Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022

Εισήγηση στην Ημερίδα "Οικολόγων Πράσινων":  "Η πολιτισμική διάσταση του Τοπίου", Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Γκάζι, 3 Μαΐου 2011.

Επικαλούμενοι το άρθρο 28 του Συντάγματος, θα προσπαθήσουμε ν’ αποδείξουμε ότι το ανθρωπογενές σκέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου επιβάλει την υιοθέτηση της στρατηγικής της «ενσωματωμένης διατήρησης» μια και η εν λόγω σύμβαση βασίζεται ρητά σε άλλες τρείς συμβάσεις, που η χώρα μας έχει επίσης κυρώσει και οι οποίες με τη σειρά τους είναι δομημένες στην λογική της συγκεκριμένης στρατηγικής.

Πεληειηθό Σνπίν, θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζε αιιεινεμάξηεζε.Ζκεξίδα «Οηθνιόγσλ Πξάζηλσλ» : «Η πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ Τνπίνπ» . Σερλόπνιηο Γήκνπ Αζελαίσλ, Γθάδη, 3 Μαΐνπ 2011. . Δηζήγεζε, Γηάλλε Κι. Εεξβνύ :1Ζ ζηξαηεγηθή ηεο «ελζσκαησκέλεο δηαηήξεζεο », 2 ζηελ Δπξσπατθή ΢ύκβαζε ηνπ Σνπίνπ .Σν 1972 δεκνζηεύηεθε έλα βηβιίν, πνύ έθαλε αίζζεζε ζε παγθόζκην επίπεδν θαη αλάγθαζε ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα ζέζεη ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ζε άκεζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο. Σν βηβιίν κε ηίηιν 3 «The limits to growth» , ήηαλ απνηέιεζκα ελόο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ M.I.T., πνπ πξνώζεζε ην «Club ηεο Ρώκεο», κία νκάδα επηρεηξεκαηηώλ, δηαλννπκέλσλ θαη επηζηεκόλσλ. Σν πξόγξακκα βαζίζηεθε ζηελ πξνζνκνίσζε ελόο καζεκαηηθνύ κνληέινπ, πνπ ζηελ ηξίηε ηνπ εθαξκνγή, ηελ ιεγόκελε «World 3», πξνέβιεπε όηη ε βηνκεραληθή θαη ε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε ηεο αλζξσπόηεηαο ζα μεπεξλνύζε ζε ιίγεο κόλνλ δεθαεηίεο ηελ θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ παγθόζκηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη, ζηελ ΢ηνθρόικε, ηνλ Ηνύλην ηνπ 1972 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 4 «΢πλδηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ην Αλζξώπηλν Πεξηβάιινλ» θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο UNESCO ζην Παξίζη, ππνγξάθεθε ε «΢ύκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 5 Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο θιεξνλνκηάο» . ε Από ηόηε ε 5 Ηνπλίνπ θαζηεξώζεθε παγθνζκίσο ζαλ εκέξα γηα ην πεξηβάιινλ.1Integrated Conservation – Conservation Intégrée – Conservazione Integrata. N.3827/2010, Κύξσζε ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο ηνπ Τνπίνπ. 3 «Τα όξηα ηεο κεγέζπλζεο-αλάπηπμεο» - DONELLA MEADOWS, JORGEN RANDERS, DENNIS MEADOWS, WILLIAM W.BEHRENS, The limits to growth, 1972. 4 Ζ ΢πλδηάζθεςε θαηέιεμε κε ηε Γηαθήξπμε: Declaration of the United Nations Conference on the Human EnvironmentStockholm 1972. 5 Ν.1126/81. 21 Από ηόηε, δηαηππώζεθε ξεηά ε αλαγθαηόηεηα ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο, κεηαμύ αλεπηπγκέλσλ θαη κε αλεπηπγκέλσλ θξαηώλ κειώλ ηνπ ΟΖΔ, κε θύξην ζθνπό λα θαηαζηήζνπλ ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηζόξξνπε θαη ζπκβαηή κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Πεξηβάιινληνο, πνπ απνηειείηαη από ην θπζηθό(natural) θαη ην αλζξσπνγελέο(man-made) ζε αιιειεμάξηεζε. Από ηόηε, ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ ζπκθώλεζαλ όηη «πξέπεη λα πηνζεηεζεί ζηνλ αλαπηπμηαθό 6 ζρεδηαζκό κία πξνζέγγηζε ελζσκάησζεο θαη ζπληνληζκνύ» όισλ ησλ επί κέξνπο ηνκέσλ, γηα κία πην νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ πιαλήηε, κε ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη 7 πεξηβαιινληηθνύ νθέινπο, «γηα ηηο παξνύζεο θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο» . Από ηόηε δηαηππώζεθαλ νη βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο έλλνηαο ηεο Αεηθνξίαο, πνιύ πξηλ ηελ δεκνθηιή 8 δηαηύπσζε ηεο «επηηξνπήο Brundtland», ην 1987 . Γειαδή, από ην 1972 μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ «αεηθόξν 9 αλάπηπμε ». ΢ε απηή ηε ζηξαηεγηθή «ελζσκαηώλεηαη», κε πξσηεύνληα ξόιν, ε «δηαηήξεζε ηεο αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο», κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνύ θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Ζ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο «παγθόζκηαο αμίαο» πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ζην Παξίζη ην 1972, απνηειεί ην πξώην δεζκεπηηθό βήκα ζε παγθόζκην επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Δπηθαινύκελνη ην άξζξν 28 ηνπ ΢πληάγκαηνο, ζα πξνζπαζήζνπκε λ’ απνδείμνπκε όηη ην αλζξσπνγελέο ζθέινο ηεο Δπξσπατθήο ΢ύκβαζεο ηνπ Σνπίνπ επηβάιεη ηελ πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 10 «ελζσκαησκέλεο δηαηήξεζεο» , κηα θαη ε ελ ιόγσ ζύκβαζε βαζίδεηαη ξεηά ζε άιιεο ηξείο ζπκβάζεηο, πνπ ε ρώξα καο έρεη επίζεο θπξώζεη θαη νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη δνκεκέλεο ζηελ ινγηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο. ΢ύκθσλα κε ηηο 4 ζπλνιηθά ζπκβάζεηο θαη ηα επηζηεκνληθά θείκελα αξρώλ πνπ ηηο ζηεξίδνπλ, ην ζύλνιν ηεο αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, αξρηηεθηνληθήο θαη αξραηνινγηθήο, γηα λα δηαηεξεζεί θαη λ’ αμηνπνηεζεί πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζην ζύγρξνλν θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, κέζσ ησλ ρσξνηαμηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ εξγαιείσλ. Απηά ηα εξγαιεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ 11 12 13 «δξάζεσλ » θαη ησλ «αιιεινεπηδξάζεσλ » κεηαμύ ησλ «θπζηθώλ θαη/ή αλζξώπηλσλ παξαγόλησλ » πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Σνπίνπ, πνπ ηειηθά γίλεηαη αληηιεπηόο από ηνλ άλζξσπν. Υσξίο απηά ηα εξγαιεία δελ είλαη δπλαηή ε πξνζηαζία, ε δηαρείξηζε, πόζν κάιινλ ε απνθαηάζηαζε θαη ε δεκηνπξγία Σνπίσλ. Γελ είλαη εθηθηή ε δηαρείξηζε ηεο κεγάιεο θιίκαθαο εάλ δελ ππάξρνπλ εξγαιεία ηθαλνύ ειέγρνπ ζε όιεο ηηο θιίκαθεο ηνπ ζρεδηαζκνύ. Σν ΢πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ην έρεη αληηιεθζεί. Σν ΢πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, θεξύζζεη ην έηνο 1975, «Επξσπατθό Έηνο γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή». Ακέζσο κεηά, απνθαζίδεη ηελ ζύληαμε ηνπ «Επξσπατθνύ Χάξηε γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή 14 Κιεξνλνκηά» , ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη ην 1975 ζην Amsterdam όπνπ έγηλε ην ηειηθό ζπλέδξην, ην νπνίν 15 θαηέιεμε κε ηελ γλσζηή «Δηαθήξπμε» . Σν ΢πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ζε απηό ηνλ Δπξσπατθό Υάξηε θαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Amsterdam, δειώλεη όηη πξνσζεί κε απνθαζηζηηθόηεηα κία θνηλή Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή Κιεξνλνκηά, ε νπνία βαζίδεηαη ξεηά ζηηο αξρέο ηεο «Ελζσκαησκέλεο Δηαηήξεζεο», δειαδή ηεο ελζσκάησζεο ηεο6Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment-Stockholm 1972.Principle 13. Ό.π.,παξ. 6, Principle 1,2. 8 “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Σίηινο εηζήγεζεο, Our common future. Πξόεδξνο ηεο WCED, επηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε, ήηαλ ε ηόηε πξσζππνπξγόο ηεο Ννξβεγίαο, Gro Harlen Brundtland. 9 Sustainable Development - Développement Durable – Sviluppo Sostenibile. 10 Γιάννης Κλ. Ζερβός – «Γηεπθξηλίζεηο γύξσ από ηελ “ελζσκαησκέλε δηαηήξεζε”, ηεο αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ζην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο». Δηζήγεζε ζηελ πξνζπλεδξηαθή εκεξίδα ηνπ 11νπ παλειιελίνπ αξρηηεθηνληθνύ ζπλεδξίνπ. Πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 12 Μαξηίνπ 2010. 11 N.3827/2010, Κύξσζε ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο ηνπ Τνπίνπ. 12 N.3827/2010. 13 N.3827/2010. 14 1975 - European Charter of the Architectural Heritage 15 The Declaration of Amsterdam, CONGRESS ON THE EUROPEAN ARCITECTURAL HERITAGE, 21-25 October 1975. 72 θιεξνλνκηάο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηα αλαπηπμηαθά ζρήκαηα κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Amsterdam δελ αθπξώλεη ην πλεύκα ηνπ Υάξηε ησλ Αζελώλ νύηε εθείλν ηνπ Υάξηε ηεο Βελεηίαο. Αληίζεηα, δηεπξύλεη ην πεδίν ηεο αξρηηεθηνληθήο δηαηήξεζεο «ζε βαζηθό ζηόρν ηνπ 16 ζρεδηαζκνύ ησλ πόιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ » Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Amsterdam βαζίδεηαη ζηελ επηθξάηεζε δύν λέσλ αξρώλ. 17 ΢ηελ αξρή ηεο ζθαηξηθήο πξνζηαζίαο θαη ζηελ αξρή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηαηήξεζεο ζην 18 ρσξνηαμηθό θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. Ζ αξρή ηεο ζθαηξηθήο (global) θαη όρη ζπλνιηθήο (total) πξνζηαζίαο ηεο αθίλεηεο θιεξνλνκηάο, βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή αλαγλώξηζε, ηεξάξρεζε θαη επηινγή ησλ αμηώλ, αηζζεηηθώλ θαη ηζηνξηθώλ, δηόηη δελ είλαη δπλαηή ε νιηθή, γεληθεπκέλε, αδηάθξηηε δηαηήξεζε ησλ πάλησλ, εθ’ όζνλ εμ’ νξηζκνύ, νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πόξνη είλαη πάληα πεπεξαζκέλνη. Ζ αξρή ηεο «ελζσκαησκέλεο δηαηήξεζεο»(integrated conservation), όπσο είπακε, βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηαηήξεζεο ζη’ αλαπηπμηαθά ζρήκαηα, κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ . Γειαδή ην ζύλνιν ηεο αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αξρηηεθηνληθήο θαη αξραηνινγηθήο, γηα λα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί θαη λ’ αμηνπνηεζεί, πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο. «Η αμηνιόγεζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θηηξίσλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε βάζε ηελ πνιηηηζηηθή αμία ηνπο αιιά θαη ηελ αμία ρξήζεο ηνπο. Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ελζσκαησκέλεο 19 δηαηήξεζεο , κπνξνύλ λα ηεζνύλ ζσζηά κόλν κε ηελ ηαπηόρξνλε αλαθνξά θαη ζηηο δύν απηέο 20 θιίκαθεο αμηώλ ». Δδώ βξίζθεηαη ε νπζία ηεο εμέιημεο ηεο έλλνηαο ηνπ «Μλεκείνπ», ζ’ εθείλε ηνπ «Πνιηηηζηηθνύ 21 Αγαζνύ ».Ζ πνιηηηζηηθή αμία, ζπλάξηεζε παξακέηξσλ κεηξήζηκσλ (tangible) θαη κε κεηξήζηκσλ (intangible), δελ πξέπεη κόλν λα θαηαλαιώλεη νηθνλνκηθνύο πόξνπο γηα λα δηαηεξεζεί, αιιά κέζσ ηεο θαηάιιειεο ρξήζεο, λα παξάγεη πόξνπο πξνο όθεινο ηεο θνηλσλίαο. Δδώ ε έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο απηήο θαζ’ εαπηήο αιιάδεη. Ζ απνθαηάζηαζε δελ είλαη πιένλ κία πξάμε ζπληήξεζεο, αιιά κία πξάμε κεηαζρεκαηηζκνύ, κία 22 παξαγσγηθή δηαδηθαζία . Ζ απνθαηάζηαζε, ζαλ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνύ θαη έληαμεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ, κέζσ ηεο θαηάιιειεο ρξήζεο, ζ’ έλα ζύγρξνλν θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ππεξαμία. «Η ζηξαηεγηθή ηεο ελζσκαησκέλεο δηαηήξεζεο είλαη ε ζπλδπαζκέλε δξάζε ησλ ηερληθώλ ηεο 23 απνθαηάζηαζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο θαηάιιειεο ρξήζεο» . Με απηό ηνλ ηξόπν ην κλεκείν κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πνιηηηζηηθό αγαζό. Έλαο κε αλαλεώζηκνο πόξνο, πνπ ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ είλαη αλαληηθαηάζηαηνο, κε ηελ εμεύξεζε ηεο θαηάιιειεο, δειαδή ζύγρξνλεο θαη ρσξίο θαηαλάισζε ρξήζεο ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πνιηηηζηηθό, αιιά ζπγρξόλσο θαη νηθνλνκηθό όθεινο. 24 25 Σν 1931 ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ησλ Αζελώλ ε πξνζηαζία ήηαλε «Παζεηηθή» , δειαδή, γηα ην θνηλσληθό όθεινο, ην δεκόζην, ππνρξέσλε ηνλ ηδηνθηήηε λα επσκίδεηαη ην θόζηνο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ.16op. cit. Roberto Di Stefano – Il recupero dei valori, ζ. 27.-Edizioni Scientifiche Italiane, 1979. 18 op.cit., ζ. 27. 19 Integrated Conservation – Conservation Intégrée – Conservazione Integrata. 20 1975 -The Declaration of Amsterdam, CONGRESS ON THE EUROPEAN ARCITECTURAL HERITAGE, 21-25 October 1975,ζει.4/8. 21 Η εμέιημε ηεο αληίιεςεο ηεο «Γηαηήξεζεο», από ην Χάξηε ησλ Αζελώλ ηνπ 1931, ζηελ Δπξσπατθή Σύκβαζε ηνπ Τνπίνπ 17ηνπ 2000. Δηζήγεζε Γηάλλε Κι. Εεξβνύ ζην 11ν Παλειιήλην ζπλέδξην αξρηηεθηόλσλ, Εάππεην κέγαξν 17-20 Μαξηίνπ. 22Roberto Di Stefano, op. cit., ζ. 40. Οp.cit., ζει. 42. 24 1931 – The Athens Charter 25 Roberto Di Stefano, op. cit., ζ. 35. 233 26Από ην 1964 ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ηεο Βελεηίαο ε πξνζηαζία εμειίρζεθε ζε 27 «Δλεξγεηηθή» . Γειαδή ε πξνζηαζία αζθείηαη από ηνλ ηδηώηε ζηελ πεξηνπζία ηνπ, αιιά κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ θξάηνπο, κε ηε κνξθή θηλήηξσλ. 28 29 Ζ δηαηήξεζε, δελ αξθεί λα είλαη «παζεηηθή» , αιιά νύηε απιά «ελεξγεηηθή» , πξέπεη λα ελζσκαηώλεηαη ζαλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηνλ πνιπηνκεαθό αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό θαη λ’ απνηειεί κία από ηηο θύξηεο ζπληζηώζεο ηνπ. Γελ αξθεί ην θξάηνο λα αλαγθάδεη ηνύο ηδηώηεο λα δηαηεξνύλ κλεκεία κε έμνδα θαη ζπζίεο πξνζσπηθέο νύηε αξθεί λα ηνπο πξνζθέξεη θίλεηξα. Ζ δηαηήξεζε απνθηά ην πξαγκαηηθό ηεο λόεκα κόλνλ εάλ ελζσκαηώλεηαη ζην πιαίζην κίαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, πνπ λ’ αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε όρη κόλν ησλ ηζηνξηθώλ θέληξσλ, αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία θαηλνύξγησλ πεξηνρώλ, θαζώο θαη ζηελ εμπγίαλζε πεξηνρώλ πνπ δελ έρνπλ θακκία ηζηνξηθή ή θαιιηηερληθή αμία. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Amsterdam ε «ελζσκαησκέλε 30 δηαηήξεζε» , αζθείηαη ζθαηξηθά, ζην ζύλνιν ηεο δεκόζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, από ηνλ δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, πνπ κεηαμύ ηνπο είλαη ζε πιήξε ζπληνληζκό. Ο ζπληνληζκόο απηόο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνύ. 31 Ο «αεηθόξνο αλαπηπμηαθόο ζρεδηαζκόο» , ρσξνηαμηθόο θαη πνιενδνκηθόο, πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλνο, δειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαηώλεη όιεο ηεο ηνκεαθέο πνιηηηθέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πξσηεύνληα ξόιν έρεη ε πνιηηηθή δηαηήξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. Γηα ηελ Διιάδα ε θιεξνλνκηά απηή απνηειεί αζύγθξηην πιενλέθηεκα. Ζ ελλνηνινγηθή δηαδξνκή, από ην κεκνλσκέλν κλεκείν, ηε ζεκεηαθή πξνζηαζία θαη ηελ παζεηηθή δηαηήξεζε ηνπ Υάξηε ησλ Αζελώλ ηνπ 1931, κέζσ ηνπ Υάξηε ηεο Βελεηίαο ην 1964 θαη ηεο ΢πλδηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Αλζξώπηλν Πεξηβάιινλ ηνπ 1972, θαηέιεμε, ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ Amsterdam ην 1975 γηα ηελ νπνία «ε αλεπαλάιεπηε αξρηηεθηνληθή ηεο Επξώπεο, θνηλή θιεξνλνκηά όισλ ησλ 32 33 ιαώλ ηεο » θαη «αλαπόζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο όινπ ηνπ θόζκνπ », αληηκεησπίδεηαη ζαλ εληαίν ζύλνιν αθίλεησλ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ, κέξνο ηνπ αλζξσπνγελνύο αιιά θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί ζθαηξηθά, λα δηαηεξεζεί ζαλ κε αλαλεώζηκνο πόξνο θαη λ’ αμηνπνηεζεί κέζσ ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηνλ αεηθόξν αλαπηπμηαθό, ρσξνηαμηθό θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό κε ζθνπό ηελ παξαγσγή θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ππεξαμίαο. ΢ηελ ίδηα ελλνηνινγηθή βάζε ην Γηεζλέο ΢πκβνύιην Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηώλ,(ICOMOS), ζπκπιεξώλεη ην Υάξηε ηεο Βελεηίαο ηνπ 1964, κε ηνλ «Δηεζλή Χάξηε ησλ ηζηνξηθώλ πόιεσλ θαη αζηηθώλ 34 πεξηνρώλ» , ην 1987 ζηε Washington. Πξάγκαηη θη εδώ δειώλεηαη , όπσο θαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Amsterdam, όηη: «Η δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθώλ πόιεσλ θαη άιισλ ηζηνξηθώλ αζηηθώλ πεξηνρώλ, γηα λα είλαη όζν πεξηζζόηεξν δπλαηόλ απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λ’ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ζπλεθηηθώλ πνιηηηθώλ261964 – The Venice Charter ROBERTO DI STEFANO, op. cit, ζ. 35, 36. 28 Γιάννης Κλ. Ζερβός – «Γηεπθξηλίζεηο γύξσ από ηελ “ελζσκαησκέλε δηαηήξεζε”, ηεο αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ζην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο». Δηζήγεζε ζηελ πξνζπλεδξηαθή εκεξίδα ηνπ 11νπ παλειιελίνπ αξρηηεθηνληθνύ ζπλεδξίνπ. Πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 12 Μαξηίνπ 2010. 29 Γιάννης Κλ. Ζερβός – op. cit. 30 Γιάννης Κλ. Ζερβός - op. cit. 31 Sustainable Development - Développement Durable – Sviluppo Sostenibile. 32 The Declaration of Amsterdam. CONGRESS ON THE EUROPEAN ARCHITECTURAL HERITAGE 21 - 25 October 1975. 33 op. cit. 34 Charter For The Of Historic Towns And Urban Areas, (Washington Charter - 1987). 274 νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ όισλ ησλ επηπέδσλ35».Γηα ηε δηαθύιαμε ησλ ηζηνξηθώλ πόιεσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ αζηηθώλ πεξηνρώλ ζπληάζζεηαη : «΢ρέδην δηαηήξεζεο»36, πνπ πξνζδηνξίδεη ηα κέηξα θαη ηα «…απαξαίηεηα ζηάδηα γηα ηελ πξνζηαζία, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηέηνηνπ είδνπο πόιεσλ θαη πεξηνρώλ, όπσο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αξκνληθή πξνζαξκνγή ηνπο ζηε ζύγρξνλε δσή37».Σν πξώην ζρέδην πξνζηαζίαο-δηαηήξεζεο ζπληάρζεθε ην1988 γηα ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο 38 39 Νεαπόιεσο ηεο Ηηαιίαο . Με ζπγθεθξηκέλεο αλαιύζεηο ζθνπηκόηεηαο θαη επηπηώζεσλ , θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ, ην ΢ρέδην Γηαηήξεζεο πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ θαηνίθσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ππνδνκώλ πνπ κπνξεί λα δερζεί κία ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξηνρή ή ηζηνξηθή πόιε, κε ηελ ίδηα ινγηθή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Υάξηε ηεο Βελεηίαο, όπνπ ε θαηάιιειε ρξήζε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ην θηίξην θαη όρη ην θηίξην λα πξνζαξκόδεηαη βίαηα ζε ζπγθεθξηκέλε λέα ρξήζε. Οη αλαιύζεηο επηπηώζεσλ πξνζεγγίδνπλ ηα δεηήκαηα ηεο θηηξηαθήο θαη πνιενδνκηθήο απνθαηάζηαζεο αμηνινγώληαο πξώηα ην βαζκό πξνζηαζίαο θάζε θηηξηαθήο ή πνιενδνκηθήο νληόηεηαο. Καηόπηλ, νη αλαιύζεηο επηπηώζεσλ, πξνζεγγίδνπλ θαη ππνινγίδνπλ ην «θνηλσληθό θόζηνο επθαηξίαο», 40 (social opportunity cost) , πνπ ιακβάλεη ππ’ όςε δείθηεο θνηλσληθνύ θόζηνπο / σθέινπο. Σν ηδησηηθό, επηρεηξεκαηηθό θόζηνο επθαηξίαο βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε κία θαζαξά θεξδνζθνπηθή ινγηθή. Ζ επηζηήκε ηεο απνθαηάζηαζεο, θηηξηαθώλ, πνιενδνκηθώλ ή ηνπηαθώλ κλεκείσλ, πξνηάζζεη ηελ εθπιήξσζε θπξίσο ησλ πλεπκαηηθώλ αλαγθώλ, γηα έλα πνηνηηθά ςειόηεξν επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ 41 αλζξώπνπ . Ζ πνιενδνκηθή επηζηήκε πξνηάζζεη ηελ εθπιήξσζε θπξίσο ησλ πιηθώλ θαη ακηγώο ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ. Σα δύν απηά επηζηεκνληθά πεδία είλαη δηαθξηηά αιιά πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ. Οη πνιενδνκηθέο κειέηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ όςε ηα ζρέδηα δηαηήξεζεο θαη αληηζηξόθσο. 42 Ζ δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ην έρεη αληηιεθζεί . Σν πξώην ζεζκηθό βήκα, ζε παγθόζκην επίπεδν, ζηελ θαηεύζπλζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, όπσο είπακε λσξίηεξα, είρε γίλεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1972, ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο UNESCO ζην Παξίζη, όηαλ ππνγξάθεθε ε «΢ύκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο 43 θιεξνλνκηάο» . Απηή ε «παγθόζκηαο αμίαο» θιεξνλνκηά, όζνλ αθνξά ην αλζξσπνγελέο, πνιηηηζηηθό ζθέινο ηεο, νξίζζεθε, ζην άξζξν 1, ζε: «κλεκεία…», ζε «ζύλνια νηθνδνκεκάησλ…», θαη ζε «ηνπία», όπνπ κε ηνλ όξν ηνπία ελλννύληαη «έξγα ηνπ αλζξώπνπ ή ζπλδπαζκόο έξγσλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο θύζεο…» 44.ζην άξζξν 2,όζνλ αθνξά ην ακηγώο θπζηθό ζθέινο νξίζζεθε, ζε: «θπζηθά κλεκεία…», 35Op.cit., Principles And Objectives - 1. In order to be most effective, the conservation of historic towns and other historic urban areas should be an integral part of coherent policies of economic and social development and of urban and regional planning at every level. 36 Op.cit. Methods And Instruments – 5, 6. …..conservation plan …. 37 Op.cit., Preamble And Definitions. 38 Roberto Di Stefano, La Carta delle citta storiche e il piano di salvaguardia per Napoli, RESTAURO 98-99-100/1988, Edizioni Scientifiche Italiane. 39 Op.cit., ζει.140. 40 Op. cit. ζει. 178. 41 Op. cit., ζει. 171. “Il progetto urbanistico…..Il progetto di restauro urbanistico….” 42 Capri-Napoli 1988 / Atti del colloquio internazionale / Metodi di valutazione nella pianificazione urbana e territoriale, teoria e casi di studio / Consiglio Nazionale delle Ricerche. 43 Ν. 1126/81. ΢ύκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ,Παξίζη 1972,. 44 Ν 1126/81, άξζξν 1.5 ζε «γεσινγηθνύο ή θπζηνγξαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο θαη ζε «θπζηθά ηνπία…» 45.΢ύκθσλα κε ην άξζξν 4: Κάζε θξάηνο κέινο, πνπ έρεη θπξώζεη ηε ζύκβαζε ηνπ 1972, αλαγλσξίδεη όηη αλήθεη εηο απηό θαηά θύξην ιόγν: …«ε ππνρξέσζηο όπσο πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνζδηνξηζκόο, ε πξνζηαζία, ε ζπληήξεζηο, ε αμηνπνίεζηο , θαη ε κεηαβίβαζηο εηο ηαο κειινύζαο γελεάο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκίαο ηεο αλαθεξνκέλεο εηο ηα άξζξα 1 θαη 2 θαη θεηκέλεο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ».΢ύκθσλα κε ην άξζξν 5: …«Σα Κξάηε Μέιε ηεο παξνύζεο ζπκβάζεσο ζα πξνζπαζήζνπλ ελ ησ κέηξσ ηνπ δπλαηνύ : α) λα πηνζεηήζνπλ γεληθήλ πνιηηηθήλ απνζθνπνύζαλ εηο ην λα δώζνπλ εηο ηελ πνιηηηζηηθήλ θαη θπζηθήλ θιεξνλνκίαλ ιεηηνπξγηθόηεηα ηηλα εηο ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη λα εληάμνπλ ηελ πξνζηαζίαλ απηήο ηεο θιεξνλνκίαο εηο ηα ζρέδηα ηνπ γεληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ…»Σν 1976 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ζεζκνζέηεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζ’ 46 Δπξσπατθό επίπεδν. Ζ «Απόθαζε (76) 28» ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ λόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο «ελζσκαησκέλεο δηαηήξεζεο» ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο θνηλήο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο, ηα θξάηε κέιε, κε γλώκνλα ην δεκόζην ζπκθέξνλ, πξνηξέπνληαη λα πξνσζήζνπλ αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, ηελ νηθνλνκία, ηελ δηνίθεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ζ πεξηβαιινληηθή αληίιεςε θαη ε ζηξαηεγηθή, πνπ αληηκεησπίδεη ην αθίλεην αλζξσπνγελέο από θνηλνύ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζαλ εληαίν ζύλνιν, επηβεβαηώλεηαη ζεζκηθά ελλέα ρξόληα αξγόηεξα. 47 Σν 1985 ε ζύμβαζη ηης Γρανάδας ζην πξώην ηεο άξζξν νξίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξώπεο ζε: «κλεκεία», «αξρηηεθηνληθά ζύλνια» «ηόπνπο: ζύλζεηα έξγα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο θύζεο, ελ κέξεη θηηζκέλα».Με ην άξζξν 10 ηεο ζύκβαζεο : «...Κάζε ζπκβαιιόκελνο ππνρξεώλεηαη λα πηνζεηήζεη πνιηηηθέο ελζσκαησκέλεο δηαηήξεζεο, (integrated conservation policies), νη νπνίεο : 1.Θα ηνπνζεηνύλ ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κεηαμύ ησλ νπζηαζηηθώλ ζηόρσλ ηνπ ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ όηη ε επηηαγή απηή ζα ιεθζεί ππόςε ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθπόλεζεο ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο εξγαζηώλ. 2.-------------------------------------------------------------3. Θα θαζηζηνύλ ηε ζπληήξεζε, ηελ αλαβίσζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ζεκαληηθόηαην ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο ,πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο…»Ζ ζύκβαζε ηεο Γξαλάδαο εθθξάδεη πιήξσο ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή, ζηνλ ηνκέα ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο. 48 ΢ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «…θνξύθσζε θαη ζηαζκόο αθεηεξίαο…». 45Ν 1126/81, άξζξν 2.46Resolution (76) 28, COUNSIL OF EUROPE - COMITEE OF MINISTERS. Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe,Granada, 3.X.1985/ 48 ETS – 121, Explanatory Report, Convention of the Protection of the Architectural Heritage of Europe, GRANADA 3/10/1985. 476 Κνξύθσζε, ζαλ «…λνκηθή επηθύξσζε ζε δηεζλέο επίπεδν ηεο εηθνζαεηνύο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηα ζέκαηα ηεο Αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο…». ΢ηαζκόο αθεηεξίαο, δηόηη «…απνηειεί έλα λέν πιαίζην γηα ηελ ζπλεξγαζία ησλ θξαηώλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ…», ώζηε «…ηα θξάηε κέιε λα πξνζαξκόζνπλ ζηα εζληθά ζπζηήκαηα ησλ λόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ελζσκαησκέλεο δηαηήξεζεο». Με απηή ηελ «θαηλνύξγηα» ινγηθή ηεο Δλζσκαησκέλεο Γηαηήξεζεο, δειαδή ζην πλεύκα ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Amsterdam, ην ΢πκβνύιην ηεο Δπξώπεο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηθαηξνπνηήζεη, ηε 49 Σύκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηελ Αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά , πνπ ην ίδην ην ΢πκβνύιην είρε ζεζπίζεη ιίγα ρξόληα λσξίηεξα, ην 1969. Σν 1992 ζηε Valletta ηεο Μάιηαο, αλνίγεη ζε ππνγξαθέο ε «΢ύκβαζε γηα ηελ Αξραηνινγηθή 50 Κιεξνλνκηά ηεο Επξώπεο, (αλαζεσξεκέλε)» . ΢ύκθσλα κε ην άξζξν 1 , παξ. 2 ηεο αλαζεσξεκέλεο ζύκβαζεο: «ζεσξνύληαη σο ζηνηρεία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο όια ηα θαηάινηπα θαη αληηθείκελα θαζώο θαη άιια ίρλε αλζξώπηλεο ππάξμεσο από ην παξειζόλ ησλ νπνίσλ ζπγρξόλσο: i) ε δηαθύιαμε θαη ε κειέηε επηηξέπεη ηελ αλάπιαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο ζρέζεώο ηνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ii) νη θύξηεο πεγέο πιεξνθνξίαο είλαη νη αλαζθαθέο, νη αλαθαιύςεηο αιιά θαη θάζε άιιε κέζνδνο έξεπλαο ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ, θαη iii)ε ζέζε εληνπίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Σπκβαιινκέλσλ.»Ζ ζύκβαζε αθηεξώλεη ην άξζξν 5 ζηελ «ελζσκαησκέλε δηαηήξεζε ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο», (integrated conservation of the archaeological heritage), θαη δηεπθξηλίδεη όηη: Kάζε ζπκβαιιόκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε: i) λα επηδηώμεη ην ζπκβηβαζκό θαη ην ζπλδπαζκό ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθώλ ηεο αξραηνινγίαο θαη ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ…». ηη)λα εμαζθαιίζεη κία ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ αξραηνιόγσλ, πνιενδόκσλ θαη ρσξνηαθηώλ…»Ζ ζύκβαζε ηεο Γξαλάδαο θαη ε ζύκβαζε ηεο Βαιιέηηα-Μάιηαο ζεζκνζεηνύλ ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή γηα ηελ Αθίλεηε Κιεξνλνκηά, δειαδή ηελ Αξρηηεθηνληθή θαη ηελ Αξραηνινγηθή.. Οη δύν απηέο ζπκβάζεηο βαζίδνληαη ξεηά ζηνπο νξηζκνύο θαη ζηελ κεζνδνινγία ηεο ζύκβαζεο ηνπ 1972 γηά ηελ «παγθνζκίνπ αμίαο» θιεξνλνκηά. Βαζίδνληαη θαη ζηνλ Υάξηε ηεο Βελεηίαο, ηνπ νπνίνπ ε «λνκηθή δεζκεπηηθόηεηα» έρεη επηζεκαλζεί από 51 ην 1995, ζαλ εξκελεπηηθό ζπκπιεξσκαηηθό θεηκέλν ηεο ζπλζήθεο ηεο Γξαλάδαο . Πξνέθηαζε θαη επηθύξσζε ησλ αξρώλ ηνπ Υάξηε ηεο Βελεηίαο είλαη ν Υάξηεο ησλ Ηζηνξηθώλ Πόιεσλ θαη Ηζηνξηθώλ Αζηηθώλ Πεξηνρώλ, Washington (1987). Οη δύν απηέο ζπκβάζεηο, εθθξάδνπλ ηηο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Amsterdam, δειαδή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξώπεο ζηνλ αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ππεξαμίαο. Ζ Διιάδα θύξσζε πέξπζη ηε ζύκβαζε γηα ην ηνπίν. 52 Ζ «Δπξσπατθή Σύκβαζε ηνπ Τνπίνπ» , ην θείκελν ηεο νπνίαο κπνξεί ζε πξώηε αλάγλσζε λα ζεσξεζεί αόξηζην, δειώλεηαη ζην Πξννίκηό ηεο όηη, βαζίδεηαη ξεηά :49N.1127/81, Convention – Européene pour la Protection du Patrimoine Archéologique 1969.50European Convention on the Protection of the Archeological Heritage (Revised), Valletta, Malta, 1992 Ν. 3378/05 {ΦΔΚ 203/ΑΤ19.8.2005). «Κύξσζεο ηεο Δπξσπατθήο ΢ύκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο (αλαζεσξεκέλε)». 51 ΒΑ΢ΗΛΖ΢ Κ. ΓΧΡΟΒΗΝΖ΢, Η λνκηθή δεζκεπηηθόηεηα ηνπ Χάξηε ηεο Βελεηίαο, Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 29 1995, ζ. 35. 52 N.3827/2010, Κύξσζε ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο ηνπ Τνπίνπ.7 «… ζηα λνκηθά θείκελα πνύ πθίζηαληαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θαη ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, Καη ηδηαίηεξα…» :Γηά ην θπζηθό πεξηβάιινλ, βαζίδεηαη ζηε δηεζλή ζύκβαζε ηεο Βέξλεο (1979), γηα ηελ άγξηα θύζε θαη 53 54 ηνπο θπζηθνύο νηθνηόπνπο . Βαζίδεηαη επίζεο ζηε ζύκβαζε ηνπ Ρίν (1992), γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα . Οη δύν απηέο ζπκβάζεηο, εθηόο ησλ άιισλ, ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ ρξήζεσλ γεο. Όζνλ αθνξά ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, έρνπλ ιεθζεί ππ’ όςε θαη νη ηξείο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ απνθιεηζηηθά ηελ Αθίλεηε πνιηηηζηηθή θαη θπζηθή θιεξνλνκηά, δειαδή ε ζύκβαζε ηεο 55 56 Γξαλάδαο(1985) γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή , ε ζύκβαζε ηεο Βαιιέηηα - Μάιηαο(1992) γηα ηελ Αξραηνινγηθή 57 θαη ε ζύκβαζε ησλ Παξηζίσλ(1972) γηα ηελ παγθνζκίνπ αμίαο θιεξνλνκηά . Δλλνηνινγηθά, νη ηξείο παξαπάλσ ζπκβάζεηο, επνκέλσο θαη ην ζθέινο ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο ΢ύκβαζεο ηνπ Σνπίνπ, είδακε όηη βαζίδνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηαηήξεζεο ζηνλ αεηθόξν αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό, κέζσ ησλ ρσξνηαμηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ εξγαιείσλ. 58 Δπνκέλσο ε νπνηαδήπνηε «Πνιηηηθή » απνζθνπνύζα, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ πξνζηαζία, ζηε δηαρείξηζε ή ζην ζρεδηαζκό «Τνπίσλ» δελ είλαη δπλαηό λ’ αγλνήζεη ηα εξγαιεία πνπ 53Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 19.IX.1979 Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, 5 June 1992 55 Ν. 2039/92 , ΢ύκβαζε ηεο Γξαλάδαο (1985). 56 Ν .3378/05 , ΢ύκβαζε ηεο Βαιιέηηα, Μάιηα, (1992). 57 Ν. 1126/81, ΢ύκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ,Παξίζη 1972,. 58 N.3827/2010, Κύξσζε ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο ηνπ Τνπίνπ. Άξζξν 1-Οξηζκνί. . 548 δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία , ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο Αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο από ηελ θιίκαθα ηνπ κεκνλσκέλνπ «Μλεκείνπ» θαη ηνπ «΢πλόινπ», κέρξη ηελ θιίκαθα ηνπ «Σόπνπ» θαη ηνπ «Σνπίνπ». Σν δήηεκα γηα ηε ρώξα καο είλαη όηη απηνύ ηνπ είδνπο ηα 59 εξγαιεία δελ ιεηηνπξγνύλ όπσο ζα έπξεπε. Γεθαηέζζεξα ρξόληα κεηά ηνλ Οηθηζηηθό Νόκν 2508/97, ν ζρεδηαζκόο ζε επίπεδν ΟΣΑ κέζσ ησλ κειεηώλ ΓΠ΢ θαη ΢ΥΟΟΑΠ γηα ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ, είλαη ζνβαξά πξνβιεκαηηθόο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 είραλ πξνθεξπρζεί κειέηεο γηα 376 από ηνπο 910 ΟΣΑ ηεο ρώξαο, πιήλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Αηηηθήο. Αλαηέζεθαλ 295 κειέηεο. Δρνπλ εγθξηζεί ζπλνιηθά 40 κειέηεο, αξηζκόο πνπ απνηειεί ην 10,6% ησλ κειεηώλ πνπ πξνθεξύρζεθαλ θαη κόιηο ην 4,4% ησλ 910 ΟΣΑ. Όκσο, ην γεγνλόο απηό απνηειεί ζέκα γηα κηα άιιε εηζήγεζε. Νέν Φπρηθό 25-4-2011 Γηάλλεο Κι. Εεξβόο Αξρηηέθησλ59"Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ"- Οηθηζηηθή αλαξρία ιόγσ ΓΟΚ - Γηώξγνο Ληάιηνο9 Γιάννησ Κλ. Ηερβόσ Αρχιτζκτων Μηχανικόσ Α Ξάνθου 31 Νζο Ψυχικό -15451 2106773746 / 6944183079 zervosioanklean@teemail.gr΢ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Γιάννησ Ηερβόσ του Κλεάνθη γεννήθηκε ςτην Αθήνα το 1951. ΢ποφδαςε Αρχιτεκτονική ςτο Πανεπιςτήμιο «Federico II», ςτη Napoli τησ Ιταλίασ. Ελεφθεροσ επαγγελματίασ. Μζλοσ του Δ.΢. του ΢ΑΔΑ΢-ΠΕΑ. Μζλοσ τησ Μόνιμησ Επιτροπήσ Θεμάτων Πολιτιςμοφ & Πολιτιςτικήσ Κληρονομιάσ του ΣΕΕ. Σζωσ μζλοσ του Δ.΢. του Ελληνικοφ Σμήματοσ ICOMOS. Ζχει ςυνυπογράψει τον διεθνή χάρτη αρχϊν για την διατήρηςη των τοιχογραφιϊν. ICOMOS Principles for the preservation and conservation-restoration of Wall Paintings, Copenhagen, Thessaloniki, Victoria Falls 200310
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.