Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Η ομοιομορφία της λειτουργίας του οδικού δικτύου επιτυγχάνεται με την εφαρμογή και τήρηση συγκεκριμένων κανόνων κατά την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή νέων οδών και την αναβάθμιση ή βελτίωση υφιστάμενων οδών.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες ‘’Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας’’ (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ και να εφαρμόζονται πάντα οι τυπικές διατομές που δίνονται στα συνημμένα σκαριφήματα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ41Αθήνα, 18 / 11 / 2005 α.π: ΔΜΕΟ/α/ο/2006ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α΄) Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 207Ταχ. Κωδ.: 101 78 – ΑθήναΠληροφορίες: Μαν .ΠαπαδόπουλοςΤηλ.Προς: Τους αποδέκτες: 210 6431514Θέμα :του πίνακα διανομήςΕξορθολογισμός και τυποποίηση των δομικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώραςκαιλειτουργικώνΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας είναι η ομοιομορφία των λειτουργικών χαρακτηριστικών και η τυποποίηση των δομικών χαρακτηριστικών των διατομών του υπεραστικού οδικού δικτύου της χώρας, για τη σωστή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και για την αποτροπή του υπερσχεδιασμού στα οδικά έργα. Γι αυτούς τους λόγους δίνονται οι συνημμένες τυπικές διατομές με τα σχετικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ορθή εφαρμογή τους.ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ομοιομορφία της λειτουργίας του οδικού δικτύου επιτυγχάνεται με την εφαρμογή και τήρηση συγκεκριμένων κανόνων κατά την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή νέων οδών και την αναβάθμιση ή βελτίωση υφιστάμενων οδών. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες ‘’Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας’’ (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ και να εφαρμόζονται πάντα οι τυπικές διατομές που δίνονται στα συνημμένα σκαριφήματα. Για κάθε οδικό έργο που πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα υλοποίησης, θα πρέπει να ελέγχεται η τήρηση των προαναφερομένων Οδηγιών πριν από την έγκριση της μελέτης, ή ακόμη και πριν από τη δημοπράτηση του έργου, όταν δεν έχει συμβεί το πρώτο. Εφόσον μετά από τον έλεγχο διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στις ΟΜΟΕ, τότε θα αναθεωρείται η μελέτη σε όσο βαθμό επιβάλλεται από την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω Οδηγιών. Στην περίπτωση που ένα οδικό έργο έχει δημοπρατηθεί σε προηγούμενο διάστημα από την ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου, ενώ η μελέτη του δεν έχει ελεγχθεί για συμμόρφωση με τις ΟΜΟΕ τότε, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα φροντίζει να διεξάγεται ο απαιτούμενος έλεγχος και να προτείνει τρόπους συμμόρφωσης τουλάχιστον σύμφωνα με τις συνημμένες τυπικές διατομές υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι πιθανόν απαιτούμενες διαφοροποιήσεις δεν επιφέρουν αλλαγές στο συμβατικό (οικονομικό) και στο φυσικό αντικείμενο, όπως αυτό ορίζεται κατά την έννοια της Εγκ. 36 (α.π. Δ17α/08/158/ ΦΝ437/ 19-10-2005). Επισημαίνεται ότι για την απόφαση επιλογής της τυπικής διατομής θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τεύχος ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σημερινή διοικητική κατάταξη (εθνική, επαρχιακή, δημοτική) στην οποία ανήκει η οδός. Η εν λόγω διαδικασία θα εφαρμόζεται μέχρις ότου γίνει και δημοσιευθεί η νέα λειτουργική κατάταξη (με διάκριση στο σκοπό λειτουργίας) των οδών από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με την απόφαση επιλογής του λειτουργικού χαρακτήρα μιας οδού, θα πρέπει ταυτόχρονα αυτός να διασφαλίζεται και με τα κατάλληλα επιπλέον μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο η ζώνη απαλλοτρίωσης θα καθορίζεται σε σχέση με τις εκάστοτε χρήσεις γης του περιβάλλοντος χώρου της οδού, ώστε να εξυπηρετείται, εφόσον χρειάζεται, και η «λειτουργία της σύνδεσης», π.χ. κατασκευή (ή τουλάχιστον να προβλέπεται δυνατότητα κατασκευής) παράπλευρων οδών που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση των παρόδιων χρήσεων γης. Στην περίπτωση που μετά την κατασκευή μιας οδού θα εγκρίνεται αλλαγή των χρήσεων γης περί αυτήν, τότε η αρμοδία Υπηρεσία φέρει την ευθύνη για την πρόνοια και εφαρμογή τυχόν απαιτούμενων ειδικών μέτρων με τα οποία θα διασφαλίζεται η αρχική λειτουργία της οδού, για την οποία αυτή κατασκευάστηκε. Η εφαρμογή των ΟΜΟΕ θα γίνεται ακόμη και στις περιπτώσεις κατασκευής ή βελτίωσης τεχνικών έργων (οχετοί, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης κλπ παρόδια έργα) σε οδούς, όταν αυτές οι κατασκευές δεσμεύουν το πλάτος της οδού. Σκοπός είναι, οι επιλεγόμενες δομικές παρεμβάσεις, να δίνουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα από τις ΟΜΟΕ, σε μελλοντική αναβάθμιση υφιστάμενης οδού. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται σε ότι αφορά στις εφαρμοζόμενες τυπικές διατομές και στις πλευρικές διαμορφώσεις (βλ. τεύχος ΟΜΟΕ-Δ). Οι κύριες διαστάσεις που καθορίζουν το πλάτος του ασφαλτικού οδοστρώματος των διατομών, οι οποίες θα εφαρμόζονται, δίνονται στα συνημμένα Σχήματα Τυπικών Διατομών. Οι πλευρικές αποστάσεις (π), (π1) και (π2), που παρουσιάζονται στα εν λόγω σχήματα, αφορούν στο πλάτος του μη σταθεροποιημένου ερείσματος και αυτές εξαρτώνται από παράγοντες όπως, η θέση του στηθαίου ασφαλείας, η ανάγκη διαμόρφωσης υδραυλικού έργου αποχέτευσης του καταστρώματος κλπ. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στις πλευρικές διαμορφώσεις και στην κεντρική νησίδα των οδών θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΟΜΟΕ-Δ (Παράρτημα Ι). Σημειώνεται ότι οι συνημμένες τυπικές διατομές (η2) και (η1), αφορούν σε αποκαταστάσεις αγροτικών οδών οι οποίες απαιτούνται κατά τη υλοποίηση αυτοκινητόδρομων ή άλλων κατηγοριών οδών που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της πρόσβασης στις παρόδιες χρήσεις γης. Η επιλογή αυτών των διατομών εξαρτάται από τον προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο στις αποκαθιστάμενες οδούς. Σε αυτές τις διατομές θα εφαρμόζεται πλάτος (π), για το σταθεροποιημένο έρεισμα, από 0 έως 1,0 m, ανάλογα με τις χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου (δάση, καλλιέργειες, οικισμοί κλπ.), σε συνάρτηση και με τους παράγοντες που προκύπτουν από το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι εγκεκριμένες Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις μελέτες οδικών έργων.ΟΜΟΕ-1 ΟΜΟΕ-2 ΟΜΟΕ-3 ΟΜΟΕ-4 ΟΜΟΕ-5 ΟΜΟΕ-8 ΟΜΟΕ-10 ΟΜΟΕ-11ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΜΟΕ ΘΕΜΑ Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ) Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ) Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ-ΠΛΚ) Οδικές Σήραγγες –Έργα Πολ.Μηχ. Τεχνικά Έργα Τεύχος Γεωλογικών και ΓεωτεχνικώνΑπόφαση έγκρισης ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-01 " " " " ΔΜΕΟ/α/ο/285/19-2-03 ΔΜΕΟ/γ/ο/66/17-2-03 ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27-2-03 Οι ΟΜΟΕ είναι διαθέσιμες για ανάγνωση και εκτύπωση στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ: www.ggde.gr. Όλες οι Εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για θέματα τα οποία καλύπτονται από τις παραπάνω ΟΜΟΕ, παύουν να έχουν ισχύ. Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένοι ΚΜΕ ισχύουν αποκλειστικά για τα έργα για τα οποία αρχικά συντάχθηκαν και δεν πρέπει να τυγχάνουν γενικότερης εφαρμογής.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συνιστάται στις Τεχνικές Υπηρεσίες να ακολουθείται διαδικασία επιβεβαίωσης της ορθής επιλογής της τυπικής διατομής, απευθύνοντας σχετικό ερώτημα στη ΔΜΕΟ της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, παρέχοντας και τα αναγκαία δεδομένα με τα οποία έγινε η σχετική επιλογή.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣΣυνημμένα: 1) Πίνακας διατομών υπεραστικού δικτύου-πεδίο εφαρμογής 2) Σκαριφήματα τυπικών διατομών Κοιν/σεις: 1) Γραφείο κ. Υπουργού, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2) Γραφείο κ. Υφυπουργού, Θ. Ξανθόπουλου 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. 4) κ. Γεν. Δ/ντή Συγκ. Έργων Πίνακας : Τυπικές Διατομές Υπεραστικού Οδικού Δικτύου – Πεδίο Εφαρμογής Κατηγορία οδούΠεδίο Εφαρμογήςα4νσ α4ν*σ (1)β4ν*β(2+1)ν* β2+1 (2)β2 γ2ε2η2 η112345678ΑΙ Α ΙΙ Α ΙΙΙ Α IV AV A VI• Αυτοκινητόδρομος • Οδός ταχείας κυκλοφορίας • Οδός μεταξύ νομών / επαρχιών • Οδός μεταξύ επαρχιών / οικισμών • Οδός μεταξύ μικρών οικισμών • Συλλεκτήρια οδός • Δευτερεύουσα οδός • Αγροτική οδός • Τριτεύουσα οδός • Δασική οδός√√ √ √√√ √ √ √1.Σε οδούς διατομής α4νσ επιτρέπεται η εφαρμογή τοπικά στενής κεντρικής νησίδας όμοιας με αυτή της διατομής α4ν*σ (δηλ. πλάτος 3,15 αντί 4,40 m) για την αντιμετώπιση διαμορφωμένης κατάστασης περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, όπως π.χ. διέλευση της οδού κάτω από γέφυρα που πρέπει να διατηρηθεί. Αντίστοιχα επιτρέπεται η τοπική διαπλάτυνση της κεντρικής νησίδας (σύμφωνα με ΟΜΟΕ-Χ), εφόσον αυτή δεν επαρκεί για την τοποθέτηση μεσόβαθρου τεχνικού άνω διάβασης. Στη διατομή α4ν*σ η θέση του πλευρικού στηθαίου ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζει ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 3,00 m (περιλαμβανομένης της ΛΕΑ) από το άκρο της εξωτερικής λωρίδας κυκλοφορίας (εν προκειμένω 0,70 m από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώματος).2.Η διατομή β(2+1)ν* συνίσταται για την κατασκευή νέων οδών, ενώ η β2+1 για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε υφιστάμενες οδούς χωρίς πρόσθετες χωματουργικές εργασίες, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Δ. Η εφαρμογή αυτών των διατομών συνίσταται ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα με μεγάλη κλίση ή περιορισμένη ορατότητα, ύστερα από πρόταση του μελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας.√ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΔΩΝ (παρατήρηση: οι διατομές η1 και η2 αφορούν διατομές παράπλευρου δικτύου) Ανήκει στην Εγκύκλιο 41 Αριθμ.πρωτ. ΔΜΕΟ/α/οικ/2006/18-11-2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ --------------------------------1. Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2, 101 83 Αθήνα 2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αμαλιάδος και Πουλίου, 11523 α) Δ/νση Διοικητικού, γ) Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Ρ. β) Δ/νση Κατασκευής Έργων, δ) Δ/νση Χωροταξίας ε) Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών στ) Δ/νση Ειδικών Έργων Α.Π. Λ. Κηφησίας 125- Αθήνα 11524 3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, α) Όλες τις Κεντρικές Δ/νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της ΓΓΔΕ β) Όλες τις Κεντρικές Δ/νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της ΓΓΣΔΕ γ) Όλες τις ΕΥΔΕ δ) Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, Βαρβάκη 12, 114 74 Αθήνα 4. Όλες τις Γενικές Γραμματείες Περιφερειών του Κράτους 5. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους 6. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, Πατησίων 187 & Ευπαλίνου, 112 53 Αθήνα 7. Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών(ΙΟΚ)-Λεωφ.Αλεξάνδρας 91,114 74 Αθήνα 8. «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» 6ο χλμ. Οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης Τ.Θ.30 – 570 01 Θεσ/νίκη 9. Τεχνικό Επιμ. Ελλάδος (ΤΕΕ) Καρ. Σερβίας 4, 105 62 Αθήνα 10. ΓΕΩΤ. Ε.Ε. Διδότου 26, 106 80 Αθήνα 11. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ- HELLASCO) , Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.