Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον υπεργολάβο.

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τα υλικά και ενιαία τιμή μονάδος ανά m3 Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι βέβαιο ότι κανένα σχέδιο Συμφωνητικού δεν είναι κατάλληλο και έτοιμο για «πιστή αντιγραφή». Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσαρμοσθεί στις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου και στις γνώσεις, την πείρα και τις απόψεις του συναδέλφου που θα επιθυμούσε να το χρησιμοποιήσει ως σκελετό. Και που θα μπορούσε να το τροποποιήσει κατά τις επιθυμίες του, σε κάθε επίπεδο, φραστικό, τεχνικό, συμβατικό ή νομικό. Στις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος υπάρχει μια ποικιλία δυνατοτήτων αναθέσεως της εργασίας, με τα υλικά ή μόνο την αξία της εργασίας («φατούρα»), με επιμέτρηση ή κατ’ αποκοπήν τιμή, με διάφορους τρόπους πληρωμής κ.ο.κ. Δυνατοτήτων που σχετίζονται με το μέγεθος του έργου, τη θέση του, τη χρήση του, την επιζητούμενη στάθμη ποιότητας, την πολυτέλεια, τις ιδιομορφίες της αρχιτεκτονικής μελέτης, τις δυνατότητες του ιδιοκτήτη κλπ. Το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού που παρατίθεται πιο κάτω έχει συνταχθεί κυρίως για τις ανάγκες των (σχετικώς μικρών) συνήθων ιδιωτικών οικοδομικών έργων, για έργο επιμετρούμενο, που θα εκτελεσθεί με το σύστημα μιας συνολικής τιμής μονάδος για το οπλισμένο σκυρόδεμα, με τα υλικά, σε οποιοδήποτε στοιχείο του έργου. Έχει προσπαθήσει να καλύψει όσο μπορεί περισσότερες ανάγκες από τις συνήθως εμφανιζόμενες στην πράξη, που δεν είναι αναγκαίο να εμφανισθούν όλες μαζί στο ίδιο έργο. Το Συμφωνητικό θα μπορεί να γίνει απλούστερο όταν θα εγκριθούν οι Εθνικές Προδιαγραφές, αφού τότε θα μπορεί να γίνει απλή αναφορά σ’ αυτές για να προσδιορισθεί μονοσήμαντα η στάθμη ποιότητας. Έχει γίνει προσπάθεια να καλύψει όσο γίνεται περισσότερες από τις εμφανιζόμενες ή δυνάμενες να εμφανισθούν περιπτώσεις «συμβατικών» αντιδικιών, με συνέπεια να είναι, νομικώς, σχετικώς αυστηρό, απαιτητικό και ίσως εξεζητημένο. Η σύνταξή του έχει βασισθεί στην αρχή, ότι η απλοποίηση (και η περικοπή) παραγράφων είναι ευκολώτερη από την εξ αρχής διατύπωσή τους. Η αναδρομή στα κείμενα «Οδηγίες για τη σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών» και «Το επάγγελμα του μηχανικού – Νομικό πλαίσιο και ευθύνες» του www.e-archimedes.gr δεν θα ήταν άσκοπη. Για την υποβοήθηση των επιλογών και της λήψεως αποφάσεων, η παρουσίαση του Συμφωνητικού γίνεται με σύγχρονη παράθεση Σχολίων και Παρατηρήσεων που υποβοηθούν τόσο στην κατανόηση όσο και στην επέμβαση. Κάθε παρέμβαση, γνώμη, συμπλήρωση, διαφωνία ή αντίρρηση είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη. Δεν θα παραλείψω να επισημάνω πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΣΧΕΔΙΟ 2: Με τα υλικά και ενιαία τιμή μονάδοςΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΧΟΛΙΑ Αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συμφωνίας και η «έδρα» εκάστου συμβαλλομένου. Αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, κατά το δυνατόν πλήρη. Αν κάποιος ενεργεί ως εκπρόσωπος Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου ή Κοινοπραξίας, αναγράφεται και ο τίτλος νομιμοποιήσεως. Στις άτυπες συμπράξεις (π.χ. δύο αδελφών ή φίλων) πρέπει να αναγράφεται ότι οι συμπράττοντες είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι εις το σύνολον, έναντι του ιδιοκτήτη. Περιγράφεται στοιχειωδώς το προς εκτέλεση έργο, ως «πενταόροφη πολυκατοικία» ή «διώροφη οικοδομή» κλπ. με πιθανή αναφορά και της χρήσεως «ξενοδοχείο» ή «γκαράζ» ή «κτίριο καταστημάτων και γραφείων» κλπ. χωρίς αυτό να είναι και απολύτως απαραίτητο. Προφανώς για μια νόμιμη κατασκευή πρέπει να έχει εκδοθεί Άδεια. Στην περίπτωση που προσπαθεί να καλύψει το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού η κατασκευή συνίσταται σε προσθήκη ορόφου, με ενδεχόμενη προσθήκη τοιχίων στο υπάρχον, για την κατασκευή ανελκυστήρα ή κλιμακοστασίου ή την ενίσχυση του υφισταμένου.Στην Αθήνα σήμερα στις .......................... 200.., οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν ο κ. ……..................., κάτοικος …….............., οδός ……….............. αρ. ..... και αφ' ετέρου ο κ. ................................, εργολάβος σκυροδέματος, ενεργώντας για τον εαυτό του και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ........................... που έχει έδρα ....................., οδός ........................αρ. ......, με Α.Φ.Μ. ..................., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους κ. ...................., που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργοδότης" ή "ιδιοκτήτης" πρόκειται να οικοδομήσει τον Α΄ Όροφο και το κτίσμα του Δώματος, επί του Ισογείου κτιρίου καταστημάτων ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών …....................... αρ. .... και ……...................., στο …………….., για τον οποίο έχει εκδοθεί η απαιτούμενη Οικοδομική Άδεια με αρ. ........................ .Ορίζεται το αντικείμενο της συμφωνίας. Οι οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού δεν πρέπει να αγνοούν τους κανόνες της καλής πίστεως, ούτε όμως και να υστερούν ως προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών και των Προδιαγραφών για έντεχνη εργασία. Η στάθμη απαιτουμένης ποιότητας πρέπει να προσδιορίζεται, όσο γίνεται καλύτερα, στα σχέδια και τις περιγραφές ή και στις παραγράφους του Συμφωνητικού. Η γνώση των συνθηκών του έργου και των στοιχείων των μελετών πρέπει πάντα να δηλώνονται, για να αποφεύγεται η ενδεχόμενη εκ των υστέρων επίκληση δικαιολογιών και η προβολή απαιτήσεων του εργολάβου, είτε για αύξηση της αμοιβής είτε για παράταση της προθεσμίας.Αναθέτει για τον λόγο αυτόν στην αφ’ ετέρου συμβαλλόμενη Εταιρεία, που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργολάβος" και που αποδέχεται δια του εκπροσώπου της την ανάθεση, την κατασκευή του σκελετού του ορόφου αυτού και του κτίσματος του Δώματος, από oπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των σχεδίων, των τοπικών συνθηκών και της καταστάσεως του έργου, και ότι αποδέχεται την εκτέλεσή του σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις διατάξεις Ασφαλείας Εργαζομένων, τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις παρακάτω τιμές, ειδικούς όρους και συμφωνίες.1. Προσδιορίζεται σαφώς το αντικείμενο και ο τρόπος εκτελέσεως της συμφωνίας (φατούρα, με τα υλικά κλπ.) και, όσο γίνεται καλύτερα, το σύνολο των υποχρεώσεων εκάστου, ιδιαίτερα αν πρόκειται για προσθήκη ή/και ενίσχυση ή επισκευή ή τροποποίηση κλπ. Η συμφωνούμενη τιμή μονάδος έχει προσφερθεί από τον εργολάβο, κατόπιν μελέτης των στατικών σχεδίων, για μια συγκεκριμένη αναλογία οπλισμού ανά m3 σκυροδέματος. Είναι λογικό να ζητήσει ο εργολάβος πρόσθετη τιμή, σε περίπτωση ουσιώδους αυξήσεως της ποσότητας του οπλισμού. Το ίδιο ισχύει αν ζητηθούν ή απαιτηθούν, κατά την πορεία των εργασιών, εργασίες που δεν εμφανίζονταν κατά την επίδοση της προσφοράς ή την υπογραφή του Συμφωνητικού.1. Ο εργολάβος έναντι της ενιαίας τιμής μονάδος των ............................................ ευρώ (............... €) ανά κυβικό μέτρο οπλισμένου σκυροδέματος αποδέχεται την εκτέλεση της εργασίας, αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις και δαπάνες για την πλήρη και εμπρόθεσμη περαίωση του έργου και την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη, ολοκληρωμένου και πληρούντος τις απαιτήσεις της μελέτης, των Κανονισμών και της νομοθεσίας. Στην τιμή αυτή της τελικής προσφοράς του θεωρούνται περιεχόμενα τα υλικά και ενσωματωμένες όλες οι επί μέρους κύριες και βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, με τήρηση των κανόνων της τέχνης, των κειμένων διατάξεων που αφορούν κάθε εργασία (Σκυροδέματος, Χαλύβων, ΕΚΩΣ κλπ.) και την Ασφάλεια Εργαζομένων.1 Η τροποποίηση των αρχικών συνθηκών δημιουργεί θέματα ξεχωριστής συμφωνίας για το νέο αντικείμενο ή προσαρμογής της αρχικής τιμής. Η γνώση των Κανονισμών θεωρείται προϋπόθεση για την σωστή δουλειά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον ένας εφεδρικός δονητής την ώρα της διαστρώσεως. Στα μεγάλα έργα, ανά τρεις ή τέσσερις εργαζόμενους δονητές καλό είναι να υπάρχει ένας εφεδρικός. Το μήκος παραθέσεως ή αναμονής υποδεικνύεται ως 60Φ κατά προσέγγισιν, υπερισχύει ασφαλώς ο ακριβής υπολογισμός, κατά τον ΕΚΩΣ, αναλόγως θέσεως και αντοχής σκυροδέματος, και τα σχέδια λεπτομερειών (αν υπάρχουν). Το «λάδωμα» των ξυλοτύπων πρέπει να γίνει με τα ειδικά «αντικολλητικά» υλικά, και όχι με καμμένα ορυκτέλαια, στην ποσότητα που ορίζει ο παραγωγός τους ανά m2, για να μην δημιουργούνται προβλήματα προσφύσεως των επιχρισμάτων ή χρώματος και κακής εμφανίσεως του γυμνού σκυροδέματος. Και ασφαλώς απαγορεύεται το «λάδωμα» μετά την τοποθέτηση του οπλισμού επί του ξυλοτύπου. Θεωρείται ότι η έκταση της αναγκαίας εκσκαφής πεδίλων είναι τόσο μικρή, ώστε δεν αξίζει να γίνει ξεχωριστή συμφωνία με εργολάβο χωματισμών.Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται οι εκσκαφές για την έδραση των πεδίλων, του φρέατος του ανελκυστήρα και των νέων ενισχυτικών τοιχίων, και τη σύνδεσή τους με τον υπάρχοντα σκελετό, η εργασία καθαιρέσεως αόπλων και ωπλισμένων σκυροδεμάτων στην απαιτούμενη έκταση για την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών, οι εργασίες καθαρισμού, εκτραχύνσεως, τομής, αποτμήσεως, διατρήσεως, ενσωματώσεως βλήτρων κλπ. στα υπάρχοντα στοιχεία, τα υλικά και η εργασία πλήρους συνδέσεως και συνεργασίας του νέου σκυροδέματος με τα παληό, τα υλικά και η εργασία επανεπιχώσεως, συμπυκνώσεως και αποκαταστάσεως της υφισταμένης σήμερα καταστάσεως στο υπάρχον κτίριο, σύμφωνα με τη μελέτη. Επίσης το ενοίκιο ή η απόσβεση και οι φθορές των ξυλοτύπων και των ικριωμάτων, τα υλικά και η εργασία τοποθετήσεως των πλίνθων της διογκωμένης πολυστερίνης στις πλάκες τύπου «σάντουϊτς» και τις επιφάνειες του σκελετού για τη θερμομόνωση, η πλήρης κατασκευή ξυλοτύπου, οι χάλυβες του οπλισμού, οι αποστατήρες και οι εργασίες οπλίσεως και τοποθετήσεως, το σκυρόδεμα με τα υπερρευστοποιητικά και λοιπά πρόσθετα, με τις εργασίες σκυροδετήσε, συμπυκνώσεως, συντηρήσεως κλπ., κατά τις επιταγές των Κανονισμών και τα εμφαινόμενα στα σχέδια. Διευκρινίζεται ότι στην συμφωνούμενη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται κάθε στοιχείο και κάθε είδος κατασκευής ωπλισμένου σκυροδέματος (κούτελα, σκαλοπάτια, σκοτίες κλπ.), που απλώς και μόνο θα κυβίζεται και θα πληρώνεται με τη συμφωνημένη τιμή μονάδας, χωρίς να ισχύει οποιοδήποτε έθιμο ή άλλη συνήθεια της πράξης.2. Αναλύονται περισσότερο οι υποχρεώσεις και2. Αναλυτικώτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στις εργασίες κατασκευής του σκελετού και στην συμφωνούμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, σύρματος, καρφικής ύλης, διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης και όλων γενικώς των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών που εμφαίνονται ή προκύπτουν από τα σχέδια και περιέχονται στις περιγραφές, και επίσης η μεταφορά τους στο εργοτάξιο, στη θέση χρησιμοποιήσεως, και η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Υποχρέωση του εργολάβου αποτελεί επίσης η εκτέλεση κάθε κύριας και βοηθητικής εργασίας για την κατασκευή του σκελετού του παραπάνω κτιρίου, η δαπάνη για την προμήθεια, μίσθωση, μεταφορά κ.λπ. κάθε εργαλείου ή μηχανήματος κλπ. και η μέριμνα και ευθύνη για την προστασία και φύλαξη των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων. Επίσης η λήψη των δοκιμίων νωπού σκυροδέματος κατά ΚΤΣ, με τον τρόπο που ορίζει το συνημμένο Φύλλο Οδηγιών. Ενδεικτικά, στις υποχρεώσεις του εργολάβου ως προς τον εξοπλισμό και την εργασία, περιλαμβάνεται, το ενοίκιο της αντλίας και το νερό διαβροχής - συντήρησης, τα πρόσθετα του σκυροδέματος (υπερρευ-στοποιητικά κλπ.), το ενοίκιο των δονητών και κάθε άλλου μηχανήματος ή εργαλείου, τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, ενοικιάσεως, φθοράς, συνθέσεως και αποσυνθέσεως των ικριωμάτων και του ξυλοτύπου, κατεργασίας του σιδηροπλισμού και τοποθετήσεως των αποστατήρων, διαστρώσεως, συμπυκνώσεως του σκυροδέματος και διαβροχής του (ακόμα και τις μέρες των αργιών) και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.επιβαρύνσεις εκάστου και ενδεχομένως παρατίθεται μια στοιχειώδης Τεχνική Περιγραφή, παρουσιάζουσα τον τρόπο εκτελέσεως της εργασίας και την επιθυμητή ποιότητα ή πολυτέλεια, με ενδεχόμενες αναφορές στα σχέδια ή άλλα συμβατικά τεύχη (αν υπάρχουν) ή κανονιστικές διατάξεις. Το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να είναι κάθε φύσεως, κατά τη σχετική μελέτη. Το ενοίκιο των μητρών λήψεως των δοκιμίων σκυροδέματος μπορεί να ανατεθεί στον εργολάβο και να ενταχθεί στην ενιαία τιμή, συνήθως όμως αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη, για να διατηρεί εκείνος την πρωτοβουλία και τον έλεγχο (αλλά και την ευθύνη). Το ίδιο μπορεί να γίνει με τη δαπάνη εργαστηριακού ελέγχου των δοκιμίων, η οποία αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη αν δεν ορίζεται ρητώς, διαφορετικά, στο Συμφωνητικό. Στην πράξη επικρατεί η (επικίνδυνη) συνήθεια, κατά πρόταση του εργολάβου, να εμφανίζεται στα Δελτία Αποστολής, ίσως και στα Τιμολόγια, ο ιδιοκτήτης ως παραγγέλων και παραλαμβάνων από τον προμηθευτή σκυροδέματος ή/και οπλισμού. Αυτό είναι συνήθως αίτημα του εργολάβου, ώστε να μπορεί εκείνος να κόψει μικρότερο Τιμολόγιο, για λόγους φορολογικούς. Δημιουργείται έτσι ο κίνδυνος για τον ιδιοκτήτη, να του ζητηθούν πληρωμές από τους προμηθευτές, μετά το πέρας του έργου, παρά το ότι εκείνος είχε συμφωνήσει (και πλήρωνε) ότι η προμήθεια των υλικών ήταν υποχρέωση του εργολάβου.2 Επίσης είναι σκόπιμο, ο ιδιοκτήτης να παρακολουθεί την «πορεία» των Δελτίων Αποστολής, ώστε να είναι βέβαιος ότι παραγγέλλεται και προσκομίζεται στο έργο η κατηγορία σκυροδέματος που απαιτεί η μελέτη, αλλά και ότι οι προσκομιζόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και δεν υποκρύπτουν την επιθυμία προβολής απαιτήσεων, για ποσότητες πέραν των συναγομένων από την επιμέτρηση. Είναι σκόπιμο, ο ιδιοκτήτης να απαιτεί τα Δελτία Αποστολής (ή αντίγραφα) πριν από κάθε πληρωμή του εργολάβου και να ζητεί την συμβουλή του μηχανικού του. Πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι ο προμηθευτής των υλικών γνωρίζει, ότι υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο εργολάβος. Ο ιδιοκτήτης πρέπει ακόμα να ανησυχεί μήπως ο εργολάβος προσπαθεί να εξοικονομήσει τη δαπάνη χρήσεως ρευστοποιητικών κλπ. για την εξασφάλιση της εργασιμότητας, με προσθήκη νερού (μείωση αντοχής). Η ανάθεση της διαβροχής του σκυροδέματος στον εργολάβο «ακόμα και κατά τις ημέρες των αργιών» είναι ενδεχομένως αυστηρή και η ένταξή της στο Συμφωνητικό πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση.Τον εργολάβο βαρύνουν επίσης και περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του, οι δαπάνες προετοιμασίας, σημάνσεως και περιφράξεως των χώρων εργασίας καθώς και οι δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου από τα άχρηστα υλικά και αποκομιδής τους, μετά το πέρας των εργασιών, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις Αρχές και η αποκατάσταση πιθανών ζημιών που τα εργαλεία, τα μηχανήματα ή το προσωπικό του, τυχόν θα προξενήσουν σε ιδιοκτησίες, γείτονες, διερχόμενους κλπ. Ο εργολάβος δηλώνει ότι οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιήσει ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 16440/Φ 10.4/445/16-9-93 Κοινής Υπ. Αποφ. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών, ότι τα στοιχεία τους βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς στρεβλώσεις, οξειδώσεις, αλλοιώσεις, κτυπήματα κλπ., ότι δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από τη χρονολογία κατασκευής τους και εγγυάται ότι το προσωπικό του είναι εκπαιδευμένο και γνωρίζει τη χρήση τους, όπως αυτή επιβάλλεται από τις διατάξεις της ως άνω Αποφάσεως.3. Θα ήταν επίσης δυνατόν να κάνει τις σχετικές ενέργειες ο ιδιοκτήτης, ο οποίος πάντως πρέπει, τουλάχιστον, να παρακολουθεί ή και να εποπτεύει τις ενέργειες.3. Στις υποχρεώσεις του εργολάβου περιλαμβάνεται επίσης κάθε μέριμνα και δαπάνη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κειμένων διατάξεων και την εξασφάλιση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, όπως η θεώρηση της Οικοδομικής Αδείας στο αστυνομικό τμήμα, η Άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου, η ανάρτηση πινακίδας με τον αριθμό Αδείας, η σύνταξη των Καταστάσεων Ημερομισθίων για το ΙΚΑ κλπ.4. Αν δεν είναι εύκολο να παίρνονται παρουσίες, είναι πάντως αναγκαίο να παρακολουθείται ο αριθμός και η ειδικότητα των εργαζομένων. Θα εξακριβώνεται επίσης ότι είναι ασφαλισμένοι.4. Η παραπάνω συμφωνηθείσα τιμή μονάδος δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ του τιμολογίου, ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη κατά το Νόμο. Οι δαπάνες ασφαλίσεως ΙΚΑ, Επικουρικού, Δωροσήμου κ.λπ. βαρύνουν τον εργοδότη μέχρι το ελάχιστο ύψος ημερομισθίου και για τον αριθμό ημερομισθίων (κατά μέγιστον) που δέχεται το ΙΚΑ. Οι επί πλέον δαπάνες ασφαλίσεως για πιθανή επί πλέον μισθοδοσία ή αριθμό ημερομισθίων βαρύνουν τον εργολάβο. Ολόκληρο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο κατά τον Νόμο.5. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, σύμφωνη με τις δυσχέρειες του έργου και την επιδιωκόμενη ποιότητα, και πάντως πρέπει να είναι εις γνώσιν του εργολάβου κατά την επίδοση της προσφοράς του. Γενικώς, η μείωση των προθεσμιών κάτω ενός ορίου, σημαίνει αύξηση της δαπάνης κατασκευής, αλλά και αύξηση του κινδύνου επιβολής ποινικής ρήτρας. Η ποινική ρήτρα πρέπει επίσης να είναι εύλογη. Στα Δημόσια Έργα ορίζεται στο 10% της «μέσης ημερήσιας αξίας έργου» για χρόνο ίσον προς το 20% της συμβατικής προθεσμίας, διπλασιαζόμενη κατόπιν. Στα (μικρά συνήθως) ιδιωτικά έργα ίσως θα πρέπει να είναι ποσοστιαίως μεγαλύτερη, για να μην είναι τελείως ανώδυνη. Σε μεγάλα έργα, ίσως θα ήταν σκόπιμο να τεθούν και τμηματικές ανατρεπτικές προθεσμίες. Είναι παράλογο να περιμένει κανείς μερικούς μήνες για να αποκτήσει το δικαίωμα της επιβολής της ποινής της εκπτώσεως, σε ένα έργο και σε ένα εργολάβο που δεν κάνει τίποτα, ούτε καν προσπάθεια.5. Προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται συνολικά ............... μηνών από σήμερα. Για κάθε μέρα υπερβάσεως της προθεσμίας αυτής θα κρατιέται από τον εργολάβο ποινική ρήτρα ……............... € ημερησίως για τις 20 πρώτες μέρες και ................ € ημερησίως για τις επόμενες. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τους 2 μήνες, ο εργοδότης δικαιούται να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, να παρακρατήσει το υπόλοιπο του λαβείν του, να αποτελειώσει το έργο εις βάρος και για λογαριασμό του και να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά που του προκάλεσε η καθυστέρηση.3 6. Η έκπτωση είναι πολύ σοβαρή πράξη και πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση και προσοχή. Παρά ταύτα είναι μερικές φορές αναπόφευκτη, και τότε πρέπει ενδεχομένως να εφαρμόζεται ύστερα από κάποια προειδοποίηση (κάτι σαν την «ειδική πρόσκληση» των Δημ. Έργων). Σε περίπτωση εφαρμογής της, πρέπει να γίνει αμέσως επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει μέχρι τότε ο εργολάβος, τόσο για να γίνει σωστός υπολογισμός της αξίας του εκτελεσθέντος έργου, όσο και για να ορισθεί η οικονομική αφετηρία για τον επόμενο εργολάβο. Είναι σκόπιμη η πρόσκληση και του άλλου μέρους, από τον επισπεύδοντα, για επιμέτρηση κατ’ αντιπαράστασιν, για να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ύστερα από την αποπεράτωση (με άλλον εργολάβο) του έργου, χωρίς να σημαίνει ότι η επιμέτρηση δεν μπορεί να γίνει από τη μία μόνο πλευρά, αν η άλλη προσκλήθηκε και δεν προσήλθε. Είναι γνωστός ο ιδιότυπος εκβιασμός που μπορεί να ασκήσει ο εργολάβος, είτε αφαιρώντας αμέσως και ακαίρως στοιχεία (π.χ. ικριώματα) που επηρεάζουν την ευστάθεια του έργου, είτε εγκαταλείποντας στο χώρο εξοπλισμό ή μηχανήματα, για να «απαγορεύσει» την συνέχιση των εργασιών. Η συμφωνία μπορεί να προβλέψει για αποζημίωση ή ενοίκιο των στοιχείων ή μηχανημάτων ή κατασκευών που θα χρησιμοποιηθούν, και πάντως αυτός ο χρόνος «αιχμαλωσίας» πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός.6. Ο εργοδότης μπορεί επίσης να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο στην περίπτωση που ο εργολάβος θα επιδείξει προφανή αδυναμία στην έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών ή κακοπιστία έναντι του εργοδότη ή αδιαφορία για την τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, των νόμων και των κανόνων Ασφαλείας Εργαζομένων. Επίσης στην περίπτωση που ο εργολάβος θα καθυστερήσει την έναρξη ή θα διακόψει αναιτιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών επί 10ήμερο, και στην περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η έκπτωση θα συντελεσθεί με την επίδοση σχετικής Εξωδίκου Δηλώσεως του εργοδότη προς τον εργολάβο. Από της κοινοποιήσεως της εκπτώσεως κατά τα ανωτέρω, η κατοχή και χρήση ολοκλήρου του χώρου του έργου περιέρχεται στον εργοδότη, κάθε δε ανάμιξη του εργολάβου στο εργοτάξιο αποτελεί διατάραξη της κατοχής του εργοδότη. Υπό τις συνθήκες αυτές ο εργολάβος δεν δικαιούται να προβεί στην αποξύλωση και απομάκρυνση από το έργο των ικριωμάτων, ξυλοτύπων και γενικώς των εμπεπηγμένων στο έργο αντικειμένων, χωρίς γραπτή άδεια του εργοδότη. Επιπροσθέτως ο εργολάβος εξουσιοδοτεί ανέκκλητα τον εργοδότη να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα αυτά μέχρι την ολοκλήρωση αυτοτελούς τμήματος ή την περαίωση του έργου για τις ανάγκες της κατασκευής ή να επιτρέπει σε άλλον εργολάβο την χρησιμοποίηση τους, χωρίς αντάλλαγμα.7. Θα ήταν επιθυμητό, να υπάρχουν Προδιαγραφές εργασιών, στις οποίες να καθορίζεται αντικειμενικά και πριν από την εκτέλεση, ποια ποιότητα εργασιών είναι επιθυμητή, ποια είναι κατ’ ανοχήν δεκτή και ποια θα οδηγήσει σε καθαίρεση και ανακατασκευή, για να αποφευχθεί η «απόλυτη κρίση» ενός μόνον προσώπου, που πάντως, όταν εφαρμόζεται, πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η περικοπή τιμής έχει, πάντως, την έννοια ποινής, δεν περιορίζεται μόνο στο ποσόν που γλύτωσε ο εργολάβος (π.χ. 30 kg τσιμέντου).7. Η εργασία θα είναι έντεχνη και θα εκτελείται από προσωπικό απολύτως ειδικευμένο. Ο επιβλέπων μηχανικός θα διατάξει την καθαίρεση κάθε κακότεχνης κατασκευής ή θα κάνει περικοπή τιμής εφ' όσον το μέγεθος ή το είδος ή η φύση της κακοτεχνίας επιτρέπει ή επιβάλλει την κατ' ανοχήν αποδοχή της, κατά την απόλυτη κρίση του. Η δαπάνη καθαιρέσεως και επανακατασκευής βαρύνει τον εργολάβο.8. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που ο επιβλέπων μηχανικός απειλείται όταν προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και ο εργολάβος τον θεωρήσει «δύσκολο» ή «παράξενο».8. Ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργοδότης, δικαιούνται να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση κάθε τεχνίτη ή εργάτη που θα κρίνουν ακατάλληλο ή ανεπαρκή ή επιδεικνύοντα προκλητική, βάναυση και προσβλητική συμπεριφορά. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση και αναντίρρητη συμμόρφωση.9. Όλες οι υποδείξεις για την αποφυγή του ατυχήματος, σε όλο τον κόσμο, γίνονται στον εργαζόμενο, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που η αντιμετώπισή του χρειάζεται τεχνικές γνώσεις. Είναι διαπιστωμένο και στατιστικά ότι τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται σε παράτολμες ενέργειες και έλλειψη προσοχής. Ο εργολάβος είναι ο πιο αρμόδιος και πιο κατάλληλος για να μεταφέρει στους τεχνίτες το πνεύμα και την ατμόσφαιρα προσοχής στο εργοτάξιο και για να επισημαίνει τον κίνδυνο, πριν αυτός γίνει ατύχημα. Γι’ αυτό και πρέπει, πριν απ’ όλα, να είναι ενήμερος και να ευαισθητοποιείται ο ίδιος.9. Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέτρων και διατάξεων ασφαλείας, από ολόκληρο το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει γνώση των κειμένων διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και ότι επίσης έχει λάβει γνώση των υποδείξεων για τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων που αναγράφονται στους ξυλοτύπους, τις συνολικές οικονομικές επιβαρύνσεις των οποίων έχει λάβει υπ' όψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Οι αναγραφόμενες υποδείξεις είναι πάντως ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, δεδομένου ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του εργολάβου καθορίζεται από την Νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επίβλεψης, και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει και υπόσχεται να μεριμνά συνεχώς για την αποφυγή του ατυχήματος.Θεωρείται ότι έχει τηρηθεί η υπόδειξη που γίνεται σε σχετικό κείμενο του ΑΡΧΙΜΗΔΗ για την αναγραφή των καταλλήλων υποδείξεων στον εγκεκριμένο ξυλότυπο.4 Αν οι βασικές υποδείξεις και απαιτήσεις ασφαλείας δεν αναγράφονται επάνω στον ξυλότυπο, ίσως θα έπρεπε να χορηγούνται ενυπογράφως στον εργολάβο ή να επισυνάπτονται στο Συμφωνητικό. Θα μπορούσαν επίσης να αναρτώνται στο εργοτάξιο ή να χορηγούνται σε όλους τους εργαζόμενους, ένα προς ένα. Επισυνάπτεται ένα δείγμα τέτοιων υποδείξεων που αφορούν στις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος.Ολόκληρο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο κατά τον Νόμο. Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν, ή θα τους εξασφαλίσει ο εργολάβος υπ’ ευθύνη του, και θα χρησιμοποιούν τα επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία Μέσα Ατομικής Προστασίας κεφαλής, ποδιών, χεριών, σώματος, πτώσεων κλπ.Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα προσωπικά τους ΜΑΠ (κράνος, μπότες, γάντια κλπ.), και ως απαίτηση υγιεινής, ή να τους τα προμηθεύσει ο εργολάβος, ως εργοδότης τους, τα ίδια πάντα για τον καθένα. 10. Όλοι οι εργολάβοι και υπεργολάβοι εργασιών σκυροδέματος ξέρουν πια ότι έχουν την υποχρέωση να παίρνουν δοκίμια. Το συνημμένο φύλλο Οδηγιών, έχει το σκοπό να τους μεταφέρει τον σωστό τρόπο λήψεως των δοκιμίων, τον αριθμό τους, το χρόνο διατηρήσεώς τους στη μήτρα και μεταφοράς τους στο εργαστήριο κλπ. Αν χρειαστεί ο έλεγχος της εργασιμότητας (κάθιση), ο επιβλέπων μηχανικός θα πρέπει να δώσει οδηγίες. Επισυνάπτονται σχετικώς σύντομες υποδείξεις για την εκτέλεση και της δοκιμής καθίσεως. Σε μεγάλα έργα, και εφ’ όσον ο εργολάβος έχει την ενιαία ευθύνη για τα υλικά και την εργασία, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η τακτική της πληρωμής πλήρους τιμής, μόνο μετά τη θραύση των δοκιμίων ελέγχου (σε 28 μέρες), η οποία θα απεδείκνυε την ικανοποίηση των προδιαγραφών από το διαστρωθέν σκυρόδεμα. Θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί έλεγχος του διαστρωμένου και σκληρυμένου σκυροδέματος του έργου και με καρώτα (πέραν της απαιτήσεως του ΚΤΣ για δοκίμια νωπού σκυροδέματος), δεδομένου ότι σ’ αυτήν τη μορφή συμφωνίας ο εργολάβος έχει την ενιαία και αποκλειστική ευθύνη τόσο για την ποιότητα του υλικού, όσο και για την καλή εφαρμογή των κανόνων διαστρώσεως - συμπυκνώσεως - συντηρήσεως. Προϋπόθεση αποτελεί ο σαφής και λογικός καθορισμός του τρόπου ερμηνείας των αποτελεσμάτων ελέγχου των καρώτων. Δεν συμφωνώ με την Εγκύκλιο Ε7.10. Ο εργολάβος είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ως προς την διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση (διαβροχή και προστασία) του σκυροδέματος και ως προς την λήψη των δοκιμίων για τον έλεγχο της αντοχής, τις διατάξεις του οποίου δηλώνει ότι γνωρίζει. Ενδεικτικά, για τον έλεγχο της αντοχής, θα λαμβάνονται στην έξοδο του αυτοκινήτου μεταφοράς (όχι περισσότερα από ένα δοκίμιο ανά αυτοκίνητο) έξι κυβικά δοκίμια 15x15x15 cm ανά ημέρα και μέχρι 150 m3 σκυροδέματος ή 12 δοκίμια για μεγαλύτερο όγκο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι μικρότερος από 6, επιτρέπεται η λήψη και δευτέρου δοκιμίου από το ίδιο αυτοκίνητο, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 6 δοκιμίων. Σε περίπτωση ημερήσιας διαστρώσεως σκυροδέματος όγκου μικροτέρου των 20m3, ο εργολάβος θα το γνωστοποιήσει στο εργοστάσιο παραγωγής κατά την παραγγελία και θα εφαρμοσθεί για τον έλεγχο το άρθρο 13.3.10 του ΚΤΣ, με λήψη δύο τριάδων δοκιμίων από ένα ή δύο τυχαία αυτοκίνητα. Ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να διατάξει τη λήψη περισσοτέρων δοκιμίων. Η λήψη, συμπύκνωση, συντήρηση κ.λπ. των δοκιμίων θα γίνεται από τον εργολάβο κατά τις κείμενες διατάξεις, που περιλαμβάνονται συνοπτικά και περιληπτικά στο συνημμένο φύλλο Οδηγιών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού και που επιπροσθέτως επέχει και τη θέση της γραπτής εντολής που προβλέπει το άρθρο 15.2.1 το ΚΤΣ. Η δαπάνη ελέγχου των δοκιμίων βαρύνει τον ιδιοκτήτη.11. Η ακριβής επιμέτρηση παρουσιάζει δυσχέρειες στις κατασκευές που εφάπτονται με το έδαφος (πέδιλα, τοιχία κλπ.). Στις θέσεις αυτές θα μπορούσε ίσως να γίνει προσεκτική εκτίμηση, με βάση τις ποσότητες των Δελτίων Αποστολής.11. Οι πληρωμές θα γίνονται ύστερα από επιμέτρηση επί τόπου, με βάση τα σχέδια. Αυθαίρετες αλλαγές διαστάσεων, παχών, σχήματος κλπ. που έγιναν χωρίς γραπτή εντολή του επιβλέποντος μηχανικού, δεν δημιουργούν δικαιώματα απαιτήσεων του εργολάβου. Η διογκωμένη πολυστερίνη στις πλάκες «σάντουϊτς» και οι πλάκες θερμομόνωσης θα επιμετρώνται στον όγκο του σκυρόδεματος. Οι επιμετρήσεις θα γίνονται ανά όροφο. Καμμιά απαίτηση για διαφορετικό τρόπο πληρωμής ή επιμετρήσεως, ή για επιμέτρηση με βάση τα Δελτία Αποστολής σκυροδέματος ή διαφορετική τιμή τμήματος εργασίας, εκτός από την προβλεπόμενη στην § 1 του παρόντος, δεν μπορεί να προβληθεί από τον εργολάβο. Προσωρινά πάντως μπορούν να γίνουν τμηματικές, εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες, πληρωμές με βάση τον αριθμό ημερομισθίων των εργαζομένων και τα αντίστοιχα ελάχιστα ημερομίσθια του ΙΚΑ.Πάντως, είναι σκόπιμο να υπάρχει σωστή προμέτρηση των εργασιών του έργου κατά τμήματα (π.χ. ορόφους) για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των πληρωμών. Είναι επίσης σκόπιμη η σύνταξη των επιμετρήσεων (κατ’ αντιπαράστασιν), όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά την κατασκευή. Προφανώς η επιμέτρηση θα γίνει από τον (αμειβόμενο ιδιαιτέρως) επιβλέποντα μηχανικό, κατ’ αντιπαράσταση με τον εργολάβο.5 Είναι κρίσιμο, και πρέπει να παρακολουθείται, το πραγματικό ύψος ημερομισθίου και ο πραγματικός αριθμός ημερομισθίων, για να μη διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ο εργολάβος πήρε με τις εβδομαδιαίες προσωρινές πληρωμές, περισσότερα απ’ όσα προκύπτουν από την επιμέτρηση και την τιμή μονάδος. Θα μπορούσε να τεθεί στο Συμφωνητικό ιδιαίτερος όρος για την παραλαβή του έργου, ιδιαίτερα αν το έργο είναι σημαντικό. Σε μεγάλα έργα θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η τακτική της πληρωμής πλήρους τιμής των εργασιών σκυροδέματος μόνο μετά τη θραύση των δοκιμίων ελέγχου (σε 28 μέρες) η οποία θα απεδείκνυε την ικανοποίηση των προδιαγραφών από το διαστρωθέν σκυρόδεμα. Ακόμα αυστηρότερα, θα μπορούσε να ελεγχθεί η αντοχή του σκυροδέματος του έργου (όχι μόνο του υλικού), με καρώτα ή και άλλες μεθόδους, πέραν των απαιτήσεων του ΚΤΣ, απαιτείται όμως η ύπαρξη προσυμφωνημένης προδιαγραφής για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων.Ο τρόπος αυτός προσωρινής πληρωμής δεν δημιουργεί πάντως κανένα δικαίωμα στον εργολάβο ούτε και τροποποιεί τον συμφωνημένο τρόπο πληρωμής με επιμέτρηση και τιμή μονάδος. Οι τμηματικές πληρωμές δεν σημαίνουν επίσης παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος έργου. Η παραλαβή του συνολικού έργου θα γίνει αμέσως μετά την πλήρη αποπεράτωση.12. Από την εγγύηση των δεκάτων μπορούν να κρατηθούν περικοπές κακοτεχνιών ή ημιτελών εργασιών και κρατήσεις ποινικών ρητρών, χωρίς να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος. Στα Δημόσια Έργα η κράτηση είναι 5%. Η απόδοση των εγγυήσεων θα μπορούσε να εξαρτηθεί από την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως. Συχνά ο εργολάβος παραγγέλνει και παραλαμβάνει το σκυρόδεμα ή και τους χάλυβες, στο όνομα (ίσως και εν αγνοία) του ιδιοκτήτη της οικοδομής, γιατί αυτό επιπροσθέτως του μειώνει το φορολογητέο εισόδημα. Δημιουργείται τότε κίνδυνος να εγείρουν απαιτήσεις οι παραγωγοί (σκυροδέματος και χαλύβων) έναντι του ιδιοκτήτη, όταν αυτός θα έχει ήδη εξοφλήσει τον εργολάβο, σύμφωνα με το Συμφωνητικό τους (με τα υλικά).12. Στους λογαριασμούς θα γίνεται κράτηση 10% ως εγγύηση καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως των όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του εργοδότη σε περίπτωση εκπτώσεως του εργολάβου ή θα καλύπτει τις δαπάνες αποκαταστάσεως κακοτεχνιών κατασκευής ή τις ποινές καθυστερήσεως της αποπερατώσεως και κάθε άλλης συμβατικής απαιτήσεως. Η πλήρης εξόφληση και απόδοση των εγγυήσεων δεν θα βραδύνει περισσότερο του ενός μηνός από την περαίωση των εργασιών, υπό την προϋπόθεση εκπληρώσεως όλων των όρων της παρούσης και προσκομίσεως βεβαιώσεως περί εκπληρώσεως όλων των υποχρεώσεών του εργολάβου προς τη βιομηχανία ετοίμου σκυροδέματος και τον παραγωγό ή τον έμπορο των χαλύβων .13. Η μείωση των εργασιών πρέπει πάντως να είναι αιτιολογημένη. Η αύξηση του αντικειμένου με τους ίδιους όρους, επιτρέπεται όταν οι δυσκολίες του έργου παραμένουν περίπου ίδιες.13. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα αυξήσεως ή μειώσεως των προβλεπομένων εργασιών κατά συν ή πλην 50% χωρίς αλλαγή των τιμών μονάδος.14. Η αναφορά στο άρθρο 696 του Α.Κ. είναι αναγκαία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προβολής απαιτήσεων εκ μέρους του εργολάβου, λόγω συνθηκών ή παραμέτρων κλπ. που (δήθεν) δεν είχε λάβει υπ’ όψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του.14. Η παραπάνω συμφωνημένη τιμή μονάδος δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Ο εργολάβος δηλώνει ότι κατά την σύνταξη της προσφοράς του έλαβε υπ’ όψη του όλα τα στοιχεία κόστους που μπορούν να επηρεάσουν την αμοιβή του και εγγυάται την ακρίβειά τους, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμά του που πηγάζει από το άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εξ άλλου συμφωνούν ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων που τους παρέχει το άρθρο 388 του Α.Κ. για μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίσθηκε η παρούσα συμφωνία.Ο καθορισμός μικρότερης τιμής για τη θεμελίωση, αν δεν ολοκληρωθεί το έργο, τίθεται για να αναστείλει τη διάθεση του εργολάβου να εγκαταλείψει το έργο, μόλις θα εκτελέσει το εύκολο (και ογκώδες) μέρος του.Συμφωνείται εν τούτοις ότι σε περίπτωση εγκαταλείψεως του έργου ή κηρύξεως του εργολάβου εκπτώτου προ της εκτελέσεως του 50% του έργου, η αξία της θεμελιώσεως θα υπολογίζεται, για την ποσότητα που θα επιμετρηθεί, με το 70% της συμφωνημένης τιμής.6 15. Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι συνήθης σε συμφωνία «με τα υλικά», η χορήγηση προκαταβολής. Η προκαταβολή θα μπορούσε να καλύπτει την δαπάνη προμήθειας ενός μέρους ή και του συνόλου της ποσότητας των χαλύβων, προμετρημένων με καλή προσέγγιση, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, το μέγεθος του έργου και τις δυνατότητες του ιδιοκτήτη ή του εργολάβου. Ο χρόνος αποσβέσεως θα είναι ανάλογος. Η προκαταβολή θα μπορούσε να παραλειφθεί ή να περιορισθεί πολύ, αν ο εργοδότης αναλάβει την υποχρέωση να καλύψει τις ενδεχόμενες υπερτιμήσεις των υλικών. Στα Δημόσια Έργα η απόσβεση της προκαταβολής είναι έντοκη και μπορεί να μοιραστεί στο συνολικό έργο15. Στον εργολάβο χορηγείται σήμερα το ποσόν των ...................... € ως προκαταβολή για την προαγορά του χάλυβα οπλισμών. Η αγορά θα γίνει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και θα βρίσκεται σε παρακαταθήκη του στα χέρια του εργολάβου, ο οποίος θα ενεργεί ως θεματοφύλακας του οπλισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 822 ως 829 του Αστικού Κώδικα. Η απόσβεση της προκαταβολής θα γίνει ατόκως (;) στους δύο (;) πρώτους Λογαριασμούς.16. Η διαδικασία αυτή προσδιορίζεται από το ΠΔ 723/1979 (ΦΕΚ 217/Α/17-9-1979).16. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή επιλύεται κατά την διαδικασία διαιτησίας του ΤΕΕ.Στο Συμφωνητικό θα μπορούσαν ή και θα ήταν σκόπιμο, να επισυναφθούν οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων ή να χορηγηθούν σχετικές αφίσσες για ανάρτηση κλπ. Αν αυτό συμβεί, αναγράφεται και στο Συμφωνητικό.Το Συμφωνητικό αυτό έγινε σε δύο αντίγραφα και καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα.7ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1.Για την παρασκευή κλπ. των δοκιμίων σκυροδέματος του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97, ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και των Προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του Υπουργείου Δημoσίων Έργων ή των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.01 Ε2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 Ε2. Υπομνηστική παράθεση των κυριωτέρων διατάξεων, των συνηθεστέρων περιπτώσεων, που αφορούν τα συμβατικά κυβικά δοκίμια, που εφαρμόζονται σχεδόν αποκλειστικά στη πράξη, περιλαμβάνεται περιληπτικά στα επόμενα.2.Τα συμβατικά δοκίμια, που προορίζονται για τους ελέγχους συμμορφώσεως, θα είναι για ολόκληρο το έργο όλα των αυτών διαστάσεων, κυβικά 15 Χ 15 Χ 15 cm, λαμβανόμενα σε μήτρες από κατάλληλο, άκαμπτο υλικό, κατά προτίμηση χυτοσίδηρο.3.Ο αριθμός των δοκιμίων που απαιτείται για κάθε διαστρωμένο τμήμα είναι, ανά ημέρα, έξι (6) για ποσότητα σκυροδέματος μέχρι 150 m3, ή δώδεκα (12) δοκίμια για ποσότητα σκυροδέματος μεγαλύτερη των 150 m3. Αριθμός δοκιμίων μικρότερος των έξι (6) ή των δώδεκα (12) αντίστοιχα, δεν επιτρέπει την εφαρμογή των Κριτηρίων Συμμορφώσεως Α και Β αντιστοίχως, που προβλέπει ο Κανονισμός Τ.Σ. Υποδεικνύεται η λήψη και εβδόμου ή δεκάτου τρίτου δοκιμίου, που θα καλύψει την περίπτωση καταστροφής ή τραυματισμού ή εμφανών ελαττωμάτων ενός από τα υπόλοιπα έξι ή δώδεκα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος δοκιμίων και σε ηλικίες μικρότερες των 28 ημερών, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται μεγαλύτερος αριθμός δοκιμίων.4.Από κάθε αυτοκίνητο (βαρέλα) δεν επιτρέπεται η λήψη περισσότερων του ενός δοκιμίων, εκτός εάν το τμήμα που διαστρώνεται απαιτεί λιγώτερα από (6) αυτοκίνητα σκυροδέματος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει μεταξύ της λήψεως του πρώτου και του δεύτερου δοκιμίου από το ίδιο αυτοκίνητο να
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.