Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 16-06-2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠεριβαλλοντικά εγκλήµατα: Η Επιτροπή ζητεί από 12 κράτη µέλη να εφαρµόσουν τους κανόνες της ΕΕ Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σε 12 κράτη µέλη προθεσµία δύο µηνών για να µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά µε την επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά της θαλάσσιας ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών αδικηµάτων. Η οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου έπρεπε να είχε µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών µέχρι τις 26 ∆εκεµβρίου 2010. Ωστόσο, 10 χώρες (Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουµανία, και Σλοβενία) δεν το έχουν πράξει µέχρι τώρα. Εντωµεταξύ, 8 κράτη µέλη (Τσεχική ∆ηµοκρατία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουµανία, και Σλοβακία) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε τους χωριστούς κανόνες που αφορούν τη ρύπανση από τα πλοία. Η οδηγία αυτή (2009/123/ΕΚ) έπρεπε να είχε εφαρµοστεί µέχρι τις 16 Νοεµβρίου 2010. Εάν τα εν λόγω κράτη µέλη δεν κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, εντός δύο µηνών, τα εκτελεστικά µέτρα που έλαβαν, η Επιτροπή µπορεί να παραπέµψει τις υποθέσεις αυτές στο ∆ικαστήριο της ΕΕ.Ιστορικό Ποινικές κυρώσεις για περιβαλλοντικά αδικήµατα Η οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη µέλη διαθέτουν µέτρα ποινικού δικαίου για την αντιµετώπιση σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της ΕΕ σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η οδηγία περιλαµβάνει κατάλογο των παραβάσεων που πρέπει να θεωρούνται ως ποινικά αδικήµατα σε όλα τα κράτη µέλη, όπως η παράνοµη µεταφορά αποβλήτων ή το εµπόριο απειλουµένων προς εξαφάνιση ειδών.Ποινικές κυρώσεις για ρύπανση από πλοία Η οδηγία 2009/123/ΕΚ (που τροποποιεί την οδηγία 2005/35/ΕΚ) σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία αποτελεί µέρος µιας δέσµης κανόνων της ΕΕ µε σκοπό να ενισχυθεί η ασφάλεια στην θάλασσα και να αποφεύγεται η ρύπανση από τα πλοία. Ζητεί από τα κράτη µέλη να θεωρήσουν ως ποινικό αδίκηµα τις σοβαρές και παράνοµες απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία. Και οι δύο οδηγίες ζητούν από τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι τα ποινικά αδικήµατα τιµωρούνται µε «αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.» Εάν τα κράτη µέλη δεν εφαρµόσουν τις οδηγίες αυτές, θα είναι αδύνατο να υπάρξουν κοινοί ελάχιστοι κανόνες για σοβαρές παραβάσεις της νοµοθεσίας τηςIP/11/739 ΕΕ σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και κατά της ρύπανσης από τα πλοία. Τέτοιοι κανόνες που ισχύουν σε όλη την ΕΕ είναι ουσιαστικής σηµασίας για να αποφευχθούν ελλείψεις τις οποίες θα µπορούσαν να εκµεταλλευθούν δράστες περιβαλλοντικών εγκληµάτων. Οι σηµερινές «αιτιολογηµένες γνώµες» συνιστούν το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης τριών βηµάτων.Περισσότερες πληροφορίες: Βλέπε MEMO/11/408 Αίθουσα Τύπου της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ικαιοσύνης http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου ∆ικαιοσύνης της ΕΕ: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htmΑρµόδιοι επικοινωνίας: Matthew Newman (+32 2 296 24 06) Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.