Analyse de varianceAnchor block EL DE FRΑγκυρώσεως βάση Verankerung Massif d'ancrageAnchor ice EL FR DEΠάγος βυθοϋ, υπόγειος Glace de fond EisAnchor pier EL DE FRΑγκυρώσεως βάση Verankerung Massif d'ancrageσελ. 20 / 758 Anchorage EL DE FRΑγκυρώσεως βάση Verankerung Massif d'ancrageAnchor-bolt method FR DEMéthode de manutention du tubage au moyen de vérins AnkerverfahrenAnchored tree protection EL DE FRΠρόβολος Rauhbäume Epi à arbres ancrésAncillary shoring EL DE FRΥποστήριξη βοηθητική Hilfsabstützung ChevalementAndésite EL FR DEΑνδεσίτης (γεωλ.) Andésite AndesitAnemometer EL FRΑνεμόμετρο AnemomètreAngle head-wall culvert EL FRΟχετός με μετωπικούς τοίχους Aqueducs à murs de tête avec renforcementAngle of contraction EL DE DE FRΣυγκλίσεως γωνία Konvergenzwinkel Einschnürungswinkel Angle de convergenceAngle of divergence EL DEΑποκλίσεως γωνία DivergenzwinkelAngle of expansion EL DEΑποκλίσεως γωνία DivergenzwinkelAngle of external friction EL DE DE FRΤριβής γωνία εξωτερική Wandreibung Reibung Angle de frottement de paroiAngle of flare EL DE FRΣυναρμογής γωνία διευρύνσεως Ausweitungswinkel Angle d'évasementAngle of horizontal flare EL DE DE FRΑποκλίσεως γωνία Divergenzwinkel Ausweitung Angle d'évasement horizontal σελ. 21 / 758 Angle of internal friction EL DE FRΤριβής γωνία εσωτερική innere Reibung Angle de frottement interneAngle of obliquity EL FR DEΕκτροπής γωνία Angle de dérivation AbleitungswinkelAngle of offtake EL FR DEΕκτροπής γωνία Angle de dérivation AbleitungswinkelAngle of repose EL DE DE DE FRΠρανούς γωνία Sohlmaterial Ruhewinkel Böschungswinkel Angle de talus naturelAngle of sag EL FR DEΓωνία εκπτώσεως Angle de dérive AblenkungswinkelAngle of splay EL EL DE FR FRΣύγκλιση Απόκλιση Spreizwinkel Divergence ConvergenceAngle of twist EL FR DEΕκτροπής γωνία Angle de dérivation AbleitungswinkelAngle of vertical flare EL DE FRΣυναρμογής γωνία διευρύνσεως ausweitend Angle d'évasement verticalAngle of wall friction EL DE DE FRΤριβής γωνία εξωτερική Wandreibung Reibung Angle de frottement de paroiAngledozer EL FR FRΠροωθητής γωνιακός Boutoir (à lame) oblique AngledozerAngstroms (Â) EL EL FRΠίνακες μονάδων μήκους Angström (μονάδα μετρ.) Angstromσελ. 22 / 758 Angular flow pump EL DE FRΑντλία μικτής ροής Schraubenschaufler Pompe hélico-centrifugeAngular perspective EL FRΠροοπτική γωνιακή Perspective angulaireAngularity correction DE FRSchrägströmung Correction pour obliquité d'attaqueAnicut EL DE DE FRΦράγμα εκτροπής Fischpaß Einlaßwehr Barrage de dérivationAniline black EL FR DEΑνιλίνης μαύρο Noir d'aniline AnilinschwarzAnimal unit EL DE FRΜονάδα ζωική Vieheinheit Unité de bétailAnion EL FR DEΑνιόντα Anion AnionAnion exchange EL DE FRΑνταλλαγή ανιόντων Ionenaustausch Echange d'anionsAnions EL FRΑνιόντα AnionsAnnealing EL FR DEΑνόπτηση Recuit anlassenAnnual closure EL DE DE FRΠαύση ετησία Sperrung Schließung Arrêt annuelAnnual depletion rate EL FR DEΕξαντλήσεως ετήσιο ποσοστό Taux d'épuisement annuel GrundwasserentnahmemengeAnnual fixed charges EL DE FRΕπιβαρύνσεη σταθερές Jahreskosten Charges annuelles fixes σελ. 23 / 758 Annual flood EL DE FRΠλημμύρα ετήσια (μέγιστη) Hochwasser Crue annuelleAnnual flood peak series EL FR DEΣειρά ετησίων μεγίστων αιχμών πλημμύρας Série des pointes de crue maximales annuelles Reihe der HocliwasserwerteAnnual intensity FR DEIntensité annuelle BewässerungsintensitätAnnual permissible area EL DE FRΕκταση εγκεκριμένη προς άρδευση zugeteilte Fläche Superficie permissible annuelleAnnual repairs EL FR DEΕπισκευές ετήσιες Réparations annuelles InstandsetzungsarbeitenAnnual storage EL DE FRΥδαταποθήκευση εήησια Speicherung jährliche Emmagasinement annuelAnnual use method of reservoir operation EL FRΥδροταμιευτήρα μέθοδοι λειτουργίας Méthode pour l'exploitation de réservoir avec usage annuel complet de l'emmagasinementAnnual variation EL DE FRΜεταβλητή ετήσια Veränderung jährliche Variable annuelleAnnual weeds EL DE FRΖιζάνια μονοετή Unkräuter einjährige Mauvaises herbes annuellesAnnual yield of drainage basin FR DERendement annuel d'un bassin versant AbflußergiebigkeitAnnular drainage pattern FRTracé annulaire d'un réseau hydrographiqueAnnular jet DE FRStrahl hohler Jet creuxAnomalies EL DE FR DEΑνωμαλίες Unregelmäßigkeiten Anomalies Abweichungσελ. 24 / 758 Anomaly EL DE FRΑνωμαλίες Regelwidrigkeit AnomalieAnopheles EL DE DE FRΑνωφελής (κώνωψ) Fiebermücke Anopheles AnophèleAnopheline EL DE DE FRΑνωφελής (κώνωψ) Fiebermücke Anopheles AnophèleAntagonism EL DE FRΑνταγωνισμός (έδαφολ.) Antagonismus AntagonismeAntecedent precipitation EL FRΥετός προκληθείς Précipitation antécédenteAntecedent precipitation index FRIndice de précipitation antécédenteAnthraciny DE EL FRInkohlung Anthraciny (μικροβιολ.) AnthracinyAnticyclone EL DE FRΑντικυκλώνας Antizyklon AnticycloneAntidune EL DE DE FRΑντιθίνα Strömungsbank Stromrücken AntiduneAntilarval measures EL FR DEΑντιπρονυμφικά μέτρα Lutte antilarvaire LarvenbekämpfungAnti-malaria measures EL DE FRΕλονοσίας καταπολέμηση Malariaschutz Lutte contre le paludismeAnti-malarial oils EL DE FRΑνθελονοσιακά ορυκτά έλαια Malariabekämpfung Huiles minérales pour lutte contre le paludismeσελ. 25 / 758 Apogean range EL DE FRΑπογείου εύρος Tidehub Amplitude d'apogéeApogean tides EL DE FRΠαλίρροια απογείου Tiden bei Erdferne Marées d'apogéeApogee EL FRΑπόγειο ApogéeApparent specific gravity DE FRTrockenraumgewicht Densité apparenteApparent velocity (of ground water) EL FRΤαχύτητα φαινόμενη Vitesse apparente (de l'eau souterraine en zone saturée)Applied geophysics EL FR DEΓεωφυσική εφαρμοσμένη Géophysique GeophysikApproach parapets EL FR DE DEΠροσπελάσεως στηθαιο Parapets d'accès Geländer AuffahrtsgeländerApproach transition EL FR DEΣυναρμογή Raccordement d'entrée EinlaufübergangApproximate EL FR FR DEΠροσεγγιστικός Approximatif Approché annäherndApproximate exponential weir EL DE FRΕκχειλιστής εκθετικής παροχής Wehr ExponentialDéversoir à loi de débit exponentielle approchéeApproximation error EL DE FRΣφάλμα προσεγγίσεως Näherungsfehler Erreur d'approximationσελ. 26 / 758 Apron EL EL EL FR DE DE DE DE FR DE FRΚοιτόστρωση, τάπητας Δαπεδοεπένδυση Ασπίδα Tablier Schutzschicht Schüttung Schürze Schild Radier Dichtungsschürze BouclierAquagel EL DE FRΑκουαζέλ Gelmittel AquagelAquatic weeds DE FRUnkräuter Wasser Mauvaises herbes aquatiquesAqueduct EL DE FR DEΔιαβάσεως υδαταγωγός Wasserleitungsbrücke Aqueduc de franchissement AquäduktAqueduct-cum-drop EL DE FRΥδαταγωγός με πτώση Unterführung (mit Absturz) Aqueduc sur chuteAqueduct-cum-fall EL DE FRΥδαταγωγός με πτώση Unterführung (mit Absturz) Aqueduc sur chuteAqueous vapour EL DE FRΥδρατμός Wasserdampf Vapeur d'eauAquiclude EL DE FRΣχηματισμός (μέ μικροπορώδες) Gesteinsschichten Formation à microporositéAquifer EL FRΥδροφόρος σχηματισμός Formation aquifèreAquifuge EL DE FRΣχηματισμός υδατοστεγής Gesteinsschichten Formation imperméableArbitrary origin EL DE FRΑρχή αυθαίρετη Ursprung Origine arbitraireσελ. 27 / 758 Arch abutment EL DE FRΤόξου στοιχειώδους στήριγμα Bogenwiderlager Appui d'un arc (élémentaire)Arch and crown cantilever method EL DE FRΜέθοδος υπολογισμού φραγμάτων Verfahren BogenMéthode d'ajustement de clefArch bricks EL DE DE FRΟπτόπλινθος υπέροπτος Ziegel hart gebrannt Klinker Briques dures trop cuitesArch bridge EL FR DEΓέφυρα θολωτή Pont-voûtes BogenbrückeArch centre line EL FR DEΤόξου διάμεσος γραμμή Ligne médiane d'un arc BogenmittellinieArch culvert EL DE FRΟχετός θολωτός Gewölbedurchlaß Aqueduc voûtéArch dam EL DE FRΦράγμα τοξωτό Bogenmauer Barrage voûteArch dam in series EL DE FRΦράγμα τοξωτό Bogenmauer Barrage à voûtes étagéesArch element DE FRBogenelement Arc (élémentaire)Arch section EL FR DEΦράγματος τοξωτού τομές Section horizontale (d'un barrage voûte) BogenschnittArched culvert EL DE FRΟχετός θολωτός Gewölbedurchlaß Aqueduc voûtéArched dam EL DE FRΦράγμα τοξωτό Bogenmauer Barrage voûteσελ. 28 / 758 Archimedean screw EL DE FR DEΚοχλίας Αρχιμήδους Wasserschnecke Vis d'Archimède archimedische SchraubeArchimedes' screw EL DE FR DEΚοχλίας Αρχιμήδους Wasserschnecke Vis d'Archimède archimedische SchraubeArching EL DE FRΘόλου επενέργεια Gewölbebildung Effet de voûteEL FR FRΔεκάμετρο τετραγωνικό Décamètre carré AreAreArea EL EL FR DEΔιατομή υγρά Διατομή βρεχόμενη Section mouillée DurchflußquerschnittArea flowing full EL FR DEΡοή με πλήρη παροχή Ecoulement à plein débit Abfluß bordvollerArea grouting EL DE FRΕγχυση στερεώσεως εδάφους Vermörtelung FlächenInjection de traitement d'un terrainArea irrigated EL FR DEΕκταση αρδευθείσα Superficie irriguée Gebiet bewässertArea leased EL FR DEΕκταση με βάση συμβόλαιο ή σύμβαση Superficie sous contrat de prise d'eau sur un canal PachtgebietArea matured FRSuperficie irriguée à cultures mûriesArea non-perennial EL FR DEΕκταση εξυπηρετούμενη Superficie desservie par un canal à débit discontinu Gebiet bewässerungsfähigArea of artesian flow EL FR DE DEΑρτεσιανού ορίζοντα περιοχή αναβλύσεως Région des eaux artésiennes jaillis­ santes Grundwasser gespanntes artesische Schüttungσελ. 29 / 758 Area of gas-lift flow EL FR DEΑρτεσιανού ορίζοντα περιοχή αναβλύσεως Région des eaux souterraines jaillissant par remontée de gaz GasdruckerhöhungArea of influence EL FR DEΖώνη επιρροής φρέατος Zone d'appel AbsenkungsbereichArea perennial EL FR DEΕκταση εξυπηρετούμενη Superficie desservie par un canal à débit continu Gebiet bewässerungsfähigArea sampling EL DE DE FRΔειγματοληψία τοπική Probe Flächenprobe Flächenproben Echantillonnage régionalArenaceous DE FRsandig ArénacéArgillaceous EL DE FRΑργιλώδες tonig ArgileuxEL FR DEΑιχμηρός Aride aridAridArid erosion EL DE FR FRΔιάβρωση ξηρών περιοχών Erosion,Wüstenerosion Erosion désertique Erosion des régions aridesArithmetic mean EL EL EL FR DEΤιμή μεση αριθμητική Μέσο άριθμητικό Μέση αριθμητική τιμή Moyenne arithmétique Mittel arithmetischesAromatic solvents EL FR DEΔιαλυτες αρωματικοί Solvants aromatiques LösungsmittelArrow cutter DE FRSchneidbogen Faucardeuse en flècheArrows EL DE DE FRΟγκόλιθοι διαχύσεως ενεργείας Schutzplatte Pfeile Blocs en V σελ. 30 / 758 Arterial drainage EL FRΣτράγγιση μέσω υδρογραφικού δικτύου Drainage par réseau hydrographiqueArtesian aquifer EL EL DE DE FRΥδροφορέας αρτεσιανός Αρτεσιανός υδροφορέας Grundwasserleiter artesischer Grundwasserleiter Formation aquifère artésienneArtesian basin EL EL DE FR DEΛεκάνη αρτεσιανή Αρτεσιανή λεκάνη Grundwasserspeicher artesischer Bassin artésien artesischArtesian capacity EL EL FR DE DEΦρέατος αυτομάτου ροής παροχή Παροχή φρέατος αναβλύζουσα Débit d'un puits jaillissant artesische Schüttung artesische BrunnenergiebigkeitArtesian discharge EL EL FR FR DEΦρέατος αυτόματης ροής υπερχείλιση Υπερχείλιση φρέατος Déversement d'un puits jaillissant Déversement d'un puits artésien artesischer AusflußArtesian flow FREcoulement d'une nappe captiveArtesian flowing well EL FR DE DEΑρτεσιανό φρέαρ αυτόμ. (ή μη) ροής Puits artésien jaillissant Brunnen artesischer artesischer BrunnenArtesian ground water EL DE FRΑρτεσιανό ύδωρ Grundwasser artesisches Eau artésienneArtesian head EL FR DEΑρτεσιανό φορτίο Charge artésienne artesische DruckhöheArtesian pressure EL FR DE DEΑρτεσιανή πίεση Pression artésienne Druck artesischer artesischer DruckArtesian spring FRSource artésienneσελ. 31 / 758 Artesian water EL EL DE DE FR DEΥδωρ αρτεσιανό Αρτεσιανό ύδωρ Wasser artesisches Grundwasser artesisches Eau artésienne artesischArtesian water power EL FR DEΑρτεσιανή ενέργεια υδραυλική Energie hydraulique artésienne artesische WasserkraftArtesian well EL FR DE DEΑρτεσιανό φρέαρ Puits artésien Brunnen artesischer artesischer BrunnenArtesian-well capacity EL FRΦρέατος παροχές Débit d'un puits artésienArtesian-well meter EL FR DEΠαροχόμετρο αρτεσιανων φρεάτων Débitmètre pour puits artésiens jaillissants Brunnenmesser (artesisch)Articulating wales EL FR DEΖευκτήρες αρθρωτοί Moises articulées LängstraversenArtificial and processed aggregates EL DE FRΑδρανή υλικά τεχνητά Zuschlagstoffe veredelte Agrégats artificiels et préparésArtificial chemical control measures EL EL FRΠρονυμφών μέθοδοι καταπολεμήσεως Προνυμφική καταπολέμηση Lutte antilarvaire biochimiqueArtificial drainage EL FRΣτράγγιση τεχνητή Drainage artificielArtificial grade EL FR DEΚλίση τεχνητή Pente artificielle DränrohrgefälleArtificial pozzolans EL FRΠουζολάνες τεχνητές Pouzzolanes artificiellesArtificial recharge EL DE FRΕμπλουτισμός τεχνητός Grundwasseranreicherungsprojekt Alimentation artificielleσελ. 32 / 758 Artificial-recharge projects EL FRΕμπλουτισμού έργα Aménagement pour l'alimentation artificielleAsh (volcanic) EL FR DEΤέφρα ηφαιστειογενής Cendre (volanique) Asche (vulkanisch)Ashford shutter DE FR ELVerschlußtafel Hausse Ashford Ashford (υδροϋψωτής)Asphalt EL FR DEΑσφαλτος Asphalte AsphaltAsphalt facing EL EL DE FR DEΑσφάλτου επένδυση Ασφαλτοσκυρωτό Verschleißschicht Parement en asphalte AsphaltverschleißschichtAsphalt mat EL EL FR FR FR FR FR FR DE DEΑσφαλτικό στρώμα Ασφαλτικά πλακίδια Tapis asphaltique Panneau asphaltique Matelas asphaltique Feuille asphaltique Dalle asphaltique Carreau asphaltique Asphaltziegel AsphaltplattenAsphalt mattress EL EL FR FR FR FR FR FR DE DEΑσφαλτικό στρώμα Ασφαλτικά πλακίδια Tapis asphaltique Panneau asphaltique Matelas asphaltique Feuille asphaltique Dalle asphaltique Carreau asphaltique Asphaltziegel AsphaltplattenAsphalt membrane FRMembrane d'étanchéité de bitumeσελ. 33 / 758 Asphalt panel EL FR FR FR FR FR FR DEΑσφαλτικό στρώμα Tapis asphaltique Panneau asphaltique Matelas asphaltique Feuille asphaltique Dalle asphaltique Carreau asphaltique AsphaltplattenAsphalt plank EL FR FR FR FR FR FR DEΑσφαλτικό στρώμα Tapis asphaltique Panneau asphaltique Matelas asphaltique Feuille asphaltique Dalle asphaltique Carreau asphaltique AsphaltplattenAsphalt revetment FR DERevêtement d'asphalte AsphaltauskleidungAsphalt sheet EL FR FR FR FR FR FR DEΑσφαλτικό στρώμα Tapis asphaltique Panneau asphaltique Matelas asphaltique Feuille asphaltique Dalle asphaltique Carreau asphaltique AsphaltplattenAsphalt slab EL FR FR FR DE DEΑσφαλτικά πλακίδια Matelas asphaltique Dalle asphaltique Carreau asphaltique Asphaltziegel AsphaltplattenAsphalt tile EL EL FR FR FR FR FR FR DE DEΑσφαλτικό στρώμα Ασφαλτικά πλακίδια Tapis asphaltique Panneau asphaltique Matelas asphaltique Feuille asphaltique Dalle asphaltique Carreau asphaltique Asphaltziegel AsphaltplattenAsphaltic concrete lining FR DERevêtement en béton de ciment bitumineux Auskleidung in Asphaltbetonσελ. 34 / 758 Assembly drawing EL DE FRΣχέδιο συνόλου ZusammenbauDessin d'ensembleAssessment of irrgiation charges FR DERépartition des taxes pour l'irrigation BewässerungslastenAssignable causes EL DE FRΑιτίες αποδόσιμες Ursachen Causes attribuablesAssimilation EL FR DEΑφομοίωση Assimilation AssimilationAssociated cost EL DE FRΔαπάνες έμμεσες Nebenkosten Dépenses indirectesAssociation EL DE FRΑλληλουχία Assoziation AssociationAssortment EL DE FRΔιάβρωση εκλεκτική schlämmen Erosion sélectiveAsymmetrical (nose) cut-water DE FRPfeilerköpfe Avant-bec asymétriqueAsymmetrical distribution EL FR FRΚαμπύλη αποτελεσματικότητας Courbe d'efficacité Courbe caractéristique du testAt the base DE FRStammende A la baseAtmidometer EL FR FRΕξατμισίμετρο Evaporomètre AtmomètreAtmometer EL FR FRΕξατμισίμετρο Evaporomètre AtmomètreAttached ground water EL DE FRΥδωρ συγκρατούμενο Haftwasser Eau de rétentionσελ. 35 / 758 Attracting groyne FREpi d'appelAttribute EL EL DE FRΧαρακτηριστικό ποιοτικό Ιδιότητα, ποιοτικό χαράκτηριστικό Eigenschaft AttributAttribution EL FR DE FR DEΦθορά Usure Molekularfilm Zehrung des Attrition abreibenAudit and account charges EL DE FRΔαπάνες λογιστικού ελέγχου Rechnungsführungskosten Frais de vérification comptable et de comptabilitéAuflage humus EL DE FRΧούμος Humus Auflage humusAuthorized discharge EL DE FRΠαροχή μεγίστη κανονική Normaldurchfluß Débit maximum normalAuthorized full supply EL DE FR DEΥδωρ διαθέσιμο Vorratsmenge Plein débit théorique GesamtvorratAutocorrelation EL DE DEΑυτοσυσχέτιση Korrelation EigenkorrelationAutomatic constant flow offtake regulator EL FR DEΥδροληψία αυτόματη Prise d'eau automatique à débit constant Ableitungsregler selbsttätigerAutomatic flap gate EL DE FRΡουφράκτης ισοζυγισμένος Kippverschluß Clapet équilibréAutomatic reverse jet type outlet EL FR DEΥδροληψία αυτόματη Prise d'eau du type automatique avec jet à contre-courant AuslaßreglerAutomatic semi-constant flow offtake regulator EL FR DEΥδροληψία αυτόματη Prise d'eau automatique à débit semi-constant Ableitungsregler selbsttätigerσελ. 36 / 758 Automatic shutter DE FRStauklappe Hausse automatiqueAutomatic spillway EL DE FRΥπερχειλιστής αυτόματος Überlauf automatischer Evacuateur automatiqueAutomatic spillway gate EL DE FRΡουφράκτης αυτόματος με τύμπανο Verschluß HochwasserüberlaufClapet à tambourAutomatic tide gauge EL FR DEΠαλιρροιογράφος Marégraphe GezeitenschreibpegelAutomatic water-stage recorder EL DE FRΣταθμηγράφος Wasserstandsmeß gerät Enregistreur automatique de niveauAutoregression EL DE DE FRΑυτοπαλινδρόμηση Selbstregression Regression AutocorrélationAutotrophic organisms EL FR DEΟργανισμοί αυτότροφοι Organismes autotrophes OrganismenAuxiliary lock gate EL EL DE FRΚλεισιάδας δικλείδες (τύποι) Δικλείδα κλεισιάδας Schleusenmitteltor Porte d'écluse intermédiaireAuxiliary protection EL DE FRΠροβολή βοηθητική Projektion Hilfsprojektion Projection auxiliaireAuxiliary reservoir EL FR DEΥδροταμιευτήρας βοηθητικός Réservoir auxiliaire HilfsspeicherAuxiliary section EL DE FRΤομή βοηθητική Hilfsschnitt Coupe auxiliaireAuxiliary siphon type water seal FR DEJoint hydraulique du type à siphon auxiliaire extérieur Hilfsheberσελ. 37 / 758 Auxiliary spillway EL DE FRΥπερχειλιστής εφεδρικός Notüberlauf Evacuateur de secoursAvailable field capacity EL FR DEΙκανότητα σε διαθέσιμο ύδωρ Capacité pour l'eau disponible BodenkapazitätAvailable moisture EL DE FR DEΥδωρ διαθέσιμο Feuchtigkeit nutzbare Eau disponible BodenfeuchteAvailable moisture capacity of the soil EL DE FRΥδατοϊκανότητα διαθέσιμη Speicherfeuchte Capacité utile du sol pour l'eauAvailable nutrients EL DE FRΘρεπτικά στοιχεία διαθέσιμα Pflanzennährstoffe (verfügbare) Eléments nutritifs disponiblesAvailable pressure head FRCharge disponibleAvailable soil moisture EL FR DEΥδωρ διαθέσιμο Eau disponible BodenfeuchteAvailable supply EL EL DE DE FRΥδωρ διαθέσιμο Υδατος ποσότητα διαθέσιμη Wassermenge verfügbare Wasserdargebot verfügbares Quantité d'eau disponibleAvailable water EL FR DEΥδωρ διαθέσιμο Eau disponible BodenfeuchteAvailable water capacity EL FR DEΙκανότητα σε διαθέσιμο ύδωρ Capacité pour l'eau disponible BodenkapazitätAvailable water supply EL DE FRΥδάτινοι πόροι διαθέσιμοι Wasserdargebot Ressources disponibles en eauAvailable working head EL FR DEΦορτίο διαθέσιμο Charge effective disponible Arbeitsdruckhöheσελ. 38 / 758 Avalanches ' EL DE FRΧιονοστιβάδες Lawinen AvalanchesAvalanching EL DE FRΔιάβρωση αιολική Erosionsverstärkung Accroissement de l'érosion éolienne dû au choc des particules tombantesAvant-project EL DE DE FRΜελέτες λεπτομερείς Vorentwurf Planung Etudes détailléesAverage EL FR DEΜέσος όρος Moyenne DurchschnittAverage annual flood EL FRΠλημμύρα μέση ετήσια Crue annuelle moyenneAverage deviation EL FR DEΑπόκλιση μέση Ecart moyen AbweichungAverage error EL DE FRΣφάλμα μέσο Fehler durchschnittlicher Erreur moyenneAverage infiltration rate EL FR DEΔιεισδύσεως ταχύτητα Taux moyen d'infiltration EinsickerungsvermögenAverage stream flow EL FR DEΠαροχή υδατορρεύματος μέση Débit moyen d'un cours d'eau Abfluß mittlererAverage supply EL EL EL DE DE DE FR FR FRΥδροδότηση διώρυγας μέση Υδατος τροφοδοσία μέση Παροχή μέση διώρυγας Wasserdargebot durchschnittliches Vorratsmenge Versorgung (mit Wasser) Débit moyen (d'un canal) Alimentation moyenne pour la période de base Alimentation moyenneAverage velocity (at a vertical) FR DEVitesse moyenne (sur une verticale) Durchschnittsgeschwindigkeitσελ. 39 / 758 Average velocity (of ground water) EL FRΤαχύτητα μέση Vitesse moyenne (de l'eau souterraine en zone saturée)Averaged mean monthly discharge EL DEΠαροχή μέση μηνιαία MonatsabflußAVIO gate (of Neyrpic company) DE FR FR FR EL EL ELVerschluß AMILVannes AVIS des Ets Neyrpic Vanne AVIO des Ets Neyrpic Vanne AMIL des Ets Neyrpic Avis (ρυθμιστής Neyrpic) Avio (ρυθμιστής Neyrpic) Amil (ρυθμιστής Neyrpic)AVIS gate (of Neyrpic company) DE FR FR FR EL EL ELVerschluß AMILVannes AVIS des Ets Neyrpic Vanne AVIO des Ets Neyrpic Vanne AMIL des Ets Neyrpic Avis (ρυθμιστής Neyrpic) Avio (ρυθμιστής Neyrpic) Amil (ρυθμιστής Neyrpic)Avoidable losses EL FR DEΑπώλειες φευκτές Pertes évitables BewässerungsverlusteAvulsion EL DE FRΑποκοπή Durchbruch AvulsionAxial flow pump EL DE DE FR DEΑντλία ελικοφόρος Propellerschrauben Propellerpumpe Pompe hélice AxialpumpeAxial flow turbine EL FR FR DEΥδροστρόβιλος αξονικής ροής Turbine parallèle Turbine axiale AxialturbineAxis EL DE DE FRΦράγματος διαμήκης άξονας Sperrenachse Dammachse Axe longitudinal du barrageAxis of channel EL DE FRΚοίτης άξονας Gerinneachse Axe du litσελ. 40 / 758 Axis of dam EL DE DE FRΦράγματος διαμήκης άξονας Sperrenachse Dammachse Axe longitudinal du barrageAxonometrie projection EL DE FRΠροβολή αξονομετρική Projektion axonometrische Perspective axonométriqueAzonal soil FR DESol azonal Boden nicht entwickeltAzotobacter EL DE DE FRΑζωτοβακτήρια Stickstoffbakterien Azotobakter AzotobacterAο horizon EL FRΟρίζοντες εδάφους Horizon A0Aοο horizon FRHorizon A00B horizon FR DEHorizon Β B-HorizontB rashness EL DE FRΞύλου ευθραυστότητα morsch FragilitéBabbit metals EL FR DE FRΜέταλλα αντιτριβικά Régules Lager-Weiß-Metall AntifrictionsBabbits EL FR DE FRΜέταλλα αντιτριβικά Régules Lager-Weiß-Metall AntifrictionsBaby siphon EL FR DEΣίφωνας βοηθητικός Siphon auxiliaire BabyheberBaby siphon type water seal EL FR DEΥδραυλική αερομόνωση Joint hydraulique du type à siphon auxiliaire intérieur suivi d'un bec d'amorçage BabyheberBack berm EL FR DEΕπίχωμα ποδός Banquette de pied Bankett σελ. 41 / 758 Back blowing EL DE FRΓεωτρήσεως καθαρισμός Rückspülung Chasse par refluxBack furrow EL DE FR FR DEΑρόσεως αυλάκι Rain Enrayures Dérayure AnfangsfurcheBack shore EL DE FRΠλησίαλος (ζώνη) Hochstrand Arrière-plageBack shovel EL DE FR FRΕκσκαφέας με πτύο Tieflöffelbagger Pelle rétrocaveuse Pelle (mécanique équipée) en fouilleBack sill EL DE FRΚλεισιάδας θάλαμος θυρίδων Sicherheitsschwelie Seuil de la chambre des portesBack washing EL DE FRΓεωτρήσεως καθαρισμός Rückspülung Chasse par refluxBackfill EL FR FR DEΕπίχωση Remplissage Remblayage HinterfüllungBackfilling EL FR DEΕπίχωση Remblayage DrängrabenverfüllungBackhoe EL DE FR FRΕκσκαφέας με πτύο Tieflöffelbagger Pelle rétrocaveuse Pelle (mécanique équipée) en fouilleBackslope EL FR DEΚλιτύς οπίσθια Revers Gefällsrückenσελ. 42 / 758 Backwater EL EL EL DE DE FR FR FRΥδωρ υπερυψώσεως Στάθμη υπερυψωμένη Παλιρροϊκό ύδωρ συγκρατούμενο Rückstauwasser Rückstau Réserve de chasse Remous Eau dans un bassin de retenueBackwater curve EL EL DE DE FRΚαμπύλη υπερυψώσεως Καμπύλη αναδρομής ύδατος Staulinie Staukurve Courbe de remousBackwater effect EL DE FRΥπερυψώσεως συνέπεια Stauwirkung Effet de remousBackwater gate EL DE FRΒαλβίδα επιστροφής Rückstauklappe ClapetBadlands DE DE EL FRwüstes Land Schwebstoffsammler Badlands (περιοχή) BadlandsBaffle EL FR DE DE DE DE FRΗρεμιστής Tranquillisateur Tauchwand Schikane Prallwand Hindernis ChicaneBaffle drop EL FR DEΑναβαθμού τύποι Chute à paroi brise-charge Absturz mit PrallwandBaffle fall" EL FR DEΑναβαθμού τύποι Chute à paroi brise-charge Absturz mit PrallwandBaffle piers EL FR DEΟγκόλιθοι διαχύσεως ενεργείας Blocs de dissipation d'énergie Blöcke (Energieumwandler)Baffle platform EL DE FRΗρεμίας κλίνη Prallwandplattform Plate-forme de tranquillisation σελ. 43 / 758 Baffle type water seal DE FRWasserverschluß, -abschluß durch Störschwelle Joint hydraulique du type à déflecteur sur radierBaffle wall EL FR DE DE DEΗρεμιστής Tranquillisateur Schikane Prallwand HindernisBaffled outlet pipe drop EL FR DEΑναβαθμού τύποι Chute en conduite avec paroi brise-charge à la sortie AbsturzrohrBag check EL FR DEΡουφράκτης φορητός Vanne écran souple mobile BehelfsabsperrdammBagger EL FR DE EL FRMeermolm (εδαφ.) Meermolm Meermohn Bagger (έδαφ.) BaggerBaguio FR FRBaruio BaguioBailer EL FR DE FRΣουπάπα (γεωτρ.) Soupape Schlammbüchse CuillerBailer test EL DE FRΓεωτρήσεως δοκιμές Schöpflöffel-Test Essai à la soupapeBail-plug EL DE FRΠώμα βάσεως Henkelpfropfen Bouchon de fond à crochetBalance EL DE DE FRΥδωρ καταλειπόμενο Überschußwasser Restwasser ResteBalance storage FREmmagasinement pour régulation journalièreBalanced needle valve FRRobinet à pointeau équilibréσελ. 44 / 758 Balanced solution EL FR DEΔιάλυση ισόρροπη Solution équilibrée LösungBalancing chamber EL FR DEΑντλίας θάλαμος ισοζυγισμού Chambre d'équilibrage AusgleichskammerBalancing depth EL EL FR DEΒάθος διατομής ισοζυγισμένης Ασφάλτου μίγματα Profondeur de profil compensé AusgleichstiefeBalancing reservoir EL FR DE DEΥδροταμιευτήρας ισοσταθμιστικός Bassin de compensation Ausgleichsspeicher AusgleichsbeckenBalancing reservoirs EL DE FRΛιπασμάτων συσκευή εγχύσεως Düngermischgerät Dispositif d'apport d'engraisBalancing tank EL FR DE DEΥδροταμιευτήρας ισοσταθμιστικός Bassin de compensation Ausgleichsspeicher AusgleichsbeckenBaldeo balti EL FRBaldeo balti (ανυψωτ. συσκευή) Baldeo baltiBall mill EL EL DE FRΤριβείς (θραυστήρες) με σφαίρες Θραυστήρας Kugelmühle Broyeur à bouletsBall valve EL DE FRΔικλείδα σφαιρική Schieber KugelRobinet sphériqueBallast EL DE FRΥλικά θραύσεως Kiesschotter BlocailleBalling up EL DE FRΛάσπωμα Pfropfenbildung Embourageσελ. 45 / 758 Bandai DE DE EL FRGehänge Flechtzaun Bandai (κλαδόπλεγμα) BandaiBandalling DE EL FRGehängebau Bandalling (μέθ. διευθετήσεως) BandallingBandhara system of irrigation EL FR DEΑρδευτικό δίκτυο υδροδοτούμενο με bandharas Réseau d'irrigation alimenté par bandharas Bewässerung mit BandharasBandharas DE FRBandharas BandharasBanding fertilizer EL FR DEΛιπασμάτων διασπορά Epandage d'engrais en bandes DüngungBank groins EL DE DE FR DEΚλαδοπρόβολος Uferbuhnen Querwerk Epis de branchages BuhneBank measure EL DE FRΚυβισμός υλικών Masse Cubage de matériaux en placeBank paving EL DE FRΟχθών επίστρωση Uferpflasterung Pavage des bergesBank protection EL DE FR DEΟχθών προστασία Uferschutz Protection des berges DeckwerkBank revetment EL DE FRΟχθών επένδυση Uferdeckwerk Revêtement des bergesBank sluice EL DE FR DEΕξοδος ανακουφίσεως Siel Décharge dans une digue en amont d'un barrage Dammschleuseσελ. 46 / 758 Bank storage EL DE FRΥδαταποθήκευση εντός όχθων Speicherung Emmagasinement dans les bergesBank strengthening EL DE FR DEΑναχωμάτων ενίσχυση Uferherstellung Renforcement de cavaliers BöschungsbefestigungBankful EL FR DEΣτάθμη υπερχειλίσεως Niveau de débordement bordvollBankful discharge FR DEDébit de débordement Abfluß bordvollerBankful stage EL FR DEΣτάθμη υπερχειλίσεως Niveau de débordement bordvollBankhead EL FR FR DEΠρόβολος Epi de défense Epi BuhnenBanquette EL FR DEΕπίχωμα ποδός Banquette de pied BankettEL FR DE DE DE FR DEΠροσχωσιγενής έξαρση Seuil de régularisation de torrent Sandbank Kiesbank Grundschwelle Barre BarreBarBar chart EL DE FR FRΔιάγραμμα ραβδωτό Säulendiagramm Diagramme à colonnes Diagramme à barresBar screen FR FR DEGrille fixe à barreaux Grille Fischsperre stationäreBar share EL FR DEΥνί Soc soudé au contre-sep Pflugscharσελ. 47 / 758 Barbie region EL FR DEΣκαρουνίου περιοχή (ιχθ.) Région de barbeaux BarbenregionBarff's process FR DE ELProcédé Barfï Barff'sches Verfahren Barff (μέθοδος του-)Barograph EL FR DEΒαρογράφος Barographe BarographBarometric inch of mercury in Hg EL FRΠίνακες μονάδων πιέσεως Pouce de mercureBarrage EL DE DE FR FRΦράγμα κινητό Sperrenbauwerk Sperre Barrage mobile Barrage de protection contre la remontée d'eau saléeBarrel drop FR DEChute en conduite AbsturzrohrBarrel offtake regulator EL DE FRΥδροληψία σωληνωτή Rohrableitungsregler Prise d'eau à tuyau (x)Barrel outlet EL DE FRΥδροληψία με στόμιο Rohrauslaß Prise d'eau à buseBarrier spring EL DE FRΕξαρσιγενής πηγή Stauquelle Source de seuilBaruio FR FRBaruio BaguioBasalt EL FR DEΒασάλτης Basalte BasaltBascule bridge EL FR FR DEΓέφυρα με αντίβαρο Ponts à poutres Pont basculant Klappbrückeσελ. 48 / 758 Bascule gate EL DE DE FRΡουφράκτης αναρτημένος μονόπλευρος Wippverschluß Verschluß BasculeClapet suspendu par un seul côtéBase EL EL EL EL FR FR DE DE DE DE FR DEΧρώματος βασικό υλικό Περίοδος βάσεως Βάση (χημ.) Βάση Période de base Matière de charge Farbgrundstoff Bemessungszeitraum Basisperiode Base Base AusgangswertBase charge EL DE FRΒάση επιβαρύνσεως Grundbelastung Base-chargeBase days EL FR DE DEΠερίοδος βάσεως Période de base Bemessungszeitraum BasisperiodeBase distance EL DE FRΒάσεως απόσταση (τοπογρ.) Instrumentenhöhe Distance de baseBase exchange capacity EL DE FRΑνταλλακτική ικανότητα Ionenaustauschkapazität Capacité d'échangeBase flow EL FR DEΠαροχή βασική, μόνιμη Débit de base AbflußgrundwertBase level of erosion EL FR DEΔιαβρώσεως επίπεδο Niveau de base de l'érosion ErosionstiefeBase line FR DELigne de base GrundlinieBase of the notch EL FR DEΕκχειλιστή κατώφλι Seuil du déversoir Ausschnittsschwelleσελ. 49 / 758 Base period EL DE FR DE DEΠερίοδος βάσεως Zeitspanne (der Berechnung zugrunde gelegt) Période de base Bemessungszeitraum BasisperiodeBase saturation EL FR DEΚορεσμός σε κατιόντα Saturation en cations basische SättigungBase-sedimentation survey EL EL DE FRΜελέτη προσχώσεως ταμιευτήρα Μελέτη προσχώσεως βασική Sinkstoffmessung Etude de la sédimentation de baseBasic brick EL DE FRΟπτόπλινθος βασίμαχος Laugenziegel Brique basiqueBasic curve FR FRCourbe caractéristique α Courbe caractéristique fondamentaleBasic data EL DE FRΔεδομένα βασικά Grunddaten Donées de baseBasic flow EL FR DEΠαροχή βασική, μόνιμη Débit de base AbflußgrundwertBasic intake rate EL DE FR DEΧάραξη Trasse Tracé LinienführungBasic-stage flood EL FR DEΠλημμύρα αναφοράς (βάσεως) Crue de référence BasishochwasserBasic-type double-tier form work DE FRDoppelreihenschalung Coffrage grimpant à panneaux identiquesBasic-type single-tier formwork DE FREinzelreihenschalung Coffrage semi-glissant avec montants de même hauteur que la partie coffranteBasin (of an aquifer) DE FRGrundwassereinzugsgebiet Bassin versant d'une formation aquifèreσελ. 50 / 758 Basin irrigation system EL FR DEΑρδεύσεως σύστημα με λεκάνες Système d'irrigation par bassins BeckenbewässerungBasin listing EL EL FR DEΑυλάκωση κατά ισοϋψείς Αυλάκων διάνοιξη Rayonnage FurchenziehenBasin lock EL FR DEΔεξαμενο-κλεισιάδα Ecluse-bassin BeckenschleuseBasin method EL FR DEΕμπλουτισμού μέθοδοι Méthode des bassins d'infiltration BeckeneinstauverfahrenBasin method of irrigation EL DE FRΆρδευση με λεκάνες Beckenbewässerung Arrosage par cuvettesBasin pooling EL FRΑξιοποίηση υδρολογικής λεκάνης Aménagement d'un bassin fluvialBasin recharge EL DE FRΛεκάνης πλήρωση Wasserrückhaltung Recharge d'un bassinBasin report EL FR DEΕκθεση λεπτομερής Rapport détaillé sur la mise en valeur intégrée d'un bassin fluvial Bericht wasserwirtschaftliche GesamtplanungBasin-like pits EL FRΟρύγματα λεκανοειδή Fosses en forme de bassinsBasin-type spreading project EL DE FRΔιαχύσεως έργα Beckeneinstauverfahren Aménagement d'épandage du type à bassinsBasket EL DE DE FRΚάλαθος ανατρεπόμενος Schwingkorb Schaukelkorb Panier basculantBasket dam EL DE FRΦράγμα συρματοκιβωτίων Steinkorbdamm Digue à enveloppe de grillage remplie de pierresσελ. 51 / 758 Basoid EL FR DEΚολλοειδές βασεοειδες Colloïde basoïde BasoidBatch FR DE FRGâchée Dosierung DoserBatch meter DE FRZuleitungsmesser DoseurBatch mixer EL DE FR FRΜαλακτήρας σκυροδέματος Chargenmischer Bétonnière par gâchée Bétonnière à débit discontinuBatchers EL DE FRΔοσομετρητές Posierapparat DoseursBatching plant EL DE FRΔοσομετρική εγκατάσταση Dosieranlage Central de dosageBattery of siphons EL DE FRΣίφωνα συστοιχία Heberbatterie Batterie de siphonsBattery of wells EL DE FRΦρεάτων συγκρότημα Brunnengalerie Batterie de puitsBaule unit EL FR DEΦύκη Algues AlgenBaulks EL DE FR DE DEΔοκίδες εμφράξεως Querbalken Poutrelles (de bouchure) Dammbalken BohlenEL FR FR FR DE FRΔίοδος, άνοιγμα Travée de pont Pertuis de régulateur Passe de régulateur Bucht Bassin de retenue d'une prise d'eauBayσελ. 52 / 758 Bayou DE FR FR DE FR FR EL FR FR DEFlutrinne Chenal de région marécageuse Chenal de marée Bucht Bras temporaire d'écoulement des crues Bras mort Bayou (ρεύμα) Bayou Ancien lit de rivière AltarmBeach erosion EL DE FRΔιάβρωση ακτής Erosion, Stranderosion Erosion de la plageBeached bank EL DE DE FRΛιθορριπή Steinsatz Steinpackung PerréBeaching EL EL DE DE FR FR DEΛιθορριπή προστατευτική Λιθορριπή Steinsatz Steinpackung Perré Enrochement de protection BefestigungBear trap shutter (gate) EL DE FR FR DEΡουφράκτης μορφής αμφικλινοΰς στέγης Wehr Dach· Vanne en toit Barrage en toit BärenfallenklappeBear trap weir EL EL DE DE DE FR FR DEΥδατοϋψωτής Ρουφράκτης μορφής αμφικλινοΰς στέγης Wehr D
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.