Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 16-06-2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Επιτροπή ζητεί από 10 κράτη µέλη να συµµορφωθούν µε τους κανόνες για τις προµήθειες πράσινων οχηµάτων Βρυξέλλες 16 Ιουνίου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο να εφαρµόσουν µια οδηγία για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσµία για την εφαρµογή της οδηγίας ήταν η 4η ∆εκεµβρίου 2010. Το αίτηµα λαµβάνει τη µορφή αιτιολογηµένης γνώµης βάσει των ενωσιακών διαδικασιών επί παραβάσει. Εάν τα κράτη µέλη δεν ενηµερώσουν την Επιτροπή εντός δύο µηνών για τα µέτρα που έχουν λάβει για να εξασφαλίσουν συµµόρφωση προς τη νοµοθεσία της ΕΕ ως προς το θέµα αυτό, η Επιτροπή µπορεί να παραπέµψει τις υποθέσεις στο ∆ικαστήριο της ΕΕ.Οι κανόνες της ΕΕ Σύµφωνα µε την οδηγία 2009/33, ο δηµόσιος τοµέας οφείλει να χρησιµοποιεί την αγοραστική του δύναµη για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων. Κάθε φορά που ο δηµόσιος τοµέας αγοράζει ένα όχηµα για υπηρεσίες δηµόσιων µεταφορών, πρέπει να λαµβάνει υπόψη την κατανάλωση ενέργειας, τις εκποµπές CO2 και τις εκποµπές ρύπων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχηµάτων. Εποµένως, λαµβάνεται εξαρχής υπόψη το πραγµατικό κόστος που θα προκύψει από τη λειτουργία των οχηµάτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, παρέχοντας ένα σχετικό πλεονέκτηµα (χαµηλότερο κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής) στα οχήµατα που ρυπαίνουν λιγότερο και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Η υποχρέωση καλύπτει όλες τις αγορές οχηµάτων οδικών µεταφορών από τις δηµόσιες αρχές ή από µεταφορείς επιφορτισµένους µε υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας. Στόχος είναι να τονωθεί η αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων και να κινητοποιηθεί η ανάπτυξη και οι επενδύσεις εκ µέρους της βιοµηχανίας. Η αύξηση των πωλήσεων θα συµβάλει στη µείωση του κόστους λόγω οικονοµιών κλίµακας και θα οδηγήσει στη σταδιακή βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης του συνόλου του διαθέσιµου στόλου οχηµάτων.IP/11/726 Το πρακτικό αποτέλεσµα της µη εφαρµογής Εάν δεν εφαρµοστεί κατάλληλα η οδηγία αυτή, οι δηµόσιες αρχές και οι µεταφορείς στα οικεία κράτη µέλη µπορεί να µην υποχρεούνται να αγοράζουν καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά οχήµατα. Αυτό θα µπορούσε να επιβραδύνει τη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης του στόλου των οδικών οχηµάτων στο εσωτερικό της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ενωσιακές διαδικασίες επί παραβάσει, βλέπε MEMO/11/408Contacts : Helen Kearns (+32 2 298 76 38) Dale Kidd (+32 2 295 74 61)2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.