Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον εργοδότη.

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΘ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι βέβαιο ότι κανένα σχέδιο Συμφωνητικού δεν είναι κατάλληλο και έτοιμο για «πιστή αντιγραφή». Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσαρμοσθεί στις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου και στις γνώσεις, την πείρα και τις απόψεις του συναδέλφου που θα επιθυμούσε να το χρησιμοποιήσει ως σκελετό. Και που θα μπορούσε να τροποποιήσει κατά τις επιθυμίες του σε κάθε επίπεδο, φραστικό, τεχνικό, συμβατικό ή νομικό. Στις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος υπάρχει μια ποικιλία δυνατοτήτων αναθέσεως της εργασίας, με τα υλικά ή μόνο την αξία της εργασίας («φατούρα»), με επιμέτρηση ή κατ’ αποκοπήν τιμή, με διάφορους τρόπους πληρωμής κ.ο.κ. Δυνατοτήτων που σχετίζονται με το μέγεθος του έργου, τη θέση του, τη χρήση του, την επιζητούμενη στάθμη ποιότητας, την πολυτέλεια, τις ιδιομορφίες της αρχιτεκτονικής μελέτης κλπ. Το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού που παρατίθεται πιο κάτω έχει συνταχθεί κυρίως για τις ανάγκες των (σχετικώς μικρών) συνήθων ιδιωτικών οικοδομικών έργων, που εκτελούνται με το σύστημα «φατούρας» και τιμής μονάδος για κάθε επί μέρους εργασία. Έχει προσπαθήσει να καλύψει όσο μπορεί περισσότερες ανάγκες από τις συνήθως εμφανιζόμενες στην πράξη, που δεν είναι αναγκαίο να εμφανισθούν όλες μαζί στο ίδιο έργο. Το Συμφωνητικό θα μπορεί να γίνει απλούστερο όταν θα εγκριθούν οι Εθνικές Προδιαγραφές, αφού τότε θα μπορεί να γίνει απλή αναφορά σ’ αυτές για να προσδιορισθεί μονοσήμαντα η στάθμη ποιότητας. Έχει γίνει προσπάθεια να καλύψει όσο γίνεται περισσότερες από τις εμφανιζόμενες ή δυνάμενες να εμφανισθούν περιπτώσεις «συμβατικών» αντιδικιών, με συνέπεια να είναι, νομικώς, σχετικώς αυστηρό, απαιτητικό. Η σύνταξή του έχει βασισθεί στην αρχή, ότι η απλοποίηση (και η περικοπή) παραγράφων είναι ευκολώτερη από την εξ αρχής διατύπωσή τους. Η αναδρομή στα κείμενα «Οδηγίες για τη σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών» και «Το επάγγελμα του μηχανικού – Νομικό πλαίσιο και ευθύνες» του ΑΡΧΙΜΗΔΗ δεν θα ήταν άσκοπη. Για την υποβοήθηση των επιλογών και της λήψεως αποφάσεων, η παρουσίαση του Συμφωνητικού γίνεται με σύγχρονη παράθεση Σχολίων και Παρατηρήσεων που υποβοηθούν τόσο στην κατανόηση όσο και στην επέμβαση. Κάθε παρέμβαση, γνώμη, συμπλήρωση, διαφωνία ή αντίρρηση είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη. Δεν θα παραλείψω να επισημάνω πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς.1 Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΣΧΕΔΙΟ 2: Χωρίς τα υλικά, με τιμές μονάδοςΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΧΟΛΙΑ Αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, κατά το δυνατόν πλήρη. Αν κάποιος ενεργεί ως εκπρόσωπος Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου ή Κοινοπραξίας, αναγράφεται και ο τίτλος νομιμοποιήσεως. Στις άτυπες συμπράξεις (π.χ. δύο αδελφών ή φίλων) πρέπει να αναγράφεται ότι οι συμπράττοντες είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι εις το σύνολον, έναντι του ιδιοκτήτη.Στην Αθήνα σήμερα στις .......................... 201.., οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν ο κ. .................................. κάτοικος .................... οδός ........................…………… και αφ' ετέρου ο κ. ...........................................… εργολάβος σκυροδέματος, κάτοικος ..................... οδός ................................ με Α.Φ.Μ. ................, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :Περιγράφεται στοιχειωδώς η οικοδομή, ως «διώροφη οικοδομή» ή «πενταόροφη πολυκατοικία» κλπ., αν είναι νέα ή προσθήκη σε υπάρχουσα, με πιθανή αναφορά και της χρήσεως «ξενοδοχείο» ή «γκαράζ» ή «κτίριο καταστημάτων και γραφείων» κλπ. χωρίς αυτό να είναι και απολύτως απαραίτητο. Αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συμφωνίας και η «έδρα» εκάστου συμβαλλομένου.Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους κ. .................... που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργοδότης" ή "ιδιοκτήτης" πρόκειται να οικοδομήσει ............................. στο οικόπεδο του που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών ....................... και ................... στο ................................... , για την οποία έχει εκδοθεί η απαιτούμενη Οικοδομική Άδεια με αρ. .......................... .Ορίζεται το αντικείμενο της συμφωνίας. Η γνώση των συνθηκών του έργου και των στοιχείων των μελετών πρέπει πάντα να δηλώνονται, για να αποφεύγεται η ενδεχόμενη εκ των υστέρων επίκληση δικαιολογιών και η προβολή απαιτήσεων του εργολάβου, είτε για αύξηση της αμοιβής είτε για παράταση της προθεσμίας. Οι οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού δεν πρέπει να αγνοούν τους κανόνες της καλής πίστεως, ούτε όμως και να υστερούν ως προς τις απαιτήσεις της έντεχνης εργασίας. Η στάθμη απαιτουμένης ποιότητας πρέπει να προσδιορίζεται, όσο γίνεται καλύτερα, στα σχέδια και τις περιγραφές.Αναθέτει για τον λόγο αυτόν στον δεύτερο συμβαλλόμενο ................................... , που αποδέχεται την ανάθεση και που θα καλείται στην συνέχεια για λόγους συντομίας "εργολάβος", την κατασκευή του σκελετού του κτιρίου αυτού από ωπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των σχεδίων και των τοπικών συνθηκών και ότι αποδέχεται την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις διατάξεις Ασφαλείας Εργαζομένων, τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις παρακάτω τιμές, ειδικούς όρους και συμφωνίες.1. Προσδιορίζεται σαφώς ο τρόπος εκτελέσεως του έργου (φατούρα, με τα υλικά κλπ.) και, όσο γίνεται καλύτερα, οι υποχρεώσεις εκάστου. Ο ιδιοκτήτης, ως παραδίδων τα υλικά και επομένως υπεύθυνος για την ποιότητά τους, πρέπει να συμβουλευθεί τον μηχανικό του για τη σωστή παραγγελία του σκυροδέματος, δεν αρκεί να βρει το φθηνότερο εργοστάσιο της περιοχής. Ο Κ.Τ.Σ. πργρ. 15.4 ορίζει το εργοστάσιο παραγωγής ως υπεύθυνο για την ποιότητα του σκυροδέματος, όπως αυτό παραδίνεται ως υλικό στο έργο και επομένως, η ενδεχόμενη κακή επιλογή του εργοστασίου ή/και η μη χορήγηση της σωστής παραγγελίας, κάνει τον ιδιοκτήτη «συνένοχο» και συνυπεύθυνο για το πιθανό κακό αποτέλεσμα. Η συνήθης εξουσιοδότηση που χορηγεί ο ιδιοκτήτης στον εργολάβο για την παραγγελία του σκυροδέματος ή και την επιλογή του εργοστασίου παραγωγής, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την ευθύνη. Η συμβουλή του μηχανικού είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα γιατί εκείνος πρέπει να ορίσει την ενδεδειγμένη εργασιμότητα (ΚΤΣ-97 αρθρ. 5.2.4.1), που επηρεάζει την τιμή του υλικού, με τρόπο που να μη προκαλεί την επιθυμία του συνεργείου να προσθέσει νερό.1. Η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο θα βαρύνει τον εργοδότη. Η εκτέλεση κάθε κύριας και βοηθητικής εργασίας για την κατασκευή του σκελετού του κτιρίου, η δαπάνη για την προμήθεια, μίσθωση, μεταφορά κλπ. κάθε εργαλείου ή μηχανήματος κλπ. για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και η μέριμνα και ευθύνη για την προστασία, φύλαξη και ορθή χρήση των χορηγουμένων υλικών, και η εργατική δαπάνη βαρύνει τον εργολάβο. Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια του σκυροδέματος, το ενοίκιο της αντλίας, η αξία των υπερρευστοποιητικών και λοιπών προσθέτων και το νερό διαβροχής - συντήρησης βαρύνουν τον εργοδότη, ενώ τον εργολάβο βαρύνουν, ενδεικτικά, το ενοίκιο των δονητών και κάθε άλλου μηχανήματος ή εργαλείου, τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, ενοικιάσεως, φθοράς, συνθέσεως και αποσυνθέσεως των ικριωμάτων και του ξυλοτύπου, κατεργασίας του σιδηροπλισμού και τοποθετήσεως των αποστατήρων, διαστρώσεως και συμπυκνώσεως του σκυροδέματος και διαβροχής του ακόμα και κατά τις ημέρες των αργιών, και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.2 Ο ιδιοκτήτης πρέπει ακόμα να αντιληφθεί ότι απαγορεύεται απολύτως (για λόγους τελικής αντοχής του σκυροδέματος, αλλά και πολλούς άλλους) η προσθήκη νερού σ’ αυτό και ότι η δαπάνη του υπερρευστοποιητικού είναι ασήμαντη, μπροστά στη μείωση της αντοχής και της ασφάλειας που προκαλεί το νερό. Ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει επίσης να παραλείψει, για λόγους κακής οικονομίας, την προμήθεια και χορήγηση στον εργολάβο των αποστατήρων, που βοηθούν ουσιωδώς στη δημιουργία της σωστής στρώσεως προστασίας των οπλισμών, για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας «εν χρόνω». Η ανάθεση της διαβροχής του σκυροδέματος στον εργολάβο «ακόμα και κατά τις ημέρες των αργιών» είναι ασφαλώς αυστηρή και η ένταξή της στο Συμφωνητικό πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση.α) Προφανώς τίθεται η κατηγορία σκυροδέματος για την οποία έχει γίνει η στατική μελέτη, αν και στις εργολαβίες με το σύστημα «φατούρας» η κατηγορία αναγράφεται στο Συμφωνητικό κυρίως για να ορίσει τα στοιχεία με τα οποία θα γίνει κάποια κατασκευή (εν προκειμένω ο σκελετός) αφού, ούτως ή άλλως ο ιδιοκτήτης χορηγεί το σκυρόδεμα. Οι αναφερόμενες κατηγορίες σκυροδέματος σε ολόκληρο το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού είναι ενδεικτικές, η επιλογή τους για το συγκεκριμένο έργο θα γίνει από τον μελετητή ή τον επιβλέποντα μηχανικό. Πάντως, συχνά ο ιδιοκτήτης αφήνει στον εργολάβο την αρμοδιότητα παραγγελίας του σκυροδέματος στη μονάδα παραγωγής και εκείνος αρκείται στην πληρωμή των τιμολογίων, βάσει των Δελτίων Αποστολής. Παρατίθενται στοιχεία προδιαγραφών της εργασίας και προσδιορισμού της επιθυμητής ποιότητας. Αν η επιμέτρηση του σκυροδέματος στα πέδιλα ή και τα τοιχία του υπογείου είναι ανέφικτη ή αβέβαιη, θα ήταν δυνατόν να γίνουν αποδεκτές οι ποσότητες των Δελτίων Αποστολής, μόνο που τότε θα χρειασθεί ίσως ιδιαίτερη προσοχή για να μη γίνουν υπερβολές. Είναι απαραίτητο να υπάρχει εφεδρικός δονητής την ώρα της διαστρώσεως. Στα μεγάλα έργα, ανά δύο εργαζόμενους δονητές καλό είναι να υπάρχει ένας εφεδρικός. Το μήκος παραθέσεως ή αναμονής υποδεικνύεται ως 60 Φ κατά προσέγγισιν, υπερισχύει ασφαλώς ο ακριβής υπολογισμός αναλόγως θέσεως, και τα σχέδια λεπτομερειών (αν υπάρχουν). Το «λάδωμα» των ξυλοτύπων πρέπει να γίνει με τα ειδικά «αντικολλητικά» υλικά και όχι με καμμένα ορυκτέλαια, για να μην δημιουργούνται προβλήματα προσφύσεως των επιχρισμάτων ή χρώματος και εμφανίσεως του γυμνού σκυροδέματος. Το θερμομονωτικό υλικό και το πάχος του θα είναι το προβλεπόμενο στη μελέτη θερμομόνωσης.3Τον εργολάβο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες προετοιμα- σίας, σημάνσεως και περιφράξεως των χώρων εργασίας καθώς και οι δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου από τα άχρηστα υλικά και η δαπάνη αποκομιδής τους, μετά το πέρας των εργασιών, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις Αρχές και η αποκατάσταση πιθανών ζημιών που τα εργαλεία, τα μηχανήματα ή το προσωπικό του, τυχόν θα προξενήσουν σε ιδιοκτησίες, γείτονες, διερχό- μενους κλπ. Ο εργολάβος δηλώνει ότι οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιήσει ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 16440/Φ10.4/445/16-9-93 κοινής Υπουργ. Αποφ. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών, ότι τα στοιχεία τους βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς στρεβλώσεις, οξειδώσεις, αλλοιώσεις, κτυπήματα κλπ., ότι δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από τη χρονολογία κατασκευής τους και εγγυάται ότι το προσωπικό του είναι εκπαιδευμένο και γνωρίζει τη χρήση τους. 2. Οι τιμές με τις οποίες θα πληρώνεται ο εργολάβος για τις εργασίες που έντεχνα θα εκτελέσει είναι : α) Ωπλισμένο σκυρόδεμα σκελετού, κατηγορίας C25/30, που θα διαστρώνεται με συνεχή και επιμελημένη δόνηση και θα διαβρέχεται τουλάχιστον επί 14 ημέρες μετά την διάστρωση, ευρώ ........................... ανά κυβικό μέτρο. Η τιμή νοείται για την ποσότητα που θα βγαίνει από επιμέτρηση και με βάση τις διαστάσεις που ορίζουν τα σχέδια και οι γραπτές εντολές του επιβλέποντος μηχανικού, άσχετα με τις ποσότητες που χρεώνονται από το εργοστάσιο προμήθειας του σκυροδέματος, και αφορά όλα τα στοιχεία κατασκευής, πέδιλα, στύλους, δοκούς, πλάκες, τοιχία κ.λπ. Τα πέδιλα θα καλουπώνονται και θα δονούνται. Η σκυροδέτηση των τοιχίων θα γίνεται συγχρόνως με την σκυροδέτηση των στύλων, πεδίλων, συνδετηρίων δοκών κ.λπ., για την επίτευξη μονολιθικής συνδέσεως. Η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων μέσω αναμονών, θα γίνεται μόνον όταν είναι αδύνατη η μονολιθική κατασκευή, και τότε οι αναμονές θα έχουν τουλάχιστον την πυκνότητα και την διατομή του οπλισμού του υπ’ όψη στοιχείου και μήκος ίσο προς το μήκος παραθέσεως που απαιτούν οι Κανονισμοί και τουλάχιστον 60 Φ. Η διάστρωση των συμπαγών πλακών, πάχους μέχρι 60 cm, σε δύο στρώσεις (στάρωμα) απαγορεύεται. Οι στύλοι της PILOTIS θα καλουπώνονται με φαλτσογωνιές. Οι ξυλότυποι θα είναι ανθεκτικοί στα κατακόρυφα και οριζόντια φορτία, θα κατασκευάζονται έντεχνα χωρίς μπαλώματα, κλάπες, χαρτόνια, λαμαρίνες κ.λπ. και θα διαβρέχονται πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος. Το "λάδωμά" τους στην περίπτωση ανεπίχριστου σκυροδέματος θα γίνεται μία τουλάχιστον ημέρα πριν από την τοποθέτηση του οπλισμού. Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και των ικριωμάτων ασφαλείας θα γίνεται ύστερα από γραπτή εντολή του επιβλέποντος μηχανικού. Η διογκωμένη πολυστερίνη στις πλάκες "σάντουϊτς" θα επιμετρηθεί στον όγκο του σκυροδέματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τοποθετήσεως στη εξωτερική επιφάνεια στύλων και δοκών του θερμομονωτικού υλικού από εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς να επιμετράται το πάχος του στον όγκο του σκυροδέματος. Αυθαίρετες αυξήσεις πάχους πλακών ή τοιχίων ή άλλων διαστάσεων δεν συνιστούν δικαίωμα πληρωμής τους. β) Οι τοίχοι αντιστηρίξεως μπορούν βέβαια να κατασκευασθούν και αυτοί από σκυρόδεμα C25/30, ιδιαίτερα αν έχουν μεγάλο ύψος ή φορτίζονται σημαντικά.β) Ωπλισμένο σκυρόδεμα τοίχων αντιστηρίξεως κατηγορίας C20/25 και κατά τα λοιπά όπως το προηγούμενο άρθρο, ευρώ ................................... ανά κυβικό μέτρο.γ) Αν πρόκειται να εφαρμοσθεί εξεζητημένο σχέδιο σανίδων (ψαροκόκκαλο ή λοξές σανίδες ως προς τις γενικές διευθύνσεις ή με επικάλυψη της μιας από την άλλη για τη δημιουργία «ανάγλυφου», ή στοκάρισμα των αρμών κλπ.) αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό στον εργολάβο κατά την επίδοση της προσφοράς του. Ομοίως αν είναι επιθυμητό το πλάνισμα ή η αποκλειστική χρήση σανίδων ενός μονάχα πλάτους ή η χρήση μπετοφόρμ ή πλαστικότυπου κλπ..γ) Ξυλότυπος γυμνού σκυροδέματος (που δεν θα επιχρισθεί ή επενδυθεί) με σανίδες καινούργιες, λαδωμένες, περιποιημένες (αλλά όχι υποχρεωτικά πλανισμένες), ισόπαχες και ισόπλατες και με την διεύθυνση που θα ορίσει ο επιβλέπων μηχανικός, πρόσθετη τιμή ευρώ ............................................… ανά τετραγωνικό μέτρο.δ) Η τιμή μπορεί να δοθεί και ανά τετραγωνικό μέτρο όψεως, ώστε να καλύπτεται και η ενδεχόμενη τροποποίηση των διαστάσεων κατά την κατασκευή. Γενικώς στους ξυλοτύπους επιμετράται μόνο η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το σκυρόδεμα.δ) Κούτελα μπαλκονιών ανεστραμμένα (προς τα πάνω) ή κρεμαστά (προς τα κάτω) ή μικτά, πρόσθετη τιμή ευρώ ............................... ανά μέτρο μήκους. Κούτελα σε άλλες θέσεις, εκτός από τα μπαλκόνια, θεωρούνται δοκοί (ανεξάρτητα από διαστάσεις) και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.ε) Η τιμή μπορεί να αναφέρεται ανά τεμάχιο, αν υπάρχει τυποποίηση, ή και με άλλους τρόπους.ε) Ζαρντινιέρες πλήρεις, στην μορφή που εμφανίζεται στα σχέδια ευρώ ................................. ανά μέτρο μήκους της μιας όψεως.στ) Η τιμή μπορεί να αναφέρεται σε μέτρα μήκους εξέχουσας ακμής.στ) Σκαλοπάτια από ωπλισμένο σκυρόδεμα, πρόσθετη τιμή ευρώ ................................. ανά τεμάχιο.ζ) Οι πληροφορίες ή απαιτήσεις μορφής ή υλικού ή θέσεως των σκοτιών, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις, ενδεχομένως στα σχέδια.ζ) Σκοτίες, τραπεζοειδούς διατομής, περίπου 4x4 εκ., απολύτως ευθύγραμμες, ευρώ .............................. ανά μέτρο μήκους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία του υλικού διαμορφώσεως των σκοτιών, καθώς επίσης και η εργασία αφαιρέσεώς τους, χωρίς βλάβες στο σκυρόδεμα.η) Οι πληροφορίες ή απαιτήσεις μορφής, υλικού και θέσεως, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις. Θα μπορούσε να απαιτούνται φαλτσογωνιές σε κάθε ακμή, όχι μόνο στο ανεπίχρειστο σκυρόδεμα.η) Φαλτσογωνιές περίπου 2x2 εκ. σε όλες τις εξέχουσες γωνίες από ανεπίχρειστο σκυρόδεμα, ευρώ ........................................ ανά μέτρο μήκους. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του υλικού των φαλτσογωνιών.θ) Αν είναι επιθυμητός κάποιος (συνιστώμενος) στοιχειώδης οπλισμός, πρέπει να δηλωθεί και να ορισθεί η ποσότητά του. Θα μπορούσε να απαιτηθεί καλύτερη ποιότητα σκυροδέματοςθ) Υπόστρωμα δαπέδων, κατηγορίας C12/15, άοπλο, ευρώ.............................. ανά κυβικό μέτρο.3. Αν δεν είναι εύκολο να παίρνονται παρουσίες, είναι πάντως αναγκαίο να παρακολουθείται ο αριθμός και η ειδικότητα των εργαζομένων.3. Οι παραπάνω τιμές μονάδος δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ του τιμολογίου, ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη κατά το Νόμο. Οι δαπάνες ασφαλίσεως ΙΚΑ, Επικουρικού, Δωροσήμου κλπ. βαρύνουν τον εργοδότη μέχρι το ελάχιστο ύψος ημερομισθίου και για τον αριθμό ημερομισθίων (κατά μέγιστο) που δέχεται το ΙΚΑ. Οι επί πλέον δαπάνες ασφαλίσεως για πιθανή επί πλέον μισθοδοσία ή αριθμό ημερομισθίων, βαρύνουν τον εργολάβο. Ολόκληρο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο κατά τον Νόμο4. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, σύμφωνη με τις δυσχέρειες του έργου, την επιδιωκόμενη ποιότητα και τη στάθμη των εργολάβων προς τους οποίους απευθυνόμαστε, και πάντως πρέπει να είναι εις γνώσιν του εργολάβου κατά την επίδοση της προσφοράς του.4. Προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται συνολικά ................................... μηνών από σήμερα. Για κάθε μέρα υπερβάσεως της προθεσμίας αυτής θα κρατιέται από τον εργολάβο ποινική ρήτρα ..................... ευρώ ημερησίως για τις 20 πρώτες μέρες και. ..................…… ευρώ ημερησίως για τις επόμενες.4 Γενικώς, η μείωση των προθεσμιών κάτω ενός ορίου, σημαίνει αύξηση της δαπάνης κατασκευής, αλλά και αύξηση του κινδύνου επιβολής ποινικής ρήτρας ή και χαμηλότερης ποιότητας. Η ποινική ρήτρα πρέπει επίσης να είναι εύλογη. Στα Δημόσια Έργα ορίζεται στο 10% της «μέσης ημερήσιας αξίας έργου» για χρόνο ίσον προς το 20% της συμβατικής προθεσμίας, διπλασιαζόμενη κατόπιν. Στα (μικρά) ιδιωτικά έργα ίσως θα πρέπει να είναι ποσοστιαίως μεγαλύτερη. Σε μεγάλα έργα, ίσως θα ήταν σκόπιμο να τεθούν και τμηματικές ανατρεπτικές προθεσμίες. Είναι παράλογο να περιμένει κανείς μερικούς μήνες για να αποκτήσει το δικαίωμα της επιβολής της εκπτώσεως, σε ένα έργο και σε έναν εργολάβο που δεν κάνει τίποτα, ούτε καν προσπάθεια.Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τους 2 μήνες, ο εργοδότης δικαιούται να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, να παρακρατήσει το υπόλοιπο του λαβείν του, να αποτελειώσει το έργο εις βάρος και για λογαριασμό του, και να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά που του προκάλεσε η καθυστέρηση.5. Η έκπτωση είναι πολύ σοβαρή πράξη και πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση και προσοχή. Παρά ταύτα είναι μερικές φορές αναπόφευκτη, και τότε πρέπει ενδεχομένως να γίνεται ύστερα από κάποια προειδοποίηση (κάτι σαν την «ειδική πρόσκληση» των Δημ. Έργων). Σε περίπτωση εφαρμογής της, πρέπει να γίνει αμέσως επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει μέχρι τότε ο εργολάβος, τόσο για να γίνει σωστός υπολογισμός της αξίας του εκτελεσθέντος έργου, όσο και για να ορισθεί η οικονομική αφετηρία για τον επόμενο εργολάβο. Είναι σκόπιμη η πρόσκληση και του άλλου μέρους, από τον επισπεύδοντα, για επιμέτρηση κατ’ αντιπαράστασιν, για να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ύστερα από την αποπεράτωση (με άλλον εργολάβο) του έργου, χωρίς να σημαίνει ότι η επιμέτρηση δεν μπορεί να γίνει από τη μία μόνο πλευρά, αν η άλλη προσκλήθηκε και δεν προσήλθε. Είναι γνωστός ο ιδιότυπος εκβιασμός που μπορεί να ασκήσει ο εργολάβος, είτε αφαιρώντας αμέσως και ακαίρως στοιχεία (π.χ. ικριώματα) που επηρεάζουν την ευστάθεια του έργου είτε εγκαταλείποντας στο χώρο εξοπλισμό ή μηχανήματα, για να «απαγορεύσει» την συνέχιση των εργασιών. Η συμφωνία μπορεί να προβλέψει για αποζημίωση ή ενοίκιο των στοιχείων ή μηχανημάτων ή κατασκευών που θα χρησιμοποιηθούν και πάντως αυτός ο χρόνος «αιχμαλωσίας» πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός.5. O εργοδότης μπορεί επίσης να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο στην περίπτωση που ο εργολάβος θα επιδείξει προφανή αδυναμία στην έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών ή κακοπιστία έναντι του εργοδότη ή αδιαφορία για την τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, των νόμων και των κανόνων ασφαλείας. Επίσης στην περίπτωση που ο εργολάβος θα καθυστερήσει την έναρξη ή θα διακόψει αναιτιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών επί 10ήμερο, και στην περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η έκπτωση συντελείται με την επίδοση σχετικής Εξωδίκου Δηλώσεως του εργοδότη προς τον εργολάβο. Από της κοινοποιήσεως της εκπτώσεως κατά τα ανωτέρω, η κατοχή και χρήση ολοκλήρου του χώρου του έργου περιέρχεται στον εργοδότη, κάθε δε ανάμιξη του εργολάβου στο εργοτάξιο αποτελεί διατάραξη της κατοχής του εργοδότη. Υπό τις συνθήκες αυτές ο εργολάβος δεν δικαιούται να προβεί στην αποξύλωση και απομάκρυνση από το έργο των ικριωμάτων, ξυλοτύπων και γενικώς των εμπεπηγμένων στο έργο αντικειμένων, χωρίς γραπτή άδεια του εργοδότη. Επιπροσθέτως ο εργολάβος εξουσιοδοτεί ανέκκλητα τον εργοδότη να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα αυτά μέχρι την ολοκλήρωση αυτοτελούς τμήματος ή την περαίωση του έργου για τις ανάγκες της κατασκευής ή να επιτρέπει σε άλλον εργολάβο την χρησιμοποίηση τους, χωρίς αντάλλαγμα.6. Θα ήταν επιθυμητό, να υπάρχουν Προδιαγραφές εργασιών, στις οποίες να καθορίζεται αντικειμενικά και πριν από την εκτέλεση, ποια ποιότητα εργασιών είναι επιθυμητή, ποια είναι κατ΄ ανοχήν δεκτή και ποια θα οδηγήσει σε καθαίρεση και ανακατασκευή, για να αποφευχθεί η «απόλυτη κρίση» ενός προσώπου, που πάντως, όταν εφαρμόζεται, πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η περικοπή τιμής έχει πάντως την έννοια ποινής, δεν περιορίζεται μόνο στο ποσόν που γλύτωσε ο εργολάβος (π.χ. 30 kg τσιμέντου).6. Η εργασία θα είναι έντεχνη και θα εκτελείται από προσωπικό απολύτως ειδικευμένο. Ο επιβλέπων μηχανικός θα διατάξει την καθαίρεση κάθε κακότεχνης κατασκευής ή θα κάνει περικοπή τιμής εφ' όσον το μέγεθος ή το είδος ή η φύση της κακοτεχνίας επιτρέπει ή επιβάλλει την κατ' ανοχήν αποδοχή της, κατά την απόλυτη κρίση του. Η δαπάνη καθαιρέσεως και επανακατασκευής βαρύνει τον εργολάβο.7. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που ο επιβλέπων μηχανικός απειλείται όταν προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και ο εργολάβος τον θεωρήσει «δύσκολο» ή «παράξενο».7. Ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργοδότης, δικαιούνται να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση κάθε τεχνίτη ή εργάτη που θα κρίνουν ακατάλληλο ή ανεπαρκή ή επιδεικνύοντα προκλητική, βάναυση και προσβλητική συμπεριφορά. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση και αναντίρρητη συμμόρφωση.5 8. Όλες οι υποδείξεις για την αποφυγή του ατυχήματος, σε όλο τον κόσμο, γίνονται στον εργαζόμενο, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που η αντιμετώπισή του χρειάζεται τεχνικές γνώσεις. Είναι διαπιστωμένο και στατιστικά ότι τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται σε παράτολμες ενέργειες και έλλειψη προσοχής. Ο εργολάβος (και ο εργοδηγός) είναι ο πιο αρμόδιος και πιο κατάλληλος για να μεταφέρει στους τεχνίτες το πνεύμα και την ατμόσφαιρα προσοχής στο εργοτάξιο και για να επισημαίνει τον κίνδυνο, πριν αυτός γίνει ατύχημα. Γι’ αυτό και πρέπει, πριν απ’ όλα, να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο ίδιος. Αν οι βασικές υποδείξεις και απαιτήσεις ασφαλείας δεν αναγράφονται επάνω στον ξυλότυπο, ίσως θα έπρεπε να χορηγούνται ενυπογράφως στον εργολάβο ή να επισυνάπτονται στο Συμφωνητικό. Θα μπορούσαν επίσης να αναρτώνται στο εργοτάξιο ή να χορηγούνται σε όλους τους εργαζόμενους, ένα - ένα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα προσωπικά τους ΜΑΠ (κράνος, μπότες, γάντια κλπ.), και για λόγους προσωπικής υγιεινής, ή να τους τα προμηθεύσει ο εργολάβος, ως εργοδότης τους.8. Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέτρων και διατάξεων ασφαλείας, από ολόκληρο το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει γνώση των κειμένων διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και ότι επίσης έχει λάβει γνώση των υποδείξεων για μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων που αναγράφονται στους ξυλοτύπους, τις συνολικές οικονομικές επιβαρύνσεις των οποίων έχει λάβει υπ' όψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Οι αναγραφόμενες υποδείξεις είναι πάντως ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, δεδομένου ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του εργολάβου καθορίζεται από την Νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επίβλεψης, και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει και υπόσχεται να μεριμνά συνεχώς για την αποφυγή του ατυχήματος. Ολόκληρο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο κατά τον Νόμο. Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ή θα τους εξασφαλίσει ο εργολάβος υπ’ ευθύνη του και θα χρησιμοποιούν τα επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κεφαλής, ποδιών, χεριών, σώματος, πτώσεων κλπ.9. Όλοι οι εργολάβοι και υπεργολάβοι εργασιών σκυροδέματος ξέρουν πια ότι έχουν την υποχρέωση να παίρνουν δοκίμια, η εργασία παρασκευής των οποίων περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις τους. Το συνημμένο φύλλο Οδηγιών, έχει το σκοπό να τους μεταφέρει τον σωστό τρόπο λήψεως, τον αριθμό τους, το χρόνο διατηρήσεώς τους στη μήτρα και μεταφοράς τους στο εργαστήριο κλπ. Αν χρειαστεί ο έλεγχος της εργασιμότητας (κάθιση), ο επιβλέπων μηχανικός θα πρέπει να δώσει οδηγίες.9. Ο εργολάβος είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ως προς την διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση (διαβροχή και προστασία) του σκυροδέματος και ως προς την λήψη των δοκιμίων για τον έλεγχο της αντοχής, τις διατάξεις του οποίου δηλώνει ότι γνωρίζει. Ενδεικτικά, για τον έλεγχο της αντοχής, θα λαμβάνονται στην έξοδο του αυτοκινήτου μεταφοράς (όχι περισσότερα από ένα δοκίμιο ανά αυτοκίνητο) έξι κυβικά δοκίμια 15x15x15 cm ανά ημέρα και μέχρι 150 m3 διαστρωνομένου σκυροδέματος ή 12 δοκίμια για μεγαλύτερο όγκο. Eάν ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι μικρότερος από 6, επιτρέπεται η λήψη και δευτέρου δοκιμίου από το ίδιο αυτοκίνητο, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 6 δοκιμίων. Σε περίπτωση διαστρώσεως σκυροδέματος όγκου μικροτέρου των 20 m3, αυτό θα γνωστοποιηθεί στο εργοστάσιο παραγωγής κατά την παραγγελία και θα εφαρμοσθεί για τον έλεγχο το άρθρο 13.3.10 του ΚΤΣ, με λήψη δύο τριάδων δοκιμίων από ένα ή δύο τυχαία αυτοκίνητα. Ο Επιβλέπων μπορεί να διατάξει τη λήψη περισσοτέρων δοκιμίων. Η λήψη, συμπύκνωση, συντήρηση κ.λπ. των δοκιμίων θα γίνεται από τον εργολάβο κατά τις κείμενες διατάξεις, που περιλαμβάνο-νται συνοπτικά και περιληπτικά στο συνημμένο φύλλο Οδηγιών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και επιπροσθέτως επέχει τη θέση της γραπτής εντολής που προβλέπει το άρθρο 15.2.1 του ΚΤΣ. Η δαπάνη ελέγχου των δοκιμίων βαρύνει τον ιδιοκτήτη.Για την εκτέλεση του έργου με το σύστημα φατούρας, ο εργολάβος δεν ευθύνεται για την ποιότητα και την εργασιμότητα του σκυροδέματος ως υλικού, που προμηθεύεται ο ιδιοκτήτης. Γνωρίζει όμως ότι δεν του επιτρέπεται η προσθήκη νερού για τη βελτίωση της εργασιμότητας. Για να είναι δυνατή η διαχείριση – εργασιμότητα του προσκομιζομένου ετοίμου σκυροδέματος, χωρίς την προσθήκη νερού, πρέπει ο παραγγέλλων να έχει συμβουλευθεί τον αρμόδιο μηχανικό.10. Είναι σκόπιμο να υπάρχει σωστή προμέτρηση των εργασιών του έργου κατά τμήματα (π.χ. ορόφους) για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των πληρωμών. Είναι επίσης σκόπιμη η σύνταξη των επιμετρήσεων (κατ’ αντιπαράστασιν), όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά την κατασκευή ή την περαίωση κάθε τμήματος. Προφανώς η επιμέτρηση θα γίνει από τον (αμειβόμενο ιδιαιτέρως) επιβλέποντα μηχανικό κατ’ αντιπαράσταση με τον εργολάβο.610. Οι πληρωμές θα γίνονται ύστερα από επιμέτρηση επί τόπου, με βάση τα σχέδια. Αυθαίρετες αλλαγές διαστάσεων, παχών, σχήματος κλπ. που έγιναν χωρίς γραπτή εντολή του επιβλέποντος μηχανικού, δεν δημιουργούν δικαιώματα απαιτήσεων του εργολάβου. Οι επιμετρήσεις θα γίνονται ανά όροφο. Καμμιά απαίτηση για διαφορετικό τρόπο πληρωμής ή επιμετρήσεως ή επιμέτρηση με βάση τα Δελτία Αποστολής σκυροδέματος ή διαφορετική τιμή τμήματος εργασίας εκτός από τις προβλεπόμενες στην § 2 του παρόντος δεν μπορεί να προβληθεί από τον εργολάβο. Είναι κρίσιμο, και πρέπει να παρακολουθείται, το πραγματικό ύψος ημερομισθίου και ο πραγματικός αριθμός ημερομισθίων, για να μη διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ο εργολάβος πήρε με τις εβδομαδιαίες προσωρινές πληρωμές, περισσότερα απ’ όσα προκύπτουν από την επιμέτρηση και τις τιμές μονάδος. Θα μπορούσε να τεθεί στο Συμφωνητικό ιδιαίτερος όρος για την παραλαβή του έργου, ιδιαίτερα αν το έργο είναι σημαντικό.Προσωρινά πάντως μπορούν να γίνουν τμηματικές, εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες, πληρωμές με βάση τον αριθμό ημερομισθίων των εργαζομένων και τα αντίστοιχα ελάχιστα ημερομίσθια του ΙΚΑ. Ο τρόπος αυτός προσωρινής πληρωμής δεν δημιουργεί πάντως κανένα δικαίωμα στον εργολάβο ούτε και τροποποιεί τον συμφωνημένο τρόπο πληρωμής με επιμέτρηση και τιμές μονάδος. Οι τμηματικές πληρωμές δεν σημαίνουν επίσης παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος έργου. Η παραλαβή του συνολικού έργου θα γίνει αμέσως μετά την πλήρη αποπεράτωση.11. Από την εγγύηση των δεκάτων μπορούν να κρατηθούν περικοπές κακοτεχνιών ή ημιτελών εργασιών και κρατήσεις ποινικών ρητρών, χωρίς να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος.11. Στους λογαριασμούς θα γίνεται κράτηση 10% ως εγγύηση καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως των όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του εργοδότη σε περίπτωση εκπτώσεως του εργολάβου ή θα καλύπτει τις δαπάνες αποκαταστάσεως κακοτεχνιών κατασκευής ή τις ποινές καθυστερήσεως της αποπερατώσεως και κάθε άλλης συμβατικής απαιτήσεως. Η πλήρης εξόφληση και απόδοση των εγγυήσεων δεν θα βραδύνει περισσότερο του ενός μηνός από την περαίωση των εργασιών, υπό την προϋπόθεση εκπληρώσεως από τον εργολάβο όλων των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από τους όρους της παρούσης.12. Η μείωση των εργασιών πρέπει πάντως να είναι αιτιολογημένη. Η αύξηση του αντικειμένου με τους ίδιους όρους, επιτρέπεται όταν οι δυσκολίες του έργου παραμένουν περίπου ίδιες.12. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα αυξήσεως ή μειώσεως των προβλεπομένων εργασιών κατά συν ή πλην 50% χωρίς αλλαγή των τιμών μονάδος.13. Η αναφορά στο άρθρο 696 του Α.Κ. είναι αναγκαία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προβολής απαιτήσεων εκ μέρους του εργολάβου, λόγω συνθηκών ή παραμέτρων κλπ. που (δήθεν) δεν είχε λάβει υπ’ όψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ο καθορισμός μικρότερης τιμής για τη θεμελίωση, αν δεν ολοκληρωθεί το έργο, τίθεται για να αναστείλει τη διάθεση του εργολάβου να εγκαταλείψει το έργο, μόλις θα εκτελέσει το εύκολο (και ογκώδες) μέρος του.13. Οι παραπάνω συμφωνημένες τιμές μονάδος δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Ο εργολάβος δηλώνει ότι κατά την σύνταξη της προσφοράς του έλαβε υπ’ όψη του όλα τα στοιχεία κόστους που μπορούν να επηρεάσουν την αμοιβή του και εγγυάται την ακρίβειά τους, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμά του που πηγάζει από το άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εξ άλλου συμφωνούν ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων που τους παρέχει το άρθρο 388 του Α.Κ. για μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίσθηκε η παρούσα συμφωνία. Συμφωνείται εν τούτοις ότι σε περίπτωση εγκαταλείψεως του έργου ή κηρύξεως του εργολάβου εκπτώτου προ της εκτελέσεως του 50% του έργου, η αξία της θεμελιώσεως θα υπολογίζεται με το 70% της συμφωνημένης τιμής.14. Η διαδικασία αυτή προσδιορίζεται από το ΠΔ 723/1979 (ΦΕΚ 217/Α/17-9-1979).14. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή επιλύεται κατά την διαδικασία διαιτησίας του ΤΕΕ.Στο Συμφωνητικό θα μπορούσαν ή και θα ήταν σκόπιμο, να επισυναφθούν οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων ή να χορηγηθούν σχετικές αφίσσες για ανάρτηση κλπ. Αν αυτό συμβεί, αναγράφεται και στο Συμφωνητικό.Το Συμφωνητικό αυτό έγινε σε δύο αντίγραφα και καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα.7ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1. Για την παρασκευή κλπ. των δοκιμίων σκυροδέματος του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97, ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και των Προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του Υπουργείου Δημoσίων Έργων ή των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.01 Ε2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 Ε2. Υπομνηστική παράθεση των κυριωτέρων διατάξεων, των συνηθεστέρων περιπτώσεων, που αφορούν τα συμβατικά κυβικά δοκίμια, που εφαρμόζονται σχεδόν αποκλειστικά στη πράξη, περιλαμβάνεται περιληπτικά στα επόμενα. 2. Τα συμβατικά δοκίμια, που προορίζονται για τους ελέγχους συμμορφώσεως, θα είναι για ολόκληρο το έργο όλα των αυτών διαστάσεων, κυβικά 15 Χ 15 Χ 15 εκ., λαμβανόμενα σε μήτρες από κατάλληλο, άκαμπτο υλικό, κατά προτίμηση χυτοσίδηρο. 3. Ο αριθμός των δοκιμίων που απαιτείται για κάθε διαστρωμένο τμήμα είναι, ανά ημέρα, έξι (6) για ποσότητα σκυροδέματος μέχρι 150m3, ή δώδεκα (12) δοκίμια για ποσότητα σκυροδέματος μεγαλύτερη των 150m3. Αριθμός δοκιμίων μικρότερος των έξι (6) ή των δώδεκα (12) αντίστοιχα, δεν επιτρέπει την εφαρμογή των Κριτηρίων Συμμορφώσεως Α και Β αντιστοίχως, που προβλέπει ο Κανονισμός Τ.Σ. Υποδεικνύεται η λήψη και εβδόμου ή δεκάτου τρίτου δοκιμίου, που θα καλύψει την περίπτωση καταστροφής ή τραυματισμού ή εμφανών ελαττωμάτων ενός από τα υπόλοιπα έξι ή δώδεκα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος δοκιμίων και σε ηλικίες μικρότερες των 28 ημερών, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται μεγαλύτερος αριθμός δοκιμίων. 4. Από κάθε αυτοκίνητο (βαρέλα) δεν επιτρέπεται η λήψη περισσότερων του ενός δοκιμίων, εκτός εάν το τμήμα που διαστρώνεται απαιτεί λιγώτερα από (6) αυτοκίνητα σκυροδέματος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει μεταξύ της λήψεως του πρώτου και του δεύτερου δοκιμίου από το ίδιο αυτοκίνητο να έχει διαστρωθεί όγκος σκυροδέματος τουλάχιστον 1m3. 5. Κατ’ εξαίρεσιν, για ημερήσια ποσότητα σκυροδέματος μικρότερη των 20m3 ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 13.3.10 του ΚΤΣ και εφαρμόζεται το Κριτήριο Συμμορφώσεως Ε (ΚΤΣ-97 13.6.5). Συνοπτικά, θα λαμβάνονται τότε τρία δοκίμια από κάθε αυτοκίνητο, από ένα (αν δεν υπάρχει δεύτερο) ή δύο τυχαία αυτοκίνητα, που καθένα τους θα θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστή παρτίδα. 6. Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή δοκιμίων δεν πρέπει να ανήκει στο αρχικό 15 ως 20% του όγκου του σκυροδέματος του αυτοκινήτου (βαρέλας) που εκφορτώνεται, ούτε στο τελευταίο 15 ως 20%. Αν χρησιμοποιηθεί υπερρευστοποιητικό, η λήψη του δοκιμίου θα γίνεται μετά την ανάμιξή του. 7. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της λήψεως του σκυροδέματος και της παρασκευής του δοκιμίου, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 λεπτά της ώρας. 8. Οι μήτρες πριν από τη χρήση τους πρέπει να έχουν λαδωθεί ελαφρά με ορυκτέλαιο. Δεν επιτρέπεται η διαφυγή λεπτού υλικού από τους αρμούς της μήτρας. 9. Για κάθιση σκυροδέματος μέχρι 50mm, η συμπύκνωση γίνεται με δονητή, αμέσως μετά από το πλήρες γέμισμα της μήτρας. Για μεγαλύτερη κάθιση, γίνεται με τη ράβδο συμπυκνώσεως. 10.Στη δεύτερη περίπτωση (της ράβδου), κάθε μήτρα γεμίζεται με τη σέσουλα (όχι μυστρί), σε δύο στρώσεις (μισή και μισή κάθε φορά) και κάθε στρώση συμπυκνώνεται ιδιαίτερα. Η συμπύκνωση κάθε στρώσεως απαιτεί 25 χτυπήματα με την σχετική ράβδο.11.Η ράβδος συμπυκνώσεως είναι Φ16, μήκους 60 εκ., με στρογγυλεμένα άκρα. Κατά τη συμπύκνωση της κατώτερης στρώσης η ράβδος πρέπει να εισχωρεί μέχρι τον πυθμένα της μήτρας. Κατά τη συμπύκνωση της ανώτερης στρώσης η ράβδος θα διαπερνά τη στρώση και θα εισχωρεί κατά 1 ως 2cm στην κατώτερη. Η συμπύκνωση θα γίνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση του σκυροδέματος στη μήτρα και χωρίς διακοπή μεταξύ 1ης και 2ης στρώσης. Μετά τη συμπύκνωση επιπεδώνεται η τελική επιφάνεια και αριθμείται το δοκίμιο.12.Τα δοκίμια πρέπει να παραμείνουν στη σκιά, μέσα στις μήτρες, χωρίς χτυπήματα, δονήσεις, ξήρανση κλπ. τουλάχιστον 20 ώρες και όχι περισσότερο από 32 ώρες.13.Μετά την αφαίρεσή τους από τις μήτρες τα δοκίμια μεταφέρονται το ταχύτερο δυνατόν στο δημόσιο ή το αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο όπου θα θραυσθούν (σύμφωνα με την προδιαγραφή ΣΚ-304 ή το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.03). Σε περίπτωση που προβλέπεται σημαντική καθυστέρηση παραδόσεως στο εργαστήριο, τα δοκίμια πρέπει να διατηρηθούν συσκευασμένα μέσα σε υγρή άμμο, πριονίδια κλπ. για τη διατήρηση της υγρασίας τους. Κρούσεις και δονήσεις κατά τη μεταφορά και αποκλίσεις από τη θερμοκρασία συντηρήσεως (20 0 C ± 2), πρέπει να αποφεύγονται.14.Για κάθε δοκίμιο, επιβάλλεται η αναγραφή του αριθμού του δελτίου αποστολής και του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ή αντίστροφα του αριθμού δοκιμίου επί του δελτίου αποστολής), καθώς και της ώρας λήψεώς του. Πρέπει επίσης να σημειώνεται επί του δελτίου αποστολής ή επί του ξυλοτύπου, η περιοχή που σκυροδετείται με το φορτίο του υπ’ όψη αυτοκινήτου.15.Είναι σκόπιμη η ζύγιση των δοκιμίων για τον προσδιορισμό του πραγματικού ειδικού βάρους του υπ’ όψη σκυροδέματος, με το
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.