Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

Από τα Αγγλικά προς Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Προς το παρόν διατίθεται υπό μορφή report εφαρμογής MS-Access

English Dictionary abies (Silver fir) EL DE DE FR FR ITελάτη (λευκή) W eisstanne (f) Edeltanne (m) sapin pectine (m) sapin blanc (m) abete bianco (m)EL DE FR ITτετμημένη Abszisse (f) abscisse (f) ascissa (f)abscissaaccelerate EL DE FR ITεπιταχύνω beschleunigen accélérer accelerareaccelerating force EL FR ITδύναμη επιτάχυνσης force d'accélération (f) forza d'accelerazione (f)acceleration EL DE FR ITεπιτάχυνση Beschleunigung (f) accélération (f) accelerazione (f)accelerator EL DE FRεπιταχυντικό Beschleuniger (m) accélérateur (m)acceptance EL FR ITπαραλαβή réception (f) accettazione (f)acceptance test EL DE FR ITδοκιμή παραλαβής Abnahmeprüfung (f) essai de reception (m) prova di collaudo (f)EL DE FR ITπροσπέλαση Zufahrt (f) accès (m) accesso (m)accessσελ. 1 / 314 accessories EL DE FR IT ITεξαρτήματα zubehör (n) accessoires (n.pl.) attrezzature (f.pi.) accessori (m.pl.)accumulate EL DE FR ITσυσσωρεύω aufschichten entasser accumulareaccuracy EL DE FR FR IT ITακρίβεια Genauigkeit (f) précision (f) exactitude (f) precisione (f) esattezza (f)acid-proof EL DE FR IT ITοξύμαχος sauerfest résistant aux acides antiacido inattaccabile dagli acidi-actual valü EL DE FR ITπραγματική αξία Istwert (m) valeur réelle (f) valore reale (m)EL DE FR ITπροσαρμόζω anpassen adapter adattareEL DE FR ITπροσθέτω hinzufügen ajouter aggiungereadaptaddadditional stress EL FRπρόσθετη τάση contrainte additionnelle (f)EL DE FR ITκολλώ, συγκολλώ kleben coller incollareadhereσελ. 2 / 314 adhesion EL DE DE FR FR ITσυνάφεια Haftung (f) Anhaftung (f), (Haftung) (f) adhérence (f) adhésion (f) aderenza (f)EL DE DE FR FR FRκόλλα Leim (m) Klebemittel (n) colle (f) agglutinant (m) adhésif (m)adhesiveadhesive stress EL FR ITτάση συνάφειας tension d'adhérence (f) tensione di aderenza (f)adhesive tape EL DE FR IT ITσυνδετική ταινία Klebeband (n) toile adhesive (df) tela adesiva (f) nastro adesivo (m)EL DEρυθμίζω, προσαρμόζω einpassenadjustadjusting piece EL DE FR ITεφαρμοστό τεμάχιο Passstόeck (n) pièce ajustée (f) pezzo aggiustato (m)adjusting screw EL DE DE FR IT ITκοχλίας ρύθμισης Stellschraube (f) Justierschraube (f) vis de réglage (f) vite di regolazione (f) vite di aggiustamento (f)admeasure EL DE ITεπιμέτρηση Aufmass (n) misurazione (f)σελ. 3 / 314 admixture EL DE DE FR ITπρόσμιξη Zufühgung (f) Beifügung (f) adjuvant (m) aggiunta (f)EL DE DE FR FRαναμικτήρας Mischmaschine (f) Mischer (m) agitateur (m) malaxeur (m)agitatoragreement EL DE DE FR IT ITσυμβόλαιο, συμφωνία, σύμβαση Vereinbarung (f) Abkommen (n) convention (f) contratto (m) accordo (m)EL DE DE FR FR IT ITβοηθός τεχνίτη Helfer (m) Lehrjunge (m) aide-technicien (m) aide (m) assistente (m) aiuto (m)aidair bubble EL DE DE FR ITφυσαλλίδα αέρα Luftblase (f) Luftpore (f) bulle d'air (f) bolla d'aria (f)air channel EL DE DE DE FR FR FR ITαεραγωγός Lüftungskanal (m) Lüftungsrohr (n) Luftkanal (m) conduit d'air (m) gaine de ventilation (f) event (m) canale d'aria (f)air cooling EL DE FR ITαερόψυξη Luftkühlung (f) refroidissement par air (m) raffreddamento ad aria (m)σελ. 4 / 314 air curing EL FR FRσυντήρηση στον αέρα maturation dans l'air (f) conservation dans l'air (f)air entraining agent EL DE FR ITαερακτικό πρόσμικτο Luftporenbildner (m) entraîneur d'air (m) plastificante ad aria aspirata (f)EL DE DE FR ITαεροστάθμη, αλφάδι W agscheit (n) Setzwaage (f) niveau à bulle dsair (m) livello ad acqua (m)air levelair renewal EL DE DE DE FR FR FR IT ITαερισμός Lufterneürung (f) Lüftung (f) Ventilation (f) aération (f) ventilation (f) aérage (m) ventilazione (f) aerazione (f)air shutter EL DE FR ITδιάφραγμα αερισμού Lüftungsklappe (f) clapet de ventilation (m) diaframma di ventilazione (m)air-entraining admixture EL DE FR ITαερακτικό πρόσμικτο Luftporenbildner (m) entraîneur d'air (m) plastificante ad aria aspirata (f)EL DE FR IT IT ITαεροστεγής, ερμητικός luftdicht étanche à l'air, hermétique a tenuta d'aria impermeabile all'aria stagno all'ariaairproofσελ. 5 / 314 airtight EL DE FR IT IT ITαεροστεγής, ερμητικός luftdicht étanche à l'air, hermétique a tenuta d'aria impermeabile all'aria stagno all'ariaEL DE DE DE FR IT ITκλήθρα (άλνος, σκλήθρο) Eller (m) Else (f) Erle (f) aune (m) alno (m) ontano (m)EL DE FR FR ITπεύκη η χαλέπιος (αττικό πεύκο) Pinus halepensis (m) pin d'alep (m) pin blanc (m) pino di aleppo (m)EL FR ITευθυγραμμίζω aligner allinearealderalep pinealignalignment EL FR ITγραμμή οριζοντιογραφίας, γραμμή φυγής, ευθυγράμμιση alignement (m) allineamento (m)EL DE DE FR FR IT ITθραυστός λίθος, σκύρο Schotter (n) Gebrochenerstein (m) pierre concassée (f) pierraille (f) pietrame (m) pietra frantumata (f)EL DE DE FR FR FR ITλεωφόρος Boulevard (m) Allee (f) avenue (f) allée (f) boulevard (m) via mästra (f)allastalleyσελ. 6 / 314 all-in aggregate EL DE FR FR FRαμμοχάλικο Kiessand (m) sable graveleux (m) agrégat tout venant (m) grenaille (f)EL DE FR FR ITκράμα Legierung (f) inguart (m) alliage (m) lega metallica (f)EL DEπροσχώσεις, αλλουβιακά Alluvium (m)EL DEπροσχώσεις, αλλουβιακά Alluvium (m)alloyalluvionalluviumalternating of loads EL DE FR ITεναλλαγή φορτίων Lastwechsel (m) alternance de charge (f) alternazione di carico (f)EL FRυψόμετρο altitude (f)altitudealuminous cement EL DE DE DE FR FR IT ITτσιμέντο αργιλικό Tonerdeschmelz Zement (m) Aluminium Zement (m) Tonerde Zement (m) ciment alumineux (m) ciment fondu (m) cemento fuso (m) cemento alluminoso (m)amount retained on a sieve EL DE ITσυγκροτούμενο ποσοστό (σε κόσκινο) Siebrückstand (m) resto di setacciatura (m)EL DE FR ITυπολογισμός Berechnung (f) calcul (m) calcolo (m)analysisσελ. 7 / 314 analysis of prices EL DE DE FR ITανάλυση τιμών Preisermittlung (f) Leistungsverzeichnis (n) sous-detail des prix (m) analisi dei pressi if)EL DE DE FR FR IT ITαγκύρωση Verankerung (f) verankern ancrer ancrage (m) ancorare ancora (f)anchoranchor bolt EL DE ITμπουλόνι αγκύρωσης Ankerbolzen (m) bullone d'ancoraggio (m)anchor head EL DE FR ITκεφαλή αγκύρωσης Ankerkopf (m) tête d'ancrage (f) testa d'ancoraggio (f)anchor plate EL FR ITπλάκα αγκύρωσης plague d'ancrage (f) piastra d'ancoraggio (f)anchor rod EL ITελκυστήρας αγκύρωσης tirante d'ancoraggio (m)anchorage EL DE FR ITαγκύρωση Verankerung (f) ancrage (m) ancora (f)anchorage cone EL DE FR ITκώνος αγκύρωσης Ankerkonus (m) cone d'ancrage (m) cono d'ancoraggio (m)anchored cable EL DE FR ITαγκυρωμένο καλώδιο προέντασης verankertes Spannglied (n) câble ancré (m) cavo ancorato (m)σελ. 8 / 314 angle bar EL DEγωνιακό έλασμα W inkeleisen (n)angle iron EL DEγωνιακό έλασμα W inkeleisen (n)angle of friction EL DE FR ITγωνία τριβής Reibungswinkel (m) angle de frottement (m) angolo d'attrito (m)angle of incidence EL DE FR ITγωνία πρόσπτωσης Einfallwinkel (m) angle d'incidence (m) angolo d'incidenza (m)angle section EL DE DE FR IT IT ITγωνιακή διατομή, γωνιακό έλασμα W inkelprofil (n) W inkelstahl (m) cornière (f) ferro ad angolo (m) sezione angolare (f) angolari (m.pi.)angular fish plate EL DE DE FR ITγωνιακή αρμοκαλύπτρα W inkelverbindung (f) W inkellasche (f) éclisse corniére (f) stecca angolare (f)EL DE DE FR ITανοπτώ ausglühen glühen faire revenir ricuocereannealannealed iron wire EL DE FRσύρμα ανοπτημένο, σύρμα μαλακό geglühter Draht (m) fil recuit (m)anti-corrosive agent EL DE FR ITαντισκωριακό μέσο Rostschutzmittel (n) moyen de protection antirouille (m) mezzo antiruggine (m)σελ. 9 / 314 apex stone EL DE DE DE FR FR FRκλείδα αψίδας, κλείδα θόλου Schlussstein (m) Scheitelpunkt (m) Bogenscheitel (m) pierre de clavage (f) clef de voûte (f) claveau (m)apparatus EL DE FR IT ITσυσκευή Apparat (m) appareil (m) apparato (m) apparecchio (m)appliance EL DE FR IT ITσυσκευή Apparat (m) appareil (m) apparato (m) apparecchio (m)application point EL DE DE FR IT ITσημείο εφαρμογής Ansatzpunkt (m) Angriffspunkt (m) point d'application (m) punto di applicazione (m) punto d'attacco (m)approximate EL DE FR FR ITκατά προσέγγιση, προσεγγιστικός annähernd approché approximatif approssimativoEL FRυπερυψωμένος αγωγός ύδατος, υδραγωγείο aqueduc (m)EL DE FR ITυδροφόρος wasserhaltend aquifère che contiene acquaaqüductaqüousarc welding EL DE FR ITσυγκόλληση με ηλεκτρικό τόξο Lichtbogenschweissung (f) soudage à l'arc (m) saldatura ad arco (f)σελ. 10 / 314 arc-boutant EL DE ITτοξωτή αντηρίδα Strebebogen (m) arco rampante (m)EL DE DEκαμπυλώνω krümmen wölbenarcharch bridge EL DE FRγέφυρα τοξωτή Bogenbrücke (f) pont en arc (m)arched bridge EL DE FRγέφυρα τοξωτή Bogenbrücke (f) pont en arc (m)arched buttress EL DE ITτοξωτή αντηρίδα Strebebogen (m) arco rampante (m)arched grillage EL DE FR ITεσχάρα τοξωτή Bogenrost (m) voute-grillage (f) arco a griglia (m)arched plate EL DE FR ITκυρτό έλασμα Tonnenblech (n) tôle à gorge (f) lamiera curvata (f)EL DE ITαψιδοποιώ (αψιδοτυπώ), κατασκευάζω θολότυπο einen Lehrbogen herstellen centinarearchingarea of a section EL DE FR ITεμβαδόν διατομής Qürschnittsoberfläche (f) aire de la section (f) area di una sezione (f)arial ferry EL DE FRεναέριος μεταφορέας Schwebefähre (f) pont transbordeur (m)σελ. 11 / 314 arial mast EL DE DE FRιστός κεραίας Funkmast (m) Antennenmast (m) pylône antenne (m)arial ropeway EL IT ITεναέριος σιδηρόδρομος, σχοινοσιδηρόδρομος teleferica (f) funicolare (f)armouring steel EL DE DE FR FR ITχάλυβας οπλισμού Bewehrungsstahl (m) Moniereiser (n) ronda beton (m) acier d'armature (m) acciaio di armatura (m)EL DE DE DE FR FR ITβέλος ενός τόξου Bogenpfeil(m) Stich (m) Stichhöhe (f) flèche d'un arc (f) surbaissément d'un arc (m) freccia di un arco (f)arrowartificial ageing EL DE FR ITτεχνητή γήρανση künstlich Altern (n) vieillissement artificiel (m) invecchiamento artificiale (m)artificial stone EL DE DE FR ITτεχνητός λίθος Kunststein (m) künstlicher Stein (m) pierre artificielle (f) pietra artificiale (f)EL DE DE DE FR ITαμίαντος Amiant (m) Asbest (m) Bergflarren (m) amiante (m) amiantoasbestosasbestos cement EL FRαμιαντοτσιμέντο, ετερνίτης amiante-ciment (m)σελ. 12 / 314 ash (common) EL DE DE ITμελία (φράξινος, μελιός, δεσποτάκι) Eschenholz (n) Esche (f) frassino (m)EL DE DE ITμελία (φράξινος, μελιός, δεσποτάκι) Eschenholz (n) Esche (f) frassino (m)EL DE DE FR FR IT ITάσφαλτος Bitumen (m) Asphalt (m) asphalte (m) bitume (m) bitume (m) asfalto (m)ashwoodasphaltasphalt concrete EL FR ITασφαλτομπετό, ασφαλτοσκυρόδεμα béton bitumineux (m) calcestruzzo bituminoso (m)asphalt emulsion EL DE DE FR IT ITγαλάκτωμα ασφάλτου Asphaltemulsion (f) Bitumenemulsion (f) emulsion d'asphalte (f) emulsione di asfalto (f) emulsione di bitume (f)asphalt felt EL DE DE FR FR IT IT IT ITασφαλτοπίλημα Asphaltfilz (m) Teerfilz (m) feutre bitume (m) feutre asphalte (m) feltro asfaltato (m) feltro bitumato (m) feltro catramato (m) feltro incatramato (m)σελ. 13 / 314 asphalted felt EL DE DE FR FR IT IT IT ITασφαλτοπίλημα Asphaltfilz (m) Teerfilz (m) feutre bitume (m) feutre asphalte (m) feltro asfaltato (m) feltro bitumato (m) feltro catramato (m) feltro incatramato (m)EL FR FR FR FRανέμη, πηνίο asple (m) (ou aspe) caret (m) touret (m) dévidoir (m)aspleassemble EL DE DE DE DE FR ITσυναρμολογώ, συνθέτω einrichten zusammensetzen zusammen fliegen montieren monter erigereassembly EL DE DEανέργεση, συναρμολόγηση Aufstellung (f) Montage (f)assumed load EL FR ITπαραδοχή φορτίου hypothése de charge (f) supposizione di carico (f)astronomical observatory EL DE FR IT ITαστεροσκοπείο Sternwarte (f) observatoire (m) specola (f) osservatorio (m)EL DE IT ITσταγονοσκεδαστήρας, ψεκαστήρας Zerstδuber (m) polverizzatore (m) vaporizzatore (m)atomiserσελ. 14 / 314 attic EL DE DE DE DE FR FR FR FR ITσοφίτα, υπερώο Dachstube (f) Dachzimmer (n) Dachraum (m) Dachboden (m) soupente (f) combles (m.pi.) mansarde (f) grenier (m) soffitta (f)attic room EL DE DE DE DE FR FR FR FR ITσοφίτα, υπερώο Dachzimmer (n) Dachraum (m) Dachstube (f) Dachboden (m) soupente (f) mansarde (f) grenier (m) combles (m.pi.) soffitta (f)auditorium EL DE DE FR FR IT IT ITαμφιθέατρο Auditorioum Hörsaal (m) amphithéâtre (m) auditoire (m) auditorio (m) anfiteatro (m) auditorium (m)EL DE DE FR ITαυξάνω, μεγεθύνω vergrössen zunehmen augmenter ingrandireaugmentaverage stress EL DE FRμέση τάση Mittelspannung (f) contrainte moyenne (f)awarding of a contract EL DEανάθεση εργασιών Vergabe (der Arbeiten) (f)σελ. 15 / 314 awning EL DE DE FRεπιστέγασμα Überdachung (f) Bedachung (m) toiture de recouvrement (f)EL DE DE FR FR ITπέλεκυς, τσεκούρι Beil (n) Axe (f) épaule de mouton (f) hache (f) scure (f)axeaxial load EL DE FR FR IT ITαξονική φόρτιση, κεντρική φόρτιση zentrische Belastung (f) charge centrigue (f) charge axiale (f) carico assiale (m) carico al centro (m)axis of rotation EL DE FR ITάξονας περιστροφής Drehachse (f) axe de rotation (m) asse di rotazione (m)axis of symmetry EL DE FR ITάξονας συμμετρίας Symmetrieachse (f) axe de symétrie (m) asse di simmetria (m)EL FR ITάξονας (οχήματος) essieu (m) assale di vetturaaxlebabbitt's metal EL DE FR IT ITλευκό μέταλλο, μέταλλο αντιτριβής Lagermetall (n) métal blanc (m) babbit (m) metallo antifrizione (m)back of a vault EL DE DE FR FR ITεξωρράχιο Gewölberücken (m) Bogenrücken (m) douelle extérieure (f) extrados (m) estradosso (m)σελ. 16 / 314 bad mortar EL FR FR ITασβεστοτσιμεντοκονίαμα mortier de ciment et chaux (m) mortier bâtard malta di cemento calce (f)EL DE FRζυγός W aagschale (f) balance (f)EL FR ITμπίλια, σφαιρίδιο bille (f) palla (f)balanceballballast bed EL DE DE FR FR ITέρμα Gleisbettung (f) Schotterschüttung (f) lit de charge (m) ballastage (m) zavorra (f)ballasting EL DE DE FR FR ITέρμα Gleisbettung (f) Schotterschüttung (f) ballastage (m) lit de charge (m) zavorra (f)balustrade EL DEκιγκλίδωμα Balustrade (f)band steel EL DE FR FR IT IT ITχάλυβας σε λωρίδες Bandstahl (m) feuillard d'acier (m) acier en bande (m) acciaio a nastro (m) ferro a nastro (m) bandone (m)EL DE FR FR IT IT ITχάλυβας σε λωρίδες Bandstahl (m) feuillard d'acier (m) acier en bande (m) acciaio a nastro (m) bandone (m) ferro a nastro (m)bandsσελ. 17 / 314 banisters EL DE DE FR ITχειρολισθητήρας Handlauf (m) Handleiste (f) main courante (f) appoggiatoio (m)EL DE DE FR IT ITόχθη Ufer (n) W asserkante (f) rive (f) sponda (f) riva (f)EL DE FR FRραβδοχάλυβας, στρογγυλές ράβδοι χάλυβα Stabstahl (m) acier marchant (m) acier en barres (m)bankbar steelbarbed wire EL DE FR IT ITσυρματόπλεγμα ακανθωτό Stacheldraht (m) fil de fer barbelé filo reticolato (m) filo spinato (m)bard wire EL DE FR IT ITσυρματόπλεγμα ακανθωτό Stacheldraht (m) fil de fer barbelé filo spinato (m) filo reticolato (m)bare wire electrode EL DE FR ITγυμνό ηλεκτρόδιο nackte Elektrode (f) électrode nue (f) elettrodo nudo (ni)EL DE DE FR ITφλοιός Rinde (f) Borke (f) écorce (f) corteccia (f)EL DE DE DE IT ITανάχωμα, υδατοφράκτης, φράγμα Sperre (f) Deich (m) Damm (m) terrapieno (f) argine (m)barkbarrageσελ. 18 / 314 barrel EL DE FR FR FR ITβαρέλι Fass (n) fût (m) tonneau (m) baril (m) fusto (m)barrel of a bolt EL DE DE FR ITκορμός μπουλονιού Schaft eines Bolzens (m) Bolzenschaft (m) tige d'un boulon (f) asta di bullone (f)barrel of a screw EL DE FR ITκορμός κοχλίου, πυρήνας κοχλίου Schraubenschaft (m) tige de vis (f) asta di una vite (f)bascule bridge EL DE FR ITγέφυρα με αντίβαρο Klappbrücke (f) pont basculant (m) ponte a bilico (m)base compression EL FR ITπίεση εδάφους pression sur le sol (f) pressione sul terreno (f)base metal EL DE FR ITβασικό μέταλλο Grundwerkstoff (m) métal de base (m) metallo di base (m)base of a column EL FR FRβάση (στύλου) scabellon (m) soubassement (m)base plate EL DE DE FR FR ITπλάκα βάσεως Grundplatte (f) Fussplatte (f) plague de base (f) plague d'assise (f) piastra di base (f)basis of design EL FR ITβάση υπολογισμού base de calcul (f) base di calcolo (f) σελ. 19 / 314 batching plant EL DE DE FR ITεγκατάσταση παραγωγής μπετόν Mischturm (m) Mischanlage (f) centrale à béton (f) centrale di betonaggio (f)EL DE DE DE FR FR FR IT ITοροφοπήχεις Dachlatten (f.pi) Latten (f.pi.) Lattenrost (m) lattes du toit (f) lattis (m) latte (f) listello di tetto (m) graticolato di assicelle (m)battenbatten (plate) EL FR IT ITέλασμα σύνδεσης traverse de liaison (f) piastra di collegamento (f) correntino (m)bay of floor (betweeen two beams) EL DE FRφάτνωμα πλάκας Deckenfeld (n) hourdis (m)EL DEδοκός Balken (m)beambeam (of frame) EL DE ITδοκός πλαισίου Rahmenriegel (m) traversa della incastellatura (f)beam bridge EL DE FR ITγέφυρα με δοκούς Balkenbrücke (f) pont à poutres (m) travata (f)beam grating EL DE DE FR ITεσχάρα δοκών Trägerrost (m) Balkenrost (m) poutre-grillagée (f) trave a griglia (f)σελ. 20 / 314 beam grillage EL DE DE FR ITεσχάρα δοκών Balkenrost (m) Trägerrost (m) poutre-grillagée (f) trave a griglia (f)EL DE DE FR FR FR IT ITκυρία δοκός Hauptbalken (m) Unterzug (m) sous-poutre (f) poutre maîtresse (f) poutre principale (f) trave di sostegno (f) trave principale (m)bearerbearing area EL DE FR ITεπιφάνεια έδρασης Auflagerfläche (f) surface d'appui (f) superficie di appoggio (f)bearing body EL DE FR ITσώμα έδρασης Lagerkörper (m) appareil d· appui (m) corpo d'appoggio (m)bearing capacity EL FRαντοχή σε φόρτιση capacité portantebearing joint EL DE FR ITαρμός έδρασης Lagerfuge (f) joint d'assise (m) giunto di appoggio (m)bearing plate EL DE DE FR FR ITπλάκα έδρασης Auflagerplatte (f) Lagerplatte (f) plague d'appui (f) sommmier d'appui (m) piastra d'appoggio (f)bearing wall EL DE DE FR FR ITφέρων τοίχος tragende Wand (f) tragende Mauer (f) mur porteur (m) mur portant (m) muro portante (m) σελ. 21 / 314 bed plate EL DE DE FR FR ITπλάκα βάσεως Grundplatte (f) Fussplatte (f) plague de base (f) plague d'assise (f) piastra di base (f)EL DE DE FR ITοξυά (φηγός), φηγός (οξυά) gemeine Buche (f) Rotbuche (f) hètre (m) faggio (m)EL DE FR ITκωδωνοστάσιο Glockenturm (m) clocher (m) campanilebeechbelfrybell seam EL DE FR FR IT ITραφή μορφής λειρίου (τουλίπας) Tulpennaht (f) soudure en tulipe (f) soudure en U (f) saldatura in tulipano (f) saldatura (f)bell tower EL DE FR ITκωδωνοστάσιο Glockenturm (m) clocher (m) campanileEL DE FR FR ITδακτύλιος, ζώνη (μηχαν.) Ring (m) bague (f) ceinture (f) anello (m)EL FR ITπάγκος, τράπεζα banc (m). banco (m)beltbenchbench of ground EL DE FR FRέρεισμα Bankett (n) accotement (m) banquette (f)σελ. 22 / 314 bench-vice EL DE DE FRμέγγενη Schraubstock (m) Bankschraubstock (m) étau (m)EL DE FRκάμψη Biegung (f) flexion (f)bendbend down EL DE FRκάμπτω προς τα κάτω niederbiegen courberEL DE ITαψιδοποιώ (αψιδοτυπώ), κατασκευάζω θολότυπο einen Lehrbogen herstellen centinarebendingbending grider EL ITκαμπτομένη δοκός trave flettente (f)bending machine EL FR IT IT ITμηχανή κάμψης plieuse (f) incurvatrice (f) piegatrice (f) curvatrice (f)bending moment EL FR ITροπή κάμψης moment fléchissant (m) momento flettente (m)bending strength EL DE FR ITαντοχή σε κάμψη Biegefestigkeit (f) résistance à la flexion (f) resistenza alla flessione (f)bending test EL FR ITδοκιμή κάμψης essai de flexion (m) prova di flessione (f)bending with axial force EL DE ITκάμψη με ορθή δύναμη, σύνθετη κάμψη Biegung mit Längskraft (f) flessione con forza assiale (f)bending-up of cables EL ITκάμψη καλωδίων piegamento dei cavi (m) σελ. 23 / 314 beneath the soil EL DE ITυπόγειος unteriridisch sotteraneoEL DE DE DE DE DE FR FR FR FR IT ITλοξός schräg schief Gehrung geben abschrägen schiefwinklig couper en biais biais oblique biseauter smussare obliquobevelbicycle track EL DE FRποδηλατοδρόμος Radfahrweg (m) accotement pour vélos (m)EL DE DE DE FR FR FR IT ITυποβάλλω προσφορά Angebot machen Offerte (f) Angebot (n) soumissionner faire une offre offre (f) fare une offerta offerta (f)EL FR ITμέγεθος grandeur (f) grandezza (f)bidbignessbill of quantities EL DE FR ITπρομέτρηση Voranschlag (m) devis quantitatif (m) preventivo (m)σελ. 24 / 314 billing for quantities EL DE DE DE DE DE FR FR IT ITπροϋπολογισμός Kostenvoranschlag (m) Veranschlagung (f) Schätzung (f) Kostenanschlag (m) Überschlag (m) estimation (f) devis estimatif (m) valutazione (f) stima (f)binding defect EL DE FR ITελάττωμα σύνδεσης Bindefehler (m) défaut de liaison (m) difetto di collegamento (m)birch (common) EL DE DE FR ITσημύδα Birke (f) W eissbirke (f) bouleau blanc (m) betulla (f)birch (white) EL DE DE FR ITσημύδα W eissbirke (f) Birke (f) bouleau blanc (m) betulla (f)EL DE DE FR FR IT ITάσφαλτος Asphalt (m) Bitumen (m) asphalte (m) bitume (m) asfalto (m) bitume (m)bitumenbitumen emulsion EL DE DE FR IT ITγαλάκτωμα ασφάλτου Asphaltemulsion (f) Bitumenemulsion (f) emulsion d'asphalte (f) emulsione di bitume (f) emulsione di asfalto (f)σελ. 25 / 314 bituminous felt EL DE DE FR FR IT IT IT ITασφαλτοπίλημα Asphaltfilz (m) Teerfilz (m) feutre asphalte (m) feutre bitume (m) feltro catramato (m) feltro incatramato (m) feltro bitumato (m) feltro asfaltato (m)bituminous paper EL DE DE DE FR FR FR IT IT IT ITπισσόχαρτο Teerpappe (f) Asphaltpappe (f) Asphaltpapier (n) carton bitume (m) papier goudronné (m) papier asphalte (m) carta incatramata (f) carta catramata (f) carta bitumata (f) carta asfaltata (f)black sallow EL DE DE FR FRιτέα (σκλίαρος) Palme (f) W eide (f) saule marceau (m) saule blanc (m)blacksmith EL DE DE FR FR IT ITσιδηρουργός Metallarbeiter (m) Grobschmied (m) forgeron (m) ouvrier de métaux (m) fabbro ferraio (m) maniscalco (m)blade wheel (turbine) EL DE ITτροχός πτερυγιοφόρος Flügelrad (n) ruota a paletta (f)EL DE FR FR FR ITανατινάσσω sprengen faire jouer abattre à la mine faire sauter scoppiareblastσελ. 26 / 314 blast furnace EL DE FRυψικάμινος Hochofen (m) haut fourneau (m)blast furnace platform EL DE FR ITπλατφόρμα κορυφής υψικαμίνου Gichtbühne (f) plate-forme de haut fourneau (f) piattaforma di altoforno (f)blast furnace slags EL DE DE DE FR ITσκωρίες υψικαμίνου Eisenschlacken (f.pi.) Hochofenschlacken (f.pl.) Hüttenbims (m) scories de haut fourneau (f.pl.) scoria d'altoforno (f)blast furnace top EL DE ITκορυφή υψικαμίνου Gicht (f) sommità di altoforno (f)blaste plate EL DE FR ITαντικαπνική πλάκα Rauchschutztafel (f) écran parafumée (m) piastra parafumo (f)EL DE DE DE FR FRπερσίδες W indrispe (f) Jalousie (f) Klappladen (m) contrevent (m) jalousie (f)blindblind street EL DE DE FR FRαδιέξοδος (οδός) Sackstrasse (f) Sackgasse (f) impasse (f) cul-de-sac (m)EL DE FR IT IT ITφλύκταινα, φουσκαλίδα, φυσαλλίδα Blase (f) vésicule (f) vescichetta (f) pustola (f) bolla (f)blisterσελ. 27 / 314 block EL FR FRμπλοκ, ογκόλιθος blochet (m) bloc (m)EL DE FR IT ITενσφήνωση Verkeilen (n) blocage {m) chiusura (f) bloccaggio (m)EL DE FR FR FR ITανατινάσσω sprengen faire jouer abattre à la mine faire sauter scoppiareblockageblowupblü lias lime EL DE DE FR ITυδραυλική άσβεστος hydraulischer Kalk (m) W asserkalk (m) chaux hydraulique (f) calce idraulica (f)EL DE DE DE DE FR FR IT IT ITφωτοτυπία Lichtpause (f) Lichtdruck (f), Lichtpause (f) Pause (f) Blaupause (f) photocalque bleue (f) photocalgue (f) fototipia (f) calco (m) cianografia (f}blü printboasthack EL DE DE DE DE FR FR IT IT ITλαξεύω, πελεκώ, σμιλεύω behauen abstemmen hauen rohhauen repiquer regratter scalpellare sbozzare martellinàreσελ. 28 / 314 boiling point EL DE FR ITσημείο βρασμού Kochpunkt (n) point d'ébullition (m) punto di ebollizione (m)EL DE FR IT ITκλειδώνω, κλείνω verriegeln verrouiller sprangare chiudereboltbolt head EL DE FR ITκεφαλή κοχλία Schraubenkopf (m) tête de boulon (f) testa di bullone fi)bolt thread EL DE DE FR FR IT IT IT ITελίκωση (κοχλία), σπείρωμα (κοχλία) Gewinde (n) Schraubengewinde (n) filet de boulon (m) filet de vis (m) impomatura di vite (f) passo di bullone (m) spira di bullone (f) filo di bullone (m)bolted connection EL DE FR ITκοχλιωτή σύνδεση Schraubenverbindung (f) assemblage par boulons (m) unione di bulloni (f)EL DE FR ITκοχλίωση, μπουλονάρισμα Verschraubung (f) boulonnage (m) bullonamento (m)boltingbond stress EL DE FRτάση συναφείας Haftspannung (f) contrainte d'adhérence (f)EL DE FR ITπέλμα (δικτυώματος) Gurt (Fachwerk) (m) membrure (m)) asta del corrente (f)boomσελ. 29 / 314 bore EL DE DE DE DE FR FR IT IT ITδιατρυπώ aufbohren durchboren durchlöchern bohren percer forer trivellare perforare trapanareEL DE ITγαρύφαλλο (μακαπιού) Bohrerspitze (f) punta (di trapano) (f)bore bitboring (earth) EL DE DE DE FR IT ITγεώτρηση Erdbohrung (f) Bohrung (f) Sondierung (f) sondage (m) foro di sonda (m) sondaggio (m)boring machine EL DE FR FR ITγεωτρύπανο Bohrmaschine (f) foreuse (f) perceuse (f) macchina perforatrice (f)bottom chord EL DE DE FR FR FR FR FR ITκάτω πέλμα (δοκού) Unterflansch (m) Untergurt (m) semelle inférieure aile inférieure (f) membrure inférieure (f) talon d'une poutre (m) entrait (m) flangia inferiore (f)bottom dump bucket EL DE FR ITκάδος με ανοιγοκλείοντα πυθμένα Schüttkübel mit Bodenleerung (m) benne à fond ouvrant (f) benna a fondo apribile (f)bottom fibre EL ITκάτω ίνες fibra inferiore (f)σελ. 30 / 314 bottom flange EL DE DE FR FR FR FR FR ITκάτω πέλμα (δοκού) Unterflansch (m) Untergurt (m) entrait (m) membrure inférieure (f) aile inférieure (f) talon d'une poutre (m) semelle inférieure flangia inferiore (f)bottom of formwork EL FR ITπυθμένας τύπου (καλουπιού) fond de coffrage (m) fondo della casseratura (m)EL DE DE FR FR ITκροκάλη Rollstein (m) Geröll (n) caillou roulé (m) pierre roulée (f) ciottolo (m)boulderboulder stone EL DE DE FR FR ITκροκάλη Rollstein (m) Geröll (n) caillou roulé (m) pierre roulée (f) ciottolo (m)boulevard EL DE DE FR FR FR ITλεωφόρος Boulevard (m) Allee (f) boulevard (m) allée (f) avenue (f) via mästra (f)EL DEκάμπτω biegenEL DE DE FR FR ITκροκάλη Geröll (n) Rollstein (m) caillou roulé (m) pierre roulée (f) ciottolo (m)bowbowlderσελ. 31 / 314 box girder EL DE DE DE FR IT ITκιβωτοειδής δοκός Hohlträger (m) Hohlkastenträger (m) Kastenträger (m) poutre à caisson (f) trave a cassone (f) trave a scatola (f)box wood EL DE FR ITπύξος (τσιμισίρι) Buchsbaum (m) buis {m} bosso (m)boxed girder EL DE DE DE FR IT ITκιβωτοειδής δοκός Hohlkastenträger (m) Kastenträger (m) Hohlträger (m) poutre à caisson (f) trave a cassone (f) trave a scatola (f)box-gutter EL DE DE FR FR ITυδρορροή στέγης Regenrinne (f) Dachrinne (f) chéneau (m) gouttiére (f) grondaia (f)EL DE DE FR FR ITέρμα Schotterschüttung (f) Gleisbettung (f) ballastage (m) lit de charge (m) zavorra (f)EL DE DE IT ITσύνδεσμος ακαμψίας Versteifer (m) Steife (f) armatura di rigidezza (f) pezzo di irrigidimento (m)EL DE DE FR ITπέδη, τροχοπέδη, φρένο Bremse (f) Bremsvorrichtung (f) frein (m) freno (m)boxingbracebrakeσελ. 32 / 314 brake device EL DE DE FR ITπέδη, τροχοπέδη, φρένο Bremsvorrichtung (f) Bremse (f) frein (m) freno (m)braking force EL ITδύναμη τροχοπέδησης forza frenante (f)EL DE DE FR FR FR FR ITδιακλάδωση Abzweigung (f) Zweig (m) dérivation (f) branchement (m) branche (f) bifurcation (f) diramazione (f)branchbranch pipe EL DE DE DE DE FR FR IT ITδιακλάδωση (σωλήνα), σωλήνας διακλάδωσης Nebenleitung (f) Abzweig (m) Zweigleitung (f) Zweigrohr (n) embranchement (m) tuyau de branchement (m) tubo di raccordo (m) biforcazione (f)EL DE DE FR FR ITσυγκολλώ (μέταλλα) schweissen verlöten braser souder saldareEL DE DE FR FR ITθραύω zerbrechen brechen casser briser romperebrazebreakσελ. 33 / 314 break down EL DE DE DE DE FR FR ITκαθαιρώ, κατεδαφίζω abreissen Abbrechen abtragen niederreissen raser démolir demolireEL DE DE DE DE FR FR ITκαθαιρώ, κατεδαφίζω abtragen abreissen Abbrechen niederreissen démolir raser demolireEL DE DE FR FR FR ITθραυστήρας Steinbrecher (m) Brecher (m) puinbreker (m) concasseur (m) broyeur (m) frantoio (m)EL DE DE ITθραύση Bruch (m) Brechen (n) rottura (f)break upbreakerbreakingbreaking limit EL DE FR ITόριο θραύσης Bruchgrenze (f) limite de rupture (f) limite di rottura (m)breaking load EL FR ITοριακό φορτίο, φορτίο θραύσης charge de rupture (f) carico di rottura (m)breaking stress EL DE FR ITτάση θραύσης Bruchspannung (f) contrainte de rupture (f) tensione di rottura (f)σελ. 34 / 314 breakwater EL DE FR ITκυματοθραύστης W ellenbrecher (m) brise-lames (m) frangiflutti (m)breast drill EL DE DE IT ITδιατρητική σφύρα, πιστολέττο Brustleier (f) Faustleier (f) trapano a petto (m) menarola (f)bressumer EL DEφέρουσα δοκός Tragbalken (m)bricanion lathing EL DE FR FR ITπηλοσυρματόπλεγμα Drahtziegelgewebe (n) treillis céramique (m) treillage céramique (m) rete ceramica (f)brick kiln EL DE DE DE FR FR ITκεραμοποιείο, πλινθοποιείο Steinofen (m) Ziegelei (f) Ziegelbrennerei (f) four de briqueterie (m) tuilerie (f) fornace per mattoni (f)brick layer EL DE FR ITκτίστης Maurer (m) maçon (m) muratore (m)brick mill EL DE DE FR FR ITπρέσσα πλίνθων Ziegelstreichmaschine (f) Ziegelpresse (f) presse à briques (f) machine à façonner les briques (f) mattoniera a maccina (f)brick moulding machine EL DE DE FR FR ITπρέσσα πλίνθων Ziegelpresse (f) Ziegelstreichmaschine (f) presse à briques (f) machine à façonner les briques (f) mattoniera a maccina (f) σελ. 35 / 314 brick-on-edge EL DE FR ITόρθια τούβλα Rollschicht (f) rouleau brigue (m) mattoni a coltellata (m)brickwork EL DE FR FRπλινθοδομή Ziegelmauerwerk (n) maçonnage (m) maçonnerie (f)EL DE FR ITγέφυρα Brücke (f) pont (m) ponte (m)bridgebridge construction EL DE FR ITκατασκευή γεφυρών Brückenbau (m) construction de ponts (f) costruzione di ponti (f)bridge-deck EL DE DE DE DE FR IT ITκατάστρωμα γέφυρας Brückentafel (f) Brückenbelag (m) Fahrbahnplatte (f) Brückenfahrbahn (f) tablier (m) tavolato (m) impalcato (m)bridgepier EL DE FR ITβάθρο, μεσόβαθρο Pfeiler (m) pile (f) pila (f)EL FR ITακαμπτοποίηση, σύνδεση ακαμψίας raidissage (m) irrigidimento (m)EL DE FR ITεύθραυστος zerbrechlich fragile fragilebridgingbrittlebrittle fraηtrure EL FR ITρήγμα χαίνον fragile (f) frattura fragile (f) σελ. 36 / 314 broad flange beam EL DE FR ITπλατύπελμη δοκός Breitflanschträger (m) poutrelle à larges ailes (f) trave a flangia larga (f)broden stone EL DEλιθοσύντριμμα Steinschlag (m)EL DE DE FR ITβούρτσα, πινέλο Pinsel (m) Bürste (f) pinceau (m) pennello (m)EL DE FR FR ITκάδος Eimer (schwimm oder Schaufelbagger) (m) benne (f) godet (m) benna (f)EL DE FRλυγίζω, στρεβλώνω buckeln flamberbrushbucketbucklebuckle (of plates) EL DEδιπλώνω, πτυχώνω faltenEL IT ITκύρτωση, λυγισμός avvallamento (m) inflessione laterale (f)bucklingbuckling cöfficient EL DE FR FR ITσυντελεστής λυγισμού Knickzahl (f) coefficient de fléchissement (m) coefficient de flambement (m) cöfficiente di avvallamento (m)buckling load EL DE DE ITφορτίο λυγισμού Knickbelastung (f) Knicklast (f) carico d'avvallamento (m)σελ. 37 / 314 buckling strength EL DE FR FR ITαντοχή σε λυγισμό Knickfestigkeit (f) résistance au fléchissement résistance au flambage (f) resistenza all'avvollamento (f)buckling stress EL DE FRτάση λυγισμού Knickspannung (f) contrainte de flambement (f)EL DE ITσυγκρουστήρας Puffer (m) tampone (m)bufferbuild space EL DE FR FR ITκτισμένος χώρος umbauter Raum (m) volume bâti (m) volume construit (m) volume costruito (m)EL DE DE FR ITκατασκευαστής Erbauer (m) Bautechniker (m) constructeur (m) costruttore (m)EL DE FR IT ITκτίριο, οικοδομή Gebäude (n) bâtiment (m) edilizia (f) edificio (m)builderbuildingbuilding by-law EL DE DE DE FRδομικός κανονισμός Bauvorschriften (n.pl.) baupoli Baureglement (m) Bauordnung (f) règlement sur la bâtisse (m)building code EL ITδομικός κανονισμός, τεχνική προδιαγραφή leggi edilizie (f.pi.)building ground EL DE FR FRοικόπεδο (προς οικοδόμηση) Grundstück (n) terrain à bâtir (m) terrain à construire (m)σελ. 38 / 314 building industry EL DE DE DE FR ITβιομηχανία κατασκευών Bauwirtschaft (f) Baubetrieb (n) Baufach (n) industrie du bâtiment (f) industria edilizia (f)building inspectors EL DE FR ITαστυνομία κατασκευών Baupolizei (f) police du bâtiment (f) polizia delle costruzioni edili (f)building materials EL DE DE FR ITδομικά υλικά, υλικά δόμησης Baumaterialien (n.pl.) Baustoffe (n.pl.) matériaux de construction (m.pi.) materiali da costruzione (m.pl.)building permit EL DE FR ITάδεια οικοδομήσεως Baugenehmigung (f) permis de construire (m) permesso di costruzione (m)building premises EL DE FR FRοικόπεδο (προς οικοδόμηση) Grundstück (n) terrain à construire (m) terrain à bâtir (m)building regulation EL DE FRτεχνική προδιαγραφή Bauvorschrift (f) réglementation de la construction (f)building regulations EL DE DE DE FRδομικός κανονισμός Bauvorschriften (n.pl.) baupoli Baureglement (m) Bauordnung (f) règlement sur la bâtisse (m)building sand EL DEάμμος δόμησης Mauersand (m)building site EL DE FR FR ITεργοτάξιο Baustelle (f) aire de travail (f) chantier (m) cantiere lavori (m) σελ. 39 / 314 building statics EL DE FRστατική των κατασκευών Baustatik (f) statique des constructions (f)building technician EL DE DE FR ITκατασκευαστής Erbauer (m) Bautechniker (m) constructeur (m) costruttore (m)building upon (a plot) EL DEδόμηση Bebauung (f)building yard equipment EL DE FR ITεγκατάσταση εργοταξίου Baustelleneinrichtung (f) équipement du chantier (m) installazione del cantiere (f)build-up girder EL DE FR ITσύνθετη δοκός zusammengesetzter Träger (m) poutre composée (f) trave composta (f)build-up lattice girder EL DE FR ITσύνθετη δικτυωτή δοκός zusammengesetzter Fachwerkträger (m) poutre en charpente (f) trave a traliccio multiplo (f)build-up section EL DE DE FR ITμικτή διατομή (σύνθετη), σύνθετη διατομή Verbundqürschnitt (m) zusammengesetztes Profil (n) section composée (f) sezione composta (f)built-in beam EL DE FR ITπακτωμένη δοκός eingespannter Balken (m) poutre encastrée (f) trave incastrata (f)EL DE FR ITβολβός W ulst (m) boudin (m) bulbo (m)bulbσελ. 40 / 314 bulb angle EL DE ITγωνιακό με βολβούς W ulstwinkel (m) ferro d'angolo a bulbo (m)EL DE FR ITσίδηρος με βολβούς W ulsteisen (n) fer à boudin (m) ferro a bulbo (m)bulb ironbulldozer (crawler tractor) EL DE FRπροωθητής γαιών ερπυστριοφόρος Planierraupe bulldozer (m)EL DE FR FR IT IT IT ITρινίζω, τροχίζω abgraten bavure (f) ébarber sbavatura (f) bava (f) bordare orlareburrbush hammering EL IT ITθραπινάρισμα, κατεργασία με οδοντωτή σφύρα lavorazione con martello (f) bocciardatura (f)EL DE DE DE DE FR FRαντηρίδα, αντιστήριξη Stempel (m) Strebepfeiler (m) Konterfort (n) Strebe (f) contrefort (m) buton (m)buttressbutt-trap joint EL DE FR FR ITσύνδεση με αρμοκαλύπτρα (με επικάλυψη) Überlaschung (f) joint à recouvrement (m) assemblage par éclisse (m) giunzione con coprigiunto (f)EL DE DE DE FR ITδέσμη συρμάτων προέντασης, καλώδιο Spannglied (n) Bündel (n) Kabel (n) câble (m) cavo (m)cableσελ. 41 / 314 cableway EL IT ITεναέριος σιδηρόδρομος, σχοινοσιδηρόδρομος teleferica (f) funicolare (f)EL DE FR ITυπολογίζω berechnen calculer calcolarecalculatecalculation EL DE FR ITυπολογισμός Berechnung (f) calcul (m) calcolo (m)EL DE FR ITδιώρυγα Kanal (m) canal (m) canale (m)canalcantilever bridge EL DE DE FR ITγέφυρα με προβόλους Auslegerbrüke (f) Krΰgträgerbrücke (f) pont cantilever (m) ponte a sbalzo (m)cantilevered footway EL FRπεζοδρόμιο σε πρόβολο trottoir en encorbellement (m)cantilevered protion EL FRτμήμα σε πρόβολο saillie (f)EL DE FRάνθρακας (χημικός) Kohlenstoff (m) carbone (m)carboncardboard EL DE DE DE FR FR ITχαρτόνι Pappe (f) Karton (m) Strohpappe (f) carton (m) papier fort (m) cartone (m)σελ. 42 / 314 carpenter EL DE FR FR IT ITξυλουργός Zimmermann (m) menuisier (m) charpentier (m) carpentiere (m) falegname (m)carrying cable EL DE FRφέρον καλώδιο Tragkabel (n) câble porteur (m)carrying rope EL DE FRφέρον καλώδιο Tragkabel (n) câble porteur (m)EL DE DE FR FR ITβαγονέτο, βαγόνι, όχημα W agen (m) Karre (f) chariot (m) voiture (f) carro (m)cartcase of loading EL DE FRπερίπτωση φόρτισης Belastungsfall (m) cas de charge (m)cast concrete EL DE FR FR ITδιαστρώνω μπετόν, σκυροδετώ betonieren bétonner couler le béton gettare il calcestruzzocast en place EL DE FR ITδιαστρώνω επί τόπου schütten am Ort couler sur place caricare sul postocast in (concrete) EL DE DE FR IT ITεγκιβωτισμένος (σε σκυρόδεμα) einbetoniert ummantelt mit beton incorporé enrobé incorporato (in calcestruzzo) consolidato (con calcestruzzo)σελ. 43 / 314 cast in situ EL DE FR ITδιαστρώνω επί τόπου schütten am Ort couler sur place caricare sul postoEL DE DE FR ITχυτοσίδηρος Gusseisen (η) Guss (m) fonte (f) ghisa (f)cast ironcast steel EL DE DE DE FR FR ITχυτοχάλυβας Stahlguss (m) Stahlformguss (m) Gussstahl (m) acier moulé (m) acier coulé (m) acciaio fuso (m)cast stone EL DE DE FR ITτεχνητός λίθος Kunststein (m) künstlicher Stein (m) pierre artificielle (f) pietra artificiale (f)EL DE DE FR ITχυτοσίδηρος Guss (m) Gusseisen (η) fonte (f) ghisa (f)castingcasting (piece) EL DE FR FR IT ITχυτό τεμάχιο Gussstück (n) pièce coulée (f) pièce moulée (f) getto (m) pezzo fuso (m)casting concrete EL FRδιάστρωση σκυροδέματος, σκυροδέτηση bétonnage (m)casting defect EL DE FR IT ITελάττωμα χυτού τεμαχίου Gussfehler (m) défaut de coulée (m) difetto di getto (m) difetto di pezzo fuso (m) σελ. 44 / 314 casting fault EL DE FR IT ITελάττωμα χυτού τεμαχίου Gussfehler (m) défaut de coulée (m) difetto di getto (m) difetto di pezzo fuso (m)casting floor EL DE FRδάπεδο διάστρωσης Schüttboden (m) aire de bétonnage (f)casting free of shrink holes EL ITχυτοσίδηρος χωρίς σωληνοειδή κενά ferro fuso senza cavita di ritiro (m)EL DE DE FRφρεάτιο Sinkbrunnen (m) Senkgrube (f) puits enfoncé (m)catch pitcatenary (curve) EL DE FRαλυσοειδής (καμπύλη) Kettenlinie (f) chaînette (f)caterpillar tracks EL DE FR FR ITερπύστριες Raupen (f.pi.) train de chenilles (m) chenilles (f.pl.) cingoli (ni.pl.)caulked joint EL DEαρμός μετά πληρώσεως verfüllte Fuge (f)caulking tool EL DE FR IT ITεργαλείο καλαφατίσματος Kalfatereisen (n) matoir (m) presella da idraulico (m) scalpello da presellatura (m)caustic lime EL DE ITάσβεστη άσβεστος (CaO) Brenntkalk (m) calce viva (f)σελ. 45 / 314 cavity brick EL DE DE DE FR FR FR FR ITδιάτρητη πλίνθος, πλίνθος με διάκενα Lochziegel (m) Hohlziegel (m) Hohlziegelstein (m) brique creuse (f) bloc alvéolé (m) brigue alvéolée (f) brigue trouée (f) mattone forato (m)cavity wall EL DE DE DE FR FR IT ITτοίχωμα με διάκενα Hohlmauer (f) Hohlwand (f) Schalenwand (f) mur creux (m) paroi creuse (f) muro con vuoti (m) parete con vuoti (f)EL DE DE DE FR ITοροφή Plafond (m) Decke (f) Zimmerdecke (f) plafond (m) soffitto (f)EL DE FR FR ITυπόγειο (κτιρίου) Keller (m) cave ff) cellier(m) cantina (f)EL DE DE DE FR FR FR IT ITτσιμέντο Zement (m) härten erhärten durcir ciment (m) endurcir indurire cemento (m)ceilingcellarcementcement block EL FR IT ITτσιμεντόλιθος bloc en béton (m) concio di calcestruzzo (m) concio artificiale di cemento (m)σελ. 46 / 314 cement content EL DE FR ITαναλογία τσιμέντου, περιεκτικότητα τσιμέντου Zement-gehalt (m) dosage en ciment (m) dosaggio del cemento (m)cement grout EL DE DE FR FR ITτσιμεντοπολτός Zementbrei (m) Zementleim (m) bouille de ciment (f) coulis de ciment (m) malta liquida di cemento (f)cement in bulk EL DE FR ITτσιμέντο χύμα Loserzement (m) ciment en vrac (m) cemento alla rinfusa (m)cement mortar EL ITτσιμεντοκονίαμα malta di cemento (f)cement slurry EL DE DE FR FR ITτσιμεντοπολτός Zementbrei (m) Zementleim (m) bouille de ciment (f) coulis de ciment (m) malta liquida di cemento (f)cement tile EL DE FR FR ITπλακίδιο τσιμέντου Zementfliese (f) carreau de ciment (m) carreau en béton (m) mattonella dμ calcestruzzo (g)cement works EL DE FR ITεργοστάσιο τσιμέντου Zementfabrik (f) cimenterie (f) cementificio (m)cement-injection EL FRέγχυση τσιμέντου, τσιμεντένεση injection de ciment (f)centering EL DE DE DE ITαψιδότυπος Lehrgerüst (n) Bogenlehre (f) Baugerüst (n) incastellatura di supporto (f) σελ. 47 / 314 centre to centre distance EL DE FRαπόσταση κέντρων Mittenabstand (m) entre-axe (m)centrifugal force EL DE DEφυγόκεντρος δύναμη Fliehkraft (f) Zentrifugalkraft (f)centrifugal pump EL FRαντλία φυγοκεντρική, φυγοκεντρική αντλία pompe centrifuge (f)EL FR ITαλυσίδα chaîne (f) catena (f)chainchannel-profil EL DE FR IT ITδιατομή Π U-Profil (n) profilé en U profilo a u (m) sezione au (f)channel-section EL DE FR IT ITδιατομή Π U-Profil (n) profilé en U profilo a u (m) sezione au (f)EL FR FR ITξυλάνθρακας charbon de bois (m) fusain (m) carbone di legno (m)charcoalcharging bridge EL DE FRγέφυρα φόρτωσης Ladebrücke (f) pont de chargement (m)EL DE DE FR ITελέγχω, επαληθεύω verifizieren nachprüfen vérifier verificarecheckσελ. 48 / 314 check-cracks EL DE DE FR FRρωγμές συστολής Schwindrisse (m.pi.) Schrumpfrisse (m.pl.) crigue de retrait (f) fissures de retrait (f)checkered sheet EL DE FR ITραβδωτό έλασμα Riffelblech (n) tôle striée (f) lamiera striata (f)check-nut EL ITπερικόχλιο ασφαλείας chiocciola di vite (f)chestnut oak EL DE DE DE FR ITδρυς η άμισχος (Σλαβονίας) W intereiche (f) Traubeneiche (f) Steineiche (f) chêne rouvre (m) quercia rovere (f)chief engineer EL DE DE FR ITαρχιμηχανικός Oberingenieur (m) Chefingenieur ingénieur en chef (m) ingegnere capo (m)chief rafter EL DE DE DE FRαμείβων (ζευκτού) Bindersparren (m) Hauptsparren (m) Bundsparren (m) arbalétrier (m)EL DE DE ITστερεώνω, σφίγγω befestigen festsetzen fissareEL DE DE FRαποκόπτω Ausschneiden Ausschnitzen découperchockchop offσελ. 49 / 314 circuit breaker EL DE FR ITδιακόπτης (ρεύματος) Stromunterbrecher (m) interrupteur de courant (m) interruttore (m)circumference EL DE DE FR IT ITπεριφέρεια Umriss (m) Umkreis (m) périphérie (f) circomferenza (f) periferia (f)EL FRστέρνα, δεξαμενή citerne (f)cisterncivil engineer EL DE FR ITπολιτικός μηχανικός Bauingenieur (m) ingénieur civil (m) ingegnere civile (m)EL DE DE FR ITσφιγκτήρας Klammer (f) Zwinge (f) tasseau (m) morsetto (m)clampclamping force EL ITδύναμη σύσφιξης forza di serraggio (f)EL DE DE DE DE FR FR IT ITάργιλος Lehm (n) Klei (m) Ton (m) Tonerde (f) terre glaiseuse (f) sol argileux (m) creta (g) argilla (f)clayclay bank EL DE DE FR FR ITαργιλώδες στρώμα Tonlage (f) Tonerdeschift (f) strate d'argile (f) couche d'argile (f) strato d'argilla (m)σελ. 50 / 314 clay mortar EL DE FR ITπηλοκονίαμα Lehiranörtel (m) mortier d'argile (m) malta d'argilla (f)clay stratum EL DE DE FR FR ITαργιλώδες στρώμα Tonerdeschift (f) Tonlage (f) couche d'argile (f) strate d'argile (f) strato d'argilla (m)clear span EL DEελεύθερο άνοιγμα lichte-W eite (f)clearance gauge EL DEπερίγραμμα, περιτύπωμα Lichtraum Profil (m)EL DE FR ITπελάτης Kunde (m) client (m) cliente (m)clientclinker concrete EL DE FRσκυρόδεμα σκωρίας, σκωριομπετόν Schlakenbeton (m) béton de mâchefer (m)closing head EL DEεπικάλυμμα Schliesskopf (m)EL DE FR IT ITφλέβα (πετρώματος) Ader (m) veine (f) filone (m) vena (f)cloudcoach wrench EL DE FR FRγαλλικό κλειδί Engländer (m) clé anglaise (f) clé à écrous (f)EL DE FRάνθρακας Kohle (f) charbon (m)coalσελ. 51 / 314 coal bunker EL ITανθρακοδεξαμενή, ανθρακαποθήκη carbonile (m)EL DE DE FR IT ITαδρός, ακατέργαστος rauh roh rugueux non lisciato ruvidocoarsecoarse aggregate EL DE FR ITχονδρά αδρανή υλικά grober Zuschlag (m) agrégat grossier (m) aggregato grosso (f)EL DE ITεπένδυση, επικάλυψη Deckung (Beton)-(f) coperturacoatingcoefficient EL DE DE DE FR IT ITσυντελεστής Köffizient (m) Faktor (m) Beiwert (m) coefficient (m) cöfficiente (m) fattore (m)coefficient of friction EL DE DE FR ITσυντελεστής τριβής Reibungsköffizient (m) Reibungszahl (f) coefficient de frottement (m) cöfficiente d'attrito (m)coefficient of thermal expansion EL DE DE FRσυντελεστής θερμικής διαστολής Temperaturdehnzahl (f) W ärmedehnzahl (f) coefficient de dilatation thermiquecoefficiet of expansion EL DE DE FRσυντελεστής διαστολής Ausdehnungsköffizient (m) Dehnungszahl (f) coefficient de dilatation (m)σελ. 52 / 314 coil spring EL DE FR ITελικοειδές ελατήριο, σπειροειδές ελατήριο Spiralfeder (f) ressort (m) molla a spirale (f)EL DE FRπεριέλιγμα, περιέλιξη Rollen (n) enroulement en couronne (m)EL DE FR FR IT ITσφήνα Keil (m) cale (f) ebuard (m) chiavetta (f) cuneo (m)coilingcoilloncoin, coign EL DE FR FR IT ITσφήνα Keil (m) cale (f) ebuard (m) chiavetta (f) cuneo (m)cold bent test EL FR ITδοκιμή αναδίπλωσης εν ψυχρώ essai de pliage à froid (m) prova di piegatura a freddo (f)cold brittle-ness EL DE FR ITευθραυστότητα εν ψυχρώ Kaltbrüchigkeit (f) fragilité à froid (m) fragilità a freddo (f)cold shortness EL DE FR ITευθραυστότητα εν ψυχρώ Kaltbrüchigkeit (f) fragilité à froid (m) fragilità a freddo (f)cold-shortness EL DE FR ITευθραυστότητα εν ψυχρώ Kaltbrüchigkeit (f) fragilité à froid (m) fragilità a freddo (f)EL DE FR ITσυγκεντρώνω, συλλέγω sammeln collecter riunirecollectσελ. 53 / 314 column base EL DE FR ITστύλου βάση, στύλου πέδιλο Stützenfuss (m) pied de poteau (m) zoccolo di colonna (m)column head EL DE FR ITστύλου κεφαλή Stützenkopf (m) tête de poteau (f) capitello di colonna (m)column shaft EL DE DE DE IT ITστύλου κορμός Stützenschaft (m) Säulenstamm (m) Säulenschaft (m) scapo (m) fusto di colonna (m)comb-like-leaved fir EL DE DE FR FR ITελάτη (λευκή) W eisstanne (f) Edeltanne (m) sapin blanc (m) sapin pectine (m) abete bianco (m)commercial quality EL DE FR ITεμπορική ποιότητα Handelsgüte (f) qualité commerciale (f) qualità commerciale (f)commission EL DE FR ITεντολή Auftrag (m) commande (f) incarico (m)common rafter EL DE DE DE FRεπιτεγίδα Dachsparre (f) Dachsparren (m) Sparren (m) chevron (m)EL DE FR ITσυμπυκνώνω verdieten compacter rendere compattocompactσελ. 54 / 314 compact by vibration EL ITσυμπυκνώνω με δόνηση rendere compatto mediante vibrazionecompaction EL DE DE FR FR ITσυμπύκνωση Verdichtung (f) Kondensation (f) compactage (m) condensation (f) condensazione (f)compactness EL DE DE DE FR IT ITπυκνότητα Dichtheit (f) Dichte (f) Dichtigkeit (f) densité (f) compattezza (f) densità (f)comparison EL DE FR IT ITσύγκριση Vergleich (m) comparaison (f) comparazione (f) paragone (m)compasses EL DEδιαβήτης (όργ.) Zirkel (m)EL FR FR ITασβεστοτσιμεντοκονίαμα mortier de ciment et chaux (m) mortier bâtard malta di cemento calce (f)compocomponent EL DE FR ITσυνιστώσα (δύναμη) Komponente (f) composante (f) componente (f)composed girder EL DE FR ITσύνθετη δοκός zusammengesetzter Träger (m) poutre composée (f) trave composta (f)composite action EL DE ITσύνθετη ενέργεια Verbund (m) azione composta (f)σελ. 55 / 314 composite section EL DEσύνθετη διατομή Zusammengesetzter Qürschnitt (m)composition (of forces) EL FR ITσύνθεση (δυνάμεων) composition (f) composizione delle forze (f)compound action EL DE ITσύνθετη ενέργεια Verbund (m) azione composta (f)compound lattice grider EL DE FR ITσύνθετη δικτυωτή δοκός zusammengesetzter Fachwerkträger (m) poutre en charpente (f) trave a traliccio multiplo (f)compound section EL DEσύνθετη διατομή Zusammengesetzter Qürschnitt (m)compress EL FR FR ITπιέζω, συμπιέζω comprimer presser comprimerecompressed air EL DE DE FR ITπεπιεσμένος αέρας Pressluft (f) Druckluft (f) air comprimé (m) aria compressa (f)compressive strength EL DE FRαντοχή σε θλίψη Druckfestigkeit (f) résistance à la compression (f)compressive stress EL DE FR FR ITτάση θλίψης Druckspannung (f) contrainte de compression (f) tension dé compression (f) tensione di compressione (f)computation EL DE FR ITυπολογισμός Berechnung (f) calcul (m) calcolo (m)σελ. 56 / 314 concentrated load EL DE DE FR FR ITσυγκεντρωμένο φορτίο Punktlast (f) Einzellast (f) charge concentrée (f) charge ponctuelle (f) carico concentrato (m)concrete block EL FR IT ITτσιμεντόλιθος bloc en béton (m) concio artificiale di cemento (m) concio di calcestruzzo (m)concrete mixer EL DE FR FRαναμικτήρας μπετού, αναμικτήρας σκυροδέματος Betonmaschine (f) malaxeur à beton (m) bétonneuse (f)concrete sand EL DE FR ITάμμος σκυροδέματος Betonsand sable pour béton (m) sabbia per calcestruzzo (f)concrete steel EL FRσίδηρος οπλισμός fers à béton (m.pl.)concrete stone EL FR IT ITτσιμεντόλιθος bloc en béton (m) concio di calcestruzzo (m) concio artificiale di cemento (m)concrete tile EL DE FR FR ITπλακίδιο τσιμέντου Zementfliese (f) carreau de ciment (m) carreau en béton (m) mattonella dμ calcestruzzo (g)concreting EL FRδιάστρωση σκυροδέματος, σκυροδέτηση bétonnage (m)condensation EL DE DE FR FR ITσυμπύκνωση Verdichtung (f) Kondensation (f) condensation (f) compactage (m) condensazione (f)σελ. 57 / 314 condition of support EL ITσυνθήκη έδρασης condizione di appoggio (f)conduct (elect.) EL DE FR IT ITαγωγός ηλεκτρικής ενεργείας, γραμμή ηλεκτρικής ενεργείας Freileitung (f) ligne électrique (f) linea di trasmissione (f) conduttura di trasmissione (f)EL DE DE DE FR FR FR FR ITσυνδέω binden verlaschen verbinden raccorder attacher éclisser lier legareconnectconnection angle EL DE FR IT ITγωνιακό σύνδεσης Anschlusswinkel (m) cornière d'assemblage (f) cantonale d'unione (m) angolare d'unione (m)connection plate EL FR IT ITέλασμα σύνδεσης traverse de liaison (f) piastra di collegamento (f) correntino (m)consolidation EL DE FR ITστερεοποίηση (εδαφομ.), συμπύκνωση Konsolidation (f) consolidation (f) consolidazione (f)constancy of volume EL DE FR ITσταθερότητα όγκου Raumbeständigkeit (f) constance de volume (f) costanza di volume (f)EL DE FR FR ITσταθερά Festwert (m) constante (f) valeur fixe (f) costante (f)constantσελ. 58 / 314 constraint EL DE FR ITπάκτωση Einspannung (f) encastrement (m) incastro (m)construction EL FR FR ITτύπος κατασκευής type de construction (m) genre de construction (m) tipo di costruzione (m)construction joint EL DE FR ITαρμός κατασκευής Konstruktionsfuge (f) joint de construction (m) giunto di costruzione (m)construction site EL DE FR FR ITεργοτάξιο Baustelle (f) aire de travail (f) chantier (m) cantiere lavori (m)EL DE FR FR IT ITδιακόπτης (επαφής), επαφή Kontakt (m) contact (m) contacteur (m) contatto (m) teleruttore (m)contactcontact surface EL DE FR ITεπιφάνεια επαφής Berührungsfläche (f) surface de contact (f) superficie di contatto (f)contact welding EL DEσυγκόλληση δι' επαφής Kontaktschweissen (n)containing water EL DE FR ITυδροφόρος wasserhaltend aquifère che contiene acquaEL DE FRπεριεκτικότητα, περιεχόμενο Gehalt (m) teneur (f)contentσελ. 59 / 314 continuous EL DE DE FR ITσυνεχής durchlaufend kontinuierlich continu continuocontinuous beam EL DE FR ITσυνεχής δοκός durchlaufender Träger (m) poutre continue (f) trave continua (f)continuous slab EL DE DE FR ITσυνεχής πλάκα durchlaufende Platte (f) durchgehende Platte (f) dalle continue (f) piastra continua (f)continuous welding EL DE FR ITσυνεχής συγκόλληση durchgehende Schweissung (f) soudure continue (f) saldatura continua (f)EL DE DE FR IT ITσυμβόλαιο, συμφωνία, σύμβαση Abkommen (n) Vereinbarung (f) convention (f) contratto (m) accordo (m)contractcontract for a work EL DE FR ITαναλαμβάνω έργο Arbeit annehmen (m) prendre un travail assumere lavorocontracting Co EL FR ITεργοληπτική εταιρεία entreprise (f) impresa (f)contraction EL DE FR IT ITσυστολή Schwinden (n) retrait (m) ritiro (m) contrazione (f)contraction (of area) EL ITστραγγαλισμός, συστολή (επιφανείας) riduzione dfarea (f) σελ. 60 / 314 contraction cöfficient EL DE FR ITσυντελεστής συστολής Kontraktionszahl (f) coefficient de contraction (m) cöfficiente di contrazione (m)contraction joint EL DE FR ITαρμός συστολής schwind Fuge (f) joint de contraction (m) giunto di ritiro (m)contractor EL DE DE FR IT IT ITεργολήπτης Unternehmer (m) Bauunternehmer (m) entrepreneur (m) imprenditore (m) appaltatore (m) impresario (m)contractor's agent EL DE DE FR ITεργοδηγός Ausführende (m) Bauführer (m) chef de chantier (m) capocantiere (m)control gate EL DE FRβάννα, δικλείδα Schütz (W ehr-) (n) clapet (m)conventional sign EL DE FR ITσύμβολο παράστασης Sinnbild (n) symbole de représentation (m) segno convenzionale (m)conveyor belt tower EL FRπύργος με μεταφορικό ιμάντα tour pour tapis roulant (f)cooling chamber EL DE FR FR IT IT ITψυκτικός θάλαμος Kühlkammer (f) chambre froide (f) frigorifére (m) camera di raffreddamento (m) frigorifero (m) rinfrescatolo (m)σελ. 61 / 314 coordinate EL DE FR ITσυντεταγμένη Koordinate (f) coordonnée (f) coordinata (f)EL DE FR ITχαλκός Kupfer (n) cuivre (m) rame (f)EL DE FR FR ITπυρήνας Kern (m) coeur (m) noyau (m) nucleo (m)EL DE FRφελλός Kork (m) liège (m)EL DE FRγωνία (κατασκ.) Ecke (f) coin (m.)coppercorecorkcornercorner assembling EL DE DE FR ITγωνιακή αρμοκαλύπτρα W inkelverbindung (f) W inkellasche (f) éclisse corniére (f) stecca angolare (f)corner joint EL ITσύνδεση κατά γωνία collegamento angolare (m)corner plate EL DE FR ITακραία ενίσχυση, ακραίο έλασμα Eckblech (n) gousset d'angle (m) piastra d'angolo (f)corner post EL DE FR FR IT ITγωνιακός ορθοστάτης Eckpfosten (m) poteau d'angle (m) montant d'angle (m) ritto d'angolo (m) montante d'angolo (m)σελ. 62 / 314 corridor EL DE DE DE FR FR IT ITδιάδρομος Gang (m) Flur (m) Korridor (m) couloir (m) corridor (m) andito (m) corridoio (m)EL DE FR FR IT ITοξειδούμαι, σκωριάζω verrosten oxyder rouiller corrodere irrugginirecorrodecorrosion EL DE FR ITδιάβρωση Korrosion (f) corrosion (f) corrosione (f)corrugated sheet EL DE FR ITαυλακωτή λαμαρίνα W ellblech (n) tôle ondulée (f) lamiera ondulata (f)corvelling EL DE DE DE FR IT ITπροεξοχή Ausladung (f) Überhang (m) Überstand (m) porte-à-faux encorbellement (m) sporgenza (f) sbalzo (m)EL DE FR ITσυνημίτονο Cosinus (m) cosinus (m) coseno (m)cosinecost price EL DE DE FR ITτιμή κόστους Kostenpreis (m) Einkaufpreis (m) prix de revient (m) prezzo di costo (m)σελ. 63 / 314 cotangent EL DE FR ITσυνεφαπτομένη Cotangens cotangente (f) cotangente (f)EL DE FR FR IT ITσφήνα Keil (m) ebuard (m) cale (f) chiavetta (f) cuneo (m)cottercounter (diagonal) EL DE DE FRαντιδιαγώνιος (δικτυώματος) Gegendiagonale (f) Gegenstab (Fachwerk) (m) diagonale à renversement d'efforts (f)counteract EL DEαντενεργώ Entgegenwirkencounterfort EL DE DE DE DE FR FRαντηρίδα, αντιστήριξη Konterfort (n) Strebe (f) Strebepfeiler (m) Stempel (m) contrefort (m) buton (m)countersunk EL DE FR FR ITβυθισμένος (-η κεφαλή) versenkt (Kopf) noyé fraise accecatocounterweight EL DE FR ITαντίβαρο Gegengewicht (n) contrepoids (m) contrappeso (m)EL DE FR ITσυζευγνύω zusammenkoppeln coupler accoppiareEL DEσύζευξη, σύνδεση, σύνδεσμος Kupplung (f)couplecouplingσελ. 64 / 314 coupling nut EL DE FR ITπερικόχλιο σύζευξης Kupplungsmutter (f) écrou de raccord (m) dado d'accoppiamento (m)EL DE DE FR FR FR IT ITεπενδύω füttern verkleiden revêtir habiller fourrer rivestire intavolarecovercover strip EL DE DE DE DE DE DE FR FR ITαρμοκαλύπτρα Verbindungslasche (f) Stosslasche (f) Decklasche (f) Deckenstreifen (f) Deckenleiste (f) Lasche (f) couvre-joint (m) éclisse (f) coprigiunto (m)cover with concrete EL DE FR ITεπένδυση με μπετόν, επένδυση με σκυρόδεμα Betondeckung (f) revêtement en béton rivestimento di calcestruzzo (m)EL DE ITεπένδυση, επικάλυψη Deckung (Beton)-(f) coperturacoveringcraftsman EL DE DE FR FR ITειδικευμένος, ειδικός Facharbeiter (m) Fachmann (m) spécialiste (m) homme de métier (m) specialista (m)EL DE DE FR ITσφιγκτήρας Zwinge (f) Klammer (f) tasseau (m) morsetto (m)crampσελ. 65 / 314 crane EL DE FR ITγερανός Kran (m) grue (g) gru (f)crane rail EL DE FR ITσιδηροτροχιά γερανού Kra
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.