Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Πολλοί εξακολουθούν να γράφουν χλγρ, χλστ, μ3 και άλλοι ΚW, KN.    Λάθος!   kg, mm, m3, kW, kN

Αυτά προβλέπονται στο ΠΔ 515/83 ''Μονάδες μετρήσεως'' σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής Δεκεμβρίου 1979 (ΦΕΚ 196Α / 30-12-83), το οποίο επισυνάπτεται.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ 196 Α/30-12-83)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 515 «Μονάδες μετρήσεως» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής Δεκεμβρίου 1979. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : α)β) γ) δ)ε)Το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 «Περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ατομικής Ενεργείας» ως και της συμφωνίας «περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος». Τα άρθρα 2, 143 και 145 της Πράξεως «Περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών» η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 945/79 (ΦΕΚ 170/7. Α'/27.7.79). Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α'/17.3.83). Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1104/80 «Περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανοιτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 298/ τ. Α'/29.12.80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π. Δ. 574/1982 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 104/τ. Α'/30.8.82). Τις 1607/1981 και 704/1983 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, αποφασίσαμε : Άρθρο 1. Το Προεδρικό Διάταγμα αυτό εκδίδεται με σκοπό την συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου και του Παραρτήματος της, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 009, σελ. 90). Άρθρο 2. Νόμιμες μονάδες μετρήσεως, κατά την έννοια του παρόντος, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την έκφραση των μεγεθών είναι: α) β)Εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος που προσαρτάται στο παρόν Διάταγμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, Εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο II του ανωτέρω παραρτήματος και ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985. Άρθρο 3.1.Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 του παρόντος αφορούν τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεως, τις πραγματοποιούμενες μετρήσεις και τις ενδείξεις μεγέθους που εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως στο οικονο μικό κύκλωμα, στους τομείς της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς επίσης και σελ. 1 από 7 2.στις εργασίες διοικητικού χαρακτήρα. Το παρόν Διάταγμα δεν επηρεάζει τη χρησιμοποίηση, στα πεδία των θαλασσίων και αεροπορικών συγκοι νωνιών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, μονάδων άλλων από εκείνες που καθίστανται υποχρεωτικές με το παρόν, αλλά οι οποίες προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που δεσμεύουν την Κοινότητα ή την Ελλάδα. Άρθρο 4.1.2. 3.Κατά την έννοια του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, υπάρχει συμπληρωματική ένδειξη, όταν μία ένδειξη εκφραζόμενη σε μία μονάδα του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος συνοδεύεται από μία ή περισσότερες ενδείξεις εκφραζόμενες σε μονάδες που δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω κεφάλαιο Ι. Η χρησιμοποίηση συμπληρωματικών ενδείξεων επιτρέπεται μέχρι τις 31-12-1989. Η ένδειξη που εκφράζεται στη μονάδα μετρήσεως που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος πρέπει να είναι προεξάρχουσα. Οι ενδείξεις που εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος πρέπει να εκφράζονται ιδιαίτερα με χαρακτήρες διαστάσεων το πολύ ίσων με εκείνες των χαρακτήρων της ενδείξεως που αντιστοιχεί σε μονάδες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος. Άρθρο 5.Η χρησιμοποίηση μονάδων μετρήσεως που δεν είναι ή που δεν είναι πλέον νόμιμες επιτρέπεται: α) β)για τα προϊόντα και εξοπλισμούς που διατίθενται ήδη στην αγορά και βρίσκονται ήδη σε χρήση κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Διατάγματος. για τα εξαρτήματα και μέρη προϊόντων και εξοπλισμών τα αναγκαία για τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή μερών προϊόντων και εξοπλισμών που προβλέπονται ανωτέρω.Εν τούτοις, για τις διατάξεις ενδείξεως των οργάνων μετρήσεως, απαιτείται η χρησιμοποίηση νομίμων μονάδων μετρήσεως. Άρθρο 6. Το Διεθνές Πρότυπο ISO 2955 της 1ης Μαρτίου 1974, «Επεξεργασία της πληροφορήσεως Παρουσίαση των μονάδων SI και άλλων μονάδων για χρησιμοποίηση σε συστήματα που περιλαμβάνουν λειτουργίες καθορισμένων χαρακτήρων», είναι εφαρμόσιμο στον τομέα που διέπεται από την παράγραφο 1 αυτού. Άρθρο 7. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που έχουν ληφθεί και γνωστοποιεί σ' αυτήν το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων του Ελληνικού δικαίου, οι οποίες έχουν θεσπισθεί στον τομέα που διέπεται από την Οδηγία 80/181/ΕΟΚ. Άρθρο 8. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος παράρτημα το οποίο έχει ως εξής:σελ. 2 από 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Νόμιμες μονάδες μετρήσεως προβλεπόμενες από το άρθρο 2 παρ. α : 1.Μονάδες SI και δεκαδικά πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσιά των.1.1. Μονάδες βάσεως SI Μέγεθος Μήκος Μάζα Χρόνος Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Θερμοδυναμική θερμοκρασία Ποσότητα ύλης Φωτεινή ένταση (φωτοβολία)Μονάδα Ονομασία Σύμβολο μέτρο m χιλιόγραμμο kg δευτερόλεπτο s ampere A Kelvin Κ mole mol candela cdΟι ορισμοί των μονάδων βάσεως SI είναι οι ακόλουθοι : Μονάδα μήκους Το μέτρο είναι μήκος ίσο με 1650763,73 μήκη κύματος στο κενό της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάπτωση μεταξύ των σταθμών 2p10 και 5d5 του ατόμου του Κρυπτόν 86. Μονάδα μάζας Το χιλιόγραμμο είναι η μονάδα μάζας. Είναι ίσο με τη μάζα του διεθνούς πρωτοτύπου του χιλιoγράμμου. Μονάδα χρόνου Το δευτερόλεπτο είναι η διάρκεια 9.192.631.770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάπτωση μεταξύ των δύο υπέρλεπτων σταθμών ενεργείας της θεμελιώδους καταστάσεως του ατόμου του καισίου 133. Μονάδα εντάσεως ηλεκτρικού ρεύματος To ampere είναι η ένταση σταθερού ρεύματος το οποίο διαρρέον δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς απείρου μήκους αμελητέας κυκλικής διατομής και τοποθετημένους στο κενό σε απόσταση 1 μέτρου ο ένας από τον άλλο, παράγει μεταξύ των αγωγών αυτών δύναμη ίση με 2 Χ 10-7/2 newton ανά μέτρο μήκους. Μονάδα θερμοδυναμικής θερμοκρασίας To Kelvin, μονάδα θερμοδυναμικής θερμοκρασίας, είναι το κλάσμα 1/273,16 της θερμοδυναμικής θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του νερού. Μονάδα ποσότητας ύλης To mole είναι η ποσότητα ύλης συστήματος που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσα είναι τα άτομα που υπάρχουν σε 0,012 χιλιόγραμμα άνθρακος 12. Εφόσον χρησιμοποιείται το mole, οι στοιχειώδεις οντότητες πρέπει να καθορίζονται και μπορεί να είναι άτομα, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, άλλα σωματίδια ή καθορισμένα συγκροτήματα τέτοιων σωματιδίων.σελ. 3 από 7 Μονάδα φωτεινής εντάσεως Η candela είναι φωτεινή ένταση προς μια δεδομένη κατεύθυνση πηγής η οποία εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας 540 Χ 1012 hertz και της οποίας η ισχύς προς την κατεύθυνση αυτή είναι 1/683 watt ανά στερακτίνιο. 1.1.1.Ειδική ονομασία και σύμβολο της μονάδας θερμοκρασίας SI στην περίπτωση της θερμοκρασίας Κελσίου. Μονάδα ΜέγεθοςΟνομασία βαθμός ΚελσίουΘερμοκρασία ΚελσίουΣύμβολο OCΗ θερμοκρασία Κελσίου t ορίζεται από τη διαφορά t = Τ - Τ0 μεταξύ δύο θερμοδυναμικών θερμοκρασιών Τ και Τ0 όπου Τ0 = 273,15 kelvins. Ένα διάστημα ή διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να εκφρασθεί είτε σε kelvin, είτε σε βαθμούς Κελσίου. Η μονάδα «βαθμός Κελσίου» είναι ίση με τη μονάδα «kelvin» 1.2. Άλλες μονάδες SI 1.2.1.Συμπληρωματικές μονάδες SIΜέγεθος Επίπεδος γωνία Στερεά γωνίαΜονάδα Ονομασία Σύμβολο ακτίνιο rad στερακτίνιο srΟι ορισμοί των συμπληρωματικών μονάδων SI είναι οι ακόλουθοι: Μονάδα επιπέδου γωνίας Το ακτίνιο είναι η επίπεδος γωνία που περιέχεται μεταξύ δύο ακτινών οι οποίες, επί της περιφερείας ενός κύκλου, αποκόπτουν τόξο μήκους ίσου με εκείνο της ακτίνας. Μονάδα στερεάς γωνίας Το στερακτίνιο είναι η στερεά γωνία η οποία, έχοντας την κορυφή της στο κέντρο μιας σφαίρας, αποκόπτει επί της επιφανείας της σφαίρας αυτής εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν τετραγώνου έχοντος ως πλευρά την ακτίνα της σφαίρας. 1.2.2. Παράγωγες μονάδες SI Οι μονάδες, οι οποίες παράγονται κατά τρόπο συναφή από τις μονάδες βάσεως και τις συμπληρωματικές μονάδες SI, δίνονται από αλγεβρικές εκφράσεις υπό την μορφή γινομένων δυνάμεων των μονάδων βάσεως και ή των συμπληρωματικών μονάδων SI με έναν αριθμητικό συντελεστή ίσο με τον αριθμό 1. 1.2.3. Παράγωγες μονάδες SI με ειδικές ονομασίες και σύμβολα Μονάδα Μέγεθος Συχνότητα Δύναμη Πίεση και τάσηΟνομασίαΣύμβολοhertz newton pascalHz N Paσελ. 4 από 7Εκφραση Σε βασικές ή Σε άλλες συμπληρωματικές μονάδες SI μονάδες -1N.m-2s -2 rn.kg.s -1 m .kg.s-2 Μονάδα ΜέγεθοςΟνομασίαΕνέργεια, έργο, ποσότητα θερμότητος Ισχύς (1), ροή ενέργειας Ποσότητα ηλεκτρισμού, ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική τάση, ηλεκτρικό δυναμικό ηλεκτρεγερτική δύναμη Ηλεκτρική αντίσταση Ηλεκτρική αγωγιμότητα Ηλεκτρική χωρητικότητα Μαγνητική ροή Μαγνητική επαγωγή Συντελεστής αυτεπαγωγής Φωτεινή ροή Φωτισμός Ραδιενέργεια (ιονίζουσες ακτινοβολίες) Απορροφουμένη δόση, δείκτης απορροφουμένης δόσεως, ενέργεια μεταδιδόμενης στη μάζα Βιολογικώς αποτελεσματική απορ. δόση, ισοδύναμο δόσεωςΣύμβολοjoule wattJ WcoulombCvoltVΕκφραση Σε βασικές ή Σε άλλες συμπληρωματικές μονάδες SI μονάδες N.m J.s-1m2.kg.s-2 m2.kg.s-3 s.AW.A-1m2. kg.s-3. A-1ohm Siemens farad weber tesla henry lumen lux becquerelΩ S F Wb Τ Η lm lx BqV.A-1 Α. V -1 C.V-1 V.s Wb.m-2 Wb.A-1kerma grayGyJ .kg-1m2 .s-2sievertSvJ .kg-1m2 .s-21m. m-2m2. kg.s-3. A-2 m-2.kg-1.s3.A2 m-2.kg-1.s4.A2 m2.kg.s-2.A-1 kg.s-2.A-1 m2. kg.s-2. A-2 cd.sr m-2.cd.sr s-1Μονάδες παράγωγες των μονάδων βάσεως SI ή συμπληρωματικών δύνανται να εκφράζονται με τη χρησιμοποίηση των μονάδων του κεφαλαίου Ι. Ειδικότερα, παράγωγες μονάδες SI δύνανται να εκφράζονται με τη χρησιμοποίηση των ονομασιών και των ειδικών συμβόλων του ανωτέρω πίνακα π.χ. : η μονάδα SI του δυναμικού ιξώδους δύναται να εκφράζεται ως m-1. kg.s-1 ή N.s.m-2 ή Pa.s. 1.3. Προθέματα και σύμβολα τους τα οποία χρησιμεύουν στην υπόδειξη ορισμένων δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων. Συντελεστής 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 10-1 10-2 10-3Πρόθεμα exa peta tera giga mega kilo hecto deca deci centi milliΣύμβολο Ε Ρ Τ G Μ k h da d c m1Ειδικές ονομασίες της μονάδας ισχύος : Η ονομασία«voltampere», σύμβολο «VA» για την έκφραση της φαινόμενης ισχύοςτου εναλλασσομένου ηλεκτρικού ρεύματος και η ονομασια «var», σύμβολο «var» για την έκφραση της ενεργού ηλεκτρικής ισχύος. σελ. 5 από 7 Συντελεστής 6Πρόθεμα1010-9micro nano10-12 10-15 10-18pico femto attoΣύμβολο μ n p f aΟι ονομασίες και τα σύμβολα των δεκαδικών πολλαπλασίων/υποπολλαπλασίων της μονάδας μάζας σχηματίζονται με την προσθήκη των προθεμάτων στη λέξη «γραμμο» και των συμβόλων τους στο σύμβολο «g». Για την υπόδειξη των δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων μιας παράγωγης μονάδας της οποίας η έκφραση παρίσταται υπό μορφή κλάσματος, πρόθεμα δύναται να συνδυασθεί είτε με τις μονάδες που εμφαίνονται στον αριθμητή, είτε στον παρονομαστή, είτε και στους δύο αυτούς όρους. Σύνθετα προθέματα, δηλ. προθέματα που σχηματίζονται δια παραθέσεως περισσοτέρων του ενός από τα ανωτέρω προθέματα απαγορεύονται. 1.3. Ειδικές ονομασίες και σύμβολα δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων εγκεκριμένων μονάδων SI. ΜέγεθοςΟνομασίαΣύμβολοΟγκος Μάζα Πίεση ή τάσηλίτρο τόνος barl ή L(1) t barΣχέση 1l = 1dm3 = 10-3m3 1t = 1Mg = 103 kg 1 bar = 105 Pa(1) Τα δύο σύμβολα «l» και «L» χρησιμοποιούνται για τη μονάδα «λίτρο». Παρατήρηση : Τα προθέματα και τα σύμβολα τους που αναφέρονται στο σημείο 1.3. χρησιμοποιούνται και για τις μονάδες και σύμβολα του πίνακα του σημείου 1.4. 2.Μονάδες οριζόμενες από μονάδες SI αλλά οι οποίες δεν είναι δεκαδικά πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια των μονάδων αυτών ΜέγεθοςΟνομασίαΕπίπεδος γωνίαπεριφέρεια (α) βαθμός ή gon μοίρα λεπτό γωνίας δεύτερο λεπτό λεπτό ώρα ημέραXρόνοςΣύμβολο gon ° ‘ ‘’ min h dΣχέση 1 περιφέρεια = 2π rad 1 βαθμός = π/200 rad 1° = π/180 rad 1’ = π/10800 rad 1’’ = π/648000 rad 1 min = 60 s 1 h = 3600 s 1 d = 86400 s(α) Δεν υπάρχει διεθνές σύμβολο Παρατήρηση :Τα προθέματα που αναφέρονται στο σημείο 1.3. δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο με την ονομασία «βαθμός» ή «gon» και τα σύμβολα τους μόνο με το σύμβολο «gon».σελ. 6 από 7 3.Μονάδες οριζόμενες ανεξάρτητα από τις επτά μονάδες βάσεως SI Η μονάδα ατομικής μάζας είναι ίση με το 1/12 της μάζας του ατόμου του C12, Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι η κινητική ενέργεια που αποκτάται από ένα ηλεκτρόνιο το οποίο μεταβαίνει, στο κενό, από ένα σημείο σε άλλο ένα με δυναμικό ανώτερο του πρώτου σημείου κατά 1 volt. Μάζαμονάδα ατομικής μάζαςu1u = 1,6605655 x 10-27 kgΕνέργειαηλεκτρονιοβόλτeV1eV = 1,6021892 x 10-19 JΗ τιμή των μονάδων αυτών, εκπεφρασμένη σε μονάδες SI, δεν είναι επακριβώς γνωστή. Παρατήρηση : 4.Τα προθέματα και σύμβολα που αναφέρονται στο σημείο 1.3. χρησιμοποιούνται και στις δύο αυτές μονάδες και τα σύμβολα τους.Μονάδες και ονομασίες μονάδων αποδεκτών αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς εφαρμογής ΟνομασίαΜέγεθος Ισχύς οπτικών συστημάτων Μάζα πολυτίμων λίθωνΣύμβολο1 διοπτρία = 1m-1διοπτρία1 μετρ. καράτι = 2. 10-4 kgμετρικό καράτι areaΜάζα ανά μονάδα μήκους των υφανσίμων ινών και των νημάτωνtextex1a = 102 m2Εμβαδόν ή επιφάνεια των αγροτικών εκτάσεων και οικοπέδωνΠαρατήρηση : 5.Τιμή1 tex = 10-6 kg.m-1Τα προθέματα που αναφέρονται στο σημείο 1.3 χρησιμοποιούνται και για τις ανωτέρω μονάδες. Εν τούτοις το πολλαπλάσιο 102a ονομάζεται «εκτάριο».Σύνθετες μονάδες Δια συνδυασμού των μονάδων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι συνιστώνται οι σύνθετες μονάδες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Νόμιμες μονάδες μετρήσεως προβλεπόμενες από το άρθρο 2 περ. β) Μέγεθος Πίεση του αίματος Επίπεδος γωνία Ραδιενέργεια ραδιενεργού πηγής Απορροφουμένη δόση Ισοδύναμο δόσεως Έκθεση ακτινοβολίας γ ή X Δυναμικό ιξώδες Κινηματικό ιξώδεςΟνομασία χιλιοστόμετρο υδραργύρου curie rad rem röntgen poise stokesΣύμβολο mm Hg g(1) Ci rad (2) rem R Ρ StΤιμή 1 mm Hg = 133,322 Pa 1g = π/200 rad 1Ci = 3,7.1010 Bq 1 rad = 10-2 Gy 1 rem = 10-2 Sv 1R = 2,58. 10-4.C.kg-1 1 P = 10-1.Pa.s 1 St =10-4 m2.s-1(1) Σύμβολο του «βαθμού». (2) Όταν η λέξη «rad» δύναται να επιφέρει σύγχυση με το σύμβολο του ακτινίου, δύναται να χρησιμοποιείται το rd ως σύμβολο του rad. Παρατήρηση :Τα προθέματα και τα σύμβολα τους που αναφέρονται στο σημείο 1.3 του κεφαλαίου Ι χρησιμοποιούνται και για τις μονάδες και τα σύμβολα που εμφαίνονται στο παρόν σημείο, εξαιρέσει του χιλιοστομέτρου υδραργύρου και του συμβόλου του και του συμβόλου «g».σελ. 7 από 7 Μέχρι την ημερομηνία του άρθρου 2 περ. β) οι μονάδες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο II μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους ή με εκείνες του κεφαλαίου Ι για την δημιουργία συνθέτων μονάδων.Άρθρο 9 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από της αυτής ημερομηνίας το Π.Δ. 1179/81 «Περί μονάδων μετρήσεως» καταργείται. Άρθρο 10 Τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματoς αναθέτουμε στον Υπουργό Εμπορίου.Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1983ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟσελ. 8 από 7
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.