Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

" ...για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα''

EL1.4.2010Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςL 86/29ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2010/26/ΕΕ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίησης της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)σης τύπου μαζί με την αίτηση έγκρισης τύπου του κινητήρα. Οι λεπτομέρειες που ορίζονται αναφορικά με τα πρόσθετα αντιρρυπαντικά συστήματα είναι γενικού χαρακτήρα και θα πρέπει να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων τα οποία είναι ανάγκη να χρη­ σιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κινητή­ ρες συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών καυσαερίων των σταδίων III B και IV. Θα πρέπει να υποβάλλονται πιο λεπτο­ μερείς πληροφορίες για τα συστήματα μετεπεξεργασίας καυ­ σαερίων που τοποθετούνται στους κινητήρες, έτσι ώστε οι αρχές έγκρισης τύπου να μπορούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης του κινητήρα με τα στάδια III B και IV.Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­ βουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (1), και ιδίως τα άρθρα 14 και 14α, (4)Το παράρτημα III της οδηγίας 97/68/ΕΚ παραθέτει τη μέθοδο δοκιμής των κινητήρων και προσδιορισμού του επι­ πέδου εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων. Η διαδι­ κασία δοκιμής έγκρισης τύπου των κινητήρων για να διαπι­ στωθεί αν τηρούν τα όρια εκπομπών καυσαερίων των στα­ δίων III B και IV θα πρέπει να διασφαλίζει ότι καταδεικνύε­ ται η ταυτόχρονη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών αέριων (μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου) και σωματιδιακών ρύπων. Ο κύκλος δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό σταθερές συνθήκες (NRSC) και ο κύκλος δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συν­ θήκες (NRTC) θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα.(5)Το σημείο 1.3.2 του παραρτήματος III της οδηγίας 97/68/ΕΚ προβλέπει την τροποποίηση των συμβόλων (τμήμα 2.18 του παραρτήματος I), της αλληλουχίας δοκιμών (παράρτημα III) και των εξισώσεων υπολογισμού (προσάρ­ τημα III του παραρτήματος III), πριν από την εισαγωγή της αλληλουχίας δοκιμών ψυχρής/θερμής εκκίνησης σύνθετων εκπομπών. Η διαδικασία έγκρισης τύπου για να καταδειχθεί η συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών καυσαερίων των στα­ δίων III B και IV απαιτεί την εισαγωγή λεπτομερούς περι­ γραφής του κύκλου ψυχρής εκκίνησης.(6)Το τμήμα 3.7.1 του παραρτήματος III της οδηγίας 97/68/ΕΚ ορίζει τον κύκλο δοκιμής για τις διαφορετικές προδιαγραφές εξοπλισμού. Ο κύκλος δοκιμής στο σημείο 3.7.1.1 (προδιαγραφή A) πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να διευκρινίζει την ταχύτητα κινητήρα που πρέπει να χρησιμοποιείται στη μέθοδο υπολογισμού της έγκρισης τύπου. Είναι επίσης απαραίτητο να προσαρμοστεί η αναφορά στην ενημερωμένη έκδοση του διεθνούς προτύπου δοκιμών ISO 8178-4:2007.Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1)(2)(3)Το άρθρο 14α της οδηγίας 97/68/ΕΚ ορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία παράτασης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας. Οι μελέτες που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14α της οδηγίας 97/68/ΕΚ δείχνουν ότι υπάρχουν ουσιαστικές τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σταδίου II για επαγγελματικές φορητές μηχανές πολλα­ πλών θέσεων στις οποίες τοποθετούνται κινητήρες των κλά­ σεων SH:2 και SH:3. Επομένως, είναι απαραίτητη η παρά­ ταση της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 9α παρά­ γραφος 7 έως τις 31 Ιουλίου 2013. Από την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ το 2004 έχει σημειωθεί τεχνική πρόοδος στον σχεδιασμό των ντιζελοκινη­ τήρων για την καλύτερη συμμόρφωσή τους με τα όρια εκπομπών καυσαερίων των σταδίων III B και IV. Αναπτύχ­ θηκαν ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι κινητήρες, οι οποίοι αντικα­ τέστησαν σε μεγάλο βαθμό τα μηχανικά ελεγχόμενα συστή­ ματα έγχυσης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, οι τρέχουσες γενικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που περιέχονται στο παράρτημα I της οδηγίας 97/68/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμο­ στούν ανάλογα και να θεσπιστούν γενικές απαιτήσεις έγκρι­ σης τύπου για τα στάδια III B και IV. Το παράρτημα II της οδηγίας 97/68/ΕΚ καθορίζει τις τεχνι­ κές λεπτομέρειες των πληροφοριακών εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν από τον κατασκευαστή προς την αρχή έγκρι­(1) ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1. L 86/30ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΤο τμήμα 4.5 του παραρτήματος III της οδηγίας 97/68/ΕΚ περιγράφει την εκτέλεση δοκιμής εκπομπών. Το εν λόγω τμήμα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τον κύκλο ψυχρής εκκίνησης.(7)Το προσάρτημα 3 του παραρτήματος III της οδηγίας 97/68/ΕΚ παραθέτει τα κριτήρια για την αξιολόγηση και τον υπολογισμό των δεδομένων των αέριων και σωματιδια­ κών εκπομπών, τόσο για τη δοκιμή NRSC όσο και για τη δοκιμή NRTC, όπως ορίζονται στο παράρτημα III. Η έγκριση τύπου των κινητήρων σύμφωνα με τα στάδια III B και IV απαιτεί την προσαρμογή της μεθόδου υπολογισμού για τη δοκιμή NRTC.(8)Το παράρτημα XIII της οδηγίας 97/68/ΕΚ παραθέτει τις διατάξεις για τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο ευέλικτου συστήματος. Προκειμένου να εξασφα­ λιστεί η ομαλή υλοποίηση του σταδίου III B, μπορεί να χρειαστεί αυξημένη χρήση του εν λόγω ευέλικτου συστήμα­ τος. Κατά συνέπεια, η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή κινητήρων συμβα­ τών με το στάδιο III B, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι η χρήση του ευέλικτου συστήματος δεν θα παρεμποδίζεται από απαιτήσεις κοινοποί­ ησης που δεν είναι πλέον προσαρμοσμένες στην εισαγωγή τέτοιου είδους κινητήρων. Τα μέτρα θα πρέπει να έχουν στόχο την απλοποίηση των απαιτήσεων κοινοποίησης και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, καθώς και να τις καταστήσουν περισσότερο εστιασμένες και προσαρμοσμένες στην ανάγκη των αρχών εποπτείας της αγοράς να ανταπο­ κριθούν στην αυξημένη χρήση του ευέλικτου συστήματος η οποία θα προκύψει με την εισαγωγή του σταδίου III B.(9)(10)Δεδομένου ότι η οδηγία 97/68/ΕΚ ορίζει ότι η έγκριση τύπου κινητήρων σταδίου III B (κατηγορία L) ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2010, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση έγκρισης τύπου από αυτή την ημερομηνία.(11)Για λόγους νομικής ασφάλειας, επείγει η έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.(12)Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 97/68/ΕΚ,ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1 Τροποποιήσεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ Η οδηγία 97/68/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 9α παράγραφος 7, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, χορηγείται παράταση της περιόδου παρέκκλισης μέχρι την 31η Ιουλίου 2013, στην κατηγορία των μηχανών με λαβή στο άνω μέρος, για επαγγελ­ ματική χρήση, πολλαπλών θέσεων, φορητών θαμνοκοπτών και αλυσοπρίονων για την περιποίηση των δέντρων με λαβή στο άνω μέρος, στα οποία τοποθετούνται κινητήρες των κλάσεων SH:2 και SH:3.». 2) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.1.4.20103) Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας. 4) Το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. 5) Το παράρτημα V τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας. 6) Το παράρτημα XIII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Μεταβατική διάταξη Από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα, τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν έγκριση τύπου για ηλεκτρονικά ελεγχόμενους κινητήρες οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα I, II, III, V και XIII της οδηγίας 97/68/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Μεταφορά 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο δώδεκα μήνες από τη δημοσίευση της οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 31η Μαρτίου 2011. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ­ χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα­ φορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2010. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO EL1.4.2010Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Στο παράρτημα I της οδηγίας 97/68/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο τμήμα 8: «8.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ III B ΚΑΙ IV8.1.Το παρόν τμήμα ισχύει για την έγκριση τύπου ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κινητήρων, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρονι­ κούς ελέγχους για να καθορίσει την ποσότητα και τον χρονισμό του καυσίμου έγχυσης (εφεξής καλούμενων “κινητή­ ρων”). Το παρόν τμήμα ισχύει ανεξάρτητα από την τεχνολογία που εφαρμόζεται στους εν λόγω κινητήρες για να τηρούν τα όρια εκπομπών που παρατίθενται στα τμήματα 4.1.2.5. και 4.1.2.6. του παρόντος παραρτήματος.8.2.Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:8.2.1.“στρατηγική ελέγχου των εκπομπών” νοείται ένας συνδυασμός συστήματος ελέγχου των εκπομπών με μια βασική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών και με ένα σύνολο βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου των εκπομπών, που ενσωμα­ τώνονται στον συνολικό σχεδιασμό ενός κινητήρα ή μη οδικού κινητού μηχανήματος στο οποίο τοποθετείται ο κινητήρας·8.2.2.“αντιδραστήριο” νοείται κάθε αναλώσιμο ή μη ανακτήσιμο μέσο που απαιτείται και χρησιμοποιείται για την αποτελε­ σματική λειτουργία του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων.8.3.Γενικές απαιτήσεις8.3.1.Απαιτήσεις για τη βασική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών8.3.1.1. Η βασική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών, η οποία είναι ενεργή σε όλη τη διάρκεια της κλίμακας στροφών και ροπής λειτουργίας του κινητήρα, σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτρέπει στον κινητήρα να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 8.3.1.2. Απαγορεύεται κάθε βασική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών που μπορεί να εισαγάγει διάκριση μεταξύ της λειτουρ­ γίας κινητήρα σε μια τυποποιημένη δοκιμή έγκρισης τύπου και άλλων συνθηκών λειτουργίας και, κατόπιν, να παράσχει ένα κατώτερο επίπεδο ελέγχου των εκπομπών κάτω από συνθήκες λειτουργίας που δεν περιλαμβάνονται ουσιαστικά στη διαδικασία δοκιμής για την έγκριση του τύπου. 8.3.2.Απαιτήσεις για τη βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών8.3.2.1. Μια βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κινητήρα ή μη οδικό κινητό μηχά­ νημα, εφόσον η βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών, όταν καθίσταται ενεργή, τροποποιεί τη βασική στρα­ τηγική ελέγχου των εκπομπών σε συγκεκριμένη δέσμη συνθηκών περιβάλλοντος ή/και λειτουργίας αλλά δεν μειώνει μόνιμα την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών. α) Σε περίπτωση που η βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών καθίσταται ενεργή στη διάρκεια της δοκιμής έγκρισης τύπου, τα τμήματα 8.3.2.2. και 8.3.2.3. δεν ισχύουν· β) σε περίπτωση που η βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών δεν καθίσταται ενεργή στη διάρκεια της δοκιμής έγκρισης τύπου, πρέπει να καταδεικνύεται ότι η βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών είναι ενεργή μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τους σκοπούς που ορίζονται στο τμήμα 8.3.2.3. 8.3.2.2. Οι συνθήκες ελέγχου που ισχύουν για το παρόν τμήμα είναι όλες οι παρακάτω: α) υψόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 1 000 μέτρα (ή αντίστοιχη ατμοσφαιρική πίεση 90 kPa)· β) θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται μεταξύ 275-303 K (2-30 °C)· γ) θερμοκρασία του ψυκτικού του κινητήρα άνω των 343 K (70 °C). Σε περίπτωση που η βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών καθίσταται ενεργή κατά τη λειτουργία του κινητήρα εντός των συνθηκών ελέγχου που ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ), η στρατηγική καθίσταται ενεργή μόνο κατ’ εξαίρεση. 8.3.2.3. Η βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών μπορεί να καταστεί ενεργή ιδιαίτερα για τους ακόλουθους σκοπούς: α) από ενσωματωμένα στο όχημα σήματα με σκοπό την προστασία του κινητήρα (συμπεριλαμβανομένης της προστα­ σίας του συστήματος εισαγωγής αέρα) ή/και την προστασία από βλάβη του μη οδικού κινητού οχήματος στο οποίο τοποθετείται ο κινητήρας· β) για λειτουργική ασφάλεια και στρατηγικές· γ) για πρόληψη υπερβολικών εκπομπών, στη διάρκεια εκκίνησης με ψυχρό κινητήρα ή προθέρμανση, στη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας·L 86/31 ELL 86/32Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςδ) αν χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τον έλεγχο ενός ρύπου που υποβάλλεται σε ρύθμιση κάτω από συγκε­ κριμένες συνθήκες περιβάλλοντος ή λειτουργίας, ώστε να διατηρηθεί ο έλεγχος όλων των άλλων υποβαλλόμενων σε ρύθμιση ρύπων εντός των οριακών τιμών εκπομπών που είναι κατάλληλες για τον εν λόγω κινητήρα. Ο σκοπός είναι να αντισταθμίσει τα φυσιολογικά φαινόμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει αποδεκτό έλεγχο όλων των συστατικών των εκπομπών. 8.3.2.4. Ο κατασκευαστής αποδεικνύει στην τεχνική υπηρεσία, κατά τη δοκιμή έγκρισης τύπου, ότι η λειτουργία κάθε βοηθη­ τικής στρατηγικής ελέγχου των εκπομπών συμμορφώνεται με τις διατάξεις του τμήματος 8.3.2. Η απόδειξη συνίσταται στην αξιολόγηση της τεκμηρίωσης που αναφέρεται στο τμήμα 8.3.3. 8.3.2.5. Απαγορεύεται κάθε λειτουργία βοηθητικής στρατηγικής ελέγχου των εκπομπών που δεν συμμορφώνεται με το τμήμα 8.3.2. 8.3.3.Απαιτήσεις τεκμηρίωσης8.3.3.1. Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφοριακό φάκελο που συνοδεύει την αίτηση για έγκριση τύπου κατά την υποβολή της στην τεχνική υπηρεσία, ο οποίος παρέχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο του σχεδιασμού και της βοηθητικής στρατηγικής ελέγχου των εκπομπών, καθώς και στα μέσα με τα οποία η βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τις μεταβλητές εξόδου. Ο πληροφοριακός φάκελος καθίσταται διαθέσιμος σε δύο μέρη: α) το πακέτο τεκμηρίωσης, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση για την έγκριση τύπου, περιλαμβάνει πλήρη επισκό­ πηση της στρατηγικής ελέγχου των εκπομπών. Παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν προσδιοριστεί όλα τα στοιχεία εξόδου που επιτρέπονται από έναν πίνακα ο οποίος λαμβάνεται από ένα σύνολο στοιχείων εισόδου που προέρχονται από τις επιμέρους μονάδες. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στον πληροφοριακό φάκελο όπως αναφέρεται στο παράρτημα IΙ· β) επιπρόσθετο υλικό, το οποίο προσκομίζεται στην τεχνική υπηρεσία αλλά δεν επισυνάπτεται στην αίτηση για την έγκριση τύπου. Περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους που τροποποιούνται από κάθε βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών και τις οριακές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η βοηθητική στρατηγική ελέγχου των εκπομπών, ιδιαίτερα δε: i) περιγραφή της λογικής ελέγχου, των μεθόδων χρονισμού και των σημείων μεταγωγής, για όλους τους τρόπους λειτουργίας των συστημάτων καυσίμων και άλλων βασικών συστημάτων, που οδηγούν σε αποτελεσματικό έλεγχο των εκπομπών [όπως το σύστημα ανακυκλοφορίας των καυσαερίων (EGR) ή η δοσολογία του αντιδραστηρίου]· ii) αιτιολόγηση της χρήσης οποιασδήποτε βοηθητικής στρατηγικής ελέγχου των εκπομπών που εφαρμόζεται στον κινητήρα, συνοδευόμενη από υλικό και δεδομένα δοκιμών από τα οποία αποδεικνύονται οι συνέπειες στις εκπομπές καυσαερίων. Η εν λόγω αιτιολόγηση ενδέχεται να βασίζεται σε δεδομένα δοκιμών ή/και σε μια ορθή τεχνική ανάλυση ή σε συνδυασμό των δύο· iii) λεπτομερή περιγραφή των αλγορίθμων ή αισθητήρων (όπου υπάρχουν) που χρησιμοποιούνται για τον προσδιο­ ρισμό, την ανάλυση ή τη διάγνωση εσφαλμένης λειτουργίας του συστήματος ελέγχου NOx· iv) την ανοχή που χρησιμοποιείται για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του τμήματος 8.4.7.2., ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μέσο. 8.3.3.2. Το επιπρόσθετο υλικό που αναφέρεται στο στοιχείο β) του τμήματος 8.3.3.1. παραμένει αυστηρώς εμπιστευτικό. Διατίθεται στην αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση του τύπου κατόπιν αιτήσεως. Η αρμόδια αρχή για την έγκριση του τύπου κρατάει εμπιστευτικές τις πληροφορίες για το εν λόγω υλικό. 8.4.Απαιτήσεις που εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των μέτρων ελέγχου NOx8.4.1.Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες που περιγράφουν πλήρως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μέτρων ελέγχου NOx χρησιμοποιώντας τα έγγραφα τα οποία παρατίθενται στο τμήμα 2 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος II και στο τμήμα 2 του προσαρτήματος 3 του παραρτήματος II.8.4.2.Αν το σύστημα ελέγχου των καυσαερίων απαιτεί αντιδραστήριο, τα χαρακτηριστικά του εν λόγω αντιδραστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του τύπου αντιδραστηρίου, των πληροφοριών για τη συγκέντρωση όταν το αντιδραστήριο περιέχεται σε διάλυμα, της θερμοκρασίας λειτουργίας και της αναφοράς σε διεθνή πρότυπα σύνθεσης και ποιότητας, πρέπει να καθορίζονται από τον κατασκευαστή, στο τμήμα 2.2.1.13 του προσαρτήματος 1 και στο τμήμα 2.2.1.13 του προσαρτήματος 3 του παραρτήματος II.8.4.3.Η στρατηγική ελέγχου των εκπομπών κινητήρα λειτουργεί σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.8.4.4.Ο κατασκευαστής καταδεικνύει ότι η εκπομπή αμμωνίας στον εφαρμοζόμενο κύκλο δοκιμών των εκπομπών της διαδικασίας έγκρισης τύπου, όταν χρησιμοποιείται αντιδραστήριο, δεν υπερβαίνει μια μέση τιμή 25 ppm.8.4.5.Σε περίπτωση που ξεχωριστά δοχεία αντιδραστηρίων είναι εγκατεστημένα ή συνδεδεμένα με ένα μη οδικό κινητό μηχάνημα, πρέπει να προβλεφθεί το μέσο για τη λήψη δείγματος του αντιδραστηρίου μέσα στα δοχεία. Το σημείο δειγματοληψίας πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο χωρίς να απαιτείται χρήση ειδικού εργαλείου ή συσκευής.1.4.2010 EL1.4.20108.4.6.Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑπαιτήσεις χρήσης και συντήρησης8.4.6.1. Η έγκριση τύπου χορηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, υπό τον όρο ότι παρέχονται σε κάθε χειριστή μη οδικού κινητού μηχανήματος γραπτές οδηγίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) λεπτομερείς προειδοποιήσεις, που διευκρινίζουν πιθανές δυσλειτουργίες οι οποίες προκαλούνται από εσφαλμένη λειτουργία, χρήση ή συντήρηση του τοποθετημένου κινητήρα, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα· β) λεπτομερείς προειδοποιήσεις για την εσφαλμένη χρήση του μηχανήματος που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες του κινητήρα, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα· γ) πληροφορίες για την ορθή χρήση του αντιδραστηρίου, συνοδευόμενες από οδηγίες για την επαναπλήρωση του αντιδραστηρίου σε κανονικά διαστήματα συντήρησης· δ) σαφή προειδοποίηση ότι το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, το οποίο χρησιμοποιείται για τον εν λόγω τύπο κινητήρα, ισχύει μόνο όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) η λειτουργία, η χρήση και η συντήρηση του κινητήρα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες· ii) λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για την επιδιόρθωση εσφαλμένης λειτουργίας, χρήσης ή συντήρησης σύμφωνα με τα μέτρα επιδιόρθωσης που περιλαμβάνονται στις προειδοποιήσεις οι οποίες αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)· iii) δεν έχει προηγηθεί εσκεμμένη κακή χρήση, ιδιαίτερα απενεργοποίηση ή μη συντήρηση συστήματος EGR ή συστήματος δοσολογίας του αντιδραστηρίου. Οι οδηγίες είναι γραμμένες με σαφήνεια και χωρίς τεχνικούς όρους και ακολουθείται η ορολογία που χρησιμοποιείται στο εγχειρίδιο του χειριστή για το μη οδικό κινητό μηχάνημα ή τον κινητήρα. 8.4.7.Έλεγχος του αντιδραστηρίου (όπου υπάρχει)8.4.7.1. Η έγκριση τύπου χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3, υπό τον όρο ότι παρέχονται δείκτες ή άλλα κατάλληλα μέσα, ανάλογα με τη διάταξη του μη οδικού κινητού μηχανήματος, που πληροφορούν το χειριστή σχετικά με: α) την ποσότητα του αντιδραστηρίου που παραμένει στο δοχείο αποθήκευσης του αντιδραστηρίου και, με πρόσθετο ειδικό σήμα, τη χρονική στιγμή κατά την οποία η υπολειπόμενη ποσότητα του αντιδραστηρίου είναι μικρότερη από το 10 % της ονομαστικής χωρητικότητας του δοχείου· β) τη χρονική στιγμή κατά την οποία το δοχείο του αντιδραστηρίου είναι κενό ή σχεδόν κενό· γ) την περίπτωση που το αντιδραστήριο μέσα στη δεξαμενή αποθήκευσης δεν πληροί τα χαρακτηριστικά που δηλώνο­ νται και καταγράφονται στο τμήμα 2.2.1.13 του προσαρτήματος 1 και στο τμήμα 2.2.1.13 του προσαρτήματος 3 του παραρτήματος II, σύμφωνα με το τοποθετημένο μέσο αξιολόγησης· δ) τη χρονική στιγμή κατά την οποία διακόπτεται η δραστηριότητα δοσολογίας του αντιδραστηρίου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η διακοπή προκαλείται από τη μονάδα ECU ή τον ελεγκτή δοσολογίας, αντιδρώντας στις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα όταν δεν απαιτείται δοσολογία, εφόσον οι εν λόγω συνθήκες λειτουργίας καθίστανται διαθέσιμες στην αρχή έγκρισης τύπου. 8.4.7.2. Με επιλογή του κατασκευαστή, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του αντιδραστηρίου με τα δηλωμένα χαρακτηριστικά και τη σχετική ανοχή σε εκπομπές NOx ικανοποιούνται με ένα από τα παρακάτω μέσα: α) άμεσο μέσο, όπως η χρήση αισθητήρα ποιότητας αντιδραστηρίου, β) έμμεσο μέσο, όπως η χρήση αισθητήρα NOx στην εξάτμιση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του αντιδραστηρίου, γ) οποιοδήποτε άλλο μέσο, εφόσον η αποτελεσματικότητά του είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή που προκύπτει από τη χρήση του μέσου που αναφέρεται στο στοιχείο α) ή β) και πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.».L 86/33 ELL 86/34Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το Παραρτημα II της οδηγίας 97/68/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1) Το τμήμα 2 του προσαρτήματος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2.ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ2.1.Συσκευή ανακύκλωσης αερίων στροφαλοθαλάμου: ναι/όχι (*)................................................................ ..........................2.2.Πρόσθετα αντιρρυπαντικά συστήματα (αν υπάρχουν και αν δεν καλύπτονται σε άλλο κεφάλαιο)2.2.1.Καταλυτικός μετατροπέας: ναι/όχι (*)2.2.1.1.Κατασκευαστής(-ές): ................................................................................................ ..................................................................2.2.1.2.Τύπος(-οι): ................................................................ ................................................................................................ ...................2.2.1.3.Αριθμός καταλυτικών μετατροπέων και στοιχείων................................................................ ...............................................2.2.1.4.Διαστάσεις και όγκος του(των) καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων): ..............................................................................2.2.1.5.Τύπος καταλυτικής δράσης: ................................................................................................ ...................................................2.2.1.6.Συνολικό φορτίο πολύτιμων μετάλλων: ................................................................................................ ...............................2.2.1.7.Σχετική συγκέντρωση: ................................................................................................ ..............................................................2.2.1.8.Υπόστρωμα (δομή και υλικό): ................................................................................................ ................................................2.2.1.9.Πυκνότητα κυψελίδων: ...................................................................... .......................................................................................2.2.1.10.Τύπος περιβλήματος καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων): ................................................................................................ .2.2.1.11.Θέση καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων) [σημείο(-α) και μέγιστη(-ες)/ελάχιστη(-ες) απόσταση(-άσεις) από τον κινητήρα]: ................................................................................................ ....................................................................................2.2.1.12.Κανονική περιοχή εργασίας (K): ................................................................................................ ............................................2.2.1.13.Αναλώσιμο αντιδραστήριο (κατά περίπτωση): ...................................................................... ...............................................2.2.1.13.1. Τύπος και συγκέντρωση του αντιδραστηρίου που απαιτείται για την καταλυτική δράση: ...................................... 2.2.1.13.2. Φάσμα κανονικής θερμοκρασίας λειτουργίας του αντιδραστηρίου: ............................................................................... 2.2.1.13.3. Διεθνές πρότυπο (κατά περίπτωση): ................................................................................................ ...................................... 2.2.1.14.Αισθητήρας NOx: ναι/όχι (*)2.2.2.Αισθητήρας οξυγόνου: ναι/όχι (*)2.2.2.1.Κατασκευαστής(-ές): ................................................................................................ ..................................................................2.2.2.2.Τύπος: ................................................................................................ ................................................................ ..........................2.2.2.3.Θέση: ................................................................................................ ...........................................................................................2.2.3.Έγχυση αέρα: ναι/όχι (*)2.2.3.1.Τύπος (πάλμωση αέρα, αεραντλία κ.λπ.): ................................................................................................ ............................2.2.4.EGR: ναι/όχι (*)2.2.4.1.Χαρακτηριστικά (ψυχόμενος/μη ψυχόμενος, υψηλή πίεση/χαμηλή πίεση κ.λπ.): ........................................................2.2.5.Παγίδα σωματιδίων: ναι/όχι (*)2.2.5.1.Διαστάσεις και χωρητικότητα παγίδας σωματιδίων: ................................................................................................ ...........2.2.5.2.Τύπος και σχεδιασμός παγίδας σωματιδίων: ................................................................................................ .......................2.2.5.3.Θέση [σημείο(-α) και μέγιστη(-ες)/ελάχιστη(-ες) απόσταση(-άσεις) από τον κινητήρα]: ............................................2.2.5.4.Μέθοδος ή σύστημα αναγέννησης, περιγραφή ή/και σχέδιο: ................................................................ ..........................2.2.5.5.Φάσμα κανονικής θερμοκρασίας (K) και πίεσης (kPa) λειτουργίας: ..............................................................................2.2.6.Άλλα συστήματα: ναι/όχι (*)2.2.6.1.Περιγραφή και λειτουργία: ................................................................................................ .....................................................___________ (*) Διαγράψτε την επιλογή που δεν ισχύει.».1.4.2010 EL1.4.2010Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης2) Το τμήμα 2 του προσαρτήματος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2.ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ2.1.Συσκευή ανακύκλωσης αερίων στροφαλοθαλάμου: ναι/όχι (*) ........................................................................................2.2.Πρόσθετα αντιρρυπαντικά συστήματα (αν υπάρχουν και αν δεν καλύπτονται σε άλλο κεφάλαιο)2.2.1.Καταλυτικός μετατροπέας: ναι/όχι (*)2.2.1.1.Κατασκευαστής(-ές): ................................................................................................ ..................................................................2.2.1.2.Τύπος(-οι): ................................................................ ................................................................................................ ...................2.2.1.3.Αριθμός καταλυτικών μετατροπέων και στοιχείων ................................................................................................ .............2.2.1.4.Διαστάσεις και όγκος του(των) καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων): ..............................................................................2.2.1.5.Τύπος καταλυτικής δράσης: ................................................................................................ ...................................................2.2.1.6.Συνολικό φορτίο πολύτιμων μετάλλων: ................................................................................................ ...............................2.2.1.7.Σχετική συγκέντρωση: ................................................................................................ ..............................................................2.2.1.8.Υπόστρωμα (δομή και υλικό): ................................................................................................ ................................................2.2.1.9.Πυκνότητα κυψελίδων: ...................................................................... .......................................................................................2.2.1.10.Τύπος περιβλήματος καταλυτικού(-ών)μετατροπέα(-ων): ................................................................ ...................................2.2.1.11.Θέση καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων) [σημείο(-α) και μέγιστη(-ες)/ελάχιστη(ες) απόσταση(-άσεις) από τον κινητήρα]: .............................................................................................. .......................................................................................2.2.1.12.Κανονική περιοχή εργασίας (K) .............................................................................................. ...............................................2.2.1.13.Αναλώσιμο αντιδραστήριο (κατά περίπτωση): ...................................................................... ...............................................2.2.1.13.1. Τύπος και συγκέντρωση του αντιδραστηρίου που απαιτείται για την καταλυτική δράση: ...................................... 2.2.1.13.2. Φάσμα κανονικής θερμοκρασίας λειτουργίας του αντιδραστηρίου: ............................................................................... 2.2.1.13.3. Διεθνές πρότυπο (κατά περίπτωση): ................................................................................................ ...................................... 2.2.1.14.Αισθητήρας NOx: ναι/όχι (*)2.2.2.Αισθητήρας οξυγόνου: ναι/όχι (*)2.2.2.1.Κατασκευαστής(-ές): ................................................................................................ ..................................................................2.2.2.2.Τύπος:................................................................ ................................................................................................ ............................2.2.2.3.Θέση: ................................................................................................ ...........................................................................................2.2.3.Έγχυση αέρα: ναι/όχι (*)2.2.3.1.Τύπος (πάλμωση αέρα, αεραντλία κ.λπ.): ................................................................................................ ............................2.2.4.EGR: ναι/όχι (*)2.2.4.1.Χαρακτηριστικά (ψυχόμενος/μη ψυχόμενος, υψηλή πίεση/χαμηλή πίεση κ.λπ.): ........................................................2.2.5.Παγίδα σωματιδίων: ναι/όχι (*)2.2.5.1.Διαστάσεις και χωρητικότητα παγίδας σωματιδίων: ................................................................................................ ...........2.2.5.2.Τύπος και σχεδιασμός παγίδας σωματιδίων: ................................................................................................ .......................2.2.5.3.Θέση [σημείο(-α) και μέγιστη(-ες)/ελάχιστη(-ες) απόσταση(-άσεις) από τον κινητήρα]: ............................................2.2.5.4.Μέθοδος ή σύστημα αναγέννησης, περιγραφή ή/και σχέδιο: ................................................................ ..........................2.2.5.5.Φάσμα κανονικής θερμοκρασίας (K) και πίεσης (kPa) λειτουργίας: ..............................................................................2.2.6.Άλλα συστήματα: ναι/όχι (*)2.2.6.1.Περιγραφή και λειτουργία: ................................................................................................ .....................................................___________ (*) Διαγράψτε την επιλογή που δεν ισχύει.».L 86/35 L 86/36ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Το παράρτημα III της οδηγίας 97/68/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως: (1) Το τμήμα 1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.1. Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η μέθοδος προσδιορισμού των εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων από τους υπό εξέταση κινητήρες. Ισχύουν οι ακόλουθοι κύκλοι δοκιμών: — ο NRSC (κύκλος δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό σταθερές συνθήκες) που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογονανθράκων, οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων για τα στάδια I, II, III A, III B και IV των κινητήρων που περιγράφονται στα σημεία i) και ii) του τμήματος 1.A του παραρτήματος I, — ο NRTC (κύκλος δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες) που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογονανθράκων, οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων για τα στάδια III B και IV των κινητήρων που περιγράφονται στο σημείο i) του τμήματος 1.A του παραρτήματος I, — για κινητήρες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας χρησιμοποιείται η διαδι­ κασία δοκιμής ISO που καθορίζεται από το πρότυπο ISO 8178-4: 2002 και τη σύμβαση Marpol (1) του ΔΝΟ (2) 73/78, παράρτημα VI (κώδικας NOx), — για κινητήρες που προορίζονται για πρόωση σε αυτοκινητάμαξες χρησιμοποιείται δοκιμή NRSC για τη μέτρηση της εκπομπής αέριων και σωματιδιακών ρύπων για τα στάδια III A και III B, — για κινητήρες που προορίζονται για πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών χρησιμοποιείται δοκιμή NRSC για τη μέτρηση της εκπομπής αέριων και σωματιδιακών ρύπων για το στάδιο III A και για το στάδιο III B___________ (1) MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Διεθνής σύμβαση αποφυγής ρυπάνσεως της θάλασσας από πλοία). (2) ΔΓΟ: Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός»(2) Το τμήμα 1.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.3.2. Δοκιμή NRTC: Ο προκαθορισμένος κύκλος μεταβατικής δοκιμής, βασισμένος άμεσα στις συνθήκες λειτουργίας των πετρελαιοκινη­ τήρων μη οδικών μηχανημάτων, πραγματοποιείται δύο φορές: — Την πρώτη φορά (ψυχρή εκκίνηση) αφού ο κινητήρας έχει παραμείνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου και του λαδιού, των συστημάτων μετεπεξεργασίας και όλων των επικουρικών διατάξεων ελέγχου του κινητήρα έχουν σταθεροποιηθεί μεταξύ 20 και 30 °C. — Τη δεύτερη φορά (θερμή εκκίνηση) ύστερα από εικοσάλεπτο θερμό εμποτισμό που αρχίζει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της ψυχρής εκκίνησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της αλληλουχίας δοκιμών εξετάζονται οι ανωτέρω ρύποι. Η αλληλουχία δοκιμών συνίσταται σε έναν κύκλο ψυχρής εκκίνησης έπειτα από φυσική ή επιταχυνόμενη ψύξη του κινητήρα, περίοδο θερμού εμποτι­ σμού και κύκλο θερμής εκκίνησης, που οδηγούν στον υπολογισμό των σύνθετων εκπομπών. Βάσει των σημάτων του δυναμόμετρου του κινητήρα για τη ροπή και τις στροφές, υπολογίζεται το ολοκλήρωμα της ισχύος στον χρόνο του κύκλου, οπότε προκύπτει ως αποτέλεσμα το έργο που παράγεται από τον κινητήρα στο σύνολο του κύκλου. Η συγκέντρωση αέριων συστατικών στο σύνολο του κύκλου προσδιορίζεται είτε στα πρωτογενή καυσαέρια με ολο­ κλήρωμα του σήματος του αναλύτη σύμφωνα με το προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος είτε στα αραιωμένα καυσαέρια ενός συστήματος αραιώσεως πλήρους ροής CVS με ολοκλήρωμα ή με δειγματοληψία σάκου σύμφωνα με το προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος. Για τα σωματίδια, συλλέγεται αναλογικό δείγμα από αραιωμένα καυσαέρια σε ειδικά φίλτρα είτε με αραίωση μερικής ροής είτε με αραίωση πλήρους ροής. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, ο ρυθμός ροής των αραιωμένων ή των μη αραιωμένων καυσαερίων προσδιορίζεται στο σύνολο του κύκλου για τον υπολογισμό των τιμών της μάζας των εκπομπών ρύπων. Οι τιμές της μάζας των εκπομπών συσχετίζονται με το έργο του κινητήρα, ώστε να ληφθούν τα γραμμάρια κάθε εκπεμπόμενου ανά κιλοβατώρα ρύπου.1.4.2010 1.4.2010ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςL 86/37Οι εκπομπές (g/kWh) μετρούνται τόσο κατά τον κύκλο της ψυχρής όσο και της θερμής εκκίνησης. Οι σύνθετες σταθμισμένες εκπομπές υπολογίζονται με τη στάθμιση των αποτελεσμάτων της ψυχρής εκκίνησης 10 % και των αποτελεσμάτων της θερμής εκκίνησης 90 %. Τα σταθμισμένα σύνθετα αποτελέσματα πρέπει να ανταποκρίνονται στα όρια.» (3) Το τμήμα 3.7.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3.7.1. Προδιαγραφή εξοπλισμού σύμφωνα με το τμήμα 1.A του παραρτήματος I: 3.7.1.1. Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ή A Για τους κινητήρες που καλύπτονται από το τμήμα 1.Α. σημεία i) και iv) του παραρτήματος I, κατά τη λειτουργία του δυναμόμετρου επί του υποβαλλόμενου σε δοκιμή κινητήρα, πρέπει να ακολουθείται ο κατωτέρω κύκλος 8 φάσεων (1) Αριθμός φάσηςΤαχύτητα κινητήρα (r/min)Φορτίο (%)Συντελεστής στάθμισης1Ονομαστική ή αναφοράς (*)1000,152Ονομαστική ή αναφοράς (*)750,153Ονομαστική ή αναφοράς (*)500,154Ονομαστική ή αναφοράς (*)100,105Ενδιάμεση1000,106Ενδιάμεση750,107Ενδιάμεση500,108Στροφές βραδυπορίας—0,15(*) Οι στροφές αναφοράς ορίζονται στο τμήμα 4.3.1 του παραρτήματος III.3.7.1.2. Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ή B Για τους κινητήρες που καλύπτονται από το τμήμα 1.Α σημείο ii) του παραρτήματος Ι, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δυναμόμετρου επί του υποβαλλόμενου σε δοκιμή κινητήρα ακολουθείται ο κατωτέρω κύκλος 5 φάσεων (2): Αριθμός φάσηςΤαχύτητα κινητήρα (r/min)Φορτίο (%)Συντελεστής στάθμισης1Ονομαστική1000,052Ονομαστική750,253Ονομαστική500,304Ονομαστική250,305Ονομαστική100,10Τα στοιχεία φορτίου είναι ποσοστιαίες τιμές της ροπής που αντιστοιχεί στην πρώτιστη τιμή ισχύος που ορίζεται ως η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας μεταβλητών τιμών ισχύος, η οποία μπορεί να εμφανισθεί για απεριόριστο αριθμό ωρών κατ’ έτος, μεταξύ καθορισμένων διαστημάτων συντήρησης και υπό καθορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος, κατά τις οποίες η συντήρηση εκτελείται όπως καθορίζεται από τον κατα­ σκευαστή. 3.7.1.3. Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ή Γ Για κινητήρες πρόωσης (3) προς χρήση σε πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία δοκιμής ISO, όπως προσδιορίζεται από το πρότυπο ISO 8178-4: 2002 (E) και τη σύμβαση Marpol του ΔΝΟ 73/78, παράρτημα VI (κώδικας NOx). L 86/38ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης1.4.2010Οι κινητήρες πρόωσης που λειτουργούν βάσει καμπύλης έλικα σταθερού βήματος δοκιμάζονται με δυναμόμετρο, με τη χρησιμοποίηση του κάτωθι κύκλου ισορροπίας τεσσάρων φάσεων (4) που επινοήθηκε για να αναπαραστήσει τη λειτουργία, υπό συνθήκες χρήσης, των θαλάσσιων κινητήρων ντίζελ που προορίζονται για εμπορική χρήση. Αριθμός φάσηςΤαχύτητα κινητήρα (r/min)Φορτίο (%)Συντελεστής στάθμισης1100 % (Ονομαστική)1000,20291 %750,50380 %500,15463 %250,15Οι κινητήρες πρόωσης σταθερής ταχύτητας για την εσωτερική ναυσιπλοΐα με έλικα μεταβλητού βήματος ή ηλε­ κτρικά συζευγμένοι δοκιμάζονται με δυναμόμετρο, με τη χρησιμοποίηση του κάτωθι κύκλου ισορροπίας τεσσάρων φάσεων (5), το οποίο χαρακτηρίζεται από τους ίδιους συντελεστές φορτίου και στάθμισης, όπως και ο ανωτέρω κύκλος, αλλά με τον κινητήρα να λειτουργεί σε κάθε φάση σε ονομαστική ταχύτητα: Αριθμός φάσηςΤαχύτητα κινητήρα (r/min)Φορτίο (%)Συ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.