Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

Η διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου χρειάζεται την συνεργασία όλων. Σκοπός του θα είναι ή θεμελίωση μιας λογικής και ειλικρινούς σχέσεως μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, που θα φέρει στο «προσήκον μέτρον» την αντίληψη ότι ο μηχανικός μπορεί, αν θέλει, να νικήσει κάθε σεισμό ή κάθε θεομηνία, και ότι αν ηττηθεί «κάτι ύποπτο συμβαίνει». Μια εσφαλμένη αντίληψη για την οποία συνεργάζονται η άγνοια και το συμφέρον ....  

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΙΣΑΓΩΓΗΗ γενική παρατήρηση, ότι κανένα Σχέδιο Συμφωνητικού δεν είναι κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις που θα συναντηθούν στην πράξη και επομένως δεν προσφέρεται για πιστή αντιγραφή, ισχύει και για το προκείμενο. Αυτό όμως το Συμφωνητικό έχει μια ιδιαιτερότητα. Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα που προσφέρει σε κάθε μηχανικό, να το προσαρμόσει προς τις αντιλήψεις του, αποτελεί ένα πρωτοεμφανιζόμενο «μπούσουλα» για την προστασία του μηχανικού που θα εκπονήσει τη στατική μελέτη, την άρση των παρεξηγήσεων και το ξεκαθάρισμα των σχέσεών του με τον ιδιοκτήτη, και επομένως έχει ανάγκη από τη συμμετοχή, τη συναίνεση και τη συναποδοχή των συναδέλφων. Υπάρχει κάποιο ελάχιστο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε πλευράς, που πρέπει να αναγνωρίζεται και να τηρείται απ’ όλους, φαντάζεστε την εντύπωση που θα σχηματίσει η Δικαιοσύνη και η Κοινωνία αν αρχίσουν να εμφανίζονται Συμφωνητικά στα οποία ο μηχανικός «συμφωνεί» ότι δεν έχει καμμία υποχρέωση ή Συμφωνητικά των οποίων οι αντιλήψεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους. Η διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου χρειάζεται, επομένως, τη συνεργασία όλων. Σκοπός του θα είναι ή θεμελίωση μιας λογικής και ειλικρινούς σχέσεως μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, που θα φέρει στο «προσήκον μέτρον» την αντίληψη ότι ο μηχανικός μπορεί, αν θέλει, να νικήσει κάθε σεισμό ή κάθε θεομηνία, και ότι αν ηττηθεί «κάτι ύποπτο συμβαίνει». Μια εσφαλμένη αντίληψη για την οποία συνεργάζονται η άγνοια και το συμφέρον. Είναι ανάγκη να μελετήσουν το κείμενο που παρατίθεται, όλοι οι συνάδελφοι, με αυστηρό κριτικό πνεύμα, παράγραφο προς παράγραφο, γραμμή προς γραμμή και λέξη προς λέξη. Ακόμα και το χρώμα των λέξεων έχει σημασία, ενδέχεται να επηρεάσει κάποια στιγμή μια δικαστική απόφαση. Να θεωρήσουν όλοι υποχρέωσή τους να παρέμβουν, να σχολιάσουν, να μετάσχουν στην προσπάθεια.Ελπίζουμε ότι, με τον τρόπο αυτόν, ίσως καταφέρουμε να πετύχουμε επίσημη έγκρισή του και να καταστήσουμε υποχρεωτική την συνυπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας, για κάθε μελέτη που θα ανατίθεται.1 Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ε Δ Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΣτην Αθήνα σήμερα στις ..... του μηνός ....................... του έτους 2008, οι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός ο ....................., κάτοικος Αθηνών, οδός ....................., αρ ...., και αφ’ ετέρου ο ....................................., Πολιτικός Μηχανικός, Α.Μ. ΤΕΕ ........., κάτοικος ...................., οδός ............., αρ. ....., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους ..............................., που θα καλείται στα επόμενα για λόγους συντομίας “εργοδότης“ ή “ιδιοκτήτης”, πρόκειται να οικοδομήσει στο οικόπεδό του που βρίσκεται στην οδό ...................., αρ. ... οικοδομή, με βάση την αρχιτεκτονική μελέτη του Αρχιτέκτονα ...................................... Αναθέτει για το λόγο αυτόν στον δεύτερο συμβαλλόμενο ....................................., που θα καλείται στη συνέχεια για λόγους συντομίας “μηχανικός“ ή “στατικός μελετητής“ ή “μελετητής” την εκπόνηση της στατικής μελέτης κατασκευής της υπ’ όψη οικοδομής, την οποία εκείνος αποδέχεται, με τους παρακάτω όρους, διευκρινίσεις και ειδικές συμφωνίες:Οι ειδικότητες του Πολιτικού Μηχανικού και του Αρχιτέκτονα έχουν τεθεί για την γενική περίπτωση, στην πραγματικότητα νοούνται οι έχοντες από το νόμο το δικαίωμα συντάξεως της σχετικής μελέτης και πράγματι μετέχοντες στο υπ’ όψη Συμφωνητικό.1. Ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις τεχνικού περιεχομένου που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στην ελληνική νομοθεσία, Ευρωκώδικες, Πρότυπα, κλπ., ανεξαρτήτως του αν αναφέρονται ή όχι στο Συμφωνητικό. Κρίθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή όλων, γιατί κινδυνεύουν να «τρομάξουν» τον ιδιοκτήτη που, είναι βέβαιο, ότι δεν γνωρίζει ούτε μπορεί να κατανοήσει το αντικείμενό τους.1. Ο μελετητής θα εφαρμόσει κατά την εκπόνηση της μελέτης τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με συμπληρώσεις, αναθεωρήσεις και ερμηνευτικές Εγκυκλίους και ισχύουν σήμερα: · Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ – 2000) · Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ – 2000) · Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-1997) · Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧ-2008)2. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να ζητήσει μεγαλύτερη ασφάλεια (π.χ. σεισμικό συντελεστή μεγαλύτερο του επιβαλλομένου από την πολιτεία). Επίσης (αν ο ιδιοκτήτης είναι μηχανικός) να ζητήσει μικρότερο συντελεστή συμπεριφοράς. Σχετική ενημέρωση ή πρόταση μπορεί να κάνει και ο μηχανικός στον ιδιοκτήτη, ενημερώνοντάς τον συγχρόνως για τις, κατ’ εκτίμηση, οικονομικές επιπτώσεις. Η ενημέρωση θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί στον βαθμό ασφάλειας που του εξασφαλίζει ο Αντισεισμικός Κανονισμός όσον αφορά την κατάρρευση ή τη δημιουργία βλαβών (άρθρ. 1.2 ΕΑΚ). Υποτίθεται ότι η χρήση του κτιρίου προσδιορίζεται από την αρχιτεκτονική μελέτη, και επομένως ο συντελεστής σπουδαιότητας είναι επίσης προσδιορισμένος. Αν είναι αμφισβητούμενος ορίζεται ρητώς στο Συμφωνητικό.2. Στους υπολογισμούς θα ληφθεί υπ’ όψη ο σεισμικός συντελεστής, ο συντελεστής σπουδαιότητας και ο συντελεστής συμπεριφοράς που ορίζει η πολιτεία για την περιοχή κατασκευής του κτιρίου και την προβλεπόμενη χρήση του. Η εφαρμογή τους τελεί υπό τον έλεγχο της πολιτείας, που θα ενεργηθεί δια της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Για τις σχετικές διατάξεις, ο μηχανικός έκανε στοιχειώδη ενημέρωση στον ιδιοκτήτη.2 3. Ο ΕΑΚ (άρθρο 1.2) και όλοι οι σύγχρονοι Αντισεισμικοί Κανονισμοί του κόσμου δηλώνουν ότι έχουν ως σκοπό: · Την αποφυγή της κατάρρευσης για τον σεισμό σχεδιασμού · Περιορισμένες και επισκευάσιμες βλάβες για τον σεισμό σχεδιασμού και ελαχιστοποίηση βλαβών για μικρότερους σεισμούς · Εξασφάλιση μιας ελάχιστης στάθμης λειτουργιών, ανάλογα με τη χρήση, για τον σεισμό σχεδιασμού Στα αντίστοιχα σχόλια του ΕΑΚ αναγνωρίζεται ότι «η πιθανότητα μη επίτευξης του δεδομένου στόχου, στην περίπτωση κάποιου σεισμού, δεν μπορεί να αποκλεισθεί».3. Η μελέτη θα εξασφαλίζει λειτουργικότητα, παραμορφώσεις, γενική συμπεριφορά του φέροντος οργανισμού και στάθμη ασφάλειας, έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως αποδεκτά από τον Κανονισμό Σκυροδέματος και τον Αντισεισμικό Κανονισμό.4. Το πάχος επικαλύψεως ορίζεται από τον ΕΚΩΣ αναλόγως διαμέτρου ράβδων. Εξαρτάται επίσης από τη χρήση του κτιρίου και τη διαβρωτικότητα του περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα στον ΕΚΩΣ και το ΕΝ 206-1. Πρέπει να ικανοποιούνται ακόμα οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυρασφαλείας.4. Η επιλογή της κατηγορίας των υλικών κατασκευής του στατικού σκελετού (σκυροδέματος και χάλυβα) και των απαραιτήτων στοιχείων της κατασκευής (πάχος επικαλύψεως οπλισμών, στοιχεία της συνθέσεως σκυροδέματος κλπ.) θα γίνει από τον μελετητή, ο οποίος θα λάβει υπ’ όψη του τη χρήση του κτιρίου, το περιβάλλον, τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και επίσης τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας που επιβάλλει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.5. Είναι γνωστό το πρόβλημα της εκπονήσεως τριών επί μέρους μελετών, από τους μηχανικούς των τριών ειδικοτήτων που, συχνά, δεν συνιστούν μία εφαρμόσιμη μελέτη. Ο στατικός μελετητής πρέπει να πείσει τους άλλους μελετητές και τον ιδιοκτήτη ότι η υπ’ αριθμόν ένα απαίτηση είναι η αντοχή και η ανθεκτικότητα του κτιρίου, αλλά και ο ίδιος πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτή δεν είναι η μόνη απαίτηση για ένα σύγχρονο κτίριο.5. Ο στατικός μελετητής οφείλει να συνεργασθεί με τον μελετητή της αρχιτεκτονικής μελέτης και της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για να τους ενημερώσει για τις απαιτήσεις των Κανονισμών που αφορούν τον Φέροντα Οργανισμό και να ξεπεράσει, σε συνεργασία μαζί τους, τις ενδεχόμενες δυσχέρειες μορφώσεως του στατικού φορέα, να τους ενημερώσει για τις προκύπτουσες και αναγκαίες διαστάσεις των στατικών στοιχείων κλπ., με σκοπό να προκύψει στατική μελέτη συμβατή με την αρχιτεκτονική και την ηλεκτρομηχανολογική, και εφαρμόσιμη.6. Υπάρχει πάντα ένα «σύγχρονο» πρόβλημα, που γίνεται 6. Ο στατικός μελετητής αναλαμβάνει την υποχρέωση συνεχώς εντονότερο, όταν ο μηχανικός της Πολεοδομίας να τροποποιήσει ή και να συμπληρώσει τη μελέτη, προσπαθεί να εξασφαλίσει για τον εαυτό του την σύμφωνα με τις υποδείξεις του ελέγχοντος μηχανικού εκπόνηση των μελετών της περιοχής του και να γίνει ο της Πολεοδομίας και μέχρι της τελικής εγκρίσεώς της. ίδιος ελέγχων και ελεγχόμενος μιας «σατραπείας». 7. Η ανάγκη για την εκπόνηση εδαφοτεχνικής έρευνας δεν φαίνεται πάντα από την αρχή, ενώ είναι δικαιολογημένος ο δισταγμός (κυρίως του ιδιοκτήτη) να προβεί σε δαπάνες που ίσως δεν είναι απαραίτητες. Για την αντιστήριξη (π.χ. με αγκυρώσεις) των πρανών μιας βαθειάς εκσκαφής, ιδίως αν υπάρχουν όμορα παληά κτίσματα, ο δισταγμός είναι μικρότερος. Αυτές όμως οι εργασίες μελέτης αγκυρώσεων ή ειδικών θεμελιώσεων, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν κατ΄ απαίτηση του ελέγχοντος μηχανικού της Πολεοδομίας, συνιστούν αντικείμενο πέραν από την εκπόνηση της στατικής μελέτης του κτιρίου και πρέπει να αμείβονται ιδιαιτέρως. Αν, κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού, είναι εφικτή η πρόβλεψη της ανάγκης ειδικών θεμελιώσεων ή αγκυρώσεων, η ιδιαίτερη αμοιβή τους πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη στην προεκτίμηση της αμοιβής.7. Ο μελετητής, για την εκπόνηση της μελέτης θεμελιώσεως, θα εφαρμόσει το σύστημα θεμελιώσεως και τις παραμέτρους εδάφους που χρησιμοποιούνται στις παρεμφερείς κατασκευές της ίδιας περιοχής. Ο ίδιος, και ο ελέγχων μηχανικός της Πολεοδομίας, ενδέχεται και δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας ή την αλλαγή του συστήματος θεμελιώσεως ή την εφαρμογή συστήματος αντιστηρίξεως των πρανών εκσκαφής, σε περίπτωση που αυτό θα κριθεί αναγκαίο κατά τον έλεγχο της μελέτης ή τις πραγματικές συνθήκες εδάφους, σε συνάρτηση με το μέγεθος των φορτίων, την ακαμψία του κτιρίου, την ενδοσιμότητα του εδάφους ή το βάθος εκσκαφής ή την ύπαρξη γειτονικών κτιρίων ή άλλους λόγους ή συνδυασμό τους. Η δαπάνη της νέας μελέτης βαρύνει τον ιδιοκτήτη.3 8. Ο μελετητής μπορεί να ενημερώσει στοιχειωδώς τον ιδιοκτήτη για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ή όχι (π.χ. αναπτύγματα οπλισμών, επιμετρήσεις κλπ.). Για όλες τις πρόσθετες απασχολήσεις και ευθύνες, οι οποίες «φορτώνονται» κάθε λίγο στους μηχανικούς με Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, το ΤΕΕ πρέπει να καθορίσει (και ο μηχανικός να απαιτήσει) ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές.8. Οι υποχρεώσεις του μελετητή μηχανικού, για την συμφωνούμενη αμοιβή, προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 696/74), όπως εφαρμόζεται σήμερα στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας. Κάθε πρόσθετη εργασία θα αμείβεται ιδιαιτέρως. Πάντως τα στοιχεία που θα παραδοθούν δεν θα είναι λιγώτερα από τα απαιτούμενα από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες για την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας.9. Οι περιπτώσεις για τις οποίες, η επανάληψη τμήματος ή του συνόλου της μελέτης, συνεπάγεται ιδιαίτερη αμοιβή, πρέπει να προσδιορισθούν σαφέστερα και ρητώς από το ΤΕΕ, π.χ. η περίπτωση τροποποιήσεως του φορέα λόγω απαιτήσεως της ΔΕΗ για εγκατάσταση υποσταθμού ή κατ’ απαίτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλπ.9. Τροποποιήσεις τις αρχιτεκτονικής μελέτης που οφείλονται σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις των πολεοδομικών διατάξεων ή των Κανονισμών ή αλλαγή των επιθυμιών και εντολών του ιδιοκτήτη, και συνεπάγονται επανάληψη του συνόλου ή τμήματος της στατικής μελέτης, αμείβονται ιδιαιτέρως.10. Υπενθυμίζεται το πρόβλημα με τον ελέγχοντα της 10. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις μελέτης οι οποίες Πολεοδομίας που, για οποιουσδήποτε λόγους, θεωρεί οφείλονται σε ατέλειες της αρχικής, που διαπιστώνονται ότι κατέχει την απόλυτη γνώση και προσπαθεί να την κατά τον έλεγχο της Πολεοδομίας, αποτελούν υποχρέωση του μελετητή, άνευ αμοιβής. επιβάλλει στον μελετητή. 11. Υπάρχει ασφαλώς δυσχέρεια για να ορισθεί με απλό και αδιαμφισβήτητο τρόπο ποιες καθυστερήσεις οφείλονται ή δεν οφείλονται στον στατικό μελετητή. Ιδιαίτερη δυσκολία υπάρχει για τον χαρακτηρισμό της περίπτωσης διαφωνίας μελετητή - ελέγχοντος, στο καθαρά επιστημονικό μέρος.11. Προθεσμία εκπονήσεως της ως άνω ανατιθεμένης μελέτης συμφωνείται των ……. μηνών από σήμερα, θεωρουμένου ότι τα παραδιδόμενα αρχιτεκτονικά σχέδια είναι οριστικά. Στην προθεσμία δεν προσμετρώνται καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στον μελετητή.12. Η ποινική ρήτρα θα βρίσκεται μέσα στο «προσήκον μέτρο». Το ΤΕΕ πρέπει ίσως να προτείνει εκείνο μια εύλογη ρήτρα. Στις μελέτες του Δημοσίου το όριο της ποινικής ρήτρας είναι στο ........% της συνολικής αμοιβής.12. Ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα υπαίτιας καθυστέρησης, θα κρατείται από την αμοιβή του μελετητή το ποσόν των …………… € . Η συνολική ποινική ρήτρα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 20% της συνολικής αμοιβής μελέτης.13. Είναι προφανές ότι η συμφωνία για την αμοιβή είναι 13. Η αμοιβή του μελετητή για την εκπόνηση της ελεύθερη και ότι η προσδιοριζόμενη από το ΤΕΕ είναι η μελέτης θα ορισθεί από το ΤΕΕ κατά την τηρούμενη ελάχιστη επιτρεπτή. διαδικασία για την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας. Οι ειδικές θεμελιώσεις και οι αγκυρώσεις αμείβονται ιδιαιτέρως. Η αμοιβή προσαυξάνεται με τον ισχύοντα ΦΠΑ, κατά τον νόμο, και θα κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 14. Πρέπει να είναι δυνατή η προσεγγιστική προεκτίμηση της αμοιβής, με απλό τρόπο. Η προεκτίμηση αμοιβής είναι αναγκαία αν πρόκειται η αμοιβή να χορηγηθεί τμηματικά, πράγμα που είναι σκόπιμο. Η καταβολή ποσοστού 70% της αμοιβής με την κατάθεση της μελέτης είναι σύμφωνη με τα εφαρμοζόμενα στις μελέτες του Δημοσίου, ενώ «συμπλέει» και με την Απόφαση περί του τρόπου εκδόσεως των Οικοδομικών Αδειών.14. Το ύψος της αμοιβής προεκτιμάται σε ………. €. Υπέρ του μελετητή θα κατατεθεί από τον ιδιοκτήτη, εντός 5 ημερών από σήμερα, ποσοστό 25% της προεκτιμωμένης αμοιβής ως προκαταβολή. Ποσοστό 45% ακόμα θα κατατεθεί με την παράδοση της μελέτης ή την κατάθεσή της στην Πολεοδομία, και η αμοιβή θα εξοφληθεί, στο οριστικό της ύψος, μετά την έγκριση της μελέτης από την Υπηρεσία ελέγχου των στατικών μελετών της Πολεοδομίας.15. Η διαδικασία αυτή προσδιορίζεται από το ΠΔ 15. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή επιλύεται με προσφυγή στη Διαιτησία του ΤΕΕ. 723/1979 (ΦΕΚ 217/Α/17-9-1979). Το παρόν συνετάγη εις τριπλούν, έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων από ένα, και ένα ακόμα κατατέθηκε στο ΤΕΕ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ4Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.