Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

Από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Προς το παρόν διατίθεται υπό μορφή report εφαρμογής MS-Access

Deutsches Wörterbuch Abblättern EL απολεπίζομαι EN scale off FR s'écailler IT sfaldarsiAbbrechen EL καθαιρώ, κατεδαφίζω EN take down EN break up EN demolish EN break down FR démolir FR raser IT demolireAbdecken EL καλύπτω EN encase FR couvrir IT coprireAbdeckung (f) EL επικάλυψη, επένδυση FR enrobage (m)abdichten EL στεγανοποιώ, σφραγίζω EN seal FR obturer IT rendere stagnoAbfallrohr (n) EL σωλήνας αποχέτευσης EN rain-pipe EN down-pipe FR tuyau de descente (m) IT doccione (m) IT tubo di scarico (m)abgraten EL ρινίζω, τροχίζω EN burr FR ébarber IT bordare IT orlareAbheben (n) EL ανύψωση EN lifting FR soulèvement (m) IT sollevamento (m) σελ. 1 / 317 abhobeln EL πλανίζω EN plane FR raboter IT piallareAbkommen (n) EL συμβόλαιο, συμφωνία, σύμβαση EN treaty EN contract EN agreement FR convention (f) IT accordo (m) IT contratto (m)Ablauf (m) EL εκκένωση EN outlet EN eduction FR évacuation (f) FR écoulement (m) IT efflusso (m) IT scarico (m)Abmessung (f) EL διάσταση, μέτρηση EN measurement IT misura (f)Abminderungsbeiwert (m) EL συντελεστής μείωσης EN reduction factor FR coefficient de réduction (m) IT cöfficiente di riduzione (m)Abnahmeprüfung (f) EL δοκιμή παραλαβής EN acceptance test FR essai de reception (m) IT prova di collaudo (f)Abnutzung (f) EL φθορά χρήσεως EN wear and tear EN wear EN wearing FR dégradation (f) FR usure (f) IT usura (f) IT logorio (m)abreissen EL καθαιρώ, κατεδαφίζω EN demolish EN break up σελ. 2 / 317 EN take down EN break down FR raser FR démolir IT demolireabschneiden EL αποκόπτω, κόπτω FR couper IT tagliareabschrägen EL λοξοτομώ EN edge EN bevel FR couper en biais FR biseauter IT smussareAbschreiben (n) EL απόσβεση (αξίας) EN writing off EN depreciation FR amortissement (m) IT svalutazione (f) IT deprezzamento (m) IT ammortamento (m)Abstand (m) EL απόσταση EN distance FR distance (f) IT distanza (f)Absteckungspfahl (m) EL πάσσαλος (χαράξεως) EN picket FR fiche d'arpenteur (f) FR piquet (m) IT picchetto (m)abstemmen EL λαξεύω, πελεκώ, σμιλεύω EN boasthack FR repiquer FR regratter IT sbozzare IT martellinàre IT scalpellareabstützen EL αντιστηρίζω EN strut EN shore FR étayer σελ. 3 / 317 IT puntellareAbszisse (f) EL τετμημένη EN abscissa FR abscisse (f) IT ascissa (f)abtragen EL καθαιρώ, κατεδαφίζω EN take down EN demolish EN break down EN break up FR démolir FR raser IT demolireAbtrittsgrube (f) EL σηπτικός βόθρος EN midden FR fosse d'aisance (f) FR fosse septique (f) IT fossa septica (f)abwaschen einer Oberfläche EL πλύνω την επιφάνεια FR laver la surface (m)Abwasserleitung (f) EL αγωγός αποχέτευσης, υπόνομος EN sewerabwickeln EL εκτυλίγω EN unwind EN unroll EN uncoil FR dérouler IT svolgereAbzapfhahn (m) EL κρουνός εκκένωσης EN discharge cock EN drain cock FR robinet de vidange (m) IT rubinetto di scarico (m)Abziehen (von Beton) (n) EL μόρφωση (του μπετόν) με τον πήχυ FR réglage du beton (m) IT rifinimento di calcestruzzo (m)Abzweig (m) EL διακλάδωση (σωλήνα), σωλήνας διακλάδωσης EN pitcher tee σελ. 4 / 317 EN branch pipe FR embranchement (m) FR tuyau de branchement (m) IT biforcazione (f) IT tubo di raccordo (m)Abzweigung (f) EL διακλάδωση EN branch EN Y-piece FR bifurcation (f) FR dérivation (f) FR branchement (m) FR branche (f) IT diramazione (f)Achslast (f) EL φορτίο άξονος FR charge par axeAckererde (f) EL φυτικές γαίες EN garden mould EN top soil EN vegetable soil FR terre humus (f) FR terre végétale (f) FR terreau (m) IT terreno vegetale (m) IT terra, humus (f)Ader (m) EL φλέβα (πετρώματος) EN vein EN cloud FR veine (f) IT vena (f) IT filone (m)Akazie (f) EL ακακία EN robinia (common) EN false acacia FR robinier (m) FR faux-acacia (m) IT robinia (f) IT falsa acacia (f) IT acacia ff)Allee (f) EL λεωφόρος EN lane EN boulevard EN alley FR avenue (f) σελ. 5 / 317 FR allée (f) FR boulevard (m) IT via mästra (f)Alluvium (m) EL προσχώσεις, αλλουβιακά EN alluvion EN alluviumAluminium Zement (m) EL τσιμέντο αργιλικό EN aluminous cement FR ciment alumineux (m) FR ciment fondu (m) IT cemento alluminoso (m) IT cemento fuso (m)amerikanischer Nussbaumholz (n) EL καρυδιά αμερικάνικη IT noce americano (m)Amiant (m) EL αμίαντος EN asbestos FR amiante (m) IT amiantoAnbindepfahl (m) EL δέστρα EN mooring bollard EN mooring post FR poteau d'amarre (m) FR bitton (m), bitte (f), bollard (m) IT bitta d'attracco (f)Anfahrtkraft (f) EL δύναμη εκκίνησης EN starting power EN tractive force FR force de démarrage (f) IT forza di avviamento (f)Anfang (m) EL εκκίνηση, ξεκίνημα, έναρξη FR démarrage (m) IT avviamento (m)AnfangsSpannung (f) EL τάση αρχική EN initial stress FR tension initiale (f) IT tensione iniziale (f)anfeuchten EL υγραίνω EN moisten σελ. 6 / 317 EN wet FR mouillerAngebot (n) EL προσφορά EN bid EN offer FR offre (f) IT offerta (f)Angebot machen EL υποβάλλω προσφορά EN bid EN tender EN offer FR faire une offre FR soumissionner IT fare une offertaangeschwemmtes Land (-n) EL προσχώσεις FR alluvion (f) IT alluvione (f)Angriffspunkt (m) EL σημείο εφαρμογής EN application point EN point of application FR point d'application (m) IT punto di applicazione (m) IT punto d'attacco (m)Anhaftung (f), (Haftung) (f) EL συνάφεια EN adhesion FR adhésion (f) FR adhérence (f) IT aderenza (f)Anhaftungslänge (f), (Haftungslδnge) EL μήκος πρόσφυσης (ράβδου οπλισμού) EN grip length (of reinf. rod) EN length of adhesion FR longueur d'adhérence (f) IT lunghezza d'aderenza (f)Anhängerschürfwagen EL ελκόμενο σκαφόχημα EN tractor-drawn scraper IT scraper con trattoreAnhängerschurfwagen (m) EL χωματοσυλλέκτης ελκόμενος EN tractor-drawn scraperσελ. 7 / 317 Anker (m) EL αγκύρωση, αγκύριο IT ancoraggio (m)Ankerblock (m) EL μπλοκ αγκύρωσης, βάση αγκύρωσης FR massif d'ancrage (m) IT masso d'ancoraggio (m)Ankerbolzen (m) EL μπουλόνι αγκύρωσης EN holding-down bolt EN anchor bolt IT bullone d'ancoraggio (m)Ankerkonus (m) EL κώνος αγκύρωσης EN anchorage cone FR cone d'ancrage (m) IT cono d'ancoraggio (m)Ankerkopf (m) EL κεφαλή αγκύρωσης EN anchor head FR tête d'ancrage (f) IT testa d'ancoraggio (f)Ankerschraube (f) EL κοχλιοφόρος ήλος αγκύρωσης EN tie-boltAnlage (f) EL εγκατάσταση EN installation FR installation (f) IT installazione (f)annähernd EL κατά προσέγγιση, προσεγγιστικός EN approximate FR approximatif FR approché IT approssimativoanpassen EL προσαρμόζω EN adapt FR adapter IT adattareanreissen EL FR FR FR ITκεντρώνω, σημαδεύω, σημειώνω marquer pointer centrer segnare σελ. 8 / 317 IT punzonare IT centrareAnsatzpunkt (m) EL σημείο εφαρμογής EN point of application EN application point FR point d'application (m) IT punto d'attacco (m) IT punto di applicazione (m)Anschluss Niet (m) EL ήλος σύνδεσης FR rivet d'assemblage (m) IT ribadito (m)Anschlusswinkel (m) EL γωνιακό σύνδεσης EN connection angle FR cornière d'assemblage (f) IT cantonale d'unione (m) IT angolare d'unione (m)Anschüttung (f) EL επίχωμα EN filling up EN fill FR entassement (m) FR remblai (m) IT colmata (f) IT riporto (m) IT rinterro (m)Ansicht (f) EL πρόοψη, όψη EN view FR vue (f) IT proiezione verticale (f)anstreichen EL χρωματίζω EN paint FR peindre IT tinteggiareAnstrich (m) EL επικάλυψη, επένδυση FR enrobage (m)Antennenmast (m) EL ιστός κεραίας EN radio tower EN arial mast FR pylône antenne (m)σελ. 9 / 317 Antrieb (m) EL μετάδοση κίνησης EN drive EN mover FR entraînement (m)Antriebsrad (n) EL κινητήριος τροχός EN driving gear EN driving wheel FR roue motrice (f) IT ruota motrice (f)Anwendungsbereich (m) EL πεδίο εφαρμογής EN scope FR domaine d'application (m) IT campo d'azione (m)Apfelbaum (m) EL μηλιά FR pommier (m) IT pomo (m)Apparat (m) EL συσκευή EN apparatus EN appliance FR appareil (m) IT apparecchio (m) IT apparato (m)Arbeit (f) EL εργασία, έργο FR travail (m) IT lavoro (m)Arbeit annehmen (m) EL αναλαμβάνω έργο EN contract for a work FR prendre un travail IT assumere lavoroArbeiter (m) EL εργάτης EN worker EN labourer IT lavoratore (m) IT manovale (m) IT operaio (m)Arbeitsfuge (f) EL αρμός διακοπής EN working joint FR joint de reprise (m) σελ. 10 / 317 Arbeitsgeber (m) EL εργοδότης EN employer EN future proprietor FR maître de l'oeuvre (m) FR employeur (m) IT datore di lavoro (m) IT padrone (m)Arbeitstakt (m) EL κανόνας (χρον.), μέτρο (χρόνου), ρυθμός EN rate (time)Arbeitsüberschuss (m) EL συμπληρωματικά έργα EN extra work EN excess of work FR travail en surplus (m) FR travail supplémentaire (m) FR travail en excès (m) IT lavoro supplementare (m)Arbeitsvorgang (m) EL λειτουργία EN operation FR opération (f)armiertes Glas (n) EL υαλοπίνακας οπλισμένος EN wired glasssheet EN wired glasspane FR verre armé (m) FR vitre armée (f) IT vetro retinato (m)Asbest (m) EL αμίαντος EN asbestos FR amiante (m) IT amiantoAsphalt (m) EL άσφαλτος EN bitumen EN asphalt FR asphalte (m) FR bitume (m) IT bitume (m) IT asfalto (m)Asphaltemulsion (f) EL γαλάκτωμα ασφάλτου EN asphalt emulsion EN bitumen emulsion FR emulsion d'asphalte (f) σελ. 11 / 317 IT emulsione di bitume (f) IT emulsione di asfalto (f)Asphaltfilz (m) EL ασφαλτοπίλημα EN tarred felt EN asphalted felt EN asphalt felt EN bituminous felt FR feutre bitume (m) FR feutre asphalte (m) IT feltro incatramato (m) IT feltro bitumato (m) IT feltro catramato (m) IT feltro asfaltato (m)Asphaltpapier (n) EL πισσόχαρτο EN tarred paper EN roofing paper EN bituminous paper FR papier asphalte (m) FR carton bitume (m) FR papier goudronné (m) IT carta bitumata (f) IT carta asfaltata (f) IT carta incatramata (f) IT carta catramata (f)Asphaltpappe (f) EL πισσόχαρτο EN tarred paper EN bituminous paper EN roofing paper FR papier goudronné (m) FR carton bitume (m) FR papier asphalte (m) IT carta catramata (f) IT carta incatramata (f) IT carta bitumata (f) IT carta asfaltata (f)Ätzbad (n) EL λουτρό οξέων EN etching bath FR bain de décapage (m) IT decapaggio chimico (m) IT acidaggio (m)ätzen EL κατεργάζομαι με οξέα EN etch FR décaper IT sverniciare σελ. 12 / 317 IT decapare IT attaccare con acidi IT acidareätzkalk (m) EL άσβεστη άσβεστος EN quick lime FR chaux nonéteinte (f) FR chaux caustique (f) FR chaux vive (f)Auditorioum EL αμφιθέατρο EN auditorium FR amphithéâtre (m) FR auditoire (m) IT auditorio (m) IT anfiteatro (m) IT auditorium (m)aufbereiten EL προετοιμάζω EN dress EN prepare FR préparer IT trattare IT preparareaufblasen EL διογκώνω, φουσκώνω EN inflate EN swell IT gonfiareaufbohren EL διατρυπώ EN bore EN drill FR percer FR forer IT trivellare IT perforare IT trapanareaufdornen EL διανοίγω οπή, διατρυπώ, διευρύνω οπή EN ream EN enlarge with a drift FR élargir à la broche FR brocher FR aléser IT alesareauferlegen EL αποθέτω, επιθέτω σελ. 13 / 317 IT appoggiareaufgebogene Bewehrung (f) EL οπλισμός κεκαμμένος (κατεργασμένος) FR armatures relevées (f.pl.) FR armatures contre-fichées (f»pl.)Auflager (n) EL εφέδρανο (γεφ.) IT sostegno (m)Auflagerbedingung (f) EL συνθήκες έδρασης FR condition d'appui (f)Auflagerfläche (f) EL επιφάνεια έδρασης EN bearing area FR surface d'appui (f) IT superficie di appoggio (f)Auflagerkraft (f) EL αντίδραση (στήριξης) EN reaction (at support) FR réaction d'appui (f)Auflagermitte (f) EL κέντρο έδρασης FR centre d'appui (m) IT centro di appoggio (m)Auflagerplatte (f) EL πλάκα έδρασης EN bearing plate FR plague d'appui (f) FR sommmier d'appui (m) IT piastra d'appoggio (f)Auflagerpunkt (n) EL σημείο στήριξης EN point of support FR point d'appui (m) IT punto di appoggio (m)Aufmass (n) EL επιμέτρηση EN admeasure IT misurazione (f)Aufnehmen EL παραλαμβάνω (φορτίο) EN hold EN stand IT sopportareAufplatzen (n) EL διάρρηξη, έκρηξη σελ. 14 / 317 FR éclatement (m)aufpumpen EL διογκώνω, φουσκώνω EN swell EN inflate IT gonfiareaufreiben EL διανοίγω οπή, διατρυπώ, διευρύνω οπή EN enlarge with a drift EN ream FR brocher FR élargir à la broche FR aléser IT alesareaufrichten EL ευθυτενίζω IT raddrizzareaufschichten EL συσσωρεύω EN accumulate FR entasser IT accumulareAufschüttung (f) EL επίχωμα EN fill EN filling up FR remblai (m) FR entassement (m) IT colmata (f) IT rinterro (m) IT riporto (m)Aufstellung (f) EL ανέργεση, συναρμολόγηση EN erection EN assemblyAuftrag (m) EL εντολή EN commission FR commande (f) IT incarico (m)Auftraggeber (m) EL εργοδότης EN future proprietor EN employer FR maître de l'oeuvre (m) FR employeur (m) IT datore di lavoro (m) IT padrone (m) σελ. 15 / 317 Auftragschweissung (f) EL επιχαλύβδωση, χαλύβδωση EN steel-facingAufzughaken (m) EL άγκιστρο ανύψωσης EN lifting hook IT staffa di sollevamento (f) IT gancio per sollevamento (m)Aufzugöse (f) EL κρίκος ανύψωσης FR étrier de hissage (m) FR étrier de levage (m)Aufzugskasten (m) EL κάδος μπετονιέρας (ανυψούμενος) EN loading skip (of a concrete mixer) FR skip de la bétonniére IT benna della betoniera (f)Aufzugsmoment (n) EL ροπή ανύψωσης EN lifting torque FR moment de levage (m) IT momento di sollevamento (m)Ausbildung (f) (bauliche -) EL κατασκευαστική διαμόρφωση EN design (structural) IT disposizione (f)ausdehnen EL διαστέλλομαι, εκτείνομαι EN dilate EN expand FR se dilater IT espandersi IT dilatarsiAusdehnungsfähigkeit (f) EL διασταλτικότητα, εκτατότητα EN expansivity FR capacité de dilatation (f) IT espansività (f)Ausdehnungsköffizient (m) EL συντελεστής διαστολής EN coefficiet of expansion FR coefficient de dilatation (m)Ausfachung (f) EL δικτυωτή σύνδεση, δικτυωτός σύνδεσμος EN net bracing EN web bracing FR entretoisement en treillis (m) σελ. 16 / 317 IT crociera a traliccio (f) IT crociera reticolare (f)Ausfallkörnung (f) EL κοκκομέτρηση ασυνεχής EN gap grading FR granulométrie discontinue (f) IT granulometria discontinua (f)Ausflussdüse (f) EL ακροφύσιο, στόμιο EN jet pipe EN nozzle EN inlet FR ajustage (m) FR tuyère (f) IT ugello (m)Ausführende (m) EL εργοδηγός EN superintendent EN contractor's agent FR chef de chantier (m) IT capocantiere (m)Ausführungsentwurf (m) EL οριστική μελέτη EN final design EN working design FR projet d'exécution (m) IT progetto esecutivo (m)ausglühen EL ανοπτώ EN anneal FR faire revenir IT ricuocereAusguss (m) EL υλικό στεγάνωσης, υλικό σφράγισης EN sealing compound FR hermétique (f) FR composition isolante pour obturation (f) IT mastice per impermeabilizzare (m)Aushub (m) EL εκσκαφή EN excavation EN cutting EN digging FR déblai (m) FR excavation (f) IT scavo (m) IT sterro (m)σελ. 17 / 317 Auskragung (f) EL FR FR FRπρόβολος porte-à-faux (m) console (f) encorbellement (m)Ausladung (f) EL προεξοχή EN corvelling EN outstand EN overhang FR porte-à-faux encorbellement (m) IT sbalzo (m) IT sporgenza (f)auslaufen EL εκρέω EN run out FR s'écoulerAuslegerbrüke (f) EL γέφυρα με προβόλους EN cantilever bridge FR pont cantilever (m) IT ponte a sbalzo (m)Auslegung (f) EL FR FR FRπρόβολος console (f) encorbellement (m) porte-à-faux (m)Auspresserrohrwasser(n) EL εξαγωγή ύδατος EN expulsion of waterAusrundung (f) EL στρογγύλευση EN rounding off EN fillet IT arrotondamento (m)Ausschachtung (f) EL εκσκαφή EN excavation EN cutting EN digging FR déblai (m) FR excavation (f) IT scavo (m) IT sterro (m)Ausschneiden EL αποκόπτω EN chop off σελ. 18 / 317 EN cut out EN cut off FR découperAusschnitzen EL αποκόπτω EN cut out EN cut off EN chop off FR découperAusschreibung (f) EL δημοπρασία FR adjudication (f)aussen EL εξωτερικός EN outside EN exterior EN external FR extérieur IT esterioreAussenabmessung (f) EL διάσταση εξωτερική EN outside dimension FR dimension extérieure (f)Aussenöffnung (f) EL ακραίο άνοιγμα (φορέα) EN end pannel EN end span FR travée extrême (f) IT portata di estremità (f) IT campata di estremità (f)Aussenrüttler (m) EL δονητής εξωτερικός, δονητής καλουπιών, δονητής τύπων FR vibrateur de coffrage (m)Aussentür (f) EL θύρα εξωτερική EN entrace door EN outer door FR porte extérieure (f) IT porta esterna (f)Aussenwand (f) EL εξωτερικός τοίχος EN outside wall EN outer wall FR paroi extérieure (f) IT parete esteriore (f)äusserlich EL εξωτερικός σελ. 19 / 317 EN outside EN external EN exterior FR extérieur IT esterioreaussermittig EL έκκεντρος EN eccentric FR excentrique IT eccentricoAussermittigkeit (f) EL εκκεντρότητα EN eccentricity FR excentricité (f) IT eccentricità (f)äusserste Faser (f) EL ακραίες ίνες EN extreme fibre IT fibra estrema (f)Aussteifungswinkel (m) EL γωνιακό ακαμψίας EN stiffener angle FR cornière de raidissage (f) IT cantonale di rinforzo (m)Auswechselbar EL εναλλάξιμος EN interchangeable FR interchangeable IT intercambiabileAuswechseln EL εναλλάσσω FR interchangerausziehen EL εκτείνω EN stretch FR étirer IT distendere IT stirareAutobahnbrücke (f) EL γέφυρα αυτοκινητοδρόμου IT ponte di autostrada (m)Axe (f) EL πέλεκυς, τσεκούρι EN hatchet EN axe FR épaule de mouton (f) FR hache (f) σελ. 20 / 317 IT scure (f)Backe (f) (einer Zange) EL σιαγόνα EN mouth EN jaw FR griffe (f) FR mâchoire (f) IT ganascia (f) IT bosca (f)Bagger (m) EL εκσκαφέας EN grab-dredger EN excavator FR excavateur (m) FR benne automatique (f) IT benna trascinata (f) IT escavatore (m)Bahn (f) EL οδός EN road EN way EN street FR chemin (m) FR route (f) IT strada (f)Balken (m) EL δοκός EN girder EN beamBalkenabstand (m) EL απόσταση δοκών EN interjoist FR distance de poutre en poutre (f) IT distanza fra le travi (f)Balkenbrücke (f) EL γέφυρα με δοκούς EN beam bridge FR pont à poutres (m) IT travata (f)Balkenflansch (m) EL πέλμα (δοκού) EN flange of a beam IT suola di trave (f)Balkengurt (m) EL πέλμα (δοκού) EN flange of a beam IT suola di trave (f) σελ. 21 / 317 Balkenrost (m) EL εσχάρα δοκών EN beam grillage EN beam grating FR poutre-grillagée (f) IT trave a griglia (f)Balkenschräge (f) EL ενίσχυση δοκού στα στηρίγματα, κομβοέλασμα EN gusset FR gousset (m) IT squadra d'unione (f) IT fazzoletto di rinforzoBalkensteg (m) EL κορμός (δοκού), ψυχή (δοκού) EN web of beam IT anima (f)Balustrade (f) EL κιγκλίδωμα EN balustradeBandstahl (m) EL χάλυβας σε λωρίδες EN strips EN bands EN band steel EN hoops FR feuillard d'acier (m) FR acier en bande (m) IT ferro a nastro (m) IT bandone (m) IT acciaio a nastro (m)Bankett (n) EL έρεισμα EN shoulder EN bench of ground FR banquette (f) FR accotement (m)Bankschraubstock (m) EL μέγγενη EN bench-vice EN vice FR étau (m)Bär (m) EL κριός, σφύρα κρούσεως EN drop hammer FR mouton (m) IT martello del battipalo (m)σελ. 22 / 317 Baracke (f) EL παράγκα, παράπηγμα FR baraque (f) IT baracca (f)Basis (m) EL FR FR ITβάση fondement (m) base (f) base (f)Baubeschlag (m) EL κιγκαλλερίας (είδη), σιδηρικά (κουφωμάτων) EN ironmongery EN hardware EN ironwork EN ironware FR quincaillerie (f) FR ferrure (f) IT armatura in ferro (f) IT ferratura (f) IT chincaglieria (f)Baubetrieb (n) EL βιομηχανία κατασκευών EN building industry FR industrie du bâtiment (f) IT industria edilizia (f)Baudirektion (f) EL διεύθυνση έργων EN works management FR direction des travaux (f) IT direzione d'esercizio (f) IT direzione dei lavori (f)bauen EL FR FR ITκατασκευάζω, κτίζω construire bâtir costruireBaufach (n) EL βιομηχανία κατασκευών EN building industry FR industrie du bâtiment (f) IT industria edilizia (f)baufäilig EL ετοιμόρροπος EN ruinous EN dilapidated FR délabre IT collabente σελ. 23 / 317 Bauführer (m) EL εργοδηγός EN superintendent EN contractor's agent FR chef de chantier (m) IT capocantiere (m)Baugelände (n) EL οικόπεδο (για οικοδόμηση) IT platea di costruzione (f) IT terreno di fondazione (m)Baugenehmigung (f) EL άδεια οικοδομήσεως EN building permit FR permis de construire (m) IT permesso di costruzione (m)Baugerüst (n) EL αψιδότυπος EN centering IT incastellatura di supporto (f)Bauglied (m) EL κατασκευαστικό στοιχείο FR élément de construction (m) IT elemento di costruzione (m)Baugrube (f) EL τάφρος, όρυγμα EN trench EN pit FR fosse (f) IT fossa (f) IT cava (f) IT gola (f)Baugrund (m) EL οικόπεδο (για οικοδόμηση) IT terreno di fondazione (m) IT platea di costruzione (f)Bauherr (m) EL εργοδότης EN employer EN future proprietor FR employeur (m) FR maître de l'oeuvre (m) IT padrone (m) IT datore di lavoro (m)Bauholz (n) EL ξυλεία δομήσιμος FR bois de charpente (m)σελ. 24 / 317 Bauingenieur (m) EL πολιτικός μηχανικός EN civil engineer FR ingénieur civil (m) IT ingegnere civile (m)Baulandenenteignung (f) EL απαλλοτρίωση EN expropriation FR expropriation FR aliénation (f) (expropriation) IT alienazione (f) IT espropriazione (f)Bauleitung (f) EL διεύθυνση έργων EN works management FR direction des travaux (f) IT direzione dei lavori (f) IT direzione d'esercizio (f)Baum (m) EL δένδρο EN treeBaumaterialien (n.pl.) EL δομικά υλικά, υλικά δόμησης EN building materials FR matériaux de construction (m.pi.) IT materiali da costruzione (m.pl.)Bauordnung (f) EL δομικός κανονισμός EN building by-law EN building regulations FR règlement sur la bâtisse (m)Baupolizei (f) EL αστυνομία κατασκευών EN building inspectors FR police du bâtiment (f) IT polizia delle costruzioni edili (f)Baureglement (m) EL δομικός κανονισμός EN building by-law EN building regulations FR règlement sur la bâtisse (m)Baustahl (m) EL χάλυβας κατασκευών EN structural steel FR acier de construction (m) IT acciaio di costruzione (m)σελ. 25 / 317 Baustatik (f) EL στατική των κατασκευών EN building statics FR statique des constructions (f)Baustelle (f) EL εργοτάξιο EN site EN building site EN construction site EN job site EN site of works FR chantier (m) FR aire de travail (f) IT cantiere lavori (m)Baustellenanschluss (m) EL σύνδεση επί τόπου, σύνδεση εργοταξίου EN field connection IT congiunzione di cantiere (f)Baustellenanstrich (m) EL χρωματισμός επί τόπου των έργων EN site painting EN field painting FR peinture sur chantier (f) FR peinture sur place (f) IT pittura sul posto (f)Baustelleneinrichtung (f) EL εγκατάσταση εργοταξίου EN building yard equipment FR équipement du chantier (m) IT installazione del cantiere (f)Baustellennietung (m) EL ήλωση στο εργοτάξιο FR rivure posée sur le chantier (f) IT chiodatura di cantiere (f)Baustellenschweissung (f) EL συγκόλληση στο εργοτάξιο EN field welding EN site welding FR soudure sur le chantier (f) FR soudure de montage (f) IT saldatura di cantiere (f)Baustellenstoss (m) EL σύνδεση επί τόπου, σύνδεση εργοταξίου EN field connection IT congiunzione di cantiere (f)Baustoffe (n.pl.) EL δομικά υλικά, υλικά δόμησης σελ. 26 / 317 EN building materials FR matériaux de construction (m.pi.) IT materiali da costruzione (m.pl.)Bautechnik (f) EL τεχνική των κατασκευών EN structural engineering FR technique de construction (f) IT ingegneria dell' costruzioni (f)Bautechniker (m) EL κατασκευαστής EN building technician EN builder FR constructeur (m) IT costruttore (m)Bauteil (m) EL κατασκευαστικό στοιχείο FR élément de construction (m) IT elemento di costruzione (m)Bauunternehmer (m) EL εργολήπτης EN contractor FR entrepreneur (m) IT imprenditore (m) IT impresario (m) IT appaltatore (m)Bauvorschrift (f) EL τεχνική προδιαγραφή EN building regulation FR réglementation de la construction (f)Bauvorschriften (n.pl.) baupoli EL δομικός κανονισμός EN building regulations EN building by-law FR règlement sur la bâtisse (m)Bauwirtschaft (f) EL βιομηχανία κατασκευών EN building industry FR industrie du bâtiment (f) IT industria edilizia (f)Bauzeichnung (f) EL κατασκευαστικό σχέδιο FR dessin de construction (m) IT disegno di costruzione (m)Beanspruchung (f) EL καταπόνηση FR sollicitation (f)σελ. 27 / 317 Bearbeiten (n) EL FR IT ITκατεργασία, λείανση façonnage (m) rifinitura (f) lisciatura (f)Bebauung (f) EL δόμηση EN building upon (a plot)Bedachung (m) EL επιστέγασμα EN awning FR toiture de recouvrement (f)bedecken EL καλύπτω EN encase FR couvrir IT coprirebefestigen EL στερεώνω, σφίγγω EN wedge EN chock EN fix IT fissareBefestigung (f) EL στερέωση, σφήνωση EN screwing up EN wedging IT fissaggio (m)befeuchten EL υγραίνω EN moisten EN wet FR mouillerBeförderung (f) EL μεταφορά EN transport FR transport (m) IT trasporto (m)behauen EL λαξεύω, πελεκώ, σμιλεύω EN boasthack FR regratter FR repiquer IT sbozzare IT scalpellare IT martellinàreσελ. 28 / 317 Behelfsbrücke (f) EL γέφυρα βοηθητική EN service bridge FR passerelle de service (f)Beifügung (f) EL πρόσμιξη EN admixture FR adjuvant (m) IT aggiunta (f)Beil (n) EL πέλεκυς, τσεκούρι EN axe EN hatchet FR hache (f) FR épaule de mouton (f) IT scure (f)Beisszange (f) EL πένσα, τανάλια EN pliers EN pincers EN nippers IT tanaglia (f)Beiwert (m) EL συντελεστής EN factor EN coefficient FR coefficient (m) IT cöfficiente (m) IT fattore (m)Beiwinkel (m) EL συμπληρωματικό γωνιακό έλασμα EN lug angle FR cornière supplémentaire (f)beizen EL κατεργάζομαι με οξέα EN etch FR décaper IT acidare IT decapare IT attaccare con acidi IT sverniciareBelag (m) EL επίστρωση EN revetment EN facingBelagstahl (m) EL σκαφοειδές έλασμα, έλασμα Ζορές σελ. 29 / 317 FR FR IT IT ITtôle emboutie (f) acier Ζorès (m) ferro zores (m) lamiera in truogolo (f) lamiera in conca (f)Belastung (f) EL φορτίο, φόρτιση EN loading EN load IT carico (m)Belastungsfall (m) EL περίπτωση φόρτισης EN case of loading FR cas de charge (m)Belastungslänge (f) EL μήκος φόρτισης EN loaded length FR longueur chargée (f) IT lunghezza di carico (f)Belastungsversuch (m) EL δοκιμή φόρτισης EN load test FR essai de charge (m) IT prova di carico (f)Beleuchtung (f) EL φωτισμός EN illumination EN lighting FR éclairage (m) IT illuminazione (f)Bemessung (f) EL υπολογισμός διατάσεων, διαστασιολόγηση FR dimensionnement (m) IT dimensionamento (m)Berblendziegel (m) EL πλίνθος επένδυσης EN facing brick FR brique de façade (f) FR brique de parement (f)berechnen EL υπολογίζω EN calculate FR calculer IT calcolareBerechnung (f) EL υπολογισμός EN computation σελ. 30 / 317 EN calculation EN analysis FR calcul (m) IT calcolo (m)Berechnungsgrundlage (f) EL βάση υπολογισμού, θεμελιώδεις αρχές υπολογισμού EN design fundamentalsBerechnungsverfahren (n) EL μέθοδος υπολογισμού EN method of computing FR méthode de calcul (f) IT metodo di calcolo (m)Bereich (m) EL περιοχή FR domaine (m)Bergahorn (n) EL σφένδαμος (ψευτοπλάτανος, κελεμπέκι) EN sycomore EN maple FR sycomore (m) FR faux platane (m) FR érable plane (m) IT pseudoplatano (m) IT acero specie comune (m) IT sicomoro (m)Bergflarren (m) EL αμίαντος EN asbestos FR amiante (m) IT amiantoBericht (m) EL αναφορά, έκθεση FR rapport (m) IT rapporto (m)berieseln EL ραντίζω (με ύδωρ) EN spray with water FR arroserBerme (f) EL έρεισμα, οδός στη βάση τάφρου και αναχώματος FR berme (f)Berührungsfläche (f) EL επιφάνεια επαφής EN contact surface FR surface de contact (f) IT superficie di contatto (f)σελ. 31 / 317 Berührungslinie (f) EL γραμμή επαφής IT linea di contatto (f)Berührungspunkt (m) EL σημείο επαφής EN point of contact FR point de contact (m) IT punto di contatto (m)beschädigen EL βλάπτω, ζημιώνω FR détériorer IT danneggiareBeschlag (m) EL κιγκαλλερίας (είδη), σιδηρικά (κουφωμάτων) EN ironwork EN ironware EN ironmongery EN hardware FR quincaillerie (f) FR ferrure (f) IT chincaglieria (f) IT armatura in ferro (f) IT ferratura (f)beschleunigen EL επιταχύνω EN accelerate FR accélérer IT accelerareBeschleuniger (m) EL επιταχυντικό EN accelerator FR accélérateur (m)Beschleunigung (f) EL επιτάχυνση EN acceleration FR accélération (f) IT accelerazione (f)besichtigen EL εξετάζω, επιθεωρώ EN inspect FR inspecter IT esaminare IT ispezionareBesichtigung EL επιθεώρηση, επίβλεψη EN supervision FR inspection (f) σελ. 32 / 317 FR surveillance IT sorveglianza (f) IT ispezione (f)Besichtigungswagen (m) EL όχημα επιθεώρησης (γεφυρών) EN inspection trolley FR chariot d'inspection ()m) FR chariot de visite (m) IT carrello d' ispezione (m)besprühen EL ραντίζω (με ύδωρ) EN spray with water FR arroserBeton (m) EL μπετόν, σκυρόδεμα FR béton (m)Betondeckung (f) EL επένδυση με μπετόν, επένδυση με σκυρόδεμα EN cover with concrete FR revêtement en béton IT rivestimento di calcestruzzo (m)betonieren EL διαστρώνω μπετόν, σκυροδετώ EN pour concrete EN place concrete EN cast concrete FR couler le béton FR bétonner IT gettare il calcestruzzoBetonierfuge EL αρμός διακοπής EN working joint FR joint de reprise (m)Betonmaschine (f) EL αναμικτήρας μπετού, αναμικτήρας σκυροδέματος EN concrete mixer FR bétonneuse (f) FR malaxeur à beton (m)Betonsand EL άμμος σκυροδέματος EN concrete sand FR sable pour béton (m) IT sabbia per calcestruzzo (f)Betonstahlschere (f) EL κόπτης σιδηρών ράβδων EN iron bar cutter FR cisaille à barres (f) σελ. 33 / 317 IT cesoia per ferro tondo (f)Beulsicherheit (f) EL ασφάλεια έναντι στρέβλωσης FR sécurité au voilement (f)Beulspannung (f) EL τάση στρέβλωσης FR contrainte de voilement (f)bewegliche Last (f) EL ωφέλιμο φορτίο EN superimposed loadBewegung (f) EL κίνηση EN motion EN movement FR mouvement (m) IT movimento (m)Bewehrungsstahl (m) EL χάλυβας οπλισμού EN reinforcing steel EN armouring steel FR acier d'armature (m) FR ronda beton (m) IT acciaio di armatura (m)Bezahlung (f) EL πληρωμή EN pay EN payment FR paiement (m) IT pagamento (m)Bezirk (m) EL ζώνη, περιοχή EN region FR zone (f) FR territoire (m) IT zona (f)Biegedrillknicken (n) EL λυγισμός με κάμψη και στρέψη EN torsional-flexural buckling FR flambement avec torsion-flexion (m)Biegeebene (f) EL επίπεδο κάμψης EN plane of bending FR plan de flexion (m) IT piano di flessione (m)Biegefestigkeit (f) EL αντοχή σε κάμψη EN bending strength σελ. 34 / 317 FR résistance à la flexion (f) IT resistenza alla flessione (f)Biegelnickung (f) EL λυγισμός με κάμψη FR flambement avec flexion (m)biegen EL κάμπτω EN bowbiegesteif EL άκαμπτος EN rigid EN stiff FR rigide IT rigidoBiegesteifigkeit (f) EL αντίσταση σε κάμψη EN flexural rigidity FR raideur de flexion (f) IT rigidità alla flessione (f)Biegeträger (m) EL καμπτόμενη δοκός FR poutre fléchie (f)Biegung (des Lichtes) (f) EL διάθλαση EN refraction (of light) FR réfraction (f) IT rifrazione (f)Biegung (f) EL κάμψη EN bend FR flexion (f)Biegung mit Längskraft (f) EL κάμψη με ορθή δύναμη, σύνθετη κάμψη EN bending with axial force IT flessione con forza assiale (f)Bims (m) EL FR FR ITκίσσηρη bims (m) pierre de ponce (f) pomice (m)Bimsbeton (m) EL κισσηρομπετόν, κισσηροσκυρόδεμα (κισσηρόδεμα) FR béton de ponce (m) IT calcestruzzo di pietra pomice (m)Bimsstein EL κίσσηρη, πορώδες αποσυντεθειμένο πέτρωμα σελ. 35 / 317 EN rotten stoneBindeblech (n) EL κομβοέλασμα, έλασμα σύνδεσης FR tôle d'assemblage (f) IT lamiera di raccordo (f)Bindedraht (m) EL σύρμα σύνδεσης EN tie wire FR fil d' attache (m) IT filo per legature (m)Bindefehler (m) EL ελάττωμα σύνδεσης EN binding defect FR défaut de liaison (m) IT difetto di collegamento (m)binden EL συνδέω EN connect EN fish EN unite EN link EN tie EN splice FR lier FR éclisser FR raccorder FR attacher IT legareBinder (m) EL FR FR IT ITζευκτό (στέγης) ferme (f) charpente de toiture (f) membratura (f) incavallatura (f)Binderabstand (m) EL απόσταση ζευκτών EN spacing of trusses FR écartement des fermes (m) IT distanza fra le incavallature (f)Binderschicht (f) EL διάτονος στρώση, μπατική στρώση FR aire de boutisses (f) FR assise de boutisses (f)Bindersparren (m) EL αμείβων (ζευκτού) EN principal rafter EN chief rafter FR arbalétrier (m) σελ. 36 / 317 Bindung (f) EL σύνδεση, σύνδεσμος EN link EN splice FR connection (f) FR jumelage (m) FR liaison (f) FR ligature (f) FR jointure (f) IT collegamento (m)Birke (f) EL σημύδα EN birch (common) EN birch (white) FR bouleau blanc (m) IT betulla (f)Birnbaum (m) EL απιδιά (αχλαδιά) EN pear tree FR poirier (m) IT pero (m)Bitumen (m) EL άσφαλτος EN asphalt EN bitumen FR bitume (m) FR asphalte (m) IT asfalto (m) IT bitume (m)Bitumenemulsion (f) EL γαλάκτωμα ασφάλτου EN asphalt emulsion EN bitumen emulsion FR emulsion d'asphalte (f) IT emulsione di bitume (f) IT emulsione di asfalto (f)Blase (f) EL φλύκταινα, φουσκαλίδα, φυσαλλίδα EN blister FR vésicule (f) IT vescichetta (f) IT pustola (f) IT bolla (f)Blasenfrei (Stahl) EL άνευ φυσσαλίδων (χάλυβας) EN not blistered (steel)Blatt (η) EL φύλλο (μετ.), έλασμα σελ. 37 / 317 FR FR FR IT ITlame (f) lamelle (f) feuille (f) lamina (f) lama (f)Blattblei (η) EL φύλλο μολύβδου EN lead sheet EN milled lead FR plomb en feuilles (m) IT lamina di piombo (f) IT lamiera di piombo (f) IT piombo in fogli (m)Blatte (f) (mettal.) EL έλασμα EN sheetBlaupause (f) EL φωτοτυπία EN blü print EN heliographic print EN lightprint EN printpause FR photocalgue (f) FR photocalque bleue (f) IT cianografia (f} IT calco (m) IT fototipia (f)Blech (n) EL FR FR FR IT ITφύλλο (μετ.), έλασμα feuille (f) lamelle (f) lame (f) lamina (f) lama (f)Blechträger (m) EL ολόσωμη δοκός EN plate girder FR poutre à parois pleines (f) FR poutre à ame pleine (f) IT trave ad anima piena (f)Blechverkleideteschalung (f) EL ξυλότυπος επενδεδυμένος με έλασμα EN sheetmetal lined timber formwork EN timber formwork (sheetmetal lined-) FR coffrage en bois tôle (m) IT cassero in legno rivestito di lamierina (m)Blechverkleidetes-Holz (n) EL ξυλεία επενδεδυμένη με λαμαρίνα σελ. 38 / 317 EN timber sheathed with sheetsteel EN timber lined with sheetsteelBlechverkleidung EL επένδυση με έλασμα EN lininig with sheet-steel FR revêtement en tôle (m) IT rivestimento di lamiera (m)Blei (n) EL μόλυβδος EN lead IT piombo (m)bleibend EL μόνιμος, παραμένων FR permanent IT permanenteBleimennige (f) EL μίνιον (μολύβδου) FR minium de plomb (m) FR minium (m)Bleiweiss (n) EL λευκό μολύβδου, στουπέτσι EN white lead FR blanc de céruse (m) IT bianco di piombo (m)Blitzableiter (m) EL αλεξικέραυνο EN lightning arrester FR paratonnerre (m) IT parafulmine (m)Bockgerüst (n) EL τρίποδο IT cavalletto (m)Boden (m) EL χώμα, έδαφος IT terra (f) IT suolo (m)Bodenfliese (f) EL πλακίδιο δαπέδου EN floor tile FR carreau pour plancher (m) IT piastrella per pavimenti (f)Bodensenkung (f) EL FR IT ITκαθίζηση εδάφους, κάθιση εδάφους, υποχώρηση εδάφους tassement du sol (m) assestamento del terreno (m) cedimento del terreno (m) σελ. 39 / 317 Bodenzementanstrich (m) EL επίχρισμα τσιμεντοκονίας (δαπέδου), σιμεντοκονία δαπέδου FR chape (f)Bogen (m) EL FR FR IT ITθόλος, τόξο arc (m) arche (f) volta (f) arco (m)Bogenbrücke (f) EL γέφυρα τοξωτή EN arch bridge EN arched bridge FR pont en arc (m)Bogenlehre (f) EL αψιδότυπος EN centering IT incastellatura di supporto (f)Bogenleibung (f) EL εσωρράχιο, άντυγα IT intradosso (m)Bogenpfeil(m) EL βέλος ενός τόξου EN arrow EN height of arch EN rise of an arch FR flèche d'un arc (f) FR surbaissément d'un arc (m) IT freccia di un arco (f)Bogenrost (m) EL εσχάρα τοξωτή EN arched grillage FR voute-grillage (f) IT arco a griglia (m)Bogenrücken (m) EL εξωρράχιο EN back of a vault EN extrados FR extrados (m) FR douelle extérieure (f) IT estradosso (m)Bogenscheitel (m) EL κλείδα αψίδας, κλείδα θόλου EN apex stone EN key-block FR pierre de clavage (f) FR clef de voûte (f) σελ. 40 / 317 FR claveau (m)Bohle (f) EL μαδέρι, σανίδα, τάβλα, χονδροσανίδα IT tavola (f)bohren EL διατρυπώ EN drill EN bore FR forer FR percer IT trivellare IT trapanare IT perforareBohrerspitze (f) EL γαρύφαλλο (μακαπιού) EN bore bit IT punta (di trapano) (f)Bohrmaschine (f) EL γεωτρύπανο EN drilling machine EN boring machine FR foreuse (f) FR perceuse (f) IT macchina perforatrice (f)Bohrung (f) EL γεώτρηση EN boring (earth) FR sondage (m) IT foro di sonda (m) IT sondaggio (m)Bolzen (m) EL μπουλόνι, πείρος FR tourillon (m)Bolzengelenk (n) EL αρθρωτή σύνδεση EN pin joint FR articulation à tourillon (f)Bolzenschaft (m) EL κορμός μπουλονιού EN barrel of a bolt FR tige d'un boulon (f) IT asta di bullone (f)Bordschwelle (f) EL κράσπεδο πεζοδρομίου EN kerb EN kerbstone FR bordure de trottoir (f) σελ. 41 / 317 FR chasse-roues (m) IT cordone di marciapiede (m)Bordstein (m) EL κράσπεδο πεζοδρομίου EN kerb EN kerbstone FR chasse-roues (m) FR bordure de trottoir (f) IT cordone di marciapiede (m)Borke (f) EL φλοιός EN rind EN bark FR écorce (f) IT corteccia (f)Boulevard (m) EL λεωφόρος EN lane EN boulevard EN alley FR allée (f) FR boulevard (m) FR avenue (f) IT via mästra (f)Brand (m) EL πυρκαϊά EN fire FR incendie (m) FR feu (m) IT incendio (m)Brecheisen (n) EL λοστός EN jemmy FR barre à pince ff) FR pied-de-chevre (m) FR pince à levier (f)brechen EL θραύω EN break FR briser FR casser IT rompereBrechen (n) EL θραύση EN rupture EN breaking IT rottura (f)σελ. 42 / 317 Brecher (m) EL θραυστήρας EN breaker FR broyeur (m) FR concasseur (m) FR puinbreker (m) IT frantoio (m)Brechstange (f) EL λοστός EN jemmy FR barre à pince ff) FR pied-de-chevre (m) FR pince à levier (f)Breite (f) EL πλάτος EN width FR largeur (f) IT larghezza (f)Breitflachstahl (m) EL χάλυβας σε πλατειές λωρίδες EN universal plata FR large-plat (m) IT piastra universale (f)Breitflanschträger (m) EL πλατύπελμη δοκός EN broad flange beam EN wide flange beam FR poutrelle à larges ailes (f) IT trave a flangia larga (f)Bremse (f) EL πέδη, τροχοπέδη, φρένο EN brake EN brake device FR frein (m) IT freno (m)Bremsvorrichtung (f) EL πέδη, τροχοπέδη, φρένο EN brake EN brake device FR frein (m) IT freno (m)Brennschneiden (n) EL κοπή με οξυγόνο, κοπή με φλόγα EN gas cutting FR oxycoupage (m) IT taglio con fiamma (m) IT taglio con gas (m) σελ. 43 / 317 Brenntkalk (m) EL άσβεστη άσβεστος (CaO) EN caustic lime IT calce viva (f)Brett (n) EL σανίδα, τάβλα FR planche (f)Bruch (m) EL θραύση EN breaking EN rupture IT rottura (f)Bruchbeanspruchung (f) EL καταπόνηση θραύσης IT sollecitazione di rottura (f)Bruchfestigkeit (f) EL αντοχή σε θραύση EN rupture strength FR résistance à la rupture (f) IT resistenza alla rottura (f)Bruchgrenze (f) EL όριο θραύσης EN breaking limit FR limite de rupture (f) IT limite di rottura (m)Bruchspannung (f) EL τάση θραύσης EN ultimate stress EN breaking stress FR contrainte de rupture (f) IT tensione di rottura (f)Bruchwiderstand (m) EL αντοχή σε θραύση EN rupture strength FR résistance à la rupture (f) IT resistenza alla rottura (f)Brücke (f) EL γέφυρα EN bridge FR pont (m) IT ponte (m)Brückenbau (m) EL κατασκευή γεφυρών EN bridge construction FR construction de ponts (f) IT costruzione di ponti (f) σελ. 44 / 317 Brückenbelag (m) EL κατάστρωμα γέφυρας EN roadway EN bridge-deck FR tablier (m) IT impalcato (m) IT tavolato (m)Brückenbogen (m) EL FR FR IT ITθόλος, τόξο arc (m) arche (f) volta (f) arco (m)Brückenfahrbahn (f) EL κατάστρωμα γέφυρας EN roadway EN bridge-deck FR tablier (m) IT tavolato (m) IT impalcato (m)Brückengeländer (n) EL FR FR ITκιγκλίδωμα, στηθαίο balustrade (f) garde-corps (m) parapetto (m)Brückengerät (n) EL λυόμενη γέφυρα EN dismountable bridge FR pont à éléments (m) IT ponte smontabile (m)Brückentafel (f) EL κατάστρωμα γέφυρας EN roadway EN bridge-deck FR tablier (m) IT tavolato (m) IT impalcato (m)Brückenwage (f) EL γεφυροπλάστιγγα EN weighbridge EN weighing machine FR pont à bascule (m) IT bilancia pubblicaBrunnen (m) EL πηγάδι, φρέαρ EN well FR puits (m) σελ. 45 / 317 Brustleier (f) EL διατρητική σφύρα, πιστολέττο EN breast drill IT trapano a petto (m) IT menarola (f)Brüstung (f) EL FR FR ITκιγκλίδωμα, στηθαίο garde-corps (m) balustrade (f) parapetto (m)Buchsbaum (m) EL πύξος (τσιμισίρι) EN box wood FR buis {m} IT bosso (m)buckelig EL παραμορφωμένος EN warped FR voilé IT deformato IT contortobuckeln EL λυγίζω, στρεβλώνω EN buckle FR flamberBude (f) EL παράγκα, παράπηγμα FR baraque (f) IT baracca (f)Bühne (f) EL πλατφόρμα EN platform IT piattaforma (f)Bündel (n) EL δέσμη συρμάτων προέντασης, καλώδιο EN cable FR câble (m) IT cavo (m)Bundsparren (m) EL αμείβων (ζευκτού) EN chief rafter EN principal rafter FR arbalétrier (m)Büro (n) EL γραφείο EN office FR bureau (m) σελ. 46 / 317 FR office (m) IT studio (m) IT ufficio (m)Bürste (f) EL βούρτσα, πινέλο EN brush EN pencil FR pinceau (m) IT pennello (m)Caisson (m) EL FR IT ITκαταδυόμενο κιβώτιο, καταδυόμενο φρέαρ caisson (m) cassero (m) cassone (m)Chefingenieur EL αρχιμηχανικός EN chief engineer FR ingénieur en chef (m) IT ingegnere capo (m)Cosinus (m) EL συνημίτονο EN cosine FR cosinus (m) IT coseno (m)Cotangens EL συνεφαπτομένη EN cotangent FR cotangente (f) IT cotangente (f)Dach (η) EL στέγη EN roof structure FR toit (m) FR toiture (f) IT tetto (m)Dachaufsatz (m) EL φεγγίτης στέγης EN roof cap EN roof lightDachbalken (m) EL FR IT ITδοκός στέγης, ελκυστήρας ζευκτού poutre de toiture (f) trave mästra (f) trave del tetto (f)Dachbinder (m) EL ζευκτό (στέγης) FR ferme (f) σελ. 47 / 317 FR charpente de toiture (f) IT incavallatura (f) IT membratura (f)Dachboden (m) EL σοφίτα, υπερώο EN garret EN attic room EN garret room EN attic FR mansarde (f) FR grenier (m) FR combles (m.pi.) FR soupente (f) IT soffitta (f)Dachdeckung (f) EL επικάλυψη στέγης, επιστέγασμα EN roof coveringDachfirst (m) EL κορυφή στέγης EN ridge (roof-) EN roof cresting FR crête de faite (f) FR faite (m) IT colmo di tetto (m)Dachfuss (m) EL πέλμα ζευκτού EN roof truss shoe FR pied-de-ferme (m) IT piede dell' incavallatura (m)Dachgarten (m) EL κρεμαστός κήπος EN roofgarden FR jardin toiture (m) FR jardin suspendu (m) IT giardino-tehoia (m) IT giardino sospeso (m) IT giardinai- terrazza (m)Dachhaut (f) EL επικάλυψη στέγης EN roof sheathing IT copertura del tetto (f)Dachkamm (m) EL κορυφή στέγης EN ridge (roof-) EN roof cresting FR crête de faite (f) FR faite (m) IT colmo di tetto (m) σελ. 48 / 317 Dachkonstruktion (f) EL στέγη EN roof structure FR toit (m) FR toiture (f) IT tetto (m)Dachlatten (f.pi) EL οροφοπήχεις EN batten EN lathing EN roof batten FR lattes du toit (f) FR lattis (m) FR latte (f) IT graticolato di assicelle (m) IT listello di tetto (m)Dachpfette (f) EL τεγίδα EN purlin FR panne (f) IT arcareccio (m)Dachraum (m) EL σοφίτα, υπερώο EN attic room EN garret room EN attic EN garret FR soupente (f) FR grenier (m) FR combles (m.pi.) FR mansarde (f) IT soffitta (f)Dachrinne (f) EL υδρορροή στέγης EN rain gutter EN box-gutter EN down pipe EN eaves EN roof-gutter FR chéneau (m) FR gouttiére (f) IT grondaia (f)Dachsparre (f) EL επιτεγίδα EN common rafter EN rafter FR chevron (m)σελ. 49 / 317 Dachsparren (m) EL επιτεγίδα EN rafter EN common rafter FR chevron (m)Dachstube (f) EL σοφίτα, υπερώο EN garret EN garret room EN attic room EN attic FR mansarde (f) FR grenier (m) FR combles (m.pi.) FR soupente (f) IT soffitta (f)Dachstuhl (m) EL FR FR IT ITζευκτό (στέγης) charpente de toiture (f) ferme (f) membratura (f) incavallatura (f)Dachträger (m) EL FR IT ITδοκός στέγης, ελκυστήρας ζευκτού poutre de toiture (f) trave mästra (f) trave del tetto (f)Dachwerk (n) EL στέγη EN roof structure FR toiture (f) FR toit (m) IT tetto (m)Dachziegel (m) EL κέραμος στέγης EN roofing tile FR tuile (f)Dachzimmer (n) EL σοφίτα, υπερώο EN attic EN garret room EN garret EN attic room FR combles (m.pi.) FR mansarde (f) FR soupente (f) FR grenier (m) IT soffitta (f) σελ. 50 / 317 Dalbe EL πάσσαλος πρόσδεσης, δέστρα FR poteau d'amarrage (m) FR duc d'albe (m)Damm (m) EL ανάχωμα, υδατοφράκτης, φράγμα EN barrage EN dike IT argine (m) IT terrapieno (f)Dampf (m) EL ατμός EN steam EN vapour FR vapeur (f) IT vapore (m)Dampfhärtung (f) EL σκλήρυνση δι' ατμού (σκυροδέματος) EN steam hardeninig IT indurimento a mezzo di vapore (m)Dampfkraftwerk (n) EL θερμικό εργοστάσιο FR centrale thermique (f) IT centrale termica (f)Decke (f) EL οροφή EN soffit EN ceiling FR plafond (m) IT soffitto (f)Deckenfeld (n) EL φάτνωμα πλάκας EN bay of floor (betweeen two beams) FR hourdis (m)Deckenleiste (f) EL αρμοκαλύπτρα EN splice plate EN cover strip FR couvre-joint (m) FR éclisse (f) IT coprigiunto (m)Deckenplatte (f) EL πλάκα δαπέδου EN floor slabDeckenstreifen (f) EL αρμοκαλύπτρα EN splice plate σελ. 51 / 317 EN cover strip FR couvre-joint (m) FR éclisse (f) IT coprigiunto (m)Decklasche (f) EL αρμοκαλύπτρα EN cover strip EN splice plate FR couvre-joint (m) FR éclisse (f) IT coprigiunto (m)Deckleiste (f) EL χειρολισθήρας EN hand rail IT brogliazzo (m)Deckung (Beton)-(f) EL επένδυση, επικάλυψη EN covering EN coating IT coperturaDeformation (f) EL παραμόρφωση EN deformation EN straindehnbar EL εκτατός EN ductile FR ductile IT duttileDehnungsfuge EL αρμός διαστολής EN expansion joint FR joint de dilatation (m) IT giunto di dilatazione (m)Dehnungsmesser (m) EL μηκυνσιόμετρο EN extensometer FR extensométre (m) IT misuratore di allungamento (m)Dehnungszahl (f) EL συντελεστής διαστολής EN coefficiet of expansion FR coefficient de dilatation (m)Deich (m) EL ανάχωμα, υδατοφράκτης, φράγμα EN barrage EN dike σελ. 52 / 317 IT argine (m) IT terrapieno (f)Delta (m) EL δέλτα EN delta FR delta (m) IT delta (m)demontieren EL αποσυναρμολογώ, αποσυνδέω EN disassemble EN strip FR démonter IT smontareDiagonal EL διαγώνιος IT diagonaleDiatomeenerde (f) EL γη των διατομών IT kieselgur (m)Dichte (f) EL πυκνότητα EN compactness EN tightness EN density FR densité (f) IT compattezza (f) IT densità (f)dichten EL στεγανοποιώ, σφραγίζω EN seal FR obturer IT rendere stagnoDichtheit (f) EL πυκνότητα EN tightness EN compactness EN density FR densité (f) IT compattezza (f) IT densità (f)Dichtigkeit (f) EL πυκνότητα EN tightness EN compactness EN density FR densité (f) IT densità (f) IT compattezza (f) σελ. 53 / 317 Dichtung (f) EL παρέμβυσμα (στεγάνωσης) IT guarnizione (f)Dichtungsring (m) EL δακτύλιος στεγάνωσης EN gasket ring EN packing ring (in a jack) FR bague de garniture FR joint d'un vérin (m) IT anello di garnizione (m)Dicke (f) EL πάχος EN thickness FR épaisseur (f) IT spessore (m)Dienstbrücke (f) EL γέφυρα βοηθητική EN service bridge FR passerelle de service (f)Differential (m) EL διαφορικό EN differential FR différentiel (m) IT differenziale (m)Dilatation (f) EL διαστολή EN dilation FR dilatation (f)Dilatationsfuge (f) EL αρμός διαστολής EN expansion joint FR joint de dilatation (m) IT giunto di dilatazione (m)Diskontinuität (f) EL ασυνέχεια EN descontinuity IT discontinuità (f)Dock (m) EL δεξαμενή πλοίων, νεώσοικος EN dock FR bassin de radoub (m) FR dock (m)Docken EL δεξαμενισμός πλοίων EN docking FR mettre au dock FR carénage σελ. 54 / 317 IT mettere in bacino IT carenareDockwand (f) EL τοιχώματα δεξαμενής EN dock wallDoppelkrümmung (f) EL διπλή καμπυλότητα IT contro curva (f)doppelt EL διπλός EN double FR doubledoppelt wirkende Presse (f) EL γρύλλος διπλής ενεργείας FR vérin à double effet (m)Draht (m) EL σύρμα EN wire FR fil (m) IT filo (m)Drahtbürste (f) EL συρματόβουρτσα EN wire brush FR brosse de acier (f) FR brosse métallique (f) IT spazzola metallica (f) IT spazzola a fili (f)Drahtglas (n) EL υαλοπίνακας οπλισμένος EN wired glasssheet EN wired glasspane FR verre armé (m) FR vitre armée (f) IT vetro retinato (m)Drahtlitze (f) EL πλόκαμος, πολύκλωνο καλώδιο EN strand FR toron (m) IT trefolo (m)Drahtnagel (m) EL καρφοβελόνα EN wire nail EN wire tack EN nail FR pointe (f) FR clou (m) IT chiodo (m) σελ. 55 / 317 Drahtseil (n) EL συρματόσχοινο EN wire cord EN wire rope EN wire cable FR câble métallique (m) IT fune metallica (f)Drahtstift (m) EL καρφοβελόνα EN nail EN wire tack EN wire nail FR pointe (f) FR clou (m) IT chiodo (m)Drahtzaun (m) EL περίφραγμα συρμάτινο EN wire enclosure EN wired fence FR clôture en fil de fer (f)Drahtziegelgewebe (n) EL πηλοσυρματόπλεγμα EN bricanion lathing FR treillis céramique (m) FR treillage céramique (m) IT rete ceramica (f)Dränage (f) EL αποστράγγιση EN draining FR drainage (m) IT fognatura (f) IT drenaggio (m)Dränierung (f) EL αποστράγγιση EN draining FR drainage (m) IT fognatura (f) IT drenaggio (m)Dränung (f) EL αποστράγγιση EN draining FR drainage (m) IT drenaggio (m) IT fognatura (f)Draufsicht (f) EL κάτοψη FR vue en plan (f) IT proiezione orizzontale (f) σελ. 56 / 317 Drehachse (f) EL άξονας περιστροφής EN axis of rotation FR axe de rotation (m) IT asse di rotazione (m)Drehbank (f) EL τόρνος EN lathe EN turning latheDrehbrücke (f) EL περιστροφική γέφυρα EN swing bridge FR pont tournant (m) IT ponte girevole (m)drehen EL FR IT ITγυρίζω, περιστρέφομαι tourner rotare girareDrehmoment (n) EL ροπή στρέψης EN torsional moment EN torque IT momento torcente (m)Drehpunkt (m) EL FR IT ITκέντρο περιστροφής centre de rotation (m) centro di rotazione (m) punto di rotazione (m)Drehsieb (n) EL περιστροφικό κόσκινο EN rotary screen FR crible rotatif (m) IT vaglio rotante (m)Drehtisch (m) EL περιστροφική τράπεζα EN turntable FR table tournante (f) IT piattaforma girevole (f)Drehung (f) EL στρέψη EN torsiondreiachsige Spannung (f) EL τριαξονική τάση EN triaxial stress FR contrainte triaxiale (f) σελ. 57 / 317 Dreieck (n) EL τρίγωνο EN triangle FR triangle (m) IT triangolo (m)Dreieckmessung (f) EL τριγωνισμός EN triangulationDreieckslast (f) EL τριγωνική φόρτιση EN triangular load FR charge triangulaire (f) IT carico triangolare (m)Dreigelenkbogen (m) EL τριαρθρωτό τόξο EN three-hinged arch IT arco a tre cerniere (m)Dreigelenkfachwerkbogen (m) EL δικτυωτό τριαρθρωτό τόξο EN three-hinged-framework-arch FR arc en treillis à trois articulations (m) IT arco a tre cerniere a traliccio (m)Dreigelenkrahmen (m) EL τριαρθρωτό πλαίσιο EN three-hinged frame FR cadre à trois articulations (m) IT incastellatura a tre cerniere (m)Drillmoment (n) EL ροπή συστροφής EN twisting momentDrillung (f) EL συστροφή EN twistDrittelpunkt (m) EL σημείο στο ένα τρίτο EN third point FR tiers (m) IT terzo punto (m)Druck (m) EL πίεση, συμπίεση EN pressure FR pression (f) FR compression (f) IT compressione (f) IT pressione (f)σελ. 58 / 317 Druckabfall (m) EL απώλεια πίεσης EN loss of pressure FR perte de charge (f) FR chute de pression (f)Druckfestigkeit (f) EL αντοχή σε θλίψη EN compressive strength FR résistance à la compression (f)Druckkammer (f) EL θάλαμος πίεσης IT cassa di compressione (f)Druckleitung (f) EL αγωγός υπό πίεση EN pressure pipe line FR conduit sous pression (m) IT conduttura in pressione (f) IT condotta forzata (f)Druckluft (f) EL πεπιεσμένος αέρας EN compressed air FR air comprimé (m) IT aria compressa (f)Druckrohr (n) EL σωλήνας πίεσης EN pressure pipe EN pression pipe FR tuyau de pression (m) IT tubo di condotta forzata (m) IT tubo di pressione (m)Druckspannung (f) EL τάση θλίψης EN compressive stress FR tension dé compression (f) FR contrainte de compression (f) IT tensione di compressione (f)Druckstollen (m) EL σήραγγα υπό πίεση EN pressure tunnel FR galerie sous pression (f)Druckverlust (m) EL απώλεια πίεσης EN loss of pressure FR perte de charge (f) FR chute de pression (f)dünn EL λεπτός σελ. 59 / 317 EN thin FR mince IT sottiledünne Schale (f) EL κέλυφος λεπτό EN thin sheel FR voile mince (m) IT involucro sottile (m)Durchbiegung (f) EL βέλος κάμψης EN deflection FR deflection (f)Durchbiegung eines Balkens (f) EL βέλος κάμψης δοκού EN deflection of a beam FR fléchissement de poutre (m) FR flèche de poutre (f) IT faccia di flessione di una trave (f)Durchbildung (f) EL διαμόρφωση IT formazione (f)durchboren EL διατρυπώ EN bore EN drill FR percer FR forer IT trapanare IT perforare IT trivellareDurchbrennen der Drähte (n) EL κοπή συρμάτων με φλόγα FR coupe de fils au chalumeau (f)Durchfahrtöffnung (f) EL περίγραμμα πλεύσεως FR gabarit de navigation (m)durchgehende Platte (f) EL συνεχής πλάκα EN continuous slab FR dalle continue (f) IT piastra continua (f)durchgehende Schweissung (f) EL συνεχής συγκόλληση EN continuous welding FR soudure continue (f) IT saldatura continua (f)σελ. 60 / 317 durchlaufend EL συνεχής EN continuous FR continu IT continuodurchlaufende Platte (f) EL συνεχής πλάκα EN continuous slab FR dalle continue (f) IT piastra continua (f)durchlaufender Träger (m) EL συνεχής δοκός EN continuous beam FR poutre continue (f) IT trave continua (f)Durchlaufwirkungs-spannglied (n) EL καλώδιο αποκατάστασης συνεχείας FR câble chapeau (m) IT cavo di continuità (m)durchlöchern EL διατρυπώ EN bore EN drill FR percer FR forer IT trivellare IT perforare IT trapanareDurchlδse (m) EL οχετός EN culvert FR passage d'eau (m) FR rigole (f) FR ponceau (m)Durchmesser (m) EL διάμετρος EN diameter IT diametro (m)durchschnittlich EL μέσος EN mean FR moyen IT mezzodynamische Belastung (f) EL δυναμική φόρτιση EN dynamic load FR charge dynamique (f) σελ. 61 / 317 IT carico dinamico (m)Dynamometer (m) EL δυναμόμετρο EN dynamometer FR dynamomètre (m)ebene Kreuzung (f) EL ισόπεδη διάβαση EN grade crossing FR passage à niveau (m) IT passaggio a livello (m)Ebenholz (n) EL έβενος EN ebony FR ébène (m) IT ebano (m)Eberesche (f) EL σόρβος (αυγάρια, σουρβιά) EN mountain ash FR sorbier des oiseleurs (m) FR sorbier domestique (m) IT sorbo montano (m)Ebnen (n) EL εξομάλυνση, ισοπέδωση EN levelling FR surfaçage (m) IT appianamento (m) IT spianamento (m)Eckblech (n) EL ακραία ενίσχυση, ακραίο έλασμα EN knee bracket EN corner plate FR gousset d'angle (m) IT piastra d'angolo (f)Ecke (f) EL γωνία (κατασκ.) EN corner FR coin (m.)Eckpfosten (m) EL γωνιακός ορθοστάτης EN corner post EN hip vertical FR poteau d'angle (m) FR montant d'angle (m) IT montante d'angolo (m) IT ritto d'angolo (m)Edelkastanie (f) EL καστανιά σελ. 62 / 317 FR marronnier (m) FR châtaignier (m) IT castagno (m)Edeltanne (m) EL ελάτη (λευκή) EN comb-like-leaved fir EN abies (Silver fir) EN silverfir FR sapin blanc (m) FR sapin pectine (m) IT abete bianco (m)eichen EL FR IT ITβαθμολογώ étalonner tarare graduareEigengewicht (n) EL ίδιο βάρος EN dead weight FR poids propre (m) IT peso proprio (m)Eigenschaft (f) EL ιδιότητα IT proprietà (f)Eimer (schwimm oder Schaufelbagger) (m) EL κάδος EN bucket FR godet (m) FR benne (f) IT benna (f)einbetoniert EL εγκιβωτισμένος (σε σκυρόδεμα) EN encased (in concrete) EN encased (concrete) EN cast in (concrete) FR incorporé enrobé IT consolidato (con calcestruzzo) IT incorporato (in calcestruzzo)einbringen EL εισάγω EN insert IT introdurreeinen Lehrbogen herstellen EL αψιδοποιώ (αψιδοτυπώ), κατασκευάζω θολότυπο EN bending EN arching IT centinare σελ. 63 / 317 einfädeln EL εισάγω EN insert IT introdurreEinfahrt (f) EL είσοδος EN entrance IT entrata (f)Einfallwinkel (m) EL γωνία πρόσπτωσης EN angle of incidence FR angle d'incidence (m) IT angolo d'incidenza (m)Einfeldträger (m) EL φορέας ενός ανοίγματος EN single-span girder FR poutre à une travée (f) IT trave a una portata (f)Einflussfläche (f) EL επιφάνεια επιρροής EN inflünce area FR surface d'influence (f) IT area d'influenza (f)Einflusslinie (f) EL γραμμή επιρροής EN inflünce line FR ligne d"influence (f) IT linea d'influenza (f)einfriedigen EL περιφράσσω EN fence in FR palissader FR clôturer FR enclore IT recintareEingang (m) EL είσοδος EN entrance IT entrata (f)eingehängt EL ανηρτημένος, κρεμαστός EN hinged FR suspendu IT sospesoeingespannter Balken (m) EL πακτωμένη δοκός EN built-in beam σελ. 64 / 317 EN fixed beam FR poutre encastrée (f) IT trave incastrata (f)eingetragene Handelsmarke (f) EL σήμα κατατεθέν EN registered trade-mark IT marchio depositato (m)eingetragene Schutzmarke (f) EL σήμα κατατεθέν EN registered trade-mark IT marchio depositato (m)Eingleisig EL μονής τροχιάς FR à voie unique (f) IT a binario unico (m)Einhängeträger (m) EL ανηρτημένη δοκός, ανηρτημένος φορέας IT trave di sospensione (f)Einkaufpreis (m) EL τιμή κόστους EN cost price FR prix de revient (m) IT prezzo di costo (m)einkerben EL εγκόπτω, εντέμνω EN notch FR entailler IT incidereEinkornbeton (m) EL πορώδες μπετόν, πορώδες σκυρόδεμα FR béton poreux (m) IT calcestruzo con vuotiEinlassöffnung (f) EL άνοιγμα εισαγωγής, άνοιγμα εισόδου EN inlet openingEinlauf (m) EL εισαγωγή, εισροή EN intake FR affluence (f) IT affluenza (f)einpassen EL ρυθμίζω, προσαρμόζω EN adjust EN fiteinrammen EL εμπηγνύω σελ. 65 / 317 EN drive in FR battre IT infiggere IT conficcareEinrammung (f) (von Spundbohle) EL έμπηξη πασσαλοσανίδας EN penetration of sheet pile FR fiche de la palplanche (f) IT palancolata (f) IT penetrazione di una palancola (f)einrichten EL συναρμολογώ, συνθέτω EN assemble EN mount FR monter IT erigereEinrichtung (f) EL εγκατάσταση EN installation FR installation (f) IT installazione (f)Einsatzmeissel
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.